Yoruba is spoken on the coast of West Africa, and mainly in Nigeria by around 65 million people. It’s part of the Niger-Congo language family, and is very closely related to Itsekiri. Below you can find a vocabulary list of Yoruba words and their into English translated meanings.

English to Yoruba

a: 1. e.nìkan
aberration: 1. às.ìs.e
abide: 1. dè
accompany: 1. bá
account: 1. àlàyé
addled: 1. g
advice: 1. ìm ràn
ailment: 1. àìsàn; àrùn
alarm: 1. ìfòiyà
alien: 1. àjèjì; àjòjì
a little: 1. dí
alive: 1. ààyè
also: 1. w
answer: 1. dáhùn; fèsì | 2. èsì
ant: 1. èèrà
antelope: 1. àgb nrín
any: 1. e.nìkan
anybody: 1. e.nìkan
arm: 1. apá
arrival: 1. àb
article of clothing: 1. as.o.
as: 1. bí | 2. bí
ash: 1. eérú
ask: 1. b
ask for: 1. b
assemblage: 1. àwùjo.
at that place: 1. ib
average: 1. àárín
await: 1. dè
axe: 1. àáké
bag: 1. àpò | 2. àpò
bank: 1. bán
basket: 1. agb n
be afraid of: 1. b rù
beauty: 1. e.
beg: 1. b
bicycle: 1. básíkùlù
bid: 1. b
bike: 1. básíkùlù
bind: 1. dì
bird: 1. e.iye.
blank: 1. funfun
blind: 1. f jú | 2. af jú
blood: 1. j
body: 1. ara
bone: 1. eegun; egungun
book: 1. ìwé
boot: 1. bàtà
boss: 1. ìjòyè | 2. baba
bottle: 1. ìgò
box: 1. àpótí
bridge: 1. afá; afárá
cassava: 1. gbágudá
catastrophe: 1. àgbákò
centre: 1. àárín
chair: 1. àga
chief: 1. ìjòyè
cinder: 1. eérú
clerk: 1. àk wé
clock: 1. aago; agogo
coconut: 1. àgbo.n
colour: 1. àw
come about: 1. dé
come across: 1. bá
connect: 1. dì
corn: 1. àgbàdo
counsel: 1. ìm ràn
custom: 1. às.à
cycle: 1. básíkùlù
danger: 1. ewu
death: 1. ikú
disease: 1. àìsàn; àrùn
dog: 1. ajá
doubt: 1. àníàní
dream: 1. àlà
drug: 1. egbòogi
dye: 1. àw
ear: 1. etí
earth: 1. il
egg: 1. e.yin
elephant: 1. erin
emmet: 1. èèrà
encounter: 1. bá
engine: 1. ro.
error: 1. às.ìs.e
evening: 1. al
exactly: 1. déédéé
expect: 1. dè
explanation: 1. àlàyé
extremely: 1. gidigidi
father: 1. bàbá | 2. bàbá
fear: 1. b rù
finger: 1. ìka
fire: 1. iná
fish: 1. e.ja
fisherman: 1. ape.ja
flesh: 1. e.ran
foolish: 1. g
foot: 1. e.s | 2. e.s
force: 1. agbára
foreign: 1. àjèjì; àjòjì
foreigner: 1. àlejò
forest: 1. ìgb ; igbó
forget: 1. gbàgbé
garment: 1. as.o.
gathering: 1. àwùjo.
get: 1. gbà
give back: 1. dá … padà
gladness: 1. ay
goat: 1. ewúr
gold: 1. góòlù
guest: 1. àlejò
habit: 1. às.à
happen: 1. dé
headache: 1. f rí
hog: 1. e.l d
house: 1. ilé
how: 1. bí | 2. bí | 3. bí
hunger: 1. ebi
illness: 1. àìsàn; àrùn
image: 1. àwòrán
Indian corn: 1. àgbàdo
in what way: 1. bí | 2. bí
iron: 1. irin
job: 1. is.
join: 1. dì
journey: 1. àjò; ìrìn–àjò
joy: 1. ay
lamp: 1. àtùpà
land: 1. il
language: 1. èdè
lay hold of: 1. gbà
leader: 1. ìjòyè
leaf: 1. ewé
leather: 1. awo.
leg: 1. e.s
leopard: 1. e.kùn
light: 1. iná
like: 1. bí
likewise: 1. w
location: 1. ibi
looking–glass: 1. dígí
love: 1. f ràn
lunatic: 1. as.iwèrè
machine: 1. ro.
maize: 1. àgbàdo
master: 1. baba
maybe: 1. bóyá; b yá
mayhap: 1. bóyá; b yá
mealies: 1. àgbàdo
mean: 1. àárín
medicine: 1. egbòogi
meet: 1. bá
meeting: 1. àwùjo.
metal: 1. irin
middle: 1. àárín
mirror: 1. dígí
mistake: 1. às.ìs.e
misunderstand: 1. èdèàìyédè
morning: 1. àár
mother: 1. ìyá
mouse: 1. èkúté
narrative: 1. ìtàn
nose: 1. ariwo
occur: 1. dé
odd: 1. àjèjì; àjòjì
old man: 1. arúgbó
one: 1. e.nìkan | 2. ìkan
or: 1. àbí
over there: 1. ib
palace: 1. ààfin
peculiar: 1. àjèjì; àjòjì
pepper: 1. ata
perchance: 1. bóyá; b yá
perhaps: 1. bóyá; b yá
peril: 1. ewu
period: 1. àsìkò
person: 1. ènìà; e.ni
pharmaceutical: 1. egbòogi
pick up: 1. gbà
picture: 1. àwòrán
pig: 1. e.l d
place: 1. ibi | 2. ibi
plate: 1. àwo
pocket: 1. àpò
porter: 1. aláarù
possibly: 1. bóyá; b yá
pour: 1. dà
power: 1. agbára
rather: 1. dí
reply: 1. dáhùn; fèsì | 2. èsì
request: 1. b
respond: 1. dáhùn; fèsì
return: 1. dá … padà
rice: 1. ìr sì
sack: 1. àpò
scatter: 1. dà
season: 1. àkókò
secret: 1. às.írí
see: 1. bá
serpent: 1. ejò
shade: 1. ibòòji
shadow: 1. ibòòji
shed: 1. dà
sheep: 1. àgùtàn
sheet: 1. ewé | 2. àwo
shoe: 1. bàtà
side: 1. apá; gb
sightless person: 1. af jú
silver: 1. fàdákà
skin: 1. awo.
slab: 1. àwo
slave: 1. e.
snake: 1. ejò
soil: 1. il
some: 1. dí | 2. e.nìkan
somebody: 1. e.nìkan
someone: 1. e.nìkan
some one: 1. e.nìkan
somewhat: 1. dí
sound: 1. ìró
spot: 1. ibi
story: 1. ìtàn
strange: 1. àjèjì; àjòjì | 2. àjèjì; àjòjì
stranger: 1. àlejò
strength: 1. agbára
stupid: 1. g
such a: 1. bí
such as: 1. bí
swine: 1. e.l d
tail: 1. ìrú
take: 1. gbà
tale: 1. ìtàn
that: 1. èwo
there: 1. ib | 2. ib
they: 1. àwo.n | 2. àwo.n
thou: 1. ìwo. | 2. ìwo. | 3. ìwo.
tie: 1. dì
tie up: 1. dì
timber: 1. igi
time: 1. ìgbà
tongue: 1. èdè
too: 1. w
to some extent: 1. dí
tree: 1. igi
trip: 1. àjò; ìrìn–àjò
us: 1. àwa
vigour: 1. agbára
village: 1. abúlé
voyage: 1. àjò; ìrìn–àjò
wait: 1. dè
wait for: 1. dè
wasp: 1. agb n
watch: 1. aago; agogo
way: 1. às.à
we: 1. àwa
what a: 1. bí
which: 1. èwo | 2. èwo
while: 1. ìgbà
white: 1. funfun | 2. funfun
who: 1. èwo
wife: 1. ìyàwó
window: 1. fèrèsé
wood: 1. igi
woods: 1. ìgb ; igbó
work: 1. is.
world: 1. aiyé; il aiyé
ye: 1. ìwo. | 2. ìwo.
yesterday: 1. àná
yon: 1. ib
yonder: 1. ib
you: 1. ìwo. | 2. ìwo. | 3. ìwo. | 4. ìwo.

 

Yoruba to English

e.iye.: 1. bird
e.ja: 1. fish
e.kùn: 1. leopard
e.l d : 1. hog; pig; swine
e.ni: 1. person
e.nìkan: 1. a; any; anybody; some; somebody; one; someone; some one
e.ran: 1. flesh
e.rú: 1. slave
e.s : 1. leg
e.wà: 1. beauty
e.yin: 1. egg
as.o.: 1. article of clothing; garment
as.iwèrè: 1. lunatic
aago: 1. clock; watch
abúlé: 1. village
afá: 1. bridge
afárá: 1. bridge
af jú: 1. blind; sightless person
agbára: 1. force; strength; vigour | 2. power
agb n: 1. wasp
agb n: 1. basket
agogo: 1. clock; watch
aiyé: 1. world
ajá: 1. dog
aláarù: 1. porter
al : 1. evening
ape.ja: 1. fisherman
apá: 1. side
ara: 1. body
ariwo: 1. nose
arúgbó: 1. old man
ata: 1. pepper
awo.: 1. skin | 2. leather
ay : 1. gladness; joy
baba: 1. boss; master
bá: 1. accompany | 2. come across; encounter; meet; see
básíkùlù: 1. bike; cycle; bicycle
bánkì: 1. bank
bóyá: 1. maybe; mayhap; perchance; perhaps; possibly
bàtà: 1. boot | 2. shoe
b yá: 1. maybe; mayhap; perchance; perhaps; possibly
b : 1. ask; ask for; beg; bid; request
b rù: 1. be afraid of; fear
dáhùn: 1. answer; reply; respond
dá … padà: 1. give back; return
dé: 1. come about; happen; occur
déédéé: 1. exactly
dígí: 1. looking–glass; mirror
dí : 1. a little; rather; some; somewhat; to some extent
dà: 1. pour; scatter; shed
dè: 1. abide; expect; wait; await; wait for
dì: 1. bind; connect; join; tie; tie up
ebi: 1. hunger
eegun: 1. bone
egbòogi: 1. drug; medicine; pharmaceutical
egungun: 1. bone
ejò: 1. serpent; snake
erin: 1. elephant
etí: 1. ear
ewu: 1. danger; peril
ewé: 1. leaf; sheet
ewúr : 1. goat
eérú: 1. ash; cinder
fàdákà: 1. silver
fèrèsé: 1. window
fèsì: 1. answer; reply; respond
f ràn: 1. love
f jú: 1. blind
gbágudá: 1. cassava
gbà: 1. get; lay hold of; pick up; take
gbàgbé: 1. forget
gidigidi: 1. extremely
góòlù: 1. gold
g : 1. addled; foolish; stupid
is. : 1. job; work
ibi: 1. place | 2. location; place; spot
igbó: 1. forest; woods
igi: 1. tree | 2. timber; wood
ikú: 1. death
il : 1. earth; land; soil
il aiyé: 1. world
iná: 1. fire | 2. light
irin: 1. iron | 2. metal
às.írí: 1. secret
às.à: 1. custom; habit; way
às.ìs.e: 1. aberration; error; mistake
àbí: 1. or
àb : 1. arrival
àga: 1. chair
àgbo.n: 1. coconut
àgbákò: 1. catastrophe
àgbàdo: 1. corn; Indian corn; maize; mealies
àgb nrín: 1. antelope
àgùtàn: 1. sheep
àjèjì: 1. alien; foreign; strange | 2. odd; peculiar; strange
àjò: 1. journey; trip; voyage
àjòjì: 1. alien; foreign; strange | 2. odd; peculiar; strange
àkókò: 1. season
àk wé: 1. clerk
àlejò: 1. foreigner; stranger | 2. guest
àlà: 1. dream
àlàyé: 1. account; explanation
àná: 1. yesterday
àníàní: 1. doubt
àpótí: 1. box
àpò: 1. pocket
àsìkò: 1. period
àtùpà: 1. lamp
àwa: 1. us; we
àwo: 1. plate; sheet; slab
àwòrán: 1. image; picture
àwùjo.: 1. assemblage; gathering; meeting
àw : 1. colour; dye
àáké: 1. axe
àárín: 1. centre | 2. average; mean; middle
àár : 1. morning
ààfin: 1. palace
ààyè: 1. alive
èdè: 1. language; tongue
èdèàìyédè: 1. misunderstand
èkúté: 1. mouse
ènìà: 1. person
èsì: 1. answer; reply
èèrà: 1. ant; emmet
ìfòiyà: 1. alarm
ìgbà: 1. time; while
ìgb : 1. forest; woods
ìgò: 1. bottle
ìjòyè: 1. boss; chief; leader
ìka: 1. finger
ìkan: 1. one
ìm ràn: 1. advice; counsel
ìró: 1. sound
ìrú: 1. tail
ìrìn–àjò: 1. journey; trip; voyage
ìr sì: 1. rice
ìtàn: 1. account; narrative; story; tale
ìwé: 1. book
ìyá: 1. mother
ìyàwó: 1. wife
f rí: 1. headache
gb : 1. side
j : 1. blood
ro.: 1. engine; machine
w : 1. also; likewise; too