With the use of Freedict.com we have accumulated a great list for learning Swedish.

a	ett, en
A-bomb	atombomb
A-student	topp elev
a body	ruttna, en kropp
a few	några få
a good deal	åtskilligt
à la carte	à la carte
a little more	litet till
a long string of	en lång rad av
a long time	länge
a lot of	mycket
A minor	a-minor
a pair of tongs	tång
a posteriori	a posteriori
a road	huvudväg
A.D.	e.Kr
aardvark	jordsvin
aaron	aron
Aaron's rod	kungsljus
aback	bakåt
abacus	kulram
abaft	akter ut
abandon	överge, lämna
abandoned	övergivna, övergiven
abandonment	uppgivenhet
abandons	överger
abase	förnedra
abasement	förnedring
abash	genera
abashed	generad
abashment	blygsel
abate	lindra
abatement	avtagande
abatis	förhuggning
abattoir	slakthus
abbacy	abbotsämbete
abbatial	kloster
abbess	abbedissa
abbey	kloster
abbot	abbot
abbreviate	förkorta
abbreviation	förkortning
abbreviations	förkortningar
abbreviatory	förkortnings
abdicate	abdikera, avsäga sig
abdication	avsägelse
abdomen	buk, underliv
abdominal	buk
abdominous	med stor mage
abduct	bortföra
abduction	rövande bort
abductor	kidnappare
abeam	tvärs
abecedarian	alfabetisk
abed	till sängs
abele	silver poppel
aberdevine	grönsiska
Aberdonian	Aberdeen
aberrancy	avvikelse
aberrant	som far vilse
aberration	villfarelse
abet	underblåsa
abetment	medhjälp
abettor	medhjälpare
abeyance	vila
abhorance	avsky, fasa
abhorrent	motbjudande
abidance	dröjande
abide	vänta, stanna
abiding	bestående, varaktig
abilities	själsgåvor
ability	förmåga, möjlighet
abiogenesis	uralstring
abject	föraktlig
abjection	uselhet
abjuration	avsvärjelse
abjure	avsvärja
ablactation	avvänjning
ablation	borttagande
ablative	ablativ
ablaut	avljud
ablaze	i lågor
able	duktig, skicklig, kunnig
able-bodied	arbetsför, stark
able seaman	matros
abled	möjlig gjord
abloom	i blom
ablution	tvätta sig
ablutions	tvagning
ably	skicklig, duktigt, kunnigt
abnegate	avsäga sig
abnegation	förnekelse
abnorm	abnormal
abnormal	onormal, abnorm
abnormality	abnormitet
abnormally	onormalt
abnormity	abnormitet
aboard	ombord
abode	boning, hemvist, vistelse
aboil	kokande
abolish	avskaffa, upphäva
abolished	avskaffad
abolition	avskaffande
abolitionist	förkämpe
abomasum	löpmage
abominable	avskyvärd
abominate	avsky
abomination	avsky
abondant	ymnig
aborginal	urinvånare
aborigine	urinvånare
aborted	avbrutits
abortifacient	abortivmedel, abortframkallande
abortion	missfall, abort
abortionist	abortör
abortive	misslyckad
abound	flöda över av
about	omkring, ungefär, kring, vid, cirka
about-turn	helomvändning
about doogs	om hundar, vädra
aboutface	helomvändning
above	ovan, uppe, över, ovanför
aboveboard	öppet, ärligt
abovementioned	ovannämnd
abracadabra	abrakadabra
abrade	skava(nöta)av, abradera
abrading	avnötning
abranchiate	utan gälar
abrasion	avskavning, slitning
abrasive	sträv
abreact	avreagera
abreaction	avreagering
abreast	jämsides
abridge	förkorta
abridgement	förkortning, sammandrag
abridgment	förkortning
abroad	utlandet, utomlands, utrikes
abrogate	avskaffa
abrupt	tvär, kantig, hastig, abrupt, burdus, plötsligt
abruptly	abrupt
abscense	frånvaro
abscess	abscess, böld
abscond	rymma
absence	frånvaro
absent	frånvarande, borta
absent-minded	disträ, tankspridd
absentee	frånvarande
absenteeism	skolk
absently	frånvarande
absinth	malört, absint
absolute	absolut
absolutely	absolut
absolution	frikännande
absolutism	envälde
absolve	frikänna
absorb	uppta
absorbed	ingick i, fördjupad
absorbent	absorberande
absorbing	absorberande
absorption	absorbering
abstain	avstå
abstainer	absolutist
abstemious	återhållsam
abstention	röstnedläggelse
abstinence	röstnedläggelse, abstinens, återhållsamhet
abstinent	måttlig
abstract	sammandrag, abstrakt
abstraction	abstraktion
abstracts	teoretisk
abstruse	dunkel
absurd	orimlig, absurd
absurdity	orimlighet
absurdness	absurditet
abudant	riklig, ymnig
abundance	överflöd, ymnighet
abundant	överflödande
abuse	smäda, ovett, smädelse, missbruk
abused	missbrukat
abusive	smädlig, ovettig
abut	gränsa intill
abysmal	bottenlös, avgrundsdjup
abyss	svalg, avgrund
Abyssinia	Abessinien
Abyssinian	abessinier
acacia	akacia
academic	akademisk
academical	akademisk
academically	akademiskt
academician	akademimedlem, akademiker
academy	akademi
accede	biträda, tillträda
accede to	tillmötesgå
accelerate	accelerera
accelerated	accelererad
accelerates	accelererar
accelerating	accelererande
acceleration	acceleration
accelerator	gaspedal
accent	brytning, accent, tonfall, betoning
accented	betonade
accentuate	betona, accentuera
accentuation	betoning
accentutate	betona, accentuera
accept	antaga, acceptera, anamma, godtaga
acceptability	godtagbarhet
acceptable	acceptabelt, godtagbart
acceptance	accept, accepterande, antagande
acceptant	acceptor
accepted	accepterad
acceptera	accepting
accepting	accepterar
acceptor	acceptant
accepts	accepterar
access	tillgång
access time	åtkomsttid
accessary	medhjälpare, medbrottsling
accessed	åtkomliga
accessible	tillgänglig, åtkomlig
accession	tillskott, tillträde
accessor	åtföljande
accidence	formlära
accident	olycka, olyckshändelse, slump
accidental	tillfällig
accidentally	händelsevis
accidents	olyckor
acclaim	hälsa såsom, hylla
acclamation	bifallsrop
acclimatize	anpassa
accolade	dubba till riddare
accommodate	anpassa
accommodated	anpassad
accommodates	anpassar
accommodating	medgörlig, anpassning, tillmötesgående
accomodate	inhysa
accomodating	medgörlig
accompan	beledsaga
accompaniment	ackompanjemang
accompanist	ackompanjatör
accompany	medfölja, följa, ackompanjera, åtfölja, ledsaga
accompanying	tillhörande
accomplice	medbrottsling
accomplish	utföra, fullborda
accomplished	presterade
accomplishment	prestation
accord	medge, bevilja
accordance	enlighet
accorded	beviljade
according to	enligt
accordion	dragspel
accost	tilltala
account	mellanhavande, räkenskap, beräkning, räkning
accountability	ansvarighet
accountable	tillräknelig, ansvarig, förklarlig
accountancy	bokföring
accountant	revisor, kamrer, bokförare
accounting	bokföring
accounts	handelsräkning
accoustics	akustik
accoutrement	utrustning
accoutrements	utstyrsel
accredit	befullmäktiga
accredit to	ackreditera
accretion	anhopning, tillväxt
accrual	periodisering
accrue	växa till, tillfalla
accueded	instämmande
accumulate	hopsamla
accumulated	samlat
accumulation	anhopning
accumulative	ackumulerad
accumulator	ackumulator
accupational therapist	arbetsterapeut
accuracy	noggrannhet
accurate	noga, ackurat, verkligt
accursed	förbannad
accusation	anklagelse
accusative	ackusativ
accuse of	anklaga för, skylla på
accuse somebody of	anklaga någon
accused	anklagad
accuses	anklagar
accustom	vänja
accustomed to	van vid
accysation	beskyllning
ace	äss
aceess	etta
acerbity	skärpa, syrlighet
aces	äss
acessibly	precision
acetate	acetat
acetic	ättikssyra
acetone	aceton
acetylene	acetylen
ache	värka, värk, värka
ached	värkte
aches	värker
achievable	utförbart
achieve	uppnå
achieved	uppnått
achievement	prestantion, insats, gärning
achievements	kunnandet
achieves	uppnår
achilles	akilles
Achilles heel	akilleshäl
aching	värkande
acid	sur, syra, syrlig
acidification	försurning
acidify	försura
acidity	syrlighet
acidulous	syrlig
acknowledge	erkänna
acknowledged	erkännt
acknowledgement	erkännande
acknowledgements	bekräftelser
acknowledges	erkänner
acknowledgment	erkännande
acme	höjdpunkt
acne	finne, akne
acorn	ekollon
acoustic	akustisk
acoustical	akustik
acoustics	akustik
acquaint	göra bekant med
acquaintance	bekantskap
acquaintanceship	bekantskap
acquainted	bekant
acquiesce	samtycka
acquiescence	samtycke
acquiescent	eftergiven
acquire	vinna, tillägna sig, införskaffa
acquirement	förvärvande
acquires	behöver
acquisition	följning, åtkomst, anskaffningskostnad
acquisitions	förvärvande
acquisitive	förvärvslysten
acquisitiveness	habegär
acquit	fritaga, sköta sig bra, frikänna
acquittal	frikännande
acre	tunnland
acreage	areal
acrid	bitter
acridity	bitterhet
acridness	fränhet
acrimonious	bitter, skarp
acrimony	bitterhet, skärpa
acrobat	akrobat
acrobatic	akrobatisk
acrobatics	akrobatik
acronym	akronym
acrylate	akryl
acrylic	akrylfiber
acrylic fabric	akryl
act	verka, dåd, agera, handla, agera, akt, göra
act of indemnity	amnestikungörelse
acta	handling
acted	spelade
acting	tillförordnad, spelsätt, spel
action	gärning, rättegång, process, aktion, handling
actionable	handling, åtalbar
actions	händelser
activate	aktivera
activated	aktiverad
activates	aktiverar
activating	verksamhet, aktiverande
activations	verksamheter
active	aktiv, verksam
actively	aktivt
activist	aktivist
activities	aktiviteter
activity	verksamhet, aktivitet
actor	skådespelare, aktör
actress	skådespelerska, aktris
acts	agerar
actua	själva
actual	verklig
actuality (in)	i själva verket
actually	faktiskt
actuate	driva, sätta i rörelse
acuate	skarp, akut, skarpsinnig
acuity	skärpa, skarpsinne
acumen	skarpsinne
acupuncture	akupunktur
acute	akut, spetsig
ad	annons
ad lib	improviserat
adage	ordspråk, tänkespråk
adamant	orubblig
adapt	lämpa, anpassa, adaptera, aptera
adapt to	anpassa till
adaptability	anpassningsförmåga
adaptable	anpassningsbar
adaptation	anpassning, adaptation
adapted	anpassade
adapters	adaptrar
adaption	bearbetning
adaptor	adapter
add	bifoga, summera, tillägga, tillfoga, lägga till
add (up)	addera
add on	tillsätta
added	adderad
addendum	tillägg
adder	huggorm
addict	narkotikaslav
addicted for	begiven på
addiction	begivenhet
addictive	beroendeframkallande
adding	adderande
additional	ytterligare, extra
additionally	dessutom
additions	tillägg
additive	tillsats
addled	rutten
addon	tilläggsprogram
address	tilltala, adress, utanskrift, rikta, adressera
addressed	adresserat
addressee	mottagare, adressat
addressees	adresser
addresses	adresser
adds	lägger till
adduce	anföra
adenoids	polyper
adept	skicklig
adequacy	tillräcklighet
adequate	tillräckligt
adhere	stå fast vid
adhered	ansluten till
adherence	fastsittande vid
adherent	anhängare
adheres	håller troget fast
adhesion	adhesion, vidhäftningsförmåga, anslutning
adhesive	fastnar, bindemedel
adieu	farväl
adipose	fettvävnad
adjacent	angränsande, intilliggande
adjecent	närgränsande
adjectival	adjektivisk
adjective	adjektiv
adjoin	stöta till, bifoga
adjoining	angränsande
adjourn	ajournera
adjudge	tilldöma, tillerkänna
adjudicate	avdöma
adjudication	tilldömande
adjunct	tillsats, komplement
adjust	ordna, jämka, lämpa, justera, justera, reglera
adjust to	anpassa till
adjustable	justerbar
adjusted	justerad
adjusting	justerande
adjustment	justering, inställning
adjustments	justeringar
adjusts	justerar
adlib	improvisera
adman	reklamman
admass	lättpåverkad masspublik
admin	administration
administer	förvalta
administrate	administrera
administration	förvaltning, styrelse, regi, handhavande
administrative	förvaltnings
administrator	administratör
administrators	administratörer
admirable	beundransvärd
admiral	amiral
admiralty	amiralitet
admiration	beundran, beundran
admire	beundra
admirer	beundrare
admires	beundrar
admissible	tillåtlig
admission	antagning, tillträde, medgivande
admission board	antagningsnämd
admission fee	entré
admissions	tillträde
admit	erkänna, godkänna, tillstå, medgiva, instämma
admits	antagit
admittance	inträde, tillträde
admittedly	obestridligen, erkänt
admixture	blandning
admonish	tillrättavisa, varning
admonition	förmaning
admonitions	förmaningar
admonitory	förmanande
ado	ståhej, väsen
adolescence	uppväxttid
adolescent	tonårs
adolscent	ungdom
adominition	förmaning
adopt	adoptera, anta
adopted	införda
adoption	adoptering
adorable	bedårande, beundransvärd
adoration	tillbedjan
adore	dyrka, tillbedja, avguda
adoring	beundrande
adorn	smycka, pryda
adornment	prydande, prydnad
adp-machines	adb-maskiner
adrenal gland	binjure
adriatic	adritatiska havet
adrift	på drift
ads	annonser
adulation	krypande smicker
adulatory	smickrande
adult	vuxen, fullvuxen
adulterer	äktenskapsbrytare
adulterous	utomäktenskaplig
adultery	äktenskapsbrott
adulthood	mogen ålder
adults	vuxna
advance	avancera, förväg, anmarsch
advance-booking	förköp
advanced	avancerad
advancement	befordran
advances	framsteg
advancing	antågande
advantage	företräde, övertag, försteg, nytta, förmån
advantageous	fördelaktig
advantageous to	gynnsam för
advantages	fördelar
adventure	äventyr
adventurer	äventyrare
adventuress	lycksökerska
adventurous	äventyrlig
adverb	adverb
adversary	motspelare, motståndare
adverse	som är rakt emot
adversity	motgång
advert	annons
advertise	annonsera
advertised	annonserade
advertisement	annons, reklam
advertiser	annonsör
advertising	annonserande
advertising agency	annonsbyrå
advice	råd, avi
advice-note	avi
advice against something	avråda
advisable	klokt, rådlig
advise	råda
advised	tipsade
advisedly	överlagt
adviser	rådgivare
advisor	mentor
advisory	rådgivande
advocacy	befrämjande av
advocate	kämpa för, förespråkare
advocates	advokater
ae	amerikansk engelska
aeon	tidsålder
aerate	genomlufta
aerial	antenn
aerie	rovfågels näste, örnbo
aero	flyg
aerobatics	konstflygning
aerobe	aerob
aerodrome	flygfält, aerodrom
aerodynamic	aerodynamisk
aerodynamics	aerodynamik
aerofoil	vinge, bärplan
aerogram	radiotelegram
aerogrammes	aerogram
aeromechanics	aeromekanik
aeronaut	flygare
aeronautic	flyg
aeronautical	flyg-
aeronautics	flygkonst
aeroplane	flygplan
aerosol	aerosol
aerospace	rymd
aesthete	estet
aesthetic	estetisk
aesthetics	estetik
afar	fjärran
affability	tillgänglighet
affable	älskvärd
affair	affär
affairs	affärer
affect	beveka, påverka
affectation	tillgjordhet
affected	påverkad, gripen, tillgjord, konstlad
affection	åkomma, tillgivenhet, kärlek
affectionate	tillgiven, kärleksfull
affectionately	tillgivet
affects	påverkar
affekt	emotion
affidavit	edlig skriftlig försäkran
affiliate	uppta
affiliation	ansluta
affinity	släktskap
affirm	försäkra, bejaka
affirmation	bekräftelse
affirmative	jakande
affix	tillfoga, fästa
afflict	plåga
afflicted	ansatt, drövad
affliction	ycka, belastning, prövning
affluent	mycket rik, biflod
afford	ha råd (mrd)
afforestation	skogsodling
affray	slagsmål
affront	chikanera, chikan, förolämpa, förnärma, trotsa
afield	borta
aflame	i brand
afloat	flytande
afoot	rörelse
aforementioned	förutnämnd
aforenamed	förutnämnd
aforesaid	förutnämnd
afraid	rädd
afraid of	rädd för
afresh	å nyo, på nytt
African	afrikan
afrikaans	afrikaans
afro-asian	afroasiat
aft	akter ut
after	efter
after-care	eftervård
after-claim	efterkrav
after-deck	akterdäck
after-dinner	middags-
after-effect	efterverkning
after-life	live efter detta
after-shave	rakvatten
after-taste	bismak
afterglow	efterglans
afterlife	livet efter detta
aftermath	efterdyningar, efterräkning
afternoon	eftermiddag
afters	efterrätt
aftersail	aktersegel
aftersaloon	aktersalong
aftertaste	eftersmak
afterthought	vidare
afterwards	dan, efter, efteråt, i efterhand
again	ånyo, igen
against	åter, mot, emot
agape	med vidöppen mun
agaric	skivling
agate	agat
age	tidsålder, ålder
age-group	åldersgrupp
age-limit	åldersgräns
age of manhood	mansålder
aged	i en ålder av, ålderstigen
ageing	åldrande
agencies	företag och organisationer
agency	agentur
agenda	agenda, dagordning
agent	agent, ombud
ages	åratal
agglomerate	hopa
aggragate	summa, massa
aggrandize	förstora
aggrandizement	förstoring
aggravate	försvåra
aggravation	försvårande
aggregate	total, aggregat
aggregation	sammanhopning
aggression	övergrepp
aggressive	aggressiv
aggressive war	anfallskrig
aggressiveness	agressivitet
aggressor	angripare
aggrieve	plåga
aggrieved	sårad
Aghan	Aghan
aghast	bestört
agile	vig
agility	rörlighet, vighet
agitate	uppröra, agitera
agitation	alteration, sinnesrörelse
aglow	glödande
agnostic	agnostiker
ago	sedan
agog	ivrig
agonize	pina
agonized	ångestfull, förtvivlad
agonizing	kvalfull
agony	dödsångest, vånda, kval, pina
agrarian	jord-
agree	samtycka, överenskomma, överensstämma, godkänner
agreeable	trevlig, behaglig, angenäm
agreed	enig, höll med, överrenskommet, överens
agreement	överenskommelse, ackord, avtal
agreements	överenskommelser
agrees	godkänner
agression	aggression
agricultural	jordbruks
agriculture	jordbruk, lantbruk, åkerbruk
agronomy	agronomi
aground	på grund
ague	frossa
ahead	förut, före
ahoy	ohoj
aid	hjälp
aide	medhjälpare
aileron	skevningsroder
ailing	sjuklig
ailment	krämpa
aim	mål, sikte, syfte, måtta
aim at	trakta efter, åsyfta, sikta mot, rikta mot
aimed	inriktat
aimless	planlös
ain't	är inte
air	luft, vädra, lufta
air-base	flygbas
air-bed	luftmadrass
air-brake	lufttrycksbroms
air-conditioned	luftkonditionerad
air-conditioning	luftkonditionering
air-current	luftström
air-cushion	luftkudde
air-defence	luftvärn
air-duct	luftkanal
air-force	flygvapen
air-hostess	flygvärdinna
air-launch	skjuta ut
air-pcket	luftgrop
air-pocket	luftgrop
air-pressure	lufttryck
air-raid	flyganfall
air-rifle	luftgevär
air-route	flygled
air-sick	flygsjuk
air-sickness	flygsjuka
air-taxi	lufttaxi
air-tight	lufttät
airborne	flygburen
aircraft	flygplan
airfield	flygfält
airforce	flygvapen
airgun	luftgevär
airing	vädring
airleron	skevroder
airless	vindstilla
airlift	luftbro
airline	flyglinje
airliner	trafikflygplan
airlock	luftblåsa
airmail	flygpost
airman	flygare
airplane	flygplan
airport	flygplats
airproof	lufttät
airscrew	propeller
airshaft	lufttrumma
airship	luftskepp
airspeed	flygfart
airstrip	landningsbana
airtight	lufttäta
airway	luftled
airworthy	flygduglig
airy	luftig
aisle	gång
ajar	på glänt
akimbo	med händerna i sidan
akin	besläktad
alabaster	alabaster
alacrity	beredvillighet
alarm	oroa, larm, alarm
alarm-clock	väckarklocka
alarm bell	alarmklocka
alarmed	förskräckt
alarming	oroväckande, oroande
alarms	alarm
alas	tyvärr, ack
Albania	Albanien
Albanian	alban
albatross	albatross
albeit	ehuru
albumen	äggvita
albumin	albumin
albums	album
alchemist	alkemist
alchemy	alkemi
alcohol	sprit, alkohol
alcohol-related	alkoholrelaterad
alcoholic	alkoholist
alcoholism	alkoholosm
alcove	alkov
alder	al
alderman	ålderman, rådman
ale	öl
alert	vaken, alert
alert person	rörlig person
alerted	varnade
alertness	rörlighet
alerts	vakna
alexandrian	alexandrinsk
alfalfa	blålusern
alga	alg
algebra	algebra
algebraic	algebraiskt
algeria	algeriet
algerian	algerier
algorithm	algoritm
algorithms	algoritmer
alibi	alibi
alien	främmande
alienate	fjärma
alienation	fjärmande, alienation
alienist	psykiater
alight	stiga av
alighting	avstigning
align	upprada
aligning	uppradning
alignment	uppställning, placering i linje
aligns	uppradar
alike	liknande
alimentary	närande
alimony	underhåll, underhållsbidrag
alive	levande
alkaline	alkalisk
alkaloid	alkaloid
all	samtliga, allting, allt, alla, all
all-embracing	allomfattande
all-in	alltomfattande
all-out	fullständig
all-round	runt omkring, allsidig
all-rounder	mångsidig begåvning
all along	utefter
all right	bra
all the better	desto bättre
allege	be om ursäkt
alleged	påstådd
allegiance	trohet
allegoric	allegorisk
allegorical	allegorisk
allegory	allegori
allegro	allegro
alleluia	halleluja
allergen	allergen
allergic	allergisk
allergies	allergier
allergy	allergi
alleviate	lindra, mildra
alleviated	lätta
alleviation	lättnad
alley	gränd
alley-way	gränd
alleyway	gränd
allfix	fästa, tillägga
alliance	förbund, förbindelse, allians
allied	allierad
allied to	allierad med
alligator	alligator
alliterate	analfabet
alliteration	allitteration
allocate	tilldela
allocated	tilldelat
allocates	tilldelar
allocation	tilldelning
allocations	tilldelningen
allot	fördela, tilldela
allotment	fördelning
allow	låta, tillåta
allow oneself something	unna sig något
allowable	tillåtna
allowance	tillstånd, underhåll
allowed	tillåten
allowing	tillåter
allows	tillåter
alloy	legering
allsorts	blandning
allspice	kryddpeppar
allude	hänsyfta på
allude to	anspel
allure	locka
allurement	lockelse
alluring	lockande
allusion	anspelning
alluvial	svärm-
ally	förena, bundförvant
almanac	kalender
almighty	allsmäktig
almond	mandel
almoner	sjukhuskurator
almost	nästan
alms	allmosa
almshouse	ålderdomshem
aloe fibre	aloehampa
aloft	högt upp
alone	allena, ensam
along	utmed, tillsammans, längs
alongside	långsides
aloof	på avstånd
aloud	högt
alp	högfjäll
alpaca	alpacka
alphabet	alfabet
alphabetic	alfabetisk
alphabetical	alfabetisk
alphabetically	alfabetiskt
alphabets	alfabeten
alphanumeric	alfanumerisk
alpine	alpin
Alps	Alperna
already	redan
Alsatian	schäfer
also	likaså, tillika, med, också, även
also-ran	oplacerad häst
altar	altare
altar-boy	korgosse
altar-piece	altartavla
alter	ändra sig, ändra
alter ego	alter ego
alteration	ändring, förändring
alterations	ändringar
altercation	gräl
altered	ändrat
altering	förändra
alternat	omväxlande
alternate	växla, omväxla
alternately	alternativt, växelvis
alternating current	växelström
alternation	omväxling, växling
alternative	alternativ
alternatively	alternativt
alternatives	alternativ
alternator	växelströmsgenerator
althorn	althorn
although	fastän
altimeter	höjdmätare
altitude	höjdnivå, altitud
alto	altstämma
altogether	tillsammans, alltsammans, inalles
altruism	oegennytta, altruism
altruistic	altruistisk
alum	alun
aluminium	aluminium
aluminum	aluminium
alveolus	alveol
always	jämt, alltid
am	är
amalgamation	blandning
amalgemate	blanda
amaryllis	amaryllis
amass	hopa
amateur	amatör
amateurish	amatörmässig
amateurism	amatörskap
amateurs	amatörers
amatory	erotisk
amaze	förbluffa, förvåna
amazed	bestört, häpen, förvånad
amazement	bestörtning, förvåning, häpenhet
amazing	häpnadsväckande
amazingly	otroligt
Amazon	amason
ambasador	ambasadör
ambassador	ambassadör
ambassadress	kvinnlig ambassadör
amber	bärnsten
ambergis	ambra
ambiguity	tvetydighet
ambiguous	tvetydig
ambition	iver, ärelystnad
ambitious	ärelysten, äregirig
amble	lunka
ambulance	ambulans
ambush	försåt, bakhåll, bakhåll
ameliorate	förbättra
amelioration	förbättring
amen	amen
amenable	foglig, medgörlig
amenda	gottgörelse
amended	korrigerat
amendment	rättelse
amends	gottgöra
Amenia	armenien
Amenian	armenisk
amenit	behag
amenity	behaglighet
America	Amerika
American	amerikansk
american-made	amerikatillverkade
americanize	amerikanisera
amethyst	ametist
amiability	älskvärdhet, vänskap
amicability	vänskap
amicable	vänskaplig
amid	mitt i
amidships	midskepps
amine	amin
amino acid	aminosyra
amiss	illa
amity	sämja, vänskaplighet
ammeter	amperemeter, amperemätare
ammo	ammunition
ammonia	ammoniak
ammonite	ammonit
ammonium	ammonium
ammunition	ammunition
amnesia	amnesi
amnesty	benådning, amnesti
amniotic	fostervatten
amoeba	amöba
among	mellan, bland
amongst	bland
amoral	amoralisk
amorality	amoralitet
amorous	amorös, kärleksfull
amorphous	formlös, amorf
amortization	amortering
amortize	amortera
amount	antal, summa, belopp
amount to	belöpa sig till, uppgå till
amounts	summor
amp	ampere
ampere	ampere
amphetamine	amfetamin
amphibian	amfibie, amfibieflygplan
amphibious	amfibisk
amphitheatre	amfiteater
amphora	amfora
ample	riklig, ymnig, dryg
amplification	förstärkning
amplified	förstärkt
amplifier	förstärkare
amplifies	förstärker
amplify	förstärka
amplitude	vidd, amplitud
amply	rikligt
ampoule	ampull
amputate	amputera
amputated	amputerat
amputation	amputation, amputering
amuck	löpa amok
amulet	amulett
amuse	roa
amused	road
amusement	förlustelse, nöje
amuses	roar
amusing	rolig, lustig
an	en, ett
Anabaptist	anabaptist
anabolic	anabol
anachronism	anakronism
anachronistic	anakronistisk
anaconda	anakonda
anactment	upphöjande till lag
anaemia	anemi
anaemic	blodbrist, anemisk
anaerobe	anaerob
anaesthesia	bedövning, anestesi
anaesthetic	anestetikum, bedövningsmedel
anaesthetize	bedöva, söva ner
anagram	anagram
analasis	analys
analgesic	stillande, analgetikum
analogic	analogisk
analogical	analogisk
analogous	analog
analogue	motsvarighet
analogy	analogi
analyse	utreda, analysera
analyser	analytiker
analysis	analys, utredning
analyst	analytiker
analytical	analytisk
analytically	analytiskt
analyze	analysera
analyzer	analytiker
analyzes	analyserar
anamnesis	anamnes
anapest	anapest
anarchic	anarkistisk
anarchical	anarkistisk
anarchism	anarkismen
anarchist	anarkist
anarchists	anarkister
anarchy	anarki
anasthesia	bedövning
anastigmat	anastigmat
anathema	anatema, bannlysning
anatomical	anatomisk
anatomist	anatom
anatomize	dissekera
anatomy	anatomi
ancestor	stamfader, förfader, anfader
ancestors	förfäder
ancestral	fäderneärvd
ancestry	anor, börd
anchor	ankra, ankare
anchorage	ankarplats, förankring
anchovy	ansjovis
ancient	forntida, ålderdomlig
ancient lineage	anrik
anciliary	underordnad
and	samt, och
and so on	och så vidare
andalusia	andalusien
andante	andante
andes	anderna
androgenic	androgen
anecdote	anekdot
anecdotee	anekdot
anemometer	anemometer
anemone	anemon, sippa
aneroid	aneoridbarometer
anew	ånyo, på nytt
anexation	tillägg
angel	ängel
angelic	änglalik
angels	änglar
anger	vrede, ilska
angina	angina
angle	meta, vinkel
angle-iron	vinkeljärn
angles	vinklar
Anglican	anglikansk
Anglicans	anglikaner
Anglicize	anglisera
angling	metning
Anglo	engelsk
Anglo-american	angloamerikan
Anglo-french	engelsk-fransk
Anglo-Saxon	anglosaxiska
Anglo-saxon	anglosaxisk
Anglo-saxons	anglosaxerna
Anglo-swedish	engelsk-svensk
anglophile	englandsvän
anglophobe	engelskhatare
anglophobia	engelskfientlighet
angolan	angolan
angora wool	angoragarn
angostura	angostura
angrily	argsint
angry	arg, argsint, vred
anguish	smärta, ångest
anguished	ångestfylld
angular	kantig, vinkel-
anhydride	anhydrid
aniline	anilin
aniline dye	anilinfärg
animadversion	anmärkning
animadvert	anmärka på
animal	animal, djur
animalcule	mikroskopiskt djur
animality	animalisk
animals	djur
animate	animera
animated	animerade, livlig, själfull
animations	animationer
animism	animism
animosity	fientlighet
anise	anis
ankle	ankel, fotled
ankle-length	ankellång
ankles	fotleder
anline	anilin
annals	årsberättelse
anneal	glödga
annex	tillbyggnad
annexation	anektering
annexe	annex
annihilate	förinta, tillintetgöra
annihilation	tillintetgörelse
anniversary	årsdag
annoble	adla
annotate	kommentera
annotation	anteckning
announce	tillkännage, anmäla, förkunna
announcement	anmälan, tillkännagivande
announcements	kungörelser
announcer	hallåman
announces	tillkännager
announcing	förkunnar
annoy	irritera, förarga
annoyance	förargelse
annoying	retsam, irriterande
annoys	förargar
annual	årlig, annuitet
annually	årligen
annuciation	bebådelse
annuity	livränta
annul	upphäva
annulment	annulering
anode	anod
anodyne	smärtstillande medel
anoint	smörja
anointed	de heliga
anomalous	anomal
anomaly	avvikelse, anomali
anomie	anomi
anon	snart
anonymity	anonymitet
anonymous	anonym
anonymously	anonymt
anorak	anorak
anorexia	anorexi
another	annan
another's	en annans
anoxious	ängslig
anstigator	anstiftare
answer	bemöta, svar, besvara, besked, svara
answerable	ansvarig
answered	besvarade
answering	svarar
answers	svar
ant	myra
ant-hill	myrstack
Antabuse	antabus
antagonism	motstånd
antagonist	antagonist
antagonistic	motverkande
antagonize	egga upp
Antarctic	Antarktis
ante-room	förrum
antecedent	korelat
antechamber	förrum
antedate	fördatera, antedatera
antediluvian	från tiden före syndafloden
antelope	antilop
antenatal	mödravårdscentral
antenna	antenn, antenn (insekt)
antependium	altarkläde
antepenultimate	tredje från slutet
anterior	främre
anteroom	förrum
anthem	hymn
anthology	antologi
anthracite	antracit
anthrax	mjältbrand
anthropod	människoliknande
anthropological	antropologisk
anthropologist	antropolog, antropolog
anthropology	antropologi
anthropomorphous	människolik
anthroposophist	antroposof
anti-aircraft	luftvärns-
anti-ballistic	antirobot
anti-clockwise	motsols
anti-dazzle	avbländbar
anti-dumping	anti-dumpning
anti-hero	antihjälte
anti-jewish	judefientlig
anti-missile	antirobotrobot
anti-personel	sprängbomb
anti-pollution	miljövårdskampanj
anti-Semite	antisemit
anti-semitic	antisemitisk
anti-semitism	antisemitism
antiaircraft	luftvärns-
antibiotic	antibiotikum
antibody	antikropp
antic	upptåg
anticipate	förutse, förekomma
anticipated	förutsåg
anticipates	förekommer
anticipating	förvänta
anticipation	förväntan, antecipation
anticipatory	förutseende
anticlerical	antiklerikal
anticlimax	antiklimax
antics	upptåg
antidote	motgift
antidotes	motgifter
antifreeze	kylarvätska
antigay	böghatande
antigen	antigen
antilogarithm	antilogaritm
antimatter	antimateria
antimony	antimon
antiparticle	antipartickel
antipathy	antiparti, motvilja
antipode	motpol
antipodes	antipoder
antipole	motpol
antiquarian	antikvarisk
antiquary	antiksamlare
antiquated	föråldrad
antique	antikvitet, antik
antique finish	antikbehandling
antique shop	antikvitetsaffär
antiquities	forntids
antiquity	forntiden, antiken
antisepsis	antiseptisk
antiseptic	antiseptisk
antisocial	asocial
antistatic	antistatisk
antithesis	motsats, antites
antitoxin	antitoxin
antler	hjorthorn
antonym	antonym
antwerp	antwerpen
anus	anus, analöppning
anvil	städ
anxiety	ängslan, beklämning, bekymmer, oro
anxious	beklämd, ivrig, orolig, bekymrad, ängslig
anxious about	mån om
anxiously	ivrigt
any	några, nån
anybody	vem som helst, någon
anybody / anyone	vem som helst
anyhow	hur som helst, alltnog, i varje fall
anymore	längre
anyone	någon
anything	vad som helst, någonting
anytime	närsomhelst
anyway	hursomhelst
anywhere	var som hest, någonstans
aorta	aorta
apace	snabbt
apache	apache
apalling	förskräcklig
apanage	apanage
aparagus	sparris
apart	isär
apart from	isär
apartheid	apartheidpolitik
aparthy	slöhet
apartment	lägenhet
apathetic	apatisk
apathy	dvala, apati
apatite	apatit
ape	människoapa
apeman	apmänniska
apennines	apennierna
aperature	öppning
aperient	avföringsmedel
apéritif	aperitif
aperture	öppning
apex	apex, spetsen
aphorism	aforism
aphorisms	aforismer
aphrodisiac	afrodisiakum
aphrodite	afrodite
apiary	bikupa
apiece	per styck
aplanatic lens	aplanat
aplomb	självsäkerhet
apnoea	apné
apocalypse	uppenbarelseboken
apocrypha	apokryfiska böcker
apocryphal	apokryfisk
apolexy	slaganfall
apollo	apollon
apologetic	ursäktande
apologies	ursäkter
apologize	be om ursäkt
apologized	ursäktade
apology	avbön, försvarstal, apologi, ursäkt
apoplectic	slaganfall
apostasy	avfall
apostate	avfälling
apostle	apostel
apostles	apostlarna
apostolic	apostolisk
apostrophe	apostrof
apothecary	apotekare
apotheos	kanonisera
apotheosis	förhärligande
appal	förfära
appalling	ohygglig
apparatus	attiralj, apparat
apparel	kläder
apparent	tydligt
apparently	tydligen
apparition	syn, uppenbarelse
appeal	vädja, vädja, vädja, appellera
appeal against	överklaga
appealing	lockande
appear	inställa sig, framträda, förefalla, infinna sig
appearance	apparition, utseende, framträdande
appearances	uppträdanden
appeared	framträdde
appearing	framträdande
appears	framträder
appease	lindra, lugna, blidka
appeasement	lugnande
append	lägga till
appendage	tillbehör, bihang
appendages	bihang
appended	adderad
appendices	bilagor
appendicitis	blindtarmsinflammation, appendicit
appending	adderande
appendix	blindtarm, bilaga, bilaga
apperance	uppträdande
appertain	tillhöra
appetite	aptit, matlust
appetizer	aptitretande medel
appetizing	välsmakande, aptitretande, aptitlig
applaud	applåd
applause	applåder, applåd
apple	äpple
apple-cart	ställa till trassel
apple-pie	äppelpaj
apple-sauce	smicker, äppelmos
apple tree	apel
apples	äpplen
appliance	tillämplighet
appliances	tillämplighet
applicability	användbarhet
applicable	tillämplig
applicants	sökande
application	tillämpning, applikation
application area of use	användningsområde
application for	ansökan
applications	applikationer
applicator	påstrykare
applied	använd
applikation	applikationer
apply	tillämpa
apply for	ansöka, yrka
apply to	applicera, anlita
applying	att placera
appoint	tillsätta, utnämna, bestämma
appointment	ämbete, möte
apportion	fördela
apposite	träffande
apposition	apposition
appraisal	värdering
appraise	bestämma värdet av
appreciable	märkbar
appreciate	uppskatta, uppskatta, värdera
appreciated	uppskattat
appreciates	uppskattar
appreciation	uppskattning
appreciative	uppskattande
appreciatively	uppskattande
apprehend	anhålla, begripa, uppfatta
apprehensible	fattbar
apprehension	anhållande, uppfattning, farhåga
apprehensive	orolig, aningsfull
apprentice	lärling, lärling
apprenticeship	lärlingskap
apprise	underrätta
approach	närma, anflygning, närma sig, nalkas
approachable	åtkomlig
approached	närmat
approaches	tillfartsvägarna
approaching	annalkande
approbation	gillande
appron	förkläde
appropriate	tillägna sig, tillgripa, passande
appropriateness	anslag
appropriating	bevilja
appropriation	avsättning
approval	godkännande, gillande, bifall, anklang
approve	bifalla, godkänna
approve of	gilla
approved	godkänd
approx	ca
approximate	ungefärlig
approximately	ungefärligt, omkring
approximation	approximation, närmevärde
apricot	aprokos
April	april
apron	förkläde, förkläde
apt	läraktig, träffande
aptitude	lämplighet
aptitude testing	anlagsprövning
aqua vitae	akvavit
aquarium	akvarium
aquatic	vatten-
aqueduct	akvedukt
aqueducts	vattenledningar
aquilegia	akleja
aquiline nose	örnnäsa
aquire	förvärva
Arab	arab, arabisk
Arabic	arabisk
arable	odlingsbar
arbitrage	arbitrage
arbitrarily	godtyckligt
arbitrary	godtycklig
arbitrate	skiljedom, medla
arbitration	skiljedom
arbitrator	medlare
arbor	dorn
arbour	berså
arc	båge
arcade	arkad
arch	valv, båge
arch of the root	hålfot
archaeological	arkeologiska
archaeologists	arkeologer
archaeology	arkeologi
archaic	ålderdomlig
archbishop	ärkebiskop
archbishops	ärkebiskopar
archealogical	arkeologiska
arched	välvd
archeological	arkeologisk
archeologist	arkeolog
archery	bågskytt
archipelago	arkipelag, skärgård, skärgård
architect	arkitekt
architectural	arkitektonisk
architecture	arkitektur
archive	arkiv
archive-name	arkivnamn
archived	arkiverade
archiver	arkiverare
archivers	akiverare
archives	arkiv
archiving	arkivering
Arctic	arktisk
Ardennes carthorse	ardennerhäst
ardent	brinnande, het
ardour	iver, iver
arduous	brant
are	ar
area	område, yta, area
areas	områden
aren't	är inte
arena	arena
arguably	diskutabelt
argue	argumentera
argued	hävdande
argues	argumenterar
argument	argument, skäl
argumentative	diskussionslysten
arguments	argument
aria	aria
Arica	Arika
arid	torr, ofruktbar
aridity	ofruktbarhet
aries	väduren
aright	rätt
arise	uppstå
arising	härrörande
aristocracy	aristokrati
aristocrat	aristokrat
aristocratic	aristokratisk
aristotle	aristoteles
arithmetic	mattematik, aritmetik
arithmetical	aritmetisk
arithmetik	matematik
aritmetic	aritmetik
ark	ark
arm	rusta, bestycka, väpna, beväpna, arm
arm-chair	karmstol, länstol
armada	armada
armadillo	bältdjur
armageddon	harmageddon
armament	beväpning, igsrustning
armaments	rustningar
armastice	vapenstillestånd
armature	armatur
armband	armbindel
armchair	fåtölj
armcheer	fåtölj
armed	beväpnad
armistice	vapenvila, stillestånd
armlet	armbindel
armorial	vapen
armour	rustning, pansar
armpit	armhåla
arms	armar, mn
army	här, armé
army staff	armestab
aroma	arom
around	runt
arousal	upphetsning
arouse	phetsa, framkalla
aroused	upphetsad
arouses	upphetsar
arrange	uppställa, anordna, arrangera
arrange for	föranstalta för
arranged	arrangerat
arrangement	arrangemang, anordnong, uppställning, anstalt
arrangements	arrangemang
arranger	arrangör
arranger`s fee	anvisningsprovision
arranges	arrangerar
arranging	arrangerade
array	ställa upp
arrays	arrayer
arrear	restskuld
arrears	resterande skulder
arrest	anhållande, häkta, arrestera, arrestera
arrests	anhållanden
arrival	ankomst
arrival hall	ankomsthall
arrive	ankomma, länder
arrive in	anlända till
arrived	anlände
arrives	anländer
arrogance	högmod, arrogans, övermod
arrogant	spotsk, stursk, oförskämd
arroganta	arrogant
arrow	pil
arrows	pilar
arsenal	arsenal
arsenic	arsenik
arson	mordbrand
art	konst
artefact	artefakt
artery	pulsåder, artär
artful	derfundig, listig
arthritis	artrit
artichoke	kronärtskocka, jordärtskocka
article	persedel, vara, artikel
articles	artiklar
articulation	artikulation, artikulera
artifice	knep, list
artificial	artificiell, konstgjord
artificial silk	konstsilke
artificially	artificiellt
artillery	artilleri
artisan	hantverkare
artist	konstnär, artist
artistic	artistisk, konstnärlig
artists	artister
artless	okonstlad
arts	konst
artwork	konstverk
Aryar	arier
as	såsom, enär, eftersom, som
as-is	som den är
as a present	till skänks
as a rule	i regel, vanligen
as far as	såvitt, ända till
as if	liksom om
as well	tillika
as well as	liksom, ävensom
as.....as	så....som
asbestos	asbest
asbestosis	asbestos
ascend	a, bestiga
ascending	ökande
ascent	uppfart, bestigning
ascertain	förvissa sig om
ascetic	asket
ascii-based	ascii-baserade
ascorbic acid	askorbinsyra
ascribe	tillskriva
asepsis	aseptic
ash	ask, aska
ash-tray	askkopp
ash-wednesday	askonsdag
ashamed	skamsen
ashblond	cendré
ashes	stoft, aska
ashore	på land
ashtray	askfat
asia	asien
asian	asiatisk
asiatic	asiatisk
aside	undan, avsides, åsido, avsides
asimut	azimut
ask	fråga
ask for	bedja om, begära
askance	åt sidan
asked	frågat
askew	på sned
asking	frågar
asks	frågar
asleep	sovande
asocial	asocial
asparagus	sparris
aspect	aspekt, anblick
aspects	aspekter
aspen tree	asp
asphalt	asfalt
aspic	aladåb
aspire	eftersträva, längta
ass	stjärt, åsna
assail	anfalla
assailable	antastlig
assailant	angripare
assasin	lönnmördare
assasination	lönnmord
assassin	lönnmördare, mördare
assassinate	mörda
assassinated	mördad
assassinates	mördar
assassination	lönnmord
assault	överfalla, angrepp, anstorm
assaults	angriper
assemble	samla
assembled	församlade
assembles	samlas
assemblies	samlingar
assembly	samling
assembly hall	aula
assent	samtycke, bifall
assert	påstå, bedyra
asserted	försäkrade
assertion	påstående, förfäktande
assertions	förfäktanden
asserts	hävdandet av
assess	taxera, fastställa värdet av, taxera
assess value	taxeringsvärde
assessment	taxering, beskattning
asset	tillgång
assets	tillgångar
asshur	assur
assiduous	ihärdig
assign	anslå, tilldela
assigned	tilldelade
assigner	överlåtare
assigning	tilldelande
assignment	uppdrag
assignments	tilldelningen
assimilate	assimilera
assist	assistera, bistå, hjälpa
assistance	medverkan, bistånd, assistans, hjälp
assistant	medhjälpare, biträde
assistant doctor	underläkare
assisted	hjälpte
assits	assisterar
assizes	lagtima ting
associate	kamrat, kompanjon
associate with	sällskapa med, umgås med
associated	associerad
associates	kompanjoner
association	umgänge, samfund, association, förening
associations	associationer
assonance	assonans
assorted	av olika slag
asspire	längta
assume	förutsätta
assumes	förutsätter
assuming	antagande
assumption	åtagande
assurance	försäkran, försäkring, tillförsikt
assure	försäkra
assured	försäkrade
assurer	försäkringsgivare
assures	försäkrar
assuring	försäkrande
Assyria	assyrien
Assyrian	assyrisk
Assyrian's	assyriens
asterisk	asterisk
asterisks	asterisker
astern	akter ut
asteroid	asteroid
asthma	astma
astigmatic	astigmatiker
astir	i rörelse
astone	gottgöra
astonish	förvåna
astonished	häpen, förvånad
astonishment	förvåning
astound	slå med häpnad
astounding	förvånande
astral	astral
astray	vilse
astride	grensle
astringent	sammandragning
astrocious	avskyvärd
astrocity	skändlighet
astrologer	astrolog
astrology	astrologi
astronomer	astronom
astronomical	astronomisk
astronomy	astronomi
asunder	åtskild, sönder
asylum	asyl
asymmetry	asymmetri
at	på, hos, i, till, vid, vid
at a stretch	i sträck, i ett kör
at all	alls
at any time	när som helst
at first	först
at hand	till hands
at home	hemma
at last	äntligen, omsider
at least	åtminstone
at length	omsider
at once	genast
at present	för närvarande, för tillfället
at random	på måfå
at the bottom	nederst
at the head	i täten
at the same level as	på samma nivå som
at the top	överst
at the utmost	på sin höjd
at the wrong moment	i otid
ate	åt
atheism	ateism
athenian	atensk
athens	aten
athlete	idrottsman, atlet
athletes	friidrottare
athletics	idrott, allmän idrott
athwart	på tvären
atlas	atlas (karta)
atleast	åtminstone
atmosphere	atmosfär, stämning
atoll	atoll
atom	atom
atone for	umgälla
atrocious	gräslig, ryslig
atrocity	grymhet
atrophy	atrofiera
attach	anknyta, bifoga, fästa
attaché	attaché
attached	fäst, tillgiven
attached to	fäst vid
attaches	fäster
attaching	hopfästande
attack	överfalla, överfall, angrepp, anfalla, anfall
attacking	anfallet
attacks	anfall
attain	vinna, nå, uppnå, ernå, hinna
attainments	talanger
attempt	attentat, försök
attempted	frestad, försökte
attempting	försöka
attempts	försök
attemt	försöka
attend	uppvakta, deltaga, bevista, åhöra
attend to	expediera
attendance	närvaro, upppassning, uppvaktning, sköta
attendant	deltagare
attender	deltagare
attention	uppmärksamhet
attentive	påpasslig, uppmärksam
attentive to	uppmärksam för
attest	intyga
attestation	attest
attested	bekräfta
attic	vindsvåning
attire	klädsel
attitude	inställning, hållning, attitud, ståndpunkt
attitudes	attityd
attorney	ombud, advokat
attorney-at-law	juridiskt ombud
attorneys	ombud, advokater
attract	ådra sig, tilldraga, attrahera
attraction	dragningskraft
attractive	intagande, attraktiv, tilldragande
attributable	anses bero på
attribute	attribut
attributes	attribut
aubergine	aubergine
auburn	rödbrun
auction	auktion, auktionera
auctioneer	auktionsförrättare, auktionsutropare
audacious	djärv
audacity	djärvhet
audible	hörbar
audience	åhörare, publik, företräde, auditorium, audiens
audiences	publikens
audio	ljud
audio-video	ljud-bild
audiotape	ljudband
audit	granska, revidera
audited	reviderade
auditing	revision
auditor	revisor
auditorium	mötessal
auditory	auditiv
augment	föröka
augmented	förstärka, förstora
augur	spå
August	augusti
auk	alka
auks	alkfåglar
aunt	faster, moster, tant
aura	aura, utstrålning
aureole	gloria
auspices	beskydd
auspicious	gynnsam
austere	sträng, allvarlig
Australia	Australien
Australian	australiska
Austria	Österrike, österrike
Austrian	österrikisk
authentic	autentisk, verklighetsnära
authenticity	äkthet
author	upphovsman, författare
author's	utgivarens
authoress	författarinna
authorit	myndighet
authoritative	officiella
authorities	överhet, myndighet
authority	auktoritet, befogenhet
authorization	berättigande, auktorisation, auktorisation
authorize	bemyndiga, godkänna
authorized	auktoriserad
authorizing	godkännandet
authors	författare
authors'	utgivares
authorship	författarskap
autism	autism
autobiography	självbiografi
autoclave	autoklav
autogenous	autogen
autograph	autograf, namnteckning
automap	autokarta
automate	automatisera
automated	automatiserad
automatic	automatisk
automatic machine	automat
automatically	automatiskt
automaticaly	automatiskt
automobile	bil
automobiles	bilar
autonomous	autonom
autopilot	autopilot
autopsy	autopsi
autorized	auktoriserad
autumn	höst
auxiliaries	hjälptrupper
auxiliary	hjälpande
avail	tjäna till
availability	tillgänglighet
available	anträffbar, tillgänglig
avalanche	lavin
avant-garde	avantgarde
avarice	girighet
avaricious	girig
avenge	hämnas
avenue	gata, allé, aveny
average	medeltal, genomsnitt, medelmåttlig, medelmåtta
average age	medelålder
averseness	avoghet
aversion	ovilja, aversion
avert	avvända
aviary	fågelhus
aviation	flyg
aviator	flygare
avid	glupsk
avidly	glupskt
avocado	avokado
avoid	sky undan, undvika, väja för, undfly
avoided	undvika
avoiding	undvikande
avoids	undviker
avouch	försäkra
avow	erkänna
await	avvakta
awaited	väntade
awaits	väntar
awake	vaken, vakna
awaken	väcka
awakened	uppväckt
awakening	väckt
award	pris
award-winning	prisvinnande
awarded	prisad
awards	priser
aware	medveten
awareness	kännedom
away	borta, bort
awe	skräck
awful	hemskt, gräslig
awfully	rysligt
awhile	en stund
awkward	brydsamma, oskicklig, tafatt, obehaglig
awkwardness	obekvämlighet
awl	syl
awning	soltält, markis
awoke	vaknade
awry	på sned
axe	yxa
axe-handle	yxskaft
axes	yxor
axial	axial
axiom	axiom
axioms	axiom
axis	axel
axle	axel, hjul-axel
axle fracture	axelbrott
ayatollah	ayatollah
aye	jaröst
ayes	jaröster
azalea	azalea
azure	himmelsblått
azure-blue	azurblå
b-movies	b-filmer
baba	romdränkt sockerkaksring
babbittry	småborgerlighet
babble	rabbla, pladdra, sorl, jollra
babbler	pratmakare
babbles	pladdrar
babel	villervalla
baboo	herr
baboon	babian
baby	unge, baby
baby-sit	sitta barnvakt
baby-sitter	barnvakt
babyhood	barndom
babyish	barnslig
Babylonian	babylonisk
Babylonian's	babyloniernas
baccalaureate	kandidatexamen
bacchanal	backanalisk
bacchanalia	backanalier
bacchanalian	backanalisk
bacchante	backant
bacchic	backisk
bacciferous	som har bär
bacciform	bärformig
baccivorous	bärätande
baccy	tobak
bachelor	ungkarl, kandidat
bachelorhood	ungkarlsstånd
bachelors	ungkarlar
bachelorship	ungkarlsstånd
bacillary	bacillär
bacillus	bacill
back	karm, tillbaka, rygga, rygg, åter
back-and-forth	fram-och-tillbaka
back door	bakdörr
back of the head	nacke
back to front	bakfram
back yard	bakgård
backache	ryggsmärtor
backband	bärrem
backbite	baktala
backbiter	baktalare
backbiting	förtal
backboard	ryggstöd
backbone	ryggrad
backbreaking	hård
backchat	skämtsam replikväxling
backcolor	bakgrundsfärg
backcolors	bakgrundsfärger
backdate	antedatera
backdoor	bakdörren
backdown	reträtt
backdrop	bakgrund
backed-up	uppbackade
backer	hjälpare
backfall	fall
backfire	baktändning
background	bakgrund
background-color	bakgrundsfärg
background in a room	fond i rum
backguard	lymmel
backhand	backhand
backhanded	med handryggen
backhander	slag med handryggen
backing	backa
backlog	inneliggande order
backmost	bakerst
backpack	ryggsäck
backpocket	bakfickan
backroom	åt gården
backs	baksidor, backar
backset	bakslag
backside	bak
backslang	rövarspråket
backslapping	ryggdunkande
backslash	omvänt snedtecken
backslide	återfalla
backslider	avfälling
backspace	backslag
backspace-key	backslagstangent
backspacer	backslagstangent
backspin	underskruv
backstage	bakom kulisserna
backstairs	baktrappa
backstitch	efterstygn
backstreet	bakgata
backstroke	ryggsim
backsword	eneggat svärd
backup	ta kopia
backup-function	backup-funktion
backups	kopior
backward	efterbliven, bakåt
backwardness	efterblivenhet
backwards	baklänges, bakåt, tillbaka
backwash	tillbakasvallande våg
backwater	bakvatten
backwoods	obygd
backwoodsman	nybyggare
backyard	bakgård
bacon	sidfläsk, fläsk, skinka
baconian	baconanhängare
bacteria	bakterie
bactericidal	bakteriedödande
bactericide	baktericid
bacteriological	bakteriologisk
bacteriologist	bakteriolog
bacteriology	bakteriologi
bacteriolysis	bakteriolys
bacterium	bakterie
bad	elak, skämd, ond, stygg, dålig, dålig
bad mark	anmärkning (i skolan)
baddish	rätt dålig
baddy	bov
badge	medlemsmärke, emblem
badger	grävling
badinage	raljeri
badlands	ofruktbart land
badly	illa, svårt
badly off	vanlottad
badman	bov
badminton	badminton
badness	dålighet
baffle	skvalpskott
baffled	förvirrad, snopen
baffling	förvirrande
bag	kappsäck, påse, bag, väska, säck
bagage	bagage
bagatelle	bagatell
bagful	påse
baggage	bagage
bagging	säckväv
baggy	opressade byxor
bagman	provryttare
bagnio	fängelse
bagpipe	säckpipa
bagpiper	säckpipor, säckpipsblåsare
bags	påsar
baguette	list, baguette
bagwash	påstvätt
bail	borgen
bailable	borgen kan ställas
bailee	depositarie
bailer	öskar
bailey	yttre slottsmur
bailie	ålderman
bailiff	fogde
bailiwick	åldermans ämbetsområde
bailment	deposition av egendom
bait	agn (om fisk), bete, hetsa
baize	boj
bake	grädda, baka
baked	ugnsbakad
bakehouse	bagarstuga
Bakelite	bakelit
bakemeat	ungsbakad rätt
baker	bagare
bakery	bageri
bakestone	bakplåt
baking	baka
baking-tin	bakform
balaam	bileam
balalaika	balalajka
balance	tillgodohavande, balans, våg, balans, jämvikt
balance against each other	avväga
balanced	balanserad
balances	balanserar
balbriggan	bomullstrikå
balconied	med balkong
balcony	balkong, altan
bald	flintskallig, kal, skallig
baldachin	baldakin
baldly	rakt på sak
baldness	skallighet
baldric	axelgehäng
bale	packe, bal
bale out a boat	ösa en båt
baleen	valfiskben
baleful	ondskefull
balett	balett
balinese	balinesisk
balk	hindra
balky	istadig
ball	klot, nystan, kula, bal, boll
ball-pen	kulspetspenna
ballad	folkvisa
ballade	ballad
balladmonger	visskrivare
balladry	balladdiktning
ballast	barlast
ballet	balett
ballistic	ballistik
ballistics	ballistiken
ballocks	ballar
ballon	ballong
ballonet	luftsäck
balloon	ballong
balloonist	ballongfarare
ballot	rösta, valsedel, omröstning, sluten omröstning
ballot-box	valurna
balls	ballar, bollar
ballsy	tuff
ballup	förbaskad
bally	braskande reklam
balm	balsam
balmy	vederkvickande
balneal	bad
balsa	balsaträd
balsamic	balsamisk
baltic	baltisk
Baltic herring	strömming
baluster	räcke
balusters	trappräcke
balustrade	balustrad
bamboo	bambu
ban	förbud, förbjuda
banal	banal
banality	banalitet
banana	banan
banbury	smörbakelse
band	orkester, linning, band, kapell, musikkår, skara
bandage	förbinda, linda, bindel, förband, bandage
bandaged	bandagerad
bandanna	stor kulört näsduk
bandeau	hårband
banderole	banderoll
bandicoot	råtta
bandit	bandit
banditry	banditväsen
bandmaster	kapellmästare
bandog	bandhund
bandoleer	patronbälte
bandoline	bandolin
bands	band
bandsaw	bandsåg
bandsaws	bandsåg
bandsman	bandmedlem
bandstand	musikestrad
bandwagon	vagn med musikkapell
bandwidth	bandbredd
bandy	kasta fram och tillbaka
bandy-legged	hjulbent
bane	fördärv
baneful	fördärvlig, ödesdiger
bang	smälla igen, skräll
banger	skorv
bangle	armband, fotledsring
banian	köpman
banish	förvisa, landsförvisa
banished	fördriven
banishment	förvisning, landsförvisning
banister	räcke
banisters	trappräcke
banjulele	ukulelebanjo
bank	bank, strand
bank-note	sedel
bank account	bankkonto
bank note	sedel
bankable	inlösingbar
banker	bankir
banking	bankväsen
bankroll	sedelbunt
bankrupt	bankrutt
bankruptcy	konkurs
banks	banker
banned	förbjudna
banner	baner, fana
bannister	ledstång
bannisters	ledstänger
bannock	havrekaka
banns	lysning
banquet	kalas, bankett
banqueter	bankettdeltagare
banshee	andeväsen
banshees	andeväsen
bant	banta
bantam	dvärghöns
banter	skämt, skämta
bantling	barn
bantu	bantuneger
baobab	apbrödsträd
bap	limpa
baptism	dop
baptismal	doplängd
baptist	döpare
baptistery	dopkapell
baptize	döpa
baptized	döpte
baptizer	döparen
bar	bom, takt, spärr
bar-code	streckkod
bar of chocolate	chockladkaka
bar up	bomma igen
barb	hulling, hulling
barbarian	barbar
barbarians	barbarer
barbaric	barbarisk
barbarism	barbarismen
barbarity	grymhet
barbarize	förvilda
barbarous	omänsklig, barbarisk
barbarousness	barbari
barbate	skäggig
barbecue	stor utomhusfest, utomhusgrill
barbed wire	taggtråd
barbel	barb
barber	barberare, frisör
barber`s shop	raksalong
barberry	berberis
barbette	skjutplattform
barbican	vakttorn
barbitone	sömnmedel
barbiturate	barbiturat
barbs	hullingar
bare	kal, bar, blotta, naken, nödtorftig
bare-headed	barhuvad
bareback	barbacka
barebacked	utan sadel
barefaced	med blottat ansikte
barefacedly	oblygt
barefoot	barfota
bareheaded	barhuvad
barely	nätt och jämt
baresark	bärsärk
bargain	avslut, köpslå, dagtinga, rampris, pruta
bargainer	schackrare
barge	pråm, skuta
bargee	pråmskeppare
baric	barium
baritone	baryton
bark	skälla, bark
barked	skällde
barkeeper	barägare
barking	skall
barks	skäller
barley	korn
barleycorn	korn
barm	jästskum
barmaid	barflicka
barman	bartender
barmecide	skenvälgörare
barmy	skummande
barn	lada
barnacle	prutgås
barnacles	nosklämma
barney	gräl
barnstorm	vara ute på turné
barnstormer	kringresande skådespelare
barnyard	plats kring en lada
barograph	barograf
baron	baron
baronage	samtliga baroner
baroness	baronessa
baronetcy	baronvärdighet
barony	baroni
baroque	barock
barque	bark
barrack	kasern
barracking	missnöjesyttringar
barrackings	missnöjesyttringar
barracks	kasern
barrage	spärreld
barrator	processmakare
barratry	underslev
barred	tillbommad
barrel	tunna, gevärspipa
barrel-organ	positiv
barrelful	fat
barrelled	pipig
barren	steril, karg jord, ofruktbar
barrette	hårspänne
barricade	barrikad
barrier	spärr, skrank
barriers	barriärer
barring	avspärrning
barrister	advokat
barrow	skottkärra, bår, kärra
bars	galler
bartender	uppassare
barter	schackra bort
base	nedrig, bas, gemen
base oneself on	stödja sig på
based	baserad
baseless	ogrundad
basement	källarvåning
bash	slå
bashful	blyg, försagd
basic	grund
basic education	grundutbildning
basic salary	grundlön
basic view	grundsyn
basically	i grund och botten
basics	grunderna
basin	skål, handfat, fat
basis	grundval
bask	sola sig
bask in the sun	sola sig, gassa sig
basket	korg
basketwork	korgarbete
bass	bas
bass music	bas musik
bat	slagträ, flädermus
batch	hop
bate	hålla tillbaka
bath	bad
bath-robe	badkappa
bath attendant	badmästare
batha	bada, badda, badkar
bathing-machine	badhytt på hjul
bathing ban	badförbud
bathing cap	badmössa
bathroom	badrum
baths	bad
baton	batong, taktpinne
batsman	slagman
batter	piska
batter pudding	ugnspannkaka
batteries	batterier
battering-ram	murbräcka
battery	batteri
battle	slåss
battlement	bröstvärn
battleship	slagskepp
batty	vriden
bawl	vråla, skråla
bay	bukt, vik
bayonet	bajonett
bazooka	raketgevär
bc	före kristus
be	uppsagd, att vara eller inte vara, vara, bli
be able to	förmå, orka, vara i stånd att, kunna
be about	handla
be accustomed to	pläga
be ajar	glänt
be allowed to	få
be ashamed	blygas, skämmas
be asleep	sova
be aware of	medveten om
be called	heta
be cancelled	återgå
be careless	slarva
be content with	nöja sig
be delirious	yra
be disgusted	vämjas
be done	ske
be enough	räcka
be exposed	skylta
be fit for	duga
be fond of	hålla av, tycka om
be found	förefinnas
be going on	pågå
be good form	höra till god ton
be heavy	tynga
be in charge of	förestå
be kept dry	aktas för väta
be lacking	fattas
be late	försenad, dröja
be left	återstå
be like	likna
be lost	förgås
be lucky	ha tur
be mistaken	missta sig
be nauseated	vämjas
be noisy	bråka
be on leave	tjänstledig
be on visiting terms with	umgås
be present at	övervara
be proud	yvas
be rash	förhasta sig, överila sig
be refractory	tredskas
be sick	kräkas
be silent about	tiga om
be situated	ligga
be taken in	bli lurad
be thought highly of	uppburen
be valid	gälla
be victorious	segra
be worth while	vara mödan värd
be wrecked	förlisa, haverera
beach	plage, stranden, strand
beach-comber	strandgodssökare
beach-head	brohuvud
beacon	fyr, sjömärke
bead	pärla, glaspärla, kula
beadle	kyrkvaktmästare
beads	pärlhalsband
beak	näbb, pip
beam	stråla, skina, stråle, balk, bjälke
beams	balkar
bean	böna
bean-feast	hippa
beans	bönor
bear	tåla, björn
bear on	anligga mot
beard	skägg
bearded	skäggig
bearer	innehavare
bearing	lager
bearings	lager
bears	bär
beast	best, djur, odjur, fä
beast of prey	rovdjur
beat	besegra, dänga, kryssa, slå, bulta, piska, hamra
beaten	slagit
beating	avbasning, stryk
beatings	misshandel
beatitude	salighet
beats	slår
beau	älskare, sprätt
beautiful	skön
beauty	skönhet
beauty-spot	naturskön plats
beauty sleep	skönhetssömn
beaver	bäver
became	blev
because	därför att, emedan, därför
beckon	vinka till sig
become	mulna, anstå, bli
become betrothed	trolova sig
become engaged	förlova sig
become predominant	ta övererhand
become silent	tystna
becomes	blir
becoming	blir
becoming to	klädsam
bed	bädd, säng
bed-sitter	sov, vardagsrum
bedbug	vägglus
bedding	sängkläder
bedeck	pryda
bedlam	våldsamt tumult, dårhus
bedouin	beduin
bedridden	sängliggande
bedroom	sovrum, sängkammare
bedstead	säng
bee	bi
bee-keeping	biodling
beech	bok
beech tree	bok
beef	oxkött, nötkött
beefeater	vaktare i towern
beefsteak	biff, biffstek
beehive	bikupa
beekeeper	biodlare
been	varit
beer	öl
beers	öl
beet	beta
beetle	skalbagge
beets	rödbetor
before	förut, före, förrän, framför, förr, innan
before then	dessförinnan
beforehand	i förväg, på förhand
beg	tigga, bettla
began	började
beget	avla
begged	tiggde, bad
begger	tiggare
begging	tiggande, tiggeri
begin	begynna, anträda, börja, starta
beginner	nybörjare
beginning	begynnelse, början
begins	startar
begone	försvinn
begotten	född, frambringa, enfödd
begrudge	missunna
begs	ber
beguile	locka
begun	börjat
behalf	grund
behave	uppföra sig, förhålla sig, bete sig, beter
behaves	uppträder
behavior	beteende
behaviors	uppföranden
behaviour	uppträdande, handlingssätt, beteende, förhållande
behead	halshugga
behind	bakefter, bakom, baktill, efter
behold	skåda
beholders	åskådare
behove	hövas
being	väsen, varelse
beings	tillsvidare
belch	rapa
belches	rapar
belfry	klocktorn
Belgian	belgier
Belgium	Belgien
belie	motsäga, beljuga
belief	övertygelse, övertygelse, tro
beliefs	troende
believe	tro
believe in	tro på
believed	trodde
believer	troende
believers	troende
believes	tror
believing	troende
belittle	förringa
belittled	förringad
belittles	förringar
bell	klocka, ringklocka, kyrkklocka
bellboy	hotellpojke
belle	vacker kvinna
bellhop	hotellpojke
belligerent	krigförande, krigförande
bellow	skälla, vråla, råma, vrål
bellows	blåsbälg
belly	mage
belly-ache	magont
belong	tillhöra
belong to	tillhöra
belonged	tillhörde
belonging	tillhörighet
belongings	tillhörigheter
belongs	tillhör
beloved	älskling, älskad, avhållen
below	under, nedanför
belt	bälte, rem
belts	remmar
bemoan	begråta
bemoaned	begråtit
bemuse	förvirra
bench	domstol, bänk
bend	bukta sig, krök, kröka, slingra, kurva, böja
bender	våt fest
beneath	under
benefaction	donation, välgörenhet, välsignelse
benefactor	välgörare
benefactress	välgörarinna
beneficial	välgörande, välgörenhet
beneficiary	betalningsmottagare
benefit	gagn, förmån
benefited	förmån
benefits	förmåner
benevolence	välvilja
benevolent	välvillig
benign	välvillig
bent	krokig, böjt
benumb	förlama
benzine	bensin
bequeath	testamentera
bereave	beröva
bereavement	smärtsam förlust
berry	bär
berth	koj, ankarplats
beseech	bedja, anropa
beseeching	bönfallande
beside	sidan om, bredvid
besides	dessutom, utom, för övrigt, för resten, förutom
besiege	belägra, bestorma
besmear	fläckat ner
bespeak	beställa, omvittna
bespoke	beställd
best	bäst
best-selling	bästsäljare
best man	marskalk
bestial	rå, djurisk
bestow	skänka, ägna
bestseller	bästsäljare
bet	slår vad
betide	hända
betimes	i god tid
betray	röja, förråda
betrayed	förrådd
betroth	trolova
betrothal	trolovning
better	bättre
betting	vadhållning
between	mellan, emellan
betwixt	mellan
beuty	skönhet
bevel	slipad kant, avfasa, snedslipa
beverage	dryck
bevy	flock
beware	var försiktig
beware of	varna för
bewildering	förbryllad
bewilders	förbryllar
bewitch	förtrolla, förhäxa
bewitched	förtrollad
bewitches	förtrollar
beyond	över, förutom, utom, bortom
beyond measure	övermåttan
bhang	haschisch
bi-lingual	tvåspråkigt
biannual	två gånger om året
bias	partiskhet, påverka
biathlon	skidskytte
bib	haklapp, supa
bible	bibeln
bible's	bibelns
biblical	biblisk
bibliographies	bibliografier
bibliography	källförteckning
bicker	gnabbas, träta
bickering	käbbel, gnabb
bickerings	gnabb
bicoloured	tvåfärgad
bicycle	cykel
bicycle stand for bicycles	cykelställ för cyklar
bid	bjöd, anbud, bjudit, bjuda
bide	bida
biennial	tvåårig
bier	likbår
big	stor
bigamy	bigami, tvegifte
bigger	större
biggest	största
bigwig	kaxe, pamp
bike	cykel
bilberry	blåbär
bile	galla
bilingual	tvåspråkig, tvåspråkigt
bilious	argsint, gallsjuk
bill	nota, näbb, räkning, löpsedel, växel
bill-of-fare	matsedel
bill-posting	affischering
bill of indictment	anklagelseakt
billet	inkvartering
billiardroom	biljardrum
billig	cheap
billing	räkningar
billion	biljon
billow	bölja, våg
billowy	böljande
billposter	affischör
bills	räkningar
bin	lår, binge, binge
binaries	binära
binary	binär
bind	binda
binder	bindemedel
binding	bindning
binoculars	kikare
biodegradable	biologiskt nedbrytbar
biographer	levnadstecknare
biographies	biografier
biography	biografi
biological	biologiskt
biologist	biolog
biologists	biologer
biology	biologi
biomass fuel	biobränsle
biorhythm	biorytm
biosynthesis	biosyntes
biplane	biplan
birch	björk
birch-bark	näver
bird	fågel
bird cherry	hägg
bird of passage	flyttfågel
birds	fåglar
birds-eye-view	fågelperspektive
biro	kulspetspenna
birth	födelse, börd, födelse
birth-flight	fågelvägen
birth-rate	nativitet
birth certificate	åldersintyg
birthday	födelsedag
birthdays	födelsedagar
birthplace	födelseort
births	födelser
biscuit	kex, kex, skorpa
bisexuals	bisexuella
bisexuell	bisexual
bishop	biskop
bister	blåsa
bit	stump
bitch	slinka, tik, hynda
bite	napp, bita, bett
biting	bitande, bita
bitmapped	bitmappade
bits	bitar
bitten	bitit
bitter	hätsk, bitter, besk
bitterly	bittert
bitterness	bitterhet
bitumen	asfalt
bizarre	bisarra
black	svart
black-out	mörkläggning
blackberries	björnbär
blackberry	björnbär
blackbird	koltrast
blackbirds	koltrastar
blackboard	svart tavla
blacken	svartna, svärta
blackens	svartnar
blackguard	skurk, kanalje
blackleg	strejkbrytare, falskspelare
blackmail	utpressning, utpressa
blackness	mörker
blackout	medvetslöshet, mörkläggning
blacksmith	smed
bladder	blåsa
blade	klinga, knivblad
blade to a knife	blad till kniv
blame	klandra, klander, tadel, skylla på
blames	förebrår
blanch	bleka, blekna
bland	blid, förbindlig
blandish	smickra
blandishment	lockelse, smicker
blank	formulär, uttryckslös, nitlott
blanket	filt
blankly	uttryckslöst
blanks	nitar
blare	skrälla, smattra
blaspheme	häda, smäda
blasphemy	hädelse
blast	vindstöt, spränga
blasted	fördömd
blatant	skränig
blaze	flamma
blazer	klubbrock
blazon	vapensköld
bleach	bleka, vitna
bleached	blekt
bleak	kulen
bleat	bräka
bleed	blöda, åderlåta
bleed to death	förblöda
bleeding	blödning
blemish	fel, fläck
blench	rygga tillbaka
blend	blanda sig
bless	välsigna
blessed	välsignad, salig
blessing	välsignelse
blew	blåste
blight	rost, fördärv, mjöldagg
blighter	ynklig figur
blimey	kors
blimp	chauvinist
blind	blind, rullgardin, förblinda, gardin, blända
blind-mans-buff	blindbock
blind alley	återvåndsgränd
blindfold	ögonbindel
blindfolded	förbunden
blink	blinka, blink, blinka, glimta
blinkers	blinkvisare, skygglappar
bliss	salighet, lycksalighet, sällhet
blister	blåsa
blistering	svidande
blithe	munter
blitz	luftangrepp, överraskande
bloat	svälla, röka sill
bloated	pussig
bloater	rökt sill, böckling
block	avspärra, klots, kvarter, blockera, block
block up	spärra
blockages	blockeringar
blockhead	dumskalle
blockhouse	blockhus
blockish	trög
blockletter	tryckbokstav
bloke	kille
blond	blond, blondin, ljus
blonde	blond
blondes	blondiner
blood	blod
blood-corpuscle	blodkropp
blood-donation	blodgivning
blood-donors	blodgivare
blood-suckers	blodsugare
blood-vessel	blodkärl
blood pressure	blodtryck
blooded	fullblods-
bloodhound	blodhund
bloodless	blodlös
bloods	blods
bloodshed	blodutgjutelse
bloodshot	blodsprängd
bloodstone	heliotrop
bloodstream	blodström
bloodthirsty	blodtörstig
bloody	blodig, förbannad
bloom	blomster, blomma, blom
bloomer	blunder
bloomers	vida dambyxor
blooming	blommande
bloomsbury	intellektuell
bloomy	full av blommor
blossom	blomstring, blomstra, blomma
blossoming	blomstrande
blot	bläckplump, fläck, läska
blot out	sudda ut
blotch	blemma
blotched	fläckig, blemmor
blotter	läskblock
blotting-paper	läskpapper
blotto	plakat
blouse	blus
blow	blåsa, fläkta, törn, rapp, slag
blow-pipe	blåsrör
blow a gale	storma
blow one's nose	snyta sig
blow up	spränga
blowback	bakåtblåsning
blowball	maskrosboll
blower	blåsare
blowgun	blåsrör
blowing	blåsa
blowjob	sug
blown	blåst
blowpipe	blåsrör
blowy	blåsig
blowzy	sjaskig
blub	lipa
blubber	snyfta fram
bluchers	halvstövlar
bludgeon	påk
blue	blå
blue-bird	blåhake
blue-green	blågrön
blue-print	plan, blåkopia
blue anemone	blåsippa
bluebeard	blåskägg
bluebell	blåklocka
blueberry	blåbär
bluebottle	spyfluga
blueing	blåelse
blueprint	blåkopia
bluestocking	blåstrumpa
bluethroat	blåhake
bluey	blåaktig
bluff	bluff
bluffness	burdust sätt
bluing	blåelse
bluish	blåaktig
blunder	groda, misstag, blunder
blunderbuss	muskedunder
blunderer	klåpare
blunt	burdus, avtrubba, tvär, trubbig
bluntly	trubbigt
bluntness	slöhet
blur	sudda ut, suddighet, fläck
blurb	reklamtext
blurred	suddig
blush	rodna
blushed	rodnade
blushes	rodnar
blushing	rodnande
blushingly	rodnande
bluster	rasa, storma
blusterer	skränfock
blustering	stormig
boanerges	högröstad predikant
boar	galt, vildsvin
board	bräde, nämnd, styrelse, tilja
board and lodging	inackordering
boarder	inackordering
boarding	plank
boarding-house	inackorderingsställe, pensionat
boarding school	internatskola
boardwalk	strandpromenad
boarish	svinaktig
boast	skryt, förhäva sig, berömma sig själv
boaster	skrävlare, skrytare
boastful	skrytsam
boat	båt
boater	roddare
boating	rodd
boatman	båtkarl
boatowner	båtägare
boatswain	båtsman
bob	shilling, guppa
bob-sleigh	kälke
bobadil	skrävlare
bobbery	tumult
bobbin	spole, spole, trådrulle
bobbinet	tyll, maskinvävd spets
bobbish	pigg
bobby	polis
bobbysocks	ankelsockor
bobsled	bobb
bobtail	stubbsvans
bobwig	kort lockperuk
bocome	bliva
bode	förebåda
bodeful	förebådande
bodice	blusliv
bodies	kroppar
bodiless	utan kropp
bodily	kroppsligt, lekamlig
bodkin	trädnål
body	karosseri, kropp, lekamen, kår, bål
body-guard	livvakt
bog	kärr, mosse, träsk
bogey	spöke, buse
bogey-man	buse
boggles	häpnar man
bogus	fingerad, falsk
bohemia	bömen
bohemian	bohem, zigenare
boil	koka, böld
boiler	ångpanna
boiler-house	pannrum
boiler-room	pannrum
boiling	kokning
boils	kokar
boisterous	stormig, larmande
bold	käck, frimodig, morsk, djärv
bolding	fyllda
boldly	djärvt
bolt	skena, bult, regla, bom
bolt on a lock	regel på ett lås
bolts	bultar
bomb	bomb
bomba	bomb
bombard	bombardera
bombardment	bombardemang
bombed	bombade
bomber	bombplan
bon-fire	bål
bonanza	malmåder, fynd
bond	förbindelse, obligation, band
bondage	slaveri, träldom
bonds	band
bondsman	borgensman
bone	ben, knota
boner	tabbe
bones	ben
bonnet	huv, huva, bahytt, mössa
bonny	god, bra, söt
bonus issue	fondemission
bony	benig
booby-trap	skämt, trick
book	bok, tinga
book-case	bokhylla
book-keeper	bokförare
book-maker	vadhållningsagent
book-seller	bokhandlare
book-shelves	bokhylla
book-stall	tidningskiosk
booking-office	biljettlucka, biljettkontor
bookkeeping	bokföring
booklet	broschyr, häfte
booklets	broschyrer
books	böcker
booksearch	litteratursökning
bookshop	bokhandel
bookstore	bokhandel
bookstores	bokaffärer
boom	uppsving, dån, dåna
boon	välsignelse, förmån
boorish	tölpaktig
boost	lovorda, puffa för
boot	tjut, känga, stövel
boot cover	baklucka
booth	salustånd, bås
bootlegger	spritsmugglare
bootless	onyttig, gagnlös
boots	stövlar
bootstrap	självinmatande programladdare
bootup	uppstart
booty	byte
booze	supa
boozer	fyllbult
border	kant, bård, gräns, ram, rabatt
border country	gränsbygd
border on	gränsa till
bordered	kantad
borderland	gränsområde
bore	tråka ut, tråkmåns, borra
borecole	bladkål
bored	uttråkad
boredom	leda
borer	borr
bores	tråkar ut
boring	tråkig
born	född
borough	stad, köping, stadsvalkrets
borrow from	låna av
borrowed	lånat
borrower	låntagare
borrows	lånar
borstal	undomsfängelse
bosh	nonsens, strunt
bosom	sköte, famn, bröst, barm
boss	chef, förman
botanical	botaniska
botanist	botaniker
botany	botanik
both	båda, ömse
bother	krångla, besvära
bothered	besvärade
bothering	stör, störde
bothers	besvärar
bottle	flaska, butelj
bottom	botten
bough	trädgren
bought	köpt
bouillon	buljong
boulevard	boulevard
bounce	studsa
bounced	studsade
bouncer	baddare
bounces	studsar
bound	inbunden, begränsad, skyldig
bounder	bracka, knöl
boundle	bunt
boundless	obegränsad, gränslös, omätlig
bounds	gräns
bountiful	frikostig, riklig
bouquet	bouquet, bukett
bout	dryckeslag, omgång
bovine	slö, oxlik
bow	böja, rosett, hälsning, bog (på fartyg), båge
bow-legged	hjulbent
bow-window	burspråk
bow oneself to	bocka sig för
bowels	inälvor, mage, inälvor, tarmar
bower	berså, lövsal
bowl	skål
bowl (to drink)	bål
bowler	kubb, styv filthatt, kastare
bowsprit	bogspröt
box	spilta, skrin, låda, dosa, ask, lår, skrin
box-room	vind
box on the ear	örfil
boxer	boxare
boxes	rutor
boy	pojke, yngling
boycott	bojkott
boyfriend	pojkvän
boyhood	barndom, pojkår
boyish	pojkaktiga
boys	pojkar
bra	behå
brace	spänna, dra till
bracelet	armband
bracer	styrketår
braces	hängslen
bracing	stärkande
bracken	ormbunke
bracket	klammar, konsol
brackets	konsoler
braclets	armband
brad	stift
brag	skryta
braggart	skrävlare
brags	skryter
braid	fläta
braids	flätor
brain	hjärna
brake	broms
braker	brytare
brakes	bromsar
braking	broms
bramble	björnbärsbuske
bran	kli
branch	gran, filial, bransch
branch off	avgrena
brand	brännmärka
brandish	svinga, svänga
brandy	brännvin, konjak
brasière	bysthållare
brass	fräckhet, mässing
brassy	fräck, mässings
brat	barnunge
bravado	karskhet
brave	djärv, modig, käck, morsk, tapper, trotsa
bravery	modigt, tapperhet
brawl	oväsen, träta
brawn	muskelkött, salt fläsk
bray	skria
braze	hårdlöda
brazen	av mässing
Brazil	Brasilien
breach	brytande
breach of peace	fredsbrott
bread	bröd
bread-winner	familjeförsörjare
bread and butter	smörgås
breadboard	bakbord
breadth	våd, bredd
breadwinner	familjeförsörjare
break	brista, avbrott, spricka, bryta
break-out	utbrytning
break off	bryta av
break the record	slå rekord
break up	upplösa
breakage	bräckage
breakdown	haveri
breaker	brottsjö
breakers	bränningar
breakeven	balans
breakfast	frukost
breaking	brytning, brott
breaking-up	uppbrott
breaking-up mood	uppbrottsstämning
breaking out	utbrott
breakwater	vågbrytare
breast	bröst
breast-feed	amma
breast-feeding	amning
breastfeeding	amning
breasts	bröst
breastwork	bröstvärn
breath	andas, hämta andan, pust
breathe	andas
breather	paus
breathing	andades, andningen, andas
breathing space	andhämtningspaus
breathless	andlös, andfådd
bred	uppfödde, uppfött
breeches	ridbyxor, knäbyxor
breechloader	bakladdare
breed	föröka sig, ras
breeding	avel
breeth of air	fläkt
breeze	bris, bris, fläkt, kåre
brethren	trosbröder
brevity	korthet
brew	brygga, brygd
brew (to drink)	brygga
breweries	bryggerier
brewery	bryggeri
briar	törnbuske
bribe	muta
bribes	mutor
brick	tegelsten, tegel, hedersprick
bricklayer	murare
brickyard	tegelbruk
bridal couple	brudpar
bride	brud
bride's	brudens
bridegroom	brudgum
bridesmaid	brudtärna
bridge	bro, slå bro över, brygga
bridle	tygla, tygel, betsla
brief	kortvarig, kort, kort
briefing	orientering
briefs	brev
brigand	stråtrövare
bright	ljus, klar, blank
brighten	upplysa, ljusna, klarna
brightest	ljusaste
brightly	ljust
brilliance	sken
brilliant	spirituell, lysande, genial, snillrik
brim	rand, brädda, brätte, brädd
brima	rand
brimstone	svavel
bring	bringa, föra med sig, ta med sig
bring about	anställa, förmedla, åvägabringa, åstadkomma
bring back	återföra
bring to justice	ställa inför rätta
bring together	sammanföra
bring with one	medföra
brings	bringar
brink	rand, kant
brinkmanship	våghalsig politik
brisk	pigg, kry, hurtig, rask
bristle	vara full av, borst
britain	storbritanien
britany	bretagne
British	brittisk
Britisher	britt
briton	britt
brittany	bretagne
brittle	spröd, skör
broach	föra på tal
broad	bred, utsträckt
broad-shouldered	axelbred
broadcasting	sändaradiosändning
broadcasts	sänder
broadcloth	fint svart kläde
broader	vidga, bredare
brochure	broschyr
brogue	irländsk dialekt
broil	halstra
broke	bröt, pank
broken	trasig, avbruten, söndrig, bruten
broken-down	avsigkommen
broker	mäklare
brokerage	mäkleri, courtage, kurtage
bronze	brons
brooch	brosch
brood	grubbla, yngel, kull, ruva
brook	tåla, bäck
broom	kvast, ginst
broschures	broschyrer
broth	buljong, köttsoppa
brothel	bordell
brother	broder, bror
brother-in-law	svåger
brotherhood	brödraskap, broderskap
brotherly	broderlig
brothers and sisters	syskon
brought	bringade
brow	panna, ögonbryn
brow of a hill	backkrön
browbeat	söka stuka, kuscha
brown	brun, brun, bryna
brownie	ung flickscout, tomte
browse	bläddra
browser	bläddrare
browsers	bläddrare
browsing	bläddring
bruise	mörbulta, blåmärke, bula
bruising	slå gul och blå
brush	borste, borsta, pensel
brushed	borstade
brushers	penslar
brushes	penslar
brushwood	snår, småskog
brusque	burdus, brysk
brutal	brutal
brutality	brutalitet
brute	odjur, djur, rå
bubble	porla, bubbla
buccaneer	sjörövare
buck	hanne, bock
bucket	hink
buckle	spänne, spänna, buckla
buckweat	bovete
bud	knoppas, knopp
buddhism	buddism
buddhism's	buddistisk
buddhist	buddist
buddhists	buddister
buddies	kompisar
buddy	kompis
budge	röra sig ur fläcken
budgerigar	undulat
budget estimate	anslagsäskande
budgie	undulat
buds	knoppar
buff	sämsskinn, matt gul
buffalo	buffel, bison
buffe	buffé
buffer	buffert
buffet	knuffa, knuff, slå
buffoon	pajas
bug	vägglus
bug-free	felfri
bugbear	buse, spöke
buggy	enspännare
bugle	signalhorn
build	anlägga, bygga, uppföra
builder	byggmästare, byggnadsarbetare
building	byggnad
building contractor	byggmästare
building plot	tomt
buildings	byggnader
builds	bygger
buildup	uppbyggd av
built	byggd
built-in	inbyggt
bulb	blomlök, glödlampa
Bulgaria	Bulgarien
bulge	bula
bulk	volym
bulkhead	vattentätt skott
bulky	skrymmande
bull	tjur
bull-fighting	tjurfäktning
bulldoze	tvinga, skrämma
bulldozer	schaktningsmaskin
bullet	kula
bullfinch	domherre
bullion	guldtacka
bullock	oxe, stut
bulls-eye	mitt i prick
bully	översittare
bullying	mobbing
bulp	lök, glödlampa
bulrush	säv
bum	luffare
bumble-bee	humla
bummer	besvikelse
bump	stöta, knöl, duns, törn, stöt
bumper	stötfångare
bumpers	stötfångare
bumping	skumpande
bumptious	dryg, viktig
bumpy	knölig
bun	bulle
bunch	knippa, bukett, klase
bunch of keys	nyckelknippa
bunches	klasar
bundle	knyte, packe, bunta ihop, bunt, knippa
bundled	sammanslagen
bungalow	enplansvilla, villa, stuga
bungle	förfuska
bungler	klåpare
bunion	liktorn
bunk	brits, koj, nonsens
bunkum	nonsens
bunny	kanin
bunting	flaggväv, flaggor
buoy	boj
buoyant	bärande
burden	börda, belasta, börda, refräng, last
burdock	kardborre
bureau	byrå
burgess	borgare i stad
burglar	inbrottstjuv
burglary	inbrott
burgundy	burgogne
burial	begravning
buried	begravd
buries	begraver
burly	bastant
burn	brinna, förbränna, vidbränna, bränna, brinna
burned	bränt
burner	brännare
burning	brännande
burnish	polera
burnt	brunnit, brann
burnt up	uppbränd
burr	kardborre
burrow	gräva, håla
burst	spränga, spricka, brista
burst out	utbrista
bursting	bristande
bursting-point	bristningsgräns
bury	jordfästa, begrava
bus	buss
bus-stop	busshållplats, hållplats
buses	bussar
bush	buske
bushel	rymdmått
bushes	buskar
bushranger	australisk stråtrövare
bushy	yvigt hår
business	affär, rörelse, göromål
business man	affärsman, köpman
businesslike	affärsmässig
businessmen	affärsmän
busker	kringvandrande musikant
busride	bussfärd
busstation	bus station
bust	barm, byst
buster	friskus
bustle	brådska
busts	byst
busy	beskäftig, upptagen, sysselsätta
busy oneself	pyssla
busybody	beskäftig person
but	utan, men
butcher	slaktare, chakuteriaffär
butler	betjänt, hovmästare
butt	cigarettfimp, stöta, stånga, ända, helt
butter	smör
butter-cup	smörblomma
butter-fly	fjäril
butter-milk	kärnmjölk
buttock	skinka
button	knäppa, knapp
button-hole	knapphål
buttonhelp	knapphjälp
buttress	strävpelare, stöd
buxom	fyllig, fryntlig
buy	handla, köpa
buyer	avnämare, köpare
buyers	köpare
buying	köpa
buying-rate	köpkurs
buys	köper
buzz	surr, surra
buzzard	vråk
by	av, vid, bredvid, till, genom
by-law	lokal förordning
by-pass	gå förbi, sidoväg
by-road	biväg
by all means	visst
by and by	småningom
by chance	händelsevis
by George!	för tusan!
by heart	utantill
by means of	medelst
by no means	ingalunda
by profession	till yrket
by return	omgående
by sea	sjöledes, till sjöss
by the piece	per styck
by the way	apropå, i förbigående
by turns	ömsom, i tur och ordning
bye	hejdå
byelection	fyllnadsval
bygone	förgången, föråldrad
bypass	förbikoppla
bypath	avväg
byproduct	biprodukt
bystander	åskådare
bytes	tecken
byword	ordstäv
byzantine	bysantinsk
cab	förarhytt, droska
cab-driver	taxichaufför
cab-rank	droskstation
cab-stand	droskstation
cabal	kabal
caballer	ränksmidare
cabana	hus
cabaret	krog
cabbage	kål
cabbala	kabbala
cabby	chaufför
caber	stör
cabin	hytt, koja, kajuta
cabined	instängd
cabinet	skåp, kabinett
cabinet-maker	möbelsnickare
cabinet meeting	konselj
cabinetwork	möbelsnickeri
cabins	hytter
cable	kabel
cablegram	kabeltelegram
cablet	smäcker kabel
cableway	linbana
cabman	chaufför
caboose	kabyss
cabotage	kustfart
cabriole	svängt stolsben
cacao	kakao
cachalot	kaskelot
cache	gömställe
cachet	äkthetsstämpel
cachinnate	gapskratta
cacique	indianhövding
cackle	kackel, kackla, fnitter, kackla, prat
cackler	pratmakare
cacography	dålig stil
cacophonous	illalåtande
cacophony	missljud
cactus	kaktus
cad	lymmel
cad (person)	knöl
caddie	klubbpojke, klubbflicka
caddish	ohyfsad, lymmelaktig
caddy	teburk
cadet	kadett, yngre son
cadmium	kadmium
café	kafé
cage	bur
cages	burar
cagey	försiktig, slug
cahoot	vara i maskopi med
cairn	röse
cajole	smickra
cajolery	mild övertalning
cake	kaka, bakelse, tårta, tårta, kaka
calamity	olycka
calcify	förkalka
calcium	kalcium
calculate	kalkylera, beräkna, beräkna
calculated	beräknad
calculates	beräknar
calculating	beräkna
calculation	uträkning, beräkning, räkning, beräkning, kalkyl
calculations	beräkningar
calculator	miniräknare
calender	kalender, almanacka
calf	kalv
calf of the leg	vadben
calibrate	kalibrera
calibre	kaliber
California	Kalifornien
call	titulera, appell, väcka, visit, benämna, kalla
call-box	telefonhytt
call-boy	pickolo
call-over	upprop
call-up	inkallelse
call off	avblåsa
call on	besöka
call out	uppbåda, ropa
call sign	anropsignal
call up	inkalla
call upon	anmoda
called	kallad
caller	uppringare
callers	uppringare
calligraphy	kalligrafi
calling	kallelse, yrke, ringer, kall
calling-up	inkallelseorder
calling card	visitkort
calling over	upprop
callosity	valk
callous	okänslig
callow	grön, ofjädrad
calls	samtal, kallar
callus	valk
calm	stilla
calm down	lugna sig
calmed	lugnade
calming	lugnande
calmly	lugnt
calmness	stillhet
calms	lugnar
calorie	kalori
calumniate	smäda
calumny	förtal
calvary	golgata
calve	kalva
calves	kalvar
camaraderie	kamratskap
camber	välvning, böja
cambrian	kambrisk
cambric	batist
came	kom
camel	kamel
Camembert	camembert
cameo	kamé
camera	kamera
camera-man	fotograf
cameraman	fotograf
cameras	kameror
camouflage	maskering
camp	läger, slå läger, campa
camp's	lägrets
camp-bed	tältsäng
camp-chair	campingstol
campaign	fälttåg, kampanj
campaigner	förkämpe, veteran
camper	campare
camphor	kamfer
camping	camping
camping-ground	campingplats
camps	läger
campsites	lägerplatser
campus	området kring skola
camshaft	kamaxel
camuflage	camuflera
can	kunna, kanna
can't	kan inte
Canaan	Kanaan
Canaanite	kanaanitiska
Canaanites	Kanaaiterna
Canada	Kanada
Canadian	kanadensare, kanadensisk
canal	kanal
canalize	kanalisera
canard	tidningsanka
canary	kanariefågel
cancel	avlysa, annullera, inställa, avbeställa, avboka
canceling	avbrytande
cancellation	överstrykning, avbeställning
cancellations	stämplar
cancelled	avbruten
cancels	avbryter
cancer	kräftans, cancer
candid	uppriktig
candidate	aspirant, kandidat
candle	stearinljus, vaxljus, ljus
candle-grease	stearin
candle-stick	ljusstake
candlelight	levande ljus
candour	uppriktighet
candy	konfekt, kandisocker, karamell, gotter
cane	prygla, rör, käpp, klå upp, piska
canine	aga, hörntand, hundtand, prygel
canker	rost, brand
cannabis	cannabis
cannery	konservfabrik
cannibal	kannibal
cannibalism	kannibalism
cannon	kanon
cannot	kan inte
canny	slug, försiktig
canoe	kanot
canon	kanon
canonical	kanoniska
canopener	burköppnare
canopy	tak
cant	tjuvspråk, hyckleri
cantankerous	grälsjuk, elak
canteen	matsal, marketenteri
canter	rida i kort galopp
canvas	tältduk, målarduk, segelduk
canvas (to paint on)	duk
canvass	värva röster, agitera
canvassing	ackvisition
canyon	kanjon
cap	mössa, hylsa, mössa, luva, huv
capabilites	möjligheter
capability	kunnighet, möjlighet
capable	duglig, kapabel
capacious	rymlig
capacities	kapaciteter
capacity	kapacitet, förmåga
cape	udde, kappkrage, kap
caper	glädjesprång
capercailzie	tjäder
capital	huvudstad, kapital, versal
capitalist	kapitalistiska
capitalistic	kapitalistiska
capitalization	kapitalisering
capitalize	kapitalisera
capitulate	kapitulera
caprice	nyck
capricious	nyckfull
capsicum	spansk peppar
capsize	segla omkull, kantra
capstan	ankarspel
capsule	kapsel
captain	kapten, kaptenen
captialists	kapitalist
caption	rubrik
captivate	tjusa, fängsla
captive	fånge
captivity	fångenskap
capture	fånga, uppbringa, tillfångata, kap, erövra
captured	fångad
capturing	fångande
car	bil, vagn
caramel	kola
carat	karat
caravan	husvagn
caraway	kummin
carbohydrate	kolhydrat
carbolic	karbolsyra
carbon	kol
carbuncle	böld, röd ädelsten
carburettor	karburator, förgasare
carcase	as, lik, kadaver
carcinogenic	cancerframkallande
card	kort, spelkort
cardboard	papp, kartong
cardemom	kardemumma
cardigan	kofta, stickad ylleväst
cardinal	kardinal, främst
cardinals	kardinaler
cards	kort
cardsharper	falskspelare
care	försiktighet, vård, skötsel, omsorg, ans
care-taker	vårdare
care for	bry sig om
career	karriär
carefree	sorglös
careful	aktsam, ordentlig, föesiktig, noggrann
careful of	mån om
careful with	rädd om
carefully	noggrannt
careless	slarvig, ovarsam, vårdslös, oförsiktig
carelessly	oförsiktigt
carelessness	slarv
caress	smekning, smeka
caresses	smeker
caressing	smekande
caret	markör
caretaker	vaktmästare
careworn	tärd
cargo	last
cargo-ship	lastfartyg
caribbean	västindisk
caribou	amerikansk ren
caricature	karikera, karikatyr
caries	tandröta, benröta
carnage	blodbad
carnal	sinnlig, köttslig
carnation	nejlika
carnival	karneval
carnivorous	köttätande
carol	julsång, lovsång
carols	julsånger
carouse	festa, rumla
carp	gnata, karp
carpenter	snickare
carpet	matta
carphone	mobiltelefon
carping	gnat
carriage	ekipage, vagn, hållning, frakt, åkdon
carried	verkställd, buren, anlagsbärare, bar
carrier	hållare
carrion	as
carrot	morot
carry	bära, föra
carry-on	fortsätt
carry off	avleda
carry on	bedriva, husera, idka, driva
carry on a lawsuit	processa
carry out	genomdriva
carrying	bärande på
carrying strap	axelrem
cars	bilar
cart	kärra, vagn, åkdon
cartel	kartell
carth	jord
cartilage	brosk
carton	pappask, kartong
cartoon	politisk karikatyr, tecknad film
cartooning	serieteckning
cartoonings	serieteckningar
cartoons	serier
cartridge	patron, filmrulle
cartridge to a gun	patron
carts	kärror
carve	tälja, skära, rista, snida
carved	huggen
carving	träskulptur
case	fall, fodral, skrin, låda, sak, hylsa, kasus
case-hardening-steel	sätthärdat stål
casement	fönster med gångjärn
cases	fall
casette-in	insatt kassett
cash	kontant, inkassera, kassa
cash on delivery	postförskott
cashable	inlösbar
cashier	kassörska, kassör
casing	fodral
casino	kasino
cask	fat, tunna
casket	schatull, skrin
cassette	kasett
cassettes	kasetter
cast	gjuta, kasta, rollfördelning
cast off	förskjuta
caste	kastväsende
casting	gjutning
castings	gjutgods
castle	slott, slott, borg, borg
castor	hjul, strödosa, trissa
castor-oil	recinolja
casual	tillfällig
casually	nonchalant
casualties	döda och sårade
casualty	olycksfall
cat	katt
catagories	kategorier
catagory	kategori
catalog	katalog
catalogs	kataloger
catalogue	katalog, katalogisera
cataloguing	katalogisering
catalouge	katalog
catapult	katapult, slangbåge
cataract	stort vattenfall, grå starr
catarrh	katarr
catastrophe	katastrof
catastrophies	katastrofer
catburgler	fasadklättrare
catcall	protestvissling
catch	fasttaga, hinna, fånga, ertappa, fatta, gripa
catch a cold	förkyla sig
catch a person lying	beslå med lögn
catch sight of	se
catch up	hinna i kapp
catches	fångar
catching	vinnande, smittande
catchword	slagord, lystringsord
catechism	katekes
categories	kategorier
category	kategori
catepillar	larv
cater	hålla mat, skaffa mat
caterer	matleverantör
caterpillar	fjärilslarv, larvtraktor
cathedral	domkyrka, katedral
Catholic	katolik
Catholicism	katolicism
cats	katter
cattle	kreatur, boskap
caucus	valkommitté, valmöte
caught	fångad
cauldron	kittel
cauliflower	blomkål
causation	förorsakande
cause	grund, framkalla, göra, anstifta, upphov, orsak
cause harm	tillfoga skada
caused	orsakade
causeri	kåseri
causes	orsakar
causeway	gångbro
causing	orsakande
caustic	skarp, brännande
cautchoue	kautschuk
caution	försiktighet, varsamhet, varning
cautious	varsam, försiktig
cautiously	försiktigt
cavalier	kavaljer, ryttare
cavalry	kavalleri
cave	grotta, håla
cavern	håla, jordkula, grotta
cavil	kitslig, anmärka
cavilling	gnat
cavity	hålighet, grop
caw	kraxa
cease	sluta, upphöra
ceased	upphörde
ceaseless	oupphörlig
ceaselessly	oupphörligen
ceases	upphör
cedar	cederträ
cedar (wood)	ceder
cede	avstå
ceiling	innertak
ceiling-paintings	takmålningar
celebrate	fira
celebrated	berömd
celebrating	firade
celebration	firande
celebrations	evenemang
celebrity	berömdhet, celebitet
celerity	snabbhet
celery	blekselleri
celestial	himmelsk
celibacy	celibat
celibate	ogift
celibrate	fira, prisa
celibrated	berömd
cellar	källare
cello	cello, violoncell
cells	celler
cellulose	cellulosa
cellulose wadding	cellstoff
celtic	keltisk
celts	kelter
cembalo	cembalo
cement	cement, sammanfoga, kitt, cementera
cemeteries	begravningsplatser
cemetery	kyrkogård
cenotaph	minnesgravvård
censor	censor, censurera
censored	censurerad
censoring	censur
censorious	kitslig
censorship	censur
censure	kriticera, klander
census	folkräkning
centenary	hundraårsdag
center	centrum
centered	centrerad
centers	centrerar
centigrade	hundragradig
centimetre	centimeter
centipede	tusenfoting
central	mellerst, central
central heating	centralvärme, värmeledning
centralize	centralisera
centre	medelpunkt, centrum, center, centrera
centre of gravity	tyngdpunkt
centrifugal	centrifugal
centrifuges	centrifuger
centrum	centre
centuries	århundraden
century	århundrade, sekel
ceramic	keramisk
ceramics	keramik
cereal	sädesslag
cereals	flingor, spannmål
ceremonies	cermonier
ceremony	ceremoni, högtidlighet, ceremoni
certain	viss, äker, sakt, förvissad
certainly	visserligen, säkert, visst, säkerhet
certainty	visshet
certificate	intyg, intyg, certifikat, betyg, betyg
certification	beviset
certifications	bevis
certified	auktoriserad
certify	konstatera, intyga
cesspool	avloppsbrunn, kloakbrunn
chafe	frottera, gnida, skrapa
chaff	agnar
chaffinch	bofink
chagrin	förtret
chain	länk, kedja
chain-cable	kätting
chained	kedjad
chains	kedjor
chair	stol
chairman	ordförande
chairperson	ordförande
chairs	stolar
chalice	bägare, kalk
chalk	krita
chalks	kritar
challenge	utfordra, utmana, utmaning
challenge prize	vandringspris
challengeable	jävig
challenged	stimulerade
challenging	utmaning
chamber	rum, kammare
chamber-maid	husa, städerska
chamberlain	kammarherre
chambers	kammare
chambers'	juristkontor
chamois	stenget, sämskskinn
champ	tugga
champagne	champagne
champion	kämpe, mästare
champion in sport	mästare i sport
championship	mästerskap
championships	mästerskapen
chance	slump, chans, lycka
chancel	kyrkokor
chancellery	kansli
chancellor	kansler
chances	chanser
chandelier	ljuskrona
change	omväxling, ändra, omkastning, byt, växla
change one's mind	komma på andra tankar
change or ex-	skifta
changeable	föränderlig, ombytlig
changed	ändrad
changeling	bortbyting
changer	utbytare
changing	ändring
changing of the guard	vaktavlösning
channel	kanal
channels	kanaler
chanse	möjlighet
chant	sång, sjunga, mässa
chanterelle	kantarell
chaos	kaos
chaotic	kaotisk
chap	kille, grabb, karl
chapel	kapell
chaperon	förkläde
chaplain	kaplan
chapter	kapitel
char	städerska, röding
charabane	turistbuss
character	karaktär, sinnelag, tecken
character-study	karaktärsstudie
charactercount	teckenberäkning
characteristic	karakteristiska, kännetecken
characterize	karakterisera, känneteckna
characterizes	utmärks
characterlist	tecken-lista
charactermap	teckenhanterare
characters	tecken
charade	charad
charcoal	kol (trä-), träkol
charge	avgift, försvar, omkostnad, anbefalla, kostnad
chargeback	ångerköp
chargebacks	ångerköp
charger	stridshäst
charges	kostnader
chariot	stridsvagn
charisma	utstrålning
charismatic	karismatisk
charitable	barmhärtig
charity	barmhärtighet, välgörenhet
charlatan	charlatan
charm	tjusning, tjusa, charm
charmed by	betagen i
charming	älsklig, charmant, förtjusande, förtjusande
charsets	städverktyg
chart	diagram
charter	kontrakt, hyra, befrakta
charterer	befraktare
charterparty	befraktningsavtal
chartra	charter
charts	diagram
charwoman	städerska
chary	karg, försiktig
chase	jaga, ciselera, jakt
chasm	klyfta, svalg
chassis	underreden
chaste	sträng, ren, kysk
chasten	tukta, luttra
chastise	näpsa, tukta
chastisement	tuktan, straff
chastity	kyskhet, dygd
chat	småprata
chattel	lösöre
chattels	lös egendom
chatter	snattra, tala, sladdra, skallra tänder
chatter-box	pratmakare
chatty	pratsam
chauffeur	chaufför
cheap	billig
cheaply	billigt
cheat	fuska, bedra, narras
cheated	bedrägligt
cheating	fusk, skoj
cheats	fusk
check	mota, kontramärke, hämma, hejda, kontrollera, ruta
check list	avprickningslista
checkar	kontrollerar
checkbook	checkbok
checked	kontrollerade
checker	kontrollant
checkered	rutig
checkers	damspel
checking	kontroll
checklist	checklista
checkmate	schack och matt, besegra
checks	checkar
checksum	kontrollnummer
cheek	skinka, kind
cheeks	kinder, skinkor
cheeky	nosig, näbbig, uppnosig
cheep	pip
cheer	hurra
cheer up	muntra upp
cheered	hurrade
cheerful	glättig, munter, gladlynt
cheerfully	glatt
cheerio	skål, hej
cheerless	glädjelös
cheese	ost
cheese-paring	småsnål
chef	kock, köksmästare
chemical	kemikalie, kemisk
chemicals	kemikalier
chemise	damlinne, linne
chemist	kemist, apotekare
chemistry	kemi
cheque	check
chequered	brokig, rutig
cheques	checkar
cherish	vårda, omhulda, hysa
cherry	körsbär
chess	schack
chest	kista, lår, bröst
chest of drawers	byrå
chestnut	kastanjebrun, kastanje
chestnut-brown	kastanjebrun
chew	tugga
chewing	tugga tuggummi
chianti	chianti
chick	brud
chicken	kyckling
chicken-hearted	försagd
chicken-pox	vattenkoppor
chicory	cikoria
chide	banna
chief	hövding, huvudsaklig
chief person	huvudperson
chiefly	huvudsakligen
chieftain	hövding
chif	överhuvud
chiffonier	chiffonjé
child	barn
childbirth	barnafödelse
childhood	barndom
childish	barnslig
childishly	barnsligt
childlike	som ett barn
children	barn
children's	barns
Chile	Chile
chill	kyla, kylig
chilly	kyligt
chimaera	chimär
chime	klämta, klockringning, klinga
chimes	klockringningar
chimney	skorsten
chimney-sweep	sotare
chimneypot	skorstenspipa
chimpanzee	schimpans
chin	haka
china	porslin, porslin
China	Kina
china	kina
Chinaman	kines
chinaman	kinaman
Chinese	kinesisk
chink	spricka, springa
chip	spån, flisa
chipmunk	jordekorre
chips	avfall
chirp	kvitter, kvittra
chirps	kvittrar
chirrup	kvittra
chisel	mejsel, mejsla
chisel out	utmejsla
chit	intyg, barnunge
chivalrous	ridderlig
chivalry	ridderlighet
chive	gräslök
chives	gräslökar
chlorinated	klorerad
chlorination	klorering
chlorine	klor
chock	kil, kloss
chockfull	proppfull
chocolate	choklad
chocolates	chokladbitar
choice	val, utsökt
choir	kor, kör
choir-singing	körsång
choise	urval
choke	kväva, kvävas, stokna
choose	utse, välja, utvälja
chooses	väljer
choosing	väljande
choosy	sparsmakad
chop	kotlett, kotlett, hugga, hugg
chopper	huggare, köttkniv, hacka
choppy	krabb sjö, ombytlig vind
chops	käft
chord	ackord, sträng
chore	uppgift
chortle	skratta skrockande
chorus	korus, kör, refräng
chose	välja
chosen	vald
Christ	Kristus
christ's	kristus
christen	döpa
Christendom	kristenhet
christendom's	kristenhetens
christening	barndop
Christian	kristna, kristen
Christian name	förnamn, dopnamn
christianity	kristendomen
christians	kristna
Christmas	jul
Christmas-tree	julgran
Christmas Day	juldagen
Christmas Eve	julafton
Christmas present	julklapp
chromium	krom
chronic	kronisk
chronicle	krönika
chronicles	krönikeboken
chronological	kronologisk
chronologies	kronologier
chronology	kronologi
chrysalis	puppa
chubby	knubbig, tjock
chuck	slänga, kasta, skrocka
chuckle	skrocka
chum	kamrat
chunk	tjockt stycke
church	kyrka
church-yard	kyrkogård
churl	tölp, drummel
churlish	tölpig
churn	röra om, kärna smör
churn butter	kärna smör
chute	ränna
cicada	cikada
cider	cider, äppelvin
cigar	cigarr
cigarette	cigarrett
cinch	fästa
cinched	fastsatt
cinder	slagg
cinderella	askungen
cine-camera	filmkamera
cinema	bio
cinnamon	kanel
cipher	chiffer, siffra, chiffer, nolla
circa	cirka
circle	krets, cirkel, kretsa, cirka
circle of friends	umgängeskrets
circles	cirklar
circling	cirkulerande
circuit	krets, ledning
circular	cirkelrund, cirkulär
circulate	cirkulera, skicka omkring
circulated	spridd
circulation	kretslopp, omlopp
circumcision	omskärelse
circumference	omkrets
circumscribe	omskriva
circumstance	omständighet
circumstances	omständigheter
circumstantial	omständig
circumvent	överlista, kringgå
circus	cirkus
circus marquee	cirkustält
cirkulate	sprida, cirkulera
cirkulation	spridning, omlopp
cirrus	cirrusmoln
cissy	förverkligad pojke
cite	åberopa, citera
cited	citerade
cities	städer
citizen	medborgare, medborgare, borgare
citizens	medborgare
citizenship	medborgarskap
citrus	apelsinträd, citronträd
city	stad
city-states	stadsstater
city hall	stadshus
civic	medborgerlig, medborgare
civics	samhällslära
civil	artig, civil, hövlig
civil war	inbördeskrig
civilian	civil
civilians	civila
civility	hövlighet
civilization	civilisation, kultur
civilizations	civilisationer
civilize	civilisera
civilized	civiliserad
civilizing	civiliserande
clad	klädd
claim	krav, anspråk, kräva, fordra, hävda
claima	anspråk
claimant	fodringsägare
claimed	hävdad
claiming	påstår
claims	fordringar, fordrar
clam	mussla
clamber	klättra
clammy	fuktig och klibbig
clamour	rop, skrika, larma, larm
clamp	klämma
clamped	hopklämd
clamping	krampa
clams	musslor
clan	stam, klan
clang	skrammel, ringa, skalla, klang
clank	rassel, rassla
clap	smälla med, klappa, applådera
claptrap	applådknipare
claret	rödvin
clarify	klarna, göra klar
clarities	klarheter
clarity	klarhet
clash	skräll, stå i strid, drabba ihop
clasp	knäppe, lås, knäppa ihop
class	klass
class-distinction	klasskillnad
class-mate	klasskamrat
class superintendent	klassföreståndare
classes	klasser
classic	klassisk
classical	klassisk
classicism	klassicism
classics	klassiska språk
classification	klassifikation
classified	klassificerad
classify	indela (i klasser)
classroom	skolsal
clatter	slammer, slamra, oväsen, rassla
clause	klausul, kort sats, bisats
claw	klo
clay	lera
clean	rensa, snygg, putsa, rengöra
clean the shoes	borsta skor
cleaned	rengjorde
cleaner	städerska
cleaning	rengörande
cleanliness	renhet
cleanly	renlig
cleanness	renhet
cleans	rengör
cleanse	rensa, rengöra
cleanses	rensar
clear	åskådlig, klar, klar, redig, klarna, röja
clear one`s throat	harkla sig
clear up	utreda
clearance	frigång
clearer	klarare
clearing	avräkning, röjning
clearly	klart
cleavage	urringning, klyvning
cleave	klyva
cleft	rämna, klyvde, klyvt
clemency	mildhet, förbarmande
clement	mild
clench	gripa hårt om, nita
clench one`s fist	knyta näven
clentch	pressa
clentches	pressar
clentching	pressande
clergy	prästerskap
clergy's	prästernas
clergy-inspired	prästpåverkade
clergyman	präst
clergymen	kyrkliga
clerk	kontorist, notarie, tjänsteman
clever	duktig, klok, slug, skicklig
cliché	klyscha
click	klicka
clicked	klickad
clicking	klickande
clicks	klickningar
client	kund, klient
clientele	kundkrets
clients	klienter
cliff	klippa
cliffhanger	rysare
climate	klimat
climates	klimat
climax	höjdpunkt
climb	klänga, klättra
climbing	klättrande
climbs	klättrar
clinch	gå i närkamp, avgöra
cling	fastna, klänga, hålla fast, sitta fast
clinic	klinik
clink	klirra
clinks	klirrar
clip	klämma
clipboard	urklippshanterare
clipper	snabbseglare, klippare
cloak	mantel, kappa, skyla
cloak-room	tambur, effektförvaring
cloak room	inlämning
cloakroom	garderob, bagageinlämning
clock	ur, klocka
clock-face	urtavla
clockwise	medsols
clockwork	urverk
clod	jordkoka, tölp
clodhopper	klumpeduns
clog	klump, hindra, träsko
cloister	pelargång, kloster
clone	klon
clones	kloner
close	stänga, stänga, nära, noggrann, tät, slut, nära
close by	invid
closed	stängd
closely	tätt
closer	närmare
closes	stänger
closest	närmast
closet	klosett, skåp
closeup	öppnar
closing	stänger
clot	klimp, klump
cloth	duk, tyg
clothe	kläda, kläda
clothes	kläder
clothesbrush	klädeesborste
clothing	kläder
cloths	tygstycken
cloud	sky, moln
cloudberry	hjortron
cloudy	mulen
clout	trasa
clove	klöv, lökklyfta, kryddnejlika
clover	väppling, klöver
cloves	klövar
clown	clown, tölp, pajas
cloy	äckla, övermåtta
club	klubba, klubb
club-foot	klump-fot
clubs	klubbar
clubs and diamonds	klöver och ruter
cluck	skrocka
clump	klunga, dunge, klampa
clumsily	klumpigt
clumsy	tafatt, drumlig, oskicklig, klumpig
clung to	hålla vid fast
cluster	svärm, klunga, klase
clusters	klungor
clutch	greppa, koppling
clutching	fasthållande
clutching-tongs	griptång
clutter	bråte, oväsen, skräpa ner
co-determination	medbestämmande
co-education	samundervisning
co-op	konsum
co-operate	medverka, samverka, samarbeta
co-operation	samarbete, medarbete, medverkan
co-operative	villig att samarbeta
co-opt	invälja ny ledamot, adjungera
co-ordination	samordning
co-ownership	delägarskap
co-pilot	tredjepilot
co-runners	medlöpare
co-worker	samarbetspartner
coach	vagn, tränare
coachman	kusk
coal	stenkol, kol (sten-)
coal-mine	kolgruva
coarse	grov, grov, sträv, plump
coast	kust
coastal	kust
coat	rock, kappa, kavaj
coat of mail	pansarskjorta
coated	täckt
coating	beläggning
coats	täcker
coax	lirka, smickra
coaxed	smickrad, lirkad
cob	majskolv, ridhäst, klippare
cob-web	spindelnät
cobble	lappa
cobble-stone	kullersten
cobbler	skomakare
cobweb	spindelväv
cocaine	kokain
cock	kran, tupp, kuk
cock-shureness	karskhet
cockle	liten flat båt, hjärtmussla
cockoo	gök
cockpit	förarplats i flygplan
cockroach	kackerlacka
cocksure	tvärsäker
cocky	stöddig
cocoa	choklad, kakao
coconut	kokosnöt
cocoon	kokong
cocord	sämja
cod	torsk
cod-goods	efterkravgods
cod-parcel	efterkravsförsändelse
coddling	dalt
code	chiffer, kod
coded	kodad
codes	koder
coding	kodning
coerce	tvinga
coexistence	samlevnad
coffee	kaffe
coffee-house	kafé
coffee with milk	café-au-lait
coffer	skrin, kista
coffin	kista, likkista
cog	kugge
cogent	övertygande
cogitate	fundera
cogitation	begrundande, reflexion
cognac	konjak
cognizance	kännedom
cogwheel	kugghjul
cogwheels	kugghjul
coherent	sammanhängande
coherently	sammanhängande
coil	ringla, ring, rulle
coilspring	resår
coin	mynt, penning, slant, mynt, slant, prägla mynt
coinage	myntprägling
coincide	sammanfalla
coincidence	sammanträffande, slump
coiner	förfalskare
coins	mynt
coke	coca-cola, koks
cold	köld, frusen, snuva, kall, förkylning, kyla
colder	kallare
collaborate	samarbeta, medarbeta
collaboration	samarbete
collaborator	medarbetare, medlöpare
collapse	sammanbrott, kollapsa
collapsible	hopfällbara
collar	krage
collate	jämföra, kollationera
collateral	sida vid sida
collation	jämförelse, lätt måltid
colleague	kollega
colleagues	kollegor
collect	indriva, inkassera, samla, samla, ansamla, insamla
collect on delivery	efterkrav
collected	samlat
collection	samling, avhämtning, insamling, kollektion
collection-bag	håv
collection of taxes	uppbörd
collections	sortiment
collectively	kollektivt
collector	samlare
collects	samlar
college	gymnasium, högskola
collegue	kollega
collide	kollidera, stöta ihop, sammanstöta
collier	kolgruvearbetare
colliery	kolgruva
collision	sammanstötning, kollision
colloguy	samtal
colloquial	vardaglig
collusion	maskopi
colon	kolon, grovtarm
colonel	översten
colonists	kolonisatörer
colonize	bebygga
colonnade	pelargång
colony	koloni
colophony	stråkharts
color	färg
colorbook	målarbok
colored	färgad
colorful	färgrik
coloring	färglag
colors	färger
colossians	kolosserna
colossus	koloss
colour	färga, kulör, färg
coloured	färgad
colt	föl, unghäst
columbine	akleja
column	kolumn, pelare, kolonn
coma	dvala
comb	kamma, kam
combat	bekämpa, strid
combatant	kämpe
combative	stridslysten
combination	kombination
combinations	kombinationer
combine	kombinera, skördetröska
combined	kombinerad
combines	kombinerar
combining	kombinerande
combustible	brännsår
combustion	förbränning
come	komma
come to nothing	gå upp i rök
comedy	komedi, lustspel
comes	kommer
comestibles	matvaror
comfort	trösta, trevnad, bekvämlighet, välbefinnande
comfortable	bekväm
comforter	tröstare
comforting	tröstande
comforts	tröstar
comical	komisk
comics	serietidningar
coming	instundande, kommande, tillkommande
comma	kommatecken
command	ålägga, order, kommandera, anföra, befäl
command-buttons	kommandoknappar
command-file	kommandofil
command-line	kommandorad
command-schools	befälsskolor
commanded	kommenderade
commandeer	tvångsrekvirera
commander	anförara, befälhavare, kommendörkapten
commandfile	kommandofil
commandment	bud
commandments	budord
commands	kommandon
commas	kommatecken
commemorate	högtidlighålla
commemorating	anslutning
commemoration	åminnelse
commence	börja
commencement	skolavslutning
commencing	inledande av
commend	kommendera
comment	kommentar, anmärkning
commentary	kommentar
commented	kommenterade
commerce	handel, rörelse, handel
commercial	kommersiell, kommersiell, merkantil
commercial traveller	handelsresande
commercialize	kommersialisera
commercially	kommerciellt
commingle	blandas
commiserate	ömka
commission	kommission, provision, fullmakt, uppdrag
commissionaire	dörrvakt, stadsbud
commit	föröva, begå
commitee	kommitté
commitment	åtagande
commits	förövar
committe	utskott
committee	nämnd, kommitté, utskott
committee's	kommitténs
committes	kommittéer
commmand	kommando
commodious	rymlig
commodity	handelsvara
commodore	kommendör
common	tarvlig, gemensam, ordinär, allmän, vanlig
common beetroot	rödbeta
commonly	vanliga
commonplace	vardaglig, trivial, alldaglig
commonwealth	samvälde
commotion	oordning, oväsen, uppståndelse
commune	kommun
communicate	kommunicera
communicated	meddelat
communication	skrivelse, meddelande, kommunikation
communicative	meddelsam
communion	nattvard
communions	samfund
communique	kommuniké
Communism	kommunism
community	samhälle, menighet, gemensamhet
commute	pendla, förvandla
commuter	pendlare
compability	kompabilitet
compact	komprimera, dryg
compacts	komprimerar
companies	företag
companion	följeslagare
companion-ladder	kajuttrappa
companion-way	kajuttrappa
companionship	kamratskap
company	lag, firma, bolag, företag, sällskap, kompani
company's	företags
comparable	jämförbar, jämförbar
comparative	jämförande, relativ
comparatively	jämförelsevis
compare	jämföra, komparera
comparing	jämföra
comparison	jämförelse
comparisons	jämförelser
compartment	kupé
compasion	medlidande
compass	kompass
compasses	passare, cirkel
compassion	medlidande
compatibility	kompatibilitet
compatibilty	förenlighet
compatible	kompatibel
compatibles	kompatibla
compatriot	landsman
compeer	jämlike, kamrat
compel	tvinga, betvinga
compelled	tvungen
compelled to	nödsakad att
compelling	tvingande
compendium	kompendium
compensate	ersätta, kompensera
compensated	kompenserad
compensation	kompensation
comperè	konferencié
compete	konkurrera, tävla
competence	sakkunskap
competency	kompetens
competent	duglig, kompetent
competes	tävlar
competition	tävling, konkurrens, tävlan
competitive	konkurrenskraftig, konkurrerande
competitiveness	konkurrenskraftiga
competitor	medtävlare, konkurrent
competitors	medtävlare, konkurrenter
compile	kompilera
compiled	kompilerad
compiler	kompilator
complacence	självbelåtenhet
complacent	självbelåten
complain	beklaga, klaga
complainant	kärande
complaining	klagande
complaint	åkomma, klagomål
complaints	klagomål
complaisant	älskvärd, foglig
complement	fyllnad
complementary	komplementerande
complete	full, komplettera, fullända, fullständig
completed	färdig
completely	fullständigt
completeness	fullständighet, helhet
completes	avslutar
completing	fullgörande
completion	komplettering, avslutning
completly	fullständigt
complex	komplexa
complexion	hy, utseende
complexity	invecklade
compliance	eftergivenhet, samtycke
compliancy	foglighet
compliant	foglig, eftergiven
complicate	komplicera
complicated	invecklad, sammansatt, komplicerat
complicity	medbrottslighet
complies	åtlyder
compliment	komplimang
compliments	hälsningar
comply	åtlyda
comply with	uppfylla
component	komponent
components	komponenter
compose	utarbeta, komponera
composer	kompositör, tonsättare
composite	sammansatt
composition	tema, uppsats, komposition
compositor	kompositör
composure	fattning
compound	blanda, sammansatt
comprehend	förstå
comprehending	förstå
comprehensible	förståelig
comprehension	fattningsförmåga, uppfattning
comprehensive	omfattande
compress	komprimera, omslag
compressed	komprimerade
compressing	komprimerande
compression	kompression
compressor	kompressor
comprise	inbegripa, innehålla
comprised	innehåll
compromise	kompromiss, kompromettera
compulsary	obligatorisk
compulsion	tvång
compulsory	obligatorisk
compunction	samvetsagg
computational	data
computations	databeräkningar
compute	databehandla
computed	databehandlat
computer	dator
computer's	datorns
computer-based	datorbaserade
computer-controll	dator-kontroll
computer-magazines	datatidningar
computer-players	datorspelare
computerized	datoriserad
computers	datorer
computes	databehandlar
computing	användandet av datorer
comrade	kamrat, kamrat
comrade's	kamrats
comrades	kamrater
concatenate	hoplänka
concatenated	hoplänkade
concatenation	sammansättning
conceal	dölja, gömma
concealed	hemliga, undangömd, dold
concede	medge
conceit	inbilskhet, högfärd
conceited	egenkär, inbilsk
conceivable	upptänklig, fattbar
conceive	fatta, uttänka
conceived	uttänkt
concentrate	anrika, koncentrera
concentrate upon	inrikta sig på
concentration	koncentration
concentric	koncentriska
concept	begrepp
conception	begrepp, avelse, föreställning
conception of life	livsåskådning
concern	avse, angå, vikt, gälla, angelägenhet
concern oneself	bafatta sig med
concerned	inblandad, anbelanga, vederbörande, intresserad
concerning	beträffande, angående, rörande
concert	samförstånd, konsert
concerted	gemensam
concertina	dragspel
concession	medgivande, eftergift
concessionaire	koncessionsinnehavare
conciliate	försona, blidka
conciliation	försoning, förlikning
conciliator	förlikningsman
concise	bestämd, koncis
conclude	avsluta
concluding	avslutande
conclusion	slut, slutsats
conclusive	avgörande, slutlig
concoct	koka ihop
concoction	hopkok
concord	harmoni, endräkt
concrete	betong, konkret
concubine	älskarinna
concur	instämma, medverka, sammanträffa
concurrence	sammanträffande
concurrent	jämlöpande, jämlöpande
concussion	hjärnskakning, stöt
concussion of the brain	hjärnskakning
condemn	döma, fördöma
condemnation	fördömelse
condemned	dödsdömd
condense	kondensera, förtäta
condescend	nedlåta sig
condescend to give	bevärdiga med
condiment	krydda
condition	kondition, tillstånd, skic, villkor, beskaffenhet
conditional	villkorlig
condole with	kondolera
condolence	kondoleans
condom	kondom
condominium	gemensam överhöghet
condone	överse med, förlåta, gottgöra
condor	kondor
conduce	befrämja, leda till
conducive	befrämjande
conduct	uppförande, beteende, dirigera, vandel
conductance	ledningsförmåga
conducted tour	gruppresa
conductor	dirigent, avledare, konduktör, ledare
conducts	dirigerar
conduit	kanal, rör
cone	kägla, kotte, strut
confabulation	småprat, samtal
confection	modesak, konfekt, tillblandning, hopkok
confectioners	konditori
confederacy	allians, förbund
confederate	förbunden
confederation	statsförbund
confer	konferera, tilldela, skänka, överlägga
conference	konferens
conferment	förlänande, utdelande
confess	bikta, erkänna, tillstå
confessant	biktbarn
confessedly	det måste medges, uppenbarligen
confession	bekännelse, bikt
confessor	biktfader
confidant	förtrogen
confide	anförtro, lita, tro
confidence	förtroende, tillförsikt, tillit
confidence in	tilltro till
confidence man	bondfångare
confidence trickster	bondfångare
confident	säker, självsäker
confidental	förtrolig
confidential	konfidentiellt, förtrogen
configuration	inställning
configurationfile	inställningsfil
configure	justera
configured	justerat
confinding	godtrogen
confine	inspärra, internera, begränsa, gräns
confined	instängd
confinement	inskränkning, förlossning, fångenskap
confirm	bestyrka, stadfästa, bekräfta, konfirmera
confirmation	konfirmation, stadfästelse, bekräftelse
confirmed	konfirmerat
confirming	bekräftad
confirms	bekräftar
confiscate	beslagta, konfiskera
confiscation	beslag
conflagration	storbrand
conflate	slå ihop, sammansmälta
conflict	konflikt
confluence	sammanflöde, tillopp
conform	anpassa
conform to	rätta sig efter
conformity	likhet
confound	förväxla, förvirra
confounded	förbaskad
confraternity	brödraskap
confront	konfrontera
confrontation	konfrontering
Confucianism	konfucianism
confuse	förbrylla, förvirra, förvilla
confused	distraherad, förvirrad, förbryllad, virrig
confusing	förbryllande
confusion	oreda, sammanblandning, förvirring, oordning
confutation	vederläggning
confute	vederlägga
congeal	bli stel, frysa till is
congenerous	besläktad, av samma slag
congenial	behaglig, sympatisk, besläktad
congenital	komplett
conger	havsål
congested	överbefolkad, överbelastad
congestion	stockning
conglomerate	gytter, hopgyttrad
conglomeration	hopgyttring, gytter
Congo	Kongo
congratters	grattis!
congratulate	gratulera, lyckönska
congratulating	gratulerar
congratulation	gratulation, lyckönskan
congregate	församla, hopsamla
congregatinal	församlings-1
congregation	församling
congress	kongress
congruence	kongruens, överensstämmelse
conical	kägelformad, konisk
conifer	barrträd
conjecture	gissa, gissning
conjoin	förbinda, förena sig
conjugal	äktenskaplig
conjugations	konjugationer
conjunction	samband, bindeord
conjunctiva	bindhinna
conjure	trolla, bönfalla, frambesvärja, trolla
conjurer	trollkarl
conk	skalle, kran(näsa)
conker	kastanj
connate	besläktad, medfödd
connect	koppla, ansluta
connected	kopplad, förbunden
connecting rod	vevstake
connecting tower	manövertorn
connection	kontakt, samband, förhållande, förbindelse
connections	kontakter
connective tissue	bindväv
conniption	raseriutbrott, hysteriskt anfall
connivance	efterlåtenhet, tyst medgivande
connive	se genom fingrarna
connoisseur	kännare
connotation	speciell betydelse, bibetydelse
connubial	äktenskaplig
conquer	segra, besegra, erövra, övervinna
conqueror	besegrare, erövrare
conquest	erövring
consanguinity	släktskap, blodsband
conscience	samvete
conscience clause	samvetsklausul
conscientious	samvetsgrann
conscious	medveten
consciousness	medvetande
conscript	rekryt, värnpliktig
conscription	inkallelse, värnplikt
consecrate	viga, inviga, helga
consecrated	invigd
consecutive	på varandra följande
consensus	samstämmighet
consent	bejaka, samtycka
consent to	tillåta
consequence	följd, konsekvens, slutsats
consequential	följdriktig
consequently	följdaktligen, därför, alltså
conservancy	hamnstyrelse
conservation	bibehållande, bevarande
conservative	konservativ, försiktig
Conservative Party	konservativa partiet
conservator	upprätthållare, bevarare
conservatory	musikkonservatorium, vinterträdgård, orangeri
conserve	konservera, spara
conserves	inlagd frukt, fruktkonserv
consider	besinna, anse, reflektera på, överväga, betänka
considerable	betydlig, ansenlig, avsevärd
considerate	försynt, hänsynsfull, grannlaga, omtänksam
consideration	övervägande, omtanke, hänsyn
considerations	omständligheter
considered	ansedd
considering	betänker
considers	har i åtanke
consign	överlämna, sända
consignation	konsignation
consignee	varumottagare
consigner	avsändare
consignment	sändning
consignment-note	fraktsedel
consignor	avsändare
consist	består
consisted	bestod
consistency	konsekvens, konsistens
consistent	konsekvent, förenlig
consisting	bestående
consistorial	konsistoriell
consolation	tröst
console	konsol, stöd, trösta, manöverpanel
consolidate	konsolidera, stärka, befästa
consolidation	sammanslagning
consols	statsobligationer
consonant	överensstämmande, konsonant
consort	gemål
consortium	konsortium
conspicuous	iögonfallande, framstående
conspiracy	komplott, komplott, sammansvärjning
conspire	sammansvärja sig, konspirera
consrquence	följd
constable	konstapel
constaint	nödtvång
constant	beständig, konstant
constantly	jämt och samt
constants	konstanter
consternation	bestörtning
constipation	förstoppning
constitition (a person`s)	fysik (en persons)
constituency	valkrets
constituent	beståndsdel, väljare
constitute	bilda, utgöra
constitutes	bildar
constitution	förfalska, statsförfattning, författning
constrain	hindra
constrained	spärrad
constraint	tvång
constraints	spärrar
constrict	sammandra
constriction	sammandragning
construct	konstruera, bygga, anlägga
constructed	konstruerade
constructing	konstruerande
construction	konstruktion
constructs	konstruktioner
construe	tolka
consul	konsul
consulate	konsulat
consult	konsultera, rådfråga
consult with	rådgöra med
consultant	rådssökande
consultants	konsulterande
consultation	samråd
consultative	rådgivande
consulted	kontaktade
consume	konsumera, tära, förtära, förbruka
consumed	förbrukade
consumer	konsument
consuming	förbrukande
consummate	fullborda, fulländad, utsökt
consummation	avslutning, fulländning
consumption	konsumtion, lungsot, förbrukning, åtgång
consumptive	lungsjuk
contact	beröring, kontakt
contact surface	anliggningsyta
contacted	kontaktat
contacting	kontaktande
contactors	kontaktorer
contacts	kontakter
contagion	smitta
contagious	smittosam
contain	innehålla
contained	förvarad
container	container, behållare
containing	innehållande
contains	innehåller
contaminate	förorena, besmitta
contaminated	förorenat
contamination	nedsmutsning
contemplate	begrunda, ha för avsikt
contemporary	samtidig, jämnårig, samtida
contempt	förakt, ringaktning
contemptuous	hånfull, föraktfull
contend	strida, tävla, påstå, kivas
contended	nöjd och belåten
content	nöjd, innehåll
contented	förnöjd, tillfredsställd
contentedness	förnöjsamhet
contentious	trätgirig
contentment	belåtenhet
contents	innehåll
contest	bestrida, tävlan
contested	omstridd, omtvistad
context	sammanhang, innehåll
context-sensitive	innehållskänslig
contiguous	angränsande
continence	återhållsamhet
continent	kontinent, fastland, världsdel, återhållsam
continental	kontinental
contingency	tillfällighet, eventualitet
contingent	truppavdelning
continual	oupphörlig, oavbruten
continually	oavbrutet, ideligen
continuation	fortsättning
continue	fortsätta
continued	fortsatt
continuing	fortsättning
continuous	oavbruten, oupphörlig, ihållande
continuously	oupphörligt
contort	vrida, förvrida, sno
contortion	förvridning
contour	kontur
contract	kontrakt
contract illness	ådra sig
contraction	sammandragning
contractor	leverantör, entreprenör
contractual	avtalsmässig, kontraktsenlig
contradict	dementera, motsäga
contradicted	motsa
contradiction	motsägelse
contraption	manick, apparat, grej
contrary	trilsk, motsatt
contrast	motsats, kontrastera, kontrast
contribute	medverka, bidra
contribution	insats, bidrag, tillskott
contributor	medarbetare
contributory	bidragsgivande
contrite	ångerfull
contrition	botfärdighet
contrivance	anordning
contrive	hitta på, lyckas
control	behärskning, kontroll, kontrollera
control-key	kontrolltangenten
controlled	kontrollerade
controller	kontrollant
controllers	kontroller
controlling	kontrollerande
controversial	omtvistad
controversy	tvist, strid
contumely	skymf, vanära
conumdrum	vitsgåta
convene	sammankalla, sammankomma
convenes	sammankallar
convenience	bekvämlighet
conveniences	bekvämligheter
convenient	bekvämt
conveniently	bekvämt
convenor	sammankallande
convent	kloster, nunnekloster
convention	överenskommelse
conventional	vedertagen, konventionell
conventions	överenskommelser
converge	sammanlöpa
conversant	förtrolig, förtrogen
conversation	konversation, samtal
converse	samtala, konversera, motsatt
conversely	omvänt
conversion	omvändelse
conversions	omvandlingar
convert	omvända, konvertera
converted	konverterad
converter	omvandlare
converters	konverterare
convertible	konvertibel, cabriolet
converting	konvertera
convertion	konvertering
converts	konverterar
convex	kupig
convey	transportera, meddela, framföra, överföra, leda
conveyance	åkdon, fordon, befordran
conveyor	transportband
convict	fälla, överbevisa, straffånge, bevisa
conviction	fällande, övertygelse
convienent	bekvämt
convince	övertyga
convincing	övertygande
convivial	festlig
convocation	sammankallande, församling
convoke	sammankalla
convulsed	konvulserade
convulsion	krampryckning
coo	kuttra
cook	kokerska, laga mat, koka, kock
cooker	kokspis
cookery	kokkonst
cookie	liten kaka
cookies	kakor
cooking	matlagning, anrättning
cooks	kockar
cool	kallt, sval, avkyla
cooling drink	läskdryck
coon	tvättbjörn
coop	andelsförening, stänga in, bur för höns
cooperate	samarbeta
cooperates	samarbetar
coordinate	samordna, koordinera
coot	sothöna
cop	snuten, polis
Copenhagen	Köpenhamn
copier	kopierare
copious	riklig
copper	kopparmynt, koppar
coppice	skogsdunge
copse	lund, skogsdunge
coptic	koptisk
copulation	parning
copy	avbilda, nummer, exemplar, avbild, kopia, kopiera
copy-taster	redaktionschef
copybook	häfte
copying	kopierar
copyists	avskrivare
copyists'	avskrivarnas
copyright	litterär äganderätt
Copyright to	E-mail lexikonet"at"swipnet.se
copywriter	författare av reklamtext
coquettish	kokett
coracle	fiskarbåt
coral	korall
cord	rep, sladd, snöre
cordial	hjärtlig
cordially	hjärtligt
core	ledare
coriander	koriander
corinthians	korintierna
corious	märkvärdig
cork	kork, korka igen
cork-screw	korkskruv
cork up	korka igen
corker	slående argument, grov lögn
corkscrew	korkskruv
cormorant	skarvfågel
corn	spanmål, liktorn, säd, korn
corn-flakes	majsflingor
corn-flour	majsena
corner	hörna, vrå
cornerstone	hörnsten
cornet	glasstrut
cornflower	blåklint
cornish	från cornwall, kornisk
corny	barnslig, banal
coronation	kröning
coroner	adelskrona, undersökningsdomare
corporal	kroppslig, korpral
corporate	gemensam
corporation	bolag
corps	kår
corpse	lik
corpses	liken
corpulence	fetma
corpulent	korpulent
corpuscle	blodkropp
corral	inhängnad
correct	korrigera, korrek, rätta, rätt, beriktiga, riktig
corrected	rättad
correcting	korrekt
correction	rättning
corrections	rättelser
correctly	korrekt
corrects	rättar till
correlate	korrelat, motsvarighet
correlation	samband
correspond	korrespondera, svara, brevväxla
correspond to	motsvara
correspondence	överensstämmelse, korrespondens, brevväxling
correspondent	motsvarande, brevskrivare
corresponding	motsvarande
corresponds	svarar
corridor	korridor
corrode	fräta
corrosion	anfrätning, sönderfrätande
corrosive	frätande
corrugated	veckad
corrupt	skada
corrupted	skadade
corruption	fördärv, förgängelse, skada
corruptions	skador
corset	korsett
cosine	cosinus
cosmetic	skönhetsmedel, kosmetik
cosmopolitan	kosmopolitisk
cost	kostnad, pris, kostnad
cost-of-living	levnadskostnad
costermonger	fruktförsäljare
costing	kostar
costly	kostsam, kostbar, dyrbar
costs	kostnader
costume	kostym, dräkt
costy	dyrbar
cosy	hemtrevlig, tehuva, hemtrevlig, gemytlig
cot	vagga, babysång, barnsäng
cotradiction	motsägelse
cotroller	kontrollant
cottage	villa, stuga, hydda
cotton	tråd, bomull
cotton-wool	bomullsvadd, bomull
couch	soffa, divan
cough	hosta
could	kunde
couldn't	kunde inte
coulisse	kuliss
council	råd
counciller	rådsmedlem, stadsfullmäktig
counsel	advokat, rådplägning
counsellor	ambasadråd, rådgivare
count	greve, räkna
count upon	påräkna
countdown	nedräkning
countenance	uppsyn, ansikte, min
counter	bardisk
counter-attack	motanfall
counter-claim	motfordran
counter-clockwise	motsols
counter in a shop	disk i affär
counteract	motverka
counteracting	motverkande
counteracts	motverkar
counterfeit	förfalska, förfalskning
counterfeited	förfalskad
counterpane	sängöverkast, täcke
counterpart	motpart, motsvarighet
counterpoint	kontrapunkt
counters	jetonger
countersign	kontrasignera, lösen
countess	grevinna
counting	räkning
countless	oräkneliga
countries	länder
country	bygd, land
country council	landsting
country people	allmoge
countryman	lantman, landsman
countryside	landsbygd, bygd
counts	antal
county	grevskap, län
coup	kupp
coupé	kupe
couple	koppla, par
coupled	kopplat
couples	par
couplet	verspar
coupling	koppling
coupon	kupong
coupons	kuponger
coupsel	råda
courage	kurage, mod
courageous	modig
courier	löpare, kurir
course	förlopp, kurs, riktning, bana, kosa, farled, lopp
course of treatment	kur
courses	banor, harjägare, springare, kurser
court	domstol, hov
court-house	tingshus
court-martial	krigsrätt
court-ship	kurtis, frieri
court of apeal	appellationsdomstol
courteous	hövlig
courtesy	artighet
courtesy call	artighetsvisit
courtier	hovman
courtly	artig, elegant
courts	domstolar
courtyard	gård, gårdsplan
cousin	kusin
coutch	soffa
cove	bukt
covenant	förbund, avtal
cover	pärm, överdrag, omslag, lock, skyla, täcka, täcke
coverage	täckning
covered	täckte
covering	täckande
coverlet	täcke, sängöverkast
covers	täcker
covert	gömställe, hemlig
covet	eftertrakta, åtrå
covetous	vinningslysten, vinningslysten, sniken
covetous of	begärlig efter
cow	ko
cow-house	ladugård
coward	feg, pultron, feg, kujon, stackare
cowardice	feghet
cowberry	lingon
cower	krypa ihop
cowl	huva, rökhuv
cowslip	gullviva
coxcomb	sprätt
coxswain	styrman, slupstyrare
coy	blyg, pryd
coyote	prärievarg
coyotes	prärievargar
crab	kräftan, krabba
crack	brak, knak, knäcka, spricka, knall, spräcka, reva
cracked	förryckt, spräckt
cracker	knäckare, smällkaramell
crackle	spraka
cradle	vagga
craft	hantverk, fartyg, flygplan
crafted	tillverkade
craftmanship	hantverksskicklig
crafts	hantverk
craftsman	hantverkare
crafty	listig
crag	klippspets, brant klippa
craggy	skrovlig
cram	stoppa, packa
cramming	examensplugg
cramp	kramp
cranberry	tranbär
crane	trana, lyftkran
crane to lift with	kran att lyfta med
cranes	tranor
cranium	kranium
crank	vev, original
crankcase	vevhus
crankshaft	vevaxel
cranny	skreva
crap	skitprat
crasch	brak
crash	krasch, flyghaveri, brak
crashed	kraschat
crashes	kraschar
crate	spjällåda, packkorg
crave	be om, längta efter
craven	feg
crawl	kräla, krypa, kravla
crawled	kravlade
crawling	ålning
crayfish	kräfta
crayon	pastell, krita, färgkrita
craze	vurm, mani
craziest	knäppaste
crazy	tokiga, galen
creak	knarra, knaka, gnissla
creaks	gnisslar
cream	kräm, grädde
cream cake	gräddbakelse
cream cheese	mjukost
crease	vecka, veck, skrynkla, rynka
creased	skrynklig
create	skapa, frambringa, komponera
creates	skapar
creating	skapande
creation	skapelse
creative	kreativ
creativity	kreativitet
creator	skapare
creators	skaparna
creature	varelse
creatures	varelser
crèche	barnkrubba
credence	tilltro
credentials	kreditivbrev
credibility	trovärdighet
credible	trolig, trovärdig
credit	kredit, förtjänst, heder
credited	hedrad
creditor	fordringsägare, borgenär
credits	beröm
credulous	lättrogen, godtrogen
creed	trosbekännelse
creek	liten vik, bukt
creep	krypa, smyga
creeped	krypt
creeps	kryper
cremate	bränna
cremated	kremerat
cremation	kremeringen, eldbegängelse
crematorium	krematorium
crept	kröp
crescent	halvmåne, tillväxande
cress	krasse
crest	krön, bergskam, topp, tofs
crestfallen	modfälld
cretonne	kretong
crevice	spricka, skreva
crew	besättning, manskap
crew-cut	snaggad
crib	bås, krubba
cricket	cricket, syrsa
cried	ropade, ropat
crime	förbrytelse
criminal	brottsling, kriminell, förbrytare
criminal case	brottmål
criminality	kriminalitet
crimp	vecka, krusa, veck
crimson	rodna, karmosinröd
cringe	svansa, krypa
cringes	krusar
crinkle	vecka, rynka, veck
cripple	krympling, omintetgöra
crippled	lam, lytt, ofärdig
crisis	kris
crisis period	kristid
crisp	chips, krusa, frisk
criss-cross	korsvis, genomkorsa
criteria	kriterium
criterion	kännetecken
critic	kritiker
critical	kritisk
criticism	anmärkning, kritik
criticisms	kritik
criticize	kritisera
criticized	kritiserat
critics	kritik
critik	kritik, recensent
critisize	kritisera
croak	kväka, kraxa
crochet	virka, virkning
crock	lerkruka
crockery	lerkärl, porslin
crocodile	krokodil
croft	torp
crofter	backstugusittare, torpare
crony	stallbroder
crook	bedragare, krok
crooked	krokig, ohederlig
crookedness	krokig, ohederlig
croon	nynna
crooner	schlagersångare
crop	skörd
crop up	yppa sig
crops	gröda, skörd
cross	korsa, vresig, kryss, övergå, kors
cross-bar	tvärslå
cross-border	gränsöverskridande
cross-checking	dubbelkontroller
cross-country running	terränglöpning
cross-examination	korsförhör
cross-examine	korsförhöra
cross-eyed	skelögd
cross-roads	vägkorsning, korsväg
cross-section	tvärsnitt
crosshair	korshårssikte
crossing	överfart, överresa
crossroad	genomresa
crosswise	på tvären
crossword	korsord
crotch	skrev, vinkel
crouched	hopkrupen
crow	kråka, gala
crowbar	kofot, bräckjärn
crowd	folksamling, hop, skara, skock, trängas
crowd together	tränga ihop sig
crowded	fullsatt, trångt
crowding	trängsel
crowds	klungor
crown	kröna, hjässa, krona, hattkulle
crown prince	kronprins
crowns	kronor
crucial	kritisk, avgörande
crucible	smältdegel, degel
crucifix	krucifix
crucifixion	korsfästelse
crucify	korsfästa
crude	rå, grov
cruel	grym
cruelties	grymheter
cruelty	grymhet
cruise	kryss, kryssa, kryssning
cruiser	kryssare
crumb	smula
crumble	falla sönder
crumbled	söndersmulad
crunch	krossa, knapra på
crusade	korståg
crusader	korstågsfarare
crush	krossa
crushes	krossar
crushing	krossande
crust	skorpa
crutch	krycka, stöd
crux	krux, svårighet
cry	gråta, utrop, läte, ropa, rop, skrik
crybaby	grinolle
crying	gråt
cryptic	kryptiska
crystal	kristall
cub	vargunge, djurunge
cub (animal)	unge (djur)
cubans	cubaner
cube	kub, tärning
cubic	kubiska
cubic measure	rymdmåyy, kubikmått
cubicle	sovhytt i skola
cuckoo	gök
cucumber	gurka
cud	boll av idisslad föda
cuddle	kela med, krama
cudgel	påk, knölpåk
cue	vink, biljardkö
cuff	manschett, örfil
cuffs	manschetter
cuirass	pansar
cull	plocka
culminate	kulminera
culmination	kulmen
culpable	skyldig, klandervärd
culprit	missdådare, brottsling, syndare
cult	kult, dyrkan
cultic	dyrkan av
cultivate	kultivera, bruka, odla, upparbeta
cultivated	bildad, kultiverad
cultivates	odlar
cultivator	odlare
cultural	kulturell
culture	kultur
cultures	kulturer
cumbersome	hindersam, klumpig
cumulative	sammanräknad
cumulus	cumulusmoln
cunieform	kilskrift
cunning	underfundig, slug, illmarig, knepig, list, listig
cup	bägare, pokal, kopp
cupboard	skåp
cupid	amorin
Cupid`s bow	amorbåge
cupidity	snikenhet
cupola	kupol
cur	byracka
curable	botlig
curate	pastorsadjunkt
curb	kuva, trottoarkant
curbs	kuvar
curd	ostmassa
cure	botemedel, kurera, bota
cured ham	rökt skinka
curfew	aftonringning, utegångsförbud
curiosity	nyfikenhet
curious	underlig, konstig, nyfiken
curious about	nyfiken på
curiously	nyfiket
curl	krusa, hårlock, ringla
curlew	storspov
curly	krusig, lockig
currant	korint, vinbär
currencies	valutor
currency	valuta
current	gängse, ström (el- ), nuvarande
currently	förnärvarande
curriculum	lärokurs, kurs
curry	rykta
curry-powder	currypulver
curse	svordom, förbanna
cursed	förbannad, jäkla
cursive	kursiv
cursor	muspekare
cursory	flyktig
curt	snäv, kort
curtail	stympa, avkorta
curtain	förhänge, ridå, gardin
curtsies	niger
curtsy	nigning, niga
curtsy to	niga för
curtsying	nigning
curve	båge, kröka, kurva
curved	böjt
curves	kurvor
cushion	dyna, kudde
cushions	kuddar
cuspidor	spottkopp
custard	tjock vaniljsås
custodian	förmyndare, väktare
custody	arrest, försvar
custom	sed, sedvänja, vana
custom-house	packhus
customary	bruklig, vanlig
customer	kund, gäst
customer's	köparens
customers	kunder
customised	specialgjorda
customizable	finjusteringsbar
customize	finjustera
custommade	skräddarsydd
customs	tull
cut	klippa, hugg, skärsår, skära, snitt
cut'n'paste	klipp och klistra
cut-throat	mördare
cut off	avskuren, avsnöra
cut up	stycka
cutaway	jackett
cute	söt
cuticle	ytterhud
cutlass	kort svärd
cutler	knivsmed
cutlery	knivar, eggjärn
cutlet	kotlett
cuts	klipper
cutter	tillskärare, kniv
cutting	sågning
cuttings	avfall, tidningsurklipp
cuttlefish	bläckfisk
cyanide	cyanid
cycle	cykel
cyclical	konjunkturbetingad
cycling	cykling
cyclists	cyklister
cyclone	cyklon
cykel	bicycle
cylinder	vals, cylinder
cynic	cyniker
cynical	cynisk
cynosure	lilla björnen, ledstjärna
cypress	cypress
Cyprus	Cypern
cytology	cellära
Czech	tjeckisk, tjeck
czechoslovakia	tjeckoslovakien
d-appearance	d-utseende
dab	klapp, klappa
dabble	fuska, plaska
dabchick	smådopping
dace	stäm
dachshund	tax
dacoit	rövare
dacoity	röveriväsen
dactylic	daktylisk
dactylology	dövstumsalfabet
dad	pappa
daddy	pappa
dado	postament
daedalian	labyrintisk
daedalus	daidalos
daffodil	påsklilja
daffy	tokig
daft	tokig
daftness	dårskap
dagger	dolk
daggle	släpa i väta
dahlia	dahlia
daily	dagligen, daglig
daintiness	läckerhet
dainty	prydlig, utsökt, fin, läcker
dairy	mjölkaffär, mejeri
dairying	mejerihantering
dairymaid	mejerist
dais	plattform, estrad
daisy	tusensköna
dale	dal
Dalecarlian	dalmas
Dalecarlian woman	dalkulla
dalesmen	dalbor
dalliance	lek
dally	leka, söla
Dalmatia	Dalmatien
dalmatian	dalmatisk
dam	moder, dämma upp, damm
damage	avbräck, ramponera, åverkan
damageable	ömtålig
damaged	skadade, skador
damages	skadeersättning
damascus	damaskus
damask	damast
damn	förbaskat
damnable	värd fördömelse
damnation	fördömelse
damned	förbaskade
damnify	tillfoga skada
damning	fördömande
damosel	ungmö
damp	fuktig, fukt
dampen	bli fuktig
damper	spjäll, dämpare
dampish	något fuktig
damsel	ung dam
dance	dansa
danced	dansade
dancer	dansös, dansör
dancers	dansare
dances	dansar
dancing	dansande
dandelion	maskros
dander	ilska
dandified	snobbig
dandify	snobba upp
dandle	vyssa
dandruff	mjäll
dandy	sprätt, snobb
dandyish	snobbig
dandyism	snobbighet
dane	dansk
danegeld	danagäld
danferous	vådlig
danger	fara, våda
danger-zone	riskzon
danger of life	livsfara
dangerous	farlig
dangerously	farligt
dangle	dingla, slänga
dangles	dinglar
Danish	dansk
dank	fuktig
dankish	däven
dantean	danteisk
dap	pimpla
dapper	flink, prydlig
dapple	spräcklig
darbies	handklovar
dare	töras, våga, drista sig, understå sig
daredevil	våghals
dares	vågar
daring	vågad, vågad, oförvägen
dark	dunkel, mörk, mörka, mörkt
dark's	mörkrets
darken	mörkna, förmörka
darkest	mörktaste
darkish	mörkt
darkle	ligga i mörker
darkling	i mörkret
darkly	mörkt
darkness	mörker
darksome	mörk
darky	svarting
darling	älskling, raring
darling sweetheart	käresta
darn	stoppa strumpor, stoppa kläder
darned	förbaskad
darning	stoppning
dart	pil, rusa
dartboard	pilkastningstavla
darter	ormhalsfågel
dartre	herpes
darts	pilkastning
darwinian	darwinistisk
dash	släng, rusa, slänga, tankstreck, penndrag
dash-board	instrumentbräda
dash it	anagga
dashboard	instrumentbräda
dashed	streckade
dasher	käck, elegant
dashes	streck
dashing	flott, käck
dastard	pultron
dastardly	usel
data	data
data-processing	databehandling
database	databas
databases	databaser
datable	daterbar
datail	detalj
datamation	databehandling
datatypes	datasorter
date	dadel, tidpunkt, träff, datera, årtal, datum
date-time	datum-tid
date of payment	förfallodag
dated	daterad
datel	dataöverförings
dateless	odaterad
dates	datum
dative	dativ
dator	computer
datura	spikklubba
daub	smörja, färgklick, smeta, kludda
dauber	målarkludd
daubs	kluddar
dauby	smetig
daughter	dotter
daughter's	dotters
daughter-in law	svärdotter, sonhustru
daughterboard	dotterkort
daughterly	dotterlig
daughters	döttrar
daunt	skrämma
dauntless	oförfärad
davenport	skrivbord
davit	dävert
dawdle	slå dank
dawdler	sölkorv
dawn	gry, gryning, daggryning, dagas
day	dag
day-break	gryning
day-time	dagtid
day-to-day	dagliga
day after Christmas Day	annandag (jul)
day after tomorrow	övermorgon
day and night	dygn
day of issue	avstämplingsdag
daybreak	gryning, daggryning
daydream	dagdröm
daydreamer	dagdrömmare
daydreaming	dagdrömmande
daylight	dagsljus
daylong	dagslång
days	dagar
daytime	dagtid
daze	bedöva
dazed	omtöcknad, yrvaken, förvirrad
dazzle	förblinda, blända
de-energised	bruten
de-escalate	avtrappa
de-installation	av-installation
deacanal	prost
deacon	diakon
deaconess	diakonissa
deaconry	diakonat
deactivate	avaktivera
deactivated	avaktiverad
deactivates	avaktiverar
deactivating	avaktiverande
dead	avliden, död, dåd
dead-man	dödmans
deaden	dämpa
deadlight	stormlucka
deadline	sista tidpunkt
deadlock	baklås, stopp
deadly	dödligt, dödligk
deadness	livlöshet
deaf	döv
deafen	göra döv
deafening	öronbedövande
deafness	dövhet
deal	överenskommelse, planka, handla
dealer	handlare
dealers	handlare
dealing	hantering
dealings	affärer
dealt	handlat, handlade
dean	domprost, prost, dekanus
deanery	prostämbete
dear	rar, kär, dyr
dearly	dyrt, innerligt
dears	kära ni
dearth	brist
deary	raring
death	dödsfall, död
deathbed	dödsbädd
deathless	odödlig
deathlike	dödslik
deathly	dödlig
deathrate	dödlighet, dödstal
deaths	dödens
deb	debutant
debacle	vild flykt
debar	utestänga
debarking	barkning
debarment	uteslutande
debase	förnedra
debasement	förnedring
debatable	diskutabel
debate	debatt, debattera, debatt
debater	debattör
debating	debatterande
debauch	förföra, utsvävning
debauched	sedeslös
debauchee	vällusting
debauchery	utsvävningar
debilitate	försvaga
debility	svaghet
debit	debet
debonair	älskvärd, belevad
debouch	rycka fram
debrief	utfråga
debris	spillror
debt	skuld
debt-collector	indrivare
debtor	gäldenär
debts	skulder
debug	avkoda
debugger	avkodare
debugging	felsökning
debunk	avslöja
deburring	gradning
debus	stiga av en buss
début	debut
decade	årtionde, decennium
decadence	dekadans
decadent	dekadent
decades	årtionden
decagon	tiohörning
decagram	decagramme
decahedron	tioplaning
decalcification	avkalkning
decalcify	urkalka
decalcomania	dekalkomani
decalitre	dekaliter
decametre	decameter
decamp	bryta upp
decampment	uppbrott
decant	dekantera
decanter	karaff
decapitate	halshugga
decapitates	halshugger
decapitation	halshuggning
decapod	tiofoting
decarbonize	sota
decasyllabic	tiostavig
decathlon	tiokamp
decay	murkna, förfalla, ruttna, förgängelse, förmultna
decayed	förfallen
decaying	stadd i förfall
decays	förfaller
decease	avlida
deceased	avliden
decedent	död
deceit	bedrägeri, svek
deceitful	bedräglig, bedräglig, lögnaktig
deceive	bedra, svika, narra
deceiver	bedragare
deceives	bedragen
decelerate	minska hastigheten
deceleration	fartminskning
December	december
decency	anständighet
decennary	decennium
decennial	tioårs
decent	ärbar, anständig, hygglig
decently	passande
decentralize	decentralisera
deception	bedrägeri, villfarelse
deceptive	bedräglig
dechristianize	avkristna
decide	besluta, avdöma, avgöra
decided	avgjord, beslutat
decidedly	bestämt
decider	omlöpning
decides	beslutar
deciding	avgörande
deciduous	avfallande
decilitre	deciliter
decimal	decimal
decimal-count	decimalräkning
decimalize	decimalisera
decimals	decimaler
decimate	decimera
decimetre	decimeter
decipher	dechiffrera
decision	beslut
decisive	avgörande
deck	däck, pryda, smycka
deck-hand	däcksgast
declaim	orera
declaims	orerar
declamation	talarkonst
declamatory	deklamatorisk
declaration	deklaration, förklara
declaration of war	krigsförklaring
declarations	deklarationer
declare	förklara, deklarera, deklarera
declared	deklarerat
declension	deklination
decline	förfalla, dala, slutta, betacka sig, avtyna
declivity	sluttning
decoction	avkok
decode	avkoda
decodes	avkodar
decoding	avkodar
decompose	upplösas, upplösa
decomposition	nedbrytningsprocess
decompresses	packar upp
decompressing	uppackningen av
decompression	dekomprimering
decompressor	uppackare
decontaminate	sanera
decontamination	sanering
decorate	smycka, dekorera, pryda
decorated	dekorerad
decoration	utsmyckning, dekoration, orden
decorative	dekorativ
decorous	värdig, anständig
decorum	anständighet
decoulour	avfärga
decoy	bulvan
decrease	avtagande, minska
decreases	minskar
decree	påbud
decrement	stegvis minskning
decrepit	skröplig, orkeslös
decriminalize	avkriminalisera
decry	nedsätta, racka ned på
decrypt	dekryptera
decrypted	dekrypterad
decryption	dekryptering
decrypts	dekrypterar
dedicate	tillägna
dedicated	tillägnad
dedication	dedikering
dedications	tillägnande
deduce	härleda
deduct	dra av
deductible	avdragsgill
deduction	avdrag, avbränning
deed	handling, gärning
deed of gift	gåvobrev
deem	döma, anse
deep	djup
deep-freeze	frysbox
deepen	djupna
deepest	djupaste
deeply	djupt
deepness	djup
deer	rådjur, hjort
deface	vanställa
defame	förtala
default	huvudsaklig
defeat	nederlag
defect	fel, felaktighet, lyte
defective	bristfällig, defekt, felaktig
defects	felaktigheter
defence	värn, försvar
defenceless	värnlös
defend	värna, förfäkta, försvara
defendant	svarande
defended	försvarade
defending	försvar
defends	försvarar
defenseless	försvarslös
defensive	försvars
defent	värja
defer	dröja, uppskjuta
deference	aktning
defiance	utmaning, trots
defiant	trotsig
deficient	bristfällig
deficit	underskott
defile	orena, defilera
definable	definierbara
define	definiera
defined	definierade
defines	definierar
definite	bestämd
definitely	defenitivt
definition	definition, förklaring
definitions	definitioner
definitive	slutgiltig
deflect	avlänka, böja
deflecting	att böja
deflection	böjning
defoliate	avlöva
deforestation	avskogning
deform	vanställa
deformed	vanskapt
defrag	defragmentera
defragmentation	defragmentering
defragmented	defragmenterad
defragmenting	defragmenterar
defray	täcka, bestrida
defray an expense	bestrida en utgift
defrost	avfrosta, tina upp
deft	skicklig, händig
defunct	avliden
defy	utmana, trotsa
degenerate	vansläktas, urarta, degenerera
degenerated	urartat
degradable	nedbrytbar
degradation	nedbrytning
degrade	minska, förnedra, degradera
degraded	nedsatt
degrades	minskar
degree	grad
degree of priority	angelägenhetsgrad
degrees	grader
dehumidification	avfuktning
deifed	avgudad
deification	förgudning
deified	gudsförklarad
deify	avguda
deifying	gudsförklarande
deign	bevärdigas
deinstall	avinstallera
deinstallation	avinstallation
deionization	avjonisering
deity	gudom
deject	nedslå, nedstämma
dejected	nedslagen
dejectedly	nedslaget, dystert
dejection	förstämning
dejects	nedslår
delay	uppehålla, fördröja, dröjsmål, anstånd, försena
delayed	försenad
delectable	ljuvlig
delegate	befullmäktigad
delegated	delegerad
delegation	delegation
delete	utradera, ta bort, utplåna
deleterious	fördärvlig, skadlig
deletes	tar bort
deleting	borttagande
deletion	radering
deletions	raderingar
deliberate	överlägga, betänksam
deliberate upon	rådpläga om
deliberation	överläggning
delicacy	takt, delikatess, känslighet
delicate	känslig, delikat, ömtålig, fin, finkänslig
delicious	läcker, välsmakande, ljuv, delikat
delieverer	leverantör
delight	fröjd, välbehag
delight at	glädje över
delighted	glad, förtjust
delightful	förtjusande, välbehaglig
delimit	avgränsa
delimited	avgränsad
delimiter	avgränsning
delineate	skissera
delinquency	domstol
delinquent	brottslighet
delinquents	brottslig
delirium	yra, feberyra
delirous	yr, rasande
deliver	utlämna, avlämna, leverera, överlämna, rädda
deliver up	avleverera
deliverance	befrielse, överlämnande
delivered	levererade
delivers	levererar
delivery	förlossning, leverans, räddning
dell	däld, dalgång
delouse	avlusa
delousing	avlusa
delude	förleda, narra
deludes	narrar
deluge	syndaflod, översvämning
delusion	illusion, villfarelse
delve	gräva
delves	gräver
delving	grävande
demagnetize	avmagnetisera
demand	begäran, efterfrågan, anmana, anmaning, krav, yrka
demand from	avkräva, avfordra
demanded	begärde
demanding	krävande, kräver
demands	kräver
demarcate	avgränsa
demarcation	avgränsning
demeanour	uppförande
demented	vansinnig
demigod	halvgud
demise	frånfälle, död
demobilize	avmobilisera, demobilisera
democracy	demokrati
democrat	demokrat
democratic	demokratisk
demolish	rasera, slopa, förstöra
demolished	förstörd
demolishes	river
demon	demon, ond ande
demons	demoner
demonstrate	demonstrera
demonstration	bevisande, demonstration
demonstrative	demonstrativ, bevisande
demoralize	demoralisera
demos	demon
demur	göra invändningar
demure	blyg, värdig, pryd
den	lya, näste, kula, lya, håla, håla
dence smoke	tjock rök
denia	avslag
denial	förnekande, avslag
denies	förnekar
denizen	invånare
Denmark	Danmark
denomination	sekt, benämning, sekt
denominator	nämnare
denote	utmärka, beteckna
denounce	fördöma, angiva
denounced	skarpt kritiserade
denouncing	fördömer
dense	tjock, tät
density	densitet
dent	märke efter slag, buckla
dentist	tandläkare
denude	avkläda, beröva
denuded	utblottad, naken
denunciation	fördömande, angivelse
deny	bestrida, neka, dementera, förneka
deny oneself	försaka
denying	förnekande
depart	avgå (om fartyg), avresa
departed	försvunnen
department	avdelning, varuhus, departement
departure	utfart, avresa, uppbrott, avfärd
departure hall	avgångshall
departures	avvikelser
departyre	avgång
depend	bero
depend on	ankomma på, bero på
dependant	underhavande
dependence	beroende
dependent	avhängig, underlydande
dependents	efterlevande
depending	beroende
depends	beror
depict	skildra
depicted	avbildad
depicts	avbildningar
deplete	tömma
deplore	beklaga
deploying	utvecklande
deployment	gruppering
depopulate	avfolka
depopulated region	avfolkningsbygd
deport	deportera
deportation	utvisning
deportment	uppförande, uppträdande
depose	avsätta
deposit	deponera, säkerhet, insättning, avlagring
deposit in layers	avlagra
deposition	utfällning
depositor	insättare
depot	depå
deprave	fördärva
deprecate	söka avvärja
depreciate	minska i värde
depreciation	avskrivning
depredation	plundring
depress	nedtrycka, nedslå
depressed	deprimerad, nedslagen
depression	depression, nedgång, lågtryck, depression
deprivation	förlust
deprive	beröva, avhända
deprive of	beröva
depriving	berövade
dept	djup
depth	djup
depth-charge	sjunkbomb
depths	djup
deputation	deputation
deputy	vice, deputerad, suppleant, fullmäktig, vikarie
derail	spåra ur
derange	störa, rubba
derby	derby, plommonstop
deregulate	avreglera
deregulation	avreglering
derelict	övergiven
deride	förlöjliga
derided	förlöjligade
derision	åtlöje, hån
derisive laughter	hånskratt
derive	härleda
derogatory	nedsättande
derrick	lastkran
desalinate	avsalta
descend	minska, stiga ned
descend from	härstamma från
descendant	avkomling, ättling
descendants	ättlingar, efterkommande
descended	steg ned
descending	minskande
descent	nedgång, sluttning, härstammning
describe	skildra, beskriva
describing	beskriva
description	signalement, framställning, skildring, beskrivning
descriptions	beskrivningar
descry	varsna
desecrate	vanhelga
deselect	välja bort
deselected	bortvald
desert	öde, desertera, överge, förtjänst, öken, öken
deserter	överlöpare, desertör
deserve	förtjäna
desiccate	uttorka
desiccated milk	torrmjölk
design	konstruktion, planera
designate	bestämma, utnämna
designated	utsedda
designations	beteckningar
designed	skapad
designs	motiv
desirable	önskvärd
desire	begär, önskar, åtrå, önska, åstunda
desired	önskad
desires	önskar
desiring	önskar
desist	upphöra, avstå
desk	skrivbord, pulpet, arbetsbord
desktop	skrivbord
desolate	ensam, ödslig, öde
desolation	ödeläggelse, enslighet, ödslighet
despair	förtvivlan, misströsta, förtvivla
despatch	avsända
desperate	förtvivlad, hopplös
desperately	desperat
despise	försmå, förakta, ringaktning
despite	trots
despondency	förtvivlan, nedslagenhet
despot	despot
despotic	despotisk
despotism	enväldig
dessert	efterrätt, dessert
destination	bestämmelseort, destination
destine	ämna, bestämma
destiny	öde
destitute	utblottad, utfattig
destroy	förstöra, fördärva, ödelägga
destroyed	förstörd
destroyer	jagare
destroys	förstör
destruction	förstörelse, ofärd, förstörelse, undergång
destructive	förstörande
desultory	osammanhängande
detach	lösgöra, avskilja
detachable	löstagbar
detached	frånskild
detachment	avskiljande, avskildhet
detail	detalj
detailed	detaljerad, utförlig
details	detaljer
detain	kvarhålla
detect	hitta, uppdraga
detected	funnen
detecting	upptäcka
detection	avkänning
detective	detektiv
detector	detektor
detectors	detektorer
detects	hittar
detention	kvarsittning
deter	avskräcka
detergent	rengöringsmedel
deteriorate	försämra, försämras
deteriorated	försämrad
deteriorates	förfars
deteriorating	urartat
deterioration	försämring
deteriorations	försämringar
determination	föresats, beslutsamhet, beslut
determine	bestämma, avgöra, avgöra
determined	bestämd
determining	avgöra
deterrent	avskräckande
detestable	avskyvärd
dethrone	avsätta
detonate	detonera
detonating	detonerande
detour	omväg, avstickare
detoxify	avgifta
detract	dra ifrån, förringa
detriment	skada, men, förlust
deuce	tvåa
deuteronomy	femte moseboken
devaluation	devalvering
devastate	härja, skövla
devastated	ödelagd
devastating	ödeläggande
develop	upparbeta, utveckla, odla, utbilda
developed	utvecklat
developer	utvecklare
developing	utveckling av
development	utveckling
developments	utvecklingar
deviate	avvika
deviation	avvikelser
deviation in weight	utslag i vikt
device	tillbehör, device
devil	djävul, tusan
devilry	djävulskap
devious	slingrande, irrande
devise	tänka ut, hitta på
devolve	övergå, överlåta
devote	ägna, helga
devote oneself to	ägna sig åt
devoted	tillgiven, hängiven
devoting	hängivna
devotion	andakt, fromhet, hängivenhet
devour	from, andäktig, uppsluka, förtära, sluka
dew	dagg
deworm	avmaska
dexterity	skicklighet
dexterous	händig, flink
diabetes	sockersjuka, diabetes
diabolical	diabolisk, djävulsk
diagnose	ställa diagnosen
diagnosis	diagnos
diagnostic	diagnostisk
diagrams	diagram
dial	ringa, urtavla
dialect	dialekt, landsmål
dialects	dialekter
dialer	uppringare
dialogbox	dialogruta
dialogs	dialogrutor
dialogue	dialog
diamond	diamant
diamonds	ruter, diamanter
diaper	haklapp, blöja
diaphragm	mellangärde, bländare
diapositiv	diabild
diarrhoea	diarré
diary	dagbok
diasterstricken	katastrofdrabbade
diatonic	diatonisk
dibble	sättpinne
dibs	kosing, stålar
dice	tärning
dicespeed	tärningshastighet
dictate	föreskriva, befallning, diktera
dictates	dikterar
dictation	maktbud, diktamen, diktat
dictator	diktator
dictatorship	diktatur
diction	stil, språk, uttryckssätt
dictionaries	ordböcker
dictionary	lexikon, ordbok
dictionary-part	lexikondelen
did	gjorde
die	dö, tätning
die-head	gänghuvud
die-stock	gängkloppa
die away	avslockna
dies	dör
diesel	disel
diet	diet, kost
differ	skiljer sig
difference	skillnad
different	annorlunda, särskild, skiljaktig, skild
different from	olik
differentiate	skilja sig
differently	annorledes, olika
differs	avviker
difficult	besvärlig, svårt, kinkig
difficulties	svårigheter
difficulty	svårighet
diffidence	brist på självtillit, blyghet
diffident	försagd
diffuse	omständlig, svamlig, diffus
dig	grävde, gräva, grävt
digest	sammandrag, smälta maten
digestible	lättsmält
digestion	matsmältning
digging	grävande
diggings	lya, bostad
digit	siffra
digitala	digital
digitize	digitalisera
digits	siffror
dignified	förnäm, värdig
dignity	värdighet
digress	avvikelse, avvika
digs	lya
dilapidated	fallfärdig
dilapidation	förfall, vanvård
dilate	utvidga
dilemma	dilemma
diligence	arbetsamhet, flit
diligent	ihärdig, skötsam, flitig
dilirium	yrsel
dill	dill
dilly-dally	vela
dilute	späda ut
diluted	utspädd
dilution	utspädning
dim	dimensionera, oklar
dimast	avmasta
dimension	dimension
dimensions	dimensioner
diminish	förminska, minska
diminishes	förminskar
diminution	minskning
diminutive	mycket liten
dimple	skrattgrop
din	dåna, dån, larm
dine	äta middag
diner	middagsgäst
dingey	jolle
dingy	grådaskig, smutsig
dining-car	restaurangvagn
dining-room	matsal, matsal, sal
diningroom	matsal
dinner	middag
dinner-guest	middagsgäst
dinner-jacket	smoking
diocese	stift (kyrko-), biskopsdöme
dioxide	dioxid
dip	doppa
diphtheria	difteri
diphtong	diftong
diploma	diplom
diplomacy	diplomati
diplomat	diplomat
diplomatist	diplomat
dipper	doppad, öskar, skopa
dire	hemsk, gräslig
direct	direkt, styra, stadga, hänvisa, rikta
directed	riktade
direction	riktning, föreskrift, håll
directions	riktningar
directive	anvisning
directly	direkt, strax, rakt
director	regissör, direktör, chef
director's	direktörers
directorate	direktörsbefattning
directories	kataloger
directors	direktörer
directory	katalog, telefonkatalog, adresskalender
directory-space	katalog-utrymme
directvideo	direktvideo
dirge	sorgesång
dirt	smuts
dirt-track	jordbana
dirty	osnygg, oren, smutsig
disability	invaliditet, oförmåga
disable	stänga av
disabled	avstängd, vanför
disablement	arbetsoförmåga
disables	stänger av
disabuse	ta någon ur en villfarelse
disadvantage	nackdel
disadvantageous	ofördelaktig
disadventage	nackdel
disaffected	missnöjd
disagree	vara osams, vara oense
disagree with	vara oense med
disagreeable	obehaglig, oangenäm, ruskig, otrevlig
disagreed	oeniga
disallow	avvisa
disallows	godkänner inte
disappear	försvinna
disappearing	försvinnande
disappears	försvinner
disappoint	göra besviken, svika
disappointed	besviken
disappointing	nedslående
disappointment	besvikelse, missräkning
disapproval	ogillande
disapprove	ogilla
disapprove of	ogilla
disarm	avrusta
disarmament	avrustning
disaster	katastrof, olyckshändelse
disasterous	katastrofal
disband	hemförlova
disbelief	stark misstro
disbursement	utbetalning
disc	disk
disc-contents	diskettinnehåll
disc-space	disk-utrymme
discard	kassera, kasta bort
discarded	avlagd
discern	skönja, märka, urskilja
discernible	skönjbar
discharge	avlasta, släppa, avfyra, avlossa
discharged	avdankad
disciple	lärjunge
discipline	kunskapsgren, tukta, tukt, disciplin
disclaim	förneka
disclaimed	frånsägande
disclaimer	avsägande
disclaims	avsäger sig
disclose	avslöja
disclosure	avslöjad
discolour	urbleka, avfärga
discoloured	anlupen
discomfit	modfälla, gäcka
discomfiture	besvikelse, nederlag
discomfort	obehag
disconcert	omintetgöra
disconcerted	förlägen
disconnect	koppla av, stänga av
disconsolate	tröstlösa, otröstlig
discontented	missbelåten
discontinue	avbryta
discord	split, strid, tvedräkt, oenighet, oenighet
discordant	oförenlig, disharmonisk
discount	rabatt
discounts	rabatter
discourage	avskräcka
discouraged	modfälld
discourse	föredrag, tal
discourteous	oartig
discourteously	ohövligt
discover	uppdraga, upptäcka, hitta
discovered	upptäckt
discoveries	upptäckt
discovers	upptäcker
discovery	rön, fynd, upptäckt
discredit	betvivla, skam, vanheder
discreet	grannlaga, finkänslig, diskret
discrepancy	avvikelse, oförenlighet
discretely	diskret
discretion	gottfinnande, urskiljning
discriminate	göra skillnad
discriminating	skarpsinnig, särskiljande
discrimination	diskriminering, urskillning
discriminatory	diskriminerande
discs	disketter
discuss	diskutera, avhandla, diskutera
discuss a sudject	behandla ett ämne
discussing	diskuterande
discussion	debatt, överläggning, diskussion, diskussion
discussions	diskussioner
disdain	ringaktning, förakt, förakta, ringakta, försmå
disdainful	försmädlig
disease	sjukdom
diseases	sjukdomar
disembark	landstiga, landsätta, debarkera
disengage	löskoppla, lösa
disentangle	lösgöra, reda ut
disentanglement	utredning
disfavour	onåd, ogillande
disfigure	vanpryda, vanställa
disgorge	utspy, lämna ifrån sig
disgrace	smälek, blamage, skam, onåd, vanheder
disgraceful	skamlig, skandalös
disgruntled	missbelåten
disguise	förkläda, förklädnad
disguised	utklädd
disgust	äckel, leda
disgusted	äcklad
disgusting	ruskig, vidrig, osmaklig, äckligt, motbjudande
disgusts	äcklar
dish	maträtt, fat, disk, rätt
disharmony	disharmoni
disheartening	nedslående, beklämmande
dishes	disk
dishevelled	rufsig
dishonest	ohederlig, oärlig
dishonour	skam, vanära, vanheder
disiclination	obenägenhet
disinclined	obenägen
disinfect	desinficera
disinfectant	desinfektionsmedel
disinherit	göra arvslös
disinherited	arvlös
disintegrate	upplösa
disinterested	oegennyttig
disinterestedness	oegennytta
disintergration	upplösning
disk	diskett, skiva
disk-based	diskbaserad
diskette	diskett
disks	hårddiskar
diskspace	diskutrymme
dislike	ogilla, motvilja
dislikes	ogillar
dislocate	rubba, rycka ur led
dislodge	rubba
dislodges	rubbar
disloyal	illojal
dismal	kuslig, sorglig, ruskig
dismantle	ta isär, slopa, skrota, avmontera
dismay	bestörtning, förfäran, förskräcka
dismayed	bestört
dismember	sönderslita, sönderdela
dismiss	avskeda, entlediga, avvisa
dismissal	avsked, uppsägning
dismissed	avskedade
dismount	sitta av
disobedience	olydnad
disobedient	olydig
disobey	inte lyda, vara olydig
disorder	oordning, oreda, förvirring
disorderly	bråkig
disown	ej erkänna, förneka
disparage	nedsätta
disparity	olikhet, skillnad
dispassionate	sansad, lugn
dispatch	depesch, avsända, expediera, avfärda
dispatch-box	dokumentskrin, skrivetui
dispatch-case	skrivetui, dokumentskrin
dispatcher	avsändare
dispel	skingra, förjaga
dispensable	unbärlig
dispense	fördela, utdela
dispenser	apoteksbiträde
disperse	skingra
disperses	skingras
dispirited	nedslagen
displace	flytta, avsätta, rubba
displaced	förskjutna
display	utställa, ståt, utställning, skylta
displaying	visande
displease	misshaga
displeased	missnöjd
displeasure	missnöje
disposables	engångsartiklar
disposal	fritt förfogande, förfogande, disponera
dispose	disponera
dispose of	avpollettera
dispose of lottery	lotta ut
disposed	beskaffad, hågad
disposition	förfogande, anordning, fallenhet, läggning
dispossess	driva bort
disprove	vederlägga
dispute	strid, tvist
disputed	omtvistad, omstridd
disputing	tvistar
dispyte	disputera
disqualify	diskvalificera
disquette	diskett
disquiet	oroande
disquieting	oroande
disquise	fökläda
disregard	förakt, förakta, strunta i
disregards	föraktar
disrepair	dåligt skick
disreputable	illa beryktad, vanhedrande
disrepute	vanheder
disrespect	missaktning, vanvördad
disrespectful	vanvördig
disrespectfully	vanvördigt
disrtessed	bedrövad
disruption	sprängning, sönderslitning
dissatisfaction	missnöje
dissatisfied	besviken
dissatisfy	missnöjd
disscharge	förvalta
dissect	dissikera, obducera
dissecting-room	anatomisal
dissemble	hyckla, fördölja
disseminated	utbredd
dissension	oenighet
dissent	avvika, ha olika mening
dissenter	frikyrklig, oliktänkande
dissimilar	olika
dissimilarities	olikheter
dissimilarity	olikhet
dissimulate	förställa sig
dissipated	utsvävande
dissipates	skingras
dissociation	avståndstagande
dissolute	utsvävande, liderlig
dissolution	upplösning
dissolve	lösas upp
dissonance	missljud
distaff	slända på spinnrock
distance	håll, distans, sträcka, avstånd
distanced	distanserad
distant	fjärran, avlägsen, långt avlägsen
distaste	avsmak
distasteful	vidrig, osmaklig
distemper	valpsjuka, tempera
distempered	rubbad, sjuklig
distend	utvidga
distibute	distribuera
distict	distrikt
distil	destillera
distinct	tydlig
distinction	åtskillnad, utmärkelse
distinction between	åtskillnad mellan
distinctions	åtskillnader
distinctive	utpräglad, utmärkande
distinguish	särskilja, urskilja, utmärka, känneteckna, skönja
distinguished	celeber, framstående, förnäm, distingera
distort	förvränga, vanställaförvrida
distorted	förvänd
distortion	förvridning, förvrängning
distract	dra bort, distrahera
distrain	utmäta
distraint	utmätning
distraught	utom sig, galen
distress	sorg, smärta, plåga
distressed	nödlidande
distribute	utge, utdela, fördela
distributed	utgiven
distributer	distributör
distributers	distributörer
distributing	distribution
distribution	spridning, utdelning, utbredning
distributor	distributör
distributors	distrubitörer
district	härad, stadsdel, bygd, trakt
distrust	misstro, tvivel
disturb	störa, oroa, ofreda
disturbance	orolighet, störning
disturbed	störde
disturbs	stör
disunited	oeniga
disunity	oenighet
disused	bortlagd, avlagd
ditch	dike
ditches	diken
dither	vela
ditto	dito
ditty	visa
diurnal	daglig
dive	dyka
dived	dök
diver	dykare
diverge	avvika
divers	diverse, åtskilliga
diverse	olika, mångfaldig
diversifying	görs om
diversion	förstörelse, avkoppling, avledande
divert	förströ, avleda
diverted	förstrött
dives	dyker
divest	avhända
divide	skifta, indela, dela, uppdela, skilja, avdela
divide into syllables	avstava
divided	delat
dividend	utdelning
dividends	återbäring
divides	delar
dividing up	uppdelning
divination	spådom
divine	gudomlig, spå
divine service	gudstjänst
divinity	gudom, kristendom, teologi
divisible	delbar
division	division, indelning, indelning, delat med
divorce	äktskapsskillnad, skilsmässa, skiljas från
divorced	frånskild, skild från
divulge	utsprida
divus	gudlik
dizziness	yrsel
dizzy	yr i huvudet
do	göra, duga, uträtta
do a sum	räkna ett tal
do arithmetic	räkna
do I know it?	kan jag det?
do well	sköta sig väl
do without	umbära
do you think	månne
docile	foglig, lydig
docility	foglighet
dock	skeppsdocka
dock (of the bay]	docka
docks	bassänger
docs	dokument
doctor	läkare, doktor
doctor of medicine	medicine doktor
doctored	fiffla
doctors	doktorer
doctors'	doktorers
doctrine	doktrin, lära
document	handling, dokument, urkund, akt
documentation	dokumentation
documentations	dokumenteringen
documented	dokumenterad
documention	dokumentation
documents	dokument
dodge	knep, knyck, kila undan
doe	hind, kaninhona
doe-rabbit	kaninhona
does	gör
doesn´t	inte
doff	ta av sig hatt
dog	hund
dog-days	rötmånad
dog-rose	nyponbuske
dogdays	rötmånad
doggerel	knittel, haltande vers
dogs	hundar
doing	gjort, förehavande
dole	arbetslöshetsunderstöd
doll	docka
dollars	dollar
dolorous	smärtsam
dolphin	delfin
dolt	träskalle
domain-name	domännamn
dome	dom, kupol
domesday	domens dag
domestic	inrikes, tam
domestic comfort	hemtrevnad
domestic flight	inrikes flyg
domesticated	tämjda
domicile	fast bostad, hemort
dominanse	herravälde
dominant	dominerande, förhärskande
dominate	behärska, dominera
dominated	behärskande
domination	herravälde
domineer	dominera, behärska
domineering	härsklystentyrannisk
dominican	dominikanska republiken
dominion	välde, besittning, herravälde
don't	inte
don`t mention it	inget att tala om
don´t	inte
donate	donera
donation	gåva
donations	gåvor
done	gjort
donkey	åsna
donor	givare
door	dörr, port, lucka
doorkeeper	portvakt
doors	dörrar
doorstep	tröskel
doorway	dörröppning
dooryard	gård, bakgård
dope	knark
dormant	sovande, vilande
dormitory	sovsal, sovstad
dormouse	hasselmus
dory	liten roddbåt
dos-format	dos format
dose	dos, dosis, sats
dot	prick, pricka, punkt
dot-matrix	pinn-
dotage	svaghet, ålderdomsslöhet
dote	vara barn på nytt
dots	punkter
dotted	prickad
double	dubbel, fördubbla
double-check	dubbelkolla
double-click	dubbelklicka
double-column	dubbelkolumn
double-cross	lura
double-dealer	bedragare
double-decker	biplan, tvåvåningsbuss
double-quick	språngmarsch, hastig marsch
doubleclick	dubbelklicka
doubles	fördubblar
doubt	tvivla, betvivla, tvivel
doubted	ifrågasatts
doubtful	tvivelaktig, tveksam, betänklig
doubtless	otvivelaktigt
doubts	tvivel
douche	dusch
dough	deg
doughty	duktig, manhaftig
dove	duva
dovetail	hopsinka
dovetailed	hoplänkad
dowager	änkenåd
dowdy	sjaskig
dower	änkas del i boet
down	nere, fjun, utför, ned, omkull, dun, nadanför
down-hearted	modlös, missmodig
down-trodden	nertrampad
downcast	nedslagen
downfall	skyfall, nedgång
download	ladda ner
downloaded	nerladdat
downpour	hällregn, störtregn, skyfall
downright	fullkomligt
downstairs	nere
downtown	centrum
downtrodden	förtrampad
downward	nedåt
downwardly	nedåt
downwards	nedåt, nedanför
dowries	hemgifter
dowry	hemgift, gåva
doze	tupplur, dvala, dåsa
dozen	dussin
drab	enformig, tråkig
draft	uttag, utkast, koncept
drafts	uttagningar
drag	dra, dragga, släpa
drag'n'drop	dra och släpp
dragon	drake
dragon-fly	slända, trollslända
dragoon	dragon
drain	dränera, avlopp, avdika
drain off	avrinna
drain water	avleda vatten
drainage	avlopp
drained	dränerat
drainpipe	avloppsledning
dram	nubbe, styrketår, sup, snaps
drama	drama, skådespel
dramatic	dramatisk
dramatically	dramatiskt
dramatist	dramatiker
dramatizes	dramatiserade
drank	drack, druckit
drape	drapera, kläda
draper	klädeshandlare
drapery	manufakturvaror
drastic	drastisk
drastically	drastiskt
drat	förbaskat
draught	drag, klunk, korsdrag, utkast
draughts	damspel
draughty	dragig
draw	draga, tappa ur, rita, teckna, dra
draw-bridge	vindbrygga
draw bills	trassera
draw lots	lotta
drawback	nackdel, olägenhet
drawbridge	vindbrygga
drawee	trassat
drawer	låda, byrålåda
drawers	kalsonger
drawing	ritning, teckning
drawing-board	ritbräde
drawing-master	teckningslärare
drawing-pin	häftstift
drawing-room	salong, förmak
drawings	ritningar
drawl	släpigt uttal
drawn	utställda, oavgjord
draws	ritar
dread	rädsla, frukta, befara
dreadful	ryslig, förskräcklig
dreadfully	förskräckligt
dreadnought	slagskepp
dream	dröm
dream about	svärma för
dreams	drömmar
dreamworld	drömvärld
dreary	hemsk, ödslig, trist, dyster
dredge	muddra
dredger	mudderverk, bottenskrapa
dregs	bottensats
drench	grundlig blöta, genomdränka
drenched	dränkt, dränkte
drenching	dränkande
dress	klänning, dräkt, göra toalett, klä på sig, kläda
dress-coat	frack
dress a person`s hair	frisera
dressed	klädd
dressing	garnering, sås, majonässås
dressing-gown	morgonrock
dressing cubide	avklädningshytt
dressinggown	morgonrock
dressmaker	sömmerska
drew	drog
dribble	droppa, dribbla
dried	torkad
drift	avdrift, vandra
drifted	vandrade
drifting	drift
drifts	vandrar
drill	exercera, drill, drilla, borra
drink	dricka, supa, dryck
drink a person's health	skåla med någon
drinking	dricka
drinks	drinkar
drip	droppe, drypa
dripped	droppade
dripping	droppande
drips	droppar
drive	enhet, åka, åktur, driva, köra, bringa
drive away	förjaga, fördriva
drivel	dregla, dregel, dravel
driver	förare, drivrutin
drivers	drivrutiner, förare
drives	kör, enheter
driveway	uppfart
driving	drivande
driving licence	körkort
drizzle	duggregn
droll	rolig, lustig
dromedary	dromedar
drone	drönare
drool	dregla
drools	dreglar
droop	hänga ned, sloka
drop	tappa, droppa, trilla, drypa, släppa, spilla
drop the anchor	fälla ankaret
droplet	droppe
droplets	droppar
drops	släpper
dross	avskräde, slagg
drought	torka, torkperiod
drove	körde
drown	drunkna, dränka
drowned (get)	drunkna
drowsy	slö, dåsig, sömnig
drudge	arbetsträl
drudgery	slavgöra, slit
drug	drog
drug-free	drogfri
druggist	apotekare
drugs	droger
drugstore	kemikalieaffär
drum	trumma
drum-membrane	trunhinna
drunk	drucken, full
drunkard	drinkare
drunken	drucken
drunkennesa	dryckenskap, fylleri
dry	torr, torka
dryness	torr
dual	tvåfaldig
dub	dubba film, dubba till
dubbing	kopiering
dubious	tvivelaktig
ducal	hertiglig
duchess	hertiginna
duchness	hertiginna
duck	and, ducka, anka
duck pond	ankdamm
duck shooting	andjakt
ducks	byxor av segelduk
duckweed	andmat
duct	ledning, rör
dud	odugling, blindgångare
dude	sprätt, klädsnobb
dudgeon	tjurighet, förtrytelse
due	beroende, vederbörlig, tillbörlig
duel	duell
dues	avgifter
duet	duett
duffer	odugling, skräp
dug	dig
dug-out	skyddsrum
duke	hertig
dull	tråkig, andefattig, slö, trög, matt, dov
dully	trögt
duly	vederbörligen
dumb	stum, dum
dumb-bell	hantel, idiot
dumbfound	göra mållös
dummy	attrapp, träkarl, träkarl, falsk, bulvan
dump	soptipp, dumpa
dumping	dumpning
dumpling	äppelmunk
dumps	dumpar
dun	björn, gråbrun, indrivare
dunce	dumbom, dumhuvud
dune	dyn
dung	gödsel, gödsla, dynga
dungeon	fängelsehåla
dunning letter	kravbrev
dupe	narra, lura
duplicate	duplisera, kopia
duplicating	kopiera
duplication	kopiering
duplicity	dubbelhet, dubbelspel
durable	hållbar, varaktig
duration	varaktighet
during	under tiden
dusk	skymning
dusky	dunkel, mörk
dust	stoft, damm
dustbag	dammpåse
dustbin	soptunna
duster	dammtrasa, dammvippa
dusty	dammig
Dutch	holländsk
dutchman	holländare
dutiable	tullpliktig
dutiful	plikttrogen
duty	plikt, bestyr, åliggande, tjänst, tull
duty-free	tullfri
dwarf	dvärg
dwel	bo
dwell	vistas, bo
dwelling	bostad, boning
dwellinghouse	boningshus
dwindle	förminska
dye	färga, färg
dye stuff	färga tyg
dying	dör, ivrig
dyke	fördämning
dynamic	dynamisk
dynamically	dynamiskt
dynamite	dynamit
dynamited	sprängd
dynamo	dynamo
dynasty	ätt, dynasti
e-texts	elektroniska texter
each	varje, vardera, var, var och en
each other	varandra
eager	ivrig
eager to learn	vetgirig
eagerly	ivrigt
eagerness	begär, iver
eagle	örn
eagle-owl	berguv
eagles	örnar
ear	ax, öra
ear-ache	örsprång
ear-drop	örhänge
ear-shot	hörhåll
ear for music	gehör
earl	engelsk greve
early	tidig
early in the morning	arla
earmark	reservera
earn	tjäna, förtjäna
earned	förtjänad
earnest	allvar, allvarlig
earning capacity	avkastningsförmåga
earnings	förtjänst, arbetsförtjänst
earns	förtjänar
ears	öron
earshot	hörhåll
earth	mull, jorden
earth-quake	jordbävning
earth-worm	daggmask
earthenware	lergods, keramik, lerkärl
earthenware vessel	lerkärl
earthly	världslig, jordisk
earthquake	jordbävning
earthy	färdig
earwig	tvestjärt
ease	lätta, lätthet
ease-of-use	enkel att använda
easel	staffli
eases	lättar på
easiest-to-use	enklast att använda
easily	med lätthet
East	östra, öster, ost
East Indies - the	Ostindien
eastbound	som går åt öster
Easter	påsk
easterly	östlig
eastern	östlig
eastward	åt öster, mot öster
easy	lätt, obesvärad, mak, ledig
easy-chair	länstol, vilstol
easy-going	maklig, sorglös
easy-to-use	lättanvänt
easy chair	fåtölj
easy to survey	överskådlig
eat	äta, äta, förtära
eatables	matvaror
eaten	ätit
eating	ätande
eats	äter
eaves	takskägg, takfot
eaves-gutter	takränna
eavesdropper	tjuvlyssnare
ebb	avta, ebb, ebb
ebonite	ebonit
ebony	ebenholts
ec-harmonization	eg-anpassning
ec-labelling	eg-märkning
ec-regulation	eg-förordning
eccentric	originell, original
ecclesiastcal	kyrklig
ecclesiastes	salomos predikare
ecclesiastical	kyrkliga
echo	genljud, eko, eka
echoes	ekar
eclectic	eklektisk
eclipse	förmörka, månförmörkelse
eco-audit	miljörevision
eco-labelling	miljömärkning
ecological	ekologiska
ecologist	miljöforskare
ecology	miljöforskning
economic	ekonomisk
economical	sparsam, ekonomisk, ekonomisk, sparsam
economics	nationalekonomi
economies	ekonomier
economist	nationalekonom
economize	hushållning, hushålla
economy	sparsamhet, hushållning, sparsamhet, ekonomi
ecosystem	ekosystem
ecstasy	extas
eczema	eksem
eddy	virvel, virvla
edge	rand, egg, brädd, kant
edges	kanterna
edging	list
edible	ätlig
edict	påbud, förordning
edification	uppbyggelse
edifice	byggnad
edify	uppbygga
edit	redigera
edited	redigerad
editing	redigering
edition	utgåva, upplaga
editor	utgivare, redigerare, redaktör
editor-in-chief	redaktionschef
editor`s	redaktion
editorial	ledande artikel, ledare
editorial staff	redaktion
editors	redigerare
editorship	redaktion
edits	redigerar
edomites	edomiterna
edp	elektronisk databehandling
educate	uppfostra, bilda, uppfostra
educated	bildad
education	bildning, uppfostran, undervisning
educational	undervisande
educators	utbildare
eel	ål
eel hatch	ålkista
eery	spöklik, kuslig, rädd
efface	utplåna
effect	effekt, förmedla, verkan
effected	påverkad
effective	effektiv
effectively	effektivt
effects	effekter
effeminate	feminiserad, veklig, förverkligad
effeminated	förvekligad
effervesce	bubbla, skumma
effete	utsliten, uttjänt
efficacious	verksam
efficacy	verkan, verksamhet
efficiency	effektivitet
efficient	effektivt
efficiently	effektivt
effigy	bild
effluent	utflöde, spillvatten
effort	bemödande, ansträngning, försök
efforts	ansträngningar
effrontery	oförskämdhet
effusion	innerlighet, hjärtlighet, utgjutning
effusive	översvallande
egg	ägg
eggon	driva på
eggplant	äggplanta
eggs	äggen
egoism	själviskhet, egoism
egoistical	egoistisk
egotistic	egoistisk
egotistical	egoistisk
egotistically	egoistiskt
egregious	oerhörd
egress	utgång, utgående
Egypt	Egypten
Egyptian	egyptisk
Egyptians	egyptierna
egyptologist	egyptolog
egyptology	egyptologiska
eh	åh
eider	ejder
eiderdown	eiderdun
eighieth	åttionde
eight	åtta
eight-hour day	åttatimmarsdag
eighteen	arton, aderton
eighth	åttonde
eighties	åttitalet
eighty	åttio
Eire	Irland, Irländska republiken
either	heller, endera
either...or	vare sig...eller, antingen... eller
ejaculate	utropa
ejaculation	utrop
eject	tar ut
elaborate	genomarbeta, utveckla
elaborates	genomarbetar, utvecklar
elapse	förflyta
elastic	spänslig, elastisk, resår
elastic spring	resårband
elated	upprymd
elation	upprymdhet
elbow	armbåge
elbows	armbågar
elder	äldre, fläder
elderly	äldre, gammal
eldery	äldre
elect	välja
elected	vald
electic	elektriska
election	val
election office	valbyrå
election promises	valfläsk
electioneer	valarbetare
elector	väljare
electorate	valmanskår
electric	elektriska
electric bell	ringledning
electric fittings	armatur
electrical	elektrisk
electrician	elektriker
electricity	elektricitet
electro-plate	nysilver
electrocute	avrätta i elektriska stolen
electronic	elektronisk
electronically	elektroniskt
elegance	elegans
elegant	sirlig, elegant, stilfull
element	grundämne, grunddrag
elementary	elementär
elementary school	grundskola
elephant	elefant
elevate	upphöja, lyfta
elevating	upplyftande
elevation	upphöjelse, höjd
elevator	hiss
eleven	elva
elevenses	förmiddagskaffe
elf	alf, troll, byting, älva
elicit	framkalla, framlocka
eligibility	kvalifikation
eligible	önskvärd, berättigad, valbar
eliminate	avlägsna
élite	elit
elitism	elittänkande
elixir	elixir
elk	älg
ell	aln
ellipse	ellips
elliptical	elliptisk
elm	alm
elocution	talarkonst, välläsning
elongate	förlänga
elonngation	förlängning, utsträckning
elopement	rymning
eloquence	vältalighet
else	annan
else's	annans
elsewhere	annanstans, någon annanstans, annorstädes
elucidate	förklara, belysa, klargöra
elude	gäcka, kringgå
elusive	gäckande, oåtkomlig, bedräglig
emaciate	utmärgla
emacs-like	emacsliknande
email	e-post
emailing	sända med e-post
emanate	emanera, utgå
emanation	utflöde
emancipate	frigöra, emanicipera
emancipation	frigörelse
emasculate	förvekliga, kastrera
embalm	balsamera
embankment	vall, kaj, vägbank, bank (av jord)
embargo	beslag
embark	inskeppa, gå ombord
embarrass	genera
embarrassed	förlägen, generad
embarrassing	genant
embarrassment	förlägenhet, bryderi
embassies	ambassader
embassy	beskickning, ambassad
embed	inbädda
embedded	inbäddat
embellish	försköna, pryda
embellishment	förskönande
ember	glödkol
embers	glöd
embezzle	försnilla, förskingra
embezzlement	förskingring
embitter	förbittra
emblem	symbol
embolden	inge mod
emboss	kisellera
embrace	omfatta, omfamning, krama, omfamna, famna
embracing	omfattning
embroider	brodera
embroideries	broderier
embroidery	broderi
embroil	inveckla i strid, trassla till
embryo	anlag
emend	rätta, förbättra
emendation	textförbättring
emerald	smaragd
emerge	dyka upp, framkomma
emerged	uppstigen
emergencies	nödlägen
emergency	akutsjukvård, nödfall, fara, nödläge
emergency treatment	akutsjukvård
emiciated	utmärglad
emigrant	emigrant
emigrate	emigrera, utvandra
emigration	utvandring
eminence	hög ställning, höjd
eminent	framstående
emissary	agent, sändebud
emission	strålning
emit	ge ifrån sig, avge, utsända
emolument	inkomst
emotion	sinnerörelse, rörelse, känsla, gripenhet
emotional	känslobetonad
emotions	känslor
emotive	känslobetonad
emperious	befallande
emperor	kejsare
emperor's	kejserliga
emphasis	eftertryck
emphasised	poängteras
emphasize	poängtera
emphasized	beslutsam
emphasizing	poängterande
emphatic	eftertrycklig, starkt betonad
empire	imperium, rike, kejsardöme
empirical	empirisk
employ	anställa, använda
employee	anställd, tjänsteman
employees	anställda
employer	arbetsgivare
employers` association	arbetsgivarförening
employess	personal
employment	anställning, syssla
employment office	arbetsförmedling
employments	arbeten
emporium	handelscentrum, varuhus
empower	bemyndiga
empress	kejsarinna
emptied	tömt
empties	tömmer
empty	tömma, tom
emptyness	tomhet
emulate	emulera
emulation	efterliknande, tävlan
emulator	omvandlare
enable	möjliggöra
enabling	möjliggörande
enact	uppföra, stadga, påbjuda
enamel	emalj
enamoured	förälskad
enanimous	enhällig
encampment	läger, lägerplats
encase	inlägga, inpacka
encasement	fodral
enchant	tjusa, förtrolla
enchantment	trolleri, förtrollning
encipher	chiffrera
encircle	omringa
encircled	omge
enclose	bifoga, innesluta
enclosure	inhängd
encode	chiffrera, koda
encoded	kodad
encoding	avkodande
encompass	omgiva
encore	da capo
encounter	träffa på, möter
encountered	mött
encourage	uppmuntra
encouragement	uppmuntran
encroach	inkräkta
encrypt	avkryptera
encryption	kryptering
encrypts	avkrypterar
encumber	belamra, besvära
end	utgång, slut, ände, avsluta, stump, ända, sluta
end-result	slutresultat
end-user	slut-användare
endanger	sätta i fara
endcover	ändskydd
endear	göra kär
endeavor	strävan
endeavors	strävanden
endeavour	strävan, sträva, bemöda sig
ending	ändelse, slutande
endive	endivesallad
endless	ändlös, oändlig
endorse	endossera, bekräfta
endorsement	endossement
endow	donera, förläna
endowed	donerande
endowment	gåvofond
endpoint	slutpunkt
endpoints	slutpunkter
ends	avslutar
endue	förse, utrusta
endurance	uthållighet
endure	uthärda, utstå, tåla
enema	lavemang
enemal	emalj
enemies	fiender
enemy	fiende, ovän
enemy of	fiende till
energetic	energisk
energy	energi
enervate	försvaga
enervated	kraftlös
enfeeble	försvaga
enfold	omsluta
enforce	upprätthålla
enforced	tvungen
enforcement	tillämpning
enforces	upprätthåller
enfranchise	ge rösträtt
engage	koppla in
engaged	engagerad, upptagen
engagement	förlovning, anställning
engaging	näpen
engender	alstra
engine	maskin, lokomotiv, motor
enginedriver	lokomotivförare
engineer	ingenjör, konstruktör
engineering	teknik
engineers	konstruktörer
engines	motorer
England	England
English	engelsk
English-language	engelskspråkig
English-speaking	engelsk-talande
english-woman	engelska
English (to speak)	engelska
Englishman	engelsman
engorge	uppsluka
engrave	gravera, inrista, inprägla
engraver	gravör
engravings	gravyrer
engross	texta, massuppköp, textning, pränta
engrossing	textning
engulf	uppsluka
enhance	förbättra, stegra
enhanced	avancerat
enhancement	förbättring
enhancements	förbättringar
enhances	förbättrar
enigma	gåta
enigmatic	gåtfull
enjoement	åtnjutande
enjoin	ålägga
enjoy	avnjuta, åtnjuta, uppskatta, njuta av
enjoyable	njutbara
enjoyed	uppskattade
enjoying	uppskattande
enjoyment	njutning, förnöjelse
enjoys	uppskattar
enlarge	förstora, vidga
enlighten	upplysa
enlightenment	upplysning
enlist	ta värvning, värva
enliven	liva upp
enmity	fiendskap
ennoble	adla, förädla
enormous	ofantlig, enorm, jättelik
enough	tillräckligt
enquire	förfråga sig
enrage	uppreta
enraged	rasande
enrich	göra fruktbar, berika
enroll	inskriva, enrollera
enrolment	inskrivning
ensemble	klänning, ensemble
ensign	fana, fanbärare
ensign second liutenant	fänrik
enslave	förslava
ensue	bli följden, följa
ensure	säkerställa
ensures	säkerställer
entail	arvsföljd, medföra
entangle	trassla in
entangled	intrasslad, trasslig
enter	inträda
enter into	ingå, inlåta sig på
entered	inknappade
entering	börjar
enterprise	företag, företagsamhet
enterprises	vågstycke, företag
enterprising	företagsam
enters	öppnar
entertain	undfägna, roa, underhålla, traktera
entertaining	rolig, underhållande
entertainment	tillställning, underhållning
entertains	hyser
enthrall	fängsla, förtrolla
enthrone	upphöja på tronen
enthroned	installerad
enthusiasm	entusiasm, jubel
enthusiast	svärmare
enthusiastic	entusiastisk
entice	locka
enticement	lockelse
entices	lockar
entire	hela, total, locka, hel
entirely	helt, alldeles
entirety	helhet
entitle	berättiga
entitled	berättigad
entitled to vote	valberättigad
entitles	berättigar
entity	helhet
entrails	inälvor
entrance	ingång, entré, inträde
entrance fee	inträdesavgift
entreat	bedja, besvärja
entrench	förskansa
entrenchment	förskansning
entrust	anförtro
entrusted	anförtro
entry	inträde
entwine	fläta ihop
enumerate	räkna upp
enunciate	uttrycka, uttala
enure	vänja
envelop	inlinda, innesluta
envelope	omslag, kuvert
envious	avundsjuk
environment	miljö, omgivning
environmental	miljö-
environments	miljöer
envisage	betrakta, möta
envoy	sändebud
envy	avundas, avund
ephesians	efesierna
epic	episk, epos
epidemic	farsot, epidemi, epidemi
epidemics	farsoter
epidermis	överhud
epigraphy	epigrafik
epihtet	epitet, attribut
episcopal	episkopal
episcopalian	medlem av episkopalkyrkan
episode	episod
epitaph	epitaf, gravskrift
epitome	sammandrag
epoch	epok, tid
equable	jämn
equal	jämlike, lika, like
equalising	utjämning
equality	jämlikhet
equalize	utjämna
equally	lika
equals	motsvarar
equanimity	jämnmod
equation	ekvation
equations	ekvationer
equator	ekvator
equestrian	ridande, ryttartävling
equilibrium	jämviktsläge
equinox	dagjämning
equip	utrusta, ekipera, bemanna
equipment	utrustning, apparatur
equipped	utrustad
equity	rättvisa
equivalent	motsvarande
equivalents	motsvarigheter
equivocal	tvivelaktig, tvetydig
era	tidevarv, era, skede
eradicate	utrota
erase	radera
ere	innan, före
erect	resa upp, upprätt, eregerade, rak, rakryggad
erection	erektion, resning
ermine	hermelin
erode	erodera, nöta bort
erosion	erodering
erotic	erotisk
erotica	erotik
err	fela, missta sig
errand	ärende
errand-boy	springpojke
errands	ärenden
errant	kringvandrande
erratic	oregelbunden, kringirrande
erroneous	felaktig, oriktig
error	misstag, fel, villfarelse
errors	misstag, fel
erudite	lärd
erudition	lärdom
erupt	få ett utbrott
eruption	utslag, utbrott
escalade	storma med stormstegar
escalate	trappa upp, öka stegvis
escalation	upptrappning
escalator	rulltrappa
escape	rymning, rymma, slippa, flykt, undkomma, undfly
escaped	rymde
escarpment	brant
eschew	undfly
escort	eskort, eskortera, följe, ledsaga
escutcheon	vapensköld
especially	särdeles, speciellt, enkom, i synnerhet, särskilt
espionage	spioneri, spionage
esplanade	promenadplats
espouse	gifta sig med
espy	se, utforska
esq	herr
esquire	väpnare, herr
essay	uppsats, försök
essence	essens, huvudinnehållet
essential	väsentlig, viktig
essentially	huvudsakligen
establish	inrätta, konststatera, grun, etablera, fastställa
establish one`s identity	legitimera sig
establishment	upprättande, inrättning, institution
estate	egendom, gods, gård, ägor, lantegendom, stärbhus
esteem	värdera, högaktning, uppskatta, aktning, respekt
esteemed	aktad
esther	ester
Esthonia	Estland
estimate	värdera, uppskatta, bedöma
estimated	beräknad
estimates	noteringar, beräknar
estimation	värdering
estmation	uppskattning
estrange	stöta bort
estuary	flodmynning
etablish	etablera
etc	och så vidare
etch	etsa
etching	etsning
eternal	evig, evinnerlig
eternity	evighet
ether	eter
ethical	etisk, moraliska, sedlig
ethics	etik
ethiopian	etiopisk
etiquette	etikett, konvenans
eulogy	lovtal
euphony	välljud
euphoris	välbefinnande
euphrate	eufrat
euro-company	europabolag
euro-currency	europavaluta
euro-norms	europanormer
euro-standardization	europastandardisering
eurocheque	eurocheck
europe	europa
Europe	Europa
European	europeisk, europé
europeans	europeer
europeer	europeiska
evacuate	utrymma, evakuera
evacuation	utrymning, uttömning
evade	undvika, undanbe sig, undgå
evaluate	utvärdera
evaluating	utvärderande
evaluation	utprovning
evaluator	utvärderare
evanescence	försvinnande
evanescent	försvinnande
evangelical	evangeliska
evangelization	evangelisation
evaporate	avdunsta, avdunsta, dunsta
evasion	undflykt, undanflykt
evation	undanflykter, undvikande
eve	dag före helg, afton
evel	ond, elak
even	slät, plan, än, jämn, även
evening	afton, kväll
evening dress	frack
evenings	kvällarna
evenly	jämnt
evensong	aftonsång
event	händelse, evenemang, tilldragelse, fall
event-related	händelserelaterad
events	händelser
eventually	eventuellt
ever	någonsin
everlasting	ständig, evig
evermore	för evigt
every	var, varje, varenda
every-day	vardaglig
every day	dagligen
every other	varannan
every second	varannan
everybody	envar, alla, var och en
everybody's	allas
everyday	alldaglig, vardags
everyday commodities	dagligvaror
everyone	alla
everyone's	allas
everything	allting
everytime	alltid
everywhere	överallt, allestädes
evict	vräka, avhysa, fördriva
evict from a house	vräka ur ett hus
eviction	vräkning
evidence	bevis
evident	uppenbar, tydlig
evidently	tydligen
evil	ont, elak, led
evil deed	missgärning
evildeed	ogärning
evilness	ondska
evils	ondska
evince	bevisa, visa
evoke	väcka, framkalla
evolution	utveckling
evolve	utarbeta, utveckla
ewe	honfår, tacka
ewe - animal	tacka - djur
ewer	vattenkanna, handkanna
exacerbate	förbittra, förvärra
exact	noga, exakt
exacting	fordrande, krävande
exactly	exakt, just
exaggerate	överdriva
exaggeration	överdrift
exalt	upphöja
exalted	upphöjd
exam	examen
examination	undersökning, prövning, tentamen, granskning
examinations	examen
examine	undersöka, skärskåda, granska, syna, rannsaka
examiner	utredningsman
examines	undersöker
examining	utforskande
example	föredöme
exampleprogram	exempelprogram
examples	exempel
exams	examen
exasperate	reta, förvärra
exasperated	uppgragt, förbittrad
excavate	schackta, utgräva, gräva upp
excavated	utgrävd
excavation	utgrävning
excavator	utgrävare, grävmaskin, grävare
exceed	överskrida, överstiga
exceeded	överstigit
exceedingly	övermåttan, synnerligen
exceeds	överstiger
excel	utmärka sig
excellence	förträfflighet, excellens
excellent	präktig, utmärkt, utomordentligt, förträfflig
except	utom
exception	undantag
exceptional	enstaka, motstycke
exceptionally	utomordentligt
exceptions	undantag
excerpt	utdrag
excerpted	utdragen
excerpts	utdras
excess	överskott
excessive	överdriven, omåttlig
excessively	övermåttan
exchange	utbyte, byta, byte, växla
exchange-office	växelkontor
exchanges	utbyten
exchequer	skattkammare
excice	accis
excite	egga, uppvigla, upphetsa
excited	uppjagad, upphetsad
excitement	upphetsning
excites	retas
exciting	spännande, retande
exclaim	utropa
exclaims	utropar
exclamation	utrop
exclamation mark	utropstecken
exclamationmark	utropstecken
exclude	utesluta, välja bort
excluded	borttagen
excluding	exklusive, undantagen
exclusion	undantag
exclusive	exklusiv
exclusively	exklusivt
exclusivity	ensamförsäljningsrätt
excrete	avsöndra
excretion	avsöndring, avföring
excruciating	ytterst plågsam
exculpate oneself	urskulda sig
excursion	utflykt
excursions	utflykter
excuse	undanflykt, ursäkt, förlåt, förevändning, förfall
excuse me!	ursäkta mig!
excuses	ursäkter
execrate	förbanna
execration	förbannelse, avsky
executable	körbar
executables	körbara
execute	verkställa, förrätta, uträtta, avrätta, framföra
executed	körda
executes	utför
execution	avrättning, verkställande
executioner	bödel
executive	verkställande
exellent	ypperlig
exemplary	exemplarisk
exempt	fritagen, frita
exempted	fritagen
exemption	dispens
exercise	utöva, manöver, övning, inöva, öva, motion
exert	utöva, anstränga
exertion	bemödande
exhale	utandas
exhaled	andades ut
exhaust	uttömma, utmatta, avgas
exhaust gas	avgas
exhausted	utmattad
exhaustion	utmattning
exhibit	utställa
exhibition	uppvisning, förevisning, utställning, mässa
exhibitions	utställningar
exhibitor	utställare
exhilarate	uppmuntra
exhilarated	uppslupen
exhort	uppmana, förmana, mana
exhortation	maning, uppmaning
exhorting	förmanade
exigency	nödläge, krav
exigent	krävande, tvingande
exile	landsförvisa, landsflykt, förvisa
exiled	lämnade exilen
exist	förefinnas, existera, leva, vara
existence	bestånd, existens, tillvaro
existing	befintlig, existerande, bestående
exists	existerar
exit	utgång, utfart
exodus	uttåg, utvandring
exorbitant	omåttlig
exorcist	andebesvärjare
exotic	exotiska
expand	expandera, utvidga, utbreda
expanding	expanderande
expanse	vid yta
expansion	utbredning
expatriate	landsförvisa
expect	förvänta, påräkna, vänta
expectant	väntande
expectation	förhasta, förhoppning, förväntan
expecting	väntande
expedient	medel, utväg, ändamålsenlig
expeditious	snabb
expel	fördriva, utvisa, relegera
expelled	utdrivet
expendable	förbrukningsbara
expended	utlagd
expenditure	åtgång, utgifter
expenditures	förbrukning, utgifter
expense	bekostnad, kostnad, utgift, omkostnad
expensive	dyr
experience	vana, erfara, erfarenhet, uppleva, upplevelse
experienced	erfaren, upplevde, rutinerad
experiment	experimentera, experiment, prov
experimental	experimintell
experimented	experimenterade
experimenting	experimentera
experiments	experimenterar, experiment
expert	expert, specialist
expiate	sona
expiation	försoning
expiration	utgångs
expire	slockna, utandas, upphöra, utlöpa, förfalla
explain	förklara
explanation	förklaring
explanatory	förklarande
expletive	svordom
explicable	förklaring
explicit	uttrycklig
explicitly	uttryckligen
explode	krevera, explodera
exploded	exploderade
exploit	bedrift, utnyttja, bragd
exploitation	utnyttjande
exploiting	utnyttjande
exploration	utforskning
exploratory	utforskande
explore	utforska
explorer	utforskare
explorer-style	utforskar-typ
explores	utforskar
exploring	utforskande
exploring expedition	upptäcktsresa
explosion	krevad
explosions	explotioner
explosive	explosiv
explosives	sprängämnen
expo	exposition
exponent	tolk
exponents	exponenter
export	utföra, exportera, utförsel
exported	exporterade
exporting	exporterande
expose	utställa
exposé	framställning
expose oneself to	utsätta sig för
exposed	blottställd, utsatt
exposeoneself	röja sig
exposes	visar
exposing	visande
exposition	redogörelse
expostulate	protestera
expostulation	förebråelse
exposure	exponera
expound	förklara
express	uttrycka, snabb
express an opinion	yttra sig
express call	ilsamtal
express parcels	ilgods
express train	snälltåg
expressed	utrryckt
expressing	syftar på
expression	term, min, uttryck, fras
expressions	uttryck
expressive	uttrycksfull
expressly	särskilt
expulsion	utdrivande, utvisning
exquisite	utsökt, intensiv
extant	bevarad
extend	utbreda, utsträcka, sträcka
extending	utsträcka
extends	utökar
extension	utsträckning
extension telephone	anknyningsapparat
extensive	vidlyftig, vidsträckt, innehållsrik
extensively	utbrett
extent	vidd, utsträckt
extenuate	förringa, förmildra
extenuating	förmildrande
exterior	yttre, utsida, yttre
exterminate	utrota
extermination	utrotning
external	yttre, utvärtes
extinct	utdöd
extinguish	släcka
extol	prisa
extolled	lovprisats
extort	framtvinga, avtvinga, utpressa
extortion	utpressning
extract	packa upp, utdrag
extracted	uppackad
extraction	härkomst, uppackning
extractor	utdragare
extracts	packar upp
extradite	utlämna
extradition	utlämning
extraneous	ovidkommande, artfrämmande
extraordinarily	synnerligen
extraordinary	utomordentligt, ovanlig
extravagance	överdåd, utsvävning
extravagant	överdriven, slösaktig, vräkig
extravasation	utgjutning
extreme	ytterlighet, ytterlig
extremely	extremt
extremist	yttersta del, ytterlighetsman
extremity	extremitet, ände
extricate	lösgöra, befria
exuberance	överflöd, översvallande glädje
exuberant	översvallande
exult	jubla
eye	ögla, öga
eye-lid	ögonlock
eye-opening	ögonöppnande
eye-witness	ögonvittne
eyeball	ögonglob, ögonsten
eyebrow	ögonbryn
eyeglass	monokel
eyeglasses	glasögon
eyelash	ögonhår, ögonfrans
eyesight	syn
eyetooth	hörntand
eyewitnesses	ögonvittnen
eyrie	örnbo, rovfågels näste
ezekiel	hesekiel
ezra	esra
fab	jättebra, fantastisk
fable	myt, legend, fabel, saga
fabric	vävnad, tyg, väv
fabricate	uppfinna
fabrication	lögn, påhitt
fabrics	tyger
fabulist	lögnare
fabulous	sagolik, fabelaktig
facade	fasad, framsida
face	ansikte, front
face-lift	ansikslyftning
face-to-face	ansikte mot ansikte
face cloth	tvättlapp
face to	vetta åt
faced	vände ansiktet
facetious	skämtsam
facial	ansikts-
facilitate	underlätta
facilitated	främjandet
facilities	möjligheter
facility	hjälpmedel
facing	vara vänd mot
facsimile	faksimil
fact	faktum
faction	split, parti, partigrupp
factor	faktor
factories	fabriker
factory	fabrik
facts	fakta
faculty	fakultet, förmåga
fad	vurm, mani
fade	vissna, blekna, tyna
fade away	vissna bort
faded	vissen, tynade
fades	tynar
fag	knog, cigarrett, knoga
fag-end	sladd
faggot	risknippe
fail	fela, förfela, underkänna, misslyckas
failed	misslyckades
failing mark	underbetyg
fails	misslyckas
failure	fel, misslyckas
fain	tvungen
faint	dåna, svimma, svag, matt
faint-hearted	feg
fainting	svimning
fair	marknad, fager, blond, hygglig, skaplig, mässa
fairly	tämligen, någorlunda
fairy	fe, älva
fairy-tale	saga
fait	öde
faitful	trogen
faitfully	troget
faith	tro, religion, lära
faithful	trofast, trogen
faithfully	troget
faithfulness	trohet
faithless	trolös
fake	förfalskning, förfalska
faked	fuska
falcon	falk
fall	falla, ramla, trilla, stupa, höst
fall asleep	insomna, somna
fall down	rasa
fall ill with	insjukna i
fall in love	förälska sig
fall in prices	baisse
fallacy	villfarelse, bedräglighet
fallen	fallit
falling	falla
fallow	trädesåker
false	falsk, osann
false step	felsteg
false tooth	löstand
falsehood	osanning
falseness	falkskhet
falsification	förfalskning
falsified	förfalskad
falsifier	förfalskare
falsify	förfalska
falsity	oriktighet
falter	stappla, stamma
fame	anseende, rykte
familiar	familjär, förtrogen
familiarity	förtrogenhet
familiarize	bekanta
familiarize with	vänja
families	familjer
family	ätt, familj, släkt
family's	familjens
family-based	familjebaserad
famine	hungersnöd
famine-stricken	svältande
famish	svälta
famished	utsvulten
famous	ryktbar, berömd, känd
famously	utmärkt
fan	fläkt, fläkta
fan-belt	fläktrem
fanatic	fanatiker, fanatisk
fanatical	fanatisk
fanatically	fanatiskt
fanatism	fanatism
fancied	inbillad
fancier	odlare, expert
fanciful	nyckfull, fantasi, romantisk
fancy	lust, tycka om, infall, tänka sig
fancy-dress	maskeraddräkt
fancy-work	broderi
fanfare	fanfar
fang	huggtand
fantasies	fantasier
fantasize	fantisera
fantast	fantast
fantastic	sagolik, fantastiska, fantastiskt
fantasy	fantasi
fantasy-language	fantasi-språk
fanzine	tidning
far	långt, vida
far-famed	vida berömd
far-fetched	långsökt
far-off	avlägsen
far-out	excentrisk, läckert
far-reaching	vittgående
far-sighted	långsökt
far away	fjärran, avlägsen, långt borta
fare	taxa, kost, biljettpris
farewell	avsked, farväl
farewell visit	avskedsbesök
farinaceous	stärkelsehaltig
farm	lantgård, bondgård, hemman
farm-hand	lantbruksarbetare
farm-worker	dräng
farmer	bonde, lantbrukare, jordbrukare
farmers	bönder
farmhouse	manbyggnad
farming	jordbruk
farms	lantgårdar
farmstead	bondgård
farmyard	gårdsplan, gård
fart	fjärt
farther	längre
farthest	längst bort, längst, ytterst
farthing	en kvarts penny, skärv
fascia	butiksskylt
fascicle	faksimil
fascinate	fascinera
fascination	tjusning
fascists	fascister
fashion	sätt, mode
fashionable	i ropet, modern, elegant
fast	snabb, fasta, fort
fast-food	snabbmat
fast-forward	snabbspolning
fast-info	snabbinfo
fast train	snälltåg
fastalistic	fastalistisk
fasten	fastna, fästa, häfta
fastener	fäste
fastening	fästande
fastidious	kräsen
fasting	fasta
fastness	fasthet, snabbhet, fästning
fat	fet, fett
fatal	ödesdigert, dödlig
fatality	svår olycka
fate	ödet
fated	ödesbestämd
father	far, pappa, fader
father's	faderns
father-in-law	svärfar
Father Christmas	jultomte
fatherhood	faderskap
fatherland	fädernesland
fatherly	faderlig
fathers	fäder
fathom	famn, loda
fathomless	ofattbar
fatigue	trötta, strapats
fatigue-duty	handräckningstjänst
fatiguing	tröttsam
fatness	fetma
fatso	tjockis
fatten	göda
fattening	fettbildande
fattening pig	gödsvin
fattens	göder
fatty	fetthaltig
fatuity	dumhet
fatuous	enfaldig
faucet	kran
fault	bock, skuld
fault-finding	klandersjuka
faultfinder	felfinnare
faultless	felfri
faulty	felaktig
favor	populär
favorable	gynnsamt
favorite	favorit
favors	tjänster
favour	gynna, favorisera, tjänst, gunst, nåd, ynnest
favourable	fördelaktig, gynnsam
favouring	mannamån
favourite	älsklings, favorit
fawn	gulbrun, krypa, lisma
fawning	fjäskande
fax	telefax
faxed	faxad
fealty	trohetsed
fear	frukta, fruktan, rädsla, farhåga, befara
fearful	rädd
fearing	rädda
fearless	orädd, oförfärad
fears	högtid
fearsome	förskräcklig
feasibility	genomförbarhet
feasible	görlig, möjlig, görlig
feast	fest, festa, högtid, förpläga, kalas
feasting	festande
feat	dåd, bragd, kraftprov
feather	fjäder
feather-duster	dammvippa
feathered	befjädrad
feathery	fjäderlätt
feature	kännetecken, anletsdrag, finess
feature-rich	finessrikt
featured	publicerad
featureless	formlös
features	finesser, ansiktsdrag
febrile	feberaktig
February	februari
feckless	hjälplös
fecund	fruktbar
fecundity	fruktbarhet
fed	fodrade
federacy	statsförbund
federal	förbunds-
federation	sammanslutning
fee	taxa, avgift, arvode, provision, honorar
feeble	matt, klen, svag
feeble-minded	svagsint
feed	mata
feed someone	föda
feed up	göda
feedback	gensvar
feeder	utfodrare
feeding	matning
feeding-stuff	fodermedel
feedrolls	matningsvalsar
feedwork	matarverk
feedworks	matarverk
feel	känna
feel at home	trivas
feel bored	ledas
feel cold	frusa
feel sick	kvälja
feel sorry for	tycka synd om
feel uncomfortable	vantrivas
feel unwell	må illa
feel well	må bra
feeler	känselspröt
feeling	känsel, känsla, känning
feels	känns
fees	avgifter
feet	fötter
feign	låtsas, föregiven, hyckla
feigned	simulerad
feint	krigslist, fint
felicitate	lyckönska
felicitation	lyckönskan
felicitous	lycklig, lyckad
felicity	sällhet
feline	kattlik
fell	föll
fellow	karl, kamrat
fellow-beeing	medmänniska
fellow-traveller	reskamrat
fellowman	medmänniska
fellowmen	medmänniskor
fellowship	gemenskap
felon	brottsling
felony	grov förbrytelse
felt	kände
female	kvinnlig, hona, fruntimmerkvinna
feminine	kvinnlig
femur	lårben
fen	träsk, kärr, sankmark
fence	gärdsgård, stängsel, staket, fäkta
fencing	fäktning
fend off	parera
fender	stänkskärm, stötfångare
fennel	fänkål
fenny	sumpig
ferment	jäsämne, jäsa
fern	ormbunke, bräken
ferocious	rovlysten, ilsken
ferocity	vildhet, grymhet
ferret	vessla, snoka
ferro-alloys	ferrolegeringar
ferry	färja
ferryman	färjkarlen
fertile	frukbar, bördig
fertility	fruktbarhet
fertilize	befrukta
fertilizer	gödningsämne
fervent	innerlig, brinnande
fervid	glödande
fervour	innerlighet, värme
fester	bulna, vara sig
festival	fest, högtid, helg
festive	festlig
festivities	högtidligheter
festivity	högtidlighet
festoon	girlandfestoons@girlands
fetch	apportera, avhämta, hämta
fetching	hämtande
fete	fira, fest
fetish	fetisch
fetter	fjättra, fotboja, boja
fettered	fjättrad
feud	släktfejd, fejd
feudal	feodal-
fever	feber
feverish	febrig
few	få, fåtal
fewer	färre
fiancé	fästman
fiancée	fästmö
fiasco	fiasko
fib	en liten lögn
fibre	fiber, halt, virke
fibres	fibrer
fibrous	fiberrika
fibula	vadben
fickle	lättsinnig, ostadig, flyktig person
fiction	skönlitteratur, diktroman
fictitious	oäkta
fiddle	fela, leka, fiol
fidelity	trofasthet, trohet
fidget	oroligt flytta sig
fie	fy
field	fält, gärde, mark, åker
field-events	hopp- och kastgrenar
field-glass	kikare
field-marshal	fältmarskalk
fieldglass	kikare
fields	fält
fieldworkers	fältarbetare
fiend	demon, slav, fantast, djävul, odjur
fiendish	djävulska
fierce	vild, grym
fiery	eldig, hetsig
fife	liten flöjt
fifteen	femton
fifteenth	femtonde
fifth	femte
fiftieth	femtionde
fifty	femtio
fig	fikonträd, fikon
fig-tree	fikonträd
fight	bekämpa, slåss, slåss, kamp, kämpa, strida, kämpa
fighter	kämpe, slagskämpe, jaktplan
fighting	slagsmål
figs	fikon
figure	figur, siffra, gestalt, räkna, nummer
filament	glödtråd
filch	snatta
file	fil, mapp, arkivera, fila
file-catalogue	fil-katalog
file-list	fil-lista
file-search	filsökning
file-size	fil-storlek
filemanager	filhanteraren
filename	filnamn
files	filer
filesearch-function	filsöknings-funktion
fileseek	filsökning
filespec	filspecifikation
filesystem	filsystem
filetype	filtyp
filial	sonlig, dotterlig
filibuster	fribytare
fill	plombera, fylla
filled	fyllt
fillet	rulad, filé
filling	plomb
fills	fyller
film	filma, film, en hinna
filter	filter, sila, filtrera
filth	smuts, snusk
filthy	smutsig, otäck, snuskig
filtrate	filtrera
fin	fena
final	slutlig
final-result	slutresultat
finale	final
finality	till slut
finally	slutligen
finance	drätsel, finansiera
finances	finanser
financial	finans
financing	finansering
finch	fink
find	påträffa, skaffa, få tag i, hitta, fynd, finna
find out	upptäcka, utforska, få visshet om, få reda på
finding	finnande
finds	finner
fine	vite, vacker, fin, bötefälla
finesses	finesser
finger	finger, tumma på, spela på
fingertip	fingertopp
finical	petig
finicking	petig
finish	sluta
finish off	avsluta
finished	avslutat, färdig
finite	ändlig, finit
Finland	Finland
Finn	finnländare
Finnish	finsk
fiord	fjord
fir	tall, fura
fire	eld, skjuta, brand, brasa
fire-engine	brandbil
fire-escape	brandstege
fire at	beskjuta
fire insurance	brandförsäkring
fire off	avlossa
firearm	gevär, skjutvapen
firecracker	smällare
fireman	brandman
fireplace	spis, eldstad
fireproof	brandsäker, eldfast
fires	skjuter
fireside	spisvrå
firewood	brasved
fireworks	fyrverkeri
firey	hetsigt
firing	skjutande
firkin	ankare
firm	orubblig, stadig, fast, firma
firm in character	karaktärsfast
firmly	stadigt
firmly rooted	grundmurad
firmness	fasthet
firms	företag
first	första, främst, förnämst, först
first-born	förstfödda
first-class	förstklassig
first-rate	förstklassig, prima
first night	premiär
first sorting	grovsortering
firstborn	förstfödda
firstly	först
firth	fjord
fiscal	skatte-
fish	meta, fisk
fisherman	fiskare
fishing	fisket
fishing-boat	fiskebåt
fishing-hooks	fiskekrokar
fishing-industry	fiskerinäring
fishing-line	rev, metrev
fishing-rod	metspö
fishmonger	fiskhandlare
fission	klyvning
fissure	klyfta, klyvning
fist	näve, knytnäve
fit	sitta, passa, passande, lämplig
fit for use	användbar
fit in a race	ryck i tävling
fit out	ekipera, utrusta
fit up	inreda
fitful	ryckig
fitfully	ryckigt
fitness	lämplighet
fits	passar
fitted	passade
fitter	montör, tillskärare
fittings	inredning, anslutningar
five	fem
fiver	fempundsedel
fix	fästa, fastställa, montera, laga, bestämma, häfta
fix a time	utsätta en tid
fixed	bestämd, fast
fixed capitl	anläggningskapital
fixed day	utsatt dag
fixed star	fixstjärna
fixes	fixar
fixing	reparation
fixture	fast tillbehör
fizz	fräsa, champagne
flabbergast	förbluffa
flabby	slak, löslig
flag	flagga
flagon	vinkanna
flagpole	flaggstång
flagrant	uppenbar, upprörande
flags	flaggor
flail	slaga
flair	väderkorn, fin näsa
flak	luftvärn
flake	flinga, flaga
flamboyant	prålig, teatralisk
flame	flamma, låga
flaming	flamberad
flaneur	flanör
flange	fläns
flanger	flänsverktyg
flannels	flanellkostym, flanellbyxor
flap	smäll, smälla, flik, flaxa, klaff
flaps	vingklaffar
flare	flamma
flared	flammande
flash	ljunga, blixt, blixtra
flash-light	blixtljus
flash of lighting	ljungeld
flashlight	ficklampa
flask	flaska, termosflaska, fickflaska
flat	klanglös, flat, flack, fadd, platt, våning, slät
flat-iron	strykjärn
flat-rolled	valsade
flatten	plattar till
flatter	smickra
flattery	smicker
flaunt	pråla, stoltsera
flavor	smak
flavour	smak, arom, krydda
flavoured	kryddad
flavouring	kryddar
flaw	spricka
flawless	utan fel och brister
flax	lin
flay	flå, skinna, skala
flayed	flådd
flea	loppa
fleck	fräknig, stänk
fled	flydde, flytt
fledgeling	nybörjare
flee	fly från, fly
fleece	ull, päls, skinna
fleet	flotta
fleeting	flyktig
flemish	flamländsk
flency	ledighet
flesh	hull, kött
fleshly	köttslig
fleshy	köttig
flew	flög
flex	elsladd
flexibility	flexibilitet
flexible	smidig, flexibel, böjlig, flexibla
flexible cord	sladd (el- )
flexicon	lexikon
flexitime	flextid
flick	knäpp, knäppa
flicked	knäppt
flicker	fladdra
flickering	fladdrande
flicks	film
flier	flygare
flight	flygtur, flykt
flighty	flyktig
flimsy	bräcklig, ytlig, tunn
flinch	rycka till, svikta
fling	slänga, slänga, kasta
flint	flinta
flip	knäpp, knäppa iväg
flippant	nonchalant, vanvördig
flirt	flörta, kokettera
flirtation	kurtis
flit	fladdra, sväva
flits	fladdrar
flivver	flygmaskin, billig bil
float	sväva, flyta, flöte, vaja
floating	flytande
floating assets	likvida medel
floating currencies	flytande valutor
floating voter	marginalväljare
flock	hjord, flock, tapp, skocka sig
flocks	tuss, skara
floe	isflak
flog	prygel, prygla
flogging	prygel, aga
flood	flod, högvatten, översvämning, översvämma
flood-lighting	fasadbelysning
flooded	överflödande
floodgate	dammlucka
flooding	översvämning
floodlight	fasadbelysning
floodlights	strålkastare
floor	våning, golv
floor-lamp	golvlampa
floor-walker	avdelningschef
floor manager	studioman, regissör
floor show	krogshow
floorcloth	skurtrasa
floorleader	talman
floosie	slinka
floozie	lösaktik kvinna
flop	smäll, flaxa, fiasko
flophouse	ungkarlshotell
floppies	disketter
floppy	flexskiva, diskett
flora	flora
florescence	blomningstid
floriculture	blomsterodling
florid	blomstrande, rödlätt, svulstig, överlastad
florin	gulden, tvåshillingsmynt
florist	blomsterhandlare
floss	flocksilke, tandtråd
flotation	startande, flytkraft, flytförmåga
flotilla	flottilj
flotsam	vrakgods, strandfynd
flounce	volang, rusa i väg, sprattla
flounder	flundra, sprattla, plumsa
flour	mjöl, vetemjöl
flourish	krumelur, briljera, fanfar, blomstra, svänga
floury	mjölig
flout	håna
flow	flyta, rinna, flöde, flöda
flow chart	flödesdiagram
flower	blomma
flower-pot	blomkruka
flowerage	blomsterprakt
flowerbed	rabatt
flowershow	blomsterutställning
flowing	rinnande, svallande, flytande
flows	flödar
flu	influensa
fluctuate	vackla
flue	ludd, influensa
fluent	flytande
fluently	flytande(om att tala)
fluff	dun, ludd, fjun
fluffy	luddig, silkesfin
fluid	vätska
fluids	vätskor
fluke	flax, tur, lyckoträff, ankarfly
flume	vattenränna, flodravin
flummox	förbrylla
flung	rusade, kastade
flunkey	lakej
fluoin	fluor
fluorescence	fluorescens
flurry	nervös oro, förvirring, regnby
flush	spola, rodna, blossa
fluster	förvirra, förvirring
flute	flöjt
flutist	flöjtspelare
flutter	oro, fladdra, vaja
flutters	fladdrar
flux	flöde
fly	gylf, flyga, fluga, vaja, fly
fly-by-night	ekonomiskt opålitlig, nattmänniska
fly agaric	flugsvamp
flyblow	flugägg
flycatcher	flugsnappare
flyer	flygare, flygplan
flying	flygning
flying fox	flygande hund
flyover	vägkorsning i olika plan, viadukt
flyweight	flugviktare
foal	föl, föla
foam	skumma, skum, lödder, fradga
foam rubber	skumgummi
foamy	löddrig
fob	klockkedja, klockficka
fob off	avspisa
focal	brännvidd
focus	brännpunkt, centrum, ställa in
focusing	avståndsinställning, fokuserande
fodder	foder (till djur), fodra
foe	fiende
foetal	foster-
foetus	foster
fog	dimma, tjocka
fogbound	höljd i dimma
fogey	stofil
foggy	dimmigt
foghorn	mistlur
foglamp	dimljus
foible	svag sida, svaghet
foil	folie, florett
foist	smuggla
fold	vika
fold-out	utvikningsblad
fold up	veckla
foldable	vikbar
folder	mapp
folding-chair	vilstol
folding bed	tältsäng
folding money	sedlar
foliage	lövverk
folk	folk
folk-costumes	folkdräkter
folk-music	folkmusik
folk-song	folkvisa
folk dance	folkdans
folk story	folksaga
folks	folk, människor
folksy	folklig
follage	lövverk
follow	följa, efterfölja, lyda
follow-the-leader	följa John
follow-up	efterbehandling
followed	efterföljda
follower	anhängare
following	följande
folly	dumhet, dårskap, oförstånd
foment	underblåsa
fond	tycka om
fond-exchange	börs
fondant	sockerglasyr
fondle	smekas, kela med, smeka
fondness	tillgivenhet
fondue	fondue
font	dopfunt, teckensnitt, vigvattenskål
fontsize	fontstorlek
food	matsäck, mat, kost, föda
food poisoning	matförgiftning
food rationing	matransonering
foodstuff	födoämnen, livsmedel
fool	narr, tok, dumbom
fooled	lurad
foolery	gyckel, dårskap
foolhardy	dumdristig
foolish	löjlig, dåraktig
foolproof	idiotsäker
foolscap	skrivpapper i folioformat
fooly	dårskap
foot	stativ, fot
foot-lights	ramp
foot rule	tumstock
footage	bilder
football	fotboll
football ground	fotbollsplan
footboard	fotbräde, fotsteg
footbrake	fotbroms
footer	fotboll
footfall	ljud av steg
foothold	fotfäste
footing	fast fot, fotfäste
footle	larva sig
footlights	ramp
footling	obetydlig, futtig
footman	lakej, betjänt
footnote	not
footpace	skritt
footpath	gångstig
footpound	pundfot
footprint	fotspår, fotavtryck
footslog	marschera
footsore	ömfotad
footstall	plint, stigbygel
footstep	fotspår, steg
footstool	pall
footway	gångstig, trottoar
footwear	skor
foozle	miss
fop	sprätt, snobb
foppish	snobbig
for	till, prenumerera på, åt, ty, för
for-sale	kommersiella
for ever	för alltid, evig, jämt
for hours	i timtal
for instance	till exempel
for my sake	för min skull
for one hour	under en timma
for sale	till salu
for the rest	för övrigt, för resten
for what reason	varför
forage	göra en räd, foder, plundra
foray	plundra
forbade	förbjöd
forbear	förfader, låta bli, upphöra med
forbearance	tålamod
forbearing	skonsam
forbid	förbjuda
forbidden	förbjuden
forbids	förbjuder
force	våld, tvinga, kraft, tränga
force-land	nödlanda
force aside	undantränga
force majeure	force majeure
forced	tvingade
forcefully	kraftfullt
forcemeat	köttfärs
forceps	kirurgtång
forces	styrkor
forcible	kraftig, effektivt, tvångs-
forcibly	med våld, övertygande
forcing	tvingande
forcing house	drivhus, växthus
ford	vada över, vadstålle
fore	fram-, främre
forearm	underarm
forebode	förebåda
foreboding	aning, förebud
forecast	förutsäga
forecastle	skans på fartyg
forecolor	förgrundsfärg
forefather	förfader
forefinger	pekfinger
forefront	frontlinjen
foregone	förutfattad
foreground	förgrund, förgrund
forehead	panna
foreign	utrikes, utländsk
foreigner	utlänning
foreigners	utlänningar
foreleg	framben
foreman	förman, arbetsbas
foremast	fockmast
foremen	förmän
foremost	förnämst, främst
forenoon	förmiddag
foreplay	förspel
forerunner	föregångare
foresail	fock
foresee	förutse
foreseeable	förutsebar
foreshadow	förvarning
foresight	förutseende
foreskin	förhuden
forest	skog
forestall	föregripa, förekomma
forestalls	förebygger
forests	skog
foretaste	försmak
foretell	förebåda, förutsäga, spå
foretoken	varsel, varsla
forever	för alltid
forewarn	varsko
foreword	förord
forfeit	förverka, förverkad
forgave	förlät
forge	smida, smedja, ässja, förfalska
forger	förfalskare
forgery	förfalskning
forget	förgäta, glömma
forgetful	glömskt
forgetfulness	glömska
forgets	glömmer
forgive	förlåta
forgiven	förlåtit
forgiveness	förlåtelse
forgo	avstå från, uppge
forgot	glömde
forgotten	glömd
fork	gaffel
forlorn	övergiven, hopplös
form	form, formulär, gestalt, blankett, dana, bilda
formable	formbar
formal	formell
formalities	formaliteter
formality	formalitet
formally	formellt
format	formatera, format
formation	gruppering, bildning
formats	format
formatted	formaterad
formatting	formaterande
former	förre
formerly	förr i tiden, fordom, förr
formidable	fruktansvärd
forming	formande, forma
formless	formlös
formlessly	formlöst
forms	formulär
formula	recept, formel
formulae	formler
formulate	utforma, formulera
formwork	formarbete
forsake	överge
forsaken	övergiven
forsale	till försäljning
forsooth	i sanning
fort	fort, fästning
forth	framåt
forthcoming	förestående
forthwid	genast
fortification	befästning
fortified	förstärkt
fortify	befästa, förstärka
fortitude	mod
fortnight	fjorton dagar
fortress	fästning, borg
forts	borgar
fortuitous	tillfällig
fortunate	lycklig, tursam
fortunately	lyckligtvis
fortune	förmögenhet, förmögenhet, lycka
fortune-teller	spåkvinna, spåman
forty	fyrtio
forward	framåt, anfallsspelare, befordra, fram
forwarder	speditör
forwarding	expedition, spedition
forwards	framlänges, framåt
foster	fostra
foster-child	fosterbarn
fought	stred, stridit
foul	ojust, orättvis, smutsig
fouling	täpper igen
found	stifta, funnen, upprätta, grunda, inrätta
foundation	fundamentet, anläggning, grund, stiftelse
founder	gjutare, grundare
founders	grundare
founding	hittar
foundling	hittebarn
foundry	gjuteri
fountain	fontän
fountain-pen	reservoarpenna
four	fyra
four-coloured	fyrfärgstryck
four-engined	fyrmotorig
four-function	fyra funktioners
fourscore	fyra tjog
fourteen	fjorton
fourteenth	fjortonde
fourth	fjärde
fowl	fjäderfä, höns
fowls	höns
fox	räv
fractal	fraktal
fraction	bråk (i matematik), fraktion
fracture	benbrott, brott, krossa, bryta
fragile	skör, bräcklig, ömtålig
fragility	skörhet
fragment	bit, skärva
fragmentary	fragmentarisk
fragmented	fragmenterad
fragrance	vällukt, doft
fragrant	välluktande
frail	skröplig, ömtålig, bräcklig
frame	karm, inrama, ram
frame-work	stomme, ram
framework	stomme
France	Frankrike
franchise	rösträtt
franchisee	franchistagare
franchiser	franchisegivare
frank	frimodig, uppriktig, öppenhjärtlig
franked	frankerad
franking	frankerings-
frankly	uppriktigt sagt
frantic	förtvivlade
fraternal	broderlig
fraud	bedragare, bedrägeri
fraudulent	bedrägliga
fraught	fylld, försedd
fray	nöta ut
freak	abnormitet, nyck
freakish	underlig
freckle	fräkne
freckled	fräknig
free	ledig, fri
free-for-all	allmänt gräl
free-speech	frispråkig
free and easy	ogenerad, otvungen
free of charge	avgiftsfri, gratis, kostnadsfri
freebie	gratisgrunka
freebooter	fribytare
freedom	frihet
freehand	frihand
freehanded	frikostig
freeing	frigörande
freely	fritt, obehindrad
freeman	fri man, hedersborgare
Freemason	frimurare
freepost	fri svarspost
frees	befriar
freeware	gratisprogram
freeze	frysa
freezed	fryst
freight	frakt, last, frakta
freighter	fraktförare
French	fransk
French horn	valthorn
Frenchman	fransman
frenzied	frenetisk
frenzy	vanvett, raseri
frequencies	frekvenser
frequency	frekvensen
frequent	ofta förkommande
frequently	ofta
fresco	fresk
fresh	frisk, färsk, ny
fresh fruit	rå frukt
freshening	återställer
freshman	recentior
freshwater	färskvatten
fret	gnaga, oroa sig
fretful	retlig
fretting	retlig, otålig
friar	tiggarmunk
friction	friktion
Friday	fredag
fried	stekt
friend	vän
friendliness	vänskaplighet
friendly	vänlig
friends	vänner
friendship	vänskap
frieze	vadmal
frigate	fregatt
fright	förskräckelse, skrämsel, skräck
frighten	avskräcka, skrämma, skärra upp
frightened	rädd
frightful	hemsk
frigid	kylig, stel
frill	krås, rynka
frills	grannlåt
fringe	kanta, flik, frans, lugg
frisk	upptåg, skoj
frisky	lekfull, yster
fritter	bryta i småbitar, struva
frivolity	flärd
frivolous	lättsinnig, obetydlig
frizz	krusa hår
frizzle	krusa håret
frock	klänning, kåpa, kolt
frog	groda
frogman	grodman
frolic	skoja, fest
from	från, ur, ifrån
from above	uppifrån
from behind	bakifrån
from outside	utifrån
from where	varifrån
from within	inifrån
front	fasad, framsida, främre, front
front-bench	främre bänkraden
front-line	fronten
front door	ytterdörr
frontage	fasad
frontier	gränsområde, område, gräns
frontispiece	titelplansch
frose	frusit
frost	köld, tjäle, frost
frosting	glasyr på tårtan
frosty	rimfrostklädd, kylig
froth	skumma, fradga, skum
frown	rynka pannan
frowzy	unken
froze	stelnade
frozen	fryst, frusen
frugal	sparsam, tarvlig
fruit	frukt
fruitage	frukt
fruitfull	givande, bördig, fruktbar
fruition	njutning, förverkligande
fruitless	fruktlös
fruits	frukter
frustrate	svika, gäcka, omintetgöra
frustrated	frustrerade
fry	steka, bryna, yngel, grädda
fry not cook	fräsa inte koka
frying-pan	stekpanna
fuck	knulla
fucks	knullar
fuel	bränsle
fugitive	flykting
fugitives	flyktingar
fulfil	fullbordad, motsvara, uppfylla
fulfilling	uppfyllande
fulfilment	uppfyllelse
full	full, hel
full-blown	fullväxta
full-colour	fullfärg
full-flavoured	fyllig
full-fledged	fullfjädrad
full-grown	fullvuxen
full-screen	fullskärms
full-time	heltid
full length	raklång
full of holes	gropig
full stop	punkt
fuller	närmare
fullhearted	helhjärtat
fully	helt
fully-functional	fullt användbar
fully-licensed	fullt-licensierade
fulminate	explodera, ljunga
fulsome	äcklig
fumble	fumla
fumbler	klåpare
fume	ryka, ilska, ånga
fumes	rök
fumigate	desinficera, röka
fumigation	desinfektion
fun	kul
fun-loving	lättroad
function	funktion
functional	funktionsdugligt
functionality	funktionalitet
functioned	fungerade
functions	funktioner
fund	fondera, fond
fundamental	principiell, väsentlig, grundläggande
fundamentalists	fundamentalister
fundation	fundament
funded	fonderade
funds	fonder
funeral	jordfästning, begravning
fungi	svampar
fungus	svamp
funicular	kabel-, linbana
funk	rädsla
funktions	funktioner
funnel	tratt, skorsten
funniest	roligaste
funny	komisk, kul, rolig, lustig, löjlig
funny-looking	underliga
fur	päls
fur-coat	päls
fur of a fox	räv-, skinn
furbish	putsa upp
furious	ilsken, rasande, ursinnig
furiously	rasande
furl	rulla ihop
furlong	en åttondels mile
furnace	värmeledningspanna, smältugn
furnish	inreda, förse, möblera
furniture	möbler, möblemang
furrier	körsnär
furrow	räffla, fåra
furry	våldsamhet, raseri
further	främja, befrämja, ytterligare, vidare, bortre
further away	längre bort
furthermore	vidare
furthest	ytterst, bortest
furtive	förstulen
fury	ilska, ursinne, förbittring, raseri
fuse	säkring
fused	säkrad
fuselage	flygplanskropp
fuses	säkringar
fusion	sammansmältning
fuss	fjäsk, bråka, väsen, bråk
fussy	kinkig
fusty	unken
futile	meningslös, lönlös, fåfäng
futility	meningslöshet, fåfänga
future	blivande, tillkommande, framtid
futures	terminsaffärer
gab	prat
gabberdine	gabardin, kaftan
gabble	prata
gabby	pratsjuk
gable	gavel
gable roof	gaveltak
gaby	dumbom
gad around	driva omkring
gadabout	vara ute och roa sig mycket
gadfly	broms
gadget	hjälpmedel, tillbehör
Gael	höglandsskotte
Gaelic	gaelisk, keltisk
gaff	nonsens, dumt prat, ljuster
gaff-rigged	gaffelriggad
gaffe	blunder, tabbe
gaffer	bas, gamling, förman
gag	sätta munkavle på, munkavle
gaga	gaggig, senil
gage	utmaning, pant
gaggle	snattra, kackla, pladdra
gaiety	glädje
gaily	muntert, glatt
gain	vinna, vinning, vinst, vinning, förvärva
gain influence	få insteg i
gained	vunnit
gainful	vinstgivande, lukrativ
gainings	intäkter, vinster, förtjänst
gains	vinner
gainsay	motsäga, bestrida
gait	gång, sätt att gå
gaiter	damask
gal	flicka, tjej
gala	gala, stor fest
galactic	galaktisk
galanty show	skuggspel
galaxy	lysande samling
gale	storm
gall	skavsår, galla, skava
gall bladder	gallblåsa
gallant	artig, tapper
gallery	läktare, galleri
galley	kabyss, galär, pentry
galley-slave	galärslav
gallfly	gallstekel
Gallilee	Galliléen
gallimaufry	röra, hopkok
gallipot	apoteksburk
gallivant	driva omkring
galllop	galoppera, galopp
gallnut	galläpple
gallon	gallon 4.55 liter (USA=3.79)
galloon	galon, träns
gallow	galge
gallows humour	galghumor
gallowtree	galge
galop	galopp dans
galore	massor av, i överflöd
galosh	galosch
galumph	klampa
galvanic	galvanisk
galvanize	uppliva, galvanisera
galvanometer	galvanometer
gam	snygga ben
gambado	skutt, krumsprång
gambit	schackdrag, utspel
gamble	spela
gambler	spelare
gambling	spelande
gamblingdebts	spelskulder
gamblingden	spelhåla
gambol	skutta, upptåg, glädjesprång, skutt
game	spel, villebråd, parti, lek
game-like	spelliknande
game-selector	spelväljare
game laws	jaktlagar
game warden	viltvårdare, skogvaktare
gamebag	jaktväska
gameinstruction	spelinstruktion
gamekeeper	skogvaktare
gamely	sportsligt, modigt
gamemaster	gymnastiklärare
gamepad	spelplan
games	spel, sport
gamesome	lekfull
gamester	hasardspelare
gammation	knoppning
gammon	humbug, rökt skinka, bedrägeri
gamp	paraply
gamut	tonskala
gamy	djärv, med viltsmak, käck
gander	gåskarl
gang	liga, gäng, lag
gangland	gangstervärlden
gangling	lång och gänglig
ganglion	nervknut
gangplank	landgång
gangrene	kallbrand
gangster	gangster
gangway	gång, landgång
gannet	havssula
gantry	ställning, brygga
gaol	fängelse
gap	bräsch, klyfta, gap, lucka
gape	bliga, gapa
gaping	gapande
garage	garage, bilverkstad
garage mechanic	bilmekaniker
garantee	garantera
garanteed	garanterat
garb	klädedräkt, kostym, skrud
garbage	strunt, skräp, avskräde
garbage can	soptunna
garbage collector	sophämtare
garbage disposer	avfallskvarn
garbage truck	sopbil
garble	förvanska, stympa
garbled	stympade
garden	trädgård, tomt
gardener	trädgårdsmästare
gardenia	gardenia
gardening	trädgårdsskötsel, trädgårdsarbete
gardens	park
gargle	gurgla
gargoyle	person med groteskt ansikte
garibaldi	korintkaka
garish	skrikig, prålig, gräll
garland	krans, bekransa, girland
garlic	vitlök
garment	plagg, klädesplagg
garner	förrådsbod, lagra
garnet	granat
garnish	pryda
garnishment	införsel i lån
garniture	garnityr
garret	vindsrum, vind
garrison	garnison, besättning
garrotte	strypa
garrulous	pratsjuk
garter	strumpeband
gas	gas, bensin, gasa, prat
gas-formation	gas-bildning
gas-tight	gastätt
gas burner	gaslåga
gas chamber	gaskammare
gas cooker	gasspis
gas fire	gaskamin
gas mask	gasmask
gas range	gasspis
gas station	bensinstation
gas tank	bensintank
gasbag	pratkvarn
gaseous	gasformig
gash	fläka upp, jack, djupt sår
gasholder	gasklocka
gasify	förgasa
gasjet	gasbrännare
gasket	packning
gaslamp	gaslampa, gaslykta
gaslight	gasljus
gasolene	bensin
gasp	flämta, flämtning, dra efter andan
gasp for breath	kippa efter andan
gasped	flämtade
gasproof	gastät
gassed	gasförgiftning
gassing	gasning
gastric	mag-
gastric catarrh	magkatarr
gastric ulcer	magsår
gastritis	akut magkatarr
gastronome	gastronom
gasworks	gasverk
gat	puffra
gate	port, grind
gate-crach	planka in
gate-crasher	objuden gäst
gate-house	grindstuga
gate money	biljettintäkter
gâteau	tårta
gatefold	utvikningsblad
gatepost	grindstolpe
gateway	portgång
gather	samla, inhämta, plocka, samlas
gathered	församlade
gathering	samling, sammankomst, möte
gatherings	församling
gathers	samla
gauche	tafatt, klumpig
gaucho	sydamerikansk cowboy
gaud	grannlåt
gaudy	grann, brokig, bjärt, prålig
gauge	beräkna, dimention, kapacitet, kaliber
gauges	mätare
Gaul	gallien, gallier
gaunt	spöklik, mager
gauntlet	ridhandske, gatlopp
gauze	flor, gas
gauze bandage	gasbinda
Gawd	Gud
gawk	drummel, tölp
gawky	tafatt, dumskalle
gawp	glo, stirra
gay	homosexuell, ljus, glättig
gays	bögar
gaze	snegla, glo, stirra
gazebo	lusthus
gazelle	gasell
gazette	officiell tidning
gear	koppling, redskap, växel
gear on a car	växel på en bil
gearbox	växellåda
gearmotor	växelmotor
gearshift	växelspak
gearwheel	kugghjul
gee	jösses
gee-gee	kuse
gee-up	hoppla
geese	gäss
geisha	geisha
gel	gel, stelna
gelatine	gelatin
geld	snöpa, kastrera
gelding	valack
gelid	iskall
gelt	strålar
gem	ädelsten, pärla, juvel, klenod
geminate	ordna parvis
gemination	fördubbling
gemma	bladknopp
gen	upplysning
gendarme	gendarm
gender	kön, genus
gene	arvsanlag
genealogical	genealogisk
genealogy	genealogi
general	generell, allmän, general, fältherre
general condition	allmäntillstånd
general payroll tax	arbetsgivaravgift
general tool	universalverktyg
generalize	generalisera, popularisera
generally	vanligen, i regel, merendels, i allmänhet
generate	generera
generating	alstrande
generation	mansålder, släktled, alstring, tidsålder
generic	generell
generical	generella
generosity	ädelmod, frikostighet
generous	givmild, generös, frikostlig, ädelmodig
genesis	första moseboken
genetic	genetisk
genetics	ärftlighetslära
geneva	genever
genial	gemytlig, sympatisk, gynnsam
geniality	gemytlighet
genie	ande
genious	snille
genital	fortplantnings-, genital
genitals	könsorgan
genius	snille, geni, ande
genocide	folkmord
genre	stil, genre
gentee	fin, respektabel
gentillity	förnämitet, finhet, tillgjordhet
gentival	genitiv-
gentle	sakta, mild, vek, fredlig, stilla
gentlefolks	herrskapsfolk
gentleman	herre
gentleman-farmer	godsägare
gentleness	mildhet, blidhet
gently	försiktigt
gentry	lågadel, societet
gents	herrtoalett
genuflect	knäböja
genuine	genuint, oförfalskad, gedigen, äkta
genuineness	äkthet
genus	släkte, klass, grupp
geocentric	geocentrisk
geographer	geograf
geographic	geografisk
geography	geografi
geologist	geolog
geometry	geometri
geophysical	geofysiska
geopolitics	geopolitik
germ	brodd, bakterie, grodd
germ plasm	arvsmassa
germ warefare	bakteriologisk krigföring
German	tysk
german	köttslig, hel-
germane (to)	nära förbunden (med), relevant
Germany	Tyskland
germicide	bakteriedödande
germinate	växa, spira, gro
gestation	dräktighet
gesticulate	gestikulera
gesticulatory	gestukilerande
gesture	gest, åtbörd
get	skaffa, bliva, få, lätta
get-away	flykt, start
get-up	utstyrsel, utstyrsel
get about	fara omkring
get along	klara sig
get angry	vredgas
get angry with	bli ond på
get annoyed	harmas
get away	ge sig av, komma bort
get back	återfå
get behind	komma efter
get by	passera
get cold	kallna
get dark	mörkna
get even with	bli kvitt med
get excited	skärra upp sig
get hard	hårdna
get hold of	få tag i
get hurt	slå sig
get ill	bli sjuk
get into	stiga in i
get loose	lossna
get lost	förkomma, vilse, försvinn!
get married	geifta sig
get moving	röra på sig
get off to bed	gå och lägga sig
get on	trivas
get on well	komma bra överens
get one's hair cut	klippa sig
get out of	smita från, undvika
get rid of	bli fri från, bli kvitt, slippa
get round	kringgå
get through	klara sig i
get time	få tid
get tired	tröttna
get tired of	ledsna
get to know	få veta, lära känna
get to speak to	komma till tals med
get up	resa sig, stiga upp
get up to	ställa till med
getting	få
gewgaw	bjäfs, grannlåt
geyser	varmvattenberedare
Ghana	Ghana
ghastly	spöklik
gherkin	liten gurka
ghetto	getto
ghost	våldnad, spöke
ghost story	spökhistoria
ghostlike	spöklik
ghostly	spöklik
ghoul	ond ande
ghoulish	makaber, demonisk
giant	jättelik, jätte
giantess	jättinna
giants	jättar
gib	kil
gibber	prata, snattra
gibberish	rotvälska
gibbet	galge
gibbous	puckelryggig
gibe	hån, gliring, spe, håna, pik
Gibeonites	gibeoniterna
giblets	krås
gibs	kilar
giddap!	hoppla!
giddiness	yrsel, svindel
giddy	lättsinnig, vimmelkantig, yr i huvudet, yr
gift	skänk, talang, gåva, present
gift token	presentkort
gift voucher	presentkort
gifted	begåvad, talangfull
gig	lätt tvåhjulig vagn
gigantic	jättelik, gigantisk
gigantic-	jätte-
giggle	flina, fnissa, fnittra
giggling	fnittrande
gigolo	gigolo
gigot	fårstek
gild	förgylla
gill	gäl
gill cover	gällock
gilt	förgylld, förgyllning
gimcrack	billig och grann
gimlet	handborr
gimmick	knep, trick
gin	genever, gin
ginger	ingefära
ginger-ale	ingefärsdricka, läskedryck
ginger-beer	ingefärsdricka
ginger nut	tunn pepparkaka
gingerbread	pepparkaka
gingerly	varsamt, ängslikt
gingivitis	gingivit, tandköttsinflammation
gink	konstig kille
gipsy	zigenare, tattare
giraffe	giraff
gird	omringa
girder	tvärbalk
girdle	gördel, omge, bälte
girl	flicka, tös
girlfriend	flickvän
girlie	lillflicka, tös
girlish	flickaktiga
giro	postgiro, bankgiro
girth	gördel, sadelgjord, omkrets
gist	huvudpunkt
git	jävel
gittern	cittra
give	uppge, giva, ge
give an account	redovisa
give an account of	redogöra för
give away	skänka
give back	återge
give birth to	föda
give in	ge tappt
give in return	gengälda
give out	låta påskina
give up	ge upp, uppge, lämna, avstå, efterskänka, avträda
given	avgiven
giver	givare
giving	givande
gizmo	manick
gizzard	fågelmage, kräva
glacial period	istid
glaciated	istäckt
glacier	glaciär, jökel
glad	nöjd
glad-hand	välkomna
glade	glänta, skogsglänta
gladiator	gladiator
gladly	gärna
gladrags	högtidsblåsa
glamour	förtrollning, charm
glance	blick, titt, kasta en blick, ögonkast
glancing	sneglande
gland	körtel, packbox
glans	ollon
glare	skarpt, sken, lysa
glare at	blänga
glaring	bländande, gräll, bjärt
glasis	svag sluttning
glass	glas
glass-plate	glasskiva
glassblower	glasblåsare
glasses	glasögon
glassworks	glasbruk
glassy	glasartad
glaze	sätta glas i, glasyr
glazed	glansig
glazed tile	kakel
glazier	glasmästeri, glasmästare
gleam	glimma, stråle, glimt, skimmra
gleams	glimmar
glean	plocka ax
gleanings	axplock
glee	flerstämmig sång
glen	trång dal, dalgång, däld
glib	flytande, ledig
glide	sväva, rutscha, glida
glider	segelflygplan
gliding	segelflygning
glimmer	glimma, sken
glimpse	inblick, skymt, glimt
glint	glittra, glimt, glitter
glisten	glittra, blänka, tindra
glistened	blänkte
glistening	blänkande
glitter	glänsa, glans, glitter, lysa
gloat	glo, stirra
glob	jorden
global	totala
globally	totalt
globe	glob, klot
gloom	dysterhet, mörker
gloomy	dunkel, trist, kuslig
glorify	förhärliga
glorifying	förhärligande
glorious	ärorik, härlig, lysande
glory	härlighet, ära
gloryfy	prisa
gloss	glätta, glans
glossaries	ordlistor
glossary	ordlista
glossy	glansig
glove	handske, vante
glow	glöd, glöda
glower	blänga argt
glue	limma, klister, lim
glued	limmad
gluey	klibbig
glum	trumpen, dyster
glut	frossa, överfylla
glutenous	glupsk
glutton	frossare
gluttonous	glupsk
gluttony	glupskhet
gnarled	knotig, kvistig
gnash	gnissla med tänderna
gnat	mygga
gnaw	gnaga på, gnaga
gnaw off	avgnaga
gneiss	gnejs
go	starta, gå
go-between	mellanhand
go and see	hälsa på
go astray	irra
go away	gå sin kos
go in for	ägna sig åt
go in for games	sporta
go out	slockna
go red	bli röd
go to	resa
go to bed	lägga sig
go to pieces	gå i kras
go without	undvara
goad	sporra, egga
goal	mål
goalkeeper	målvakt
goals	mål
goat	get
gob-struck	helt stum
gobble	sörpla, sluka
goblet	bägare
goblin	troll
god	gud
god's	guds
god-for-nothing	odåga
godchild	gudbarn
goddess	gudinna
goddesses	gudinnor
godfather	fadder
godmother	fadder
gods	gudar
godsend	gudagåva
goes	går
goggle	rulla med ögonen
goggles	glasögon
going	att komma
goitre	struma
gold	guld
golden	gyllene
goldsmith	guldsmed
golf-links	golfbana
golgatha	golgata
gondola	gondol
gone	borta
gone away	bortrest
gong	gonggong
good	god, bra, nyttig, gott, nytta, snäll
good-bye	adjö
good-faith	god tro
good-looking	snygg, stilig, fager
good-natured	beskedlig, gemytlig, godmodig
good-night	godnatt
good-will	kundkrets, välvilja
Good Friday	långfredag
good intention	välmening
goodbye	adjö, farväl
goodies	godsaker
goodly	ansenlig, behaglig
goodnatured	gemytlig
goodness	godhet
goods	gods, varor
goody	karamell
goof	dumbom, kräk
goofy	fånig, dum
goose	gås
gooseberry	krusbär
gore	stånga, levrat blod
gorge	ravin, klyfta, hålväg, slukastrupe, frossa
gorgeous	härlig
gorse	gultörne
goshawk	slaghök
gosling	gässling
gospel	evangelium
gossamer	sommarträd, fin väv
gossip	sladder, skvallra, skvaller, skvaller
gossipmonger	sladdertacka
got	skaffade, fick
Gothenburg	Göteborg
gothic	gotisk
gotta	måste
gouge	urholka, trycka ut
gouged	urholkad
gout	gikt
govern	regera, styra
governable	lättstyrda
governed	styrd
governess	guvernant
governing	regerande
government	myndighet, regemente, styrelse
government - the	regeringen
Government office	verk
governments	myndigheter
governor	landshövding
governs	regerar
gown	klänning, kåpa, dräkt
gowns	klänningar
grab	roffa åt sig, gripa tag i
grace	välvilja, nåd, behag
graceful	behaglig, behagfull, sirlig
gracious	älskvärd, nådig
graciously	älskvärt
grade	sortera, gradera, grad
grades	klasser
gradient	stigning
gradual	gradvis, långsam
gradually	småningom, gradvis
graduate	graduera, akademisk student
graft	ympa, ympkvist
grain	gryn, korn, spannmål, frö, säd
grain to sow	korn att så
grammar	språklära
grammar-school	högre läroverk
grammatical	grammatiskt
grammatically	grammatiskt
grammer	grammatik, språklära
gran	mormor, farmor
granary	spannmålsmagasin
grand	väldig, storartad, högtidlig
grand-daughter	dotterdotter, sondotter
grand-stand	huvudläktare, läktare
grand piano	flygel
grandchild	barnbarn
grandee	magnat
grandeur	storslagenhet, prakt
grandfather	farfar, morfar
grandiloquent	bombastisk
grandma	farmor, mormor
grandmother	farmor, mormor
grandmother's	farmors
grandpa	morfar, farfar
grandparents	farföräldrar
grandson	sonson, dotterson
grange	lantgård
granite	granit
grannny's	mormors
granny	mormor, farmor
granny's	farmors
grant	bevilja, tillåta, medgiva
granted	tillåten
granting	tillåter
granulate	göra kornig
grape	vindruva, druva
graph	graf
graphic	grafik, åskådlig, målande
graphical	grafisk
graphically	grafiskt
graphics	grafik
graphing	grafiska
graphite	grafit
graphs	grafer
grapple	ge sig i kast med, dust
grasp	grepp, tag i, uppfatta, gripa tag i, tag, fatta
grasping	fattande
grass	gräs
grassed	gräsbevuxen
grassy	grön, gräsbevuxen
grate	galler, rost, riva, gnissla
grate bread	riva bröd
grateful	tacksam
gratification	tillfredsställelse
gratify	tillfredsställa
gratifying	tillfredsställande
grating	galler, gallerverk
gratitude	tacksamhet
gratuities	drickspengar
gratuity	gåva, dricka
grave	viktig, grav, allvarlig
gravel	grus
gravitation	tyngdkraft
gravity	tyngd, allvar, tyngdkraft
gravy	köttsås, sky, sås
gray	grå
gray-scale	grå-skale
graze	beta, snudda vid, avbeta
grease	smörja, smet, fett, flott
greased	smord
greasy	fet
great	bra, stor
Great Britain	Storbritannien
greatful	tacksam
greatly	verkligen
greatness	storhet
greco-roman	grekisk-romerska
Greece	Grekland
greed	snikenhet, glupskhet, girighet
greedily	girigt
greedy	girig, snål, sniken, vinningslysten
greedy for power	maktlysten
Greek	grekisk, grek
Greek-speaking	grekisktalande
Greeks	grekernas
green	grön
greenback	sedel-
greengrocer	grönsakshandlare
greenhorn	gröngöling
greenhouse	växthus
greens	grönsaker
greet	hälsa
greeted	hälsade
greeting	hälsning
greetings	hälsningar
gregarious	sällskaplig
grenade	granat
grenades	granater
grew	växte
grey	grå
grey-scale	gråskale
greyhound	vinthund
greyshades	gråskalor
grid	rutnät
grief	smärta, bedrövelse, sorg
grievance	missnöje
grieve	sörja, bedröva
grieve at	gräma sig över
grieving	sörjande
griffin	grip, sagodjur
griffon	sagodjur
grill	halster, halstra
grills	halstrar
grim	bister, hård
grimace	grimas
grime	smuts, sot, smutsa ned
grimlet	vridborr
grin	flin, grina, grin, flina
grind	slipa, mala
grind (a hard reading)	plugga
grinded	gnisslade
grinder	oxeltand, molar
grindstone	slipsten
grip	tag, grepp, handtag
gripe	kolik, magknip, gnälla
gripped	greppade
grips	greppar
grisly	hemsk
grist	mäld
grit	gott gry, grus, gry
grits	gröpe
grizzled	gråhårig
grizzly	gråhårig, grisslybjörn
groan	stöna
groaning	stönande, jämmer
groans	stönar
grocer	specerihandlare
groceries	specerier
grocery	specerier
grog	grogg
groggy	drucken, ostadig
grogtumbler	grogglas
groin	ljumske
groom	stalldräng, sköta hästar, rykta
groove	räffla, ränna
grooves	räfflorna
grope	treva, famla
grope for	treva efter, famla efter
gross	grov, rå, gross, för fet, brutto
grossly	starka
grouch	grinvarg, surpuppa, vara sur
grouchers	grinvargar
ground	grund, gårdsplan, botten, jord, mark
ground floor	bottenvåning
grounded	grundad
grounding	grundläggande undervisning
groundless	ogrundad, obefogad, grundlös
grounds	sump
groundwater	grundvatten
group	grupp
group's	grupps
grouping	grupperande
grouse	vild hönsfågel
grout	putsa
grouting	putsning
grove	lund, skogsdunge, dunge
grovel	kräla, krypa
grow	bliva, gro, växa
grow numb	domna
grow old	åldras
grow red	rodna
grow stiff	stelna
grow tender	vekna
grow thin	smalna, avmagra, magra
grow weak	avmattas
growe	hage
growing	växande
growl	morrande, morra, brumma
grown	vuxen
grown-up	växa upp
grown-ups	vuxna människor
grown up	vuxen
grows	växer
growth	växt, svulst
grub	larv, mask, gräva
grudge	missunna, agg, agg, missunna
grudging	missunnsam
gruel	stryk, välling
gruelling	mycket krävande, stryk
gruesome	ryslig
gruff	barsk, sträv
grumble	knot, brumma, knota
grumbler	grinvarg
grumbles	knotar
grunt	grymta
grunted	grymtade
grunts	grymtar
gryphon	sagodjur
guarantee	garanti, garantera
guarantees	garanterar
guarantor	garant
guard	akta, skydd, patrull, bevaka, vakt
guard-duty	vakttjänst
guard on the railway	konduktör på järnväg
guarded	vaktad
guardian	målsman, förmyndare, väktare
guardrails	balkar
guards	skydd, garde
guerilla	gerilla
guess	gissa, gissning
guess-work	gissningsarbete
guest	gäst, främmande
guest book	gästbok
guest harbour	gästhamn
guests	gäster
guffaw	gapskratt, gapskratta
guffaws	gapskrattar
guidae	guide
guidance	ledning, instruktioner
guide	handleda, vägledare, vägleda, leda, guide
guideline	riktlinje
guides	styrningar
guiding	styrning
guild	gille, skrå
guilds	skrån
guile	svek, list, skuld
guiltless	oskyldig
guilty	skyldig
guinea-pig	marsvin, försökskanin
guitar	gitarr
gulch	djup bergsklyfta
gulf	bukt
gull	mås, lura
gullet	tandlucka
gullible	lättlurad
gully	ravin, ränna
gulp	sluka, svälja
gulped	slök
gum	gummi, gummera
gummed	gummerad
gums	tandkött
gun	kanon, bössa, revolver, gevär
gunman	beväpnad gangster
gunner	artillerist
gunpowder	krut
gunwale	reling
gurgle	sorla, porla, sorl
gush	spruta fram, forsa ut
gust	vindil
gust (wind)	by
gusto	välbehag, smak
gusty	byig, stormig
gut	mage
guts	tarmar, mage
gutter	ränna, rännsten, takränna
guttural	guttural
guy	kille
guys	killar
gymnasium	gymnastiksal
gymnastics	gymnastik
gypsum	gips
gypsy	zigenare
gyro	gyro
gyrocompass	gyrokompass
h-iron	h-järn
habit	sedvana, sed, vana
habitable	beboelig
habitat	naturlig hemvist
habitation	boningsplats, boning
habits	vanor
habitual	sed, sedvanlig
habitual drunkard	alkoholist
hack	hacka, hugga
hacked	hackat
hackneyed	utnött
hacks	hackar
had	hade
haddock	kolja
hadn't	hade inte
haft	skaft
hag	häxa
haggai	haggaj
haggard	tärd, utmärglad
haggis	skotsk hackkorv
haggle	hacka, pruta
haggle with	schackra med
Hague (the)	Haag
hail	hagla, hylla, hagel
hailed	hyllats
hails	haglar
hair	hår, hårstrå
hair-ribbon	hårband
hairdresser	hårfrisörska, frisör, hårfrisörska
hairdresser`s	frisersalong
hairpin	hårnål
hairy	hårig
halcyon	fridfull, stilla
hale	kraftig, kry, frisk
half	halv, häfta, halv
half-full	halvfull
half-hour	halvtimme
half sole	halvsula
halfheartedly	halvhjärtat
halfway	halvvägs
halibut	helgeflundra
hall	hall, sal, lokal, förstuga, tambur
hålla ordning	in order
hallo	god dag, hallå, hej
hallow	helga, dov
hallowed	helgat
halloween	all helgona helgen
hallows	helgar
hallway	korridor
hallways	korridorer
halo	gloria, mångård
halt	stanna, halt, tveka, anhalt, rast
halter	grimma, snara
halve	halvera
halves	halvor
ham	skinka, rökt skinka
hamlet	liten by
hammer	hamra, hammare
hammock	hängmatta
hamper	hindra, korg
hand	hand, visare
hand-cuffs	handklovar
hand-job	hand-jobb
hand-made	handgjord
hand-writing	skrivstil
hand-written	handskrivna
hand (over to)	räcka över till
hand over	överlämna
hand writing	stil
handbill	affisch
handbook	handbok
handcuff	handklove
handed	räckte
handful	handfull
handi-work	slöjd
handicapped	handikappade
handicapping	handikapps
handicraft	hantverk, slöjd
handkerchief	näsduk
handle	hantera, handha, handskas med, vev, handtag
handle-bar	styrstång
handler	hanterare
handles	handhar
handling	hanterande
handmade	handgjort
hands	händer
handsome	vacker, ståtlig
handspike	spak
handwheel	ratt
handwork	handarbete
handwriting	handstil
handy	fiffiga, händig
hang	hänga, hänga
hang-over	baksmälla
hanger	klädgalge, galge
hangers	galgar
hanging	hängande
hanging flower-pot	ampel
hangover	bakrus
hangs	hänger
hanker	åtrå
hanker after	fika efter
hansom-cab	tvåhjulig droska
haphazard	på måfå
hapless	olycklig
haply	kanske
happen	hända, hända, inträffa, ske, tilldraga
happen to be	råka vara
happened	hände
happening	händelse
happens	händer
happiness	glädje, sällhet, lycka
happy	glad, glad, lycklig
harass	plåga, anfäkta
harassed	plågade
harasses	plågar
harassing	plågande
harbinger	förebud
harbour	hamn
harch	kärv
hard	hård, tung, stel, svår
hard-core	hårdnackad
hard-disk	hårddisk
hard-earned	med möda
hard-on	stånd
hard disk	hårddisk
hard of hearing	lomhörd
hard ryebread	knäckebröd
hardcopy	hårdkopia
harddisk	hårddisk
harden	hårdna, härda sig
hardened	härdad
hardens	hårdnar
harder	hårdare
hårdhet	hardness
hardly	knappt, knappast
hardness	hårdhet
hardship	strapats, umbärande, möda, vedermöda
hardships	mycket lidande
hardware	maskinvara, hårdvara, maskinvara
hardwood	hårt träslag
hardwoods	hårda träslag
hardy	härdad, dristig, härdig
hare	hare
harebell	blåklocka
hark	lyssna
harlot	sköka
harm	skada, ont
harmanization	anpassning
harmed	skadade
harmful	farlig, skadlig
harmless	oskadlig, menlös, ofarlig
harmonised	överensstämmande
harmonize	harmonisera
harness	sela på, rustning, sele, säkerhetsbälte
harp	harpa
harpoon	harpun
harpsichord	cembalo
harrow	harv, harva
harsh	barsk, hård, sträv
harshest	kärvhet, strängaste
hart	hjort
harvest	gröda, skörda, bärga, skörd
harvester	skördemaskin
has	har
has-been	föredetting
hash	hacka, ragu
hasn't	har inte
hassle	problem
hassles	trassligheter
haste	brådska
hasten	hasta, skynda, påskynda
hastle	brådska
hasty	förhasta, hastig
hat	hatt
hatch	kull, lucka, kläcka, kläckning
hatched	streckskuggad
hatchet	yxa
hate	hata
hated	hatade
hateful	hätsk, förhatlig
hatefully	förhatligt
hates	hatar
hatred	hat
hatter	hattmakare
haughty	högdragen
haul	dra, hala, notvarp
haulage	transport
haunch	höft, länd
haunt	förfölja, tillhåll
have	ha, har
have a feeling	ana
have a glance (at)	ögna (igenom)
have a headache	ont i huvudet
have a list	slagsida
have confidence in	lita på
have lunch (or dinner ..)	äta
have pity	förbarma sig
have the heart to	nännas
have to	måsta
have to pay	plikta för
haven	tillflyktsort
haven't	har inte
haversack	ryggsäck, tornister
having	har
havoc	förstörelse
hawk	harkla sig, hök
hawser	tross
hawthorn	hagtorn
hay	hö
haymaking	höbärgning
hayrick	höstack
hazard	fara
hazardly	farligt
hazardous	vansklig, farlig
haze	dis
hazel	hassel, nötbrun
hazel-ben	järpe
hazy	disig
he	han
he's	han är
head	överhuvud, huvud, huvud, chef, ledare
head boy	primus
head scarf	sjalett
head waiter	hovmästare
headache	huvudvärk
headdress	huvudbonad
header	rubrik
headgear	huvudbonad
heading	överskrift, rubrik
headings	rubriker
headland	udde
headlight	framlykta
headline	rubrik
headlong	handlöst, huvudstupa, vild
headmaster	rektor
headquarters	högkvarter
headrig	huvudrigg
heads	huvuden
headship	ledarskap
headstrong	envis
headwaiter	hovmästare, huvudfåra
headway	framsteg
heal	bota, läka
health	hälsa
healthy	frisk, hälsosam, sund
heap	stack, skock, hop, hög
heap up	anhopa
heaps	högar
hear	åhöra, hör, höra
heard	hört
hearer	åhörare
hearers	lyssnare
hearing	förhör, hörsel, höra
hearken	lyssna
hearsay	hörsägen
hearse	likvagn
heart	hjärta
heart disease	hjärtfel
heart stroke	hjärtslag
heartburn	halsbränna
heartedly	hjärtat
hearth	eldstad
heartily	hjärtligt
heartiness	hjärtlighet
hearts	hjärtan
heartwarming	hjärtevärmande
hearty	innerlig, hjärtlig
heat	upphetta, hetta, lopp, värma, värme
heat-wave	värmebölja
heated	uppvärmd
heath	hed
heathen	hednisk, hedning
heathendom	hedendom
heather	ljung
heave	lyfta, vräka, hivahäva
heaven	himmel, himmelskt
heavenly	himmelskt
heavens	himlarna
heavily	i hög grad
heavy	tung, grov
heavy work	grovgöra
Hebrew	hebreisk, hebré, hebreiska
hebrews	hebréer
heckle	ansätta, utfråga
hectogramme	hekto
hedge	häck, inhägna
hedgehog	igelkott
heed	bekymra sig om
heel	klack, häl, klacka
hefty	tung
heifer	kviga
height	höjd
heighten	öka
heightened	ökade
heightens	höjer
heinous	fruktansvärd, skändlig
heir	arvinge
heirloom	släktklenod
held	höll
helds	håller
helgon	saint
helicopter	helikopter
hell	helvete
hellenic	grekisk
hellenistic	grekiska
hello	hallå, hej
helm	roder, styre
helmet	hjälm, hjälm, kask
helmets	hjälmar
help	bistå, hjälpa, hjälp
help oneself	ta för sig
helper	medhjälpare, hjälpare
helpfile	hjälpfil
helpful	hjälpsam
helpfull	hjälpsam
helpfully	hjälpsamt
helping	hjälpande, hjälper
helpless	hjälplös
helplessness	hjälplöshet
helps	hjälper
helpsection	hjälpavsnitt
helptext	hjälptext
helptexts	hjälptexter
helter-skelter	huller om buller
hem	fålla, fåll, kanta, kant
hemisphere	halvklot
hemlock	odört, gift
hemp	hampa, hampa, cannabis
hen	höna
hence	härav
henceforth	framdeles, hädanefter
henchman	livtjänare, handgången man
henhouse	hönshus
hens	höns
her	sitt, hennes, henne, sina
her....	sin
herald	utropa, härold
heraldic	heraldiska
heraldry	heraldik
herb	ört, växt
herbicide	bekämpningsmedel
herd	valla, hjord, skock
here	hit, här
here's	här är
hereafter	härefter
hereby	härmed
hereditary	ärvda, ärftlig
heredity	ärftlighet
herein	häri
heresy	kätteri
heretic	kättare
herewith	härmed
heritage	arv
hermit	eremit
hero	hjälte
herod	herodes
herod's	herodes
heroes	hjältar
heroic	djärv, hjältemodig
heroical	hjältemodigt
heroics	falskt patos
heroine	hjältinna
heron	häger
herring	sill
herring gull	gråtrut
hers	hennes
herself	sig själv
hesitant	betänksam
hesitate	tveka, dröja
hesitating	tvekande
hesitation	villrådighet, tvekan
heterodox	kättersk
hetetical	kättersk
hew	hugga, tillyxa
hexagon	sexhörning
hey	hej
heyday	höjdpunkt, glanstid
hi	hej
hibernate	övervintra
hibernates	övervintrar
hiccough	hicka
hiccup	hicka
hiccups	hicka
hid	gömde
hidden	gömd, dold, förborgad
hide	dölja, gömma, hud
hide-and-seek	kurragömma
hidecous	otäck, ruskig
hideout	gömställe
hideouts	gömställen
hiding	gömma
hiding-place	gömställe
hieght	längd
hieroglyphics	hieroglyfer
high	hög
high-char	städnings-
high-quality	topp-kvalitets
high-school	högre skola, läroverk, högskola
high-spirited	modig, eldig
highbrow	intelligenssnobb
higher	högre
highest	högsta
highhanded	egenmäktig
highlander	högländare
highlight	markera
highlighted	markerat
highlighting	markerade
highlights	urval
highly	starkt
highness	höghet, höjd
highroad	allfarväg, landsväg
highway	motorväg
hijacked	kapad
hike	fotvandra
hilarious	lustiga
hilarity	munterhet
hill	kulle, backe
hillock	hög, kulle
hills	kullar
hillside	backslutning, sluttning
hilly	kuperad, kulle
hilt	svärdsfäste
him	honom
himself	sig själv
hind	bakre, hind
hind leg	bakben
hindrance	hinder
hinge	gångjärn
hinged	upphängd
hinges	gångjärn
hint	tips, antydan, vink
hint at	hänsyfta på
hinted	tipsade
hip	höft, nypon
hip pocket	bakficka
hippo	flodhäst
hippopotamus	flodhäst
hire	hyra, uthyrning, leja
hire-purchase plan	avbetalningsplan
hireling	fuling, mutkolv
his	hans, sin, sitt
hiss	väsning, vina, väsa, fräsa, utvissla, väsa
historian	historiker
historians	historiker
historic	historisk
historical	historisk
histories	berättelser
history	historia
hit	slå, träffa, träff, drabba
hit song	schlager
hitch	häkta fast, hake, rycka, ryck
hitch-hike	lifta
hitchhike	lifta
hither	hit
hitherto	hittills
hits	träffar
hitting	träffande
hittites	hettiter
hive	bikupa
hoar-frost	rimfrost
hoarding	affischtavla, plank
hoarse	hes, skrovlig
hoarsely	hest
hoary	vördnadsvärd, gammal, grå
hoax	lura, spratt
hobbies	hobbies
hobble	linka, stappla
hobby	hobby
hobgoblin	troll
hobnob	umgås
hobo	luffare
hoe	skyffla, hacka, skyffel
hog	svin
hogmanay	skotsk nyårsafton
hoist	hissa, vinscha
hold	inneha, tag, hålla
hold-all	kappsäck
hold-up	rån
hold out the prospect	förespegla
holder	innehavare, ägare
holders	hållare
holding	håller
holds	håller
hole	hål, hål, glugg
hole in something	lucka i något
hole in the ice	vak
holes	hål
holiday	semester, helg, ledighet, lovdag
holidays	ledigheter, ferie
holiness	helighet
holler	ropa
hollers	ropar
hollow	grop, ihålighet, ihålig, urholka, tom
hollowed	ihåliga
holly	järnek
hollyhock	stockros
holm	holme
holocaust	förintelsen
holy	helig
holy-day	helgdag
homage	hyllning
homburg	filthatt
home	hem
home-dialect	hem-dialekt
home-grown	hemmagjord
home-made	hem-gjord
home products	inhemsaka varor
homebuilt	hemmabyggd
homeland	hemland
homeless	hemlösa, husvill
homely	ful, oansenlig, enkel
homepage	hemsida
homes	hem
homesick	hemsjuk
homesickness	hemlängtan
homespun	hemvävd, vadmal, enkel
homestead	hemman
homewards	hem-, hemåt
homework	läxa
homicidal	mordisk
homicide	dråp
homily	predikan
homing	hemvändande
hominy	majskorn
homo	bög
homogeneity	homogenitet
homogeneous	homogen
homosexual	homosexuell
homosexuality	homosexualitet
homosexuals	homosexuella
hone	hena
honest	hederlig, renhårig, ärlig, rejäl, rättskaffens
honestly	ärligt talat
honesty	ärlighet, hederlighet
honey	honung, älskling
honeycomb	vaxkaka
honeycombed	hålig
honeyed	honungsfylld
honeymoon	smekmånad
honeysuckle	kaprifol
honk	tuta
honor	premiera
honorary	heders-
honors	premierar
honour	hedra, heder, ära
honour a person	hylla en person
honourable	hederlig, hedervärd
honoured	hedrad
hood	huva, huv, motorhuv
hoodoo	olycks-, trolldom
hoof	klöv, hov
hook	haka fast, koppla, hake, krok
hooked	böjd
hooker	fnask
hooky	skolka
hooligan	ligist, bov
hooliganism	ligistfasoner
hoop	tunn-, rullband, tunnband
hoop-net	håv
hoot	skräna, tuta, skrän
hooter	tuta
hop	humle, hoppa, skutt, dans, hopp
hop-step-and-jump	trestegshopp
hope	hoppas, förhasta, förhoppning
hope of	hopp om
hoped	hoppades
hopeful	hoppfull
hopefully	förhoppningsvis
hopeless	hopplös
hopes	hopp
hoping	hoppas
hopping	hoppande
hops	humle
hopscotch	hoppa hage
horde	hord
horizon	horisont
horizons	horisonter
horizontal	horisontal, vågrät
horizontally	horisontalt
hormone	hormon
horn	horn, lur
hornbeam	avenbok
horned	försedd med horn
horned owl	uv
hornet	bålgeting
hornless	hornlös
horny	kåt
horoscope	horoskop
horrible	ryslig, ohygglig, fruktansvärd, fasansfull
horribly	förskräckligt
horrid	otäck, hemsk, gräslig
horrific	fasaväckande
horrify	förfära
horrifying	skräckinjagande
horrily	uppröra, förfära
horror	skräck, fasa
horse	häst
horse-breeding	hästavel
horse-power	hästkraft, hästkrafter
horse-radish	pepparrot
horse hoof	hov
horse power	hästkraft
horseback	hästryggen
horsefly	broms
horsehair	hästtagel, tagel
horseman	ryttare, hästkarl
horsemanship	ridkonst
horsemen	hästkarlar
horsetail	hästsvans
horsewip	ridpiska
horsewoman	ryttarinna
horsy	häst-
horticultural	trädgårdsodlings-
horticulture	trädgårdsodling
horticulturist	trädgårdsodlare
hose	byxa
hoseanna	hosianna
hoses	slangar
hosier	trikåvaruhandlare
hosiery	trikåvaror, strumpor
hospitable	gästfri
hospital	sjukhus
hospitality	gästfrihet
hospitalization	sjukhusvistelse
hospitalize	lägga in på sjukhus
hospitl	lasarett
host	värd
host computer	värddator, värddator
hostage	gisslan
hostel	studenthem, härbärge
hostess	värdinna
hostesses	värdinnor
hostile	fientlig
hostility	fientlighet
hot	het, varm
hot-bed	drivbänk
hot-dog	varm korv
hot-spring	heta källor
hot key	snabbvalstangent, snabbvalstangent
hotel	hotell
hotel-porter	portier
hothead	brushuvud
hothouse	drivhus
hotline	direktlinje
hotpot	köttgryta
hottest	hetast
hound	hetsa, jakthund, hund
hour	timma, tidpunkt
hour hand	timvisare
hourglass	timglas
hourly	varje timme
hours	timmar
house	hysa, hus
house-breaking	inbrott
house-keeper	hushållerska
house-maid	husa
house-martin	hussvala
house-property	fastighet
house-to-house	hus till hus
house-wife	husmor
House of Commons	underhuset
House of Lords	överhuset
housebreaker	inbrottstjuv
housebreaking	inbrott
housefly	husfluga
household	hushåll
household goods	bohag
householder	lägenhetsinnehavare
housekeeping	hushållning
housemaid	husa
houses	hus
housetrained	rumsren
housewife	husmor, husmoder
housewifely	hushåll, husmoderlig
housework	hushållsarbete
housing	bostad
hovel	kyffe, skjul
hover	kretsa, sväva
hovercraft	svävfarkost
hovering	svävande
hovers	svävar
how	hur
how are you	hur mår du
how much is it	vad kostar det
however	likväl, emellertid, men, dock
howl	tjut, gallskrika, tjuta
howler	groda, grovt fel
howling	ylande
html-code	html-kod
html-functions	html-funktioner
hub	centrum, hjulnav, dator hub, nav
hubbub	alarm
hubby	gubbe
hubub	oväsen, larm
huckleberry	blåbär
huckster	krämare
huddle	krypa
hue	färg
huff	misshumör
huffy	snarstucken
hug	kram
huge	väldig
hugely	väldigt
hugged	kramade
hugs	kramar
hulk	skrov, klumpeduns
hulking	klumpig
hull	skrov, skida, skal
hull on a ship	skrov på fartyg
hullaballoo	hallåande
hullabaloo	larm
hullo	hej
hum	gnola, surr, surra, surra
human	mänsklig
human being	människa
human life	människoliv
humane	människovänlig
humanitarian	människovän
humanities	mänskligheten
humanity	mänskligheten, mänsklighet
humanize	förmänskliga
humanly	mänskligt
humans	människor
humble	förnedra, ringa, underdånig, förödmjuka, ödmjuk
humbled (be )	spak (vara )
humbug	skoj, humbug
humbuggery	skoj
humdrum	enformig, banal
humid	fuktig
humidifier	luftfuktare
humidify	fukta
humidity	fuktighet
humiliate	förödmjuka
humiliating	nedsättande, förnedrande
humiliation	förödmjukelse, förnedring
humility	ödmjukhet
humming-bird	kolibri
hummock	liten kulle
humorous	humoristisk
humour	lynne, humor
hump	puckel, misshumör
humpback	puckelrygg
hunch	puckel
hunchback	puckelrygg
hundred	hundra
hundredfold	hundrafalt
hundreds	hundratals
hundredth	hundrade
hung	hängd
Hungarian	ungersk
Hungary	Ungern, Ungern
hunger	hungra, hunger
hungrily	hungrigt
hungry	hungrig
hunk	tjockt stycke
hunt	jaga
hunted	jagat
hunter	jägare
hunting	jagar, jakt
hunting-dog	jakthund
hunts	jagar
hurdle	stängsel, häck
hurdle-race	häcklöpning
hurdle pole	gärdsgårdsstör
hurl	kasta, slunga, kast
hurrah	hurra
hurricane	orkan
hurried	skyndsam, skyndade
hurry	brådska, hasta, jäkta, fjäsk, hast, skynda, ila
hurry-scurry	hafs
hurry up	raska på
hurt	skada, såra
hurtle	slunga, rusa
hurts	skadar
husband	man, make
husbandman	bonde
husbandry	jordbruk
hush	tystnad, tystna, tysta ned
husk	skal, agn, skida
husky	skrovlig
hussar	husar
hussy	slyna, jäntunge
hustle	gåpåare, trängas, knuffas, knuffa
hut	kyffe, hydda, nav, koja, backstuga
hutch	hydda, kaninbur
hyacinth	hyacint
hydraulic	hydrauliska
hydraulics	hydraulik
hydrocarbons	kolväten
hydroelectric	vattenkraft
hydrogen	väte
hydrography	sjömätning
hydroplane	sjöflygplan
hygiene	hygien
hygienic	hygienisk
hymen	mödomshinna
hymn	lovsång, psalm
hymn-book	psalmbok
hyperaesthetic	överkänslig
hyperbole	överdrift
hypercritical	överkritisk
hypermarket	stormarknad
hypersensitive	överkänslig
hypersonic	supersnabb
hyphen	bindestreck
hyphenate	skriva med bindestreck
hypnosis	hypnos
hypnotic	hypnotisk
hypnotize	hypnotisera
hypocisy	skenhelighet
hypocrisy	hyckleri
hypocrite	hycklare, skrymtare
hypocritical	hycklande, skenhelig
hypothesis	hypotes
hypothetical	hypotetisk
hyssop	isop
hysteria	hysteri
hysterical	hysterisk
hysterically	hysteriskt
hysterics	hysteri
I	jag
i	in
i'll	jag skall
I'm	jag är
i've	jag har
I beg your pardon!	ursäkta mig!
I have been told	man har sagt mig
I`m sorry	förlåt
i´m	jag är
ice	is, glass
ice-floe	isflak
iceberg	isberg
icebox	kylskåp
icecream	glass
Iceland	Island
Icelander	islänning
Icelandic	isländsk
icicle	istapp
icicles	istappar
icily	isande
iciness	iskyla
icing	glasyr
icon	ikon
icons	ikoner
icy	iskall, isande
idea	tanke, idé
ideal	ideal, idealisk
idealistic	ideell, idealistisk
idealization	skönmålning
idealize	idealisera
ideally	idealiskt
ideals	ideal
ideas	ideer
identical	identisk
identification	identifikation
identifier	identifieraren
identifiers	identifierare
identify	identifiera
identifying	identifiera
identity	identitet
ideological	ideologisk
ideology	ideologi
idiocy	idioti
idiom	mål, språkegenhet
idiosyncrasy	egenhet
idiot	idiot
idiotic	fånig, idiotisk
idle	overksam, fåfäng, lat, sysslolös, sysslolös
idleness	sysslolöshet, dagdriveri, lättja
idler	lätting, dagdrivare
idling	tomgång
idly	sysslolöshet
idol	avgud, idol
idolatrous	avgudisk
idolatry	avgudadyrkan, avguderi
idolization	avgudadyrkan
idolize	avguda
idp	integrerad databehandling
idyllic	idyllisk
if	om, om, ifall
ignite	antända
ignition	tändning
ignoble	tarvlig, låg, simpel
ignominious	skamlig
ignominous	skymflig
ignominy	smälek, vanära
ignorance	okunnighet
ignorant	ojämn, okunnig
ignore	ignorera, bortse från
ignores	ignorerar
iillegitimate	illegitim
iimpoverishment	utarmning
Iindian	indier, indisk
ill	sjuk, dålig
ill-bred	ouppfostrad, obelevad
ill-disposed	illasinnad
ill-mannered	obelevad, slyngelaktig
ill-tempered	argsint
ill-treat	misshandla
ill-treatment	dålig behandling, misshandel
ill-well	agg
ill at ease	olustig
illdeed	ogärning
illegal	olaglig
illegality	olaglighet
illegally	illegal
illegibility	oläslighet
illegible	oläslig
illegitimacy	utomäktenskaplig
illegitimate	oäkta, olaglig
illiberal	okultiverad
illicit	olovlig, otillåten
illimitable	oändlig
illiteracy	obildning
illiterate	olärd, analfabet
illness	sjukdom, åkomma
illnesses	sjukdomar
illogical	ologisk
illuminate	upplysa, eklärera, illuminerad
illuminate with light	belysa med ljus
illuminated	upplyst
illumination	upplysning
illusion	inbillning, synvilla
illusionist	illusionist
illusive	bedräglig, illusorisk
illusory	illusoriskt
illustrate	belysa, visa, illustrera
illustrated	illustrerad
illustrating	illustrerande
illustration	illustration, exempel, förklaring
illustrative	belysande
illustrator	illustratör
illustrerad	illustrated
illustrious	lysande
ilness	sjukdom
ilnesses	sjukdomar
image	bild, image
imagery	bildverk, bildspråk
imaginable	tänkbar
imaginary	inbillad
imagination	inbillning, fantasi
imaginative	fantasirik, fantasifull
imaginativeness	uppfinningsförmåga
imagine	föreställa sig, inbilla sig, tänka sig
imbalance	obalans
imbecile	imbecill
imbecility	dåraktighet
imber	klättrare
imbibe	insupa, uppsuga
imbue	genomdränka, genomsyra
imcumbent	kyrklig ämbetsman
imediately	ögonblickligen
imitate	efterlikna, imitera, härma
imitation	efterbildning
imitative	efterliknande
imitator	imitatör
immaculate	ren, obefläckad
immaterial	oväsentlig, andlig
immature	omogen
immaturity	omogenhet
immeasurable	omätlig
immediacy	omedelbarhet
immediate	omedelbar
immediately	ofördröjligen, genast, omedelbart
immemorial	urminnes
immense	ofantlig, omätlig
immensity	väldig omfattning
immerse	sänka ner
immersion	nedsänkning
immigrants	invandrare
immigrate	invandra
immigrated	invandrat
imminence	hotande närhet
imminent	överhängande
immobile	orörlig
immobility	orörlighet
immobilize	göra orörlig
immoderate	omåttlig
immodest	oblyg
immolate	offra
immolation	offrande
immoral	sedelös, omoralisk, osedlig
immorality	omoral
immortal	odödlig
immortality	odödlighet
immortalize	odödliggöra
immovable	orörlig
immovables	fast egendom
immune	immun
immunity	immunitet
immunize	vaccinera
immunology	immunologi
immure	stänga in
imp	satunge
impact	inverkan
impacts	inverkar
impair	försämra, skada
impaired	försämrad
impairment	försämring
impairs	försämrar
impale	spetsa på en påle
impart	meddela, bibringa, tilldela
impartial	opartisk
impartiality	opartiskhet
impassable	oframkomlig
impasse	dödläge, återvändsgränd
impassioned	lidelsefull
impassive	känslolös
impassivity	känslolöshet
impatience	otålighet
impatient	otålig
impeach	anklaga
impeachment	förebråelse, anklagelse
impecable	ofelbar, oklanderlig
impeccable	oklanderlig
impecunious	pank, fattig
impedance	impedans
impediment	hinder
impel	driva, tvinga
impend	hota
impending	nära förestående
impenetrability	ogenomtränglighet
impenetrable	ogenomtränglig
impenitent	obotfärdig
imperative	nödvändig, tvingande
imperceptible	omärklig
imperfect	ofullständig, ofullkomlig
imperfection	ofullständighet
imperial	kejserlig
imperialistic	imperialistisk
imperil	äventyra
imperious	befallande
imperishable	oförgänglig
impermanent	obeständig
impermeable	ogenomtränglig
impersonal	opersonlig
impersonate	imitera
impersonation	imitation
impersonations	imitationer
impersonator	imitatör
impertinence	näsvishet
impertinent	oförskämd, näsvis
imperturbability	orubblighet
imperturbable	orubblig
impervious	impulsiv
impetuosity	häftighet
impetuous	våldsam
impetus	fart, impuls
impiety	ogudaktighet
impinge	stöta
impious	ogudaktig
impish	okynnig
implacable	oförsonlig
implant	inplantera
implausible	osannolik
implement	infoga, införa
implementation	realiserande
implemented	infogad
implements	infogar
implicate	inbegripa, innebära
implication	innebörd
implications	delaktigheter
implicit	tyst, underförstådd
implicitly	underförstått
implied	underförstådd, antydd
implore	bönfalla
imploring	bedjande
imply	innebära, antyda
impolite	ohövlig, nära
impolitic	oklok
imponderable	ovägbar
import	importera, import
importance	vikt, betydelse
important	viktig, betydelsefull, betydande
importantly	viktigt
importation	importering
imported	importerad
importer	importör
importers	importörer
importing	importerande
imports	importen
importunate	enträgen, efterhängsen
importune	besvära
importunity	enträgenhet
impose	imponera, pålägga, ålägga, lura
imposing	imponerande
imposition	påläggande
impossibility	omöjlighet
impossibly	omöjlig, hopplöst
imposter	bedragare
impotence	maktlöshet, vanmakt
impotent	kraftlös
impound	beslagta
impoverish	utarma
imppssible	omöjlig
impracticable	ogörlig
impractical	opraktisk
impracticality	ogenomförbarhet
imprecate	nedkalla
imprecation	förbannelse
impregnable	ointaglig, ogenomtränglig
impregnate	impregnera, genomdränka
impregnated-wood	impregnerat trä
impress	prägla, imponera, inprägla, inpränta
impressed	imponerad
impression	intryck, avtryck, prägel
impressionable	lättpåverkad
impressive	imponerande
imprint	intryck, prägel
imprison	fängsla, sätta i fängelse
imprisoned	fångad
imprisonment	fångenskap, fängelsestraff
improbability	osannolikhet
improbable	osannolik
improper	opassande, otillbörlig, oegentlig
improperly	oriktigt
impropriety	oegentlighet
improve	förbättra, förkovra sig, bättra
improved	förbättrad
improvement	bättring
improvidence	slösaktighet
improvident	slösaktig
improving	förbättrande
improvise	prova dig fram
imprudence	oklokhet, oförstånd
imprudent	oklok, oförsiktig
impudence	oförskämdhet
impudent	fräck
impudently	fräckt
impugn	ifrågasätta
impulse	impuls, ingivelse
impulses	ingivelser
impulsive	impulsiv
impunity	strafflöshet
impure	oren, förfalskad
impurity	orenhet
impute	beskylla
in	på, i, hos
in-laws	släktingar genom giftermål
in-line	rad-
in a hurry	bråttom
in a trice	i en handvändning
in a week	om en vecka
in advance	förskott (i), förväg (i)
in all	inalles, tillsammans, sammanlagt
in brackets	inom parantes
in case	ifall
in debt	skyldig
in disorder	ostädad
in doubt	tveksam
in essence	till sitt väsen
in front	framtill
in front of	framför
in full dress	galaklädd
in good taste	smakfull
in half	itu
in high spirits	uppsluppen
in kind	in natura, i natura
in love with	förälska i
in order	i ordning
in pieces	sönder
in private	enrum
in spite of	trots
in the end	i längden
in the meantime	under tiden
in the middle	i mitten
in the mood for	upplagd för
in the morning	på morgonen
in the same way	lika
in the year	anno
in two	itu
in vain	förgäves
inability	oförmåga
inaccessibility	otillgänglighet
inaccessible	oåtkomlig
inaccurary	felaktighet
inaccurate	oriktig
inaction	overksamhet
inactive	inaktiv
inactivity	overksamhet
inadequacy	otillräcklighet
inadequate	otillräcklig
inadmissible	otillåtlig
inadvertant	ouppmärksam
inadvertence	ouppmärksamhet
inadvisable	oklok
inagurate	inviga
inalienable	oförytterlig
inane	andefattig, tom, fånig
inanimate	livlös
inanity	tomhet
inappropriate	olämplig
inapt	olämplig
inaptitude	olämplighet
inarticulate	oartikulerad
inasmuch	eftersom
inate	medfödd
inattention	ouppmärksamhet
inattentive	ouppmärksam
inaudibility	ohörbarhet
inaudible	ohörbar
inaugural	invignings-
inaugurate	inviga
inauguration	invigning
inauspicious	olycksbådande
inboard	inombords-
inborn	medfödd
inborned	medfödda
inbred	medfödd
inbreeding	inavel
inbriate	drucken
incalculable	oberäknelig
incandescent	glödande
incantation	besvärjelse
incapability	oduglighet
incapable	oduglig, oförmögen
incapacitate	göra oförmögen
incapacitated	arbetsoförmögen
incapacity	oförmåga
incarcerate	fängsla
incarceration	fängslande
incarnate	förkroppsliga
incarnation	inkarnation
incautious	oförsiktig
incendiary	mordbrands-
incendiary bomb	brandbomb
incense	uppreta, rökelse
incentive	motivation
inception	påbörjande
incertainty	osäkerhet
incertitude	ovisshet
incessant	oavlåten
incestuous	skyldig till incest
inch	tum
incidence	räckvidd, frekvens
incident	händelse
incidental	tillfälligt
incidentally	tillfälligtvis, i förbigående
incinerate	bränna till aska
incineration	eldbegängelse, kremering
incinerator	förbränningsanläggning
incipient	begynnelse-
incised	inristad
incision	snitt
incite	egga, sporra, uppegga, hetsa
incitement	eggelse
inclement	hårt, bister
inclination	böjelse, håg, lust
incline	lutning, böja, luta
inclined	benägen, hågad, sinnad
inclined to	fallen för
inclined to do	böjd
inclosed	innesluten
include	inbegripa, medräkna, inkludera, omfatta
included	inkluderad
including	inkluderande, inklusive
inclusion	inkludering
incoherence	brist på sammanhang
incoherent	osammanhängande
income	inkomst, inkomster
incoming	inkommande
incomparable	oförliknelig, makalös, ojämförlig
incompatibility	inkompabilitet
incompatible	inkompatibel
incompetent	oduglig
incomplete	ofullständig
incompletely	ofärdig
incomprehensible	obegriplig
inconceivable	ofattlig
incongruous	orimlig, oförenlig
inconsiderable	oansenlig, obetydlig
inconsiderate	hänsynslös, obetänksam
inconsistency	inkonsekvens
inconsistent	inkonsekvent
inconsolable	otröstlig
inconstant	obeständig
inconvenience	genera, olägenhet, besvär
inconvenienced	besvärade
inconveniences	besvär
inconvenient	obekväm, oläglig
incorporate	införliva, inkorporera
incorporated	förenade
incorporation	aktiebolagsbildning
incorrect	oriktig, felaktig
incorrectly	inkorrekt
incorruptible	omutlig
increase	öka, tilltaga, stegring, föröka, ökning, stegra
increased	ökad
increasing	ökande
increasingly	allt mer
incredible	otrolig
incredibly	otroligt
incredulous	skeptisk
increment	utökning, stegvis ökning
incremented	utökad
incrementing	utökande
incriminate	anklaga
incubation	äggkläckning, ruvande
incubator	äggkläckningsmaskin
inculcate	inpränta
incur	ådra sig
incurable	obotlig, oläkbar, obotlig
incurred	hände
incursion	fientligt infall
indebted	skuldsatt
indecent	oanständig
indeclinable	oböjlig
indeed	för övrigt, för resten, verkligen, minsann
indefatigable	outtröttlig
indefinable	obestämdbar
indefinite	obestämd
indelible	outplånlig
indelicate	ogrannlaga
indemnification	skadeersättning
indemnity	gottgörelse, gottgöra
indent	göra snitt i kanten
indentation	märkning
indention	indrag
independence	självständighet, oberoende
independent	oavhängig, självständig, oberoende
independently	oberoende
indescribable	obeskrivlig
index	register
indexed	indexreglerad
indexes	index
India	Indien
india-rubber	gummi
india rubber	radergummi
Indian	indisk, indian
Indian ink	tusch
indians	indianer
indicate	beteckna, utpeka, tyda på, indikera, anvisa
indicating	indikerande
indication	tecken, kännetecken, beteckning
indicator	körvisare, indikator
indicators	indikatorer
indict	anklaga
indictment	anklagelseskrift, anklagelse
indifference	likgiltighet
indifferent to	likgiltig för
indigenous	inhemsk
indigent	utfattig
indigestible	hårdsmält
indigestion	dålig matsmältning
indignant	harsen, uppbragt, indignerad
indignation	harm
indignity	kränkning
indirect	indirekt
indirectly	indirekt
indiscreet	indiskret, obetänksam, taktlös
indiscriminate	omdömeslös
indispensable	oumbärlig
indisposed	indisponerad, obenägen, opasslig
indisputable	oemotsäglig
indistinct	otydlig, oklar
indistinguishable	omöjlig att skilja
individual	individuell, enskild, individ, personlig
individualized	privata
individually	individuellt
individuals	personer
indo-european	indoeuropeisk
indolent	slö, loj
indomitable	okuvlig
indoors	inomhus, inne
induce	medföra, förmå
indulge	skämma bort
indulged	bortskämd
indulgence	överseende
indulgent	efterlåten, eftergiven, överseende, efterlåten
industrial	industriell
industrious	flitig, idog
industry	industri
ineffable	outsäglig
ineffective	utan resultat
inefficiency	ineffektivitet
ineligible	ej valbar
inert	trög
inertia	slöhet, tröghet
inestimable	oskattbar, ovärderlig
inevitable	ofrånkomlig, oundviklig
inevitably	oundvikligen
inexact	inexakt
inexcusable	oförlåtlig
inexhaustible	outtömlig
inexorable	obeveklig
inexpensive	billig
inexperienced	oerfaren
inexplicable	oförklarlig
inexpressible	obeskrivlig, outsäglig
infallibility	ofelbarhet
infallible	ofelbar, osviklig
infamous	nedrig, ökänd, ärelös
infancy	barndom
infant	spädbarn
infantile	barn-
infantry	infanteri, fotfolk, infanteri
infatuate	förblinda
infatuated	förälskad
infatuation	blind förälskelse
infect	infektera, besmitta, smitta
infected	infekterade
infected with	anstrucken av
infection	smitta, infektion
infections	smittosam, infektioner
infenious	skarpsinnig
infer	innebära, sluta sig till
inference	slutsats
inferior	mindervärdig, underhaltig, underlägsen
inferiority complex	mindervärdighetskomplex
infernal	djävulsk
infertile	ofruktbar
infertility	ofruktbarhet
infest	hemsöka
infested	hemsökelsen
infidel	icke-kristen, otrogen
infinite	oändlig
infinitesimal	mycket liten
infirm	sjuklig, klen, skröplig, orkeslös
infirmary	sjukhusavdelning, sjukhus
infirmity	svaghet
inflame	antända, inflammera
inflamed	inflammerad
inflammable	lättantändlig
inflammation	inflammation
inflate	blåsa upp
inflated	uppblåst
inflexible	oböjlig
inflict	tillfoga
inflow	tillopp
influence	inflytande, inverkan, påverka
influenced	påverkat
influential	inflytelserik
influenza	influensa
influx	tillflöde
infold	omsluta
inform	meddela, up, delgiva, informera, underrätta, ange
inform of	informera om
informal	utan formaliteter, anspråkslös
informant	sagesman
information	information, underrättelse, upplysning
informative	informativ
informed	informerad
informer	angivare, anmälare
infrared	ultraröd
infringe	bryta, göra intrång, kränka
infringement	intrång
infringment	intrång
infuse	ingjuta
ingenious	sinnrik, sinnrik, fyndig
ingenuity	påhittighet
ingenuous	frimodig, öppen
ingoing	ingående
ingot	metalltacka
ingot steel	götstål
ingrained	inrotad
ingratiate	ställa sig in
ingratitude	otacksamhet
ingredient	ingrediens, beståndsdel
ingredients	innehåll
inhabiant	invånare
inhabit	bebo
inhabitant	invånare, inbyggare
inhale	inandas
inhaled	andades in
inherent	medfödd
inherit	ärva
inherit from	ärva av
inheritance	arv
inhibit	förhindra
inhibited	förhindrad
inhibition	hämning
inhibits	förhindrar
inhospitable	ogästvänlig
inhuman	omänsklig
inimical	fientlig
inimitable	oefterhärmlig
iniquitous	upprörande, orättfärdig
iniquity	ogärning
initial	begynnelsebokstav, inledande
initialize	inviga
initializes	inviger
initially	först
initials	initialer
initiate	initiera, starta, inviga någon i
initiated in	insatt i
initiates	startar
initiation	inledning
inject	spruta in
injects	sprutar in
injudicious	omdömeslös
injunction	åläggande
injure	såra, förorätta
injurious	fördärvlig, skadlig
injury	oförrätt, åverkan
injustice	oförrätt, orättvisa, orättvisa
ink	bläck
ink-bottle	bläckflaska
inkjet	bläckstråle, bläckstråle
inkling	aning, vink
inkpot	bläckhorn
inland	inrikes
inlet	vik, inlopp
inmate	invånare
inmost	innerst
inn	värdshus, gätgiveri
innate	medfödd
inner	inre
inner-thigh	innerlår
inner side	insida
innermost	innerst
innings	inne-period
innkeeper	gästgivare, värdshusvärd
innocence	oskuld
innocent	menlös, oskyldig
innocently	oskyldigt
innovation	nyhetsmakeri
innuendo	insinuation
innumerable	oräknelig, otalig
inoculate	ympa, inympa, vaccinera
inoculated	ympat
inocuous	oskadlig
inoffensive	oförarglig
inprecise	inexakt
inpudent	oförskämd
input	inmatning
inquest	undersökning, utredning
inquire	fråga
inquire into	utreda
inquiry	förfrågan
inquisition	inkvisitationenr, äfst
inquisitive	frågvis, nyfiken
inquisitivness	vetgirighet
inquisitors	inkvisitorer
inroad	intrång
insane	vansinnig, sinnessjuk, tokig
insanely	vansinnigt
insanity	vansinne, sinnessjukdom
insatiable	omättlig
inscribe	inrista, inskriva
inscribing	inskrivna
inscription	inskrift
inscriptions	inskriptioner
inscrutable	outgrundlig
insect	insekt
insecure	osäker
insensibility	känslolöshet
insensible	okänslig
insensitive	okänslig
inseperable	oskiljaktig
insert	infoga
inserted	infogad
inserted clause	anföringssats
inserting	infogande
inserts	infogar
inside	inuti, innanför, inne i, in
inside out	avig
insides	insidor
insidious	försåtlig, lömsk
insight	inblick, insikt
insights	insikter
insignia	utmärkelsetecken
insignificant	betydelselös
insincere	ej uppriktig, falsk
insinuate	insinuera, antyda
insinuating	antydning, inställsam
insinuation	insinuation
insipid	fadd, fadd, banal, sliskig
insist	yrka
insistent	enträgen
insistently	enträget
insolence	oförskämdhet
insolencies	oförskämdhetet
insolent	stursk, oförskämd
insolently	oförskämt
insolvency	obestånd
insomnia	sömnlöshet
insomuch	i den mån, till den grad
insouciant	likgiltig
insourcing	ta hem egen verksamhet
inspect	inspektera, syna, inspektera
inspecting	visitation, inspekterande
inspection	inspektion
inspector	inspektör
inspectorate	inspektorat
inspectors	inspektör
inspects	inspekterar
inspiration	ingivelse
inspire	bestjäla, inspirera
inspiring	medryckande
inspite	trots
insructive	lärorik
install	installera
installable	installerbar
installation-diskette	installations-disketten
installationfiles	installationsfiler
installer	installerare
installing	installation
installs	installationer
instalment	avbetalning (med belopp)
instance	exempel
instances	instanser
instand	ögonblick
instant	ögonblicklig
instantaneous	ögonblicklig
instantly	omedelbart
instead	istället
instep	vrist
instigate	anstifta
instil	ingiva, indrypa
instill	indrypa, ingiva
instinctively	instinktivt
institut	institutet
institute	instifta, institut
institutes	institut
institution	inrättning, anstalt
institution's	inrättningens
institutional	institut
institutions	institutioner
instruct	instruera, undervisa
instructed	instruerad
instruction	anvisning, instruktion, undervisning, föreskrift
instructions	besked, instruktioner
instructs	instruerar
instrument	verktyg, instrument, redskap
instrumental	bidragande
instruments	instrument
insubordinate	upprorisk, uppstudsig
insufferable	olidlig
insufficient	otillräcklig
insular	ö-, insulär
insulate	isolera
insulate a cable	isolera en kabel
insulated	isolerad
insulates	isolerar
insulation	isolering
insult	förolämpa, förnärmelse, förolämpning, skymfa
insulting	kränkande, förolämpande
insults	förolämpningar
insuperable	oövervinnerlig
insurance	försäkring, assurans
insurances	försäkringar
insure	försäkra
insured	försäkrad
insurer	försäkringsgivare
insurgent	upprorisk
insurmountable	oöverstiglig
insurrection	uppror
intact	oförändrade, orörd
intake	insug
intangible	obestämd
integer	heltal, heltal
integral	väsentlig
integrate	integrera
integrated	integrerat
integration	integration
integrity	integritet
intellect	förstånd
intellectual	intellektuell
intelligence	intelligens, underrättelse
intelligense	intelligensen
intelligible	begriplig
intemperate	omåttlig
intend	planera
intend to	ämna
intend to do	tänka göra
intended	avsedd
intending buyer	spekulant
intends	planerar
intense	intensiv
intensity	intensitet
intensive	intensiva
intensively	intensivt
intent	avsikt, uppsåt
intention	avsikt
intentional	avsiklig
intentionally	avsikligt
intentions	avsikter
intently	uppmärksamt
inter	begrava, jordfästa
interact	påverka varandra
interaction	interaktion
interactive	interaktiv, dialogform
interactively	interaktivt
intercede	lägga sig ut för
intercept	hejda, uppsnappa
intercession	förbön
interchangable	utbytbar
interchange	omväxla, utväxla
intercourse	samfärdsel, umgänge
interdict	förbud
interest	intresse, intresse, ränta
interest-bearing	räntebärande
interested	intresserad
interested in	intresserad i
interested party	intressent
interesting	intressant
interface	gränssnitt, kabel, gränssnitt
interfere	ingripa, lägga sig i
interference	störningar
interior	insida, interiör, inre
interiors	interiörer
interlace	sammanfläta, fläta samman, inflätning
interleave	interfoliera, interfoliera
interlock	förregling
interlude	mellanspel
intermediate	medelbra
interment	begravning, jordande
interminable	oändlig
intermission	uppehåll
intermittent	oregelbundet återkommande, intermittent
intern	internera
internal	inre, invärtes
internally	internt
international	internationell
internationally	internationellt
interpid	oförskräckt
interpolate	inskjuta
interpose	inskjuta
interpreper	tolk
interpret	tyda, tolka
interpretation	utläggning, tolkning av
interpreted	översatt
interpreter	översättare, tolk
interprets	förklaringar
interrail	tågluffning
interrogate	utfråga
interrogative	frågande
interrupt	störa, avbrott
interruption	uppehåll
interrupts	avbrott
intersect	skära, korsa
intersection	korsning, skärning
intersperse	inströ
interstate	mellan stater
interuption	avbrott
interval	mellanakt, paus, intervall
intervene	ingripa, intervenera
intervenes	ingriper
intervention	ingripande
interview	sammanträffande, intervju
interviews	intervjuer
interwoven	genomvävd
intestine	tarm
intestines	tarmar
intimacy	intimitet, förtrolighet
intimate	innerlig, intim
intimidate	skrämma
into	in, till
into the bargain	till yttermera visso
intolerable	outhärdlig
intolerance	olidlig
intolerant	ofördragsam
intonation	tonfall, intonering
intoxicate	berusa
intoxicate oneself	berusa sig
intoxication	rus, berusning
intrepid	orädd
intricate	invecklad
intrigue	förbrylla, intrig, intrigera
intrigues	ränker
intriguing	intrigant
intrinsic	inre
introduce	införa, inleda, introducera
introduce to	presentera, föreställa för
introducing	presenterade
introduction	inledning, introduktion, rekommendation
introductions	introduktioner
introductory	introduktions
intrude	inkräkta, störa, tränga sig in, ingripa
intruder	objuden gäst, inkräktare
intrusion	intrång
intrusive	påflugen
intuitive	intuitiv
inundate	översvämma
inure	vänja
inuted	enig
invade	infalla i
invader	inkräktare
invalid	ogiltig
invalidation	upphävande
invaluable	ovärderlig
invariable	oföränderlig, alltid
invective	smädelse, ovett
invectives	smädelser
inveigh	okväda
inveigle	tubba, locka
invent	uppfinna, dikta
invented	uppdiktad
inventer	uppfinnare
inventing	uppfinna
invention	uppfinning, påhitt, påfund
inventive	fyndig
inventiveness	uppfinningsförmåga
inventor	uppfinnare
inventory	bouppteckning, inventarie
invers	omvänt
inverse	inverterat
invert	vända om
invest	investera
invested	investerat
investigate	forska, utreda, undersöka
investigates	undersöker
investigation	undersökning, utredning
investigator	utredningsman, forskare
investing	investering
investment	investering
investor	investerare
invests	investerar
inveterate	ingrodd, inrotad, inbiten
invidious	förhatlig
invigorate	stärka
invigorating	stärkande
invincibility	oövervinnerlig
invincible	oövervinnerlig
inviolable	okränkbar
invisibility	osynlighet
invisible	osynlig
invitation	inbjudan
invitations	inbjudningskort
invite	inbjuda, invitera, bjuda
invited	inbjuden
invites	inbjuder
inviting	inbjudande
invoice	faktura, faktuera
invoke	anropa, åkalla
involuntary	ofrivillig
involve	involvera
involved in	invecklad i
involves	innebär
involving	involverande
invulnerability	osårbarhet
inward	invärtes
inwards	inåt, inre
iodine	jod
iou	skuldförbindelse
IOU (=I owe you)	revers
irascible	lättretlig
irasciblere	vrede
irate	ilsken
Ireland	Irland
iris	iris, regnbåge
Irish	irländska, irländsk
irksome	tröttsam, tråkig
iron	strykjärn, järn
iron clothes	stryka kläder
ironic	ironisk
ironical	spydlig, ironisk
ironically	ironiskt
ironmonger	järnhandlare
ironstove	kamin
ironworks	järnbruk
irony	ironin, ironi
irradiate	bestråla, stråla ut
irreconcilable	oförsonlig
irrefutable	ovedersäglig
irregular	oregelbunden, regellös
irrelevant	ovidkommande
irreparable	oersättlig
irreplaceable	oersättlig
irreproachable	oklanderlig, oförvitlig
irreproachably	oklanderligt
irresistable	oemotståndlig
irresolute	obeslutsam, tveksam, rådlös, rådvill
irresolution	vankelmod
irrespective	oavsett
irresponsible	oansvarig, tillräknelig, ansvarslös
irretrievable	ohjälplig
irreverent	vanvördig
irrevocable	orygglig, oåterkallelig
irrigate	bevattna, vattna
irritable	retlig, lättretlig
irritants	irriterande
irritate	förarga, irritera
irritated	uppretad, retade
irritates	retas
irritating	retande
is	är
isaiah	jesaja
ishmael	ismael
Islamic	islamisk
island	refug, refuge, ö
islander	öbo
isle	ö
islet	kobbe, holme
isn't	är inte
isolate	isolera
isolated	avskild, isolerad
isolation	isolering
isolator	huvudströmbrytare
israeli	israels
israelites	israeler
Isrealite	israelit
issuance	utfärdande
issue	upplaga, utgång, nummer
issued	utgivna
issues	ämnen
isthmus	landtunga, näs
it	den, det
it's	det är
it hurts me	det plågar mig
it is a pity	det är synd, det är synd
it is painful	det gör ont
it is raining cats and doogs	ösregn
it`s me	det är jag
Italian	italienska, italiensk
italic	kursiv
italicized	kursiverad
italics	kursivering, kursiv
Italy	Italien
itch	skabb, klia
itches	kliar
itching	klåda
item	liten del, sak, liten del, notis, post
itemize	specificera
itemized	specificerad
items	föremål
iteration	upprepning, upprepning
itinerant	resande
itinerary	rutt
its	dennes, dess
itself	sig själv
ivory	elfenben
ivy	murgröna
jab	stöta, stöt, sticka
jabber	pladdra, pladder, rotvälska
jabberwock	obegripligt pladder
jabbery	mygel
jacinth	hyacint
jack	domkraft
jack-in-office	paragrafryttare
jack-in-the-box	gubben i lådan
jack-knife	fällkniv
jack-of-all-trades	tusenkonstnär
jack in cards	knekt i kort
jackal	schakal
jackanapes	snobb
jackaroo	gröngöling
jackass	åsnehingst
jackdraw	kaja
jacket	jacka, jacka, rock, kavaj, kofta
jacketing	smörj
jackpot	pott
jackscrew	domkraft
jacobean	från jakob i
jacobinism	jakobinism
jacobite	jakobit
jacobus	jakobin
jactation	skryt
jade	hästkrake, jade
jaded	blaserad, utsliten
jadeite	jadeit
jagged	ojämn
jaggy	tandad
jail	sitta i fängelse, fängelse
jail-birds	fångar
jail-break	rymning
jail-breaks	rymningar
jailbird	fängelsekund, fånge
jailer	fångvaktare
jails	fängelser
jake	bondlurk
jakes	herrtoalett
jaloppy	bilskrälle, rishög
jalousie	jalusi, persienn
jam	klämma, sylt, blockera
jam-pot	syltburk
jamb	karm
jamboree	läger
jambs	sidostycken
jammed	packad
jamming	störning
jammy	täckt med sylt
jangle	gnissla, oljud
jangler	bråkmakare
jangling	oljud
janitor	portvakt
janitress	portvakt
jankers	buren
January	januari
Japan	Japan
Japanese	japanska, japansk
jape	skämt
japheth	jafet
japonic	japansk
japonica	rosenkvitten
jar	gnissla, kruka, burk, krus, gräla
jargon	rotvälska, jargong
jargonelle	päron
jargonize	prata jargong
jarring	skärande
jars	krukor
jarvey	droskkusk
jasey	peruk
jasmine	jasmin
jasper	jaspis
jato	jetdriven hjälpmotor
jaundice	gulsot
jaundiced	smittad med gulsot
jaunt	utfärd
jaunty	nonchalant, ogenerad
javan	javanesisk
javanese	javanesisk
javelin	spjut
javelin-man	spjutkastare
jaw	käke
jaw-bone	käkben
jawbone	käkben
jaws	käkar, käft
jay	nötskrika
jay-walker	gådrulle
jazz	pigga upp, jazz, snack
jazzy	jazzig, gräll
jealous	avundsjuk, svartsjuk
jealously	svartsjukt
jealousy	avundsjuka
jeer	hån, håna
jeering	hånfull
jehovah	jehova
jehovah's	jehovas
jejune	torftig
jell	gelé
jellify	göra till gel
jelly	gelé
jelly-fish	manet
jellygraph	dupliceringsapparat
jemimas	resårkängor
jemmy	dyrk, kofot
jennet	klippare
jenneting	äpple
jeopardize	äventyra
jeremiah	jeremia
jericho	jeriko
jerk	ryckning, stöt, rycka, ryck, rycka, knyck
jerked	ryckt
jerkin	lädertröja
jerky	ryckig
jerrican	dunk
jerry	tysk
jerry-builder	husskojare
jerry-building	fuskbygge
jerry-built	fuskbyggt
jersey	tröja, ylletröja
jess	fotband
jessamine	jasmin
jest	gyckla, skämt, skämta
jester	skämtare
jesting	skämtsam
jestingly	skämtande
jet	låga, stråle, jet
jet-black	kolsvart
jetliner	linjejetplan
jetsam	vrakgods
jettison	kasta överbord
jetton	jetong
jetty	brygga, kaj, pir
Jew	jude
jew-baiting	judeförföljelse
jewel	ädelsten, juvel, klenod, smycke
jewel-case	juvelskrin
jeweller	juvelerare
jewellery	juveler
jewels	juveler
Jewess	judinna
Jewish	judisk
jewry	judarna
Jews	judar
jib	klyvare, streta emot
jibber	istadig häst
jibe	håna
jiff	genast, ögonblick
jiffy	ögonblick
jig	jigg
jigger	jiggdansare
jiggered	utpumpad, uttröttad
jiggery-pokery	fiffel
jiggle	vicka, ruska på
jigsaw	kontursåg, lövsåg
jihad	heligt krig
jilt	kvinna, svika, trolös
jim-dandy	jättebra, toppen
jiminy	kors då
jimjams	delirium
Jimmy	skotte
jimp	smärt
jingle	klirra, klirrande
jingles	upprepningar
jingo	krigsgalen
jingoism	chauvinism
jingoistic	chauvinistisk
jinks	upptåg
jinn	ande, demon
jinx	olycksbringare
jinx on	dra olycka över
jism	sats
jitney	billighetsbuss
jitter	vara nervös
jitters	nervositet, panik
jittery	skakis
job	arbete, jobb
job rotation	arbetsväxling
jobation	straffpredikan
jobber	arbetare, ackordsarbetare
jobbery	mygel, korruption
jobbing	arbete
jobbless	arbetslös
jobcentre	arbetsförmedling
joblot	varuparti
Jock	skotte, högländare
jockey	jockey
jocko	schimpans
jockstrap	suspensoar
jocose	skämtsam, munter
jocular	skämtsam
jocularity	skämtsamhet
jocund	glättig, glad, munter
jocundity	munterhet
jodhpurs	spetsbyxor
jodine	jod
jog	knuffa, lunka
jog trot	sakta lunk
joggle	skaka (på)
johnsonese	pompös engelska
joice at	glädja sig över
joie de vivre	livslust
join	förena, skarva ihop, gå med, anknyta, skarv, foga
join in	deltaga
joined	gått med
joiner	möbelsnickare, snickare
joinery	snickeri
joint	skarv, led
joint-stock	aktiebolag
jointed	ledad
jointer	fogjärn
jointly	gemensamt
joints	anslutningar
jointure	änkesäte
joist	tvärbälke
joke	vits, skämta, skämt, gyckla
joked	skojade
joker	skämtare
jokes	skämt, skämtar
joking	skämtar
jokingly	på skämt
joky	skämtsam
jollification	glad fest
jollify	festa
jolly	glad, väldigt
jolt	skaka, skakning
jonah	jona
jordan	jordanien, jordan
jordanian	jordansk
jorum	stor dryckesskål
joshua	josua
josiah	josia
joskin	bondkanin
joss	kinesisk gudabild
joss-stick	rökelsepinne
josser	kille
jostle	knuffa, knuffas
jot	annotera, jota
jotter	anteckningsbok
jottings	anteckningar
jounce	skaka
journal	dagbok, dagbok, tidskrift, tidning
journalese	tidningsspråk
journalism	journalistik
journalist	journalist
journalistic	journalistisk
journalists	journalister
journalize	införa i dagbok
journals	tidskrifter
journey	färd, resa
journeyman	gesäll
joust	tornera
jove	jupiter-guden
jovial	gemytlig
joviality	jovialitet
jovian	jupiter
jowl	kindben, haka, käke
joy	glädje, fröjd
joyful	glädjande
joyfully	glatt
joyfulness	glädje
joyless	glädjelös
joyous	fylld av glädje
joyousness	glädje
joyride	nöjestur
joys	glädjeämnen
joystick	styrspak, styrspak
jubilance	jubel
jubilant	jublande
jubilation	jubileum
jubilee	jubileum
jubilees	jubileer
judaea	judéen
judah	juda
judaism	judendom
judaize	judaisera
judder	skaka
judeen	judea
judge	domare, döma, bedöma
judged	dömts
judgement	omdöme
judges	domareboken
judgeship	domarämbete
judgment	utslag, omdöme, dom
judicature	rättskipning
judicial	rättslig
judicially	rättsligen
judiciary	domarna
judicious	klok, välbetänkt, vettig
judiciousness	förstånd
jug	kanna, tillbringare, krus
jugged	ugnsstekt
juggernaut	gudabild
juggins	dummerjöns
juggle	jonglera
juggler	jonglör
jugglery	jonglerande
jugoslavia	jugoslavien
jugular	halsblodåder
jugulate	skära halsen av
juice	saft
juiceless	saftlös
juices	safter
juiciness	saftighet
juicy	mustig, saftig
juju	fetisch
jujube	slags karamell
jukebox	skivväxlare, skivväxlare
julienne	juliennesoppa
juliet	julia
July	juli
jumbly	rörig
jumbo	klumpeduns
jumbuck	får
jump	hoppa, språng, hopp
jumped-up	uppkomlingar
jumper	hoppare, jumper
jumping	hoppande
jumps	hopp
jumpy	nervös
junction	knutpunkt
juncture	tidpunkt, kritisk tidpunkt
June	juni
jungle	djungel
jungly	djungelartad
junior	lägre, yngre
juniper	enbuske
juniper (tree)	en
junk	skräp, djonk, lump
junket	utflykt, fest
junketing	festande
junkie	knarkare
jurassic	jura
jurat	edsvuren person
juridical	rättslig
juridically	rättsligen
jurisconsul	rättslärd
jurisdiction	rättskipning
jurisdictional	juridiktions-
jurisprudence	juridik
jurisprudent	rättslärd
jurisprudential	juridisk
jurist	rättslärd
juror	jurymedlem
jury	nämnd, jury
juryman	nämndeman
jusification	motivering
just	bara, rättvis, just, rättfärdig
just as well	likaväl
just enough	lagom
just now	nyss
justicary	domsrätt
justice	rätt, rättvisa
justiceship	domarämbete
justiciable	straffbrottslig handling
justiciar	högste domare
justiciary	domsrätt
justifiable	försvarlig, befogad
justification	försvar, berättigande
justificative	rättfärdigande
justified	rättfärdigat
justify	rättfärdiga
justly	rättvist
justness	rättvisa
jut	sticka fram
jutes	jutar
Jutland	jylland
jutting	utskjutande
juvenal	juvenalis
juvenescence	tidig ungdom
juvenescent	ungdomlig
juvenile	ungdomlig
juveniles	minderåriga
juvenilia	ungdomsverk
juvenility	ungdom
juxtapose	placera vid sidan
juxtaposition	sammanställning
kaiser	kejsare
kale	kål
kangaroo	känguru
kaput	kaputt
keel	köl
keen	skarpsinnig, skarp, vass, ivrig
keen-eyed	skarpsynt
keep	förvara, utfodra, hålla, fortsätta, behålla
keep-fit	motionsgymnastik
keep accounts	föra räkenskap
keep house	hushålla
keep in order	hålla ordning
keep on doing	fortsätta med
keep quiet	hålla sig i styr
keep silence	tiga
keep time	hålla takten
keep up	bibehålla
keeper	vaktare, vårdare
keeping	behållande
keeps	behåller
keepsake	suvenir
keg	kagge, kutting
kelp	brunalg
ken	känna igen, synhåll
kennel	hundgård, hundkoja
kept	bevarad
kerb	trottoarkant
kerb-stone	kantsten
kerchief	huvudduk
kerfuffle	ståhej
kernel	korn, kärna
kerosene	fotogen
kestrel	tornfalk
kettle	kittel
kettle-drum	puka
kettle-holder	grytlapp
key	tangent, nyckel
key-code	nyckel-kod
key-fob	nyckelemblem
key-ring	nyckelring
keyboard	tangentbord
keyhole	nyckelhål
keynames	nyckelnamn
keynote	klav, grundton
keys	tangenter
keystone	grundval
keystroke	tangenttryckning
keystrokes	tangenttryckningar
keyword	nyckelord
kibosh	skitprat
kick	kick, spark, sparka
kick-off	avspark
kickback	motreaktion
kickdown	nedväxling
kickstand on a bike	cykelställ på cykel
kid	unge
kid-glove	hänsynsfull
kidder	skojare
kidding	skoj
kiddy	unge
kidnap	röva bort
kidney	njure
kids	ungar
kill	dräpa, avliva, döda, slå ihjäl
kill-joy	glädjedödare
kill-or-cure	hästkur
killed	dödad
killer	mördare
killing	dödande
kills	tar bort
kiln	brännugn
kilometre	kilometer
kilted	klädd i kilt
kin	släkt
kind	hygglig, sort, art, vänlig, god, snäll
kind-hearted	godhjärtad
kind deed	välgärning
kind of (a...)	slags ( ett ..... )
kindergarten	lekskola
kindest regards	hjärtliga hälsningar
kindle	tända
kindling	antändning
kindly	välvilligt
kindness	godhet, välvilja
kindred	släktskap
kinds	vänliga
kinetic	kinetisk
king	konung, kung
king-size	extra stor
kingdom	rike, konungarike, kungarike
kingly	konungslig
kingpin	mittenkägla
kings	kungar
kink	hugskott, fnurra
kinky	krullig, excentrisk
kinsfolk	släkt
kinship	släktskap
kinsman	släkting
kinswoman	kvinnlig släkting
kip	sömn, slaf
kipper	rökt sill, rökt fisk
kirk	kyrka
kiss	kyssa, kyss, puss
kiss-curl	tjusarlock
kiss-proof	kyssäkta
kissed	kysste
kisser	trut
kisses	kyssar
kissing	kyssande, kysser
kit	packning, utrustning
kit-bag	väska
kitbag	ränsel
kitchen	kök
kitchen-garden	köksträdgård
kitchen-midden	kökkenmödding
kitchen-range	köksspis
kitchen-sink	diskbänk
kitchen range	spis
kitchenette	kokvrå
kite	glada, drake att flyga med
kite-flying	drakflygning
kith	släktingar
kitsch	krimskrams
kitten	kattunge
kittenish	lekfull
kittens	kattungar
klaxon	bilhorn
knack	knep, vana
knapsack	ränsel, ryggsäck
knave	knekt, skälm, kanalje
knavish	skurkstreck
knead	knåda
kneading	knådande, knåda
knee	knä
knee-breeches	knäbyxor
knee-cap	knäskål
knee-deep	knädjupt
knee-high	knähögt
knee-length	knäkort
kneecap	knäskål
kneel	knäböja
kneeling	knäande
kneels	knäböjer
knell	klämtning, klämta
knelt	knäböjde
knew	visste
knick-knack	småsak
knickers	dambyxor, byxor
knife	kniv
knife-grinder	skärslipare, slipsten
knight	adelsman, adla, riddare
knight-errant	vandrande riddare
knighthood	adelskap
knitting	stickning
knitting-needle	sticka, strumpsticka
knitware	stickning
knitwear	trikåvaror
knives	knivar
knob	vred
knobby	knölig
knock	stöt, slå, knacka, bulta
knock-about	bullersam
knock-down	dråpslag
knock-kneed	kobent
knock-shop	bordell
knock-up	träning
knocked	knackade
knocker	gnällspik
knocking-shop	bordell
knoll	liten kulle
knot	knop, knut
knotted	knölig
knotty	kvistig, knölig
knout	knutpiska
know	veta, ha reda på, känna
know-all	allvetare
know-how	sakkunskap
knowing	veta
knowingly	medvetet
knowledge	insikt, vetande, kunskap, vetenskap, kännedom
knowledgeable	kunnig
known	känd
knows	vet
knuckle	knoge
knuckle-duster	knogjärn
knuckles	knogar
knured	räfflad
knurl	kordera
kooky	korkad
kow	ko
kowtow	buga sig
kudos	beröm
lab	labb
label	etikett
labeled	namngiven
labeler	etiketter
labelled	märkt
labels	etiketter
labor	arbeta
laboratorie	verkstad, laboratorie
laboratory	laboratorium
labored	arbetade
laborious	arbetsam, mödosam
labour	arbete, knoga
labour court	arbetsdomstol
labour dispute	arbetskonflikt
labour market	arbetsmarknad
labour welfare act	arbetarskyddslag
labourer	grovarbetare, arbetare, arbetare, kroppsarbetare
labourers	arbeten
laburnum	gullregn
labyrinth	labyrint
labyrinthine	labyrintisk
lace	skosnöre, spets, galon, snöra
lacerate	slita sönder
lack	frånvaro, avsaknad, saknad, sakna, brist
lack-lustre	glanslös
lackey	lakej
lacking	bristen
lacking in character	karaktärslös
lacks	saknar
laconic	fåordig
lacquer	fernissa, lackera
lacquering	lackering
lad	gosse, pojke, yngling
ladder	stege
laddie	pojke
lade	ösa
laden	lastad, fylld
ladies	damer
ladies`hairdresser	damfrisering
ladies`room	damrum
lading	lastning
ladle	skopa, slev, ösa
lady	kvinna, fru, dam, dam
lady-bird	nyckelpiga
Lady Day	vårfrudagen
lady teacher	lärarinna
ladylike	fin, förnäm
lag	söla, bli efter
laggard	sölkorv, sölig
laid	lade
lair	lya, kula, bo
laird	godsägare
laity	lekman
lake	insjö, sjö
lakes	sjöar
lamb	lamm
lame	halt, ofärdig, vanför, lam
lament	klaga, klagan
lamentation	jämmer
lamentations	klagovisorna
lamp	lykta, lampa
lamp-post	lyktstolpe
lamp-shade	lamskärm
lance	spjut, lans
land	landstiga, hamna, landsätta, ägor, landa, land
land-owner	godsägare
landed	landat
landfill	soptipp
landing	trappavsats, landstigning
landing-stage	båtbrygga
landlady	värdinna
landlord	värd, jordägare, hyresvärd
landmark	milstolpe, gränsmärke
lands	länder
landscape	landskap
landslide	ras, jordskred
lane	gränd, smal väg
language	språk
language-databases	språk-databaser
language-directions	språk-riktningar
language-files	språk-filer
language-translation	språköversättning
language-translator	språköversättare
languages	språk
languid	trög, matt
languish	tyna bort, tråna
languish for	tråna efter
lank	mager, stripigt hår
lanky	gänglig
lantern	lanterna, lykta
lap	knä
lap up	slafsa i sig
lape	uppslag på rock, slag
lapland	lappland
lapp	same
lapping	vågskvalp
lapse	lapsus, tidrymd, förlopp
larceny	stöld
larch	lärkträd
lard	späck, ister, svinister
large	stor
largely	till stor del
lark	skoj, skoja, spratt, lärka
larva	larv
lascivious	vällustig
lash	slag, rapp, piska, smäll, snärt
lasitude	trötthet
lass	tös, flicka
last	ytterst, hålla, sist, skoläst, vara, föregående
last-modified	ändrad senast
last-updated	uppdaterad senast
last a long time	räcka länge
last autumn	i höstas
last night	förra natten
last year	fjor (i)
lasted	varade
lasting	varaktig, dryg, hållbar
lasting value	bestående
lastly	slutligen
lasts	varar
latch	dörrklinka, säkerhetslås
latch-key	portnyckel
latched-in	reglade
latches	förreglingar
latching	låsning
latchkey	portnyckel
late	sen
late autumn	senhösten
lately	på sista tiden, nyligen
latent	dold, latent
later on	senare, framdeles
lateral	sido-
lath	spjäla, ribba
lathe	svarv
lather	tvåla in, löddra sig, lödder
latin	latin
latin-speaking	latintalande
latitude	latitud
latter	senare
latterly	nyligen
lattice	gallerverk, galler
Latvia	Lettland
Latvian	lettisk
laud	pris-, prisa, berömvärd
laud voice	hög röst
laudable	lovvärd
laudatory	berömmande
laugh	skratt, skratta
laughable	skrattretande
laughing	skrattande
laughing-stock	driftkucku
laughing stock	åtlöje
laughingly	skrattande
laughs	skrattar
laughter	skratt
launch	slunga, sjösätta, starta
launching	lansering
launder	tvätta och stryka
laundress	tvätterska
laundrette	tvättautomat
laundry	tvätt, tvättinrättning
laureate	lagerkrönt
laurel	lager träd
laurelwreath	lagerkrans
lava	lava
lavatory	toalett, klosett
lavatorypan	toalettstol
lavatorypaper	toalettpapper
lavender	lavendel
lavish	ymnig, slösaktig
law	lag, juridik
law-abiding	laglydig
law suit	rättegång
lawabiding	laglydig
lawbreaker	lagbrytare
lawcourt	domstol
lawer	jurist
lawful	laglig
lawgiver	lagstiftare
lawless	laglös
lawlessness	laglöshet
lawmaker	lagstiftare
lawn	gräsmatta
lawnmower	gräsklippare
lawns	gräsmattor
laws	lagar
lawsuit	process, rättegång
lawyer	sakförare, advokat, jurist
lax	lös, slapp
laxative	avföringsmedel, lösande
lay	låg, lägga
lay-by	angöringsplats
lay-figure	skyltdocka
lay-off	permittering
lay down	nedlägga
lay eggs	värpa
lay the table	duka
layabout	dagdrivare
layby	parkeringsplats
layer	skickt, varv, lager
layette	babyutstyrsel
laying	liggande
layman	lekman
layoff	friställning
layout	planering
layouts	planer
lays	ligger
laziness	lättja
lazy	lat
lead	bly, ledning, leda, anföra, försprång, föra
lead in cards	förhand i kort
leaded	blyinfattad
leaden	blyaktig
leader	ledare
leadership	ledarskap
leadfree	blyfri
leading	ledande
leading-strings	ledband
leading part	huvudroll
leadpencil	blyertspenna
leads	leder
leaf	blad, löv
leafage	lövverk
leafbud	bladknopp
leaflet	broschyr
leafmould	lövjord
leafy	lövrik, bladrik, lummig
leafy tree	lövträd
league	liga, förbund
leak	läcka
leakage	läckage
leaky	läckande
lean	mager, luta sig
leaned	lutade
leaning	lutande
leans	lutar
leap	hoppas, prång
leap-frog	hoppa bock
leap-year	skottår
leap year	skottår
leapday	skottdag
learn	lära sig, erfara
learned	lärd
learning	lära, lärdom
lease	hyra ut, hyreskontrakt, uthyrning
leasehold	arrende
leaseholder	arrendator
leash	koppel
least	minst
least-favoured	minst gynnad
leastwise	åtminstone
leather	läder
leatherette	konstläder
leathery	seg
leave	avgå, överge, lov, tillstånd, utträda, tillåtelse
leave by will	testamentera
leave of absence	tjänstledighet, permission
leave out	utelämna
leaven	surdeg
leaves	lämnar
leaving	lämna
leaving certificate	avgångsbetyg
lebanese	libanes
lebanon	libanon
lecher	flickjägare
lecherous	liderlig
lecherously	liderligt
lechery	lusta
lectern	läspulpet
lector	lektor
lecture	föreläsa, föreläsning
lecture on	föredrag om
lectured	föreläst
lecturer	föreläsare
lectureship	lektorat
led	lett, ledde
ledge	avsats, hylla
ledger	huvudbok, liggare
lee	läsida, lä
leech	igel, blodigel
leed	föra
leek	purjolök
leer	blänga, snegla, grin
leer at	snegla på
lees	drägg
leeward	i lä
leeway	avdrift
left	kvar
Left	vänstern
left	vänster, lämnade, över
left-hand	vänster
left-handed	vänsterhänt
left-overs	rester
lefthand	vänstra
leftists	vänsterfolk
leftmost	längst åt vänster
leftward	vänster
leftwards	till vänster
leg	ben
legacy	arv
legal	laglig, giltiga
legal penalty	ansvarspåföljd
legalities	lagliga skyldigheter
legality	laglighet
legalization	legalisering
legalize	legalisera
legally	lagligt
legate	påvlig legat
legatee	arvinge
legend	legend, sägen
legendary	legendariska
legerdemain	taskspeleri
leggings	benkläder
legibility	läslighet
legible	läslig
legion	legion
legionary	legionär
legionnaire	legionär
legislate	lagstifta
legislates	lagstiftar
legislation	lagstiftning
legislative	lagstiftande
legislator	lagstiftare
legislature	lagstiftande församling
legit	äkta
legitimacy	laglighet
legitimate	laglig, rättmätig, legitim
legitimatize	legitimera
legless	benlös
legs	ben
leguminous	baljväxter
leisure	fritid
leisured	ledig
leisurely	ledig, i sakta mak, maklig
leitmotif	ledmotiv
lemming	fjällämmel
lemon	citron
lemonade	läskedryck
lemonades	läskedrycker
lemony	citronsmakande
lend	låna
lend to	låna ut
lender	långivare
lending	utlåning
length	längd
lengthen	förlänga, förlängas
lengthened	förlängd
lengthening	förlängning
lengthiness	långrandighet
lengths	längder
lengthwise	på längden
lengthy	lång
leniency	mildhet, överseende
lenient	mild, överseende
lens	lins
lenses	linser
lent	lånat, lånade, fastan
lenten	fastlags-
lentil	lins
leonine	lejonartad
leotard	trikåer
leper	spetälsk
leprechaun	pyssling
leprosy	spetälska
leprous	spetälsk
lesbian	lesbiska
lesion	organskada
less	mindre
lessee	hyresgäst, arrendator
lessen	minska
lessens	minskar
lesser	mindre
lesson	lektion, läxa
lessons	lektioner
lessor	hyresvärd
lest	ifall, för att inte
let	hyra ut, låta, låt
let's	låt oss
let fall	tappa
let go	släppa
let loose	släppa
lethal	dödlig
lethargic	dvallik
lethargy	dvala
lets	låter
lett	lett, lettiska
letter	brev, skrivelse, bokstav, brev
letter-box	brevlåda
letter of credit	kreditiv
letter of indulgence	avlatsbrev
lettercard	kortbrev
letterhead	brevhuvud
lettering	bokstäver
letterpress	boktryck
letters	bokstäver
letting	låter
lettish	lettisk
lettuce	sallad
levant	levanten
levee	mottagning
level	slät, flack, nivå, jämn
level make	avjämna
levelling	avvägning
lever	hävstång, spak
leverage	hävstångsverkan
leviathan	koloss, sjöodjur
Levite	leviter
Leviticus	tredje moseboken
levity	lättsinne
levy	uttaxering, uppbåd
lewd	liderlig
lexical	lexigrafisk
lexicographer	ordboksförfattare
lexicographical	lexikografisk
lexicography	lexikografi
liability	ansvar
liable	ansvarig
liaison	förbindelseofficer, officer
liar	lögnare
libation	dryckesoffer
libel	ärekränkning i skrift
libeller	ärekränkare
libellist	smädesskrivare
libellous	smädig
liberal	liberal, frisinnad, givmild
liberality	generositet
liberalization	liberalisering
liberate	frige, befria
liberate from	fritaga från
liberated	frigav
liberation	befrielse
liberator	befriare
liberties	friheter
libertine	vällusting
liberty	frihet
liberty if the press	tryckfrihet
libra	pund
librarian	bibliotekarie
libraries	bibliotek
library	bibliotek
librarys	bibliotekens
lice	löss
licence	licens, självsvåld
licensed	licenserad
licensee	licensinnehavare
licenser	licensgivare
licensing	tillståndsgivning
licentiate	licentiat, auktoriserad
licentious	utsvävande, tygellös
lichen	lav
lick	slicka
licked	slickade
licking	slickande
licks	slickar
lid	lock
lie	ljuga, lögn, ligga
lie upon	åvila
liege	vasall-
lier	lögnare
lies	ligger
lieutenant	löjtnant
life	levnad, liv, leverne
life-like	livslevande
life-saving	livräddning
life-size	naturlig storlek
life insurance	livförsäkring
lifebelt	livbälte
lifeblood	livsnerv
lifeboat	livbåt
lifebuoy	livboj
lifeless	livlös
lifeline	livlina
lifelong	livslång
lifespan	livslängd
lifetime	livstid
lift	hiss, lyfta
lifted	lyft
liftman	hisskonduktör
ligament	ligament, bindsena
ligh opera	opertett
light	lätt, tända, sken, lindrig, ljus, tunn, lyse
light-bulb	glödlampa
light-hearted	bekymmerslös
light-wave	ljusvåg
lighten	upplysa, lätta, blixtra, tändare
lighter	pråm, lätta
lighthouse	fyrtorn, fyr
lighthouses	fyrar
lighting	belysning, blixt
lightly	lätt
lightness	lätthet
lightning	blixt
lightning-conductor	åskledare
lights	ljus
lightship	fyrskepp
lightweight	lättvikt
likable	sympatisk
like	lik, liksom, tycka om, gilla, som
liked	gillade
likelihood	sannolikhet
likely	trolig, sannolik, antaglig
liken	likna
likened	lika
likeness	likhet
likes	gillar
likewise	likaledes, sammaledes, jämför
liking	tycke, böjelse, gillar
lilac	lila, syren
lilo	gummimadrass
lilt	rytm
lilting	rikt modulerad
lily	lilja
lily of the valley	liljekonvalj
limb	lem, trädgren
limber	böjlig
lime	kalk, lind, kalka
limelight	rampljus
limerick	femradig dårdikt
limes	kalkar
limestone	kalksten
limetree	lind
limey	britt, brittisk sjöman
limit	begränsa, gräns, inskränka
limitation	begränsning, inskränkning
limited	begränsad
limited company (Ltd.)	aktibolag AB
limiting	begränsande
limits	gränser
limp	mjuk, halta
limpet	skålsnäcka
limpid	klar
limping	haltande
linchpin	hjulsprint
linden	lind
line	streck, elledning, lina, rad, fodra, linje
line-etched	linjeetsad
line of conduct	handlingssätt
lineage	härstamning
lineal	direkt
lineament	anletsdrag
linear	linjär
linearally	linjärt
lined	fodrad, randig
linefeed	radmatning
linefeeds	radmatningar
linen	lärft, linnetyg, linne
linenumber	radnummer
linenumbering	radnumrering
linenumbers	radnummer
liner	linjeflyg, linjefartyg, cylinderfoder
ling	ljung, långa
linger	söla, leva, fortleva, dröja
lingerie	damunderkläder
lingering	dröjande
lingo	fikonspråk
linguist	språkman
linguistic	språklig
linguistics	språkvetenskap
linguists	språkkännare
lining	foder
link	länk, led
linkage	länksystem
linkages	sammankopplingar
linked	länkade
linking	länkande
links	länkar
linnet	hämpling
lino	korkmatta
linocut	linoleumsnitt
linoleum	korkmatta
linseed	linfrö
linseed-oil	linolja
lintel	överstycke
lion	lejon
lioness	lejoninna
lionize	dyrka
lip	läpp, pip
lip-service	tomma ord
lipstick	läppstift
liquefaction	smältning
liquefy	göra flytande
liqueur	likör
liquid	vätska
liquidate	betala, likvidera
liquidation	betalning
liquidator	konkursförvaltare, utredningsman
liquidity	likviditet
liquidizer	mixer
liquor	sprit
liquorice	lakrits
lisp	läspning, läspa
lisping	läspande
lissom	smidig
list	förteckning, lista, nota
listed	listad
listen	lyssna
listen to	avhöra, höra på, avlyssna
listener	lyssnare
listening	lyssna, lyssnar
listing	uppräkning
listings	listor
listless	apatisk, liknöjd, håglös
listlessly	lojt
lists	tar upp
lit	tände, tänt
litany	litania
literal	ordagrann, ordagrann, bokstavlig
literally	bokstavligen, formligen
literary	litterär
literate	bildad
literature	lektyr, litteratur
litharge	silverglöd
lithe	smidig, böjlig
lithography	litografi
Lithuania	Litauen
Lithuanian	litauisk
litigant	processande
litigate	processa
litigation	process
litre	liter
litter	skräp, bår, kull av djuryngla
littered	skräpig
little	ringa, litet, liten, lilla, föga
little ones	små
liturgic	liturgisk
liturgical	liturgisk
liturgy	liturgi
livable	beboelig
live	vistas, leva, bo
livelihood	uppehälle
liveliness	livlighet
lively	livlig, alert
liven	pigga upp
liver	lever
liverish	ut gängorna
livery	livré
lives	bor
livestock	boskap
livid	askgrå, dödsblek
living	existens, uppehälle, utkomst, levebröd, levande
lizard	ödla
llama	lamadjur
load	lassa, lasta, ladda, börda, lass
loading	laddande
loads	massor av, laddar
loadstone	magnetit
loaf	flanera, limpa
loafer	dagdrivare
loam	lera, lerjord
loamy	lerig
loan	lån
loath	ohågad, ovillig
loathing	vämjelse, leda
loathsome	avskyvärd
loaves	limpor, bröd
lobby	korridor, foajé
lobbyist	korridorpolitiker
lobe	lob, öronsnibb
lobe of the ear	öronsnibb
lobster	hummer
local	lokal, lokala
locale	plats
locality	läge, ort
localize	lokalisera
locally	lokala
locate	lokalisera
locates	lokaliserar
locating	lokaliserande
locations	platser
loch	låsa, fjord, sjö
lock	sluss, lås, hårlock, låsa
lock out	utestänga
lockable	låsbar
locker	låst, förvaringsskåp
locket	medaljong
locknut	låsmutter
locks	låser
locksmith	låssmed
lockups	låsningar
locomotion	förflyttning
locomotive	rörlig, lokomotiv
locust	gräshoppa
locution	talesätt
lode	malmåder
lodestar	polstjärna, ledstjärna
lodestone	naturlig magnet
lodge	inhysa, frimurarloge, logera, inhysa, härbärgera
lodger	inneboende
lodging	logi
lodgings	rum, bostad
loft	loft, vind, skulle
lofty	ståtlig, hög
log	träkubb, stock, vedträ, logg, timmerstock
logarithmic	logaritmisk
logarithmically	logaritmiskt
logic	logik
logical	logisk
logician	logiker
login	inloggning
logotype	logotyp
logout	utloggning
logs	stockar
loin	lunga
loins	lungor
loiter	gå och driva, söla, dröja
loiterer	dagdrivare
loitering	sölig
lolipop	slickepinne
loll	vräka sig
lollipop	slickepinne
lolly	slickepinne
lone	ensamt
loneliness	ensamhet
lonely	ensam, enslig, ödslig
lonelyness	ensamhet
lonesome	enslig, ensam
long	lång, länge
long-distance heating	fjärrvärme
long-range	långväga
long-sighted	långsynt
long-term	långfristig
long ago	länge sedan
long for	längta efter, åstunda
longbow	pilbåge
longed	längtade
longest-running	äldst utgivna
longevity	långt liv
longhand	vanlig skrift
longing	längtan, längtansfull
longish	lång
longitude	longitud
longitudinal	längsgående
loo	toa
look	uppsyn, titta, blick, min, ögonkast, titt, se
look-out	utkik, utsikt
look after	tillse, passa, efterse, sköta
look at	bese, beskåda, betrakta
look at oneself in the glass	spegla sig
look for	söka efter
look forward to	motse
looked	tittade
looking-glass	spegel
lookover	genomsyn
looks	tittar, utseende
loom	skymta fram, vävstol
looms	framträdande
loon	odåga, storlom, slyngel
loony	galen
loop	slinga, ögla, hyska
loop-hole	kryphål
loose	loss, lösa, lös, slak, rörlig
loose living	skörlevnad
loosely	löst
loosen	lossna, lossa
looses	förlorar
loot	plundra
lop	skära bort
lop-sided	skev, sned
lord	lord, herre
lordly	förnäm, myndig, ståtlig
lordship	herravälde
lorries	lastbilar
lorry	lastbil
lose	mista, tappa, förlora
losing	förlora
loss	förlust
loss of men	manspillan
losses	förluster
lost	försvunnen
losts	förlorar
lot	mycket, lott
lotion	hårvatten
lots	massor
lottery	lotteri
lottery-ticket	lottsedel
loud	ljudlig, högljud, högt
loud laughter	gapskratt
louden	göra högre
loudly	högt
loudmouth	skrävlare
loudspeaker	högtalare, högtalare
lounge	schäslong, vestibul, flanera
lounge around	flanera, ströva omkring
lounge lizard	salongslejon
lounge suit	kavajkostym
lounger	dagdrivare, lätting
loupe	lupp
lour	blänga
louse	lus
lousy	urusel
lout	tölp, drummel
loutish	slyngelaktig
louver	spjälgaller, luftintag
lovable	älsklig
love	kärlek, älska
love of humanity	människokärlek
loved	älskade
loveless	kärlekslös
loveliness	ljuvlighet, skönhet
lovely	söt, förtjusande, härlig, vacker, älsklig
lover	älskare
lovesick	kärlekskrank
lovey	älskling
loving	kärleksfull, öm
lovingly	kärleksfull
lovingness	kärlek
low	gemen, låg
low-cost	lågpris
low-necked	urringad
low-sulfur	lågsvavlig
lowbrow	obildad
lower	lägre, nedre
lower-case	små
lower edge	underkant
lower jaw	underkäke
lower lip	underläpp
lowercase	gemen
lowered	sänkte
lowermost	lägst
lowest	lägsta
lowland	lågland
lowlands	lågland
lowly	ödmjuk, ringa
lowness	låghet
loyal	trogen, lojal
loyal to	solidarisk mot, lojal mot
loyalty	lojalitet, trohet
lozenge	romb
Ltd	aktiebolag
lubber	tölp
lubricant	smörjmedel
lubricate	smörja
lubricating	smörj-
lubrication	smörjmedel
lucerne	lusern
lucid	redig, klar, överskådlig, lysande
lucidity	klarhet
luck	tur
luckily	lyckligtvis
luckless	oturlig, vanlottad
lucky	lycklig, lyckosam
lucrative	lönande, lukrativ
lucre	för nöd vinnings skull
lucubrition	skriverier
ludicrous	löjlig, orimlig
lug	släpa (på), handtag, grepe
luggage	reseffekter, bagage
luggage rack	bagagehylla
luggage van	resgodsvagn
lugubrious	dyster, sorglig
luke	lukas
lukewarm	ljum
lull	vyssja
lull to sleep	söva
lullaby	vaggsång
lumbago	ryggskott
lumber	lufsa, timmer, skräp
lumber-room	skräpkammare
lumberer	skogsarbetare
lumberjack	skogsarbetare
lumberman	timmerman
lumberyard	brädgård
luminary	ljuskälla, himlakropp
luminosity	lysförmåga
lumme	kors!
lummox	drummel
lump	bit, sockerbitklimp, klump
lump of sugar	sockerbit
lumpenproletariat	trasproletariat
lumper	hamnarbetare
lumpsum	klumpsumma
lumpy	klimpig
lunacy	vansinne
lunar	mån-
lunar month	månvarv
lunar probe	månsond
lunatic	sinnessjuk, hospital, dåre, vansinnig
lunch	luncha, lunch
lunch break	lunchrast
lunch room	lunchrum
luncheon	luncha, lunch
luncheonette	lunchbar
lunching	lunchar
lung	lunga
lunge	göra utfall, utfall
lungs	lungor
lupin	lupin
lupine	varglik
lurch	kränga, krängning, sladdra
lure	locka, lockelse
lurid	spöklik, brandröd
lurk	ligga på lur
lurking	lurande
luscious	ljuvlig, läcker
lush	yppig
lust	begär, åtrå
lustful	vällustig, lysten
lustfully	lustfyllt
lustily	lustfyllt
lustiness	vigör, livskraft
lustre	ljuskrona, glans
lustreless	matt, glanslös
lustrous	glänsande
lusty	frisk
lute	luta
Lutheran	luteran, luthersk
luxuriant	yppig, frodig
luxuriate	frodas
luxurious	luxuös, luxulös
luxury	lyx
lye	lut
lying	lögnaktig, liggande
lying-in	barnsäng
lying hospital	BB, barnbördshus
lymph	lymfa
lymph node	lymfkörtel
lymphocyte	lymfocyt
lynch	lyncha
lynx	lodjur, lo
lynxeyed	skarpögd
lyre	lyra
lyric	lyrisk
lyrical	lyrisk
lyricism	lyrisk stil
lyricist	lyriker, textförfattare
lyrics	texter, lyrik
M.P.	Member of Parliament
ma	mamma
macabre	makaber
macadam	makadam
macaroni	makaroner
macaroon	mandelkaka
mace	spikklubba, spira, ämbetsstav
Macedonia	macedonien
macerate	blöta upp, laka ur
machete	machete
machinate	intrigera, smida ränker
machination	intrig
machine	maskin
machine-gun	kulspruta
machine-guns	kulsprutor
machine-readable	maskinläsbar
machinery	maskiner
mackerel	makrill
macro	makro
macros	makron
mad	tokig, vansinnig, vansinne, galen
madam	min fru, fröken
madcap	våghals
made	gjort, gjorda
madman	vettvilling, dåre, galning
madness	galenskap, vansinne, dårskap
maelstrom	malström
magazine	tidskrift, magasin
maggot	mask
magi	de tre vice männen
magic	trolleri, magi, magiskt
magician	trollkarl
magics	underverk
magistrate	polisdomare
magistrates` court - the	rådhusrätt
magnanimity	ädelmod
magnanimous	storsint
magnate	magnat
magnetic	magnetisk
magneto	magnetapparat
magnification	förstoring
magnificence	prakt
magnificent	magnifik, storartad
magnifies	förstorar
magnify	förstora
magnitude	storlek, vikt
magpie	skata
mags	magasin
magstrates	magistrat
mahogany	mahogny
Mahomet	Mohammed
maid	hembiträde, tjänsteflicka, jungfru
maiden	mö, ungmö, ogift
maidenhead	jungfrulighet
mail	post
mail-coach	diligens
mail-order	postorder
mail drop	brevinkast, brevlåda
mailbag	postsäck
mailed	skickat
mailing	post
mailplanes	postflyg
maim	lemlästa, stympa
maimed	lytt
main	huvudsaklig
main point	huvudsak
mainframe	huvudram
mainland	fastland
mainly	huvudsakligen
maintain	upprätthålla, bevara, underhålla, bibehålla
maintaining	bevara
maintenance	underhålla, skötsel
maize	majs
maize-cob	majskolv
majestic	majestätisk
majesty	majestät
major	durton, större
majority	majoritet, flertal
majority-owned	majoritetsägd
majuscule	stor bokstav
make	åstadkomma, förfärdiga, skapa, tillverka, göra
make-believe	overklighet, fantasi, låtsaslek, låtsad
make-up	sammansättning, smink, sminkning
make a bet	slå vad
make a blunder	dabba
make a confession	avlägga bekännelse
make a fortune	skapa en förmögenhet
make a fuss	fjäska
make a journey	göra en resa
make a mistake	missta sig
make a noise	bullra, väsnas, stoja
make a person believe	inbilla
make after	rusa efter
make an appointment with	beställa tid hos
make an impression	imponera
make as if	låtsas som om
make away with a person	röja någon ur vägen
make clear	klargöra
make dirty	smutsa
make do with	få klara sig med
make fast	förtöja
make fun of	gäckas med
make haste	raska på
make it up	bli sams, enas
make jam	sylta
make known	kungöra
make light of	bagatellisera
make love to	kurtisera
make nervous	enervera
make one's voice heard	göra sin röst hörd
make ons's début	debutera
make port	angöra hamn
make sure of	förvissa sig om
make the bed	bädda
make the price	faststalla priset
make tight	täta
make up ones mind	föresätta sig
make use of	använda, nyttja
make worse	förvärra
maker	fabrikant, tillverkare, skapare
makers	tillverkare
makes	gör
makeshift	nödfallsutväg, provisorisk
makeweight	fyllnadsgods
making	tillverkning, framställning
malachi	malaki
malady	sjukdom, sjuk
Malayan	malaj
malcontent	missnöjd
male	manliga, hane
male sex	mankön
malefactor	missdådare
malevolent	illvillig
malice	skadeglädje, illvilja, elakhet
malicious	illvillig, elak
malign	elakartad, baktala
malignity	ondska
mall	köpcentrum
mallard	and, gräsand
malleable	formbar, smidbar
mallet	klubba
malt	malt, öl
maltreat	behandla illa
mammal	däggdjur
mammoth	mammut, jätte-, kolossal
man	människa, karl, bemanna
man's	mannens
man-made	handgjorda
man-of-war	örlogsfartyg, krigsfartyg
man-slaughter	dråp
manævre	manövrera
manage	hantera, förestå, handha, manövrera, förvalta
managed	skött
management	hantering, förvaltning, ledning
manager	direktör, ledare, föreståndare, regissör
manages	klarar
mandate	mandat
mandatory	obligatorisk
mandible	käke
mandrel	dorn
mane	hästman
mane on a horse	man
maneuver	manövrera
maneuverability	manöverduglighet
maneuvered	manövrerade
maneuvering	manövrerande
mange	skabb
manger	krubba
mangle	mangla, mangel
manhood	manlighet, mandom
mania	vanvett, vurm, mani
maniac	galning
manias	manier
manicure	manikyr, manikyrera
manifest	uppenbar, ådagalägga
manifestation	yttring
manifestations	manifestationer
manifold	mångfaldig
manikin	modelldocka, pyssling
manikins	pysslingar
manipulate	manipulera
manipulating	användande
mankind	mänsklighet, människosläkte
manliness	manlighet
manly	manlig
mannequin	provdocka, mannekäng
manner	vis, sätt, maner
mannered	tillgjord
mannerism	maner
mannerly	väluppfostrad
manners	åthävor, fason, umgängessätt
mannish	karlaktig
manoeuvre	manöver, manövrera
manor	herrgård
manor-house	slott
manpower	arbetskraft
manservant	tjänare
mansion	herrgård
mantelpiece	spiselkrans
mantle	mantel, kappa
manual	handbok, manuellt, manual
manually	manuellt
manuals	manualer
manufacted	tillverkad
manufacture	tillverkning, fabricera, förfärdiga, tillverka
manufactured	tillverkade, arbetad
manufacturer	tillverkare, fabrikant
manufacturers	tillverkare
manufacturing	tillverkande
manure	gödsel, gödsla
manuscript	manuskript
many	många, flera
map	karta
maple	lönn
mapping	kartläggande
maps	kartor
mar	fördärva
marauder	plundrare
marauding	plundrande
marble	marmor, spelkula
march	marsch, marschera
March	mars
march	tåg
marching off	avmarsch
marchioness	markisinna
mare	sto
mare's-nest	värdelös upptäckt, illusion
margarine	margarin
marge	margarin
margin	marginal
margin-to-margin	marginal till marginal
marginality	i kanten
margine	kant, marginal
marguerite	prästkrage
marguerites	prästkragar
marigold	ringblomma
marine	marin, flotta
mariner	sjöman
maringue	maräng
marital	äktenskaplig
maritime	sjöfarts-, kust-
marjoram	mejram
mark	märka, märke, markera, signera, beteckna
mark of distinction	utmärkelsetecken
mark of interrogation	frågetecken
mark with numbers	numrera
markdown	prissänkning
market	salutorg, marknad, avsättningsområde
market-place	torg, salutorg
marketing	marknadsförande
marketplace	salutorg
marking	märkning, markering
marks	märken
marksman	skarpskytt
markup	pålägg
marmalade	marmelad, apelsinmarmelad
marmot	murmeldjur
maroon	rödbrun
marquess	markis
marquis	markis
marriage	giftemål, vigsel, äktenskap
marriageable	giftasvuxen
married	gift
married to	gift med
marrow	kärna, märg
marry	gifta sig med, viga, gifta sig
marsch	sumpmark
marsh	sumpmark, träsk, moras, kärr
marshal	ställa upp, marskalk
marshland	sumpmark
marshy	kärr-, sank
mart	handelsplats
marten	mård
martial	krigisk
martyr	martyr
marvel	under, förundra sig
marvellous	underbar, vidunderlig
marzipan	marsipan
masculine	maskulin
mash	mosa, mos
mashed-potatoes	potatismos
mask	maskera, mask
mason	murare, frimurare
masoretes	masoreterna
masque	maskspel
masquerade	maskerad
masquerades	maskeras
mass	massa, mässa
mass-produce	massproducera
mass media	massmedia
massacre	massakrera, massaker
massage	massage
masseur	massör
massif	bergmassiv
massive	massiv
mast	mast
master	behärska, bemästra, mästare, patron, husbonde
master-stroke	genidrag
master copy	matris, original
Master of Arts	filosofie magister
Master of Science	filosofie magister
master one's temper	behärska sig
master`s desk	kateder
mastered	kännare
masterful	dominerande
masterkey	huvudnyckel
masterly	mästerlig
masterpiece	mästerverk
mastery	sakkunskap, herravälde
masthead	masttopp
masticate	tugga
mastiff	stor hund
mastodon	mastodont
masturbate	onanera
masturbating	onanerande, onani
mat	matt yta, matta
matador	matador
match	matcha, tändsticka, make
match-cord	stubintråd
match - to merry	parti
match point	matchboll
matchbox	tändsticksask
matching	motsvarande
matchless	makalös, storartad
matchmaker	äktenskapsmäklare
mate	para, styrman, kompis
material	väv, tyg, materiell, ämne, stoff
materialism	materialism
materially	väsentligt
materialze	bli till, förverkliga
materity dress	mammaklänning
maternal	moderlig, moders-
maternity home	BB
matey	kamratlig
math	matematik
mathematical	matematiska
mathematically	matematiskt
mathematician	matematiker
mathematicians	matematiker
mathematics	matematik
matinée	matiné
mating	parning
mating call	parningsläte
matins	morgonbön, ottesång
matrarch	matriark
matrices	matriser
matricide	modermördare
matriculate	skriva in sig vid universitet
matriculation	studentexamen
matrimonial	äktenskaplig, giftermåls-
matrimony	äktenskap
matrix	matris, gjutform
matron	husmor, fru
matter	ting, materia, ärende, angelägenhet, stoff, sak
matter-of-fact	saklig
matter of taste	smaksak
matters	stoffet
matting	mattillverkning
mattock	bred hacka
mattress	madrass
mature	vuxen, mogen
maturity	mognad
matutinal	tidig
matzo	osyrat bröd
maudlin	gråtmild, halvfull, sentimental
maul	misshandla
maunder	släntra omkring
maundy	fottvagning
Maundy Thursday	skärtorsdag
mausoleum	mausoleum
mauve	malvafärgad
maverick	politisk vilde, ensamvarg
mavis	taltrast
maw	mage, gap
mawkish	kväljande, mjäkig
maxim	regel, sentens, grundsats
maximazed	maximerad
maximize	maximera
maximum	maximal
may	måtte, får
May	maj
may	kan, må
maybe	kanhända, kanske
mayday	första maj
MayDay	S.O.S.
mayflower	gullviva, vårblomma
mayfly	dagslända
mayhem	förödelse
mayonnaise	majonnäs
mayor	borgmästare
maypole	majstång
mayst	kan, får
maze	virrvarr, labyrint
mazurka	mazurka
mazy	förvirrande
mdi-interface	mdi-gränssnitt
me	mig, jag
mead	äng, mjöd
meadow	äng
meadow mushroom	champinjon (ängs- )
meagre	torftig, mager
meal	måltid, mål mat
meal-beetle	mjölbagge
meal-ticket	lunchkupong
meal time	matdags
mealy	mjölig
mealy-mouthed	undanglidande
mean	mena, lumpen, småaktig, futtig, gemen, låg, betyda
meander	slingra sig
meaning	betyder, betydelse
meaningful	meningsfull
meaningless	intetsägande, meningslös
meanings	betydelse
means	utväg, menas, medel, råd (utväg)
means of communication	fortskaffningsmedel
means of expressing	uttryckssätt
meant	menade, menat
meantime	under tiden
meanwhile	under tiden
measles	mässling
measly	futtig, ynklig
measure	mått, takt, mäta, åtgärd
measure of length	längdmått
measured	avmätt, mätt
measurement	mått
measures	mått
measuring	mätning
measuringtape	måttband
meat	kött
meat-shop	köttaffär
meat course	kötträtt
meatball	köttbulle
meatloaf	köttfärslimpa
meatpie	köttpaj
meaty	köttig
mecaw	ara
mechanic	mekaniker
mechanical	mekaniker, maskinell
mechanically	rutinmässigt
mechanics	mekanik
mechanism	mekanism
medal	medalj
medallion	medaljong
meddle (in)	lägga sig i, befatta sig med
meddles	befattar sig
meddlesome	beskäftig, påträngande
mediaeval	medeltida
medial	mitt-, medial
median	median
mediate	medla
mediation	medling, förmedling
mediator	medlare
medical	läkar-, medicinsk
medical student	medicinare
medicament	läkemedel
medication	medicin
medicine	medicin, läkemedel
medicine man	medicinman
medieval	medeltida
mediocre	medelmåttig
mediocrity	medelmåtta
meditate	meditera, planera
Mediterranean	medelhavs
medium	medelmåttlig, mellan
medium length	medellängd
medium wave	mellanvåg
medley	blandning
medulla oblongata	förlängda märgen
medusa	manet
meek	ödmjuk, undergiven, tålmodig
meet	träffas, träffa, råka, mötas, uppfylla, möta
meet again	återse
meet with	påträffa, anträffa
meet with kindness	röna vänlighet
meeting	samling, sammanträde, möte
megahertz	megahertz
megalomania	storhetsvansinne
megaphone	megafon
megs	megabyte, MB
meister	mästare
melancholy	vemod, svårmod, melankoli, dysterhet, tungsint
mêlée	livlig debatt, handgemäng
meliorate	förbättra
mellow	mogen, mogna, fyllig
melodic	melodisk
melodious	melodisk
melodrama	melodrama
melody	melodi
melon	melon
melt	tina, smälta
melting	smält
melting pot	smältdegel
meltingpoint	smältpunkt
mem	minne
member	medlem, ledamot
member's	medlems
member of Parliament	riksdagsman
membership	medlemskap
membrane	membran, hinna
memento	minnessak, minne
memo	PM
memoir	biografi, memoar
memorable	minnesvärd
memorandum	not, promemoria
memorial	minnesmärke
memories	minnen
memorize	memorera
memorizing	memorerande
memory	minne
memory-depending	minnesberoende
memos	pm
men	karlar, manskap
menace	pest, hotelse, hot
menacing	hotet
mend	laga, reparera
mendacious	lögnaktig
mendacity	lögnaktighet, osanning
mended	reparerade
mendicant friar	tiggarmunk
mending	lagning, reparerande
menfolk	manfolk, karlar
menial	tjänar-, simpel
meningitis	hjärnhinneinflammation
menopause	klimakteriet
menses	menstrution
mensuration	mätning
menswear	herrkläder
mental	sinnes-, sjäslig
mental state	själstillstånd
mentality	mentalitet
mentally	andligen, mentalt
menthol	mentol
mention	nämna, omtala, omnämna
mentor	mentor, handledare, rådgivare
menu	matsedel, meny
menu-driven	menystyrt
mercantile	affärs-, handels-
mercenary	legosoldat, vinningslysten, vinningslysten
mercer	manufakturhandlare
merchandise	handelsvaror
merchant	köpman, handlare
merchantability	köpvärde
merciful	nådig, barmhärtig
merciless	obarmhärtig, skoningslös
mercilessly	obarmhärtigt
mercury	kvicksilver
mercy	barmhärtighet
mere	idel, ren, blott och bar
merely	blott, endast, bara
meretricious	liderlig, prålig
merge	sammanfoga
merger	sammanslagning
meridian	meridian
meringue	maräng
merit	förtjäna, förtjänst, merit
merited	välförtjänst
meritorious	förtjänstfull
merits	meriter
merle	koltrast
mermaid	sjöjungfru
merriment	munterhet
merriness	munterhet
merry	god, munter
merry-go-round	karusell
merry-goround	karusell
mescalin	meskalin
mesdames	mina damer
mesh	maska, nätmaska
mesmerize	hypnotisera
mess	mäss
mess kit	högtidsdräkt
mess up	röra till, trassel
message	meddelande, bud, budskap
messenger	budbärare
messenger boy	springpojke
Messiah	Messias
messianic	messianska
met	möttes
metabolic	metabolism, ämnesomsättnings-
metabolism	ämnesomsättning
metacharacter	metatecken
metage	mätavgift
metal	metall
metallic	metallisk
metallurgic	metallurgisk
metalwork	metallarbete
metalworking	metallbearbetning
metamorphosis	metamorfos, förvandling
metaphor	liknelse
metaphorically	bildspråk
meteor	meteor
meteorology	meteorologi
meter	mätare
method	metod
methodical	metodisk
methodically	metodiskt
Methodist	metodist
methods	metoder
methylated spirit	rödsprit
meticolous	noggrann, minutiös
metre	meter
metric	meter
metric-convention	meterconventionen
metric system	metersystem
metropolis	världsstad
mettle	skrot och korn, kurage
mettlesome	livlig, morsk
mew	jama
mews	stallänga
miaow	jama
mica	glimmer
mice	möss
michaelmas	mickelsmässa
micro-organism	mikroorganism
micro-size	mikro-storlek
micrometer	mikrometer
microphone	mikrofon
microprocessor	mikroprosessor
microscope	mikroskop
mid	bland, mellan
midday	middag
middle	mitten, mitt, mellerst
middle-aged	medelålders
middle age	medelålder
Middle Ages - the	medeltiden
middle finger	långfinger
middlebrow	medelsvensson
middleclasses - the	medelklassen
middleman	mellanhand
middling	medelmåttig
midge	kryp, mygga
midget	miniatyr-, liten sportbil, dvärg
midnight	midnatt
midriff	mellangärde
midshipman	sjökadett
midst	mitt i
midsummer	midsommar
midway	halvvägs
midwife	barnmorska
midwifery	förlossningshjälp
midwinter	midvintern
mien	utseende, min, hållning
might	kan
mightily	mäktigt
mighty	mäktig, väldig
migrant	flyttande
migrate	utvandra
mike	mikrofon
mild	blid, lindrig, mild
mildew	brand, mögel, rost
mildness	mildhet
mile-post	milstolpe
mile=10kms	mil=10km
mileage	miltal
milieu	miljö
militancy	stridbarhet
militant	stridslysten
militaristic	militära
military	militärisk, militär
military man	militär
military service	värnplikt
militia	milis, lantvärn
milk	mjölka, mjölk
milk lorry	mjölkbil
milk tooth	mjölktand
milking	mjölkande
milkmaid	mjölkerska
milkman	mjölkförsäljare, mjölkutkörare, mjölkbud
milksop	mes, morsgris
milky	mjölkaktig
Milky Way	vintergatan
milkyway	vintergatan
mill	kvarn
mill-hand	fabriksarbetare
millenium	tusenårsrike
millennial	tusenårig
millennium	tusenårigt riket, årtusende
miller	mjölnare
millet	hirs
milliard	miljard
milliner	modist
millinery	modevaror
millinery shop	modeaffär
million	miljon
millionaire	miljonär
millions	miljoner
milt	mjölke
mime	mime, pantomin
mimic	härma, apa efter
mimicry	härmning, skyddande förklädnad
mince	trippa, tala fint, finhacka
mincing-machine	köttkvarn
mind	själ, ha något emot, tanke, sinne, minne, håg
mind about	bry sig om
minded	sinnad
minds	sköter
mine	min, minera, mina, gruva
miner	gruvarbetare
mineral	mineral
mines	gruvor
mingle	blanda sig, blanda
miniature	miniatyr
minicomputer	minidator
minicomputers	minidatorer
minimise	minimera
minimized	minimerad
minimizes	minimerar
minimizing	minimerande
mining	bergsbruk, gruvdrift
mining engineer	bergsingenjör
minion	gunstling, någons kreatur
minipill	minipiller
minister	minister, frikyrkopräst, präst, statsråd
ministry	ministär, statsråd, departement, prästämbete
minnow	spigg
minor	moll, mindre
minority	minoriteter
minors	underåriga
mint	prägla, myntverk, myntaväxter
minted	präglat
minuet	menuett, minut
minutes	protokoll, minuter
minx	näbbgädda
miracle	underverk, mirakel
miraculous	underbar
mirage	hägring
mire	dy
mirror	återspegla, spegel
mirrors	återspeglingar
mirth	munterhet
misadventure	missöde, våda
misapplied	missriktad
misapprehension	missuppfattning
misbehaviour	dåligt uppförande
misc	div
miscarriage	missfall
miscellany	diverse
mischance	olycka
mischief	rackartyg, ofog, okynne, odygd
mischievous	odygd, okynnig
miscible	blandbar
misconception	missuppfattning
misconduct	vanskötsel, dåligt uppförande
misdeed	ogärning
misdemeanour	förseelse
miser	snålvarg, girigbuk
miserable	förtvivlad, eländig, ömklig, usel
miserably poor	utfattig
miserly	girig
misery	elände
misfire	klicka
misfit	missanpassad
misfortune	olycka
misgivings	farhågor
misgovernment	vanstyre
mishap	missöde
mislay	förlägga
mislead	vilseleda, förleda, missleda, förvilla
mismanage	förfuska, missköta, vansköta
mismanagement	vanskötsel
misplace	felplacera
misprint	tryckfel
misrepresent	förtala
misrepresented	förvrängd
miss	sakna
Miss	fröken
miss	förfela, missa, miss
miss the mark	bomma
missile	kastvapen
missiles	robotar
missing	saknas
mission	värv, uppgift, mission
missionaries	missionärer
missionary	missionär
missive	skrivelse
misspelled	felstavat
misspellings	felstavningar
mist	tjocka, dimma, imma, töcken
mistake	misstag, misstag
mistletoe	mistel
mistress	husmor, älskarinna, matmor, lärarinna
misty	disig, dimmig
mistype	skriva fel
misunderstand	missuppfatta, missförstå
misunderstanding	missuppfattning, missförstånd
misuse	missbruka, missbruk
mite	skärv
mitigate	mildra
mitten	vante
mix	sammanblanda, mixa, blanda
mix up	röra ihop
mixed	blandad
mixed-race	blandras
mixed up	inblandad
mixes	blandar
mixture	blandning
moabites	moabiterna
moan	stöna
moaning	stönande
moat	vallgrav
mob	mobba, pack, mobb, slödder, pöbel
mobile	rörlig
mobility	rörlighet
mobilize	mobilisera
mockery	hån
mode	läge
mode of application	användningssätt
model	utforma, mönster, modell, mannekäng, föredöme
modeling	modellerande
models	modeller
modems	modem
moderate	moderera, dämpa, måttlig, sansad, moderat
moderation	måtta
modern	modern
modernize	modernisera
modes	upplösningar
modest	blygsam, ärbar
modesty	blygsamhet
modification	ändring
modifications	ändringar
modified	ändrad
modifiera	modify
modifies	ändrar
modify	modifiera
modifying	modifiera
module	modul
modules	moduler
moist	fuktig
moisture	fuktighet, fukt
molar	oxeltand, molar
mold	mögel
moldboard	plogbill
mole	mullvad
molecule	molekyl
molecules	molekyler
molest	antasta
mom	mamma
moment	ögonblick, stund
momentary	kortvarig
monarch	monark
monarchy	monarki
monarki	monarchy
monastery	kloster, munkkloster
Monday	måndag
monday-friday	måndag till fredag
monetary	monetär
money	pengar, penningar
money-back	pengarna-tillbaka
money-order	postanvisning
monitor	övervaka
monitoring	övervakning
monk	munk
monkey	apekatt, apa
monkey house	aphus
monks	munkar
monochrome	svartvit
monologue	monolog
monoplane	monoplan
monopolize	lägga beslag på
monopoly	monopol
monorail	enspårig järnväg
monosyllabic	enstavig
monotonous	enahanda, monoton, enformig
monotony	enformighet
monsoon	monsun
monster	odjur, vidunder
monsters	monster
monstrous	monstruösa
month	månad
monthly	månadsvis
monuments	monument
mood	sinnesstämning, humör, stämning
moody	lynnig, retlig, trumpen
moon	måne
moonlight	månsken, månljus
moonlighting	extraknäck
moons	månar
moor	hed, förtöja
mooring	ankartross
moorland	hed
moose	älg
moot	omtvistad, tvivelaktig
mop	torka av, svabb
mope	vara dyster
moral	etisk, sedlig, moralisk
moral philosophy	sedelära
morale	anda, moral
morality	sedlighet, moral
morally	moraliskt
morals	moral, vandel
morass	kärr, moras, träsk, myr
morbid	sjuklig
mordant	sarkastisk, vass
more	mer, vidare, flera
more and more	alltmer
more or less	mer eller mindre
morel	murkla
moreover	dessutom
morgue	bårhus
moribund	döende, dödsdömnd
Mormon	mormon
morn	morgon
morning	morgon
morning-room	vardagsrum
morning service	högmässa
mornings	morgnar
moron	idiot, fårskalle, kräk
morose	sur, vresig, dyster
morphia	morfin
morphology	morfologi
Morris chair	länsstol
morrow	följande dag, morgondag
morsel	munsbit, bit, smula
mortal	dödlig, människa
mortality	dödlighet
mortar	mortel, mörsare, murbruk
mortgage	inteckning, hypotek, belåna
mortgages	inteckningar
mortification	kallbrand, harm, förödmjukelse
mortify	förödmjuka
mortise	tapphål
mortmain	besittning för evig tid
mortuary	bårhus
mosaic	mosaik
Moscow	Moskva
mosey	dunsta, pysa
moslem	muselman
mosque	moské
mosquito	mygga
moss	mossa
most	flesta, mest, de flesta, allra
mostly	mestadels, mest
mote	smolk, grand, skärva, dammkorn
motel	motell
moth	mal, nattfjäril
mother	mor, moder, mamma
mother-in-law	svärmor
mother ship	moderfartyg
mother tongue	modersmål
mother wit	bondförstånd
motherboard	moderkort
motherfucker	skitstövel
motherhood	moderskap
motherly	moderlig
mothproof	malsäker
motif	motiv, tema
motin sickness	åksjuka
motion picture	film
motionless	orörlig
motive	anledning, bevekelsegrund, skäl, grond, motiv
motley	brokig, narrdräkt
motor	motor
motor-car	bil
motor-race	biltävling
motor-way	motorväg
motor coach	turistbuss, buss
motor scooter	skoter
motorbike	motorcyckel
motorboat	motorbåt
motorist	bilist
motorman	spårvagnsförare, lokförare
mottled	fläckig
motto	valspråk, devis, motto
mould	mull, mylla, gjutform, mögel, forma
mouldable	formbar
moulder	förmultna, multna, vittra
moulding	gjutning
moulding board	bakbord
mouldy	möglig
moult	ömsa skinn, rugga
mound	försvarsmur, skans, hög
mount	montera, bestiga
mountain	berg, fjäll
mountain-ash	rönn
mountain lion	puma
mountain peak	bergstopp
mountaineer	bergsbestigare
mountainous	bergig
mountains	berg
mountebank	kvacksalvare
mounted	ridande, beriden, uppklistrad, monterad
mountin ash	rönn
mountin chain	bergskedja
mourn	begråta, sörja
mourner	sörjande
mournful	sorgsen, sorglig, jämmerlig
mourning	sorg, sorgdräkt
mouse	mus, blåtira
mouse-coloured	musgrå, råttfärgad
mouse-ear	arv (växt)
mouse-trap	musfälla
mouser	råttfångare
mousse	mousse
moustache	mustasch
mousy	musgrå, blyg
mouth	mun
mouth-organ	munspel
mouth-to-mouth	munmotmunmetoden
mouthful	munfull
mouthpiece	talesman, språkrör, munstycke
mouthwash	munvatten
mouthy	talträngd, bombastisk
movable	rörlig
move	rörelse, flytta, drag, åtgärd
move for	yrka, hemställa
move house	flytta
move off	ge sig av
move stock	sälja ut lagret
move the bowels	tömma tarmen
move up	gå fram, stiga
moveability	flyttbarhet, rörlighet
moved (to be..)	röras
movement	rörelse
mover	upphovsman, drivande kraft, drivande kraft
moves	flyttningar
movie	bio, film, biograf
movie house	biograf
movie star	filmstjärna
moviegoer	biobesökare
moviemaker	filmskapare
moving	gripande, flyttning, rörande
mow	klippa, loge, slå, höskulla
mow down	meja ner
mower	slåttermasin, gräsklippare
moxie	mod, fräckhet
Mozambique	Mocambique
mph	miles per timme
Mr.(mister)	herr
Mrs(misses)	fru
much	vida, mycket
much-loved	mycket älskad
much the biggest	utan tvekan den störste
muchness	storlek, mägnd
muck	smörja, lort, dynga
muck-up	röra, fiasko
mucker	knöl, polare
muckrake	idka sensationsskriverier, dynggrep
muckraker	sensationsmakare
mucky	skitig, lortig, smutsig
mucous	slemmig
mucous membrane	slemhinna
mud	gyttja, slam, dy
mud bath	gyttjebad
mud flap	stänkskydd
muddle	oreda
muddle-headed	förvirrad, virrig
muddled	rörig, virrig
muddy	virrig, dyig, grumlig
mudguard	stänkskärm
mudpack	ansiksmask
mueslie	müsli
muezzin	böneutropare
muff	tabbe, klåpare, muff
muffin	tekaka
muffle	linda om, dämpa
muffled	dov
muffler	tjock halsduk, ljuddämpare
mufti	civila kläder
mug	sejdel, ansikte, bägare, kräk, mugg
mugger	ligist, rånare
mugging	rån, överfall
muggy	tryckande, kvav
mugwump	politisk vilde
mulatto	mulatt
mulberry	mullbär
mulch	kompost
mulct	bötfälla, böter
mule	tjurskalle, mulåsna
muleteer	mulåsnedrivare
mulish	halsstarrig
mull	glödga, fundera, grubbla
mulled	vinglögg
mulled and spiced wine	glögg
mullein	kungsljus
mullet	multe
mulligan stew	köttgryta
multi-access	fleranvändarsystem
multi-activity centre	allaktivitetshus
multi-coloured	flerfärgstryck
multi-engined	flermotorig
multi-facrted	mångfasetterad
multi-lateral	mångsidig
multi-lingual	flerspråkig
multi-partite	flerdelad
multi-saw	flersågs
multiangular	månghörnig
multilevel	flernivå
multinational	multinationell
multiplayer	flera deltagare
multiple	många
multiplication	multiplikation
multiplied	multiplicerat
multiply	föröka, avla av sig, multiplicera
multipurpose	universal-
multitude	mängd, myckenhet
multitudinous	talrik, myllrande
multiuser	fleranvändarsystem
mum	mamma, tyst
mumble	mumla, muttra
mumbo jumbo	magisk, fetisch, rappakalja
mummer	mimartist, skådis
mummification	mumifiering
mummy	mumie, mamma
mumps	påsksjuka
munch	snaska på, mumsa
mundane	världslig
Munich	München
municipal	kommunal
municipality	kommun, stad
munificence	frikostighet, generositet
munificencent	frikostig, storslagen
muniments	privilegiebrev, urkunder
munition	ammunition
mural	vägg-, väggmålning, mur-
murder	mord, mörda
murderer	mördare
murderous	mordisk
murex	purpursnäcka
murk	mörk
murky	dyster, tät, mulen
murmur	mummel, sorla, knota, porla, mumla, susa
muscat	muskatell
muscatel	muskatellvin
muscle	muskel
muscle-bound	stelbent
muscular	muskulös
muse	sångmö, musa, grubbla, fundera
museum	museum
mush	mos, dravel
mushroom	svamp, champinjon
mushy	grötig, mosig, sörjig
music	musik
music-hall	varietéteater
music book	notbok
music box	speldosa
music stand	notställ
musical	musikalisk
musician	musiker
musk	mysk
musket	musköt
musketeer	musketör
muskox	myskoxe
muskrat	bisamråtta
Muslem	muselmansk
muslim	muselin
muss	röra till
mussel	mussla
must	måsta, skall, must
must not	får inte
mustang	mustang
mustard	senap
mustard gas	senapsgas
muster	inspektion, mönstra, uppbåd
mustn't	får inte
musty	möglig, unken
mutability	föränderlighet
mutant	muterade
mute	dämpa, statist, stum
mutilate	stympa, lemlästa
mutilitate	lemlästa
mutineer	myterist
mutiny	myteri
mutism	stumhet
mutt	klantskalle
mutter	mummel, mumla, muttra
mutton	fårkött
mutton chop	fårkotlett
mutual	inbördes, gemensam
mutually	gemensamt
mutural	ömsesidig
muzzle	munkorg, mule, nos, tysta, mynning
muzzle-loader	mynningsladdare
muzzle on a rifle	mynning
muzzle velocity	utgångshastighet
muzzy	suddig, otydlig
my	min, mitt
my affair	ensak
myalgia	muskelvärk
mycologist	mykolog, svampkännare
myope	närsynt
myriad	myriad
myrmidon	hantlangare, hejduk
myrrh	myrra
myrtle	myrten
myself	själv, mig
mysterious	mystisk, gåtfull
mysteriously	mystiskt
mysteriousness	mystisk, besynnerlighet
mystery	mysterium
mystic	mystiker
mysticism	mystik
mystification	mysterium
mystify	mystifiera
mystique	kult, mytbildning
myth	saga, sägen, myt
mythical	mytisk
mythological	mytologisk
mythology	mytologi
myxomatosis	kaninpest
nab	hugga
nacelle	flygplanskropp, gondol
nacosis	narkos
nacre	pärlemor
nadir	bottenläge
naevus	födelsemärke
nag	häst, hästkrake, tjata, gnata
nagging	gnat
nags	gnatar
naiad	najad, vattennymf
nail	spika, spik, nubb, nagel
nail-biting	nagelbitning
nail-file	nagelfil
nail-polish	nagellack
nail-scissors	nagelsax
nail-varnish	nagellack
naive	naiv, godtrogen
naïveté	naivitet
naked	bar, blottad, naken
namby-pamby	sentimental, mjäkig
name	kall, nämna, banämning, döpa, namnge, namn, rykte
name-calling	utskällning
name-day	namnsdag
name-dropping	kändissnobberi
name-plate	namnskylt
name part	titelroll
named	namngiven
nameless	anonym, outsäglig, namnlös
namely	nämligen
names	namn, döper
namesake	namne
naming	namngivning
nancy-boy	stjärtgosse
nankeen	nankin
nanny	barnsköterska
nap	stalltips, lur, tupplur
napalm	napalm
nape	nacke
naphtha	nafta
naphthalene	naftalen
napkin	servett, blöja
Naples	Neapel
nappa	nappaskinn
nappy	blöja
narcissist	självplågare, narcissist
narcissus	påsklilja, pingslilja
narcomania	narkomani
narcomaniac	narkoman
narcos	narkos
narcosis	narkos
narcotic	narkotiskt
nark	angivare, tjallare
narrate	berätta
narrative	berättelse
narrator	berättare
narrow	smal, trång, snäv
narrow-chested	smalbröstad
narrow-minded	inskränkt
narrow off	avsmalna
narrowly	smalt
nasal	näs-, nasal
nasalization	nasalering
nasalize	uttala nasalt
nascency	födsel, ursprung
nasturtium	krasse
nasty	otäck
natal	födelse-
natality	nativitet, födelsetal
nates	bakdel, säte
nation	folk, nation
nation-state	nationalstat
national	nationell, riks-
national-costumes	folkdräkter
nationalistic	nationalistisk
nationalities	nationaliteter
nationality	nationalitet
nationalization	nationalisering
nationalize	förstatliga
nationwide	landsomfattande
native	inhemsk, inföding, infödd
native-born	infödd
native-country	fosterland
native country	fädernesland
native place	hembygd
natives	infödda
nativity	födelse, nativitet
nativity play	julspel
natter	muttra
natty	nätt, prydlig
natural	naturlig
natural-born	infödd
naturalistic	naturalistisk
naturalization	naturalisering
naturalize	naturalisera
naturally	naturligtvis
nature	natur, beskaffenhet
naturist	nudist
naught	noll, nolla
naughty	odygd, stygg, vanartig
nausea	illamående, äckel
nauseate	äckla
nauseating	kväljande
nauseous	äcklig
nautical	nautisk, sjö-
nautilus	pärlbåtsnäcka
naval	skepps-, sjö-
naval officer	sjöofficer
nave	nav
navicert	lejdebrev
navigable	manöverduglig
navigate	navigera
navigating	navigerande
navigation	sjöfart
navigator	navigatör
navvy	byggnadsarbetare, rallare
navy	marin, flotta, örlogsflotta
navy-blue	marinblå
nay	nej, nejröst
Nazareth	Nasaret
Nazi	nazist
Nazis	nazisterna
ne'er-do-well	odåga
Neanderthal man	neandertalmänniska
neap	nipflod
near-accident	olyckstillbud
near-sighted	närsynt
near-tide	nipflod
near to	intill
nearby	närbelägen, i närheten
nearly	nästan, närapå, nära
nearside	nära sidan
neat	snygg, nätt
neatly	ordentligt
neatness	prydlighet
nebula	nebulosa
nebulous	oklar
necessarily	nödvändigvis
necessary	nödvändig
necessitate	nödvändiggöra
necessitous	behövande
necessity	nödvändighet, nödvändighet, behov, nöd
neck	nacke, hals
neck-tie	kravatt
neck-wear	kragar
neckband	halslinning
neckcloth	halsduk
neckerchief	halsduk
necking	hångel
necklace	halsband
neckline	urringning
necktie	slips, halsduk
necrology	dödslista
necromancer	andebesvärjare
necromancy	svartkonst
necrosis	vävnadsdöd, nekros
nectar	nektar
nectarine	nektarin
née	född
need	nöd, behov, behöva, brist
needful	behövlig
neediness	nöd, armod
needle	barr, synål, stift, nål
needlecraft	handarbete
needless	onödigt
needlessly	onödigt
needlewoman	sömerska
needlework	handarbete, sömnad
needn't	behöver inte
needs	ovillkorligen, behov
needy	torftig, behövande, nödlidande
nefarious	skändlig
negate	förneka
negation	förnekande
negative	negativa, baksida
neglect	uraktlåta, försumma, underlåta, vanvårda, vansköta
neglected	ovårdad, försummad
neglectful	försumlig
neglectfully	försumligt
negligé	negligé
negligence	underlåtenhet, slarv, oaktsamhet
negligencet	försumlig
negligent	försumlig
negligible	försumbar
negotiable	säljbar
negotiate	ackordera, underhandla, förhandla
negotiating	underhandling
negotiation	förhandling
negotiator	förhandlare
negro	neger
nehemiah	nehemja
neigh	gnägga
neighbour	granne
neighbourhood	trakt, grannskap
neighbouring	närbelägen
neighbourliness	grannsämja
neighbourly	umgängsam
neighbours	grannar
neither	varken, ingendera
neither...nor	varken...eller
neo-babylonian	nybabyloniska rikets
neo-colonialism	nykolonialism
neolithic	yngre stenåldern
neologism	nybildning
neopagans	nyhedningar
nephew	systerson, brorson
nepotism	nepotism
neptune	neptunus
nerve	nerv, fräckhet
nerve-racking	nervpåfrestande
nerve-shattering	nervskakande
nervous	nervös
nervously	nervöst
nervousness	ängslan, nervositet
nervy	nervös
nest	näste, ågelbo, bo
nest-egg	sparslant
nest (a birds)	bo (fågel-)
nested	fasta
nesting-box	fågelholk
nestle	krypa in
net	nät, netto
netball	nätboll
nether	nedre
Netherlander	nederländare
Netherlands	nederländerna
Netherlands - the	Nederländerna
netting	nätbindning
nettle	nässla
nettlerash	nässelfeber
network	nätverk
network's	nätverks
networked	för nätverk
networking	nätverksarbetande
networkprogram	nätverksprogram
networks	nätverk
neurology	neurologi
neurosis	neuros
neurotic	nervsjuk
neurotical	neurotiskt
neuter	neutral, neutrum, neutrum
neutral	neutral
neutrality	neutralitet
neutralization	neutralisering
neutralize	neutralisera
never	aldrig
never-ceasing	evig
never-ending	ändlös
never-falling	ofelbar
never-never	avbetalning
never-say-die	uthållig
never-to-be-forgotten	oförgätlig
never at a loss	aldrig rådlös
nevermore	aldrig mer
nevertheless	likväl, ändå, dock, icke desto mindre
new	ny
new-born	nyfödd
new-comer	nykommling
new-fangled	nymodig
new-fashioned	nymodigt
new-fledged	nyfjädrad
new-laid	färsk
new-mown	nyklippt
new year	nyår
New Year`s Day	nyårsdagen
New Year`s Eve	nyårsafton
newborn	nyfödd
newcomer	nykomling
newer	nyare
newest	nyaste
newfangled	nymodig
newly	nytt
newly-weds	nygifta
newly married	nygift
news	nyheter
news-boy	tidningspojke
news-item	notis
news-office	depeschbyrå
news-reel	journalfilm
news-related	nyhetsrelaterad
news-stand	tidningskiosk
news-vendor	lösnummerförsäljare
newsagency	nyhetsbyrå
newsagent	tidningskiosk
newscast	nyhetssändning
newscaster	nyhetsuppläsare
newsflash	kort extrameddelande
newsgroup	nyhetsgrupp
newsgroups	nyhetsgrupper
newsletter	nyhetsbrev
newsmonger	skvallerbytta
newspaper	tidning
newspapers	tidningar
newsprint	tidningspapper
newsreader	nyhetsuppläsare
newsreel	journal-, journalfilm
newsroom	nyhetsredaktion
newssheet	liten tidning
newsstand	tidningskiosk
newsvendor	tidningsförsäljare
newt	vattenödla
newusers	nya-användare
next	härnäst, nästa, instundande
next-door	närmast
next-of-kin	närmast anhörig
next to	närmast, bredvid
nexus	samband
nib	stålpenna
nibble	knapra, nafsa, mumsa
nice	god, skön, rar, trevlig, fin, snygg
nicely	fint
nicer	trevligare
nicest	finaste
nicet	precision
nicety	finhet, nogrannhet
niche	nisch
nick	skära
nickel	nickel
nickel-plate	förnickla
nickel-silver	alpacka
nickname	öknamn
nicotine	nikotin
niece	brorsdotter, systerdotter
nifty	tjusig
niggard	girig, gnidare
niggardly	knussligt
niggle	knåpa
niggling	knåpgöra
nigh	nära, nästan
nighbour	nästa
night	natt
night-bird	nattuggla
night-blindness	nattblindhet
night-club	nattklubb
night-light	nattlampa
night-owl	nattuggla
night-porter	nattportier
night-school	aftonskola
night-service	nattrafik
night-time	nattetid
night-vision	mörkerseende
night-watchman	nattvakt
nightcap	sängfösare
nightdress	nattlinne
nightfall	nattens inbrott
nightingale	näktergal
nightly	nattlig
nightmare	mara, mardröm
nightmares	mardrömmar
nights	nätter
nightshirt	nattskjorta, nattskift
nightspot	nöjeslokal
nightwear	nattdräkt
nil	noll, intet
Nile - the	Nilen
nimble	flink, vig
nimble-fingered	långfingrad
nimble-witted	kvicktänkt
nincompoop	tjockskalle
nine	nio
ninefold	niofaldig
ninepin	kägla
ninepins	kägelspel
nineteen	nitton
nineteenth	nittonde
ninetieth	nittionde
ninety	nittio
nineveh	nineve
ninny	dumbom
ninth	nionde
nip	nypa, frostskada
nipper	avbitartång
nippers	avbitartång
nipple	smörjkopp, spene
nipples	nipplar
nippy	bitande kall
nit	gnetägg
nitrate	nitrat
nitre	salpeter
nitric	salpeter
nitride	nitrera
nitrogen	kväve
nitrous	salpeterhaltig
nitty-gritty	praktiska detaljer
nitwit	dumbom
nitwitted	dum
nix	inte ett dugg
no	inga, nej, ingen
no-man's-land	ingenmansland
no admittance	ej tillträde
No Admittance	tillträde förbjudet
no one	ingen
no thanks	nej tack
noah	noa
nob	knopp, överklassare
nobble	fixa
nobel-minded	ädelmodig
nobility	adel
noble	förnäm, adlig, ädel, ädling, adlig, ädel
noble-minded	ädel
nobleman	adelsman
nobles	adeln
noblewomen	adelskvinnor
nobody	ingen
nocturnal	nattlig
nod	nicka, nick
noddle	skalle
nods	nickar, knut
nodule	liten knöl
noel	jul
nogging	mugg
nohow	inte alls
noise	bråk, oljud, buller, väsen, olåt, stoj
noisless	ljudlös
noisome	skadlig
noisy	högljudd, bråkig
nolle prosequi	åtalseftergift
nomadic	nomadiserande
nomenclature	terminologi
nominal	symbolisk
nominate	utnämna, utse
nomination	utnämning
nominee	kandidat
non	icke
non-	icke-
non-aggression	icke-angrepps
non-alcoholic	alkoholfri
non-aligned	alliansfri
non-alignment	alliansfrihet
non-ascii	icke-ascii
non-attendance	frånvaro
non-biblical	icke-bibliska
non-binding	icke-bindande
non-commercial	icke-kommersiell
non-commissioned officer	underofficer
non-commital	obunden
non-credit	icke-kredit
non-delivery	icke-leverans
non-electrical	icke-elektiska
non-empty	icke-tomma
non-encrypted	icke-krypterad
non-essential	mindre viktiga
non-exclusive	icke-exklusivt
non-existent	icke-existerande, obefintlig
non-experts	ickeexperter
non-federal	icke-federala
non-israelites	ickeisraeliter
non-jewish	icke-judiska
non-jews	icke-judar
non-levit	ickelevitisk
non-licensed	oregistrerade
non-office	icke-kontorstid
non-official	inofficiell
non-ordering	icke-order
non-poisonous	giftfri
non-profit	ickekommerciella
non-rigid plastic	mjukplast
non-secure	icke-säkerställd
non-secured	icke-säkerställd
non-sexual	ickesexuellt
non-standard	ej standard
non-stop	utan uppehåll
non-text	icke-text
non-toxic	giftfri
non-usa	icke-usa
nonanointed	icke heliga
noncommercial	ickekommerciella
nondescript	obestämdbar
none	ingen
nonexistent	ickeexisterande
nonfederal	ickefederala
nonplus	förbrylla
nonpolitical	opolitisk
nonresidential	utsocknes
nonsense	dumheter
nook	vrå, hörn
noon	middag
noose	snara
nor	inte heller, eller
nordic	nordiska
norm	norm
normal	normal
normally	normalt
norman	normand
Norman	normandisk
north	norra, nord, norr
North Pole - the	nordpolen
northern	norra, nordlig, nordisk
northwest	nordväst
Norway	Norge
Norwegian	norsk, norrman
nose	näsa, nos
nosegay	bukett
noses	näsor
nostalgia	nostalgi
nostalgic	hemsjuk
nostril	näsborre
nostrils	näsborrar
not	inte, ej
not amiss	inte oäven
not grudge	unna
not in the least	inte det ringaste
not so .....as	inte så .....som
notable	märkbara, sevärd, märklig, anmärkningsvärd
notation	beteckningssätt
notations	noteringar
notch	hack
note	notera, biljett, anteckna, not, ton
note-book	anteckningsbok
note-paper	brevpapper
note = promissory note	revers
note down	annotera
noted	bekant
notepad	anteckningsblock
notepaper	brevpapper
notes	anteckningar
noteworthy	anmärkningsvärd
nothing	ingenting, ingenting, intet
nothing at all	ingenting alls
noticable	märkbar
notice	iakttaga, observera, anslag, märka, uppsägning
notice-board	anslagstavla
noticeable	kännbar
noticeably	märkbart
noticed	märkte
notification	kungörelse, underrättelse
notify	avisera, underrätta, varsko, tillkännage
notifying	tillkännagivande
notion	begrepp, idé
notoriety	känd sak
notorious	beryktad, ökänd
notwithstanding	oaktat
nought	nolla, noll
noun	substantiv
nourish	uppföda
nourished	uppfödde
nourishing	närande
nourishment	föda, näring
novel	ny, roman
novelist	romanförfattare
novels	romaner
novelty	nymodighet, nyhet
November	november
novice	novis
now	nu
now-reigning	nu regerande
now....now....	ömsom
nowadays	nu för tiden
nowdays	nu för tiden
nowhere	ingenstans
noxious	skadlig
nozzle	nos, munstycke
nuance	nyans
nuclear	kärn-
nuclear-powered	atomdriven
nucleus	cellkärna
nude	naken
nudge	puffa till
nudist	nudist
nugget	guldklimp
nuisance	obehag, plågoris
null	värdelös
nullify	annullera
numb	avdomnad, stel
number	antal, tal, nummer
number two	bajs
numbered	numrerad
numbering	numrering
numbers	tal
numeral	siffra
numerals	siffror
numerator	täljare
numeric	numerisk
numerical	numerisk
numerous	talrik, otaliga
nun	nunna
nuptial	bröllops-
nurse	sjuksköterska, barnsköterska, sköta, sköterska
nursery	barnkammare
nursing	amning
nurture	uppföda
nut	nöt, mutter
nutcrackers	nötknäppare
nutmeg	muskotnöt, muskot
nutrient	näringsämne
nutrition	näring
nuts	tokig, nötter, muttrar
nutshell	nötskal
oaf	idiot
oafish	fånig
oak	ek
oaken	av ek
oakum	drev
oar	åra
oarsmen	roddare
oasis	oas
oat	havre
oaten	havre-
oath	ed, svordom, svordom, ed
oatmeal	havremjöl
oats	havre
obducracy	förhädelse
obdurate	förhärdad, förstockad
obedience	lydnad
obedient	lydig
obediently	lydigt
obeisence	vördnad, vördnadsfull hälsning
obese	fet
obesity	dästhet, överdriven fetma
obey	hörsamma, rätta sig efter, lyda
obilged	tacksam
obituary	dödsruna
object	invända, ting, föremål, tingest, objekt
object to	opponera, protestera mot
objection	invändning
objectionable	förkastlig
objective	avsikt, saklig
objectives	objektiva
objectivity	objektivitet
objector	motståndare
objects	objekt
obligate	förplikta
obligation	skyldighet, plikt, förpliktelse
obligation to report	anmälningsplikt
obligations	skyldigheter
obligatory	obligatorisk
oblige	göra en tjänst, förplikta
obliged	skyldig, tvungen
obligin	förekommande
obliging	tjänstvillig, förbindlig
oblique	sned
obliterate	utplåna
oblivion	glömska
oblivious	glömsk
oblong	avlång
obloquy	smädelse
obnoxious	vidrig, anstötlig
obscene	oanständig
obscenely	obscent
obscenities	oanständigheter
obscenity	oanständighet
obscure	förmörka, oklar, mörk, fördunkla, otydlig, otydlig
obscurity	dunkelhet
obsequies	begravningshögtidligheter
obsequious	inställsam
observance	efterlevnad
observant	uppmärksam
observation	iakttagelse, yttrande
observatory	observatorium
observe	betrakta, observera, iakttaga, beakta, varsebli
observer	iakttagare
observers	åskådare
obsess	ansätta, hemsöka
obsessed	besatt
obsession	besatthet
obsessional	tvångsmässig
obsessive	överdriven
obsinate	trotsig
obsolescence	förtvining, gammalmodighet
obsolete	föråldrad
obstacle	hinder
obstinacy	envishet, trots
obstinancy	envishet
obstinate	egensinnig
obstreperous	bullrande
obstruct	spärra, täppa till, hindra
obstructive	hindrande
obtain	skaffa, erhålla, vinna, anskaffa
obtain by force	tilltvinga
obtainable	anskaffbar
obtained	införskaffad
obtaining	införskaffande
obtrude	påtruga
obtrusion	påtvingande
obtrusive	påflugen, påfallande
obtuse	trubbig vinkel
obverse	framsida
obviate	undanröja, förebygga
obvious	påtaglig, tydlig, självklar
obviously	tydligen
occasion	tillfälle
occasional	enstaka
occasionally	ibland
occasions	tillfällen
occour	förekomma
occult	ockult
occultic	ockulta
occupant	innehavare
occupants	ockupanterna
occupation	sysselsättning, yrke
occupational	sysselsättnings-
occupied	ockuperade, upptagen
occupier	innehavare
occupy	besätta, upptaga, besitta, intaga, besätta
occur	händer, tilldraga
occurred	uppstått
occurrence	uppkomst, tilldragelse
occurring	förekommande
occurs	händer
ocean	ocean
oclock	klockan
ocr	optisk teckenidentifiering
octagon	åttahörning
octagonal	åttakantig
octavo	oktav, oktavformat
October	oktober
octopus	bläckfisk
odd	bisarr, underlig, udda, egen, sällsam
odds	utsikter
odious	gemen, förhatlig
odiously	förhatligt
odour	lukt, doft
of	av
of age	myndig
of all sorts	allehanda
of course	naturligtvis, givetvis
of no use	onyttig
of short duration	kortvarig
of the same kind	likadan
of the time	dåvarande
off	åstad, bort, från
off-centre	excentrisk
off-hand	på rak arm
offal	avfall, avskräde
offence	förseelse, förnärmelse, anstöt, förolämpning
offend	stöta, förtörna, förnärma, förolämpa
offended	stött
offender	syndare, förbrytare
offensive	offensiv, anstötlig
offensive weapon	angreppsvapen
offer	anbud (sälja), erbjuda, ergjudande, offerera
offeree	anbudstagare
offering	erbjudande, offer
office	kontor, byrå, ämbete, tjänst, kontor
officer	officer, tjänsteman
offices	kontor
official	tjänsteman, ämbetsman, officiell
officially	officiellt
officials	officiella
officious	fjäskig
offset	kompenserad
offshoot	sidoskott
offspring	avkomma, avföda, avkomling
oft-times	ofta
often	ofta
ogle	ögonflirta, snegla på
ogre	jätte, troll
oh	åh
oh no!	ånej!
oil	olja, smörja
oil-cloth	vaxduk
oil-seeds	oljeråvaror
oil-skins	oljekläder
oils	oljor
oilseeds	oljefrön
oily	oijig
oinment	salva
ointment	salva
okay	okej
old	gammal
old-fashioned	gammalmodig
old-time	gammeldags
old age	ålderdom
old man	gubbe
old woman	käring, gumma
oldfashioned	ålderdomlig
olive	oliv, olivgrönt
olive-green	olivgrönt
omen	förebud, omen
ominous	olycksbådande
omission	utelämnande, underlåtenhet
omit	uraktlåta, underlåta, utelämna
omits	utelämnar
omitted	utelämnad
omitting	överhoppad
omnipotence	allmakt
omnipotent	allsmäktig
omnipresent	allestädes närvarande
omniscient	allvetande
on	vid, ovanpå, på, anmaning
on-line	direkt
on-screen	skärm-
on approval	till påseende
on board	ombord
on closer inspection	vid närmare påseende
on duty for the day	jourhavande
on foot	till fots
on our behalf	på våra vägnar
on the contrary	däremot, tvärtom
on the first floor	en trappa upp
on the point of	på vippen
on the sly	i mjugg, i smyg
on the top of	ovanpå
on the whole	överhuvudtaget, på det hela taget
on tiptoe	på tå
onboard	ombord
once	en gång
one	en, man
one's matriculation	studenten
one-page	ensidiga
one-sided	ensidig
one-way	envägs-
one another	varandra
one or the other	någondera
one`s more	om igen
ones	ena
oneself	sig
onion	lök
onlooker	åskådare
only	blott, enda, endast, bara
only just barely	nätt och jämnt
onscreen	skärmbild
onself	sig, sig själv
onset	anfall
onslaught	våldsamt anfall
onto	till
ooze	sippra
oozed	sipprade
opaque	dunkel, ogenomskinlig
open	öppna, öppen
open-handed	givmild
open-hearted	öppenhjärtlig
open-minded	fördomsfri
open-mindedness	fördomsfrihet
open slightly	glänta på
opened	öppnad
opening	gap, glugg, öppning
openings	öppningar
openly	öppet
operate	operera
operates	opererar
operating	funktion, opererande
operations	operationer
operator	maskinist, operatör
operator's	användares
opiate	sömnmedel
opinion	åsikt, mening, tycke, omdöme, tanke
opinionated	påstridig
opinions	åsikter
opponent	motståndare
opponents	motståndare
opportune	läglig, lämplig
opportunity	tillfälle
oppose	motsätta sig, opponera, avstyrka
opposed	kontrasterande
opposite	motsatt
opposite to	mitt emot
opposition	motsättning, stridighet
oppress	förtrycka, nedtrycka
oppressed	förtryckt, beklämd, betryckt
oppresses	nedtrycker
oppression	förtryck, beklämning
oppressive	tryckande
opprobrious	smädlig, skymflig
opprobrium	skymf
opt	välja
optic	optisk
optical	optiskt
optimally	optimalt
optimazation	optimering
optimise	optimera
optimising	optimerande
optimistic	optimistisk
optimization	optimering
optimize	optimera
optimum	optimal
option	valfrihet, valmöjlighet
optional	valfri
optionally	valfritt
options	valmöjligheter
opulence	överflöd, välstånd
opulent	yppig, rik
or	eller
oracle	orakel
oral	muntlig
orally	muntligen
orange	apelsin
orator	vältalare, talare
orb	riksäpple, sfär, klot
orbit	kretslopp
orbiting	omlopps
orchard	fruktträdgård
orchestra	orkester, orkester, kapell
orchid	orkidé
orchids	orkidéer
ordain	prästviga
ordeal	eldprov
order	befalla, beställa, skick, orden, bud, kommendera
ordering	beställning
orderly	välordnad, ordentlig, ordonnans
orders	order
ordinance	stadga
ordinary	ordinär, ordinarie, vanlig
ordnance	artilleri
ore	malm
organ	orgel, organ
organise	organisera
organization	organisation
organize	organisera
organizer	organiserare
organizing	organiserar
organs	organ
orgasm	orgasm, utlösning
orgiginally	ursprungligen
orgy	orgie, utsvävning
orient	orienten
Orient - the	Orienten
oriental	orientalisk
orientation	orientering
oriented	orienterad
orifice	öppning
origin	härkomst, ursprung, upphov, upprinnelse, ursprung
original	ursprunglig, originell
original sin	arvsynd
originality	originallitet, äkthet
originally	ursprunligen
originate	härröra
originated	skrivits
originator	skapare
ornament	prydnad, smycke, sira, dekoration
ornamented	utsirad
ornaments	ornament
ornate	dekorerad, utsmyckad, utsirad
ornithologist	fägelkännare, ornitolog
orotund	pompös
orphan	föräldrarlös
orphane	övergiven
orphen-age	hem för föräldralösa
Orpheus	Orfeus
orpin	kärleksört
ortodox	renlärig
ortography	rättstavning, rättskrivning
oscillate	oscillera, svänga, pendla
oscillation	svängning
oscillator	oscillator
osier	vidja, vide
osier basket	mjärde
Oslo	Oslo
osmosis	osmos
osprey	fiskgjuse
ossification	bennybildning, förbening
ostensible	synbar, skenbar, påstådd
ostentation	skrytsamt, prål, vräkighet
ostentatious	föregiven, ostentativ
ostler	stalldräng
ostracism	landsförvisning, uteslutning
ostrich	struts
other	övrig, annan
other-government	andra som styr
otherguess	annan, av ett annat slag
otherwise	på annat sätt, annars, anorlunda
otherworldly	världsfrämmande, andlig
otiose	gagnlös, onödig, ofruktbar
otitis	otit, öroninflammation
otter	utter
ouch	oj!, aj!
ought	bör, skulle, borde, skall
ought to	böra
ounce	uns, uns=28.35gram, gnutta
our	vår
ourselves	oss själva
oust	avlägsna, kasta ut, fördriva
out	ut, ute
out-and-out	grundlig, tvättäkta, total
out-balance	uppväga
out-bid	bjuda över
out-of-date	utgångna
out-of-doors	utomhus
out-of-print	utgångna
out-of-the-way corner	avkrok
out of	ur
out of doors	utomhus, ute
out of humour	misslynt
out of order	trasig, i olag, i oordning
out of print	slutsåld bok
out of the way	undan
out of time	i otakt
out of tune	ostämd
outback	obygd, vildmark
outbreak	utbrott
outbreak of fire	eldsvåda
outbuilding	uthus
outburst	utbrott, anfall
outcast	utböling, utstött
outcaste	kastlös
outclass	distansera
outcome	resultat
outcropp	berg, klippa
outcry	larm, rop, rop, skrik
outdated	äldre version, föråldrad
outdistance	distansera
outdo	överträffa, överglänsa
outdoor	utomhus
outdoor grill	utegrill
outdoors	utomhus, i fria luften
outer	yttre, utvändig
Outer Mongolia	Yttre Mongolit
outface	få ur fattning
outfall	utlopp, mynning
outfield	planens bortersta del
outfit	utrusta, utrustning, kläder, utstyrsel
outflank	överlista, överflygla
outflow	utlopp, utflöde, avflöde
outfox	överlista
outgo	kostnader, uygifter
outgrow	växa ur
outgrown	urvuxen
outgrowth	följd, utväxt, resultat
outhermost	längst ut
outhouse	uthus
outing	tur, tripp
outjockey	överlista
outlander	främling, utlänning
outlandish	bisarr, främmande
outlast	överleva
outlaw	fredlös
outlawry	lagtrots, laglöshet
outlay	utgifter, utlägg, utgift
outlet	utlopp, avlopp
outline	skissera, kontur
outlive	överleva
outlook	utsikt, utkik
outlying land	utmark, avlägsen
outmanoeuvre	utmanövrera
outmatch	överträffa
outmoded	omodern, föråldrad
outmost	ytterst
outnumber	överträffa i antal
outplay	spela ut
outpocket	kontant
outpoint	poängbesegra
outpost	utpost, förpost
outprint	utgången på förlaget
output	utmatning
outrage	kränkning, kränka, nidingsdåd
outrageous	kränkande
outrank	överträffa
outride	rida om
outrider	spanare
outright	fullständigt, rent ut
outset	början
outshine	ställa i skuggan, överglänsa
outside	utanför, utanpå, yttre, utom, utsida, yttersida
outsider	utomstående
outsize	specialstorlek
outskirts	utkanter
outsourcing	lämna ut egen verksamhet
outspoken	frispråkig
outspokenness	frispråkighet
outstanding	enastående, framträda
outstretched	utsträckt
outstrip	distansera
outward	utanför
outwards	utåt, utvärtes
outwit	överlista
oval	avlång
ovary	äggstock
oven	ugn
over	över
over-fertilization	övergödning
over-greased	överfettat
over-intellectual	överintellektuella
over-the-counter	över disk
over-write	skriva över
overactive	överaktiva
overall	total
overbearing	högdragen, myndig
overcame	övervann
overcast	molnig, mulna
overcharge	överdebitera
overcoat	överrock
overcome	övervinna
overcrowded	trångbodd, överfylld
overdo	överdriva
overdraft	överskridande
overdraw	dra över kredit
overdress	utstyra
overdue	försenad
overexploitation	rovdrift
overfilled	överfyllda
overfish	utfiska
overflow	översvämma
overflowing	översvämmande
overgrazing	överbetning
overgrown with	bevuxen
overhaul	översyn
overhead	fasta kostnader
overhear	få höra, får höra
overheat	överhettas
overheating	överhettning
overland	landvägen
overlap	delvis täcka
overlapping	överlappande
overload	överbelastning
overloaded	överbelastade
overlook	förbise, överse med, förbise
overpower	överväldiga
overprint	övertryck
overrate	överskatta
override	åsidosätta
overrule	förkasta, upphäva
overrun	överskrida, översvämma
overseas	utomlands
overseer	verkmästare
overshadow	överskugga
overshadows	överskuggar
oversight	förbiseende, översikt
oversleep	försova sig
overstate	överdriva
overstep	överskrida
overstrain	överansträngning
overstrike	överstryknings
overt	öppen, offentlig
overtake	köra om
overtax	överbeskattas
overthrow	kullkasta, störta
overtime	övertid
overture	anbud, uvertyr, stjälpa omkull
overview	översikt
overweight	övervikt
overwhelm	överväldiga, översvalla
overwhelmed	överhopad, överväldigad
overwhelming	översvallande
overwork	överanstränga, övertidsarbete
overworked	överarbetad
overwrite	överskriva
overwriting	överskrivande
overwrote	skriva över
ovum	äggcell
owe	vara skyldig
owing	som skall betalas
owing to	på grund av
owl	uggla
own	egen, äga
owned	ägd
owner	ägarinna, innehavare, ägare
ownership	ägande
owning	ägande
ox	oxe
ox-eye daisy	prästkrage
oxide	oxid
oxidize	oxidera
oxonion	oxford-
oxygen	syre
oyster	ostron
oz	uns
ozone	ozon
pa	pappa
pace	fart
pacific	stilla
pacify	lugna
pack	packe, packa
pack of cards	kortlek
pack up	emballera
package	kolli, bal, paket
packaging	emballage
packed	packad
packet	bunt, litet paket, paket
packing	frakt, packning
packs	packar
pact	fördrag
pad	vaddera, madrassera, kudde
padding	vadd, stoppning
paddle	paddla, paddel
paddock	sadelplats, hästhage, hage
padlock	hänglås
pads	kuddar
pagan	hedning, hednisk
paganism	hedendom
pagans	hedningar
page	sida
pageant	festtåg
pages's	sidors
pagination	sidbrytning
paid	betalad
pail	ämbar, hink
pain	kval, ont, plåga, pina, smärta, värk
painful	plågsam, smärtsam
painfully	smärtsamt
painless	smärtfri
pains	möda
pains of hell	avgrundskval
painstaking	noggrann
paint	måla, smink
painter	målare
painting	målning, måleri
pair	par
pairing	parning
pairs	par
pajamas	pyjamas
pal	vän
palace	palats, slott
palatable	smaklig
palate	gom
pale	blek
pale blue	ljusblå
palestine	palestina
palette	palett, färgkarta
palfrey	liten ridhäst
paling	staket, plank
pall	bårtäcke, äcklas
pallet	hård bädd, brits
palliative	lindringsmedel
pallid	blek
palm	handflata
palmer	pilgrim
palmetto	solfjäderspalm
palms	handflator
palpable	kännbar, påtaglig
palpitate	darra, klappa
pals	vänner
palsy	slaganfall
paltry	usel, lumpen, futtig
pamper	klema bort
pamphlet	broschyr
pan	skål, kastrull, gryta, panna
pan-european	alleuropeisk
pancake	pannkaka
pane	fönsterruta
panel	ruta, fält, panel
pang	styng, smärta
panic	panisk, panik, få panik
panoply	fullständig rustning
pans	kastruller
pansy	pensé
pant	flämta, stånka, flämtning, flåsa
panther	panter
panties	trosor
pantry	skafferi
pants	kalsonger, byxor
pap	välling, gröt
papa	pappa
papacy	påvedömet
papal	påvlig
paparazzi	kändisfotograf
paper	tidning, papper
paper-based	pappersbaserade
paperback	pocketbok
paperboard	papp
papers	papper
papersize	pappersstorlek
paperwork	pappersarbete
papyri	papyrus
papyrological	papyrologiska
papyrologists	papyrologist
papyrology	papyrologi
papyrus	papyrus
par	pari
parable	liknelse
parachute	fallskärm
parade	parad, promenadplats
paradise	paradis
paraffin	fotogen
paraffin-oil	fotogen
paragon	mönster
paragraph	paragraf, notis
paragraphs	paragrafer
parallel	parallell
paralysis	förlamning
paralyze	förlama
paralyzed	lam
parameters	parametrar
paramount	förnämst
paranthesis	parantes
parapet	bröstvärn
paraphernalia	grejor
parboil	förvälla
parcel	paket
parcelling out	avstyckning
parcels	paket
parch	förtorka
parchment	pergament
pardon	förlåtelse, benåda
pare	klippa, skala
parent's	föräldrars
parenthesis	parentes
parenthood	föräldraskap
parents	föräldrar
parings	något avklippt
parish	socken, pastorat, kommun, församling
parishes	församlingar
Parisian	parisare
parity	paritet
park	park, parkera
parked	pakerad
parlance	talspråk
parley	parlamentering, överläggning
parliament	parlament, riksdag
parliamentarism	parlamentarismen
parlour	vardagsrum
parlour-maid	husa
parlyze	lamslå
parochial	socken-
parody	parodi
parole	hedersord
parquet floor	parettgolv
parrot	papegoja
parry	parera
parse	analysera en sats
parsley	persilja
parsnip	palsternacka
parson	pastor, präst, kyrkoherde
parsonage	prästgård
part	part, stycke, parti, skilja, del, skiljas, roll
part-owner	delägare
part-time	deltid
part of speech	ordklass
partake	delta
partial	partiell, partisk
partially	delvis
participant	deltagare
participant in	delaktig i
participate	delta
participator	deltagare
participle	particip
particle	smådel
particular	speciell, detalj
particularly	i synnerhet, särskilt
parties	delar
parting	delning, avsked, bena
parting greeting	avskedshälsning
partisan	anhängare
partition	uppdelning, skiljevägg, fack
partition off	avbalka
partly	dels, delvis
partner	partner, delägare, sällskap, kavaljer, kompanjon
partnership	delägarskap, enkelt bolag
partridge	rapphöna
parts	delar
party	kalas, bjudning, samkväm, fest
parvenues	uppkomlingar
pasqueflower	backsippa
pass	förflytta, tillbringa, övergå, passera, räcka
pass-book	motbok
pass-key	dyrk
pass a test	godkänna
pass away	avliva, förgå
pass over	utelämna
pass through	genomgå
passable	acceptabel
passage	överfart, genomfart, överresa, korridor, pass
passed	passerade
passenger	trafikant, passagerare
passer-by	förbipasserande, förbigående
passerby	förbipasserande
passes	passerar
passing	övergående
passion	vrede, passion, lidelse
passionate	häftig, hetsig, passionerad, lidelsefull
passionately	passionerat
passive	passiv
passively	passivt
passport	pass
password	lösen, lösenord
past	förliden, förbi, över
past times	gången tid
paste	klister, smet, infoga, pasta
pasteboard	papp
pasted	infogad
pastel	pastell
pastime	tidsfördriv
pasting	infogande
pastor	pastor
pastry	bakelse
pasturage on grass	bete
pasture	betesmark, betesmark, hage
pasty	köttpastej
pat	klapp, klappa
patch	laga, flik, täppa, lappa, lapp
pate	skalle
patent	uppenbar, patent
patented	patenterad
patentee	patentinnehavare
patents	patent
paternal	faders-, faderlig
path	bana, väg, sökväg, stig
pathetic	rörande
pathname	sökvägsnamn
paths	sökvägar
patience	tålamod
patient	tålig, patient, tålamod
patriarchs	patriarkerna
patrimony	fädernearv
patrol	patrullera, avpatrullera, patrull
patron	kund, gynnare
patronage	beskydd
patted	klappade
patter	smattra, rabbla
pattern	mönster, modell, förebild
patterned	mönstrad
patterns	exempel
patty	pastej, bulle
paunch	buk
pauper	fattighjon
pause	uppehåll, paus, rast
pave	stenlägga
pavement	trottoar, gatläggning, trottoar, stenläggning
pavilion	paviljong
paw	tass
paw (bear)	ram (björn)
pawn	pant, pantsätta
pawn-broker	pantlånare
pawnbroker	pantlånare, pantbank
pawned	pantat
pay	avlöna, betala, avlöna, erlägga
pay-as-you-earn	källskatt
pay-slip	lönebesked
pay a compliment	visa en artighet
pay a fine	böta
pay a visit	göra visit
pay attention to	ta notis om, uppmärksamma, lystra till
pay back	återbetala
pay for	bekosta
pay in taxes	betala skatt
pay off	avbetala
payable	betalningsbar
paycheck	lönecheck
payday	avlöningsdag
payee	betalningsmottagare
payer	köpare
paying	betalande
payment	likvid, betalning, utbetalning
payments	betalningar
payroll	avlöningslista
pays	betalar
pea	ärta
peace	fred, frid
peace-loving	fredsälskande
peace terma	fredsvillkor
peaceable	fredlig
peaceful	fredlig, fridfull
peach	persika
peacock	påfågel
peak	topp
peaked	spetsig, mager
peaks	toppar
peal	klockringning, brak
peanut	jordnöt
peanuts	jordnötter
pear	päron
pearl	pärla
peasant	bonde
peat	torv
pebble	sten, kiselsten
peck	picka
peckish	hungrig
peculiar	egendomlig, besynnerlig
peculiarity	egenhet, egendomlighet
pecuniary	penning-
pedal	pedal, trampa
pedantic	pedantisk
peddle	idka gårdfarihandel
pedestal	postament
pedestals	socklar
pedestrian	fotgängare, gångtrafikant
pedigree	stamtavla, släkregister
pedlar	gårdfarihandlare
peel	skala, skal
peeled	skalad
peep	pipa, kika, titta
peep a sound	pipa ett ljud
peepholes	fönstergluggar
peer	kika
peerless	makalös
peerlessly	makalöst
peewit	vipa
peg	pinne
pell-mell	huller om buller
pellet	hagel, liten kula
pelt	skinn, bombardera
pelvic	bäcken, bottnande
pen	penna
pen-name	pseudonym
penalty	straff, vite
penance	botgörelse
pencil	penna (blyerts-), pensel, blyertspenna
pendant	örhänge, hängande, mostycke
pending	oavgjord, i avvaktan på
pendulum	pendel
penetrate	penetrera, tränga igenom, genomtränga
penetration	genomslagskraft
penguin	pingvin
penholder	pennskaft
peninsula	halvö
penitence	ånger
penitent	botfärdig, ångerfull
penitentiary	fängelse
penmen	skrivare
pennant	vimpel
penniless	utfattig
pennon	vimpel
pens	pennor
pension	pension
pension off	pensionera
pensioner	pensionär
pensive	tankfull
pent	instängd, inspärrad
pent-up	undertryckt
pentagon	femhörning
pentecost	pingst
Pentecostal revival	pingsrörelse
penthouse	regntak, takvåning
penury	armod
people	folk, man
people's	människors
peoples	folks
peoples'	folks
pep	kläm, fart
pepentant	ångerfull
pepper	peppar
pepper-and-salt	grå- och vitspräckligt tyg
per-unit	per-styck
per-units	per-styck
per cent	procent
perambulator	barnvagn
perceive	märka, uppfatta, märka, förnimma, varsebli
percent	procent
percentage	procenttal
percentages	procenttal
percents	procent
perceptible	kännbar, skönjbar, märkbar
perception	uppfattning, förnimmelse
perch	abborre, hönspinne, pinne
perchance	till äventyrs
perches	abborrar
percolate	filtrera
perdition	fördärv
peremptory	bestämd, diktatorisk
perennial	flerårig
perfect	fullkomlig, perfekt
perfection	fulländning
perfectly	perfekt
perfidious	svekfull, trolös
perforate	perforera
perforation	perforering
perform	utföra, uppföra, uppfylla, uppträda, förrätta
performance	uppträdande, föreställning
performances	uppträdanden
performed	utförde
performing	utför
performs	utför, uppträder
perfume	parfym, vällukt, parfymera
perfumed	parfymerad
perfunctory	likgiltig
perhaps	kanske
peril	våda, fara
perilous	farlig
period	skede, termin, tid
period of employment	anställningstid
period of notification	anmälningstid
periodic	återkommande
periodical	periodisk, tidskrift
periods	perioder
perish	förgås, omkomma
perishable	förgängliga
periwinkle	snäcka
perjury	mened
perm	permanenta, permanentning
permanent	ständig
permanent (emplyment)	ordinarie
permanently	permanent
permeate	genomtränga
permeates	genomtränger
permission	tillåtelse, lov, permission
permit	tillåta, låta
pernicious	fördärvlig
perpendicular	lodrät
perpetrate	föröva
perpetual	oupphörlig, ständig, beständig
perpetual curate	komminister
perplex	förvirra, förbrylla
perplexed	rådvill, rådlös
persecute	förfölja
persecution	förföljelse, förfölja
perseverance	uthållighet
persevere	framhärda
persevering	ihärdig, trägen
Persian	perser
Persian lamb	persian
persist	framhärda
persisted	framhärdade
persistent	envis
persists	framhärdar
person	person, människa
person's	persons
personage	gestalt, personlighet
personal	enskild, personlig
personal estate	lösöre
personality	personlighet
personally	personligen
personify	personifiera
personnel	personal
persons	personer
perspcacious	klarsynt
perspective	perspektiv
perspicacious	skarpsynt
perspicuous	överskådlig
perspiration	svettning, svett
perspire	svettas
persuade	övertyga, övertala
persuaded	övertygas
persuasion	övertalning
pert	näbbig, näsvis
pertain	angå, tillhöra
pertinent	tillämplig
perturb	oroa, störa
perusal	genomläsning
peruse	läsa noggrant
pervade	genomtränga
perverse	förvänd, vresig
pervert	fördärva
pest	pest, plågoris
pester	plåga, besvära
pesticide	insektsmedel
pestilence	farsot
pestle	mortelstöt
pet	älsklingsdjur, kela
pet name	smeknamn
petal	kronblad, blomblad
petition	anhållan
petrify	förstena
petrol	bensin
petrol to the car	bensin till bilen
petroleum	bensin
petticoat	underkjol, underklänning
petty	liten, bagatellartad, småsint
petulant	grinig, kinkig, knarrig
pew	kyrkbänk
pewter	tenn
phantom	vålnad, spöke, skepnad
Pharaoh	farao
pharisee	farisé
pharmaceuticals	läkemedel
pharmacies	apotek
pharmacy	apotek
phase	fas, skede
pheasant	fasan
phenomena	fenomenen
phenomenon	fenomen, företeelse
phial	liten flaska
philander	flörta
philanderer	flickjägare
philatelist	filatelister
philemon	filemon
Philippians	filipperna
Philippines	filippinerna
philistine	filisté
philistinee	bracka
philosopher	filosof
philosophic	filosofisk
philosophy	filosofi
phone	telefon
phonebook	telefonbok
phoney	falsk, låtsad
phony	falska
phosphate	fosfat
phosphorescent	fosforescerande
photo	fotografi
photocopying	fotokopiering
photograph	fotografi, fotografera
photographer	fotograf
photographic	fotografisk
photographs	fotografier
photography	fotografi
photogravure	fotogravyr
photos	fotografier
phrase	fras, uttryck
phrase-database	frasbas
phrases	fraser
physical	fysisk
physical labour	kroppsarbete
physically	fysiskt
physician	läkare
physics	fysik
physiology	fysiologi
physique	kroppsbyggnad, kroppsbeskaffenhet
pick	dyrka upp, plocka, peta, hacka
pick berries	rensa bär
pick up	ta upp
picket	stake, strejkvakt, piket
picking	att ta
pickings	överblivet, smulor
pickle	klämma, ättikslag
picklock	dyrk
picknic	utflykt
pickpocket	ficktjuv
picks	plockar
picnic	utflykt
pictorial	illustrerad
picture	tavla, målning, bild, porträtt, bild
picture hook	X-krok
pictures	bilder
picturesque	pittoresk
pie	tårt, pastej, paj
piece	lapp, stycke, pjäs, bit
piece-work	ackordsarbete
piece of furniture	möbel
piece of money	penning
piecemeal	styckevis
pieces	bitar
piecework	ackordsarbete
piechart	tårtdiagram
pier	brygga, pir
pierce	genombryta, genomborra
piercing	genomträngande
piety	pietet, fromhet
pig	gris
pig-iron	tackjärn
pigeon	duva
pigeon-hole	fack
pike	gädda, pik
pike-perch	gös
pilate	pilatus
pile	trave, hög, påle, stapel, trava upp
pilfer	snatta
pilgrim	pilgrim
pilgrimage	pilgrimsfärd, vallfärd
piling up	anhopning
pill	piller
pillage	plundring
pillar	kudde, pelare
pillar-box	brevlåda
pillion	bönpall, damsadel
pillory	skampåle
pillow	huvudkudde, kudde
pillow-case	kuddvar, örngottsvar
pilot	pilot, lots, lotsa
pimpernel	rödarv
pimple	finne, blemma, kvissla
pin	knappnål, nål, stift
pinafore	barnförkläde, förkläde
pincers	kniptång
pinch	knipa, nypa
pincushion	nåldyna
pine	tyna, tall, barrträd, tråna, tyna bort
pine-wood	tall (trä)
pine away	försmäkta
pineapple	ananas
pinion	kuggdrev, bakbinda
pink	rosa, skär
pinnacle	takspira, höjdpunkt
pins	stift
pint	halvstop
pioneer	pionjär
pious	from
pipe	pipa, avloppsrör, ledning, rör
pipeline	rörledning
piper	säckpipsblåsare, blåsare
pipes	ledningar
pique	såra, förtrytelse
pirate	sjörövare
pisciculture	fiskodling
pissed	plakat
piston	kolv
pit	grop
pit prop	gruvstötta
pitch	lutning
pitch-man	gatuförsäljare
pitchblack	kolsvart
pitcher	tillbringare, handkanna
pitchfork	högaffel
piteous	sorglig, ynklig, ömklig
pitfall	fallgrop
pith	märg
pith helmet	tropikhjälm, tropikhjälm
pithead	gruvöppning
pithy	märgfull, märgfylld
pitiable	ynklig, ömklig
pitiful	medlidsam, ömklig
pitiless	skoningslös, obarmhärtig
pito	ringbult
pittance	svältlön, liten lön, smula
pitty-patter	tassande
pity	medlidande, synd, ömka
pityful	ynkliga, ömklig
pivot	lagertapp
pixel	bildpunkt
pixie	alf, tomtenisse
pixilated	snurrig, vimsig
pizza	pizza
placard	affisch, anslag, löpsedel, plakat
placate	försona, blidka
place	ställa, sätta, anbringa, placera, plats
place name	ortnamn
place setting	bordskuvert
placebo	placebo
placed	placerad
placement	placering
placenta	moderkaka
places	placerar, platser
placid	lugn, fridfull, blid
placing	placerande
plage	plage
plagiarism	plagiering
plagiarize	plagiera
plague	farsot, pest
plaguey	besvärlig, irriterande
plaice	rödspotta
plaid	schal, pläd, filt
plain	slätt, tydlig, enkel, simpel, fält, vanlig
plain-clothes	detektiv
plainly	helt enkelt
plainness	enkelhet, alldaglighet
plainsman	slättinvånare
plainsong	unison kyrkosång
plainspoken	frispråkig
plaintiff	kärande
plaintive	klagande
plait	plissera, fläta, vecka
plaits	flätor
plan	planera, planera, utkast, plan
plane	hyvla, plan, flygplan, hyvel
planetarium	planetarium
planetoid	asteroid
plangent	dånande
plank	planka
planking	plank
plankton	plankton
planner	planerare
planning	planerande
plant	ört, växt, placera, plantera, planta
plantain	groblad
plantation	plantering, plantage, koloni
planting	placerande
plantlouse	bladlus
plants	placerar
plaque	minnestavla, platta
plashy	våt, sank
plasma	plasma
plaster	plåster, murbruk
plaster cast	gipsförband
plastering	rappning
plastic	plast
plat	täppa, jordbit
plate	plansch, skiva, plåt, platta, tallrik
plate rack	diskställ
plateau	platå
platform	läktare, kateder, plattform
plating	försilvring, förgyllning
platinum	platina
platitude	banalitet
Plato	Platon
platter	tallrik
plattform	tribun
platton	pluton
plaudit	applåder, gillande
plausible	rimlig, sannolik, antaglig
play	gyckel, pjäs, spel, spela, agera, skådespel, leka
play-bill	program, affisch
play-peg	hage för barn
play down	avdramatisera
play music	musicera
play of features	minspel
play traunt	skolka
playability	spelbarhet
playable	spelbar
playback	uppspelning
playcarding	affischering
player	spelare
playfellow	lekkamrat
playful	lekfull
playfully	lekfullt
playground	lekplats
playing	spelar
playmate	lekkamrat
plays	spelar
playwright	dramatisk författare
plea	yrkande
plead	försvara, yrka
pleaded	bad
pleasant	behaglig, trevlig, angenäm
pleasantly	angenämt
please	vänligen, behaga
pleased	nöjd, belåten, glad
pleases	tilltalar
pleasing	anslående
pleasure	behag, nöje
pleasure in	glädje över
pleat	veck, plissera, rynka
plebiscite	folkomröstning
pledge	löfte, pant, pantsätta, lova
plenitude	fullhet, överflöd
plentiful	ymnig
plenty	massor
plenty of	gott om
pliable	smidig, böjlig
pliant	böjlig, smidig
pliers	flacktång, tång
plight	belägenhet, tillstånd
plod	knoga, traska
plot	täppa, intrig, komplott, tomt, konspirera
plot against	stämpla mot
plotting	intrigant
plough	plog, plöja, plog
ploughing	plöjning
plover	brockfågel
pluck	mod, kugga, plocka
plug	plugg, plomb, tapp, propp
plum	plommon
plumb	lod, lodrätt, blylod
plumb-line	lodlina
plumber	rörarbetare
plumbing	rörarbete
plumbs	lodar
plummet	sänke, lod
plump	knubbig, fyllig, dimpa ner, knubbig, fyllig
plunder	byte, plundring, plundra
plundering	plundrande
plunge	rusa, doppa
plunge into	störta sig in i
plural	pluralis
plus-fours	golfbyxor
plush	flott, plysch, rik
ply	lager, bearbeta, veck
pneumatic	pneumatiska
pneumonia	lunginflammation
poach	tjuvfiska, tjuvjaga
pock	koppa, märke
pock-marked	koppärrig
pocket	ficka
pocketbook	plånbok
pod	balja, skida
pod to a bean	skida
poem	dikt
poet	skald, poet, diktare
poetess	skaldinna
poetical	poetisk
poetry	poesi, dikter
point	pigg, poäng, udd, spets, punkt, spetsa, udde
point-blank	rakt på sak
point-duty	trafikdirigering
point at	peka på
point of view	synpunkt
point out	utpeka, framhålla, påoeka, konstatera, poängtera
pointed	spetsig, pekade
pointer	pekare, visare
pointing	pekande
pointless	uddlös
points	pekar
poise	balans, balansera
poison	förgifta, gift
poisoning	förgiftning
poisonous	giftig
poke	peta, röra om
poker	eldgaffel
poking	sökande
Poland	Polen
polar bear	isbjörn
pole	påle
Pole	polack, polack
pole	stång, pol
pole-jump	stavhopp
pole-vault	stavhopp
polecat	iller
police	polis
policeman	polis
policies	taktik
policy	politik
policy-holder	försäkringstagare
policyholder	försäkringstagare
Polish	polsk
polish	polera, putsmedel, blanka, polska, glans, polityr
polish shoes	putsa skor
polished	polerad
polite	hövlig, artig
politeness	hövlighet, artighet
politic	klok
political	politisk
politically	politiskt
politician	politiker
politics	politik
poll	röstning, topphugga, rösta
pollutant	förorenande ämne
pollute	orena, förorena, förorena
pollution	miljöförstöring
poltroon	pultron
polyamide	amidplast
polygamy	månggifte
polythene	polyeten
pomegranate	granatäpple
pommel	sadelknapp, puckla på
pomp	ståt
pompous	ståtlig, uppblåst
pond	damm
pond with water	damm
ponder	grunna, grubbla, fundera
pondered	funderat på
ponderous	tung, ovig
poniard	dolk
pooh	åh
pooh-pooh	rynka på näsan åt
pool	göl, damm, bassäng, pöl, tjärn
poop	akter
poor	torftig, dålig, stackars, fattig
poor relief	fattigvård
pop	champagne, pappa, smäll
pope	påve
pope-eyed	med utstående ögon
popes	påvar
poplar	poppel
poppy	vallmo
pops	poppar
populace	pöbel
popular	omtyckt, populär, poppel
popularity	popularitet
popularize	popularisera
population	folkmängd, befolkning
populous	folkrik
porcelain	porslin
porch	portal
porcupine	piggsvin
pore	stirra, por
pork	svinkött, griskött, fläsk
porous	porös
porpoise	tumlare
porridge	gröt
port	hamn, hamnstad, babord
port light	babords lanterna
port of call	angöringshamn
portabel	bärbara
portable	flyttbar, portabel
portend	förebåda
portent	förebud
porter	portvakt, vaktmästare
portfolio	portfölj
porthole	hyttventil
portion	dela, del, portion
portions	delen
portly	ståtlig, fetlagd
portmanteau	kappsäck
portrait	porträtt
portray	avpoträttera
portrayed	porträtterad
ports	portar
portuguese	portugis
pose	framställa, posera, pose
poser	kuggfråga
posh	flott, elegant
position	ställning, plats, läge
positioned	placerad
positive	positiv
posse	civiluppbåd, väpnad grupp
posses	inneha
possess	besitta, äga, inneha
possessed	besatt
possessing	innehavande
possession	tillhörighet, ägo, besittning
possessive	hagalen
possibility	möjlighet
possible	eventuell, möjlig
possibly	möjligen, möjligtvis
post	stolpe, posta, plats, befattning, post
post-free	betalt porto
post-letter	postbrev
post-mortem	obduktion
post-office	postanstalt, postkontor
postage	porto
postal	post
postal-order	postanvisning
postcard	vykort, brevkort
postcode	postnummer
posted	avsänd
poster	affisch
posterior	senare än, ända, bakdel
posterity	efterkommande, eftervärld
postern	liten sidodörr, bakdörr
postglacial	postglacial
posthaste	i ilfart
posthumous	efterlämnade, postum
postiche	postisch, löshår
posting	avsända
posting-number	postnummer
postman	brevbärare
postmark	poststämpel
postnatal	efter födelsen
postpone	bordlägga, uppskjuta, skjuta upp
postscript	efterskrift
postulate	förutsättning, självklar sak
posture	posering, hållning
posturing	poserande
posy	bukett
pot	kanna, gryta, kruka, burk
pot roast	grytstek
potash	kaliumkarbonat, pottaska
potassium cyanide	cyankalium
potato	potatis
potato chips	chips
potbelly	isterbuk, kalaskula
poteen	hembränt
potent	kraftig, stark
potentate	potentat
potential	möjlig
potentiality	utvecklingsmöjlighet
potentiometers	potentiometrar
pother	stickande rök
potherb	köksväxt
pothole	jättegryta
potholing	grottforskning
potluck	husmanskost
potplant	krukväxt
potpourri	potpurri
potsherds	keramikhögar
pottasic	kali
potter	krukmakare
potting shed	trädgårdsskjul
pouch	pung
poulterer	fågelhandlare
poultice	grötomslag
poultry	höns, höns, fjäderfä
poultry-breeding	fjäderfä-avel
pounce	kasta sig över
pounch	pung
pound	bulta
pound (£)	pund
pour	flöda, ösa, hälla
pour out	utgjuta
pouring	flytande
pout	tjura
poverty	fattigdom, armod
powder	krut, pulver, puder, pudra
powder-puff	pudervippa
powder-room	damtoalett
powdered sugar	strösocker
power	fömåga, kraft, styrka, makt
power-play	maktspel
power of attorney	fullmakt
power plant	kraftverk
power station	kraftstation
powerful	kraftfull, stark, mäktig
powerfully	kraftfullt
powerless	kraftlös, vanmäktig
powerlessness	vanmakt
powerline	kraftledning
pox	hudutslag
practicable	görlig, genomförbar
practical	praktisk
practically	praktiskt taget
practice	vana, praktik, övning, idka, öva
practices	utövning
practise	träna, utöva, öva
practised	erfaren, van
practitioner	praktiserande
pragmatic	pragmatisk
prairie	prärie
prairie doog	präriehund
prairie wolf	prärievarg
praise	lovprisa, beröm, prisa, berömma
praised	prisade
praisers	lovprisare
praiseworthy	berömvärd
praline	bränd mandel
pram	barnvagn
prance	dansa, stoltsera
prance about	kråma sig
prank	tilltag, upptåg, spratt
prankster	upptågsmakare
prate	babbla
prattle	babbla, pladder
prawn	räka
praxis	praktik
pray	bedja
prayer	bön
prayer book	bönbok
prayer rug	bönematta
pre	för
pre-eminent	överlägsen
pre-eminently	i allra högsta grad
pre-philately	förfilateli
pre-recorded	för-inspelade
pre-release	förhands-utgivning
pre-warn	förvarna
preach	predika
preacher	predikant
preaching	predikandet
preamble	förord, inledning
prearrange	avtala
precarious	betänklig, vansklig, osäker
precaution	försiktighetsåtgärd, försiktighetsmått
precautions	försiktighetsåtgärder
precede	gå före
preceded	föregånget av
precedence	företräde
precedent	prejudikat, föregående
precept	föreskrift
precinct	område, gräns
precious	värdefull, dyrbar
precipice	bråddjup, stup
precipitate	brådstörtad, påskynda
precipitous	brant
precise	exakt, precisera, precis
precisely	precis
preclude	utestänga, hindra
precocious	brådmogen
precosion	förebyggande
precursor	föregångare
predate	fördatera
predation	plundring
predatory	rov-
predecessor	företrädare
predefined	fördefinierad
predetermined	förbestämd
predicate	predikat
predict	förespå, förutsäga
predictable	förutsägbara
predicted	förutsa
prediction	förutsägelse
predicts	säger
predilection	förkärlek, förkärlek
predispose	göra mottaglig
predisposition	mottaglighet
predominance	övermakt
predominant	förhärskande, övervägande, dominerande
predominate	dominera
preen	putsa
prefab	monteringsfärdigt
prefabricate	förhandstillverka
preface	företal, förord
prefatory	inledande
prefect	ordningsman
prefer	framföra, föredraga, föredra
preferable	bättre
preferably	företrädesvis, helst
preference	företräde före, inställning, preferens
preform	prestera
pregnancy	havandeskap
pregnant	havande, grossess, gravid, innehållsrik
prehensile claw	gripklo
prehistoric	förhistorisk
prejudice	fördom
prejudiced	fördomsfull
preliminaries	förberedelser
preliminary	förberedande
prelude	förspel
premarital	föräktenskaplig
premature	förtida, för tidig
premeditate	tänka ut
premeditated	uppsåtlig, överlagd, avsiktlig
premier	främst, premiärminister
premise	premiss, fastighet, antagande
premium	premium, premie
premonition	förvarning
preoccupied	upptagen
preparation	preparat, förberedelse
prepare	förbereda, rusta, anrätta, bearbeta, preparera
prepared	beredd, förberedd
preparing	förberedande
prepatory	förberedande
prepay	betala i förskott
prepayment	förskottslikvid
preponderance	överlägsenhet
preposition	preposition
preposterous	bakvänd, orimlig
preprocessor	hjälpprocessor
prerogative	privilegium, förmånsrätt
presage	förebud, förebåda
prescribe	föreskriva, påbjuda, ordinera
prescription	föreskrift, recept, bestämmelse
presence	närvaro
present	gåva, present, framföra, nuvarande, presens
present times	nutid
presentations	presentationer
presented	presenterad
presentiment	förkänsla
presenting	presenterande
presently	strax, kort därefter
presents	presenterar
preservation	bevarande
preserve	sylt, sylta, bibehålla, konservera, bevara
preserve-tin	konservburk
preserved	bevarad
preserves	sylt
preserving	inkokning
preset	förbestämd
president	ordförande, president, ordförande
press	ansätta, klämma, pressa, press, trycka
press-stud	tryckknapp
pressed	nedtryckt
pressing	enträgen, tryckande
pressure	press, tryck
presto	snabb, hastigt
presumably	förmodligen
presume	drista sig, förmoda, undererstå sig
presumption	övermod, förutsättning
presumptuous	övermodig, självsäker
presuppose	förutsätta
pretence	förevändning
pretend	låsas, påskina, föregiva
pretends	låtsas
pretension	anspråk
pretentious	anspråksfull
pretext	förevändning
prettier	sötare
pretty	ganska, nätt, näpen, vacker, söt, någorlunda, täck
prevail	övertala, segra, få överhanden, härska
prevailing	rådande
prevalent	gängse
prevaricate	söka undanflykter
prevent	avstyra, förhindra, förbygga
prevent from	avhålla från
prevention	förhindrande
preview	förhandsvisning
previewing	förhandsvisningen
previews	förhandsvisningar
previous	föregående, tidigare
previously	tidigare
prey	rov, byte, be
price	pris
price per unit	à-pris
priceless	ovärderlig
pricelist	prislista
prices	priser
priceworthy	prisvärt
pricing	prissättning
prick	sting, sticka
prickle	sticka, tagg
prickly	taggig
pride	högmod, stolthet, högfärd, stolthet
priest	katolsk präst, präst
priestess	prästinna
priesthood	prästerskap
prifessional	professionell
prifitable	nyttig
prig	självkär pedant
priggish	självgod, petig
prim	stel, korrekt, prudentlig
primacy	primat, överhöghet
primarily	primärt
primary	ursprunglig, primär
primate	ärkebiskop
prime	anstryka, flöda
prime minister	premiärminister, statsminister
prime time	bästa sändningstid
primed	flödat
primer	knallhatt, grundfärg, nybörjarbok, primer
primerose	gullviva
primers	läroböcker
primeval	ursprunglig
primeval forest	urskog
primitive	ursprunglig, enkel, primitiv
primogeniture	förstfödslorätt
primordial	ursprunglig, urtids-
primp	snygga upp sig
prince	prins, furste
princedom	furstendöme
princely	furstlig
princess	prinsessa, furstinna
principal	huvudsakligen
principal clause	huvudsats
principal parts	tema, böjningsformer för verb
principal teacher	rektor
principality	furstendöme
principe	princip
principle	princip
principled	principfast
prink	snygga upp sig
print	trycka, tryck, skriva ut
print-out	datautskrift, utskrift
print shop	tryckeri
printable	utskriftsbar, tryckbar
printed matter	trycksaker
printer	skrivare, boktryckare
printer's error	tryckfel
printer's ink	trycksvärta
printing	tryckning, utskrift
printing-press	tryckpress
printing works	tryckeri
prior	tidigare
prior to	före, innan
prioress	priorinna
priority	förtursrätt, företräde, prioritet
prise	bända upp
prism	prisma
prison	fängelse
prison-warder	fångvaktare
prisoner	fånge
prisons	fängelser
privacy	enskildhet
private	enskild, menig, privat
privately	privat
privation	försakelse, umbärande
privilege	privilegium, rättighet
privileges	förmåner
privy	avträde, hemlighus, hemlig
prize	bända, värdera högt, belöning, pris, vinst
prize-winner	pristagare
prize competition	pristävlan
prize in school	premium i skolan
prize open	bända
prize( to gain)	pris (att få)
probability	sannolikhet
probable	sannolik, trolig
probably	möjligen, troligtvis
probation	villkorlig dom, prov
probe	undersöka, sondera
problematic	problematiska
problems	problem
procedure	procedur
proceed	fortsätta
proceeding	fortsätta
process	processen, behandla
processed	tillverkade
processes	processer
processing	tillverkning av
procession	tåg
processor	behandlare
processors	processorer
proclaim	proklamera, utropa
proclaimed	proklamerade
proclaimer	förkunnare
procure	anskaffa, utveckla, skaffa, ackvirera
procurement	anskaffning
prod	egga
prodigal	slösande
prodigious	oerhörd
prodigy	vidunder
produce	prestera, frambringa, skapa, alstra, producera
producer	producent
producing	skapande
product	alster, produkt
product-development	produkt-utveckling
production	produktion, alstring
productive	produktiv
productively	produktivt
products	produkter
profane	vanhelga, profan
profession	bekännelse, yrke
professional	yrkesmässig
professional-looking	yrkesmässiga
professionally	proffesionellt
professor	professor
professor of	professor i
professorship	professur
proffer	erbjuda, anbud
proficient	kunnig
profile	profil
profiles	profiler
profit	fördel, förtjänst, behållning, vinst, vinning
profitable	lönande, förtjänstfullt, inbringande, fördelaktig
profiteer	ockrare
profits	förtjänster
profligate	utsvävande
profound	djupsinnig, djup
profuse	överflödande
profusely	ymmigt
profusion	slöseri, ymnighet
progeny	avkomma
program	program
program-ideas	programidéer
programfile	programfil
programme	spelplan
programmer	programmerare
programmers	programmerare
programming	programmering
programming-language	programmeringsspråk
programming-utensils	programmerings-tillbehör
programminghints	programmeringstips
programs	program
progress	utveckling, framsteg
progressed	utvecklats
progressive	progressiva
prohibit	förbjuda
prohibition	förbud
project	projekt
project's	projektets
projecting	utskjutande
projection	projektering
projects	projekt
proletarian	proletär
proletariate	proletariat
prolific	fruktbar
prolix	vidlyftig, långrandig
prolong	förlänga
prolongation	förlängning
prom	promenadkonsert
prominent	framträda, bemärkt, framträdande
promiscuous	blandad
promise	utlova, lova, löfte
promontory	udde
promote	befordra, befrämja, främja
promoted	stött
promotes	främjar
promotion	avancemang, befordran
prompt	sufflera, påpasslig, snar
prompted	uppmanad
prompting	omedelbar
promptly	omedelbart
promptor	sufflör
promulgate	kungöra, förkunna, utfärda
prone	framstupa, benägen
prong	gaffelspets
prononcement	yttrande
pronoun	pronomen
pronounce	avkunna, uttala
pronounciation	uttal
proof	prov, bevis, korrektur
prop	stödja, stöd
propagate	propagera, fortplanta
propagation	fortplantning, avling
propel	framdriva
propeller	propeller
propensity	böjelse
proper	vederbörande, ordentlig, tillbörlig
proper name	egennamn
properly	ordentligt
properties	egenskaper
property	gods, ägodel, egendom, egenskap
prophecies	profetior
prophecy	profetia, spådom
prophesied	profeterat
prophesty	förespå
prophesy	profetera
prophet	profeten, profet
prophetic	profetiska
prophetically	profetiskt
prophets	profeter
propitiate	blidka
proporly	egentligen
proportions	proportioner
proposal	frieri, förslag
proposals	förslag
propose	föreslå, fria
proposed	föreslagna
proposition	sats
propound	föreslå
proprietor	ägare, ägarinna
proprietorship	äganderätt
propriety	konvenans, anständighet
propulsion	framdrivande
prosaic	prosaisk
prose	prosa
prosecute	åtala, åklaga
prosecuted	åtalad
prosecution	åtal
prosecutor	åklagare
proselytes	proselyter
prospect	utsikt
prospector	malmletare
prospects	framtidsutsikter
prospectus	prospekt
prosper	blomstra, trivas
prosperity	framgång, välstånd, välgång, medgång
prosperous	gynnsam, blomstrande
prospers	blomstrar
prostitute	prostituerad, fnask
prostrate	hjälplös, utsträckt
protect	freda, skydda, förvara
protection	skydd, beskydd
protective	skyddande
protects	skyddar
protest	protestera
protest against	protestera mot
Protestant	protestant
protested	protesterade
protests	protesterar
protocol	protokoll
prototype	prototyp
protract	förlänga
protrude	skjuta ut
protruding	utstående, framskjutande
proud	högfärdig, stolt
proudly	stolt
prove	bevisa, ådagalägga, påvisa
prove to be	visa sig vara
proven	bevisats
proverb	ordspråk
proves	bevisning, bevisar
provide	förse
provide for	försörja
provided	såvida, försedd
providence	försyn
provides	förser
providing	förutsatt att
province	landskap, län, provins
provincial	småstadsbo, provinciella
provinsional	tillfälligt
provision	förråd, tillförsel, matvaror, proviant
provisional	provisorisk
provisions	matsäck, proviant, livsmedel
proviso	förbehåll
provisory	villkorlig, provisorisk
provocation	anledning
provoke	förarga, förtörna, reta, framkalla
provoking	retsam
prow	för, stäv
prowess	tapperhet
prowl	stryka omkring
proximity	anslutning
proxy	ombud
prude	pryd person, pryd
prudence	klokhet
prudent	förtänksam, klok
prudish	pryd
prune	beskära träd, sviskon
Prussia	Preussen
pry	kika, snoka
psalm	psalm
pseudo	falsk
psychic	psykisk
psychical	psykisk
psychologist	psykolog
psychology	psykologi
psycological	psykisk
ptolemaic	ptolemaiska
ptolemy's	ptolemaios
pub	värdshus, krog
puberty	pubertet
pubic	köns-
public	statlig, offentlig, publik
public's	publikens
public-house	krog, värdshus, krog, värdshus
public good	allmännytta
publican	värdshusvärd
publication	skrift, publikation
publications	publikationer
publiching	publicerande
publicity	offentlighet
publicize	publicera
publicizing	publicerande
publicly	publicerande
publish	publisera, uygiva, utgiva
publisher	utgivare, bokförläggare, förläggare
publishers	utgivare
publishing	publiserar
publishing house	förlag, bokförlag
Puck	tomte
pucker	rynka
puddle	pöl
puerile	barnslig
puff	pudervippa, vippa, flåsa, pust, blåsa, vindstöt
pug	mops
pugnacious	stridslysten
pull	ryckning, draga, rycka, ryck, slita
pull-down	rullgardin
pull a person`s hair	lugga
pulldown	drag ner
pulled	drog
pullet	unghöna
pulley	remskiva
pulleys	remskivor
pulling	dragande
pullmonary	lung-
pulls	drar
pulp	massa, pappersmassa, mos
pulpet	predikstol
pulsate	pulsera
pulsating	pulserande
pulse	pulsera, puls
pulverize	pulverisera
pumice	pimpsten
pummel	puckla på, sadelknapp
pump	pump, pumpa
pumped	pumpade
pumpkin	pumpa
pumps	pumpar
pun	ordlek, vits
punch	slå, slå hål i
Punch	kasper
punch	punsch
punctilious	pedantisk
punctual	precis, punktlig
punctuality	punktlighet
punctually	punktligt
punctuate	punktera, kommatera
punctuation	interpunktion
puncture	punktering, stick
pundit	lärd person, lärd hindu
pungent	skarp, amper
punish	bestraffa, straffa
punishment	straff, straff, bestraffning
punt	eka, staka sig fram
puny	ynkligt liten
pup	valpa, valp
pupa	puppa
pupil	lärjunge, pupill, elev
pupils	elever
puppet	marionett
puppy	valp
purblind	skumögd
purchase	uppköpa, köpa, köp, inköp, uppköp
purchaser	köpare
purchasing	köp av
pure	ren, oblandad, idel
pure-bred	renrasig
purely	enbart
purgatory	skärseld
purge	utrensning, rensa, rena
purification	rening
purify	rena
Puritan	puritan
purity	renhet
purloin	stjäla, snatta
purple	högröd, purpur, rosa
purport	mening
purpose	avsikt, mening, föresats, ändamål, uppsåt
purposed	utlovat
purposeful	målmedveten
purposely	avsiktligt
purposes	syften
purr	spinna
purse	börs, pung, portmonnä
purser	överhovmästare
purslane	portlak
pursue	förfölja, utöva
pursuer	förföljare
pursuit	jakt, förföljande
purulent	varig
purvey	anskaffa, leverera
pus	var
push	trycka, skjuta, puffa till, knuffa, tränga
push-bottom	tryckknapp
pushbutton	tryckknapp
pushed	tryckte
pusher	gåpåare
pushes	trycker
pushing	tryckande, trycker
pushover	lätt sak, lätt match, barnlek
pusillanimous	modlös
pussy	kisse
put	lägga, ställa, placera, sätta, uttrycka
put aside	åsidosätta
put in	infoga, tillsätta, införa
put in order	sätta i stånd, ordna
put into plaster of Paris	gipsa
put off	avspisa, uppskjuta
put on	ta på sig
put out	släcka
put to sleep	söva
put up	montera
putrefraction	förruttnelse
putrid	rutten
puts	placerar
putting	uttrycka, knuffa
putty	kitt
puzzle	pussel
puzzle one`s head	huvudbry
puzzled	brydd
puzzlement	bryderi
puzzles	pussel
puzzling	förbryllande, gåtfull
pygmy	dvärg, pygmé
pylon	ledningsstolpe, mast
pyramids	pyramider
quack	snattra, charlatan, kvacksalvare
quackery	kvacksalveri
quad	gård i college
quadrangle	fyrhörning, collegegård
quadrangular	fyrkantig
quadrant	kvadrant
quadratic	kvadratiska
quadruped	fyrfotadjur
quadruple	fyrdubbel
quadruplet	fyrling
quaff	dricka, klunk
quagmire	gungfly, lervälling
quail	vaktel, bäva, förlora modet
quaint	gammalmodig, egen
quake	skalv, skälva
Quaker	kväkare
qualification	förbehåll, kvalifikation, merit
qualifications	kvalifikationer
qualified	kompetent, kvalificerade
qualifier	bestämning
qualify	kvalificera
qualify oneself	meritera sig
qualitative	kvalitativ
qualities	egenskaper
quality	egenskap, kvalificera, kvalitet
qualm	oro, illamående
qualms	samvetskval
quandary	dilemma
quantitative	kvantitativ
quantity	kvantitet, mängd
quantum	kvanta, mängd
quarantine	karantän
quarrel	kivas, kiv, gräl, träta
quarrelsome	stridslysten, grälsjuk
quarry	byte, stenbrott
quarryman	stenbrytare
quart	stop
quarter	kvatr, kvarter, kvartal, fjärdedel
quarter-deck	akterdäck
quarterdeck	akterdäck
quarterly	kvartalsvis
quartermaster	intendent, styrman
quarters	kvartal, kvarter
quartet	kvartett
quarto	kvartsformat
quartz	kvarts
quash	krossa, ogilla
quasi	kvasi
quatation marks	cituationstecken
quatrain	fyrradig strof
quaver	darra
quay	kaj
quayage	kajavgift
quayside	kajområde, kajkant
queasy	kväljande, obehaglig
queen	drottning
queenelike	drottninglik
queenly	drottninglik, majestätisk
queer	egen, besynnerlig, underlig
quell	kväsa, undertrycka, kuva
quench	släcka, undertrycka
quencher	törstsläckare
queries	förfrågningar
querulous	gnällig
query	förfrågan
quest	sökande, sök
question	förhöra, fråga, fråga
question-mark	frågetecken
question of priorities	avvägningsförmåga
questionable	tvivelaktig
questioned	omfrågad
questioner	frågeställare
questioning	ifrågasätta
questionnaire	frågeformulär
questions	frågor
queue	kö, köa
quibble	rida på ord, ordlek, slingra sig
quibbler	ordryttare
quibbling	spetsfundig
quick	rapp i mun, rask, hastig, snar, flink, kvick
quick at repartee	slagfärdig
quicken	ge liv åt, egga, påskynda
quickly	fort, snabbt
quicksand	kvicksand
quickstart	snabbstart
quid	pund
quiescent	lugnt, lugn
quiet	stillsam, tyst
quietly	tystlåtet
quietness	stillhet
quill	gåspenna
quilt	sängtäcke
quince	kvitten
quinine	kinin
quip	spydighet
quirk	snirkel, besynnerlighet, sarkasm
quisling	quisling
quit	sluta
quite	helt, ganska, stilla, alldeles
quits	slutar
quiver	koger, darra
quiz	förhöra, frågesport, gyckla, förhör
quorum	beslutsmässigt antal
quota	kvot
quotation	citat, anbud (pris)
quotation mark	anföringstecken, cituationstecken
quote	ange, citera
quoted	åberopade
quotes	citationstecken
quotient	kvot
rabbit	kanin
rabbit-hutch	kaninbur
rabbits	kaniner
rabble	lödder, pack, anhang, pöbels
rabid	galen, arg
racall	återkalla, kalla hem
race	löpning, kapplöpning, lopp, ras, tävling
race-course	kapplöpningsbana
racehorse	tävlingshäst
racial	ras-
racing	kapplöpning
rack	ställning
racket	oväsen, bedrägeri, racket
racketeer	gangster, utpressare
racoon	tvättbjörn
racy	karakteristisk, saftig, livlig
radial	radiella
radiance	strålning, strålglans
radiate	utstråla, sprida, stråla
radiation	strålning
radiator	värmeelement, kylare
radical	radikal, radikal, grundlig
radics	radie
radio	radio
radio transmission	radiosändning
radioactive	radioaktiv
radioactivity	radioaktivitet
radish	rädisa
radius	radie
raf	engelska flygvapnet
raffle	tombola
raft	flotte
rafter	taksparre
rafts	flottar
rag	bråk, skoja, trasa
rage	raseri, förbittring, ilska, ursinne
ragged	trasig
ragman	lumpsamlare
ragout	ragu
rags	paltor, lumpor
raid	göra räder mot, räd
raids	razzior
rail	reling, skena
railing	ovett, räcke
raillery	raljeri
railroad	järnväg
rails	räls
railway	järnväg
railway depot	bangård
raiment	skrud
rain	regn, regna
rain-gauge	regnmätare
rainbow	regnbåge
raincoat	regnrock, regnkappa
rainfall	regn
rainy	regnig
raise	upprätta, upphöja, höja, upphäva, resa upp, lyfta
raised	upprest
raises	höjer
raisin	russin
raising	resning
rake	rucklare, räfsa, kratta
rally	samla, retas med, rally
ram	ramm, gumse, bagge
ramble	utflykt, ströva, flanera
ramble around	flacka
rambling	svammel
ramification	förgrening
ramify	förgrena sig
rampant	frodig, vild
rampart	fästningsvall
ramshackle	fallfärdig
rancid	härsken
rancour	hätskhet, agg
random	slumpvis
randomly	slumpvist
rang	ringde
range	omfång, räckvidd
range-finding	avståndsbestämning
range of action	aktionsradie
ranger	ridande polis, skogvaktare
ranging	omfång
rank	stinkande, yppig, rang, ordna, rad
ranked	rankad
ranking	ledande
rankinglist	ranglista
ransack	genomleta, plundra
ransom	lösensumma, utlösa
rant	orera, skryta
ranter	talare
rap	knacka, lätt slag
rapacious	rovgirig
rapacity	girighet, rovgirighet
rape	våldta
rapid	snabb
rapid stream	strid ström
rapidly	snabbt
rapine	plundring
rapscallion	buse
rapt	försjunken
rapture	förtjusning, extas, hänryckning, hänförelse
rapturous	hänryckt
rare	sällsynt
rarefy	förtunna
rarely	sällan
rarity	sällsynthet
rasberry	hallon
rascal	skojare, bov, lymmel, rackare
rash	dumdristig, hudutslag, obetänksam, förhasta
rashed	förhastade
rasp	strävt ljud, fil
raspberry	hallon
rat	råtta
ratchet	spärrhake
rate	taxera, värde
rate of exchange	kurs
rated	dimensionerad
rather	ganska, snarare, hellre
ratify	stadfästa
rating	taxering, gradering
ratio	förhållande
ration	portion, ransonera, ranson
rationaiize	rationalisera
rational	förnuftig
rationalization	rationalisering
rationalize	rationalisera
ratrace	karriärjakt
rats	råttor
rattan	rotting
rattle	skramla, skallra, rassla, rossla, rossling
rattling	skramlande
ratty	sur
raucous	hes
ravage	härja, förhärja
rave	yra, rasa, svärma
ravel	riva
raven	korp
ravenous	glupsk
ravine	hålväg, klyfta, ravin
ravish	hänrycka, hänföra
raw	kulen, rå
raw product	råvara
rawmaterial-based	råvarubaserad
ray	stråle, rocka
ray-fish	rocka
ray of light	dager
rayon	konstsilke
raze	rasera
razor	rakkniv
razor-edge	skarp egg
razorback	fenval
razorbill	tordmule
razorblade	rakblad
razzia	raid
razzle	ute och festar
re	åter
re-create	skapa på nytt
re-echo	genljuda, eka, återskalla
re-editing	återredigering
re-educate	omskola
re-elect	välja om, återvälja
re-employment	återanställning
re-energise	sluta
re-enter	återinträda
re-establish	återupprätta
re-examine	ompröva, återställa
re-exportation	reexport
re-gummed	eftergummerat
reach	räcka, nå, anlända, hinna
reachable	åtkomlig
reaches	sträcker, når
react	reagera, återverka
reaction	reaktion
reactionary	bakåtsträvare, reaktionär
reactivate	återaktivera
reactor	reaktor
read	läsa
read-only	läs bara
read off	avläsa
read through	genomläsa
readability	läsbarhet
readable	läsbar
reader	läsebok, läsare
readers	läsarna
readily	gärna
readiness	villighet
reading	lektyr, läsning
readjust	finjustera, revidera
readjustment	revision
readme	läs mig
readout	avläsning
reads	läser
ready	redo, klar, beredd, beredvillig, färdig, påpasslig
ready-made clothing	konfektion
ready money	kontanter
reaffirm	på nytt bekräfta
reafforest	återplantera
real	egentlig, real, äkta, verklig, reell
real-time	realtid
realign	räta ut
realignment	uträtning
realistic	realistiskt
realities	ämnen
reality	realitet, verklighet
realizable	realiserbar
realization	förverkligande
realize	förstå, inse, förverkliga
reall	erinra sig
really	egentligen, faktiskt, verkligen
realm	rike
ream	ett ris papper
reanimate	väcka till liv
reap	skörda
reaper	skördemaskin, skördeman
reappear	visa sig på nytt, återuppstå
reappoint	återinsätta
reappraisal	omprövning
reapprasial	omvärdering
rear	uppfostra, bakdel, uppföda, stegra sig
rear-admiral	konteramiral
rear-guard	eftertrupp
rear-view mirror	backspegel
rear seat	baksäte
rear tyre	bakdäck
rearly	bittida
rearmaments	upprustning
rearrange	arrangera om
reason	motiv, förnuft, skäl, reson, anledning, orsak
reason to	grund för
reason with	resonera med
reasonable	rimlig, resonlig, lämplig, förnuftig
reasonably	skäligt
reasoning	resonemang, tankegång
reassemble	åter samla
reassure	lugna
reawaken	återväcka, återuppväcka
rebate	rabatt
rebel	göra uppror, rebell
rebell	upprorsman
rebellion	resning, uppror
rebellious	upprorisk
rebelliousity	upproriskhet
rebells	rebeller
rebind	binda om
reboot	omstarta
reboots	omstartar
rebound	studsa tillbaka, reaktion
rebuff	snäsa av
rebuild	återuppföra
rebuilding	återuppbyggandet
rebuilt	återuppbyggd
rebuke	tillrättavisande
recad	gå tillbaka
recalcitrance	motspänstighet
recalcitrant	motspänstig
recalibrate	omkalibrera
recalibrated	omkalibrerat
recall	återkalla
recant	återkalla ett yttrande
recap	regummera
recarde	dra sig tillbaka
recast	gjuta om
recede	gå tillbaka
receipt	kvitto, kvittera, mottagande
receipts	recept, kvitton
receive	få, anamma, erhålla, mottaga
receiver	mottagare, telefonlur
receiving	mottagande
recent	nya
recently	nyligen
receptacle	förvaringskärl
reception	mottagande, mottagning
receptionist	receptionist
recession	tillväxt
recessive	recessiv
recharge	ladda om
rechecks	kontrollerar
recieving	mottagande
recipe	recept
recipient	mottagare
reciprocal	ömsesidig
reciprocate	göra en gentjänst
reciprocity	ömsesidighet
recital	uppläsning, konsert
recitation	deklamation
recite	deklamera, uppläsa
reckless	hänsynslös
recklessness	övermod
reckon	räkna, beräkna, tror
reckoning	räkning
reckons	beräknar, tror
reclaim	återfordra
reclassify	klassificera om
recline	vila, luta sig bakåt
reclining	tillbakalutande
recluse	eremit
recognition	igenkännande
recognize	känna igen
recoil	rekyl, rygga tillbaka
recoilless	rekylfri
recollect	påminna sig, minnas
recollection	erinran
recommence	börja på nytt
recommend	tillstyrka, rekommendera
recommendable	rekommendabel
recommendation	rekommendation
recommendations	rekommendationer
recompense	ersättning, ersätta
recompile	omkompilera
reconaissance	rekognoscering
reconcile	försona, förlika
reconciliation	förlikning
recondite	dunkel, fördold
recondition	reparera upp
reconnoitre	spana, rekognoscera
reconsider	på nytt överväga
reconsideration	på nytt överväga
reconstruct	återuppföra
record	grammofonskiva, urkund, registrera, rekord
record-player	skivspelare
recorded	inspelad
recorder	bandspelare
recording	inspelning
records	uppgifter, annaler
recount	relatera, uppräkna, skildra, berätta
recourse	tillflykt
recover	krya på sig, repa sig, tillfriskna, hämta sig
recovered	återvinna
recovery	tillfrisknande, återhämtning, bättring
recreant	feg, trolös, avfälling
recreate	återskapa
recreating	återskapande
recreation	förströelse, nöje, rekreation
recrimination	motbeskyllning
recruit	rekrytera, rekryt
recruitment	rekrytering
rectangle	rektangel
rectangular	rektangulär, rätvinklig
rectify	rätta
rector	kyrkoherde
rectorship	rektorat
rectory	prästgård
rectum	ändtarm
recumbent	tillbakalutad
recuperate	hämta sig
recur	återkomma, upprepas
recurrence	upprepande
recurrent	återkommande
recurse	rekursera
recursion	rekursion
recursive	rekursiv
recycle	återvinna
recycling	återvinning, återanvändning
red	röd
red-faced	rödbrusiga
red-handed	på bar gärning
red-heat	glödande hetta
red-hot	glödhet
red-letter-day	helgdag
red-tapist	paragrafryttare
red wine	rödvin
redbrick	nyare universitet
redbrown	rödbrun
redcap	militärpolis
redden	bli röd, rodna
redecorate	återställa
redeem	återlösa, infria, utlösa
redeemable	inlösbar
redeeming	utlösning
redeliver	åter överlämna
redemption	utlösning, återlösning
redeploy	placera om
redirect	styra om, ändra, ställa om
redirected	omdirigerad, omplacerad
redirection	omdirigering
rediscover	återupptäcka
redisplayed	återvisad
redistributable	utgivningsbara
redistribute	omfördela
redistributive	omfördelnings-
redo	göra om
redo-function	upprepa-funktion
redolent	doftande
redouble	fördubblas, öka, fördubbla, ökas
redoubt	skans
redraw	rita om
redress	gottgörelse, gottgöra
reduce	knappa in, reducera, inskränka
reduced	nedsatt
reduced-rate	nedsatt-pris
reducers	reduceringar
reduces	minskar
reducing	reducera
reductant	motvillig
reduction	inskränkning, minskning, förminskning
redundancy	överskott
redundant	överflödig
redwood	jätteträd i kalifornien
reed	rö, vass
reed warbler	rörsångare
reef	rev
reek	stinka, stank
reeking	rykande
reel	spole, rulle, trådrulle
reel-to-reel	rullbandspelare
reentrancy	återinträde
reeve	fogde
refer	hänskjuta, remittera, hänvisa (till)
refer to	referera till, åberopa
referee	domare i idrott
reference	avseende, referens
referendum	folkomröstning
referred	hänvisat
referring	refererande
refers	hänvisar
refill	byt ut
refine	förfina, raffinera, rena
refinement	förfining
refit	återmontera
refitting	montering
reflect	betänka, reflektera, återspegla
reflection	avspegling, reflex, eftertanke, återsken
reflector	reflektor
reflects	reflekterar
reflex	reflex
reform	reform, reformera
reformatory	uppfostringsanstalt
reformed Church - the	reformerta kyrkan
reformer	reformator
refractory	mospänstig, gensträvig, uppstudsig, motspänstig
refrain	refräng, avstå
refresh	vederkvicka, uppfriska
refreshing	uppfriskande, vederkvickande
refreshment	förfriskning, vederkvickelse
refreshments	förfriskningar
refrigerator	kylskåp
refuel	tanka
refuge	fristad, tillflykt
refugee	flykting
refund	återbetalning
refunding	återbetalande
refunds	återbetalningar
refusal	vägran, avslag
refuse	neka, vägra, avslå, avskräda, rata
refuse heap	avskrädeshög
refusing	avslå
refute	vederlägga, tillbakavisa
regain	återfå, återvinna
regal	kunglig
regale	undfägna
regard	hänsyn, betrakta, avse, respekt
regarded	betraktad
regarding	angående
regardless	oavsett
regards	hälsningar
regency	regeringsämbete
regenerate	regenerera
regenerated	regenerad
regeneration	pånyttfödelse
regent	riksföreståndare, regent
regents	regenter
regime	ordning, styrelse, regim
regiment	regemente
region	trakt, område
register	registrera, inregistrera, mantalsskriven
registers	registrerar
registrar	notarie
registration	registrering
registration fee	anmälningsavgift, registreringsavgift
registration form	anmälningsblankett
registrations	registreringar
registry	register
regress	återgång, regress
regret	ånger, ångra, beklaga
regrowth	återväxt
regular	vanlig, regelbundet, ordentlig
regulary	regelbundet
regulate	reglera, ordna, rucka, styra
regulated	reglerad
regulating	reglerande
regulation	regel, bestämmelse
regulations	reglemente
rehabilitate	ge upprättelse åt
rehabilitation	återupprättelse, rehabilitering
rehearsal	repetition, övning
rehearse	öva, repetera
rehearsing	övar, övande
rehiring	återanställning
reich	riket
reign	regera, regering
reigning	regera
reimburse	ersätta
reimbursement	ersättning
rein	tygel, tygla
reincarnation	reinkarnation
reindeer	ren, rendjuret
reinforce	armera, förstärka
reinforced	förstärkt
reinforcement	förstärkning
reinforces	förstärker
reinforcing bar	armeringsjärn
reinkaration	reincarnation
reinstall	återinstallera
reinstalling	återinstallera
reiterate	ånyo upprepa
reject	slopa, avstöta, rata, tillbakavisa, förkasta
rejected	tillbakavisad
rejection	förkastande, utmönstring
rejects	tillbakavisar
rejekt	kassera
rejoice	glädjas
rejoice at	fröjda sig åt
rejoin	åter sluta sig till, svara
rejoinder	svar, replik
rejuvenate	föryngra
relapsa	ercidiv
relapse	återfalla, återfall, recidiv
relate	relatera, förtälja, anknyta
related	besläktad
relating	anknytande
relation	sammanhang, släkting
relations	relationer, förhållande
relationship	relation
relationships	relationer
relative	relativ, anhörig, släkting, anförvant
relatively	relativt
relatives	i förhållande till
relativistic	relativistisk
relax	koppla av, slakna
relaxation	avkoppling
relaxed	avslappnad, avspänd
relay	relä
release	befrielse, utlösa, utgivning
releasing	släppande
relegate	förflytta, hänskjuta
relent	mjukna
relentless	obeveklig
relevant	dithörande
relevation	uppenbarelseboken
reliability	pålitlighet
reliable	tillförlitlig, pålitliga
reliably	beroende
reliance	beroende
relic	lämning, relik
relief	understöd, undsättning, avbrytare, lättnad
relies	beror
relieve	avlösa, undsätta, lindra, avslöja
religion	religion
religions	religioner
religiosity	religiositet
religious	religiös
religiousness	religiositet
relinquish	ge upp, avstå från
relish	smak, njuta av
reload	återladda
reloads	återladdar
reluctant	motvillig
rely	lita
rely on	lita på
relying	litande
remain	vara kvar, restera, förbli, återstå, kvarstå
remainder	behållning, rest, återstoden
remaine	förhålla sig
remained	förblev
remaining	övrig, kvar, kvarvarande
remains	förblir
remand	återsända i häkte
remark	anmärkning
remark with	anmärka på
remarkable	påfallande, anmärkningsvärd, märkvärdig
remarried	omgift
remedy	botemedel, råd, avhjälpa, läkemedel, bota
remember	minnas, kom ihåg, komma ihåg, erinra sig
remembrance	åtanke
remind	påminna, erinra
remind of	påminna om
reminder	påminnelse
reminds	påminner
reminiscence	minne
reminiscent	påminnande om
remiss	efterlåten, loj, försumlig
remit	efterskänka, förlåta, översända, remittera
remittance	penningremiss, remiss
remnant	kvarleva, stuv
remnants	lämningar
remonstrate	protestera
remorse	dåligt samvete, ånger, samvetsförebråelse
remote	avlägsen
remote control	fjärrkontroll
remotely	avlägset
removable	borttagningsbar
removal	flyttning, avföring
remove	flytta, avföra, undanröja, avlägsna, avsätta
removing	borttagande
remunerate	löna, honorera
remuneration	avlöning
Renaissance	renässans
rename	namnändra
rend	slita sönder, rämna
render	lämnar, föredraga, återge
renders	avger
rendezvous	möte
renew	förnya
renewal	förlängning, förnyelse
renounce	avsäga sig
renouncing	avsägande sig
renovate	renovera
renovation	förnyelse, renovering
renown	ryktbarhet
renowned	ryktbar, namnkunnig
rent	hyra, arrendeavgift
rent in kind	avgäla
rental	uthyrning
renumber	omnumnrera
renumbered	omnumnrerat
renumbering	åternumrera
renumbers	omnumnrerar
reopen	återöppna
reoptimize	återoptimera
reorganize	omorganisera, organisera om
repackaging	återpackar
repair	laga, reparera
repair-shop	reparationsverkstad
repairer	reparatör
repairing	reparation, lagning
repairs	reparationer
reparation	reparation, gottgörelse
repartee	kvick replik
repast	måltid
repay	betala sig, vedergälla, återbetala
repayment	återbetalning
repeal	upphäva
repeat	upprepa, repetera, förnya
repeatedly	upprepat
repeats	upprepar
repel	stöta tillbaka
repent	ångra, ångra sig
repentance	ånger
repertory	repertoar
repetious	upprepningarna
repetition	upprepning, repetition
repetitive	återkommande
rephrase	omformulera
replaceable	utbytbar
replacement	ersättning, återställelse
replacing	ersättande
replanting	återplantering
replaying	omspelning
replenish	åter fylla
replenishing	fyll på
replica	kopia
reply	svar, genmäla, svara
reply-stamp	svarsmärke
reply-stamps	svarsmärken
reply to	besvara
report	rapport, knall, refererat, smälla, referera
reported	rapporterade
reporting	meddelat
reports	rapporterar
repose	vila, ro
repository	förvaringsplats
reprehensible	klandervärd
represent	representera, framställa, föreställa
representative	representant, representativ, ombud
repress	undertrycka
reprieve	uppskov
reprieved	benådade
reprieves	benådar
reprimand	åthutning, tillrättavisning, tillrättavisa
reprints	återtrycker
reprisal	repressalie
reproach	förebrå, förebråelse
reproach for	förebrå för
reproaches	förebråelser
reproachfully	förebrående
reprobate	förkasta, förtappad
reprocess	upparbeta
reproduce	avbilda, reproducera, återskapa, återge
reproduction	kopiering
reproof	förebråelse
reprove	förebrå, tillrättavisa
reptile	kräldjur
republic	republik
republican	republikansk, republikan
repudiate	förkasta
repugnance	motsägelse
repugnant	motbjudande
repulse	avvisa
repulsive	motbjudande, vedervärdig
repurchase	återköpa
reputable	aktad
reputation	anseende, rykte
reputations	rykten
repute	rykte, anse
request	efterfrågan, anmaning, begäran, anhållan, bön
request for	bedja om
requested	begärde, efterfrågade
requesting	begärande
requests	förfrågningar
require	behöver, erfordra, tarva
required	nödvändig
requirement	krav
requirements	krav
requires	behöver
requiring	behöver
requirment	behov
requisite	förnödenheter, erforderlig
requisition	rekvisition
requital	vedergällning
requite	löna
reread	läs om
rerun	omstarta, starta om
resale	återförsäljning
resale price	andrahandspris
resaw	klyvsåg
rescind	återkalla
rescinded	upphävd
rescue	räddning, rädda, undsättning
rescuer	räddare
research	forskning
researcher	forskare
reseeding	återsådd
reseller	återförsäljare
resemblance	likhet
resemble	likna, brås på
resembling	liknande
resent	harmas över
resented	harmades över
resentment	förbittring
resents	harmas över
reservation	förbehåll
reserve	reserv, reservera, förbehålla
reserved	sluten, reserverade
reserved person	inbunden person
reserves	reserverar
reservoir	behållare
reset	återställa
resettlement	omflyttning
reship	vidarebefordra
reside	residera, uppehålla sig, bo, vistas
residence	residens, säte, bostad, vistelseort
residents	invånare
resides	vistas
residual	resterande
residue	överskott
resign	avsäga, försaka, avgå, avstå
resignation	avsägelse, avskedsansökan, undergivenhet
resilient	elastisk
resin	harts, kåda
resist	motstå
resistance	motstånd, motvärn, motstånd
resistent	resistant
resize	storleksändra
resolute	resolut, viljestark, beslutsam
resolution	upplösning
resolutions	upplösningar
resolve	lösa
resolving	lösande
resonable	resonabel
resort	ta sin tillflykt, tillflykt
resound	ljuda, genljuda
resounding	ljudlig
resource	resurs
respawn	återuppstå
respawns	återuppstår
respect	respektera, respekt, hänseende, aktning
respectability	anständighet
respectable	respektabel, anständig
respected	ansedd, aktad
respectful	vördsam, aktningsfull, vördnadsful
respectfully	respektfullt
respecting	beträffande, med hänsyn till
respective	respektive
respectively	respektive
respiration	andning
respiratory distress	andnöd
respiratory organ	andningsorgan
respire	andas
respite	respit, frist, uppskov
resplendent	glänsande
respond	svara
response	gensvar
responsibilities	skyldigheter
responsibility	ansvar
responsible	vederhäftig, tillräknelig, ansvarig
responsible for	ansvara
rest	ro, vila, rast
rest with	åvila
restart	omstarta
restarted	startat om
restaurant	restaurang
restaurantkeeper	källarmästare
rested	vilade
resting	vilande
restive	bångstyrig
restless	rastlös, orolig
restoration	restaurering
restorations	återställande
restore	återställa, restaurera
restoring	återställa
restrain	inskränka, avhålla, återhålla
restraint	behärskning
restrict	begränsa, inskränka
restricted	endast för tjänstebruk
restriction	begränsning, inskränkning
restrictions	begränsningar
restrictive	restriktiv
restricts	inskränker
restructure	omstrukturera
restructuring	omstrukturering
rests	vilar
result	resultat
result in	medföra, resultera i
resulted	resulterade
resulting	resulterande
results	resultat
resume	återuppta
resumes	återupptar
resurrect	återuppväcka
resurrection	återuppståndelse
resuscitate	återuppliva
retail	detaljhandels
retail dealer	återförsäljare
retailer	återförsäljare
retain	behålla
retake	återintaga
retaliate	hämnas
retaliation	hämnd
retard	försena
rethorician	retoriker
reticence	förtegenhet
reticent	sluten
retin	töm
retinue	följe
retire	retirera, dra sig tillbaka
retired	pensionerad
retirement	tillbakadragande
retort	replik, replikera, genmäla
retouch	retuschera
retrace	spåra
retract	dra tillbaka
retractable	indragbart
retraining	omskolning
retransmission	återutsändning
retransmit	återutsända
retreat	återtåg, återtåga, retirera, tillflyktsort
retrench	skära ned
retribution	vedergällning
retrieval	återvinnande
retrieve	apport, rädda
retroactive	retroaktiv
retrograde	tillbakariktad, reaktionär
retrospect	återblick
retrospective	retroaktiv
retry	försöka igen
return	återkommst, återvända, returnera, återlämna
return home	hemkomst
return journey	tur och retur, återfärd
returnable	returbar
returned	returnerade
returning	återvändande
retype	skriv om
reunion	återförening, sammankomst
reunite	återförena
reuse	använda på nytt
revaluate	revalvera
revaluation	omvärdering
revalue	appreciera, mvärdera
revamp	göra om
reveal	röja, förråda, uppenbara, yppa, avslöja
revealing	avslöjande
revel	svira, frossa, festa
revelation	uppenbarelse, avslöjande
reveller	rumlare
revelling	rumlande
revelry	festande
revenge	hämnas, hämnd
revengeful	hämndlysten
revenue	ränta, inkomst, att få
reverberate	återkasta
reverberation	eko
revere	vörda
revered	aktade
reverence	pietet, vördnad
reverend	högvördig
Reverend Nilsson - the	pastor Nilsson
reverent	vördnadsfull
reverential	vördnadsfull
reverie	dagdröm
reversal	omkastning
reverse	backa, frånsida
reversible	omkastbar
revert	återgå
review	recension, tidskrift, revy, kritik, recensera
reviewed	återgiven
reviewer	recensent
reviews	recentioner
revile	smäda
revise	omarbeta, revidera
revised	uppdaterad
revision	ändring, revision
revisit	besöka på nytt
revitalize	återuppliva
revival	väckelse, återupplivning av
revive	förnya, återuppliva
revived	återuppväckt
revoke	återkalla, annullera
revolt	resning, revolt, uppror, revoltera
revolting	upprörande
revolution	varv, revolution, rotation, omvälvning
revolutionary	revolutionär
revolutionize	revolutionera
revolve	rotera
revolving	roterande
revue	revy
revue song	kuplett
revulsion	häftig reaktion
reward	vedergällning, lön, belöning, belöna, löna
rewarded	belönad
rewarding	givande
rewerse	baklänges
rewiew	uppvisning
rewind	spola tillbaka
rewire	lägga nya ledningar
reword	omformulera
rewound	återspola
rewrite	skriva om
rewritten	ändrat
rex	regerande konung
rhapsodical	rapsodisk
rhapsodize	rapsodiera
rhapsody	rapsodi
Rhen - the	Rhen
rhetoric	retorik
rhetorical	retorisk
rheumatism	reumatism
rhine	rhen
rhinoceros	noshörning
rhomb	romb
rhomboid	romboid
rhombus	romb
rhubarb	rabarber
rhyme	rim, rimma
rhythm	rytm
rhythmic	rytmisk
rhytm	rytm
rhytmical	rytmisk
rib	spröt, revben
ribald	plump
ribaldry	oanständigheter
ribbed	ådrad
ribbon	remsa
rice	risgryn, ris
ricepaper	rispapper
rich	rik, riklig
rich in	rik på
rich in species	artrik
riches	rikedomar
richly	rikt
richness	rikedom
rick	stack, höstack
rickets	engelska sjukan
rickety	svag, rankig
ricochet	rikoschett
rid	bort
riddance	befrielse
ridden	ridit
riddle	rebus, gåta
riddling	sållandet, gåtorna
ride	ritt, åka, rida
rider	ryttare, cyklist
rides	rider
ridge	ås, takås
ridicoulus	narraktig
ridicule	förlöjliga, åtlöje
ridiculous	narraktig, tokig, löjlig
ridiculously	löjligt
riding	ridning
riding-horse	ridhäst
riendeer	ren
rife	uppfylld, mycket vanlig
rifle	räffla, gevär
rifle-barrel	gevärspipa
rifled	räfflad
rifles	gevär
rift	reva
riftvalley	sprickdal
rig	rigga, rigg, tackla
rigger	riggare
rigging	tackling
right	befogenhet, rät, riklig, rätt, höger, rättighet
right-about	helt om
right-clicking	höger-klickande
right-hand	rätt, höger
right-hand man	alltiallo
right-handed	högerhänt
right of common	allemansrätt
righteous	rättfärdig, rättskaffens
righteousness	rättfärdighet
rightful	rättmätig
rightly	med rätta
rightmost	längst till höger
rights	rättigheter
rights issue	nyemission
rightwards	till höger
rigid	fast
rigidity	stränghet
rigmarole	svammel, ramsa
rigour	stränghet
rile	irritera
rill	rännil, bäck
rim	kant
rime	rimfrost
rims	kransar
rind	skal, svål, kant
ring	påringning, klang, klinga, ring
ring (to)	ringa (att)
ringleader	ledare av myteri
ringlet	hårlock
rink	skridskobana
rinse	sköljning, skölja, spola
riot	upplopp
rip	skära upp, reva
ripe	mogen
ripen	mogna
ripens	mognar
ripped	rev
ripper	sprättkniv
ripping	utmärkt
ripple	krusning, krusa
rippling	porlande
ris	steg upp
rise	stiga, resa sig
rise in salary	löneförhöjning
rises	stiger
rising	stigande
risk	riskera, fara, äventyr, våga, risk
risks	risker
risky	vansklig, äventyrlig, riskabel, riskfullt
rissen	stigit upp
rite	kult-handling
ritual	ritual, rituell
ritualistic	rituella
rival	tävla med, medtävlare
rivals	rivaler
river	å, flod, älv
rivet	nit, nita
rivets	nitar
rivulet	liten å
rix-dollar	daler
roach	mört
road	väg
roads	redd
roadster	häst, sportbil
roadway	körbana
roam	flacka omkring
roan	rödgrå, skimmel
roar	brusa, dån, skrika, vråla, vrål, ryta, råma
roast	steka, stek
roast coffee	rosta kaffe
roast meat	stek
roasted	rostad
rob	röva, råna, bestjäla
rob out	sudda ut
robber	rånare, rövare
robbers	rövarna
robbery	röveri, stöld
robbery with violence	rån
robin	rödhakesångare
robots	robotar
robs	rånar
rock	berg, gunga, vagga
rock'n'roll	rocka
rock-chrystal	bergkristall
rock-garden	stenparti
rock-hard	stenhårda
rock (of stone)	klippa
rock of stone	skär av sten
rocker	mede
rockery	stenparti
rocket	raket
rocketry	raketteknik
rockies	klippiga bergen
rocking-chair	gungstol
rocksalt	bergsalt
rocky	klippiga
rococo	rokoko
rod	stång, stav, spö
rode	red
rodent	gnagare
roe	rådjur, rom
roedeer	rådjur
roentgen	röntgen
rogue	skojare, skälm, skurk
roguery	skurkaktighet
roguish	skurkaktig
roistering	rumlande
role	roll
roll	rulle, trilla, vältra sig, mullra, bulle, slingra
roll-call	namnupprop
rollcall	upprop
rolled	rullade
roller	vält, vals
roller-skate	rullskridsko
rollercoaster	berg- och dalbana
rollerskate	rullskridsko
rollick	leka uppsluppet
rollicking	uppslupen
rolling	rullande
rolling-mill	valsverk
rolling-pin	brödkavle
rolls	rullar
Roman	romersk, romare
roman (type)	antikva
romance	romantik, romantisk
Romania	rumänien
Romanian	rumänsk
romans	romarna
romantic	romantisk
romanticism	romantik
romanticist	romantiker
romanticize	romantisera
Rome	Rom
romp	rasa (leka livligt), stoja, vild lek
romping	stojande
rompish	lekfull
rood	krucifix
roof	tak
roofing	takläggning
roofing-tile	tegelpanna
roofless	utan tak
roofrack	takräcke
roofs	taken
rooftile	taktegel
rooftop	taktopp
rooftree	takbjälke
rook	schacktorn, råka
rookie	nybörjare
room	utrymme, plats, rum
room to breathe	andrum
rooms	rum
roomy	rymlig
roost	hönshus, hönspinne
rooster	tupp
root	rot
root out	utrota
rooted	rotfast
roots	rötter
rope	tågvirke, rep, lina
ropey	urusel
ropy	seg
rosary	radband
rose	törnros, ros
rosebud	rosenknopp
rosetree	resenbuske
rosette	rosett
rosin	harts
roster	tjänstgöringslista
rostrum	talarstol
rosy	rosig
rot	ruttna, multna, röta
rota	tjänstgöringsordning
rotary	roterande
rotate	rotera
rotating	roterande
rotation	svängning, rotation
rotational	rotations-
rote	utantill
rotten	skämd, rutten, rutten
rotter	kräk
rotund	rund
rouble	rubel
rouge	smink
rough	skrovlig, grov, sträv, knagglig, hårdhänt, ojämn
rough copy	kladd
rough draft	utkast
roughage	grov-
roughcast	revertera
roughen	göra grov
roughly	hårt
roulette	roulett
Roumania	Rumänien
round	runt, om, rond, rund, varv, omkring, kring
round-about	rondell, omväg, karusell
round-trip	rundresa
round-up	razzia
round off	avrunda
round turn	omgång
roundabout	rondell
roundabout way	omväg, krokväg
rounded	avrundad
rounding	avrundning
roundish	rundad, trind
roundly	öppet
rounds	rundor
rouse	väcka, uppröra
roused	uppjagad, uppbragd
rousing	väckande
rout	vild flykt, slå på flykten
route	väg
routine	slentrian, rutin
routinely	rutinmässigt
routines	rutiner
rove	ströva omkring
rove about	flacka
rover	fribytare, vandrare
roving	kringflackande
row	rodd, räcka, rad, slagsmål
row a boat	ro en båt
rowdy	slagskämpe, bråkig, ostyrig
rowdyism	busliv
rower	roddare
rowing	rodd
rowing-boat	roddbåt
rowlock	årtull
rows	rader
royal	kunglig
royalism	rojalism
royalist	rojalistisk, rojalist
royalistic	rojalistisk
royalty	kunglighet, avgift
rub	gnugga, frottera, gnida
rub-down	kraftig gnidning
rub out	radera
rubber	gummi
rubber-band	gummisnodd
rubber-stamp	gummistämpel
rubberneck	nyfiken person
rubbers	galoscher
rubbery	seg
rubbish-heap	skräphög
rubbishy	skräpig
rubble	stenskärvor
rubicund	rödbrusig
ruble	rubel
rubs	gnuggar
ruby	rubin
ruck	hop, veck
rucksack	ryggsäck
ruction	bråk
rudder	styre, roder
ruddy	rödblommig, jäkla
rude	ohyfsad, ohövlig, obildad
rudely	plumpt
rudiment	anlag
rudimentary	rudimentär
rudiments	grunderna
rue	ångra
rueful	nedslagen, ynklig
ruff	pipkrage, krås
ruffian	skurk
ruffianly	skurkaktig
ruffle	reta, vecka, krås
rug	matta, filt, ryamatta
rugged	oländig, skrovlig, kantig, barsk
rugger	rugby
ruin	fördärv, ofärd, fördärva, ruin, ruinera
ruination	ödeläggelse
ruined	förfallen
rule	härska, råda över, norm, linjera, regel, behärska
rule of three	reguladetri
ruled	regerade av
ruler	härskare, linjal
ruling	rådande, regerande
rulings	regler
rum	rom-sprit, underlig
rumage	leta
Rumania	rumänien
Rumanian	rumänsk
rumble	dån, mullra
rumbling	mullrande
rumbustious	larmande
ruminant	idisslare
ruminate	grubbla, idissla
rumination	idisslande
rummage	letande, genomleta
rumour	rykte
rumour-monger	ryktesspridare
rump	kvarleva, bakdel
rumple	skrynkla till
rumpled	skrynklig
rumpus	bråk
run	löpning, ränna, löpa, springa, gå, rinna
run-down	slutkörd
run-up	anlopp, ansats, upptakt
run an estate	sköta ett gods
run ashore	stranda
run away	skena, rymma
run over	köra över, överkörd
run riot	husera
run the risk	utsätta sig för, löpa risk
runabout	vagabond
runaround	nonchaleras
runaway	förrymd
rune	runa
runestone	runsten
runfile	körfil
rung	ringt, ringde
runic	run-
runner	löpare, rännil, reva
runner-up	uppkomling
running	rinnande, löpning, går, lopp
running-board	fotsteg
running-in	inkörning
runs	köras
runt	puttefnask
runtime	körning
runway	startbana
rupee	rupie
rupture	bristning, brock, brista, brott
rural	lantlig
ruralize	göra lantlig
ruse	knep
rush	rusa, forsa, säv
rush-hour	rusningstrafik
rush into	störta sig in i
rusk	skorpa
russet	rödbrun
Russia	Ryssland
Russian	ryska, ryss, rysk
rust	rost, rosta
rustic	lantlig, lantbo
rusticate	bo på landet
rusticity	lantlighet
rustle	prassel, prassla
rustling	prassel
rustproof	rostfri
rusty	rostig
rut	slentrian, hjulspår
ruth	rut
ruthless	obarmhärtig
rutting	brunsttid
rye	råg
rymes	rimmar
s.a.	sex appeal
Sabbath	sabbat
sable	sobel
sabotage	sabotage, sabotera
saboteur	sabotör
sabre	sabel
sabre-rattling	vapenskrammel
sac	säck
saccharin	sackarin
saccharine	sockerhaltig, sliskig
sacerdotal	prästerlig
sachet	portionspåse
sack	avskeda, säck, påse, plundra
sack race	säcklöpning
sackcloth	säckväv
sacking	säckväv
sacrament	sakrament
sacramental	sakramental
sacred	religiös, helgad, helig
sacredness	helighet
sacrifice	uppoffring, offer, uppoffra, offra
sacrificial	offer
sacriledge	vanhelgande
sacrilege	vanhelgande, helgerån
sacrilegious	skändlig
sacristy	sakristia
sacrosanct	helig
sacrum	korsben
sad	sorgsen, sorglig, ledsen
sad person	trist person
sadden	bedröva, göra ledsen
saddle	sadla, sadel
saddle-girth	sadelgjord
saddle horse	ridhäst
saddlebag	sadelpåse
sadistic	sadistiska
sadlery	sadelmakeri, remtyg
sadly	ledsamt, sorgset
sadness	sorg, vemod
safari	safari
safe	kassaskåp, ofarlig, säker, riskfri
safe-conduct	fri lejd
safe-deposit	kassavalv
safe from	trygg
safeguard	garanti, säkerhet, skydd
safely	säkert
safety	säkerhet
safety-pin	säkerhetsnål
safety-razor	rakhyvel
safety belt	säkerhetsbälte
safety curtain	järnridå
safety from	trygghet
saffron	saffran
sag	bågna, sjunka, svikta
saga	hjältesaga
sagacious	skarpsinnig
sagacity	klokhet, skarpsinne
sage	vis, salvia
Sagittarius	Skytten
sago	sago
Sahara	Saharaöknen
sahib	herr
sail	segla, avsegla, segel
sail-boat	segelbåt
sail-cloth	segelduk
sailable	segelbar
sailer	segelfartyg
sailor	sjöman, matros
sailor suit	sjömanskostym
sailplane	segelflygplan
saint (St.)	helgon, sankta, sankt
saint´s day	helgondag
sainted	helgonförklarad
sake	skull
salaam	djup bugning
salacious	oanständig, slipprig
salad	sallad
salad dressing	salladsdressing
salamander	byggtork, salamander
salami	salamikorv
salaried person	löntagare
salary	lön
sale	rea, omsättning, försäljning, realisation
saleable	säljbar, kurant
sales-woman	butiksbiträde
sales tax	omsättningsskatt
salesmen	försäljare
salicylic	salicylsyra
salient	utskjutande, framträdande
saline	saltdamm, salthaltig
salinity	salthalt, sälta
saliva	spott, saliv
salivary glands	spottkörtlar
sallow	gulblek, sälg, vide
sally	utfall, kvickhet, utfärd
salmon	lax
salmon trout	laxöring
salmonella	salmonella
salon	salong
saloon	bar, krog
salsify	haverrot
salt	salta, salt
salt lick	sleke, saltsten
saltcellar	saltkar
saltire	andreaskors
saltness	sälta
saltpetre	saltpeter
salty	salthaltig
salubrious	sund, hälsosam
salutary	hälsosam, nyttig
salutation	hälsningsfras, hälsning
salute	salut, salutera, hälsa, honnör
salvage	bärgning, bärga
salvation	frälsning, räddning
salve	salva, bärga, lindra
salver	silverbricka
salvia	salvia
salvo of laughter	skrattsalva
salvolatile	luktsalt
salvor	räddare, bärgare
samaritan	samaritisk
samaritans	samariter
same	samma
sameness	enformighet
samovar	samovar
sampan	sampan
samphire	glasört
sample	provbit, smakprov
sampler	provtagare, märkduk
sampling	stickprovsundersökning
sanatorium	vilohem, kuranstalt
sanctify	helga
sanctimonious	skenhelig
sanctimony	skenhelighet
sanction	tillåtelse, sanktion
sanctity	fromhet, helgd
sanctuary	helgedom
sanctum	helgedom
sand	sand
sand martin	backsvala
sandal	sandelträd, sandal
sandbag	sandsäck
sandbank	sandbank
sandbar	sandrev
sandblast	sandblästra
sandblasting	sandblästring
sandglass	timglas
sandpaper	sandpapper
sandpit	sandtag
sandwich	dubbelsmörgås, smörgås
sandwich-man	reklambärare
sandy	sandig
sane	klok, vid sunt förnuft
sang	sjungit, sjöng
sang-froid	kallblodighet
sanguinary	blodtörstig, blodig
sanguine	sangvinisk
sanitary	sanitär
sanitation	hälsovård, hygien
sanity	sunt förstånd
sank	sjönk
sans	utan
Santa Claus	jultomte
sap	sav, underminera, tunnel, löpgrav, saft, dumbom
saphead	dumskalle
sapid	smaklig, välsmakande
sapient	vis
sapling	ungt träd
sapper	sappör, ingenjörssoldat, pionjär
sapphire	safir
sappy	saftig, savfull
sappy-wood	splintved
sarcasm	sarkasm
sarcastic	spydig
sardine	sardin
sardonic	sardonisk, hånfull
sarge	sergant
sartorial	skräddar-
sash	skärp, fönsterbåge
sash-window	skjutfönster
sassafras	sassafras
sat	satt
Satan	Satan
satanic	satanisk, satanisk, djävulsk
satanists	satanister
satchel	skolväska
sate	mätta, tillfredsställa
satellite	drabant, satellit
satellite's	satellits
satiate	mätta, övermätta
satiety	övermättad
satin	satäng, satin
satire	satir
satiric	satirisk
satirical	satiriskt
satisfaction	tillfredsställelse, belåtenhet, nöjaktig
satisfied	nöjd, mätt
satisfy	tillfredsställa, mätta
satisfying	tillfredsställande
saturate	indränka, genomsyra
saturation	mättande
Saturday	lördag
Saturn	Satunus
saturnine	tungsint, tystlåten, dyster
satyr	satyr
sauce	sås
sauce-box	uppkäftig typ
saucepan	kastrull
saucer	tefat, kaffefat
saucy	näsvis, uppkäftig
Saudi Arabia	Saudi-Arabien
sauerkraut	surkål
sauna	sauna, bastu
saunter	flanera, spatsera
saunter about	vanka omkring
sausage	korv
sause	sås
sauté	sautera
savage	barbarisk, ociviliserad, vild, vilde
savagery	grymhet, barbari
savannah	savann, grässlätt
save	frälsa, rädda, spara, bärga
saver	sparare
saving	spara
savings	besparingars, parmedel
savings account	sparkonto
savings bank	sparbank
saviour	frälsare, räddare
savory	kyndel
savour	doft, smak, arom
savoury	väldoftande, välsmakande
savvy	vett
saw	ordstäv, såga, såg
sawblade	klinga
sawder	smicker
sawdust	sågspån
saweed	tång
sawguide	klingstyrning
sawhorse	sågbock
sawing	sågning
sawline	såglinje
sawmills	sågverk
sawn-off	avsågad
saxifrage	mandelblomma
Saxon	anglosaxare, saxare
saxophone	saxofon
say	säga, yttra
saying	säger
scab	skabb, svartfot, strejkbrytare
scab on a wound	skorpa på sår
scabbard	svärdsskida
scabbies	skabb
scabby	skabbig
scabrous	skrovlig, oanständig
scads	massor av pengar
scaffold	byggnadsställning, schavott
scald	skålla, brännsår
scalding	skållhet
scale	skala, vågskål
scale from fish	fjäll
scale in music	skala inom musik
scaled	fjällig, skalad
scales	våg
scaling ladder	stormstrge
scallion	schalottenlök
scallop	kammussla
scallywag	skojare
scalp	huvudsvål
scalpel	skalpell
scaly	fjällig
scamp	slyngel, lymmel, fuska, skälm, slarva med
scamper	rusa, skena iväg
scamping	fusk
scan	avscanna, skärskåda, avsöka
scandal	skandal, anstöt
scandalize	skandalisera
scandalmonger	skvallerkärring
scandalous	skandalös
Scandinavia	skandinavien
Scandinavian	skandinavisk
scanned	avscannade
scanner	avsökare, antenn radar
scanning	avsökning
scant	snåla på, knapp
scantling	dimention, aning
scanty	otillräcklig, toftig, ringa, knapp, knapp
scapegoat	syndabock
scapegrace	spelevink
scar	ärr, skråma
scarab	skarabé
scarce	sällsynt, knapp
scarcely	knappt, knappast
scarcity	knapphet
scarecely	knappast
scarecrow	fågelskrämma
scaremonger	panikspridare
scarf	halsduk
scarity	brist, sällsynthet
scarlet	högröd, scharlakansröd
scarlet fever	scharlakansfeber
scarp	brant, stup
scary	skrämmande
scathing	dräpande
scatter	skingra sig
scatter-brain	virrhöna
scattered	strödd, gles, spridd
scattered around	utspridd
scatty	knasig
scavenge	rengöra
scavenger	gatsopare
scenary	landskap
scene	scen, uppträde
scenery	sceneri, landskap
scenes	scener
scent	väderkorn, parfymera, parfym, doft
scentless	luktlös
scents	dofter
sceptical	skeptisk
sceptre	spira, en spira
sceptre (royal)	spira (kunglig)
schedule	schema
scheduler	schemaläggare
schematic	schematisk
scheme	arrangemang
scholar	lärjunge, lärd
scholarly	lärda
scholarship	lärdom, stipendium
scholary	vetenskaplig
school	skola
school attendance	skolgång
schoolfellow	lärare, skolkamrat, lärarinna
schoolmaster	läroverkslärare, magister
schools	skolor
schoolwork	skolarbete
sciatica	ischias
science	vetenskap
sciences	vetenskaper
scientific	vetenskaplig
scientist	forskare, vetenskapsman
scientists	forskare
scion	ättling, telning
scissors	saxar, sax
scoff	håna
scold	gräla på
scolding	ovett, ovettig, gräl
scollop	kammussla
scone	mjuk platt kaka
scoop	ösa, skyffla, skopa
scooter	skoter, sparkcykel
scope	omfattning
scorch	sveda, förbränna
scorching	brännhet
score	resultat, tjog, poängställning
scorn	hån, förakt, förakta
scornful	spotsk, fröraktfull
scornfully	hånfullt
scorzonera	svartrot
Scot	skotte
Scotch	skotsk
Scotchman	skotte
Scotland	Skottland
Scottish	skotsk
scoundrel	skurk, slyngel, lymmel, rackare
scoundrelly	skurkaktigt
scoundrels	lymmlar
scour	genomsöka, skura
scourge	gissel, gissla
scout	scout, spana, speja
scowl	bister uppsyn, se bister ut
scramble	klättra, rusning
scrap	skrot, skrota ned, bit, urklipp
scrap of paper	papperslapp
scrape	skrapning, skrapa
scrapes	skrapar
scrapings	avskrap
scratch	riva, rispa, skråma, startlinje, repa, klösa
scratch oneself	klia sig
scrawl	klotter, klottra
scream	rop, skrik
screamed	skrek
screaming	skrikande, skrika
screech	tjuta, skrik, tjut
screen	bildskärmen, skärm
screen-resolution	bildskärms-upplösning
screen off	avskärma
screensaver	skärmsläckare
screw	skruva, skruv
screw-nut	mutter
screwdriver	skruvmejsel, drink
screwed	skruvade
screws	skruvar
scribble	klottra, klotter
scribe	skrivare, skriftlärd
scrimmage	gruff
script	handskrift, andelsbevis
script-writer	textskrivare
scripture	skrift, kristendom
scrn	skärmen
scroll	bläddra
scrolling	bläddrande
scrub	skuras, krubba
scrubber	gasrenare
scrubbing	skrubbande
scrupulous	samvetsgrann
scrutinize	granska, skärskåda
scrwe	skruva
scud	lätt regnskur, rusa, vindil
scuffle	tumult, slagsmål
scull	ro, vickåra
scullery	diskrum
sculptor	bildhuggare, skulptör
sculpture	skulptut, skulptera, skulptur
scum	skumma, avskum, skum
scurf	skabb, skorv
scurrilous	plump
scurry	springa
scurvy	skörbjugg, tarvlig
scuttle	sänka, ventil, smita undan
scythe	lie
sea	sjö, hav, sjögång
sea-damaged	sjöskadad
sea captain	sjökapten
seabird	sjöfågel
seaboard	kust
seafaring	sjöfart
seagull	mås
seal	sigill, försegla, säl, tätning, besegla, lacka
sealed	tillslutna
sealing-wax	lack
seals	tätningar
seam	skarv, söm, sömma, skikt
seaman	gast, matros, sjöman
seamstress	sömmerska
seance	seans
sear	förtorka
search	söka, snoka, forska
search-and-replace	sök och ersätt
search for	efterspana, leta efter
searchable	sökbar
searched	genomsökt
searching	rannsakning, sökande
searchlight	strålkastare
seascape	marinmålning
seashore	havsstrand
seasick	sjösjuk
seaside	kust
seaside resort	badort
season	årstid, säsong
seasoning	krydda
seasons	säsonger
seat	mandat, soffa, sits, sittplats, säte, bänk
seat-belt	säkerhetsbälte
seaweed	tång (sjö), havstång
secession	utträde, utbrytning
seclude	avstänga
secluded	enslig, undangömd
second	sekund, andra
second-class ticket	andraklassbiljett
second-hand	begagnad, antikvariat
second-hand information	andrahandsuppgift
second-rate	sekunda
second cousin	syssling
secondary	sekundär
secondary matter	bisak
secondary school	realskola, läroverk
secondly	för det andra
seconds	sekunder
secrecy	hemlighet
secret	hemlig
secret motive	baktanke
secretariat	sekretariat
secretary	sekreterare
secrete	gömma, avsöndra
secretion	avsöndring
secretly	i hemlighet
sect	sekt
section	parti, sektion
sectioning	uppdelning
sector	sektor, avsnitt
secular	världslig
secure	säker, betrygga, trygg
secured	säkrat
securities	värdepapper
security	trygghet, borgen, hypotek, säkerhet
sedan	täckt bil
sedate	stillsam
sedative	lugnande medel, sedativ
sedentary	sittande
sedge	starrgräs, starr
sediment	bottensats
sedimentationrate	blodsänka
seduce	förleda, förföra
seduction	förförelse
seductive	förförisk
sedulous	trägen
see	inse, träffa, se, skåda
see again	återse
seed	säd, frö
seed-testing	frökontroll
seedy	sjaskig, krasslig
seeing	seende
seek	söka
seeking	sökande
seeks	söker
seem	förefalla, tyckas, synas
seem to	verka som
seemed	verkade
seeming	skenbar, synbar
seemingly	skenbart
seemly	passande, anständig
seems	tycks
seen	sett
seep	läcka, sippra ut
seepage	läckage
seer	siare
sees	ser
seesaw	gungbräda
seethe	sjuda
segments	segment
segregate	avskilja
seismic	jordbävnings-
seize	gripa, bemäktiga sig, tag i, beslagta, uppbringa
seized	gripen, stängt
seizure	gripande, attack, anfall
seldom	sällan
select	välj, utvälja
selectable	valbara
selected	vald
selecting	väljer
selection	urval, val
selective	selektiv
selectively	selektivt
selector	väljare
self	själv
self- deception	självbedrägeri
self-assureness	självsäkerhet
self-conceit	egenkärlek
self-confidence	självförtroende
self-confident	självsäker
self-conscious	självmedveten
self-control	självbehärskning, självkontroll
self-denial	självförnekelse
self-displaying	självvisande
self-extract	självuppacka
self-extraction	självuppackning
self-financing	självfinansering
self-interest	egennytta
self-published	egenutgivna
self-respect	självaktning
self-righteous	självgod
self-running	självexekverande
self-sacrificing	självförhärligande
self-service	självservering
self-supporting	självförsörjande
self-viewable	självvisande
self-will	egenvilja
selfdenial	försakelse
selfish	självisk, egennyttig
sell	avyttra, sälja
seller	säljare
selling	säljande
selling of	realisation
semblance	skepnad, utseende
semester	termin
semi-annually	halvårsvis
semi-colon	semikolon
semi-detached	halvt fristående
semi-manufactures	halvfabrikat
semi-official	halvofficiella
semibleached	oblekt
semicircle	halvcirkel
seminary	seminarium
semitone	halvton
semolina	mannagryn
senate	senaten
senators	senatorer
send	sända, skicka
send-off	avskedstagande
send away	avvisa
send back	returnera
send down	relegera
send for	eftersända, sända efter
send off	expediera
send out	utvisa
sender	avsändare
sending	sänder, sändning
sends	sänder
senile	senil
senior	senior, högre i rang, äldre
senior assistant master	lektor
seniority	anciennitet, högre rang
sensation	förnimmelse, sensation, uppståndelse
sense	känsla, mening, bemärkelse, vett, betydelse, sinne
senseless	sanslös, meningslös
senses	sans, känner
sensible	resonlig, förnuftig, vettig
sensitive	känslig, sensibel
sensitiveness	mottaglighet
sensitivity	känslighet
sensless	vettlös
sensual	sinnlig, sensuell
sensuous	sinnlig
sent	sänd
sentence	döma, mening, sats, dom
sentence-lengths	menings-längder
sentencelength	meningslängd
sentences	meningar
sententious	kärnfull
sentiment	stämning, känsla
sentimental	sentimental, känslosam
sentinel	post (vakt-), vaktpost
sentle	blid
sentry	vaktpost
separate	skild, åtskild, avsöndra, skilja, särskild
separated	separerat
separately	separat
separating	separerande
separation of property	boskillnad
September	september
sepulchre	grav
sequel	efterspel, fortsättning
sequence	sekvens
sequester	avskilja, beslagta
sequoia	sequoia, mammutträd
seralize	publisera som följetong
sere	förtorka
serene	lugn, fridfull
serenity	klarhet, stillhet
serf	livegen, träl
serfdom	livegenskap, träldom
serfs	livegen
serge	sarstyg
serial	serienummer
series	räcka, serie (i)
serigraphy	silkscreen
serious	rejäl, allvarlig, seriös
seriously	allvarligt
sermon	predikan
serpent	orm
serum	serum
servant	tjänare, betjänt
serve	gagna, betjäna, serva, severa, tjäna
serve as	lända till
server	stöd, basenhet
serves	fungerar
service	betjäning, servis, severing, tjänst
servicing	underhåll
serviette	sevett
servile	servil, krypande
serving	tjänar, severing
servitude	slaveri
session	sammanträde
session at court	ting
sessions	sessioner
sessions-hall	tingssal
set	ställa, sätta, gäng, lag, plantera, uppsättning
set-back	bakslag
set-up	organisation
set (of clothes)	omgång
set fire to	antända, tända eld på
set foot on	beträda
set forth	uppställa
set free	befria, lösgöra, lösgiva
set of instruments	bestick
set oneself to	föresätta sig
setee	soffa
setscrew	ställskruv
settable	inställningsbara
setting	ställa in
setting up	bosättning
settings	inställningar
settle	bilägga, betala, bosätta sig, bes, bebygga, ordna
settle down	hamna, bosätta sig
settled	uppgjord, ordnat
settlement	uppgörelse, nybygge
settler	nybyggare
seven	sju
seventeen	sjutton
seventieth	sjutionde
seventy	sjutio
sever	skilja, hugga av
several	flera, åtskillig
severance pay	avgångsvederlag
severe	hård, kännbar, sträng
severity	hårdhet, skärpa, stränghet, stränghet, kännbart
sew	sy
sewage	avloppsvatten
sewer	såningsman, kloak, kloak
sewing	sömnad
sex	kön
sex maniac	sexdåre
sexes	könen
sexton	klockare, kyrkvaktmästare
sexual	sexuell
sexuality	sexualitet
sexually	sexuellt
sexy	sexig
shabby	sjaskig, tarvlig, sluskig
shack	hydda, skjul, timmerkoja
shackle	boja, schakel
shacks	kåkstäder
shade	nyans, kupa, skugga, avblända, skärm
shade off	avtona
shaded	skuggad, skuggig
shading	schattering
shadow	skugga
shady	skuggig
shaft	skaft, schakt
shafts	axlar
shaggy	raggig, lurvig
shake	skaka, skakning, skälva, bäva
shaker	blandare
shakily	darrigt
shaking	skakande, skakar
shaky	skakande, svag, skral
shale	lerskiffer
shall	skall
shallots	schalottenlök
shallow	grund, ytlig
shallowness	ytlighet
sham	sken-, simulera
shamble	knega, lufsa
shambles	blodbad, röra
shame	skam, blygsel
shameful	skamlig
shampoo	schamponera
shamrock	vitklöver
shank	underben
shanty	hydda, kåk
shantytowns	slumkvarter
shape	dana, skepnad, bilda, fason, form, arta, gestalt
shaped	formad
shapeless	formlös, oformlig
shapelessly	formlöst
shapely	välväxt, välskapad
shapes	former
shaping	utformning
share	dela, andel, lott, anpart, aktie, del
shareholder	aktieägare
sharer	delaktig
shareware-related	shareware-relaterat
shark	haj
sharp	skärva, skarp, amper, vass
sharp-sighted	skarpsynt
sharpen	vässa
sharpening	slipning
sharply	skarpt
shatter	splittra, splittras
shave	raka
shave oneself	raka sig
shaven	renrakad
shavings	hyvelspån
shawl	schal, sjal
she	hon
she's	hon är
she-cat	katta
sheaf	kärve
shear	klippa får
shears	ullsax
sheath	skida, slida
sheaves	kärvar
shed	skjul, utgjuta, sprida
shed tears	fälla en tår, fälla tårar
sheen	sken, glans
sheep	får
sheepish	fåraktig
sheer	lodrätt, idel, gir, gira
sheet	lakan, ark, skot
sheet-iron	bleckplåt
sheet of paper	ark
sheik	schejk
shelf	hylla, rev
shell	granat, skal, skala
shellac	schellack
shellfish	skaldjur
shells	skal
shelter	skydd, skyddsrum, skydda
shelve	lägga på hyllan
shelves	revor, hyllor
sheperdess	herdinna
shephard	herde, fåraherde
sheriff	fogde
sherry	sherry
shew	tugga
shield	skydda, sköld
shift	växla
shifted	växlade
shifting	skiftande
shiftless	rådlös
shifts	växlar
shifty	slug, lömsk
shimmer	skimmra, skimmer
shin	skenben
shine	blänka, sken, pråla, lysa, glänsa, skina
shines	lyser
shingle	klappersten, takspån
shining	lysande
shiny	blank
ship	fartyg, skepp, inskeppa
ship-owner	redare
ship-owners	rederibolag, rederi
ship off	avskeppa
shipbuilding	skeppsbygge
shipload	skeppslast
shipment	frakt
shipowner	skeppsredare
shipped	skickad
shipper	avlastare, varuavsändare
shipping	frakt
shipshape	välordnad
shipwreck	haveri, förlisa, skeppsbrott
shipyard	varv, skeppsvarv
shire	amt, grevskap, län
shirk	skolka, smita ifrån, undanbe sig
shirt	skjorta
shirt-chaser	flickjägare
shirts	skjortor
shit	skit
shiver	splittra, darra, rysning
shiver with	huttra av
shiver with cold	rysa
shivers	darrar
shoal	fiskstim, sandrev
shock	chock, stöt, chockera
shocking	chockerande
shod	sko
shoddy	oäkta, usel
shoe	sko
shoelace	skoband, skosnöre
shoemaker	skomakare
shoes	skor
shook	skakade
shoot	arkebusera, jakt, fotografera, filma, skjuta
shoot on a plant	skott
shootable	skjutbar
shooting	skytte
shop	affär, verkstad, butik, bod
shop-assistant	expedit
shop-lifter	butiksråtta
shop-steward	fackföreningsombud
shop-walker	butikskontrollant
shopkeeper	handlare
shops	handlar, affärer
shore	kust, stötta, strand
shore bird	vadarfågel
shorn	klippt får
short	kort, kortvarig
short-cut	genväg
short-sighted	kortsynt, närsynt
short-wave	kortvåg
short circuit	kortsluning
short of	ont om
short story	novell
shortage	brist
shortbread	mörbakelse
shortcircuit	kortslutning
shortcoming	brist, misslyckande
shorten	förkortas, förkorta, avkorta
shortening	avkortande
shorthand	stenografi
shortly	kort
shorts	kortbyxor
shot	sköt, skjutit, skytt, skott
shot (for a gun)	hagel
shotgun	gevär
should	skulle, borde
shoulder	axel, bog, skuldra
shoulder pad	axelvadd
shouldn't	borde inte
shout	ropa, rop, skräna, ryta
shout with joy	jubla
shouting	skrikande
shove	skjuta, stöta
shovel	skyffel, skovel, skyffla
show	visa, ådagalägga, visa, uppvisning
show-window	skyltfönster
show up	förete, uppvisa
showcase	monter
shower	dusch, skur
shower-bath	dusch
shower of rain	regnskur
showering	duschar
showing	visande
showrooms	utställningslokal
shows	visar
showy	prålig
shrank	krympte
shred	remsa, skära sönder
shrew	xantippa, argbigga
shrewd	slug, smart, klipsk
shriek	tjuta, skrik, tjut
shrieking	skrikande
shrill	gäll
shrimp	räka
shrine	skrin, helgongrav, helgonskrin
shrink	krympa, skrumpna
shrivel	skrumpna
shroud	vant, hölja, svepning, slöja
shrub	buske
shrug	rycka på axlarna
shrunk	minskat
shudder	huttra, rysa, rysning
shuffle	gå släpigt, blanda
shun	söka undvika, sky
shunt	växla, växling
shut	stängas, stänga
shut one`s eyes	blunda
shut up	inspärra
shutter	fönsterlucka, slutare, lucka
shuttle	skottspole
shuttle cock	badmintonboll, fjäderboll, lekboll
shy	kasta, skygga, skygg, blyg
shyness	blyghet, skygghet
sick	sjuk
sickle	skära
sickness	kväljningar, sjukdom, illamående
side	sida
side-by-side	sida-vid-sida
side by side	jämsides med, utmed varandra
sideboard	buffé, skänk
sideburns	korta polisonger
sidekick	underhuggare
sides	sidor
sidestep	väja för
sidewalk	trottoar
sideways	på sned
sidition	uppvigling, upproriskhet
siege	belägring
siesta	siesta
sieve	såll, sålla
sift	granska, sålla
sifter	såll
sigh	suck, sucka
sighed	suckade
sight	anblick, sevärdhet, sikte, åsyn, syn
sightly	vacker
sign	teckna, skylt, underteckna, vink, signera
sign-post	vägvisare
sign of equality	likhetstecken
sign off	avmönstra
signal	signalera, signal, märklig
signature	påskrift, signatur, underskrift
signature tune	signaturmelodi
signboard	skylt
signed	signerad
significance	betydelse
significant	märkbar, signifikant
significantly	märkbart
signification	innebörd
signifies	tyder på
signify	beteckna, betyda
sigular	singularis
silence	tystnad, stillhet, tysthet
silencer	ljuddämpare
silent	tyst, tystlåten
silently	tyst
silhouette	silhuett
silica	kiselsyra
silicon	kisel
silk	silke, siden
silky	lena
sill	fönsterbräde
silliness	enfald
silly	dumt, dum, enfaldig
silo	silo
silt	slam
silver	silver, försilvra
similar	lik, liknande, dylik
similarly	på samma sätt, liknande
simile	liknelse
simmer	sjuda
simper	le tillgjort
simple	naiv, enkel, simpel
simple-to-use	enkel att använda
simpleton	stolle
simplicity	enkelket
simplification	förenkling
simplify	förenkla
simply	helt enkelt
simulate	hyckla, simulera
simultaneous	samtidig
simultaneously	samtidigt
sin	synd, synda
sinaitic	sinaitiska
sinblood	blodssynd
since	emedan, eftersom, sedan
sincere	oskrymtad, uppriktig
sincerely	tillgivne
sincerity	uppriktighet
sine	sinus
sinew	sena
sinewy	senig
sinful	syndig
sing	sjunga
singe	sveda
singer	sångare, sångerska
singing	sjungande
single	enda, enkel, ogift
single-engined	enmotorig
singsong	allsång
singular	ovanlig
singularis	singularis, märklig
singularity	egenhet
singularly	ensamt
sinious	aplik
sinister	ondskefull
sink	dala, sjunka, vask, sänka
sink down	digna
sinker	sänke
sinner	syndare
sinuous	slingrande
sion	zion
sip	klunk, läppja på, suga, läppja
sir	adelstitel, min herre
sirloin	ländstycke, oxstek
sissolve	upplösa
sissy	vekling
sister	syster
sister-in-law	svägerska
sit	sitta
sit down	sätta sig
site's	sidors
site-license	plats-licens
sites	platser
sits	sitter
sitting	sitter
sitting-room	vardagsrum
situated	placerad, belägen
situation	plats, läge, tjänst, ställning, situation
situations	situationer
six	sex
sixteen	sexton
sixth	sjätte
sixtieth	sextionde
sixty	sextio
size	omfång, nummer, format, storlek
sized	storleksändrade
sizzle	fräsa vid matlagning
skall	ska
skate	skridsko, åka skridskor
skating-rink	skridskobana
skein	härva, nystan
skeleton	benstomme, skelett
skeptical	skeptiska
sketch	skiss, skissera, utkast, teckning
skewer	steknål
ski	skidor, skida
ski jumper	backhoppare
skid	slira, bromsa
skid with a car	sladd med bil
skiff	jolle
skiff to row	eka att ro
skilful	kunnig
skill	skicklighet
skilled	rutinerad, yrkesutbildad, skicklig
skillful	skicklig
skills	skicklighet
skim	glida fram, skumma
skimp	snåla med
skimpy	snål
skin	flå, skinn, hud
skin-deep	ytligt
skins	skinn
skip	hoppa
skipped	tog bort
skipper	kapten, skeppare
skirmish	skärmytsling
skirret	sockerrötter
skirt	skört, kjol, skjorta
skittish	yster, skygg
skittles	käglor
skulk	smyga sig, maska
skull	skalle, kranium
sky	himmel, sky
sky-goddess	himmelsgudinnan
skylark	lärka
slab	skiva, platta, häll, kaka
slack	loj, slapp, slak
slacken	slappna, slakna
slackness	slakhet
slacks	byxor
slag	slagg
slake	släcka törst
slalom slope	slalombacke
slam	slå igen, smäll
slander	förtala, baktala, skvaller, förtal
slandered	förtalad
slang	slang, skälla ut
slant	slutta, sluttning
slanting	sned
slap	smälla, daska
slap-up	flott, prima
slapstick	filmfars
slash	rista upp, hugg
slat	tvärslå, spjäla
slate	skiffer, griffeltavla
slattern	slampa
slaughter	slakta, slakta, slakt
slaughtered	massakerna
slave	slav
slavery	träldom, slaveri
slaves	slavar
Slavic	slaviska
Slavonic	slaviska
slay	dräpa, döda
sledge	kälke, slägga
sleek	slät, blank
sleep	sova, sömn
sleeper	sovvagn
sleeping	sovande
sleeping-car	sovvagn
sleepy	sömnig
sleet	snöslask
sleeve	ärm
sleigh	släde, kälke
slender	späd, smal, smärt, slank, tunn, smäcker, gänglig
slept	sov
sleuth	detektiv
sleuthhound	spårhund
slice	andel, skiva
sliced	delade, delad
slick	smart, hal, slät
slide	slira, skjuta, rutscha, glida
slide-rule	räknesticka
slight	lätt, lindrig, spenslig
slighted	tillbakasatt
slightly	obetydligt
slim	smärt, smal, gänglig
slime	slam, gyttja, slem, dy
slimy	gyttjig, inställsam, dyig
sling	slunga, bindel
sling-shot	slangbåge
slings and arrows	prövningar, hemsökelser
slink	slinka, smyga
slink away	slinka iväg
slink of paper	papperslapp
slink of the pen	skrivfel
slink of the tongue	felsägning
slink off	smita
slip	lapp, slinta, slira, remsa, lapsus, halka, smyga
slip road	avfartsväg
slipcover	möbelöverdrag
slipknot	löpknut
slipover	slipover
slipper	toffel
slippery	glatt, slipprig, hal
slippy	kvick
sliproad	påfart, avfart
slipshod	vårdslös, hafsig
slit	skära, springa, skåra
slither	halka, hasa, glida
slithery	hal, slipprig
sliver	spjälka, flisa
slob	klåpare
slobber	dregla
sloch har	slokhatt
sloe	slånbär
sloe-eyed	mörkögd
slog	vandra mödosamt
slog through	kämpa sig genom
slogan	slagord, slogan
sloop	slup
slop	slask, utspillt vatten, overall, arbetsrock
slop-basin	sköljkopp
slope	backe, sluttning, slutta
sloppy	slaskig
sloshed	berusad
slot	springa, öppning
slot-machine	spelautomat, enarmad bandit
sloth	lättja, slöhet
slouch	sloka, slöfock, loma
slough	träsk, ormskinn
slough off	överge, avbryta
sloven	smutsgris, slarver
slovenly	sluskig, hafsig, slarvig
slow	långsam, sakta
slow-motion	ultrarapid
slow-witted	obegåvad, trögtänkt
slowly	sakta
slowness	långsamhet
sludge	slam
slug	snigel, metallklump, stor klunk
slug it out	puckla på varandra
slugabed	sjusovare
sluggard	latmask, slöfock
sluggish	trög, långsam
sluice	sluss
sluice-gate	slussport
slum	slumkvarter
slumber	slumra, slummer
slumberous	sömnig
slump	tillbakagång, prisfall, kris
slur	sluddra
slur over	halka över
slurp	sörpla
slush	slask, snösörja, dy
slut	slampa
slutish	slarvig
sly	listig, bakslug, lömsk, slug
smack	smack, slag, fiskebåt, smacka
smack of	ha en anstrykning av
smacker	pundsedel, smällkyss
small	liten, lilla, litet, små
small-scale	småskaligt
small-time	andra klassens
small plate	assiett
small town	köping, småstad
smallholder	småbrukare
smallish	ganska liten, små
smallpox	smittkoppor
smarmy	inställsam
smart	elegant
smartly	snyggt
smash	kras, krossa, krock, slå sönder
smattering	aning, hum
smear	smeta
smeary	smetig
smell	os, dofta, lukta, lukt, osa
smelly	stinkande
smile	leende, le
smiley	leende
smiling	leende
smirk	mysa
smith	smed
smithy	smedja
smock	överdragsklänning
smog	rökblandad dimma
smoke	rök, röka, ryka
smoker	rökkupé, rökare
smoking	rökande
smooth	slät, jämn, mjuk, glatt
smoothing	utjämnar
smoothly	mjukt
smother	kväva
smoulder	pyra
smouldering	pyrande
smudge	smutsfläck, fläcka
smug	självbelåten
smuggle	smoking, smuggla
smuggled	smugglade
smut	sotfläck, oanständighet
snack	matbit, mellanmål
snag	krux
snail	snigel, snäcka, skalsnigel
snail-mail	snigel-post
snake	orm, snok
snakes	ormar
snap	knäppa, nafsa, snäsa av
snap-dragon	lejongap
snaps	nafsar, snaps
snare	försåt, snara, snärja
snarl	morra
snatch	ryck, rycka till sig, nappa åt sig
snatch away	snappa bort
snatch up	uppsnappa
sneak	smyga sig, smita
sneer	hån, gliring, hånleende, håna
sneering	hånfull
sneering laugh	hånskratt
sneeze	nysa, nysning
sneezing	nysning
sniff	snusa, fnysa, vädra
sniffer dog	spårhund
sniffle	snörvla
sniffy	föraktfull, nedlåtande
snifter	liten drink
snigger	fnissa
snip	klippa av, remsa
snipe	beckasin
sniper	krypskytt
snippet	stump, fragment
snitch	knycka, sno
snob	snobb
snobbish	snobbaktig, dumhögfärdig
snoop	snatta, knycka, snoka
snooping	snokande
snooze	tupplur, ta sig en lur
snore	snarka, snarkning
snort	fnysa
snout	tryne, nos
snow	snöa, snö
snowcapped	snötäckta
snowflake	snöflinga
snowing	snöar
snowman	snögubbe
snowstorm	yrväder
snub	snäsa av
snuff	snusa, snus, vädra
snuffle	snörvla
snug	hemtrevlig
so	så
so-called	så kallade
soak	blöta upp
soaked	uppblött
soakt	genomdränkt
soap	tvål, såpa
soap-box	provisorisk talarstol
soar	sväva högt
sob	snyfta, snyftning
sobbing	snyftande, snyftar
sober	sansad, nykter
sobordinate	underordnad
sobriety	nykterhet
soccer	fotboll
sociable	sällskaplig
social	samhällelig, social
social democrat	socialdemokrat
socialism	socialism
society	förening, socitet, sällskap, samhälle, samfund
society's	sällskapets
sock	strumpa, kort strumpa, socka
socket	ögonhåla, hylsa, urtag, ledhåla
sockets	socklar
sod	grästorv
soda	soda
soda fountain	sifon
sodden	genomdränkt
sodium	natrium
sofa	soffa
soft	vek, mild, len, mjuk, veklig, blid
soft-solder	mjuklöda
soft soap	såpa
soften	avhärda, mjukna
softly	mjukt
software	programvara, programvara
softwood	barrved
softwoods	mjuka träslag
soggy	fuktig
soil	smutsa, jordmån, jord, mark
soiled	fläckiga
sojourn	uppehålla sig, vistelse, uppehåll, vistas
solace	trösta, tröst
solar	sol
sold	såld
sold out	slutsåld
solder	löda
solders	lod
soldier	knekt, krigare, soldat
sole	enda, sjötunga, sula
solely	uteslutande
solemn	högtidlig
solenoid	magnetventiler
solicit	enträget be om
solicitor	advokat
solicitous	angelägen, bekymrad
solicitude	omtanke
solid	massiv, solid, säker, gedigen, fast
solidarity	gemenskap
soliloquy	monolog
solitary	enslig
solitude	enslighet, ensamhet
soloist	solist
solomon	salomo
solstice	solstånd
soluble	löslig
solution	lösning
solutions	lösningar
solve	lösa, tyda
solved	löst
solvent	vederhäftig, lösningsmedel
solving	lösning
some	några, somliga, någon
somebody	någon
someday	någon dag
somehow	på något sätt
someone	någon
someplace	någonstans
somersault	volt, kullerbytta
something	någonting
sometime	nångång
sometimes	stundom, emellanåt, ibland
somewhat	något
somewhere	någonstans
son	son
son-in-law	svärson, svärson, måg
son of	son till
song	låt, visa, sång
songster	sångare, fågelsångare
sonorous	klangfull
soon	snart
sooner	förr
soot	sot, sota ned
soothe	lindra, lugna
soothing	rogivande
sop	mähä, doppad brödbit, tröst
sophisticated	förkonstlad, raffinerad
sophomore	andraårsstuderande
soporific	sövande
sopping wet	uppblött
sorcerer	trollkarl
sorcery	trolldom
sordid	smutsig, simpel
sore	ömt ställe, öm, sårig
soreness	ömhet
sorrel	rödbrun, fux
sorrow	sorg
sorrowful	sorgsen
sorry	ledsen
sort	sortera, ordna, sortera, sort
sort of (a...)	slags ( ett ..... )
sort out	gallra
sorted	sorterad
sorting	sortering
sough	susa
sought	sökte, sökt
sought after	begärlig
sought for	eftersökt
soul	själ
soulfull	själfull
Sound	Öresund
sound	läte, klinga, pejla, ljud, solid, låta, ljuda
sound-proofing	ljudisolering
sound-support	ljudstöd
soundboard	ljudkort
soundcard	ljudkort
sounded	lät
soundeffect	ljudeffekt
soundfile	ljudfil
sounds	ljud
soundtrack	ljudspår
soup	soppa
sour	sur
source	upprinnelse, källa, ursprung
sourcecode	källkod
souse	saltlake, blöta
south	söder, sydlig
southern	sydlig
southward	söder ut
souvenir	minne
sovereign	suverän, pund, regent, härskare
sovereignty	suveränitet
soviet	sovjets
Soviets	ryssarna
sow	sugga, så
sower	såningsman
sown	sått, sådd
soy-based	soyabaserad
spa	hälsobrunn, kurort
space	rymd, utrymme, tid
spacebar	mellanslagstangenten
spacecraft	rymdskepp
spaced	indelad
spacer	bricka
spaces	mellanrum
spacing	platsen
spacious	rymlig
spade	spade
spades	spader
Spain	Spanien
span	omfatta
spangle	paljett, glitter
spaniard	spanjor
spanish	spanska
spank	daska till
spanking	dask
spanner	skiftnyckel
spar	mast, bom
spare	spara, bespara, avvara, skona
spare-part	reservdel
spark	gnista, gnistra
spark-plug	tändstift
sparking plug	tändstift
sparkle	tindra, spraka, gnistra
sparkles	pärlar
sparkling	pärlande
sparrow	sparv
sparrows	sparvar
sparse	tunnsådd, gles
spasm	krampryckning, kramp
spasmic	spasmiska
spasmodic	krampaktig
spasms	spasmer
spat	spottade, damask, spottat
spatter	stänka ned
spawn	fiskrom, lägga rom, yngel
spawn of a fish	rom (fisk-)
speak	tala
speak-easy	lönnkrog
speak of	omtala
speak to	tilltala
speaker	högtalare, talare, talman
speaking	talande
speaking of	på tal om
speaks	talar
spear	spjut
special	speciell
special-characters	specialtecken
specialfunctions	specialfunktioner
specialist	specialist
specialities	specialitéer
speciality	specialitet
specialize	specialisera
specializing	specialiserad
specially	speciellt
species	art
specific	specifik
specific name	artnamn
specifically	definitivt
specification	specifikation
specifications	specifikationer
specify	specifiera
specifying	specifierande
specimen	exemplar, prov
specious	skenfager, bestickande
speck	prick, fläck
speckled	spräcklig
spectacle	skådespel
spectacles	glasögon
spectacular	spektakulära
spectre	spöke
speculate	spekulera
speculation	spekulation
speculative	spekulativ
speculator	spekulant
speech	anföring, tal
speech-day	skolavslutning
speech defect	talfel
speeches	tal
speechify	orera
speechless	mållös, stum
speed	fart, hastighet
speed-settings	hastighets-inställningar
speedometer	hastighetsmätare
speeds	farten
speedway	motorcykelbana
speedy	skyndsam, snar
spell	stava
spell-checking	rättstavningskontroll
speller	stavningskontroll
spelling	bokstaverande, rättskrivning
spelling mistake	rättskrivningsfel
spend	tillbringa, slöhet, spendera, förbruka
spending	spenderande
spendthrift	slösare
spent	uttmattad, spenderade
sperm	sperma
sphere	krets, sfär, glob, rymnd
spherical	sfärisk
spice	krydda
spider	spindel
spigot	tapp, propp
spike	bult, pigg, tagg
spill	spilla
spin	snurra, spinna
spinach	spenat
spinal column	ryggrad
spindle	axel
spine	ryggrad, törne
spinning-wheel	spinnrock
spins	snurrar
spinster	ungmö, ogift kvinna
spiral	spiral
spire	tornspira, spira
spirit	själ, ande, andemening
spirited	livfull, pigg
spirits	sprit
spiritual	andlig, själslig, andlig sång
spirituality	andlighet
spirituals	andliga sånger
spit	fräsa, stekspett, spotta
spite	ondska, agg
spiteful	skadeglad, hätsk
spitefulness	illvilja
spittle	spott
splash	skvalp, plask
spleen	mjälte, svårmod
splendid	präktig, härlig, glänsande, praktfull
splendour	glans, prakt
splint	spjäla
splint bone	vadben
splinter	flisa, spillra, skärva, splittra
splinters	spillror
split	spjäka, klyva, rämna
splitting	delande
splutter	fräsa, sluddra
spoil	rov, förstöra, byte, skämma bort, förstöra
spoilt	bortskämd
spoke	eker
spokesman	talesman
sponge	snylta, svamp, tvättsvamp
sponge-cake	sockerkaka
spongy	porös
sponsor	sponsor, fadder
sponsoring	sponsrar
spontaneous	spontan
spool	spole, spola
spoon	sked, ösa
sport	idrott, sport, ståta med
sports	idrott, sport
sportscard	sportkort
sportsman	sportsman
spot	ställe, fläck
spot-check	stickprov på
spotless	fläckfritt
spotlight	strålkastare
spots	platser
spotted	prickig, fläckig
spouse	make, maka
spout	stupränna, pip, spruta, spruta ut
sprain	vricka, vrickning
sprawl	vräka sig
spray	kvist, stänk, stänka, strila
spraying	besprutning
spread	utbreda, utbredning, sprida, breda ut
spreadsheet	kalkylblad
spreckled	spräcklig
spree	festande, upptåg
sprig	kvist
sprightly	pigg, munter
spring	källa, språng, vår, resår, brunn, fjäder, vår
spring-mattress	resårbotten
spring of steel	fjäder av stål
spring term	vårterminen
sprinkle	stänka på, stänk, strö ut
sprite	fe, tomte
sprout	gro, grodd, skott, spira
sprout (to)	spira (att)
spruce	gran, göra fin, prydlig
spry	rask
spun	snurrade, snurrat, spann, spunnit
spunk	kurage
spur	sporre, sporra
spurious	oäkta
spurn	spjärna, avvisa, med förakt
spurned	försmådde
spurt	spurt, spruta
sputter	fräsa, spotta fram
spy	snoka, spionera, speja, spana, spion
squabble	kiv, kivas, käbbla
squad	patrull, grupp
squadron	skvadron, eskader
squads	grupper
squalid	smutsig
squall	vindstöt, skrika, skråla
squalor	snusk, smuts
squander	slösa
squard	tropp
square	kvadrat, tvär, fyrkant, ruta, torg
square measure	ytmått
squash	trängsel, mosa, mos, squash
squat	huka sig ned
squatter	kolonist
squaw	indiankvinna
squawk	skrika gällt
squeak	pipa, gnissla
squeaky	pipig
squeal	skrika
squeamish	pjoskig, överkänslig
squeeze	krama, klämma
squeezer	press
squeezing	kramande
squelch	krossa
squiffy	lätt berusad
squint	vindögdhet, skela
squinting	vindögd
squire	patron, godsägare, väpnare
squirm	vrida sig, våndas
squirrel	ekorre
squirrel fur	gråverk
squirt	spruta ut, stråle
squnder	slösa bort
sraight loan	amorteringslån
stab	sticka, stöta, dolkstöt
stability	stabiliteten
stabilize	stabilisera
stable	stabil, stall
stack	stack, skorsten, stapla
staff	stav, personal, stab
stag	hjorthane
stage	teater, scen, estrad
stage-coach	postdiligens, diligens
stage-fright	rampfeber
stage-management	regi
stage-manager	regissör
stagger	vackla, stappla, ragla
staggering	förbluffande
stagnant	stillastående, slö
stagnate	stocka sig, stagnera
staid	stadgad, stadig
stain	betsa, fläcka, fläck
stainless	fläckfri, rostfri
stair	trappan
staircase	trappa, trappuppgång
stairs	trappor, trappa
stake	stake, insats, satsa
stake in a game	insats
stale	unken, inte färsk
stalemate	dödläge, patt
stalk	smyga, kliva, stjälk
stall	spilta, kloak, bås
stallion	avelshingst, hingst
stalls	fördröjer, hindrar
stalls at thr theatre	parkett på teater
stalwart	trogen, kraftig, robust
stamen	blommans ståndare
stamina	styrka, uthållighet
stammer	stamma, stammning
stamp	prägel, stampa, frankera, frimärke, stämpla
stamp-fee	lösen
stampede	panikartad flykt
stamps	stämplar
stanchion	stolpe, stötta
stand	stativ, ställ, bestå, tåla, uthärda, stå
stand-alone	fristående
stand-in	ersättare
stand on ceremony	krusa
stand out against	avteckna sig mot
standard	klass, normal, baner, norm, standar, fana
standard-bearer	fanbärare
standardization	standardisering
standardize	standardisera
standing	står
standstill	stillastående, stockning
stank	stinkt, stinkte, stank
staple	krampa, märla, stapelvara
star	stjärna
starboard	styrbord
starch	stärka, stärkelse
starch the collar	stärka kragen
stare	gapa, glo, stirra
starfish	sjöstjärna
stark	stel, fullständig
starlet	ung kvinnlig filmstjärna
starling	stare
starred	stjärnbeströdd
starsprangled banner - the	stjärnbaneret
start	start, försprång, starta, börja, sätta i rörelse
start-up	uppstart
start for	begiva sig till
starters	uppstart
starting	startar
starting-line	startlinje
startle	spritta, skrämma upp, skrämma
startled	förfärad, uppskrämd
startling	häpnadsväckande
starvation	svält
starve	svälta, hungra
starved	utsvulten
starving	svälter
state	ståt, tillstånd, skick, påstå, stat, konstatera
state-room	praktgemak, lyxhytt
state of emergency	undantagstillstånd
state of war	krigstillstånd
stated	uppgiven
stately	ståtlig
statement	uppgift, påstående, uppgift
static	statisk
station	station, förlägga
stationary	stillastående
stationeer	pappershandlare
stationery	skrivpapper
statistical	statistiskt
statistics	statistik
statistics-function	statistikfunktion
statuary	bildhuggar-, skulpturer
statue	staty
statuesque	statylik
statuette	statyett
stature	kroppsstorlek, resning
status	ställning, status
statute	lag, stadga
statutory	lagstadgad
staunch	pålitlig, ståndaktig
staunchest	inbitne
stave	stav
stay	uppehåll, stanna, vistas, vistelse
stay away	utebli
staying	stannande
stays	korsett
stead	ställe
steadfast	stadig
steady	stadig, beständig
steak	stek
steal	smyga sig, stjäla
stealing	stöld
stealthily	smyg, smygande
stealthy	smygande, smyg
steam	ånga, ryka
steam-boiler	ångpanna
steam-engine	ångmaskin
steamer	ångbåt
steamship	ångare
steel	stål
steep	stup, brant
steeped	stupade
steeple	spira, spetsigt torn
steeplechase	hinderlöpning, terrängritt
steer	styra, ungtjur
steerage	turistklass, mellandäck
stellar	stjärn-
stem	stam, förstäv, stäv, stjälk, stadga
stem on a ship	för på fartyg
stems	stämma
stench	stank
stenographer	stenograf
stenography	stenografi
step	träda, stiga, steg, trappsteg
step-father	styvfar
stepbrother	styvbror
stepchild	styvbarn
stepdaughter	styvdotter
stepfather	styvfar
stepladder	trappstege
stepmother	styvmor
steppe	stäpp
stepping-stone	språngbräda, medel
steps	steg
sterile	steril
stern	bister, akterskepp, barsk, akter, hård
stern light	akterlanterna
stevedore	stuveriarbetare
stew	stuva, stuvas, stuvning
stew-pan	stekgryta
steward	steward, uppassare
stich in one`s side	håll
stick	fastna, pinne, käpp, stav
sticks	ris
sticky	klibbig, besvärlig
stiff	styv, stel, stram
stiffen	styvna, stelna
stiffly	stelt
stiffness	stelhet
stifle	kväva
stifling	kvalmig
stile	dörrpost
still	ännu, stilla, fortfarande, dock, alltjämt, än
still-born	dödfött
stillness	stillhet
stilt	stylta
stilted	högtravande
stimulate	stimulera, pigga upp, egga
stimulated	stimulerade
stimulating	upppiggande, retande
stimulus	retning
sting	skärpa, sting, bett, gadd, styng, sticka
stinginess	snålhet
stinging	stingande
stingly	snål
stingy	snål
stink	stinka, stank
stinking	stinkande
stint	snåla med
stipend	lön
stipulate	föreskriva
stipulation	villkor
stir	uppståndelse, fläkta, omröra
stir up	uppröra
stirring	spännande
stirrings	rörelserna
stirrup	stigbygel
stitch	stygn, styng, nålstygn
stoat	hermelin, vessla
stock	lager, ätt, stam, förråd, aktier
stock-broker	börsmäklare
stock-holder	aktieägare
stock-yard	inhängnad
stock exchange	aktiebörs, fondbörs
stock raising	boskapsskötsel
stockade	palissad
stockinet	trikå
stocking	strumpa
stockroom	lagerrum
stocktaking	inventering
stocky	kort och tjock
stodgy	bastant, tung
stoke	elda med kol
stokehold	pannrum
stole	stola (lång sjal)
stolid	trög
stomach	mage
stomach pains	magplågor
stomachs	magar
stone	sten, kärna
stone-carved	stenhuggna
stone-cutter	stenhuggare
Stone Age (the)	stenåldern
stones	stenar
stood	stod
stool	pall
stoop	böja sig
stooping	framåtböjd
stop	bländare, hejda, sluta, paus, stanna, stoppa
stop up	täppa, täta
stopgap	utfyllnad, ersättare
stoplight	stoppljus
stoppage	arbetsnedläggelse
stopped	stoppad
stopper	propp
stopping	fyllning
stopping-place	hållplats
stops	stoppar
storage	utrymme
store	förråd, lagra, förvara, varuhus
store up	magasinera
stored	sparad
storehouse	magasin
stores	sparar
storey	våning
stories	berättelser
storing	sparande
stork	stork
storm	oväder, storma, storm
stormy	stormig
story	berättelse, sägen, historia
story's	berättelsens
story-book	sagobok
storysman	historieberättaren
stout	fetlagd, korpulent, porter, ståndaktig
stout person	tjock person
stove	kamin, kakelugn
stow	stuva, packa
stowaway	fripassagerare
straddle	stå bredbent, sitta grensle
straddles	skrevar
straggle	sacka efter, ströva
straggler	eftersläntare
straight	rakt, direkt, rät, rak
straight across	tvärs över
straighten	bli rak, rära
straightforward	rättfram
straightway	genast
strain	anspänna, spänna, sila, spänning, anstränga
strained	spänd
strainer	sil
straining	spännare
strait	sund, svårigheter
strait-jacket	tvångströja
straiten	bringa i trångmål
straits	sund, svårigheter
strand	tråd, strand
strange	främmande, egen, konstig, märkvärdig, underlig
strangely	underligt
stranger	främling, obekant
strangest	konstigast
strangle	strypa
strap	spänna fast, slejf, rem
strapping	stöddig
strata	skikt, lager
stratagem	knep
strategic	strategiskt
strategically	strategiska
strategies	strategier
strategy	strategi
stratify	lagra
stratigraphic	skicktindelad
stratum	skikt
straw	strå, halmstrå, halm
strawberry	jordgubbe, smultron
stray	kringströvande, gå vilse
streak	strimma, drag
stream	fors, ström, forsa, rinna
streamer	vimpel
strech	utsträcka
street	gata
streetcar	spårvagn
strength	kraft, styrka
strengthen	styrka, stärka
strengthened	förstärkt
strengthening	förstärkande
strenuous	ansträngande
stress	accent, tryck, betona, påfrestning
stress-mark	accent
stretch	spänna, töja, tänja, sträcka
stretched	ökat
stretcher	bår, sjukbår
stretches	sträcker
stretching	sträckande
strew	strö, beströ
stricken	slagen, drabbad
strict	sträng, absolut
strictly	strikt
stricture	skarp kritik
stride	klev, kliva
strident	gäll, kärv, skärande
strife	kiv, tvist
stright	sund
strike	träffa, strejk, slå, strejka
strike-breaker	strejkbrytare
strike-price	lösenpris
striker	strejkande
striking	apart, påfallande, slående
string	band, snodd, sträng
string-band	stråkorkester
stringent	bindande
strip	strimma, remsa
stripe	galon, strimma, rand
striped	randig
stripling	yngling, pojkspoling
stripping	avklädning
strive	sträva, streta, strida
striving	strävan
strode	klev, klivit
stroke	slag, streck, stryka
stroke of lightning	åsknedslag
stroll	ströva, promenera, promenad
stroller	flanör
strong	stark
strong-room	kassavalv
stronghold	fäste
strongly	kraftfullt
strop	strigel, strigla
strophe	strof
strove	strävade, stred
struck	träffad
structural	strukturell
structure	struktur
structured	strukturerad
struggle	kamp, kämpa, strida, streta
struggle with	bekämpa
strut	stötta, kråma sig
stub	stubbe, stump
stubble	stubb, skäggstubb
stubborn	envis
stubby	kort och tjock
stuck	fast
stuck-up	inbilsk
stud	knapp, stuteri, dubb
student	student, studerande
student teacher	auskultant
students	studenter
studied	raffinerad
studio	studio, ateljé
studious	flitig
studsa	bounce
study	studera
studying	studerande
stuff	ämne, tyg, stoff, material, fylla
stuffed	uppfylld
stuffiness	instängdhet
stuffy	kvav, inskränkt
stumble	snubbla, snava, stappla
stumblingblock	stötesten
stump	stubbe, stump
stun	bedöva
stung	stuckit, stack
stunk	stank
stunning	fantastisk
stunt	reklamtrick, konststycke, hämma
stupefy	förbluffa, bedöva
stupendous	förbluffande
stupid	dum
stupidity	dumhet
stupor	dvala, apati
sturdy	kraftig
sturgeon	störfisk
stutter	stamning, stamma
sty	stia, vagel, vagel, svinstia
style	titulera, stil, mode
stylish	flott, chic, stilig
stylistic	stilistisk
stylized	stiliserade
suavity	älskvärdhet
sub-catalogues	under-katalogerna
sub-directories	under-katalogerna
sub-directory	underkatalog
subaltern	underordnad
subconscious	undermedveten
subconsciousness	undermedvetande
subcontractor	underleverantör, underentreprenör
subdir	underbibliotek
subdirectories	underbibliotek
subdirectory	underbibliotek
subdivision	underavdelning
subdue	undertrycka, dämpa, betvinga, kuva, underkuva
subframe	underram
subject	föremål, ämne, subjekt, undersåte
subject to	underkasta
subjection	underkastelse
subjugate	underkuva
subjunctive	konjunktiv
sublet	hyra ut i andra hand
submarine	undervattensbåt, ubåt
submarines	u-båtar
submenu	undermeny
submerge	dyka, nedsänka
submission	underkastelse
submissions	hemställningar
submissive	undergiven
submit	framlägga, inkomma, underställa
submit to	underkasta sig, foga sig
submits	hänskjuter
submitting	framläggandet
suboperation	arbetsmoment
suborder	avrop
subordinate	underordna
subordinate clause	bisats
subordinate part	biroll
subpoena	kalla inför rätta
subscribe	prenumerera
subscribe for	subskribera
subscribe to	abonnera på, prenumerera på
subscriber	prenumerant, abonnent
subscription	prenumeration, abonnemang
subsections	stycke, underavdelning
subsequent	påföljande
subsequently	senare
subservient	underdånig, tjänlig, servil
subset	delmängd
subsidary	biträdande
subside	sjunka undan
subsidiary	bi-, hjälp-
subsidiary reason	biorsak
subsidies	avtagande
subsidize	subventionera
subsidy	understöd
subsist	existera, livnära sig
subsistence	existens
subsoil water	grundvatten
substance	huvudsak
substances	ämnen
substandard	undermålig
substantation	bevis
substantial	verklig, bastant
substantially	verkligt
substantiate	bekräfta
substantive	substantiv
substitut	ställföreträdare
substitute	substitut, surrogat, suppleant, vikarie
subterfuge	undanflykt, svepskäl
subterranean	underjordisk
subtle	subtil, hårfin
subtly	hårfint
subtotal	delsumma
subtract	subtrahera
subtraction	subtraktion
suburb	förort, förstad
suburban	förorts
subversion	omstörtning
subversive	omstörtande
subvert	omstörta
subway	underjordisk gång
succeed	lyckas, efterträda, lyckas, efterträda, efterfölja
succeeded	framgång, efterträder
succeeding	efterföljande
succeeds	efterträder
success	framgång, succé
successful	framgångsrik, lyckad
successfully	framgångsrikt
succession	rad, följd
successor	avlösare, efterföljare, efterträdare
succinct	kortfattad
succour	hjälp, hjälpa, undsätta
succulent	saftig
succumb	duka under, digna
such	så, sådan
suck	sug, suga
sucker	parasit, sugapparat
sucking	sugande, suger
sucking-child	dibarn
suckle	amma, dia
suction	sugning
sudden	plötslig
suddenly	plötsligt
suds	såplödder
sue	åtala, stämma, lagsöka
suède	mockaskinn
suet	talg
suffer	lida, utstå
suffer from	lida av
suffering	lidande
suffering from	behäftad med
suffers	lider
suffice	räcka till, förslå, räcka
sufficient	tillräcklig
sufficiently	tillräckligt, nog
suffix	ändelse
suffocate	kvävas, kväva
suffocation	kvävning
suffrage	rösträtt
suffuse	övergjuta
sugar	socker
sugar-beets	sockerbetor
sugar-candy	kandisocker
suggest	suggerera, påstå, antyda, föreslå
suggested	föreslaget
suggestion	förslag, inrådan
suicidal	självmordsbenägen
suicide	självmord, självmördare
suit	kostym, passa, klänning
suit-case	kappsäck, resväska
suitable	passande, läglig, lämplig
suite	svit, våning
suited	lämpat
suitor	part, part i mål, friare
suits you	klär dig
sulk	tjura
sulky	vresig, trumpen
sullen	trumpen, butter
sully	smutsa ned
sulphate	sulfat
sulphite	sulfit
sulphur	svavel
sultry	kvav
sum	summa, tal
sum up	sammanfatta, summera
summaries	kortfattade
summarize	sammanfatta
summary	resumé, sammanfattning, sammandrag, översikt
summer	sommar
summing-up	sammanfattning
summit	topp
summon	instämma, tillika, sammankalla, inkalla, uppbåda
summon to a memeeting	kalla till möte
summons	kallelse, kallar, stämning (lag- )
sumptuous	praktfull
sun	sol
sunbeam	solstråle
sunblind	markis
sunburnt	solbränd
sundae	fruktglass i skål, fruktglass
Sunday	söndag
sundial	solur
sundries	diverse
sundry	diverse
sung	sjöng, sjungit
sunglasses	solglasögon
sunk	sjönk, sjunkit
sunken	insjunken
sunlight	solljus
sunlit	solbelyst
sunny	solig
sunrise	soluppgång
sunset	solnedgång
sunshade	parasoll
sunshine	solsken
sunstroke	solstyng
sup	äta kvällsvard, klunk, supera
superannuated	överårig, gammalmodig
superb	präktig, storartad
supercillious	högdragen
superfast	supersnabb
superfical	ytlig
superficial	ytlig
superficiality	ytlighet
superfluous	överflödig
superhuman	övermänsklig
superintend	övervaka
superintendent	inspektör
superior	förman, överordnad, överman, överlägsen
superior numbers	övermakt
superiority	övermakt, överlägsenhet
supermarket	stormarknad
supernatural	övernaturlig
supernumerary	statist, övertalig
superpowers	supermakterna
superscription	till påseende, påskrift
supersede	ersätta
supersonic	överljuds-
superstition	vidskepelse, vantro, skrock
superstitious	skrockful, vidskeplig
supervise	kontrollera
supervision	uppsikt
supervison	tillsyn
supervisor	uppsyningsman, övervakare
supine	slö, liggande på rygg
supper	kvällsmat, supé
supplant	undantränga
supple	smidig, inställsam
supplement	bilaga, tillägg
supplementary	tilläggs
supplication	ödmjuk bön
supplie	förse
supplied	medskickad
supplier	leverantör
supply	förmedla, tillförsel, tillgång, förse, leverera
support	understöd, medhåll, försörja, understödja
support oneself	livnära sig
supporter	anhängare
supporting	stödjande
suppose	förmoda, tro, mena, anta
supposition	antagande, förmodligen
suppress	undertrycka, kväsa
suppuration	varbildning
supranational	överstatlig
supremacy	överlägsenhet, överhöghet
supreme	överlägsen, högst
supress	dämpa
surcharge	påtryck
sure	säker, visst, rejäl, viss
surety	säkert, garant
surf	bränningar, bränning
surface	yta
surfeit	övermättnad, övermått
surfing	surfa
surge	svalla, svallvåg
surgeon	kirurg
surgery	kirurgi
surgical	kirurgisk
surly	sur
surmise	förmoda
surmount	övervinna, höja sig över
surname	efternamn, tillnamn
surpass	överträffa
surplice	mässkjorta
surplus	överskotts-, överskott
surprise	ertappa, överraska, överraskning, förvåning
surprised	snopen
surprising	förvånande
surprisingly	förvånande
surrender	ge sig, uppge
surreptitious	smyg-, hemlig
surround	omge, omgiva, omringa
surrounded	omgiven
surrounding	kringliggande
surroundings	miljö
surrounds	omringar, omger
surtax	extraskatt
surveillance	övervakning
survey	undersökning, överblick, överblicka, översikt
surveying	undersökande
surveyor	lantmätare, besiktningsman
surveys	undersökningar
survival	överlevande, rest
survive	överleva
surviving	kvarvarande
susceptibility	känslighet
susceptible	mottaglig
suspect	misstänka
suspence	ovisshet, uppskov
suspend	avlysa, suspendera, uppskjuta, hänga upp
suspenders	hängslen
suspension	avstängning
suspensory	suspensoar
suspicion	misstanke, misstanke, misstro
suspicious	misstänksam
suspiciously	misstänksamt
sustain	uppehålla
sustenance	uppehälle
swab	svabb, skrubba, skura
swaddle	linda småbarn
swag	stöldgods, bylte, knyte
swagger	skryta, skryt, luffare
swagger cane	officers käpp
swallow	sluka, ladusvala, svala, svala, svälja
swallow dive	svanhopp
swallowing	sväljande
swam	simmade
swamp	översvämma, dränka, kärr
swampy	sumpig
swan	svan
swap	byta
sward	grästorv, gräsmatta
swarm	svärm, vimla, myller, svärma, myllra
swarthy	svartmuskig
swathe	insvepa
sway	svänga, vackla, vingla
swaying	svängande
swear	svära
swearing	svordomar
sweat	svettas, svett
sweater	ylletröja, tröja
sweaty	svettig
swede	kålrot, svensk
Swede	svensk
Sweden	Sverige
Swedish	svenskt, svensk
Swedish turnip	kålrot
sweep	sopa, sotare, drag, svepa
sweep-back	pilform
sweep-hand	centrumvisare
sweeper	sopare
sweeping	radikal, kolossal
sweepings	sopor
sweepstake	totalisator
sweet	karamell, söt, efterrätt, ljuv
sweet-chestnut	äkta kastanj
sweet-corn	sockermajs
sweet-pea	luktärt
sweet-potato	sötpotatis
sweet-toothed	svag för sötsaker
sweeten	söta, sockra
sweetener	sötningsmedel
sweetening	sötande
sweetheart	fästman, fästmö
sweetie	godis
sweetmeat	karamell, godsak
sweetness	sötma
sweets	konfekt, efterrätt, snask, gotter, sötsaker
sweetshop	godisaffär
sweetstuff	sötsaker
swell	dyning, svälla, svullna
swelling	svällande, ansvällning
swelter	förgås, tryckande värme
sweltering	tryckande
swept	sopade, svepte, svept, sopat
swere	gira
swerve	vika av, avvikelse, vridning
swift	kvick, rask, snabb
swifter	bomtåg
swiftly	snabbt
swiftness	snabbhet
swig	stjälpa i sig
swill	skölja
swim	simma
swimmer	simmare
swimming	simning
swimming-bath	simbassäng
swimming-bladder	simblåsa
swimming-costume	simdräkt
swimming-pool	simbassäng
swimming costume	baddräkt
swimmingly	lekande lätt
swimsuit	baddräkt
swindle	skoja, bedra, svindel
swindler	svindlare, skojare
swine	svin
swine-pox	svinkoppor
swineherd	svinaherde
swing	svängning, gunga, svänga, dingla, svinga
swing-door	svängdörr
swingeing	väldig
swinging	svängande
swings	svingar
swinish	snuskig
swipe	slå till
swirl	virvla, virvel, virvla runt
swish	vina, sus
Swiss	schweizare, schweizisk
switch	vidja, strömbrytare, växel
switchback	serpentinväg
switchboard	instrumenttavla
switching	växlande
Switzerland	chweitz
swivel	svängtapp
swivel-chair	snurrstol
swiviel-bridge	svängbro
swizz	båg, hambug, bluff
swollen	svullen, uppsvälld
swollen-headed	uppblåst
swoon	svimning, svimma
swoop	slå ned på, angrepp
swoosh	susa
swop	byta
sword	värja, svärd
sword-swallower	svärdslukare
swordmanship	fäktkonst
swordplay	fäktning
swot	plugga, plugghäst
swum	simmat
swung	svängde
sycophant	smickrare
sycophantic	krypande
syllabic	stavelsebildande
syllabify	uppdela i stavelser
syllable	stavelse
syllabus	kursplan, översikt
sylph	sylfid
sylphlike	gracil
sylvian	skogig
symbol	symbol
symbolic	symbolisk
symbolical	symbolisk
symbolize	symbolisera
symbols	symboler
symmetric	symmetrisk
symmetrical	symmetrisk
symmetry	symmetri
sympathetic	tilltalande, sympatisk
sympathize	sympatisera
sympathizer	sympatisör
sympathy	medkänsla
symphony	symfoni
synagogue	synagoga
synchronization	synkronisering
synchronize	synkronisera
synchronizes	synkroniserar
synchronous	synkron
syndicate	syndikat
synonymous	liktydig, synonym
synonyms	synonymer
synops	sammanfattning
synopsis	syntes, sammanfattning, synopsis
syntactic	syntaktisk
synthes	syntes
synthesize	framställa på syntetisk väg
synthesizer	synthesizer
synthetic	syntetisk
syphilis	syfilis
Syria	syrien
Syrian	syrisk
syringa	schersmin, syren
syringe	injektionsspruta, spruta
syrup	sirap, saft, sockerlag
syrupy	sirapsaktig
system	system
system-directory	system-katalog
systematic	systematisk
systematize	systematisera
systemfile	systemfil
systolic	systolisk
ta	tack
tab	etikett, lapp
tabby	katta, spräcklig
tabernacle	tabernakel
table	bord, tabell, tavla
table-boarder	matgäst
table-land	högplatå
table-lifting	bordsdans
table-linen	bordslinne
table-manners	bordsskick
table-rapping	bordknackning
table-spoon	matsked
table-talk	bordssamtal
table-tennis	bordtennis
table-turning	bordsdans
table of rates	taxa
tableau	tablå
tablecloth	bordsduk
tableknife	matkniv
tableland	högplatå
tablemat	tablett
tables	tabeller
tablespoonful	matskedsmått
tablet	tablett, skrivblock
tabletop	bordsskiva
tablets	lertavlor
tableware	bordsservis
tabloid	piller, tablett, tidning i litet format
taboo	tabu
tabs	etiketter
tabular	i tabellform
tabulate	ställa upp i tabellform
tabulation	tabelluppställning
tacit	tyst, underförstådd
taciturn	fåordig, tystlåten, tystlåten
tack	häftstift, stift, tråckla, nubb
tackle	tackla, talja
tackling	rigg
tacky	klibbig
tact	taktfullhet, takt
tactful	grannlaga, taktfull
tactfulness	taktfullhet
tactical	taktisk
tactician	taktiker
tactics	taktik
tactless	taktlös
tadpole	grodyngel
taffeta	taft
taffrail	akterreling
tag	fästa, fras, lapp
tag-end	sistadel
tail	svans, skört, stjärt
tail-coat	frack
tail-end	slutdel
tail-gate	baklucka
tail-light	baklykta
tail-wind	medvind
tailback	bilkö
tailed	med svans
tailor	skräddare
tailor-made	skräddarsydd
tailoring	skrädderi
tailpiece	slutstycke
tails	svansar
tailsman	mottagare
tailspin	spinn
tained	skämd
taint	fläck, besmitta
take	vidtaga, intaga, taga, ta
take-away	restaurangtyp
take-home	lön efter skatt
take-in	bedrägeri
take-off	startplats, avstamp
take-over	övertagande
take a bath	bada
take a cast of	avgjuta
take advantage of	utnyttja
take alarm	ana oråd
take an aperient	laxera
take away	ta bort
take care of	akta, sköta, vårda, ta hand om, ta vara på
take charge of	tillvarata
take in	hysa
take in tow	ta på släp
take over	axla, överta
take pains to	vinnlägga sig om, vinnlägga sig om
take part in	deltaga
take possession of	bemäktiga sig
take steps	vidtaga åtgärder
take upon oneself	ikläda sig
taken	taget
taken prisoner	tillfångatagen
takeover	företagsförvärv
takeoverbid	övertagandebud
taker	tagare
taking	intagande
takings	intäkter
talanted	talangfull
talc	talk
talcum	talk
tale	saga, sägen, berättelse
talebearer	skvallerbytta
talent	anlag (medfött), talang, begåvning, fallenhet
talented	begåvad
talk	tala, samtal, prat, samtala
talkative	pratsam, språksam, talför
talked	pratade
talker	pratmakare
talkie	ljudfilm, talfilm
talking	samtalande
talking-point	diskussionsämne
talking-to	åhutning
talking film	talfilm
talks	samtalar
tall	storväxt, lång, reslig, högväxt, hög
tall person	lång person
tall story	amsaga
tallow	talg
tally	pricka av, överensstämma
tally-ho	buss på
tallyman	kontrollräknare
talon	fågelklo
tamable	tämjbar
tame	tämja, matt, tam
tamer	djurtämjare
taming	tämjande
tamp	packa till
tamper	manipulera
tampered	manipulerade
tampering	kladdande
tampers	manipulerar
tampon	tampong
tan	solbränna, garva
tang	stark smak, stark lukt
tangent	perifer
tangibility	påtaglighet
tangible	gripbar
tangle	trassla till, härva, trassel
tank	stridsvagn, cistern, vattenbehållare
tankard	sejdel, krus
tanker	tankfartyg
tanned	solbrända
tanner	garvare
tantalize	reta, pina
tantamount	liktydig, likvärdig
tantrum	misshumör
tap	tapp, tappa ur, knacka, klapp, klappa, kran
tape	band
tape-recorder	bandspelare
taper	smalt ljus, smalna av
tapered	konisk
tapering	avsmalnande
tapes	bandar
tapestry	vävd tapet
tapeworm	binnikemask
tapping	tappning
tar	tjära
tardy	senfärdig, långsam, senkommen
target	mål
tariff	tulltaxa, taxa
tarmac	asfalterad startbana
tarn	tjärn
tarnish	göra matt
tarnished	anlupen
tarpaulin	presenning
tarry	dröja, tjärig
tart	fruktkaka, besk
tartan	rutigt skotskt tyg
tartar	tandsten
task	bestyr, värv, uppgift, uppgift
tasks	uppgifter
tassel	tofs
tast-master	ceremonimästare
taste	smaka, smak, avsmaka
tasted	smakade
tasteful	smakful
tasteless	smaklös
tasty	smaklig
tatter	trasa
tattered	trasig, söndertrasad
tattoo	tatuering, tapto, tatuera
taught	lärt
taunt	hån, håna
taut	spänd
tavern	värdshus
tawdry	uttstyrd
tawny	brungul, läderfärgad
tax	beskatta, skatt
tax-free	skattefri
tax rate	skattesats
taxable	skattepliktig
taxation	beskattning
taxi	taxi
taxi-driver	taxichaufför
taxicab	bil, taxi, hyrbil
taxidermist	konservator
taxing	krävande, svår
tea	te
tea-cosy	tehuv, tevärmare
tea-kettle	tekittel
tea-pot	tekanna
tea bag	tepåse
tea ball	tekula
tea caddy	teburk
teacart	tevagn
teach	lära, instruera, lär ut, undervisa
teachability	läraktighet
teacher	fröken, lärare
teaching	undervisning
teachings	föreskriver, lär
teacup	tekopp
teak	teak trä
team	trupp, lag, arbetslag
teamster	kusk
teamwork	grupparbete
tear	reva, tår, slita
tear apart	riva sönder
tear to rags	trasa sönder
tearful	gråtmild
tease	retas med, reta, käxa
teaser	svår uppgift
teasing	retsam, kitslig
teaspoon	tesked
teat	spene, napp
technical	tekniskt
technician	tekniker
technics	teknik
technique	teknik
techno	tekno
technological	teknologiska
technology	teknologi
tedious	tråkig, ledsam
teem	vimla, myllra
teen	tonåring
teenager	tonåring
teens	tonår
teeth	tänder
teetotaller	absolutist, nykterist
telecommunication	telekommunikation
telegram	telegram
telegraph	telegraf
telephone	telefonera, telefon
telescope	teleskop, kikare
telex	telex
tell	yppa, berätta, säga, förtälja, tala om
tell a fib	narras
tell a person his fortune	spå
tell lies	ljuga
teller	bankkassör
telling	berättar
tells	berättar
telltale	skvallerbytta
telly	tv
temerity	dumdristighet
temper	besinning, temperament, lynne, humör, sinnelag
temperament	temperament
temperance	måtta, nykterhet
temperate	nykter, måttlig, tempererad, avhållsam
temperature	temperatur
temperatures	temperaturer
tempered	tempererad
tempest	storm
template	mall
temple	tinning, tempel
tempo	tempo
temporarily	tillfälligt
temporary	temporär, tillfälligt
temporize	söka vinna tid
tempt	fresta
temptation	frestelse
ten	tio
tenable	hållbar
tenacious	envis
tenancy	arrendetid, arrende
tenant	hyresgäst, arrendator
tend	valla, tendera
tend a wound	sköta ett sår
tendency	riktning, tendens, benägenhet
tender	öm, kärleksfull, mör, späd
tender form	anbudsformulär
tenderer	anbudsgivare
tenderly	ömt
tenderness	ömhet
tending (the soil)	ans
tendon	sena
tendril	klänge
tendrill on a flower	reva på en växt
tenement	hyrd bostad, arrendegård
tenement house	hyreshus
tenet	grundsats
tennis	tennis
tennis-court	tennisplan
tenor	lydelse, mening, riktning, tenor
tense	spänd, tempus
tenside	tensid
tension	spänning, anspänning
tent	tält
tentative	trevande
tentatively	preliminära
tenth	tionde
tenure	besittningsrätt, ämbetstid
tepid	ljum
tergiversate	göra undanflykter
tergiversation	undanflykt
term	villkor, term, termin
termagent	ragata
terminal	terminal, slutgiltig
terminate	avsluta
termination	avslutande, uppsägning, ämne, ändelse
terminology	terminologi
terminus	ändstation
terms	ordalag, villkor
terrace	terrassera, husrad, terass
terrain	terräng
terrestrial	jordisk
terrible	ryskig, fasansfull, förfärlig, hemsk, fruktansvärd
terrific	fruktansvärd
terrified	förskräckt
terrify	förskräcka, förfära
territories	områden
territory	område, territorium
terror	fasa, fruktan, skräckvälde, skräck
terrorize	terrorisera
terse	knapphändig
test	pröva, förhöra
test-dummy	provdocka
test-tube	provrör
test on	prova
testament	testamente
tester	provare
testers	testare
testfile	testfil
testfiles	testfiler
testifies	intyga
testify	vittna, intyga
testimony	vittenesbörd, intyg, vittnesbörd
testing	testa
testyfy	bevittna
tether	tjuder, tjudra
Teuteon	german
Teutonic	germansk, tysk
text	pränta
text-book	lärobok
text-screen	textbild
text-statistics	text-statistik
textcolor	textfärg
textcontroll	textkontroll
textediting	textredigering
textexample	skolexempel
textfile	textfil
textile	vävnad, tyg, textil
textiles	textilvaror
textmessage	textmeddelande
textscroll	textrullning
textual	texttrogen
texture	konsistens, struktur
Thames - the	Themsen
than	än
thank	tack
thank you very much	tack så mycket
thankful	tacksam
thankfully	tankfullt
thankfulness	tacksamhet
thanking	tackande
thanks	tack
thanks to	tack vare
thanksgiving	tacksägelse
that	som, det, att, vilken
that's	det, som är
thatch	kalufs
thatched roof	halmtak
thaw	tina, tö, töväder, töa
the	den, tull, vintergatan, trokoloren, vänstern, det
the contrary	motsatsen
the day before yesterday	förrgår
the Iron Age	järnåldern
the opposite	motsatsen
the other day	häromdagen
the other way around	tvärom
the public	allmänheten
the same	samma, densamme, lika
the sooner the better	ju förr desto bättre
the Supreme Court	Högsta domstolen
theatre	teater, operationssal
theatrical	teatralisk
theft	stöld
their	deras
theirs	deras
them	dem
theme	tema
themselves	sig
then	sedan, då
theologian	teolog
theologians	teologer
theology	teologi
theoretical	teoretisk
theories	teorier
theory	teori
there	dit, där
there's	där är, det finns
thereabout	däromkring
thereafter	därefter, därefter
thereby	därvid, därigenom
therefore	därför
thereof	därom
thereto	därtill
thereupon	därpå
thermometer	termometer
thermonuclear	termonuklear
Thermos	termosflaska
thermostate	termostat
thesaurus	synonymordbok, ordbok, uppslagsbok
these	dessa
thesis	tes, avhandling
thespian	dramatisk
Thessalonian	thessaloniker
thews	senor, muskler
thewy	muskulös, senig
they	de här
they're	de är
they've	de har
thick	tjocka, tjock
thicken	avreda
thickening	tjock klump
thicket	snår
thickness	grovlek, tjocklek
thief	tjuv
thigh	lårben
thimble	fingerborg
thin	gles, tunn, gallra, mager
thing	sak, tingest, persedel, ting
think	anse, tänka, tro, mena, tycka
thinking	tänkande
thinly	glesbygd
third	tredje
thirds	tredjedelar
thirst	törst, törsta
thirst for	törsta efter
thirsty	törstig
thirteen	tretton
thirteenth	trettonde
thirty	trettio
this	detta, denna
this evening	i kväll
this morning	i morse
this way	hitåt
thistle	tistel
thistle-down	tistelfjun
thong	pisksnärt, läderrem
thorax	bröstkorg
thorn	torn, tagg, törne
thorn-bush	törn-buske
thorough	grundlig
thoroughbred	rasren, fullblod
thoroughfare	genomfart, huvudgata
thoroughly	noggrannt
those	de där
though	fastän
thought	tänkte
thought-change	tankeförändring
thoughtful	tankfull
thoughtless	korttänkt, tanklös
thousand	tusen, tusental
thousand-year	tusenåriga
thousandth	tusende
thrall	träl, träldom
thrash	tröska, klå
thread	tråd
thread off	avgänga
threadbare	banal, luggsliten, trådsliten
threads	trådar
threat	hotelse, hot
threaten	hota
threatening	hotfull
three	tre
three-dimensional	tre-dimensionell
three-engined	tremotorig
three times	tre gånger
thresh	tröska
threshold	tröskel
threw	kastade
thrib	dunka
thrift	sparsamhet
thrill	bäva, rysa
thriller	roman, sensationsfilm
thrilling	spännande, rafflande
thrills	raffel
thrive	trivas, frodas
thriving	blomstrande
throat	strupe, hals, svalg
throb	bulta, dunka
throe	häftig
throne	tron
throng	trängas, trängsel
throttle	ventil, kväva
through	genom, igenom
throughout	över
throw	kast, kasta, slunga, slänga
throwaways	engångsartiklar
thru	genom
thrum	trumma, klinka
thrush	trast
thrust	anfall
thud	dunka, duns
thug	bandit
thumb	tumme
thump	slag, stöt, duns, dunka
thunder	åska, dåna, tordön, dunder
thunder-clap	åskskräll
thunder-storm	åskväder
thunderbolt	blixt
thundershower	åskskur
Thursday	torsdag
thus	således, så, sålunda, alltså, därför
thwack	klappa till
thwart	omintetgöra
thwarting	hindrande
thyme	timjan
thyroid gland	sköldkörtel
tick	prick, bock, fästing, ticka
ticket	lottsedel, biljett
tickle	kittling, kittla
ticklish	kittlig
tidal	tidvattens
tide	tidvatten, flod
tidings	nyheter
tidy	städa, snygg, ordentlig, prydlig
tidy up	städa
tie	knyte, slips, binda
tied	band
tier	bänkrad, lager, rad
tiff	gräl, gnabb
tight	åtsittande, trång, asfull, snäv, stram, tät
tight-fitting	årsittande
tighten	spänna
tightening	åtdragande
tightly	tätt
tightness	åtdragning
tights	trikåer
tile	bricka
till	till, ända tills, tills
till then	dittills
tillage	odling
tiller	odlare, rorkult
tilt	luta, vippa
timber	timmer, virke
timber yard	brädgård
time	takt, tidpunkt, tid, stund, gång, tempo
time-able	schema, tidtabell
time-limit	tids-begränsning
time-share apartment	andelslägenhet
time-table	schema, kommunikationstabell, tidtabell
time together	samvaro
timely	lämplig, läglig
timer	tidrelä
times	gånger
timid	rädd, försagd, ängslig
timing	tidsmäta
timorous	rädd, ängslig
timothy	timoteus
tin	tenn, konservburk, bleckburk, burk
tin of herrings	sillburk
tinder	fnöske
tinge	skiftning, lätt färga
tingle	pirra
tinker	kittelflickare, fuskare
tinkle	pinglande, pingla
tinkling	plingande
tinned provisions	konserv
tinsel	glitter
tint	färga, färgton
tiny	pytteliten
tip	spets, tipp, tippa, drickspengar
tipical	typisk
tipping	avstjälpning
tipple	pimpla, supa, dricka
tips	tips
tipsy	berusad, drucken
tiptop	förstklassig
tire	trötta, tröttna
tired	trött
tired of	led på
tiresome	retsam (förarglig), ledsam, tröttsam
tiring	tröttsam
tiro	nybörjare, novis
tissue	fint tyg, vävnad
tissue-paper	silkespapper
tit	bröstvårta
tit-tat-toe	tripp trapp trull
titanic	jättelik
titbit	läckerbit
tithe	tionde
title	rubrik, titel
titled	rubricerad
titmouse	mes (fågel)
titrate	titrera
tits	bröst
titter	fnitter, fnittra, fnissa
tittle-tattle	skvaller
titular	titulär-
tmp	temporär
to	till, att, att, rämna, åt
to-do	väsen, ståhej
to-morrow	imorgon
to a man	mangrant
to be or not to be	bli, att vara eller inte vara
to death	ihjäl
to eat	att äta
to get	att få, ränta
to night	i natt
to some extent	i någon mån
to speak	slang, att tala
to the left	till vänster
to the right	till höger
toad	padda
toadflax	gulsporre
toadstool	flugsvamp
toady	smickrare, smilfink
toast	rostat bröd, skål (utbringa en -)
tob	övertagandebud
tobacco	tobak
tobacconist	tobakshandlare
tobacconist's	tobaksaffär
toboggan	kälke
today	idag
toddle	tulta
toddy	palmvin, toddy
todo	att göra
toe	tå
toffee	knäck, kola
together	tillsammans, ihop
together with	jämte
toggle	växla
toggling	togglande
toil	knoga, knog, sträva
toil in the work	slita i arbetet
toilet	toalett
toilsome	mödosam
token	tecken, gåva
told	berättade, berättat
tolerable	dräglig, uthärdlig
tolerance	tolerans
tolerate	tåla, fördra, tolerera
toll	möda, klämtning, tull, klämta
tolling	klämtning
tomato	tomat
tomb	grav, grift, gravvalv
tombola	tombola
tomboy	yrhätta
tomcat	hankatt
tome	stor bok, volym
tommy	engelsk soldat
tomorrow	imorgon
ton	ton = 1000kg
tongs	tång
tongue	tunga
tonic	tonisk, stärkande
tonight	i kväll, inatt, i afton
too	tillika, också, även, alltför
tool	verktyg, redskap
toolbox	verktygslåda
toolkit	verktygs uppsättning
toot	tuta
tooth	tand
tooth-brush	tandborste
tooth-paste	tandkräm
toothache	tandvärk
top	topp, krön, höjd
top-hat	cylinderhatt
top-secret	topphemlig
top-seller	topp-säljare
top-up	fyll på
toper	suput
topic	ämne
topical	aktuell
topple	störta, stjälpa
tops	toppar, överst
topsy-turvy	upp och nedvänd
torch	ficklampa, fackla, bloss
torchlight	strålkastare
tore	rusade, rev sönder
torment	pina, kval
tormentor	plågoande
torn	trasig
torpedo	torped, torpedera
torpid	stel, domnad
torpor	slöhet, dvala
torrent	flöde, ström
torrid	förbränd
torso	kropp
tortoise	sköldpadda
tortuous	slingrande
torture	tortera, pina, tortyr
tory	konservativ
toss	slänga, vräka
toss-up	slantsingling
tot	parvel
total	summa, total
totally	totalt
totter	vackla, stappla
touch	snudda vid, röra vid, beröra, känning, vidröra
touching	rörande, vidrörande
touchy	lättstött
tough	besvärligseg
tounge	tunga
tour	tur, turnera, resa, turné
touring	rundresa
tourist	turist
tournament	turnering
tousle	rufsa till
tout	kundvärvare, spion
tow	bogsering, bogsera
towards	åt, emot, mot
towel	handduk
tower	torn
tower-clock	tornklocka
towering	mycket hög
town	stad
town-resident	stadsbo
town councillor	stadsfullmäktige
town hall	rådhus
toxic	giftig
toxicity	giftigheten
toxin	gift
toy	leksak
trace	spåra, spår, märke, aning, spana
traced	uppspårad
tracing	uppspårande
track	spår
tracking	spårande
tract	område, traktat
tractable	lätthanterlig
tractable (be)	spak (vara )
traction	dragningskraft, dragning
tractor	traktor
trade	yrke, handla, handel, näring
trade-in	inbyte
trade-union	fackförening
trade-wind	passadvind
trade mark	varumärke
trade union	fackförening
trademark	fabriksmärke, varumärke
trader	handelsfartyg, köpman
tradesman	affärsidkare, handlare
trading	handel
tradition	sägen
traditional	traditionell
traditionally	traditionell
traffic	trafik
tragedy	tragedi
tragic	tragisk
trail	spår
trailer	släpvagn
trailing	efterföljande
train	träng, exercera, släp, tåg, inöva, öva, träna
trained	utbildad, van
trainer	tränare
training	exercis, utbildning, träning
training-school	verkstadsskola
traiotor	förrädare
trait	drag, karaktärsdrag
trait of character	karaktärsdrag
traitor	förrädare, quisling
tram	spårvagn
tramcar	spårvagn
tramp	lastfartyg, luffare, landstrykare
trample	trampa, trampa ner
tramway	spårväg
tranquil	lugn
transact	genomdriva, uppgöra
transaction	transaktion
transactions	handlingar, förhandlingar
transcend	överträffa
transcribe	transkribera
transcript	översättning, avskrift
transdesert	genom öknen
transept	tvärskepp i kyrka
transfer	överföra, överlåta, överlåtelse, transportera
transferable	överlåtbar
transfigure	omgestalta, förhärliga
transfix	genomborra
transform	förvandla, förändra
transformer	transformator
transforming	förvandlar
transfusion	transfusioner, överföring, blodöverföring
transgress	överträde
transient	övergående
transit	genomresa
transition	övergång
transitional	övergångs-
transitory	övergående
translate	översätta
translating	översättandet, översätter
translation	översättning
translation-process	översättnings-process
translationfunction	översättningsfunktion
translationresult	översättningsresultat
translator	översättare
translator-engine	översättnings-motor
translucent	genomskinlig
transmission	växellåda
transmit	sända
transmitting	överföring
transparent	genomskinlig
transpiration	utdunstning
transpire	sippra ut, avdunsta
transplant	omplantera, transplantera
transport	transportera, forsla, transport
transportation	transport
transpose	transponera
transshipment	omlastning
trap	fälla, fånga, snärja, snara
trap-door	fallucka
trapper	pälsjägare
trappings	utstyrsel, grannlåt
trash	skräp
travail	vara i barnsnöd, slita
travel	fara, resa
travelbook	reseskildring
traveler	resande
travelled	rest, berest, reste
traveller	resenär
travelling	resande, ambulerande
traverse	travers, genomkorsa
trawl	tråla, trål
tray	bricka, back
treacherous	trolös, förrädisk
treachery	svek, förräderi
treacle	sirap
tread	trampa, stiga, trampa, träda, steg
treason	högförräderi, förräderi
treasure	skatta, skatt
treasurer	skattmästare
treasury	skattkammare, finansdepartementet
treat	bemöta, behandla, handskas med, förpläga, undfägna
treat of	handla
treatise	avhandling
treatment	bemötande, behandling
treaty	fördrag, traktat, avtal
treble	tre-, diskant
tree	träd
trefoil	väppling
trek	dra, utvandring
trellis	spaljé, gallerverk, verk
tremble	skälva, bäva, darra
tremendous	förskräcklig, fantastisk
tremendously	oerhört
tremor	darrning, dallring, skälvning
trench	skyttegrav, dike, löpgrav
trenchant	kraftfull
trencher	skärbräde
trend	tendens, tendera
trendy	trendiga
trepidation	skälvning, oro
treshhold	tröskel
trespass	överträda
trespasses	intränger
tress	hårlock
trestle	bock av trä, stöd
triad	tretal
trial	prövning, rannsakning, rättegång, prov
trials	tester, provtryck
triangle	triangel
tribe	folkstam, stam
trible	folkstam
tribulation	anfäktelse, vedermöda
tribunal	domstol
tribune	tribun
tributary	bidragande, skattskyldig, biflod
tribute	hyllning, tribut
trick	konst, lura, fuffens, tilltag, spratt
trickle	sippra, drypa
tricky	klurig
tricolour	trokoloren
tricot	trikå
tried	försökte
trifle	vintårta, bagatell, småsak, tårta
trifling	lättsinnig
trigger	avtryckare på vapen
trigger-happy	skjutgalen
trill	drilla
trillion	biljon
trim	trimma, vårdad, putsa, avkvista
trimming	garnering
trinity	treenighet
trinket	prydnadssak
trip	krokben, färd, tripp, utflykt, tur, snava, trippa
tripe	inälvor
triple	tredubbel
tripod	stativ, trefot
tripper	söndagsfirare på utflykt
tripych	altarskåp
trite	nött, banal
triumph	triumfera, triumf
triumphant	triumferande, segerrik
triune	treenig
trivial	värdelös, obetydlig
trod	trampade, steg
trodden	stigit, trampat
trojans	trojanska hästar
troll	jätte, tralla, troll
trolley	löpkontakt, tralla, dragkärra
trolley-bus	trådbuss
troop	marschera, skara, trupp, manskap, tropp
troops	soldater
trophy	trofé
tropic	tropik
tropical	tropiska
tropical circle	vändkrets
Tropics	tropikerna
trot	lunka, trava, trav
trottle	spjäll
trouble	problem, bråk, krångla, oroa, genera, omak, möda
trouble-maker	bråkmakare
trouble about	bekymra sig
troubled	orosfylld
troubleshooter	problemlösare
troubleshooting	felsökning
troublesome	bråkig, krånglig, besvärlig
trough	tråg
trousers	byxor, långbyxor
trousseau	brudutstyrsel
trout	forell
trowel	planteringsspade, murslev
truant	skolkare
truce	vapenvila
truck	lastbil, transportera
truculant	vild, aggressiv
trudge	traska, lunka
true	sann, äkta, trogen
truks	badbyxor
truly	riktigt
trummor	drums
trump	trumf
trumped up	uppdiktad
trumpet	trumpet, utbasunera
truncate	avkorta
truncating	avkortande
truncation	avkortning
truncheon	batong
trundle	rulla
trunk	koffert, trädstam, snabel
truss	binda, stötta
trust	tillit, anförtro, förtroende
trust in	förlita sig på, lita på
trustee	förmyndare, förtroendeman
trustees	förvaltare
trustworthy	pålitlig
truth	sanning
truthful	sanningsenlig
truthfully	sanningsenligt
truthfulness	sannfärdig
truths	sanningar
try	prova, pröva, försöka, rannsaka
try-before-you-buy	prova innan du köper
try on	prova
trying	provar
tryst	avtalat möte
tub	kar, badkar, balja
tube	rör, slang, tub, tunnelbana
tuber	knöl
tubercle	tuberkel, liten knöl
tuberculosis	tuberkulos
tubing	rör
tuck	stoppa in, sötsaker, veck
Tuesday	tisdag
tuft	tofs, knippe, grästuva
tug	rycka, ryck, bogsera
tug-of-war	dragkamp
tuition	undervisning
tulip	tulpan
tulle	tyll
tumble	röra, falla, tumla
tumble over	välta
tumbler	dricksglas
tummy	mage
tumour	tumör, svulst
tumult	bråk, upplopp
tune	stämma, melodi, ton
tuned	stämd
tunic	uniformsrock, vapenrock
tunnel	tunnel
turbid	grumlig, rörig
turbo-jet	jetturbin
turbo-prop	proppellerturbin
turbot	piggvar
turbulence	turbulens
turbulent	bråkig, orolig
tureen	terrin
turf	torva, hästsport
turfs	grästorvor
turgid	svullen, svullna
turist agency	turistbyrå
Turk	turk
Turkey	Turkiet
turkey	kalkon
Turkish	turkisk
turmoil	röra
turn	övergå, vändning, vrida, svarva, tur, varv, vända
turn giddy	hisna
turn of the year	årsskifte
turn on	tända
turn out	avlöpa, köra ut
turn over	stjälpa, kantra
turn over the leaves	bläddra
turn pale	blekna
turn round	vända sig om
turn sour	surna
turn to the ..	vika av åt
turner	svarvare
turning	vändning, avtagsväg
turnip	rova
turnkey	fångvaktare
turnover	omsättning
turnpike	avgiftsbelagd väg, tullbom
turns	vänder
turnstile	vändkors
turntable	vändskiva
turpentine	terpentin
turquoise	turkos
turret	litet torn
turtle	havssköldpadda, sköldpadda
turtle-dove	turturduva
tusk	bete, elefantbete
tusk (a tooth)	bete
tussle	slåss, slagsmål, dust
tutor	privatlärare
tutored	lärde
tutorial	handledning
tv-set	tv
twain	tvenne
twang	klang, knäppa, dallra
tweak	nypa
tweezers	pincett
twelfth	tolfte
Twelfth Day	trettondagen
Twelfth Night	trettondagsafton
twelve	tolv
twelve / noon	tolv / klockan 12
twentieth	tjugonde
twenty	tjugo
twenty-five	tjugofem
twice	två gånger, dubbelt
twich	ryck
twiddle	rulla
twiddling	rullning
twig	spö, kvist
twigs	ris
twilight	skymning
twin	tvilling
twin-engined	tvåmotorig
twine	tvinna, bindgarn, fläta
twinge	smärta
twinkle	tindra, blinka, glimt
twins	tvillingar
twirl	snurra
twist	tvinna, snurra
twisting	vridning
twitch	rycka, ryck
twitter	kvittra, kvitter
two	två
two-column	två kolumners
two-edged	tveeggad
two-line	två-raders
two-step	två-stegs
two-wheeled	tvåhjulade
two at a time	två i taget
two days ago	för två dagar sedan
tycoon	pamp, magnat
type	typ, skriva på maskin, skriva, förebild
typescript	maskinskrivet
typesetting	typsättning
typewrite	skriva på maskin
typewriter	skrivmaskin
typewriting	maskinskrivning
typical	typisk
typically	typiskt
typing	maskinskrivning, skriver
typist	maskinskriverska
typographical	typografiskt
tyrannical	tyrannisk
tyrannize over	tyrannisera
tyranny	tyranni
tyrant	tyrann
tyre	hjulring, gummidäck
tyre to a car	däck
tyro	nybörjare, novis
Tyrol	Tyrolen
Tyrolese	tyrolare
Tyrolian	tyroler
tzar	tsar
Tzigane	zigenare (Ungersk)
U-boat	ubåt
U-iron	U-balk
U-turn	U-sväng, helomvändning
ubiquitous	allestädes närvarande
udder	juver
udecoder	avkodare
ues	nötning
ugh	usch
ugliness	fulhet
ugly	otäckt, otäck, anskrämlig, ful
Ukraine	Ukraina
ulcer	böld, varigt sår
ulfila	wulfila
ulster	ulster
ulterior	framtida, bortre
ulterior purpose	biavsikt
ultimate	absolut
ultimately	i sista hand
ultra	ultra
ultra-violetray lamp	kvartslampa
ultraconservatives	ultrakonservativa
ultraviolet	ultraviolett
ulysses	odysseus
umbrella	paraply
umpire	kricketdomare, skiljedomare
un-select	av-markera
un-selected	av-markerad
unable	oförmögen, förhindrad
unacceptable	oacceptabelt
unaccustomed	ovan
unacquainted	obekant
unaffected	flärdfri, opåverkad
unafraid	orädda
unaided	ensam, ohjälpt
unaltered	oförändrat
unanimity	endräkt
unanimous	samstämmig, enhällig
unarchivers	uppackare
unarmed	obeväpnad
unassembled	omonterade
unassuming	anspråkslös
unauthorized	obehörig
unavailable	otillåten
unavoidable	oundviklig
unaware	ovetande, omedveten
unawares	oförmodad, oförmärkt
unbalanced	obalanserad
unbaptized	odöpt
unbearable	odräglig, outhärdlig
unbeatable	oöverträffbar, oslagbar
unbeaten	obesegrad
unbecoming	missklädsam, opassande
unbelief	misstro, otro
unbelievable	otroliga
unbend	tina upp, slappna av, räta
unbiassed	opartisk, neutral
unbidden	obedd, objuden
unbind	befria, lossa
unbleached	oblekt
unblinking	fast
unbolt	regla upp
unborn	kommande, ofödda
unbosom	anförtro sig åt
unbound	fri, obunden
unbridled	otyglad, tygellös, ohämmad
unbroken	otämjd, oavbruten
unbutton	knäppa upp
unbuttoned	knäppte upp
uncanny	mystisk, kuslig
uncertain	osäker, oviss
unchangeable	oföränderlig
unchanged	oförändrad
uncharitable	kärlekslös
unchecked	omarkerad, ohämmad
uncivil	ohövlig
uncivilized	ociviliserad
uncle	morbror, farbror, onkel
unclear	oklar
uncoloured	ofärgad
uncomfortable	obekväm
uncommon	ovanligt
uncompressed	okomprimerade
uncompressing	uppackning, avkomprimering
uncompressor	uppackare
unconcern	likgiltighet
unconcerned	obekymrad, likgiltig
unconditional	ovillkorlig
unconscious	medvetslös, sanslös, omedveten
unconsciously	omedvetet
unconstrained	ospärrad
uncontested	obestridd
uncontrollably	okontrollerbart
uncontrolled	obehärskad
uncork	korka upp
uncouth	klumpig, ouppfostrad
uncover	blotta, avtäcka
unction	salvelse, smörjelse
undated	odaterad
undefined	odefinierad
undeniable	obestridlig, onekligen
under	under
under-clothing	underkläder
under age	omyndig, minderårig
under notice	uppsagd
underbrush	snårskog
undercarriage	ställ
undercut	sälja till lägre pris
underdog	strykpojke
underdone	halvrå
underestimate	underskatta
underexpose	underexponera
underfed	undernärd
undergarments	underkläder
undergo	genomgå
undergoing	genomgå
undergraduate	student
underground	underjordisk, tunnelbana
undergrowth	undervegenation
underhand	hemlig, hemligt
underline	understryka
underling	underhuggare
underlining	understrykning
undermanned	underbemannad
undermine	undergräva, underminera
underneath	inunder, nedanför
underpants	kalsonger
underscore	understrykning
undersecretary	avdelningschef
underside	undersida
undersign	underteckna
underskirt	underkjol
understand	begripa, förstå
understand from	utläsa av
understanding	förstånd, förstående
understands	förstår
understate	ta till för lite
understatement	undervärdering
understatements	undervärderingar
understood	förstått
understudy	ersättare i roll
undertake	åta sig
undertaker	begravningsentreprenör
undertaking	förbindelse
undertone	dämpat
underwear	underkläder
underwrite	garantera
underwriter	försäkringsgivare
undeserved	oförtjänt
undesirable	ej önskvärd
undesserved	oförtjänt
undetermined	obestämd
undeveloped	outvecklad
undignified	ovärdig
undisputed	obestridd
undisturbed	ostörd
undivided	odelad
undo	ångra
undo-function	ångrafunktion
undocumented	odokumenterat
undoing	fördärv, upplösande
undomesticate	förvilda
undone	ångrade
undos	ångramöjligheter
undoubtedly	otvivelaktigt
undress	ta av kläderna, klä av sig
undressed	oberedda
undue	obefogad, otillbörlig
undulate	bölja
undying	oförgänglig
unearned income	arbetsfri
unearth	gräva upp
uneasy	olustig, orolig
uneducated	obildad
unemployed	arbetslös, sysslolös
unemployment	arbetslöshet
unequal	ojämn
unequal-sided	oliksidig
unequaled	ojämförbar
unequivocal	entydig
unerring	osviklig
unessential	oväsentlig
uneven	ojämn, knagglig
unevenly	ojämt
unexpected	oväntad, oförmodad
unexpectedly	oväntat
unfailing	osviklig
unfair	orättvis
unfaithful	otrogen
unfamiliar	obekant
unfashionable	omodern
unfathomable	ogynnsam, outgrundlig
unfeeling	käslolös
unfeigned	oskrymtad
unfertile	ofruktbar
unfinished	ofullbordad, inte färdigt
unfit	oduglig, olämplig
unflagging	outtröttlig
unfold	avslöja, utveckla
unfortunate	olycklig, beklaglig
unfortunately	tyvärr, olyckligtvis
unfounded	grundlös
unfriendly	ovänlig
unfuriate	upphetsa
ungracious	onådig
ungrateful	otacksam
ungrateful to	otacksam
unguarded	obevakad
unhappy	olycklig
unharness	avsela
unhealthy	ohälsosam, sjuklig
unheard of	oerhörd
unhelpful	ohjälpsam
unhinge	haka av dörr
unhinged	ur gängorna, rubbad
unhurt	oskadd
unification	enande
uniform	enhetlig, likformig, uniform
uniformed	uniformerad
unify	förena, ena
unilateral	ensidig
unimportant	betydelselös, oviktig
uninhabitable	obebolig
uninhabited	obebodd
uninstall	avinstallera
uninstalling	avinstallerande
uninterrupted	oavbruten
unintrested	ointresserad
unintresting	ointressant
union	förening, förbund, förening, sammanslutning
unique	enastående, unik
uniquely	unikt
unison	samklang, endräkt
unit	enhet
unitary	enhetlig
unite	förena, anknyta
unity	sammanhållning, enighet
universal	hel, universell, allmän
universally	allmänt
universe	universum
university	universitet
university graduate	akademiker
unjust	orättvis, orättfärdig
unjustifiable	förkastlig
unjustified	obefogad
unkempt	okammad, ovårdad
unkind	ovänlig, avogt
unknown	okänd, obekant
unlawful	olaglig
unleaded	blyfri
unless	om inte, såvida inte, med mindre
unlettered	olärd, föga beläst
unlicensed	oregistrerad
unlike	olik, till skillnad från
unlikely	osannolik
unlimited	obegränsat
unload	lossa, stänger av, avlasta
unloading	avstängning, avlastning
unlock	låsa upp
unlocked	olåst
unlocking-code	upplåsningskod
unlocks	låser upp
unloose	lösa
unlucky	oturliga, olycklig
unmark	avmarkera
unmarked	avmarkerade
unmarried	ogift
unmask	demaskera
unmerciful	obarmhärtig
unmilled	omalen
unmistakable	omisskänlig, tydlig
unmodified	oförändrad
unmovable	oflyttbara
unmoved	oberörd
unnatural	onaturlig
unnecessary	onödig
unneeded	obehövligt
unnerve	förlama, försvaga
unobserved	obemärkt
unobtainable	onåbar
unobtrusive	ickepåfallande
unoccupied	obesatt
unofficial	inofficiella
unpack	packa upp
unpacked	okomprimerad
unpacking	packa upp
unpacks	packar upp
unpaid	obetalda
unpardonable	oförlåtlig
unpleasant	obehaglig, otrevlig
unpleasantly	otrevligt
unpolished	ohyfsad
unpopular	impopulär
unpractical	opraktisk
unprecedented	utan motstycke
unpredictable	oförutsägbar
unpremeditated	oöverlagd
unprepared	oförberedd
unprovoked	oprovocerad
unpunished	ostraffad
unravel	repa upp
unread	olästa
unreal	overklig
unrealistic	orealistisk
unreasonable	oresonlig, oförnuftig
unregistered	oregistrerad
unrelated	orelaterade
unreliable	opålitlig
unremitting	oavlåtlig
unrest	oro
unrestrained	otyglad
unrig	avrigga
unrighteous	syndig
unripe	omogen
unripe fruit	kart
unruly	ostyrig, oregerlig
unsaddle	avsadla
unsafe	osäker
unsatisfactory	otillfredsställande
unsavoury	osmaklig
unscrupulous	hänsynslös, samvetslös
unseemly	ful, opassande
unsettled	oavgjord
unshaded	blank
unshakable	orubblig
unshaved	orakad
unsightly	ful
unsigned	inte undertecknad
unskilled worker	grovarbetare
unsolicited	frivillig
unsorted	osorterade
unsound	sinnessjuk, osund
unspeakable	outsäglig
unspoiled	ofördärvad
unstable	ostadig
unsteadily	ostadigt
unsteady	ostadig
unstinted praise	ampel
unsuitability	olämplighet
unsuitable	olämplig
unsure	osäker
unsurpassed	oöverträffad
unsuspecting	aningslös
untidy	ostädad, slarvig, skräpig, ovårdad
untie	lösa upp en knut
untied	knöt upp
until	till dess, till, tills, ända tills
until (not)	förrän
until further notice	tills vidare
until now	hittills
untimely	oläglig
untitled	odöpt
untold	oräknelig, omätlig
untouched	oberörd
untoward	motig
untrained	okvalificerad
untrodden	obanad
untroubled	obesvärad
untrue	osant
untruth	osanning
unusable	obrukbar
unused	oanvänd, obegagnad
unusual	ovanlig, osedvanlig
unveil	avtäcka, avslöja
unviolated	oskändade
unwanted	oönskade
unwell	dålig, sjuk, illamående
unwholesome	osund
unwieldy	ohanterlig
unwilling	ohågad, ovillig, obenägen
unwillingly	ogärna
unwise	oklok
unwittingly	oavsiktligt
unworn	obegagnad
unworthy	ovärdig
unwrap	packa upp
unwritten	oskriven
unzip	packa upp
unzippers	uppackningsprogram
up	uppe, upp
up-and-down	upp och ner
up-close	nära, intima
up-to-date	senaste
up and down	av och an
up to now	hittills
upbraid	förebrå, läxa upp
upbringing	uppfostran
update	uppdatering, uppdatera
updating	uppdaterande
upgrade	uppgradering
upgrading	uppgradering
upheaval	omvälvning
uphill	uppför, uppför backen
uphold	vidmakthålla, stödja
upholster	stoppa, klä möbler
upholsterer	tapetserare
upkeep	underhåll
uplifting	upplyftande
upload	ladda upp
uploaded	uppladdad
uploading	ladda hem
upon	på, ovanpå, uppå
upper	övre
upper-case	stora
upper-right	övre högra
upper arm	överarm
upper classes	överklassen
upper lip	överläpp
uppercase	versal
uppermost	överst
upright	rättskaffens, rakryggad, rak, upprätt, renhårig
uprising	revolt
uproar	uppror, rabalder
uprooting	utrotning
upset	kullkasta, oroa, välta, stjälpa
upshot	resultat
upside down	upp och ned
upstairs	uppe, uppför trappan
upstart	uppkomling
uptake	att fatta
upward	uppåt
upwardly	uppåt
upwards	uppåt
urban	stads-
urbane	belevad
urchin	rackarunge
urge	uppmana, mana
urgent	angelägen, brådskande
urgent message	ilbud
urgently	angeläget
urging	uppmanar, uppmanande
urine	urin
urn	urna
us	oss
us-residents	boende i usa
usable	användbar
usage	användande, bruk
use	bruka, trafikera, begagna, bruk, använda
use for	använda
use shanks`s pony	apostlahästarna
useable	användbart
used	använt
used to	van
useful	nyttig, brukbar, användbar
usefulness	användbarhet
useless	oduglig, onyttig, lönlös, oanvändbar
user	användare
user-created	användar-skapade
user-friendly	användar-vänligt
user-interface	gräns-snittet
user-license	användarlicens
user-selectable	valbara
userlist	användarlista
username	användarnamn
users	användare
usher	föra in, dörrvakt
usherette	platsanviserska på teater
using	användande
usual	vanligt
usually	vanligen, vanligtvis
usualness	vanlighet
usufruct	nyttjanderätt
usufructuary	nyttjanderättshavare
usurer	ockrare
usurp	tillskansa sig, inkräkta på
usurper	inkräktare
usury	ocker
utensil	redskap
uterance	yttrande
uterly	ytterst
uterus	livmoder
util	hjälpmedel
utilising	utnyttja
utilities	tillbehör
utility	tillbehör, nytta
utilization	utnyttjande
utilize	utnyttja
utilized	användande
utils	verktyg
utmost	ytterst
utopia	önskedröm, utopi
utter	ytterlig, yttra
utterance	yttrande
utterly	totalt
utwards	utåt
uvula	tungspene, uvula
vacancy	vakans, ledig plats
vacant	obesatt, ledig, tom
vacate	lämna, tömma, utrymma
vacation	ferie, semester
vaccinate	vaccinera
vaccinations	vaccinationer
vaccine	vaccin
vacillate	vackla
vacillation	vacklan
vacuity	tomhet
vacuous	tom
vacuum	tomrum, vakuum
vacuum-clean	dammsuga
vacuum cleaner	dammsugare
vagabond	lösdrivare
vagary	infall, nyck
vagina	slida
vagrancy	kringflackande
vagrant	uteliggare, luffare
vague	svävande, vag, otydlig
vain	flärdfull, fåfäng
vainglorious	skrytsam
vainglory	högfärd
vainly	förgäves
vainness	fåfänglighet
vale	dal
valediction	farväl
valedictory speech	avskedstal
valence	valens
valentine	valentinbrev
valet	betjänt
valiant	tapper
valid	giltig, hållbar
validation	godkännande
validity	giltighet
valise	liten resväska
valley	dal, dalgång
valour	tapperhet, tapperhet
valuable	värdefull
valuation	värdering
value	värdera, valuta, valör, värde
valueable	värdefullt
valued	värderad
valve	ventil
vampires	vampyrer
van	förtrupp, lastvagn
vanilla	vanilj
vanish	förgå, försvinna
vanity	flärd, fåfänga, fåfänglighet
vanquish	besegra
vans	skåpbilar
vantage	fördel i tennis
vapid	fadd
vapour	imma, ånga
vapour bath	ångbad
variable	ombytlig, variabel
variants	varianter
variation	omväxling
varicose vein	åderbråck
varied	brokig, växlande
variegated	brokig
varies	varierar
variety	avart, mängd
various	varjehanda, olika, diverse
varix	åderbråck
varnish	lackera, fernissa, lack
varsity	universitet
vary	variera
varying	varierande
vase	vas
vast	vidsträckt, vidlyftig, väldig
vat	moms
vatican	vatikanen
vauderville	sångspel
vault	hopp, valv
vaulted	välvd
vaunt	skryta
vb-links	vb-länkar
vdu	monitor
veal	kalvkött
vector-based	vektorbaserad
veer	ändra kurs
vegetable	vegetabilisk
vegetable-dish	karott
vegetables	grönsaker
vegetation	växtlighet
vegetative	växande
vehemence	häftighet
vehement	våldsam, häftig
vehicle	fordon
veil	beslöja, hölja, flor, slöja, dok
veils	dölja
vein	ven, humör, blodåder, åder
velocity	hastighet
velvet	sammet
venal	korrumperad
venality	korruption
vend	försälja
vendor	försäljare
vendors	försäljare
veneer	faner, fernissa
veneers	faner
venerable	vördnasvärd
venerate	vörda
veneration	vördnad
venereal	venerisk
venetian	venetiansk
vengeance	hämnd
vengeful	hämndlysten
venial	förlåtlig
venice	venedig
venom	gift
vension	hjortkött, rådjurskött
vent	utlopp
ventilate	vädra
ventilated	ventilerad
ventilating	lufttrumma
ventilation	luftväxling
ventilator	luftventil, ventil
ventriloquist	buktalare
venture	drista sig, våga, riskera, vågstycke, tilltag
veracious	sannfärdig
veracity	sannfärdighet
verbal	muntlig, ordagrann
verbally	muntligen, verbalt
verbatism	ordagrann
verbiage	svada
verbose	mångordig
verbosity	ordrikedom
verbs	verb
verdant	grönskande, grön
verdict	utslag, dom
verdigris	ärg
verdure	grönska
verge	kanten, rand
verger	kyrkvaktmästare
verifiable	bevisbara
verification	bekräftande
verify	pröva, besanna, verifiera
verily	sannerligen, i sanning
verit	sanning
veritable	fornlig
verity	sanning
vermilion	cinnober
vermin	ohyra, skadedjur
vernacular	lokal dialekt
vernal	vårlig
vernier	nonieskala
versatile	mångsidiga
verse	vers, strof
versed	kunnig
versification	versifikation
version	version
versus	mot
vertcal	lodrät
vertebra	kota
vertical	vertikal
vertically	vertikalt
vertigo	svindelanfall
verve	fart
very	mycket, ganska
vessel	skuta, fartyg, kärl
vest	undertröja, väst
vested	fastställd
vestige	spår
vestigial	rudimentär
vestry	sakristia
vesture	dräkt
vet	veterinär
vetch	vicker
veteran	veteran
veterinary	veterinär
veterinary surgeon	veterinär
veto	veto
vex	förarga
vexation	förargelse
vexatious	retsam
viability	genomförbarhet
viable	livskraftig
vial	liten flaska
vibrant	vibrerande
vibrate	dallra, vibrera
vibrera	vibrate
vicar	kyrkoherde
vicarage	prästgård
vicarious	ställföreträdande
vice	skruvstäd, last (en synd)
vice-	vice
viceroy	vicekonung
vicinity	närhet
vicious	lastbar, vanartig, ilsken
vicissitudes	skiftande öden
victim	offer
victim to	offer för
victimization	diskriminering
victimize	göra till offer
victims	offer
victor	segrare
victorious	segrande, segerrik
victory	seger
victual	proviantera
victuals	matvaror
videlicet	namely, nämligen
videolibrary	videobandsbibliotek
videotape	videoband
vie	strida, tävla
Vienna	Wien
view	vy, syn, visa, se, sikte, utsikt
viewable	visningsbara
viewer	visare
viewing	visning
viewpoint	synpunkt
views	ser
vigil	vaka, nattvak
vigilance	vaksamhet
vigilant	vaksam
vigorous	spänslig
vigorously	kärnfullt
vigour	vigör, kraft, styrka
vile	värdelös
vilify	förtala
villa	villa
village	by
villain	skurk, rackare, bov
villainous	skurkaktig, bovaktig
villainy	skurkaktighet, skurkstreck
villein	livegen
villian	bov
vim	energi, kraft
vindicate	rättfärdiga, försvara, hävda
vindictive	hämndlysten, hämndgirig
vine	vinstock, vinranka
vinegar	ättika
vineyard	vingård
vintage	vinskörd, årgång av vin
viola	altfiol
violate	våldta, kränka
violation	överträdelse, kränkning
violence	våld, våldsamhet
violent	häftig, våldsam
violet	viol, violett
violin	fiol
viper	huggorm
virgin	jungfru, oskuld
virginity	jungfrulighet
virgins	oskulder
virile	manlig
virility	manlighet, mandom
virtual	virtuell
virtually	faktiskt
virtue	dygd, kraft
virtuoso	virtuos
virtuous	dygdig, kraftig
virulent	giftig, häftig
viruses	virus
vis-à-vis	visavi, gentemot
visa	visum
visable	synlig
visage	anlete
viscera	inälvor
visceral	invärtes, känslomässigt
viscount	viscount
viscountess	viscountess
viscous	seg, tjockflytande
vise	skruvstäd
visé	visum, visera
visibility	synlighet, sikt
visible	synlig, synbar, skönjbar
visibly	synligt
vision	vision, syn
visit	besök, visit, hälsa på
visitation	hemsökelse
visitor	besökande, gäst, besökare
visitors	främmande
visits	besök
visor	visir, hjämgaller
vista	perspektiv, utsikt
visuable	synliga
visual	synlig
visualize	åskådliggöra
visually	visuellt
vital	livsfarlig, livs-, vital
vitality	vitalitet
vitalize	vitalisera
vitiate	fördärva
viticulture	vinodling
viticulturist	vinodlare
vitreous	glasartad
vitriolic	vitriol-
vituperate	skymfa, smäda
vituperation	smädelse, smädande, skymford
vivacious	livlig, rörlig
vivacity	livlighet
vivid	livfull
vivisection	minutiös
vixen	rävhona
viz	expert, trollkarl
vocabelfile	glosfil
vocable	glosa
vocabulary	ordlista, ordförråd
vocabulary-lists	gloslistor
vocabularytest	glosförhör
vocabularytest-function	glosförhörsdel
vocal	sång-, röst-
vocalize	artikulera
vocally	muntligt
vocation	kall, yrke
vocational	yrkesmässig
vociferate	ropa
vociferous	högröstad
vogue	mod, sed, popularitet
voiatile	flyktig
voice	röst, stämma
voiced	tonande
voiceless	tonlös
void	tomrum, tom, ogiltig
volatile	flyktig
volcanic	vulkanisk
volcano	vulkan
vole	sork
volition	vilja
volley	skur, salva
vols	volymerna
volt	volt
voltage	spänning
voltaic	galvanisk
voltammeter	voltampermeter
volubility	svada
voluble	munvig
volume	storlek, volym, omfång
voluminous	volumiös
voluntarily	godvillig
voluntary	frivilligt
volunteer	frivillig, voluntär
voluptuous	vällustig
vomit	kräkas
vomiting	uppkastning
voracious	glupsk
voracity	glupskhet
vortex	virvel
votary	trogen tjänare
vote	omröstning, rösta, röstning, röst
voter	väljare, röstande
voting	röstning, omröstning, röstar
votive	offergåva
vouch	garantera, bekräfta
voucher	kupong, kvitto
vouchsafe	bevärdigas
vow	högtidligt löfte
vowel	vokal
vowels	vokaler
voyage	resa (på sjön)
voyager	resande
voyeur	fönstertittare
vs	mot
vss	verserna
vulcanite	ebonit
vulcanize	vulkanisera
vulgar	tarvlig, plump, ohyfsad, vulgär, simpel
vulgarian	vulgär typ
vulgarity	vulgaritet
vulgarize	vulgarisera
vulgate	vulgata
vulnerability	sårbarhet
vulnerable	sårbar
vulture	gam
vulva	blygd
W.C.	W.C., toalett
wad	tuss, vaddera
wadding	vadd, stoppning
waddle	vaggande
wade	vada
wader	vadare
waders	sjöstövlar
wades	vadar
wafer	rån, oblat
waffle	svamla, våffla
waft	fläkt
wag	vifta, vagga, vifta
wage	lön
wager	vad, slå vad
wager for fish	vad för fisk
wages	lön, arbetslön
waggle	vagga, vifta
waggon	vagn
waging war	krigföring
wagon	vagn
waif	hittebarn, herrelös hund
wail	jämra sig
wailing	klagande
wails	jämrar sig
wainscot	panelning
waist	midja
waistcoat	väst
waisted	midjeline
wait	vänta, passa upp
wait at table	severa
wait for	invänta, vänta
wait upon	uppvakta
waited	väntade
waiter	kypare, servitör, vaktmästare, uppassare
waiting	väntar
waiting-room	väntrum
waitress	servitris, uppasserska
waive	avstå från, ge upp
waiver	dispensklausul
wake	vakna
wake up	väcka, vakna
wakeful	vaken
waken	väcka, vaknar, vakna
wakeup	uppvaknings
waking	vakande
walk	gång, vandra, promenad, gå, vandring, promenera
walk in procession	tåga
walked	gick
walker	vandrare
walkie-talkie	bärbar radiotelefon
walking	promenad
walkout	strejk
wall	vägg, mur
wallaby	liten känguru
wallet	plånbok
wallflower	panelhöna
wallop	klå upp, dänga
walloping	få stryk
wallow	vältra sig
wallpaper	tapet
wallplug	stickpropp
wallsocket	vägguttag
walnut	valnöt
Walpurgis night	valborgsmässoafton
walrus	valross
waltz	vals
wan	glåmig
wand	trollspö
wander	vandra
wanderer	vandrare
wandering	vandring
wanderlust	reslust
wane	avta
wangle	fiffla med
wank	onanera
wanna	vill
want	nöd, vilja, önska, sakna, saknad, behöva
want of faith	otro
want to do	vill göra
wanted	eftersökt
wanting	önskar
wanton	lättsinnig, yster
wantonly	lättfärdigt
wantonness	lättsinne
wants	vill
wapiti	canadahjort
war	krig
war-trophy	krigsbyte
warble	kvitter, drilla
warbler	sångare
ward	sal, avdelning, skyddsling, myndling
ward sister	avdelningssköterska
warden	föreståndare
warder	fångvaktare
wardrobe	garderob
wardrope	klädskåp
ware	varor
warehouse	magasin
warehousing	magasinering
wares	varor
warfare	krigföring
warily	varsamt
wariness	varsamhet
warlike	krigisk
warm	varm, värma
warmer	värmare
warmly	varmt
warmonger	krigshetsare
warmth	värme
warn	förmana, råda, varsko, varna
warned	uppmärksam på
warning	uppsägning, varning
warped	partisk, vind, skev
warrant	fullmakt, garantera
warranties	garantier
warranty	garanti
warrent	garanti, fullmakt, häktningsorder
warrior	krigare
warsaw	warszawa
warship	örlogsfartyg, krigsfartyg
wart	utväxt, vårta
wartime	krigstid
warts	vårtor
wary	försiktig, varsam
was	var
wash	tvätt, tvätta, spola
wash up	diska
washable	tvättäkta
washcloth	disktrasa
washer	bricka
washing	tvätt, tvätta
washingup	disk
washout	fiasko
washroom	tvättrum
wasn't	var inte
wasp	geting
waspish	retlig
wasshable	tvättäkta
wastage	slöseri
waste	slösa, ödsla, avfall, öda, ödelägga, öde
waste paper	makulatur
waste time	spilla tid
wastebasket	papperskorg
wasted	bortkastad
wasteful	slösaktig
wasteland	ödemark
wastepaper basket	papperskorg
waster	odåga
wasting	slöseri
watch	klocka, vaka, vakt, valla, iakttar, fickur, ur
watch-hand	urvisare
watch-tower	vakttorn
watchdog	vakthund
watched	iakttog
watchful	vaksam
watching	åseende
watchmaker	urmakare
watchman	nattvakt
watchout	hålla utkik
watchword	lösen
water	bevattna, vatten, vattna
water-lily	näckros
watercolour	akvarell
waterconduit	vattenledning
watercourse	vattendrag
watercress	vattenkrasse
waterfall	vattenfall
waterfowl	sjöfågel
waterfront	sjösida i stad
watering	vattning
waterline	vattenlinje
waterlogged	vattenfylld
waterman	färjkarl
watermark	vattenmärke
waterproof	impregnera, vattentät
waterproofing	impregnering
waters	vattnen, farvatten
watershed	vattendelare
watersheds	flodområden
waterside	strand
waterspout	stupränna
Watersprite - the	Näcken
watertap	vattenkran
watertight	tillförlitlig, vattentät
waterway	farled
waterworks	vattenverk
watery	blöt
wattage	wattal
wattle	flätverk
watwry	blöt
wave	vink, våg, vippa, vinka, bölja
wave out on the sea	våg på havet
wavelenght	våglängd
waver	sväva, vackla
wavering	vacklan
waves	vågor
wavw	vifta
wavw-length	våglängd
wavy	vågformig
wavy-lines	våglinjer
wax	vaxa, vax
waxen	gjord av vax
waxwork	vaxfigur
waxy	vaxartad
way	sträcka, kosa, sätt, väg
waybill	fraktsedel
wayfarer	vägfarande
wayfaring	vägfarande
waylay	ligga i försåt för
ways	vägar, sätt, leverne
wayside	vägkant
wayward	egensinnig
we	man, vi
we'd	vi borde, vi hade
we'll	vi ska
we're	vi är
we've	vi har
weak	svag, vek
weaken	matta, avmatta, försvaga
weakened	försvagat
weaker	svagare
weakling	klen stackare, krake
weakly	svag
weakness	svaghet
weal	väl, valk
wealth	välstånd, rikedom
wealthiness	rikedom
wealthy	rik, förmögen, välbärgade
wean	avvänja
weanling	avvant
weapon	vapen
weaponry	vapen
wear	bära, nötning, nöta
wear and tear	slit
wear off	avklinga
wearable	användbar
wearied	uttröttad
weariness	trötthet
wearing	klädd i
wearisome	tröttsam
wearn a child	avvänja ett barn
wears	bär
weary	trötta, trött
weasel	vessla
weather	uthärda, vittra, väder
weather forecast	väderleksrapport
weatherbound	hindrad av vädrets makter
weathercock	vindflöjel
weatherman	meterolog
weatherproof	väderbeständig
weathervane	vindflöjel
weave	sammanfläta, väva
weaver	vävare
weaving	vävning
weaving-mill	väveri
web	nät, väv
web-ordering	internet-beställning
web-page	hem-sida
webbed	försedd med simhud
webbing	sadelgjordsväv
wed	gifta sig med, viga
wedded	gift
wedding	vigsel, bröllop
wedding-gift	lysningspresent
wedding-trip	bröllopsresa
wedge	kil, kila
wedlock	äktenskap
Wednesday	onsdag
wee	mycket liten
weed	ogräs, rensa
weed-killer	ogräsmedel
weed a field	rensa en åker
weeds	sorgdräkt
week	vecka
weekday	vardag
weekend	helgen
weekender	helgfirare
weekly	veckovis, veckotidning
weeks	veckor
weeny	pytteliten
weep	gråta
weeping	gråt
weepy	gråtmild
weevil	vivel
weft	inslag i väv
weigh	tynga, väga
weighed	vägde
weight	vikt, tyngd, lod
weightbridge	fordonsvåg
weights	belastningar
weighty	tung
weir	fördämning, damm
weird	konstig
welcome	välkommen, kärkommen, välkomna
welcome-home	välkommen-hem
welcomed	välkomnade
welcoming	välkomnande
weld	svetsa
welder	svetsare
welding	svetsning
welfare	välgång, välfärd
well	väl, kry, källa, jo, gott, brunn, bra
well-aimed	välriktad
well-arranged	välordnad
well-behaved	skötsam, hyfsad
well-being	väl, välbefinnande, välmåga
well-bred	belevad
well-cut	välsittande
well-deserved	rättvis
well-documented	väldokumenterad
well-educated	väluppfostrad, välutbildade
well-kept	välvårdad
well-known	välkänd
well-lubricated	välsmord
well-managed	välordnade, välskött
well-mannered	väluppfostrad
well-meaning	välmenande
well-nigh	nära nog
well-off	välbärgad, rik
well-preserved	välbevarad
well-proportioned	väl-proportionerade
well-read	beläst
well-spoken	vältaligt
well-thumbed	vältummad
well-to-do	välbärgad
well-tried	beprövad
well not ill	frisk ej sjuk
well!	nå!
wellbehaved	välartad
wellfunctioning	välfungerande
welsh	walesisk
welt	söm, ärr, prygla
welter	kaos, vältra
wen	utväxt
wench	jänta
wend	bege sig
went	gick
wept	gråtit, grät
were	var
weren't	var inte
west	västra
westbound	västgående
westerly	västlig
westermost	västligast
western	västra
westernize	västerländsk
westlerly	västra, västlig
westward	västlig
wet	väta, blöt, våt
wether	bagge
whack	smäll
whacker	baddare
whacking	kok stryk
whale	val
whale-oil	tran
wham	dunk
whang	slag
whar	kaj
wharf	lastkaj
what	vilken, vad
what's	vad är
What!	Va!
what`s the matter	hur är det fatt
whatever	vad som helst
whatnot	prydnadshylla
whatsoever	över huvudtaget
wheat	vete
wheaten	vete
wheedle	lisma, förleda
wheedling	lämpor
wheel	hjul, ratt, ring
wheel-barrow	skottkärra
wheel-track	hjulspår
wheelbarrow	skottkärra
wheelbase	hjulbas
wheelchair	rullstol
wheeled	hjulad
wheeler	hjuling
wheeze	väsa, kikna
wheezy	rosslig
whelp	spoling, unge (hund), valp
when	när
when convenient	när det passar
whence	varav, varifrån
whenever	närhelst
where	var
whereabouts	vistelseort
whereas	då däremot, emedan
whereby	varigenom
wherefore	varför
wherein	vari
wheresoever	varhelst
whereson	varpå
whereupon	varpå
wherever	varhelst
wherry	skuta
wherryman	färjkarl
whet	vässa
wheter	om
whether	huruvida, om
whether...or	vare sig...eller
whetstone	bryne
whew	usch
whey	vassla
whey-cheese	mesost
which	vilken, som, vilken
whichever	vad än
whiff	pust, pusta
whiffy	unken
while	under det att, medan, stund
whilst	medans, medan
whim	nyck, infall
whimper	kvida, gnälla
whimpers	kvidande, kvider
whimsical	nyckfull
whimsicallity	nyckfullhet
whimsy	fantasier
whine	gnälla, yta
whiner	gnällspik
whining	gnällande, pipig
whinny	gnägga
whip	vispa, piska
whiplash	pisksnärt
whipped	vispad, piskad
whippet	ett slags vinthund
whipping	vispande, piskning
whir	spinna, surra, surr
whirl	yra, virvla, virvel, snurra
whirligig	snurra
whirling	virvlande
whirlpool	strömvirvel
whirr	spinna, surra, surr
whirring	snurr
whirwind	virvelvind
whishing	önskar
whisk	visp, vispa, dammvippa, viftning
whisker	morrhår
whiskers	polisonger
whisky	visky
whisper	viska
whispering	viskande
whistle	vina, vissling, vissla
whistling	visslande
whit	dugg
whitch	häxa
white	vit
white lie	nödlögn
White Monk	cistercienser
white of egg	äggvita
whiten	göra vit
whitener	blekmedel
whiteness	vithet
whitening	vitfärgning
whites	vit dräkt
whitewash	vitlimma, rentvå
whitey	vit man
whithout	utan
whiting	vittling
whitsum	pingst
Whitsun Eve	pingstafton
Whitsunday	pingstdagen
Whitsuntide	pingst
whittle	skära av
whiz	toppexpert, vina, susa
whizkid	allvetare
whizz	vissla, susa
who	vilken, vem, som
who'd	vem hade
whoa	ptro
whoever	vem som än
whole	hela
wholemeal	osiktat mjöl
wholesale	grosshandel, partihandel
wholesale-trade	grosshandel
wholesale trade	partihandel
wholesaler	grossist
wholesome	hälsosam
wholly	alldeles, helt
wholy	helt
whom	vem
whoop	skrika
whoopee	slå runt
whooping-cough	kikhosta
whoops	hoppsan
whop	klå upp
whopper	lögn, baddare
whopping	jättestor
whoppingcough	kikhosta
whore	hora, sköka
whorehouse	bordell
whoremaster	horkarl
whoremonger	horbock
whores	horor
whorl	virvel
whose	vems
whosever	vems
why	varför
why?	varför
wick	veke
wicked	syndig, elak, ogudaktig, ond, stygg
wickedness	elakhet
wicker	flätverk, videvärk
wickerwork	korgarbete
wicket	kricketgrind
wide	vid, bred
wide-awake	klarvaken
widely	brett
widely-spread	brett särade
widen	utvidga, vidga
wider	vidare, bredare
widespread	utbredd
widest	bredast
widow	änka
widower	änkling
widowhood	änkestånd
width	vidd, bredd
widths	bredd
wield	hantera
wiener	korv
wife	maka, fru, hustru
wig	peruk
wigging	utsskällning
wiggle	vicka med
wiggling	vickande, vickar
wiggly	slingrande
wigwam	indianhydda
wild	yster, vild
wild duck	and
wilder	vildare
wilderness	vildmark, öken
wildest	vildaste
wildfire	löpeld
wildfowl	fågel
wildlife	djur- och växtliv
wildly	vilt
wildness	vildhet
wildwood	urskog
wile	list
wilful	avsiktlig
will	testamente, kommer att, skall, vilja
willing	beredvillig, villig
willingly	gärna, villigt
willow	vide, pil träd
willow grouse	dalripa
willowy	smärt
wilt	vissna
wily	listig
win	vinna, vinna, segra
wince	rygga tillbaka
winch	vinsch, rycka till
wind	vrida, linda, blåst, vind, slingra, nysta, vira
wind up	avveckla
windbag	pratmakare
windcheater	vindtygsjacka
windfall	fallfrukt, skänk från ovan
winding	slingrande, spiral
windlass	ankarspel, vindspel
windmill	väderkvarn
window	fönster
window-dressing	fönsterskyltning
window-pane	fönsterruta
windows-compatible	windowskompatibelt
windows-directory	windows-katalog
windpipe	luftstrupe, luftrör
windscreen	vindruta
windswept	vindpinad
windward	lovart, mot vinden
windy	blåsig
wine	vin
wine-grower	vinodlare
winebottle	vinflaska
wineglass	vinglas
winepress	vinpress
wing	eskader, flygel, vinge
wingcommander	flottiljchef i flygvapnet
winged	bevingad
winged-peas	sparrisärtor
winger	ytter
wings	kulisser
wink	blinka
winking	blinkning
winkle	pilla ut
winner	vinnare, segrare
winner-spotting	tippning
winning	vinnande
winning-post	mål
winnow	sålla
wino	alkis
winower	sädesrensare
wins	vinner
winsome	älskvärd, vacker
winter	vinter
wintergreen	vintergröna
wintry	vinterlik
wipe	torka
wiper	torkare
wire	ståltråd, telegrafera, tråd, telegram
wire-tapping	avlyssning
wireless	trådlös, radio
wirepulling	spel bakom kulisserna
wiring	kabeldragning
wiry	seg, senig
wisdom	vishet, klokhet, visdom
wise	rådlig, klok, vis
wiseacre	snusförnuftig, besserwisser
wisecrack	kvickhet, kvickhuvud
wisely	klokt
wisful	ivrig
wish	vilja, önska, tillönskaw, tillönskan
wishing	önskande
wisp	tofs, tapp, hårtott
wispy	stripig
wistful	tankfull, trånande
wit	vett, kvickhet, kvickhuvud
witch	häxa, trollkvinna
witchcraft	trolldom
witching	förhäxande
with	hos, med
with the wind	med vinden, borta
withal	därjämte
withdraw	dra tillbaka, annullera, undandra, utträda
withdrawal	avlägsnande
withdrawing	tillbakadragande
withdrawn	tillbakadragen
wither	vissna, förtorka
withering	vissnande
withhold	hålla inne, undanhålla
within	inuti, innanför, inom
without	utan
without hindrance	obehindrad
without means	obemedlad, medellös
withstand	motstå
witless	dum
witness	bevittna, vittna, vittne
wits	sinnen
witticism	kvickhet
wittingly	avsiktligt
witty	spirituell, kvick
wives	fruar
wizard	trollkarl
wizardy	trolldom
wizened	skrumpen
wobble	vingla, vagga
wobbly	vacklande
woe	lidande
woebegone	bedrövad
woeful	bedrövad
wog	indier
woke	vaknade
wolf	varg, ulv
wollen	ylle
wolverine	järv
wolves	vargar
woman	kvinna, fruntimmer
womanhood	kvinnlighet
womanish	fruntimmersaktig
womanizer	kvinnojägare
womankind	kvinnfolk
womanlike	kvinnlig
womanliness	kvinnlighet
womanly	kvinnlig
womanshood	kvinnosläktet
womb	livmoder
wombat	pungdjur
womenfolk	kvinnor
womit	spy
won	vunnit
won't	kommer inte att
wonder	under, undra, underverk
wonder at	förundra sig, undra över
wondered	undrade
wonderful	underbar
wonderfully	underbart
wondering	undrande
wonderland	underland
wonderment	förundran
wonderous	underbar
wonky	ostadig
wont	van
woo	fria till
wood	skog, virke, ved, trä
wood-anemone	vitsippa
wood-cutter	vedhuggare
woodchuck	murmeldjur
woodcock	morkulla
woodcraft	skogsvana
woodcut	träsnitt
wooded	skogig
wooden	trä-
woodland	tjärn, skogsbygd
woodman	skogvaktare
woodpecker	hackspett
woodsman	skogsarbetare
woodswind	träblåsinstrument
woodwork	träslöjd
woodworking	träbearbetning
woody	skogrik
woof	väft, brumma
woofer	bashögtalare
wooing	frieri
wool	ull, ylle, garn
wool-gathering	drömmerier
woollen	ylle-
woolly	ullig
woozy	vimsig
word	glosa, ord
word-book	ordbok
word-database	ordbas
word-order	ordföljd
wordcount	ord-beräkning
wordiness	ordrikedom
wording	formulering, lydelse, ordalydelse
wordless	ordlöst
wordlist	ordlista
wordly	värdslig
wordprocess	ordbehandlings
words	ord
wordwide	världsomfattande
wordwrap	radbrytning
wordy	ordrik
wore	bar
work	bearbeta, verka, göromål, job, syssla, verk
work against	motarbeta
work environment	arbetsmiljö
work out	utarbeta
workable	formbar
workaday	alldaglig
workarounds	åtgärder
workday	arbetsdag
worker	arbetare
worker bee	arbetsbi
workhouse	fattighus
working	arbete
working-ant	arbetsmyra
working hypothesis	arbetshypotes
working material	arbetsmaterial
workless	arbetslös
workload	arbetsbelastning
workman	arbetskarl, kroppsarbetare
workmanlike	gedigen
workmanly	gedigen
workmanship	arbete, yrkesskicklighet
workmate	arbetskamrat
workmen	arbetare
workmen`s dwellings	arbetarbostäder
workroom	arbetsrum
works	verkstad
works of a watch	urverk
workshop	verkstad
workstation	arbetsstation
world	värld
world-renowned	världsberömd
world-war	världskrig
worldliness	värdslighet
worldly	världslig
worldwide	världsomspännande
worm	mask, kräk
wormy	maskäten
worn	nött, avtärd
worn out	utnött, utsliten
worrisome	irriterande
worry	oroa, grämelse
worry about	oroa sig för
worrying	plågsam
worse	värre, sämre
worsen	förvärra
worship	dyrka, tillbedja, avguda, tillbedjan
worshipful	vördnadsfull
worshipper	dyrkare
worsted	kamgarn
wort	vört
worth	värd, värde
worth-while	lönande
worth mentioning	nämnvärd
worthily	värdigt
worthiness	värdighet
worthless	oanvändbar
worthlessness	värdelöshet
worthwile	värd besväret
worthy	värdig
would	skulle
would be	förment, inbillad
wouldn't	skulle inte
wound	sår, såra, skottsår
woven	vävt, flätat
wow	oj
wowen	tyg
wrack	sjögräs
wraith	vålnad
wrangle	gräla, käbbla
wrap	veckla, flöda, svepa
wrap up	insvepa, linda, vira in
wrapper	korsband, omslag
wrapping	omslag
wrappingpaper	omslagspapper
wrat	vrede
wratful	vredgad
wrath	vrede
wreak	utlösa
wreath	krans
wreathe	bekransa
wreck	vrak, skeppsbrott
wreckage	skeppsbrott, vrakgods
wrecker	vrakbärgare
wrecking	bärgnings-
wren	gärdsmyg
wrench	rycka, skiftnyckel
wrestle	brottas
wrestler	brottare
wrestling	brottning
wretch	usling, stackare, kräk
wretched	usel, olycklig, miserabel
wriggle	slingra sig
wring	vrida ur
wringer	pärs
wringing	drypande våt
wringkle	rynka
wrinkle	skrynkla
wrinkly	rynkig
wrist	handled
wristband	handlinning
wristlet	armband
wristwatch	armbandsur
writ	stämning, skrivelse
write	skriva, författa
write-protection	skrivskydd
write down	uppteckna
write in texthand	texta
write poetry	dikta
writer	författare, skrivare
writes	skriver
writhe	vrida sig
writhed	vred sig
writing	skriver, skrift
writing-table	skrivbord
writings	böcker
written	skriftlig
wrong	galet, fel, orätt, felaktig, orättvisa, tokig
wrong idea	vanföreställning
wrongdoer	syndare
wrongdoing	ond gärning
wrongful	orättfärdig
wrongfully	felaktigt
wrongly	felaktigt
wrote	skrev
wroth	ond, vred
wrought	formad
wroughtup	upphetsad
wrung	vred ur
wry	skev, sned
X-chromosome	x-kromosom
x-flash	blixt
x-mas	jul
X-ray	röntgen
x-rays	röntgenstrålar
xenophobe	främlingshatare
xenophobia	främlingsskräck
xerography	xerografi
xylograph	träsnitt
xylographer	träsnidare
xylonite	celluloid
xylophone	xylofon
yacht	jakt, lustjakt
yachting	segling, segelsport
yachtsman	seglare
yak	jak
yam	jams
yammer	jämra sig
yank	rycka, amerikan
yankee	amerikan
yap	gläfs, gläfsa
yappy	gläfsande
yard	gård
yardstick	tumstock
yarn	skepparhistoria, garn
yaw	gir
yawl	liten båt
yawn	gapa, gäspa, gäspning
yawning	gäspande
yawp	skräna
yd	yard
ye	eder
yea	ja
yeah	ja
year	årtal, år
yearbook	årsbok
yearling	årsgammalt djur
yearly	årligen, årlig
yearn	längta
yearning	längtande
years	åratal, år
yeast	jäst
yell	vråla, skräna, gallskrika
yelled	vrålade
yelling	vrålande
yellow	gul
yellowy	gulaktig
yells	vrålar
yelomanry	odalmän
yelp	gläfsa
yen	yen, längtan
yeoman	odalman
yep	jajamensan
yer	du
yes	jo, ja
yes please	ja tack
yesterday	i går
yesteryear	fjolåret
yet	än, ändå, ännu, dock
yew	idegran
yid	jude
yiddish	jiddisch
yield	ge efter, inbringa, avkastning, vika sig
yielding	foglig, undfallande
yippee	hurra
yob	kille
yodel	joddla
yoicks	buss på
yoke	ok
yokel	tölp
yolk	gula, äggula
yonder	den där, där borta
yore	förr
you	man, ni, du, dig
you'll	du skall
you're	du är
you've	du har
young	ung
young lady	fröken
young man	yngling
youngish	rätt så ung
youngster	pojkspoling, unge
your	din, eder, er
yours	er
Yours sincerely	högaktningsfullt, Er tillgivne
yourself	dig själv
youtful	ungdomlig
youth	yngling, ungdom
youthful	ungdomlig
yugoslavian	jugoslavisk
yuletide	jultid
yummy	läcker
yuorself....	själv
yup	jepp
zany	dumbom
zap	knäppa
zeal	arbetslust, iver, nit
zealot	svärmare
zealotry	fanatism
zealous	ivrig, nitisk
zebra	sebra
zechariah	sakarja
zed	z
zenith	zenit
zephaniah	sefanja
zephyr	sefyr
zero	noll
zero-rate	nollbeskatta
zest	aptit, krydda
zestful	kryddad
zigzag	sicksack
zilch	noll
zinc	zink
zing	fart
zion	sion
zionism	sionism
zionist	sionist
zip code	postnummer
zip fastener	blixtlås
zipped	packad
zipper	blixtlås
zippered	med blixtlås
zippy	klämmig
zips	packar
zither	cittra
zombie	gengångare
zone	bälte, zon
zoning	indelning
zonked	asberusad
zoo	zoologisk trädgård
zoography	djurbeskrivning
zoolatry	djurdyrkan
zoological	zoologisk
zoologist	zoolog
zoology	zoologi
zoom	surra, brumma, zoom
zootomy	zootomi, djuranatomi
zounds	Guds död!, för tusan
zucchetto	kalott
Zürich	Zürich
zwieback	skorpa
zygote	zygot, zygot
zyklon	cyklon