Greek


English to Modern Greek

a: 1. kane’is
ABC: 1. alfa’duto
abdomen: 1. koilia’
aberration: 1. la’ðos; ftai’zimo
abortion: 1. apodolu’
about: 1. peri’
abscess: 1. apo’sthma
abstraction: 1. kle’psimo; kloph’
abstruse: 1. musth’rios; musthriw’zhs
abundant: 1. a’pletos
abysmal: 1. tromero’s
abyss: 1. a’dussos; da’raðro
acacia: 1. akaki’a
academic: 1. maðhth’s; foithth’s
accusal: 1. kathgori’a
accusation: 1. kathgori’a
accuser: 1. kath’goros
ace: 1. a’ssos
acetous: 1. o’zinos
ache: 1. po’nos
achievement: 1. epituxi’a
acid: 1. o’zinos | 2. ozu’
acorn: 1. dalani’zi; da’lanos
acrobat: 1. akroda’ths
act of grace: 1. amnhsti’a
actor: 1. ðeatri’nos
actually: 1. pra’gmati
ad: 1. aggeli’a; anaggeli’a
adder: 1. e’xizna; oxia’
addled: 1. saxlo’s
address: 1. su’stash
adieu: 1. geia’sas
admiral: 1. nau’arxos
adorer: 1. la’trhs
adversary: 1. exðro’s
advertisement: 1. aggeli’a; anaggeli’a
advocate: 1. zikhgo’ros
aerial: 1. ante’na
aerodrome: 1. aerozro’mio; aerolime’nas
aeroplane: 1. aeropla’no
affair: 1. pra’gma
affection: 1. aga’ph
affiliate: 1. uio’s
affiliation: 1. uio’s
affirmation: 1. upo’sxesh
afoot: 1. pezh’
Africa: 1. Afrikh’
African: 1. Afrikano’s
afternoon: 1. apo’gema
age: 1. hliki’a
agony: 1. fodi’a
agriculture: 1. gewponi’a
ague: 1. ðe’rmh
ah: 1. ax; w
ailment: 1. no’sos
air: 1. ae’ras
air-balloon: 1. aero’stato
airdrome: 1. aerozro’mio; aerolime’nas
airfield: 1. aerozro’mio; aerolime’nas
airplane: 1. aeropla’no
airport: 1. aerozro’mio; aerolime’nas
alabaster: 1. ala’dastro
Albania: 1. Aldani’a
Albanian: 1. aldaniko’s | 2. Aldano’s
alcohol: 1. oino’pneuma
ale: 1. zu’ðos; mpi’ra
algebra: 1. a’lgedra
Algeria: 1. Algeri’a
Algerian: 1. algeri’nikos | 2. Algerino’s
a little: 1. liga’ki; li’go; li’gos
all about: 1. pantaxou’; pantou’
allergy: 1. allergi’a
alley: 1. soka’ki; stenwpo’s
all the: 1. ka’ðe
almond: 1. amu’gzalo
almost: 1. para’ li’go
alpha: 1. a’lfa
alphabet: 1. alfa’duto | 2. alfa’dhto
altar: 1. dwmo’s
although: 1. kai’toi
Amazon: 1. amazo’na
American: 1. amerika’nikos | 2. Amerikano’s
American Indian: 1. Inzia’nos
amnesty: 1. amnhsti’a
among: 1. ana’mesa; anametazu’; metazu’
amphitheatre: 1. amfiðe’atro
amphora: 1. amfore’as
amulet: 1. fulaxto’
analysis: 1. ana’luson
anarchy: 1. anarxi’a
anatomy: 1. anatomi’a
anchor: 1. a’gkura
anchovy: 1. antzou’gia; sarze’la
ancient: 1. anti’ka
anemone: 1. anemw’na
angel: 1. a’ggelos
angle: 1. gwni’a
anguish: 1. fodi’a
animal: 1. zw’o
annotation: 1. no’ta
Annunciation: 1. Euaggelismo’s
answer: 1. apa’nthsh; apokri’nomai
ant: 1. murmh’gki
antenna: 1. ante’na
anthem: 1. u’mnos
antique: 1. anti’ka
anus: 1. kw’los; prwkto’s
anvil: 1. amo’ni
any: 1. kane’is
anybody: 1. kane’is
apathy: 1. apa’ðeia
ape: 1. maïmou’; pi’ðhkos
apostrophe: 1. apo’strofos
apparently: 1. safw’s | 2. ta’xa; ta’xates
appellation: 1. o’noma; onomasi’a
apple: 1. mh’lo
apricot: 1. deri’kokko
April: 1. Apri’lhs
aquatic: 1. uzro’dios
aqueduct: 1. uzragwgei’o
Arabian: 1. aradiko’s
Arabic: 1. aradiko’s
archbishop: 1. arxiepi’skopos
Arctic: 1. arktiko’s
are: 1. kopa’zi
arm: 1. draxi’onas; mpra’tso; xe’ri
armchair: 1. poluðro’na
Armenian: 1. Arme’nhs
army: 1. stratia’
aroma: 1. a’roma
arrow: 1. de’los; saï’ta
arse: 1. kw’los; prwkto’s
artichoke: 1. agkina’ra
artist: 1. kallite’xnhs
as: 1. gia; zio’ti
as a matter of fact: 1. pra’gmati
asbestos: 1. ami’antos
ash: 1. sta’kth; te’fra
ashtray: 1. tasa’ki
as if: 1. ta’xa; ta’xates
asparagus: 1. spara’ggi
asphalt: 1. a’sfaltos; katra’mi; pi’ssa
ass: 1. ga’izaros
asthma: 1. a’sðma
as though: 1. ta’xa; ta’xates
astrology: 1. astrologi’a
astronaut: 1. astronau’ths
astronomy: 1. astronomi’a
asylum: 1. asuli’a
at: 1. zi’pla
athlete: 1. aðlhth’s
atmosphere: 1. atmo’sfaira
atmospheric phenomenon: 1. mete’wro
at once: 1. ame’sws
at that place: 1. autou’
August: 1. Au’goustos
aunt: 1. ðei’a
Australian: 1. australiako’s | 2. Australo’s
Austria: 1. Austri’a
Austrian: 1. Austriako’s
author: 1. logote’xnhs; suggrafe’as; sunta’kths | 2. logote’xnhs; suggrafe’as; sunta’kths
autobus: 1. lewforei’o
automatic: 1. auto’matos
autopsy: 1. nekropsi’a
avenue: 1. lewfo’ros
average: 1. me’sos | 2. me’sos | 3. me’sh
axe: 1. mpalnta’s; tsekou’ri
axis: 1. a’zonas
axle: 1. a’zonas
baby: 1. dre’fos; mpe’mphs; mwro’; nh’pio
bachelor: 1. erge’nhs
back: 1. ra’xh
backbiting: 1. kakoglwssia’
backside: 1. kw’los
bag: 1. saki’; sa’kos; taga’ri | 2. saki’; sa’kos; taga’ri
baker: 1. fou’rnarhs; pswma’s
balcony: 1. ezw’sths; mpalko’ni
ballet: 1. mpale’to
balloon: 1. aero’stato | 2. mpalo’ni
banana: 1. mpana’na
bandit: 1. lhsth’s
banner: 1. shmai’a
barometer: 1. daro’metro
barracks: 1. stratw’nas | 2. stratw’nas
barrel-organ: 1. katra’mi
barrister: 1. zikhgo’ros
barrister-at-law: 1. zikhgo’ros
basement: 1. kella’ri
basket: 1. kala’ði
bastard: 1. mpa’starzos
bat: 1. nuxteri’za
bath: 1. mpanie’ra
bathing-suit: 1. magio’
bathing suit: 1. magio’
battery: 1. mpatari’a
bayonet: 1. lo’gxh; zifolo’gxh
beam: 1. akti’na
bear: 1. arkou’za
beard: 1. geneia’s
beautiful: 1. o’morfos; wrai’a
beauty: 1. kallonh’; ka’llos; omorfia’
beaver: 1. kasto’ri
because: 1. gia; zio’ti
bed: 1. kredda’ti
bedroom: 1. zwma’tio; koitw’nas; kreddatoka’mara
bee: 1. me’lissa
beef: 1. dozino’
beehive: 1. meli’ssi
beer: 1. zu’ðos; mpi’ra
Belgian: 1. delgiko’s | 2. Be’lgos
Belgium: 1. Be’lgio
belly: 1. koilia’
belt: 1. zwna’ri
benefit: 1. apoladh’
beside: 1. zi’pla
beta: 1. dh’ta
better: 1. kalu’teros
between: 1. ana’mesa; anametazu’; metazu’
beverage: 1. poto’
bevy: 1. kopa’zi
bible: 1. di’dlos
bibliography: 1. didliografi’a
bicycle: 1. pozh’lato
bike: 1. pozh’lato
bile: 1. xolh’
bill: 1. eisth’rio
bindweed: 1. perikokla’za
birch: 1. ozua’
bird: 1. pouli’; pthno’
birth: 1. ge’nna; ge’nnhsh
birthday: 1. gene’ðlia
biscuit: 1. mpisko’to
bishop: 1. epi’skopos
blackberry: 1. dato’mouro
blackberry bush: 1. dato’mouro
Black Sea: 1. Eu’zeinos Po’ntos
blank: 1. a’spros; leuko’s
blind: 1. tuflo’s
blindness: 1. tu’fla
blond: 1. zanðo’s
blood: 1. ai’ma
bloom: 1. a’nðos
blouse: 1. mplou’za
blue: 1. gala’zios; galano’s; mple
blushing: 1. eruðro’s; ko’kkinos
boat: 1. mpo’ta
body: 1. kormi’; koufa’ri
bomb: 1. do’mda; mpo’mpa
bone: 1. ko’kkalo; ostou’n
book: 1. didli’o
bosom: 1. dhzi’
both: 1. amfo’teroi
bottle: 1. mpoti’lia; mpouka’li; fia’lh
bottom: 1. pa’tos
boulevard: 1. lewfo’ros
boutique: 1. magazi’
bovine: 1. do’zi
bovine animal: 1. do’zi
box: 1. ðh’kh; ka’ssa; kidw’tio; kouti’ | 2. kana’ta; ka’ssa; kouti’; saki’; sa’kos
bracelet: 1. draxio’li | 2. draxio’li
brain: 1. egke’falos
bramble: 1. dato’mouro
branch: 1. uio’s
brandy: 1. konia’k
brave: 1. anzrei’os; gennai’os
bread: 1. a’rtos; pswmi’
breakfast: 1. pro’geuma
breast: 1. dhzi’
breath: 1. anapnoh’; ana’sa; xnw’to
breed: 1. genea’; ge’nos; ra’tsa; fa’ra; fulh’
bride: 1. arradwniastiki’a; mnhsth’
bridge: 1. ge’fhra
brigade: 1. taziarxi’a
brimstone: 1. ðeia’fi
bronze: 1. mprou’ntzos
broom: 1. skou’pa
brothel: 1. oi’kos anoxh’s; pornei’o
brother: 1. azelfo’s
brother-in-law: 1. kounia’zos; mpatzana’khs
brothers and sisters: 1. aze’lfia
brow: 1. me’twpo; fru’zi
Buddhist: 1. douzzisth’s
buffalo: 1. douda’li
bug: 1. zouzou’ni
building: 1. oikozo’mhma
Bulgar: 1. Boulgaro’s
Bulgaria: 1. Boulgari’a
Bulgarian: 1. doulgariko’s | 2. Boulgaro’s
bull: 1. tau’ros
bureaucracy: 1. grafeiokrati’a
bus: 1. lewforei’o
business: 1. pra’gma
business deal: 1. pra’gma
but: 1. alla’; o’mws
butter: 1. dou’turo
butterfly: 1. petalou’za
by: 1. zi’pla
by accident: 1. tuxai’ws; tuxo’n
by chance: 1. tuxai’ws; tuxo’n
bye: 1. geia’sas
cabbage: 1. la’xano
cactus: 1. ka’ktos
café: 1. kafenei’o
cage: 1. kloudi’
calf: 1. mosxa’ri
caller: 1. mousafi’rhs
camel: 1. kamh’la
camphor: 1. kamfora’
Canada: 1. Kanazas
Canadian: 1. kanaziko’s | 2. Kanazo’s
canal: 1. ziw’riga; kana’li
canary: 1. kanari’ni
cancer: 1. karki’nos | 2. karki’nos
canker: 1. karki’nos
cannibal: 1. kanni’dalos
capital: 1. mhtro’polh
capital city: 1. mhtro’polh
car: 1. autoki’nhto
carnival: 1. karnada’li
carnivorous: 1. sarkofa’gos | 2. sarkofa’gos
carpenter: 1. maragko’s
carpet: 1. tape’to; xali’
carriage: 1. dago’ni
carrot: 1. karo’to
case: 1. pra’gma
casino: 1. le’sxh
castle: 1. ka’stro
cat: 1. ga’ta
catalogue: 1. eureth’rio; kata’logos; li’sta
catastrophe: 1. katastrofh’
category: 1. kathgori’a
caterpillar: 1. ka’mpia
cauliflower: 1. kounoupi’zi
caviar: 1. xadia’ri
cedar: 1. ke’zros
ceiling: 1. tada’ni
celery: 1. se’lino
cell: 1. kelli’
cellar: 1. kella’ri
cement: 1. tsime’nto
cemetery: 1. koimhth’rio; nekrotafei’o
centimetre: 1. ekatosto’metro
centipede: 1. sarantaposarou’sa
centre: 1. ke’ntro
certain: 1. si’gouros
certainly: 1. si’goura | 2. nai
chain: 1. alusi’za
chain of mountains: 1. oroseira’
chair: 1. e’zra; ka’ðisma
chairman: 1. pro’ezros
chalk: 1. kimwli’a
chamber: 1. ða’lamos; ka’mara
channel: 1. ziw’riga; kana’li
character: 1. h’ðos; fu’sh | 2. su’mdolo
charm: 1. fulaxto’
chasm: 1. a’dussos; da’raðro
chauffeur: 1. swfe’r
cheap: 1. fthno’s
check: 1. tse’k
cheek: 1. ma’goulo
cheerful: 1. perixarh’s
cheese: 1. turi’
chemist: 1. farmakopoio’s
chemistry: 1. xhmei’a | 2. xhmei’a
chemist’s shop: 1. farmakei’o
cheque: 1. tse’k
cherry: 1. kera’si
cherry-tree: 1. kerasia’
chest: 1. dhzi’
chicken: 1. ko’tta | 2. o’rniða
chimney: 1. kamina’za; kapnozo’xos
chimpanzee: 1. ximpantzh’s
chin: 1. phgou’ni; sago’ni
China: 1. Ki’na
Chinaman: 1. Kine’zos
Chinese: 1. kine’zikos | 2. Kine’zos
chisel: 1. kopi’zi; smi’lh
chlorine: 1. xlw’rio
chocolate: 1. sokola’ta
cholera: 1. xole’ra
chorus: 1. xoro’s; xorwzi’a
Christ: 1. Xristo’s
Christian: 1. xristiano’s
Christianity: 1. xristianismo’s
Christmas: 1. Xristou’genna
church: 1. ekklhsi’a; nao’s
church-building: 1. ekklhsi’a; nao’s
cider: 1. mhli’ths
cigar: 1. pou’ro
cigarette: 1. sigare’to; tsiga’ro
cinder: 1. sta’kth; te’fra
cinema: 1. kinhmatogra’fos
circle: 1. gu’ros; ku’klos
circus: 1. tsi’rko
city: 1. mhtro’polh | 2. a’stu; po’lh
class: 1. kathgori’a
clay: 1. a’rgillos
clear: 1. safh’s; fanero’s
clearly: 1. safw’s
client: 1. pela’ths
climate: 1. kli’ma
clock: 1. rolo’i
cloud: 1. ne’fos; su’nnefo
clover: 1. trifu’lli
club: 1. le’sxh
coach: 1. dago’ni
coast: 1. akrogia’li; gialo’s; perigia’li
coat: 1. saka’ki
cock: 1. ko’koras
cockroach: 1. katsari’za
cocoa: 1. kaka’o
cod: 1. dakala’os; ga’zos; mourou’na
code: 1. kw’zikas
codfish: 1. dakala’os; ga’zos; mourou’na
coffee: 1. kafe’s
coffee-house: 1. kafenei’o
coffee-pot: 1. kafetie’ra; mpri’ki
cognac: 1. konia’k
coir: 1. xoro’s; xorwzi’a
coition: 1. sunousi’a
collection: 1. kopa’zi
colonel: 1. suntagmata’rxhs
colony: 1. apoiki’a
column: 1. kolw’na
comb: 1. kte’ni; tsatsa’ra; xte’ni
comma: 1. kw’ma; upoziastolh’
communist: 1. kommounisth’s
compensation: 1. amoidh’
concerning: 1. peri’
concert: 1. konse’rto
concrete: 1. mpeto’
congress: 1. su’nozos
consolation: 1. parhgoria’
container: 1. kana’ta; ka’ssa; kouti’; saki’; sa’kos
convention: 1. su’nozos
cook: 1. ma’geiras
cookie: 1. mpisko’to
copious: 1. a’pletos
cord: 1. kalw’zio; trixia’
corn: 1. arado’sito; kalampo’ki
corner: 1. gwni’a
coronation: 1. ste’psh
cosmetic powder: 1. pou’zra
cost: 1. ti’mhma
costly: 1. akrido’s
costume: 1. stolh’
cotton-wool: 1. dat
couch: 1. ntida’ni | 2. kanape’s
cough: 1. dh’xas
counsel: 1. zikhgo’ros
count: 1. ko’mhs
courage: 1. anzrei’a; gennaio’thta
courageous: 1. anzrei’os; gennai’os
cousin: 1. zaze’rfh | 2. eza’zelfos; za’zerfos
cover: 1. kapa’ki
cow: 1. agela’za
crab: 1. ka’douras; karki’nos
craziness: 1. tre’la
crazy: 1. mourlo’s; trelo’s
crocus: 1. kro’kos
cross: 1. stauro’s
crossword puzzle: 1. stauro’lezo
crowd: 1. lao’s
crucifix: 1. stauro’s
cuckoo: 1. kou’kos
cucumber: 1. aggou’ri
current: 1. re’w
currently: 1. tw’ra
curtain: 1. aulai’a; kourti’na; parape’tasma
cushion: 1. mazila’ri
custom: 1. e’ðimo; e’zh; fusiko’
customer: 1. pela’ths
cycle: 1. pozh’lato
cyclone: 1. kuklw’nas; tufw’nas
cypres: 1. kupari’ssi
Cypriot: 1. kupriako’s | 2. Ku’prios
Cypriote: 1. kupriako’s
Cyprus: 1. Ku’pros
Czech: 1. tsexiko’s | 2. Tse’xos
Czechoslovakia: 1. Tsexoslodaki’a
dad: 1. mpampa’s
daddy: 1. mpampa’s
daffodil: 1. na’rkissos
dagger: 1. stile’to
daily: 1. kaðhmerino’s
daisy: 1. margari’ta
damp: 1. ugrasi’a | 2. ugrasi’a
dance: 1. xoro’s
Dane: 1. dano’s
danger: 1. ki’nzunos
Danish: 1. zaniko’s
darkness: 1. skota’zi; sko’tos
dart: 1. saï’ta
data: 1. u’lh
date: 1. xourma’s | 2. xourma’s | 3. hmeromhni’a
daughter: 1. ðugate’ra; ko’rh
dawn: 1. augh’; glukoxa’ragma; xaraugh’
daybreak: 1. augh’; glukoxa’ragma; xaraugh’
dead: 1. nekro’s | 2. nekro’s
deaf and dumb: 1. kwfa’lalos
dear: 1. akrido’s | 2. akrido’s | 3. akrido’s
death: 1. ða’natos; ðanh’; xa’ros
declaration of policy: 1. pro’gramma
deep: 1. daðu’s
deer: 1. ela’fi
delta: 1. ze’lta
democracy: 1. zhmokrati’a
democrat: 1. zhmokra’ths
democratic: 1. zhmokratiko’s
demon: 1. zai’mwn
den: 1. fwlia’
Denmark: 1. dani’a
dentist: 1. ozonti’atros
depth: 1. dahi’thta | 2. daðu’thta | 3. daðu’thta
desk: 1. grafei’o
dialect: 1. zia’lektos; izi’wma
dialogue: 1. zia’logos
diameter: 1. zia’metros
diamond: 1. karro’
diarrhoea: 1. zia’rroia; tsi’rla
dictionary: 1. leziko’
diet: 1. zi’aita
digestion: 1. pe’psh
diminutive: 1. mikro’s
diploma: 1. zi’plwma; ptuxi’o
diplomat: 1. ziplwma’ths
directory: 1. eureth’rio; kata’logos; li’sta
dirty: 1. lerwme’no s
disease: 1. no’sos
distance: 1. apo’stash
distinct: 1. safh’s; fanero’s
divan: 1. ntida’ni
divine: 1. ðeïko’s; ðei’os
doctor: 1. giatro’s; iatro’s
document: 1. e’ggrafo
dog: 1. skuli’
dogma: 1. zo’gma
dolphin: 1. zelfi’ni
donkey: 1. ga’izaros
dove: 1. periste’ri
dozen: 1. zwzeka’za; ntouzi’na
dragon: 1. zra’kos
drama: 1. zra’ma
dreadful: 1. tromero’s
drink: 1. poto’
driver: 1. swfe’r
dromedary: 1. zroma’s
drug: 1. iatrikh’
drugstore: 1. farmakei’o
duchess: 1. zou’kissa
duke: 1. zou’kas
dung: 1. skata’
dusk: 1. glukoxa’ragma; hmi’fws
Dutch: 1. ollanziko’s | 2. ollanziko’s
Dutchman: 1. Ollanze’zos | 2. Ollanze’zos
dwarf: 1. na’nos
dynamite: 1. zunami’tiza
each: 1. ka’ðe
ear: 1. auti’; ous
earl: 1. ko’mhs
earth: 1. uzro’geios; ufh’lios
earthen: 1. gh’inos
earthly: 1. gh’inos
earthquake: 1. seismo’s
Easter: 1. Lamprhh’; Pa’sxa
echo: 1. anti’lalos; hxw’
eel: 1. xe’li
egg: 1. augo’
Egypt: 1. Ai’guptos
Egyptian: 1. aiguptiako’s | 2. Aigu’ptios
eight: 1. oktw’
eighteen: 1. zekaoktw’
eighty: 1. ogzo’nta
elbow: 1. agkw’nas
electric: 1. hlektriko’s
electric fan: 1. aeristh’ras; anemisth’ras
electricity: 1. hlektriko’; hlektrismo’s
electron: 1. hlektro’nio
electronics: 1. hlektronikh’
elegant: 1. glafuro’s
element: 1. tri’mma
elemental: 1. dasiko’s
elementary: 1. dasiko’s
elements: 1. alfa’duto
elephant: 1. ele’fas
elevator: 1. asanse’r
eleven: 1. e’nteka
emblem: 1. su’mdolo
emerald: 1. smara’gzi
emmet: 1. murmh’gki
emperor: 1. autokra’twras
empire: 1. autokratori’a
enchanter: 1. ma’gos; ma’nths
encyclopaedia: 1. egkuklopai’zeia
endive: 1. anti’zi
enemy: 1. exðro’s
energy: 1. ene’rgeia
engine: 1. mhxanh’ | 2. kinhth’ras
England: 1. Aggli’a | 2. Aggli’a
English: 1. aggliko’s; eggle’zikos | 2. Aggli’za
Englishman: 1. Eggle’zos
Englishwoman: 1. Aggli’za
enormous: 1. giga’ntios; kolossiai’os
entire: 1. sunoliko’s
errand: 1. a’ggelma
error: 1. la’ðos; ftai’zimo
Europa: 1. Eurw’ph | 2. Eurw’ph
Europe: 1. Eurw’ph
European: 1. eurwpaïko’s
Euxine Sea: 1. Eu’zeinos Po’ntos
evening: 1. drazia’; dra’zu
every: 1. ka’ðe
everybody: 1. ka’ðe
every one: 1. ka’ðe
everywhere: 1. pantaxou’; pantou’
evident: 1. safh’s; fanero’s
excrement: 1. skata’
excuse me: 1. parnto’n
expensive: 1. akrido’s | 2. akrido’s
explosion: 1. anati’nazh; e’krhzh
eyebrow: 1. me’twpo; fru’zi
eyelid: 1. dle’faro; mato’fullo
fable: 1. mu’ðos
factory: 1. fa’mprika | 2. fa’mprika
fair: 1. zanðo’s
false: 1. pseuzh’s; pseu’tikos
fame: 1. zo’za
family: 1. fami’lia
farewell: 1. geia’sas
farming: 1. gewponi’a
fart: 1. porzh’
father: 1. gonea’s; pate’ras | 2. gonea’s; pate’ras
father-in-law: 1. peðero’s
fatherland: 1. patri’za
favor: 1. eunow’
favour: 1. eunow’
fear: 1. fodi’a
February: 1. Fedroua’rios; Fleda’rhs
fellow: 1. a’ntras
female teacher: 1. zaska’la
fever: 1. ðe’rmh
fiancé: 1. arradwniastiko’s; mnhsth’ras
fiancée: 1. arradwniastiki’a; mnhsth’
field: 1. agro’s; xwra’fi | 2. agro’s; xwra’fi | 3. agro’s; xwra’fi
fifteen: 1. zekape’nte
fifty: 1. penh’nta
fig: 1. su’ko
fig-tree: 1. sukia’ | 2. sukia’
file: 1. stoi’xos
film: 1. fi’lm
filthy: 1. lerwme’no s
fine: 1. o’morfos; wrai’a
finger: 1. za’ktulos
Finland: 1. Finlanzi’a
Finn: 1. Finlanzo’s
fir: 1. e’lato
fish: 1. ixðu’s; psa’ri
five: 1. pe’nte
flag: 1. shmai’a
flavour: 1. a’roma
flax: 1. lina’ri
flesh: 1. kre’as; sa’rka
floor: 1. o’rofos
flour: 1. aleu’ri
flow: 1. re’w
flower: 1. a’nðos
flu: 1. gri’pph
fly: 1. mu’ga
fog: 1. omi’xlh; pou’si
fool: 1. ma’ppas
foolish: 1. ano’ptos | 2. saxlo’s
for: 1. gia; zio’ti
force: 1. zu’namh
forehead: 1. kou’telo; me’twpo
foreigner: 1. allozapo’s
forest: 1. za’sos
formula: 1. suntagh’
forty: 1. sara’nta
foul weather: 1. kakokairi’a
foundation: 1. pa’tos
fountain: 1. krh’nh | 2. phga’zi; phgh’
four: 1. te’ssara; te’sseris
fourteen: 1. zekate’sseris; zekate’ssera
fourth: 1. te’tartos
fowl: 1. ko’tta | 2. o’rniða
fox: 1. alepou’
fragment: 1. tri’mma | 2. tri’mma
France: 1. Galli’a
freedom: 1. leuteria’
freemason: 1. maso’nos
freezing cold: 1. pageto’s; pa’gos; pagwnia’
French: 1. galliko’s
Frenchman: 1. Ga’llos
frequently: 1. suxna’
friend: 1. fi’lh
friendship: 1. fili’a
fright: 1. fodi’a
from: 1. ek
frost: 1. pageto’s; pa’gos; pagwnia’ | 2. pageto’s; pa’gos; pagwnia’
fruit: 1. opwrika’
fungus: 1. mu’khtas
gag: 1. astei’o; kalampou’ri; xwrato’
gain: 1. apoladh’
gall: 1. xolh’
gamma: 1. ga’ma
gammer: 1. gria’
gaol: 1. fulakh’ | 2. fulakh’ | 3. fulakh’
garden: 1. kh’pos; mpaze’s; perido’li
gardener: 1. khpouro’s
gas: 1. ae’rio
gasolene: 1. denzi’nh; pmenzi’na
gasoline: 1. denzi’nh; pmenzi’na
gaunt: 1. gwniako’s
gay: 1. perixarh’s
gazette: 1. efhmeri’za
general: 1. strathgo’s
generation: 1. genea’
gentleman: 1. ku’rios
geographer: 1. gewgra’fos
geography: 1. gewgrafi’a
geologist: 1. gewlo’gos
geology: 1. gewlogi’a
geometry: 1. gewmetri’a
germ: 1. mikro’dio | 2. spe’rmo; spo’ros
German: 1. germaniko’s | 2. Germaniko’s
Germany: 1. Germani’a
ghost: 1. stoixeio’; fa’ntasma; fa’sma
giant: 1. gi’gas; kolosso’s
gigantic: 1. giga’ntios; kolossiai’os
giraffe: 1. kamhlopa’rzalh
girdle: 1. zwna’ri
girl: 1. kope’lla; ko’rh; kori’tsi; ne’a
glass: 1. poth’ri | 2. u’alos
glory: 1. zo’za
gnat: 1. skni’pa
goat: 1. katsi’ka; tra’gos
god: 1. ðeo’s
God’s acre: 1. koimhth’rio; nekrotafei’o
gold: 1. xrusa’fi; xruso’s
goldfish: 1. xruso’psaro
goldsmith: 1. xrusiko’s; xrusoxo’os
good afternoon: 1. kalhspe’ra
goodbye: 1. geia’sas
good evening: 1. kalhspe’ra
good morning: 1. kalhme’ra
good night: 1. kalhnu’xta
goose: 1. xh’na
gorilla: 1. gori’llas
gram: 1. gramma’rio
grammar: 1. grammatikh’
gramme: 1. gramma’rio
grandchild: 1. eggo’ni
grandfather: 1. pappou’s
grandmother: 1. giagia’; ma’mmh
grandson: 1. eggono’s
granite: 1. grani’ths
grape: 1. stafu’li
grapevine: 1. klh’ma
grass: 1. xo’rto
grasshopper: 1. akri’za | 2. akri’za
grave: 1. mnh’ma; ta’fos; tu’mdos
graveyard: 1. koimhth’rio; nekrotafei’o
gravy: 1. sa’ltsa
Greece: 1. Ella’za; Ella’s
Greek: 1. ellhniko’s | 2. Graiko’s; Rwmio’s
Greek woman: 1. Ellhni’za
green: 1. xloero’s
grey: 1. gkri’zos
grip: 1. gri’pph
ground: 1. pa’tos
group: 1. kopa’zi
gruesome: 1. tromero’s
guest: 1. mousafi’rhs
guitar: 1. kiða’ra
gulf: 1. a’dussos; da’raðro
gypsy: 1. tsigga’nos
habit: 1. e’ðimo; e’zh; fusiko’
hail: 1. xala’zi
halcyon: 1. alkuo’na | 2. alkuo’na
half: 1. ziplo’s; miso’s | 2. h’misu; miso’
ham: 1. zampo’
hammer: 1. sfuri’
hand: 1. xe’ri
handsome: 1. o’morfos; wrai’a
hare: 1. lago’s
harem: 1. xare’mi
harp: 1. a’rpa
harvest: 1. ðe’ros
hashish: 1. xasi’si
hat: 1. kape’llo
hawk: 1. gera’ki
hay: 1. a’xuro
head: 1. kefalh’; kefa’li | 2. kefalh’; kefa’li | 3. kefalh’; kefa’li | 4. kefalh’; kefa’li
headache: 1. ponoke’falos
health: 1. geia’; ugei’a
healthy: 1. ugieino’s; ugih’s
heap: 1. kopa’zi
heart: 1. karzia’
heat: 1. zestasia’; ze’sth; zwhro’thta; ðermo’thta
heaven: 1. ourano’s
Hebrew: 1. edraïko’s | 2. Edrai’os
heel: 1. takou’ni; fte’rna
hello: 1. geia’sas; xai’rete
helmet: 1. kra’nos
hemp: 1. kanna’di
herb: 1. xo’rto
herd: 1. kopa’zi
heroic: 1. hrwiko’s
heroin: 1. hrwi’nh
heroine: 1. hrwi’za
hibiscus: 1. idi’kos
high: 1. pureto’s
hip: 1. isxi’o
hippo: 1. ippopo’tamos
hippopotamus: 1. ippopo’tamos
history: 1. istori’a
hog: 1. gourou’ni; xoi’ros
holiday: 1. sko’lh
Holland: 1. Ollanzi’a | 2. Ollanzi’a
Hollander: 1. Ollanze’zos
holy: 1. a’gios; ðei’os; iero’s; o’sios
home: 1. oiki’a
honey: 1. me’li
hood: 1. kapa’ki
hoof: 1. oplh’
hooker: 1. po’rnh; pouta’na | 2. po’rnh; pouta’na
hooter: 1. ke’rato
horn: 1. ke’rato | 2. ke’rato
horoscope: 1. wrosko’pio
horrible: 1. tromero’s
horse: 1. a’logo; i’ppos
hospital: 1. nosokomei’o
hostel: 1. panzoxei’o
hotel: 1. zenozoxei’o
hour: 1. w’ra
house: 1. oiki’a
housefly: 1. mu’ga
house of worship: 1. ekklhsi’a; nao’s
housewife: 1. noikokhra’
however: 1. alla’; o’mws
huge: 1. giga’ntios; kolossiai’os
human being: 1. a’nðrwpos
human race: 1. anðrwpo’ths
hundred: 1. ekato’
Hungarian: 1. ouggariko’s | 2. Ou’ggros
Hungary: 1. Ouggari’a
hungry: 1. nhstiko’s
hurdy-gurdy: 1. katra’mi
hurricane: 1. trikumi’a; tufw’nas
husband: 1. a’ntras
hyaena: 1. u’aina
hymn: 1. u’mnos
hysteria: 1. usteri’a
hysterical: 1. usteriko’s
ice: 1. pagwto’ | 2. pa’gos
iceberg: 1. pago’douno
icecream: 1. pagwto’
idiom: 1. izi’wma
idiot: 1. xa’xas
idol: 1. ei’zwlo
idolator: 1. eizwlola’trhs
illness: 1. no’sos
image: 1. eiko’na
immediately: 1. ame’sws
important: 1. e’gkuos
in a way: 1. ta’xa; ta’xates
incest: 1. aimomizi’a
inch: 1. i’ntsa
indeed: 1. pra’gmati | 2. nai
index: 1. eureth’rio
India: 1. Inzi’a
Indian: 1. inziko’s | 2. Inzo’s | 3. Inzia’nos
Indian corn: 1. arado’sito; kalampo’ki
Indonesia: 1. Inzonhsi’a
Indonesian: 1. inzonhsiako’s | 2. Inzonh’sios
inexpensive: 1. fthno’s
in fact: 1. pra’gmati
influenza: 1. gri’pph
injury: 1. ladwmatia’; plhuh’
inkpot: 1. kalama’ri
ink-well: 1. kalama’ri
inn: 1. panzoxei’o | 2. tade’rna
insane: 1. mourlo’s; trelo’s
insanity: 1. tre’la
insect: 1. zouzou’ni
instructor: 1. za’skalos; kaðhghth’s
intellect: 1. nohmosh’nh
intelligence: 1. nohmosh’nh
intelligent: 1. noh’mwn
intercessor: 1. zikhgo’ros
interpreter: 1. ziermhne’as
iodine: 1. iw’zio
Ionian: 1. iwniko’s
Iran: 1. Ira’n; Persi’a
Iranian: 1. persiko’s | 2. Pe’rshs
Ireland: 1. Irlanzi’a
Irish: 1. irlanziko’s
Irishman: 1. Irlanzo’s
iron: 1. sizere’nios | 2. si’zero; si’zhros
irony: 1. eirwnei’a
island: 1. nhsi’
Israel: 1. Israh’l | 2. Israh’l
Israelian: 1. israhlino’s | 2. Israhli’th
Italian: 1. italiko’s | 2. Italo’s
Italy: 1. Itali’a
item: 1. tri’mma
ivy: 1. kisso’s
jackal: 1. tsaka’li
jail: 1. fulakh’ | 2. fulakh’ | 3. fulakh’
jam: 1. marmela’za
January: 1. Gena’rhs
Japan: 1. Iapwni’a
Japanese: 1. iapwne’zikos | 2. Ia’pwnas
jaw: 1. gna’ðos; siagw’na
jawbone: 1. gna’ðos; siagw’na
jelly-fish: 1. tsou’xtra
Jew: 1. Edrai’os | 2. Edrai’os
jeweller: 1. xrusiko’s; xrusoxo’os | 2. xrusiko’s; xrusoxo’os
Jewish: 1. edraïko’s | 2. edraïko’s
joke: 1. astei’o; kalampou’ri; xwrato’
journalist: 1. arðrogra’fos; zhmosiogra’fos
journey: 1. tazi’zi
judge: 1. krith’s
jug: 1. kana’ta | 2. kana’ta; ka’ssa; kouti’; saki’; sa’kos
July: 1. Iou’lios
June: 1. Iou’nios
jungle: 1. zou’gkla
just: 1. ame’sws
keel: 1. kari’na
key: 1. kleizi’
kid: 1. katsi’ki
kidney: 1. nefro’
kilo: 1. kilo’; xilio’grammo
kilometre: 1. xilio’metro
king: 1. dasile’as; rh’gas
kingdom: 1. dasilei’a; dasi’leio
kingfisher: 1. alkuo’na | 2. alkuo’na
kiss: 1. fi’lhma
kitchen: 1. kouzi’na
klaxon: 1. ke’rato
knee: 1. go’nato
knife: 1. maxai’ri
knot: 1. ko’mdos
ladder: 1. kli’maka
lady: 1. kuri’a
Lady Day: 1. Euaggelismo’s
lagoon: 1. limnoða’lassa
lake: 1. li’mnh
lamb: 1. arni’ | 2. amno’s
lamp: 1. la’mpa; fana’ri
lamp-shade: 1. ampazou’r
lance: 1. zo’ru; lo’gxh
land: 1. uzro’geios; ufh’lios
landscape: 1. topi’o
lane: 1. soka’ki; stenwpo’s
language: 1. glw’ssa
lark: 1. koruzallo’s
larynx: 1. laru’ggi
lass: 1. kope’lla; ko’rh; kori’tsi; ne’a
Latin: 1. latinika’
lava: 1. la’da
law: 1. nomikh’
lawyer: 1. zikhgo’ros
leaf: 1. fu’llo
leather: 1. pe’tsinos
Lebanese: 1. lidane’zikos | 2. Lidane’zos
Lebanon: 1. Li’dano
legend: 1. mu’ðos
legendary: 1. muðiko’s
lemon: 1. lemo’ni
lemonade: 1. lemona’za
lemon-tree: 1. lemonia’ | 2. lemonia’
leopard: 1. leopa’rzalh
lesson: 1. ma’ðhma
letter: 1. epistolh’ | 2. gra’mma
lettuce: 1. marou’li
Libya: 1. Lidu’h
Libyan: 1. liduko’s | 2. Li’duos
lid: 1. kapa’ki
lie: 1. pseu’zomai; pseutia’
life: 1. di’os; zwh’
lifebelt: 1. swsi’dio
life-belt: 1. swsi’dio
lift: 1. asanse’r
lighter: 1. anapth’ras
lighthouse: 1. fa’ros
lightning: 1. astraph’
lilac: 1. pasxalia’
lily: 1. kri’nos
line: 1. stoi’xos
lion: 1. leonta’ri; lionta’ri
liqueur: 1. like’r
liquid: 1. ugro’s
list: 1. kata’logos; li’sta
liter: 1. li’tra
literature: 1. logotexni’a
litre: 1. li’tra
little: 1. mikro’s
liver: 1. h’par; shkw’ti
lizard: 1. sau’ra
loaf: 1. a’rtos; pswmi’
lobster: 1. astako’s
location: 1. to’pos
loch: 1. li’mnh
locust: 1. akri’za
lofty: 1. pureto’s
logic: 1. logikh’
looking-glass: 1. kaðre’fths
lord: 1. ku’rios
lorry: 1. kamio’ni | 2. kamio’ni
love: 1. aga’ph
lovely: 1. o’morfos; wrai’a | 2. akrido’s
lower-arm: 1. draxi’onas; wle’nh
Lucifer: 1. Satana’s
lump: 1. tri’mma
lunacy: 1. tre’la
lung: 1. pneu’monas
lute: 1. laou’to
Luxemburg: 1. Louzemdou’rgo | 2. Louzemdou’rgo
lyric: 1. kei’meno
machine: 1. mhxanh’
mad: 1. mourlo’s; trelo’s
madam: 1. kuri’a
madness: 1. tre’la
magazine: 1. efhmeri’za
magician: 1. ma’gos; ma’nths
magnesium: 1. magnh’sio
magnet: 1. magnh’ths
magnetism: 1. magnhtismo’s
magpie: 1. zruokola’pths
maize: 1. arado’sito; kalampo’ki
make-up: 1. kalluntika’
make up: 1. kalluntika’
malaria: 1. elonosi’a
male cook: 1. ma’geiras
mam: 1. mama’; manou’la
mammy: 1. mama’; manou’la
man: 1. a’nðrwpos | 2. a’ntras
maneuver: 1. manou’dra
mankind: 1. anðrwpo’ths
manœuvre: 1. manou’dra
marble: 1. ma’rmaro
margarine: 1. margari’nh
mark: 1. su’mdolo | 2. su’mdolo | 3. su’nðhma | 4. su’mdolo
marmelade: 1. marmela’za
marsh: 1. da’ltos; e’los; te’lma
marten: 1. nufi’tsa
mask: 1. ma’ska; proswmei’o; proswmi’za
mass: 1. lao’s
mast: 1. kata’rti
material: 1. u’lh
mathematical: 1. maðhmatiko’s
mathematics: 1. maðhmatika’
matter: 1. pra’gma | 2. u’lh
maybe: 1. ta’xa; ta’xates
mayhap: 1. ta’xa; ta’xates
meal: 1. aleu’ri
mealies: 1. arado’sito; kalampo’ki
mean: 1. me’sos | 2. me’sos | 3. me’sh
meat: 1. kre’as
medal: 1. meta’llio
medicine: 1. iatrikh’
Mediterranean: 1. Meso’geios
melody: 1. melwzi’a
melon: 1. pepo’ni
menace: 1. apeilh’
menu: 1. kata’logos
mercury: 1. uzra’rguros
merry: 1. perixarh’s
message: 1. a’ggelma
metal: 1. meta’llinos | 2. me’tallo
metalled: 1. li’ðinos
metallic: 1. meta’llinos
meteoric stone: 1. aero’liðos
method: 1. me’ðozos; taktikh’
metric: 1. metriko’s
metropolis: 1. mhtro’polh | 2. mhtro’polh | 3. mhtro’polh
microbe: 1. mikro’dio
microphone: 1. mikro’fwno
microscope: 1. mikrosko’pio
middle: 1. me’sos | 2. me’sh
midget: 1. na’nos
mile: 1. mi’li
milk: 1. ga’la
miller: 1. mulwna’s
mind: 1. nohmosh’nh
mine: 1. metallei’o; oruxei’o
mineral: 1. metalliko’s
minister: 1. upourgo’s
mirror: 1. kaðre’fths
miscarriage: 1. apodolu’
mist: 1. omi’xlh; pou’si
mistake: 1. la’ðos; ftai’zimo
Mister: 1. ku’rios
miter: 1. mi’tra
mitre: 1. mi’tra
model: 1. monte’lo
modern: 1. monte’rnos
Modern Greek: 1. neoellhniko’s
Mohammedan: 1. mwameðano’s
mole: 1. tuflopo’ntikas
mom: 1. mama’; manou’la
mommy: 1. mama’; manou’la
monastery: 1. monasth’ri
Monday: 1. deute’ra
money: 1. lepta’; no’misma; xrh’ma
monk: 1. kalo’geros; monaxo’s; rasofo’ros
monkey: 1. maïmou’; pi’ðhkos
monogamy: 1. monogami’a
monopoly: 1. monopwlw’
monotonous: 1. mono’tonos | 2. mono’tonos
month: 1. mhn; mh’nas
monument: 1. mnhmei’o
moon: 1. selh’nh; fegga’ri
morning: 1. prwino’
Moroccan: 1. Marokino’s
Morocco: 1. Maro’ko
morphia: 1. morfi’nh
morphine: 1. morfi’nh
mortgage: 1. upoðh’kh
mosaic: 1. mwsaïko’
mosaic work: 1. mwsaïko’
Moslem: 1. mwameðano’s
mosque: 1. tzami’
mosquito: 1. kounou’pi
moth: 1. sko’ros
mother: 1. mhte’ra
mother-in-law: 1. peðera’
motion picture: 1. fi’lm
motor: 1. kinhth’ras
motorcycle: 1. motosukle’ta
mountain: 1. douno’; o’ros
mountain chain: 1. oroseira’
mountain range: 1. oroseira’
mouse: 1. pontiko’s
moustache: 1. mousta’ki
movie: 1. fi’lm
movie theatre: 1. kinhmatogra’fos
Mr.: 1. ku’rios
Mrs.: 1. kuri’a
mucus: 1. mh’za
mulberry-tree: 1. mouria’ | 2. mouria’
multitude: 1. lao’s
mummy: 1. mou’mia
murk: 1. skota’zi; sko’tos
muscle: 1. mus
museum: 1. mousei’o
mushroom: 1. mu’khtas
music: 1. mousikh’
musical: 1. mousiko’s
musical time: 1. ta’kt
Muslim: 1. mwameðano’s
mussel: 1. mu’zi
Mussulman: 1. mwameðano’s
mustard: 1. mousta’rza; sina’pi
mysterious: 1. musth’rios; musthriw’zhs
mystery: 1. musth’rio
myth: 1. mu’ðos
mythical: 1. muðiko’s
mythology: 1. muðologi’a
naïf: 1. aploïko’s
nail: 1. nu’xi
naïve: 1. aploïko’s
name: 1. o’noma; onomasi’a
narcissus: 1. na’rkissos
narrative: 1. zih’ghma; istori’a
narrow: 1. steno’s
nasty: 1. zuseizh’s
nation: 1. e’ðnos
nature: 1. h’ðos; fu’sh | 2. h’ðos; fu’sh
navy: 1. nautiko’
near: 1. zi’pla
nearby: 1. zi’pla
nearly: 1. para’ li’go
near to: 1. zi’pla
neck: 1. laimo’o’s
nectar: 1. ne’ktar
needle: 1. delo’na
neither: 1. ouzei’s
nephew: 1. anepsio’s
nest: 1. fwlia’
never: 1. ouze’pote
nevertheless: 1. alla’; o’mws
new: 1. ne’os
newspaper: 1. efhmeri’za
next to: 1. zi’pla
nickel: 1. nike’lio
niece: 1. anepsia’
night: 1. nu’xta
nightingale: 1. ahzo’ni
nightmare: 1. efia’lths
nine: 1. enne’a
nineteen: 1. zekaenne’a
ninety: 1. enenh’nta
nitrogen: 1. a’zumos
no: 1. o’xi
nobody: 1. ouzei’s
node: 1. ko’mdos
none: 1. ouzei’s
no-one: 1. ouzei’s
north: 1. dorra’s
northern: 1. do’reios
Norway: 1. Nordhgi’a
Norwegian: 1. nordhgiko’s | 2. Nordhgo’s
nose: 1. mu’th
not: 1. o’xi
note: 1. eisth’rio | 2. no’ta
nought: 1. mhze’n
noun: 1. ousiastiko’
novel: 1. ne’os | 2. muðisto’rhma
November: 1. Noe’mdrhs; Noe’mdrios
nowadays: 1. tw’ra
nowhere: 1. pouðena’
number: 1. ariðmo’s
numeral: 1. ariðmo’s
nun: 1. kalo’gria; monaxh’
nuts: 1. mourlo’s; trelo’s
nylon: 1. na’lon
oak: 1. dalanizia’; zru’s
oar: 1. koupi’
oasis: 1. o’ash
oath: 1. o’rkos
oats: 1. drw’mh
obvious: 1. safh’s; fanero’s
obviously: 1. safw’s
ocean: 1. wkeano’s
o’clock: 1. w’ra
October: 1. Oktw’drios
octopus: 1. oktapo’zi; xtapo’zi
officer: 1. aziwmatiko’s
official: 1. aziwmatiko’s
officialdom: 1. grafeiokrati’a
offset: 1. apo’stash
often: 1. suxna’
of the sun: 1. hliako’s
of water: 1. uzro’dios
oh: 1. ax; w
oil of olives: 1. la’zi
old: 1. palaio’s | 2. palaio’s
old man: 1. ge’ros
old woman: 1. gria’
olive-oil: 1. la’zi
omelette: 1. omele’ta
omnibus: 1. lewforei’o
on: 1. peri’
one: 1. kane’is | 2. e’nas; e’na; mi’a
one hundred: 1. ekato’
one thousand: 1. xilia’za; xi’lioi
on foot: 1. pezh’
opera: 1. o’pera
opinion: 1. gnw’mh
oracle: 1. mantei’o
orange: 1. portoka’li
orange-tree: 1. portokalia’ | 2. portokalia’
orchestra: 1. orxh’stra
orchid: 1. o’rxhs
ore: 1. meta’lleuma
orphan: 1. orfano’s
orthodox: 1. orðo’zozos
ostrich: 1. strouðoka’mhlos
outfit: 1. stolh’
outline: 1. siloue’ta
out of: 1. ek
overall: 1. sunoliko’s | 2. sunoliko’s
overcoat: 1. saka’ki
over there: 1. autou’
ow: 1. ax; w
owl: 1. gkiw’nhs; koukouda’gia
oxygen: 1. ozugo’no
oyster: 1. strei’zi
ozone: 1. o’zon
pagan: 1. eizwlola’trhs
pain: 1. po’nos
painting: 1. zwgrafia’; zwgrafikh’
palace: 1. ana’ktoro; pala’ti
panther: 1. pa’nðhras
pants: 1. pantalo’ni
paper: 1. e’ggrafo | 2. xa’rths
paradise: 1. para’zeisos
paraffin-oil: 1. petre’laio
paragraph: 1. para’grafos
park: 1. pa’rko
particle: 1. tri’mma
partridge: 1. pe’rzrika
passenger: 1. epida’ths
pate: 1. kefalh’; kefa’li
patriarch: 1. patriarxei’o
pavement: 1. pezozro’mio
pawn: 1. opli’ths; stratiw’ths
pea: 1. mpize’li
peace: 1. eirh’nh
peacock: 1. pagw’ni
pear: 1. axla’zi
pearl: 1. margarita’ri
pedal: 1. peta’li
pedestrian: 1. pezo’s
pelican: 1. peleka’nos
peninsula: 1. xerso’nhsos
penis: 1. pe’os
pepper: 1. pipe’ri; piperia’
perchance: 1. ta’xa; ta’xates
perhaps: 1. ta’xa; ta’xates
peril: 1. ki’nzunos
period: 1. kairo’s
periodical: 1. efhmeri’za
Persia: 1. Ira’n; Persi’a | 2. Persi’a
Persian: 1. Pe’rshs | 2. persiko’s | 3. Pe’rshs
petrol: 1. denzi’nh; pmenzi’na
petroleum: 1. petre’laio
phallus: 1. fallo’s
phantom: 1. stoixeio’; fa’ntasma; fa’sma
pharmaceutical: 1. iatrikh’
phase: 1. fa’sh
pheasant: 1. fasiano’s
philosopher: 1. filo’sofos
philosophy: 1. filosofi’a
phlegm: 1. mh’za
phosphorus: 1. fwsfo’ros
photograph: 1. fwtografi’a | 2. fwtografi’a
photographer: 1. fwtogra’fos | 2. fwtogra’fos
physical: 1. fusiko’s
physician: 1. giatro’s; iatro’s
physics: 1. fusikh’
piano: 1. pia’no
picture: 1. eiko’na | 2. zwgrafia’; zwgrafikh’
piece: 1. tri’mma
pig: 1. gourou’ni; xoi’ros
pigeon: 1. periste’ri | 2. periste’ri
piglet: 1. gru’llos
pigmy: 1. na’nos
pillar: 1. kolw’na
pilot: 1. pilo’tos | 2. pilo’tos
pine: 1. peu’ko
pineapple: 1. anana’s
pine-tree: 1. peu’ko
pipe: 1. tsimpou’ki
pirate: 1. koursa’ros; peirath’s
pistol: 1. pisto’li
pitch: 1. pi’ssa; pissw’nw
pitcher: 1. kana’ta
place: 1. to’pos | 2. to’pos
place of worship: 1. ekklhsi’a; nao’s
plain: 1. pezi’o | 2. safh’s; fanero’s
plane: 1. aeropla’no | 2. pla’tanos
planet: 1. planh’ths
plane-tree: 1. pla’tanos
platform: 1. pro’gramma
plentiful: 1. a’pletos | 2. a’pletos
plough: 1. ale’tri; a’rotro
plum: 1. zama’skhno
poem: 1. poi’hma
poison: 1. farma’ki
Poland: 1. Polwni’a
pole: 1. po’los
police: 1. astunomi’a
policeman: 1. astuno’mos | 2. astuno’mos
policy: 1. politika’; politikh’
politician: 1. politeuth’s
politics: 1. politika’; politikh’
polyp: 1. polu’pous
pope: 1. Pa’pas
poplar: 1. leu’ka
popular: 1. zhmofilh’s
pork: 1. xoirino’
portrait: 1. portrai’to
Portugal: 1. Portogali’a
Portuguese: 1. portogaliko’s | 2. Portoga’los
position: 1. to’pos
possibility: 1. zunato’thta
possibly: 1. ta’xa; ta’xates
postage stamp: 1. grammato’shmo
postman: 1. taxuzro’mos
potato: 1. pata’ta
pound: 1. li’tra | 2. li’dra
pound sterling: 1. sterli’na
powder: 1. pou’zra
precipice: 1. a’dussos; da’raðro
president: 1. pro’ezros
price: 1. ti’mhma
pricey: 1. akrido’s
priest: 1. iere’as; papa’s; pasofo’ros
prison: 1. fulakh’ | 2. fulakh’ | 3. fulakh’
professor: 1. kaðhghth’s
profit: 1. apoladh’
profound: 1. daðu’s
profuse: 1. a’pletos
programme: 1. pro’gramma
prologue: 1. pro’logos
promise: 1. upo’sxesh
propaganda: 1. propaga’nza
prophet: 1. ma’nths
prostitute: 1. po’rnh; pouta’na
psalm: 1. psalmo’s
psychiatrist: 1. psuxi’atros
psychiatry: 1. psuxiatrikh’
psychic: 1. psuxiko’s
psychologist: 1. psuxolo’gos
psychology: 1. psuxologi’a
publicity: 1. propaga’nza
pyjamas: 1. putza’ma
pyramid: 1. purami’za
queen: 1. dasi’lissa
quicksilver: 1. uzra’rguros
quite: 1. li’an
rabbi: 1. raddi’nos
rabbit: 1. koune’li
rabies: 1. uzrofodi’a
race: 1. genea’; ge’nos; ra’tsa; fa’ra; fulh’
radio: 1. razio’fwno
radish: 1. rapa’ni; repa’ni
radium: 1. ra’zio
railway carriage: 1. dago’ni
rain: 1. droxh’
rainbow: 1. i’riza
rand: 1. oroseira’
rank: 1. stoi’xos
raspberry: 1. sme’ouro
rat: 1. pontiko’s
rather: 1. liga’ki; li’go; li’gos | 2. nai
ravine: 1. lagka’zi
ray: 1. akti’na
razor: 1. zura’fi
realist: 1. realisth’s
reality: 1. alh’ðeia
red: 1. eruðro’s; ko’kkinos | 2. eruðro’s; ko’kkinos
regularly: 1. suxna’
religion: 1. ðrhskei’a
renown: 1. zo’za
repertoire: 1. reperto’rio
reply: 1. apa’nthsh; apokri’nomai
republic: 1. zhmokrati’a
republican: 1. zhmokratiko’s
restaurant: 1. estiato’rio
reward: 1. amoidh’
rheumatism: 1. reumatismo’s
rhino: 1. rino’keros
rhinoceros: 1. rino’keros
rhyme: 1. ri’ma
rhythm: 1. ruðmo’s
rice: 1. o’ruza; ru’zi
right away: 1. ame’sws
right now: 1. ame’sws
ring: 1. zaktuli’zi
road: 1. zro’mos
robber: 1. lhsth’s
rock: 1. dra’xos
Roman: 1. Rwmai’os | 2. rwmaïko’s | 3. Rwmai’os
Romania: 1. Roumani’a | 2. Roumani’a
Romanian: 1. roumaniko’s | 2. Rouma’nos
romantic: 1. romantiko’s
Rome: 1. Rw’mh
roof: 1. ste’gasma; ste’gh
room: 1. ða’lamos; ka’mara
rooster: 1. ko’koras
root: 1. ri’za
rope: 1. kalw’zio; trixia’
rose: 1. ro’zo
route: 1. zro’mos
routine: 1. routi’na
row: 1. stoi’xos
rubber: 1. la’stixo
ruby: 1. roumpi’ni
rudiments: 1. alfa’duto
ruin: 1. rhma’zi
rum: 1. rou’mi
Rumanian: 1. roumaniko’s
rump: 1. kw’los
Russia: 1. Rwsi’a
Russian: 1. Rw’sos
rye: 1. si’kalh
Sabbath: 1. Kuriakh’; Sa’ddato
sack: 1. saki’; sa’kos; taga’ri
sacred: 1. a’gios; ðei’os; iero’s; o’sios
sadism: 1. sazismo’s
sadist: 1. sazisth’s
safety-belt: 1. swsi’dio
sagacious: 1. noh’mwn
sailor: 1. nau’ths
salami: 1. sala’mi
salary: 1. misðo’s
saleswoman: 1. pwlh’tria
salmon: 1. solomo’s
salt: 1. alati’zw
sand: 1. a’mmos
sandal: 1. pe’zilo; sanza’li
sandwich: 1. sa’ntouits
sardine: 1. sarze’la
Sassenach: 1. Eggle’zos
Satan: 1. Satana’s
Satanic: 1. sataniko’s
satellite: 1. zorufo’ros
Saturday: 1. sa’ddato
sauce: 1. sa’ltsa
saucer: 1. tasa’ki
sausage: 1. louka’niko
scandal: 1. kakoglwssia’
scenery: 1. topi’o
sceptre: 1. skh’ptro
school: 1. sxolei’o
science: 1. episth’mh
scientific: 1. episthmoniko’s
scientist: 1. episth’mwn
scorpion: 1. sko’rpios
screw: 1. koxli’as
screwdriver: 1. katsadi’zi
sea: 1. ða’lassa; po’ntos
sea-dog: 1. fw’kia
seagull: 1. gla’ros
seal: 1. fw’kia
seaside: 1. akrogia’li; gialo’s; perigia’li
season: 1. saizo’n
secret: 1. apo’rrhtos | 2. mhsth’rio; mustiko’
seed: 1. spe’rma; spo’ros
seemingly: 1. ta’xa; ta’xates
September: 1. Septe’mdrios; Septe’mdros
sergeant: 1. smhni’as
serious: 1. e’gkuos
serpent: 1. fi’zi
set: 1. kopa’zi
settlement: 1. apoiki’a
seven: 1. epta’
seventeen: 1. zekaepta’
seventy: 1. edzomh’nta
sex: 1. sunousi’a
shade: 1. i’skios; skia’
shadow: 1. i’skios; skia’
shallow: 1. adaðh’s
shamrock: 1. trifu’lli
shark: 1. karxari’as
shawl: 1. sa’li
sheep: 1. pro’dato
sheet: 1. fu’llo
she-goat: 1. katsi’ka
shepherd: 1. tsompa’nhs; tsopa’nhs
shield: 1. asmi’za
shilling: 1. seli’ni
ship: 1. kara’di
shirt: 1. pouka’miso
shoe: 1. papou’tsi
shoemaker: 1. tsagka’rhs | 2. tsagka’rhs
shop: 1. magazi’
shore: 1. akrogia’li; gialo’s; perigia’li
shorthand: 1. stenografi’a
shortness of breath: 1. a’sðma
shoulder: 1. w’mos
shower: 1. ntou’s
siblings: 1. aze’lfia
sidewalk: 1. pezozro’mio
sign: 1. su’nðhma | 2. su’mdolo
signal: 1. su’nðhma | 2. su’mdolo
sign-board: 1. asmi’za
silence: 1. siwph’
silent: 1. siwphro’s
silhouette: 1. siloue’ta
silk: 1. meta’zi
silkworm: 1. metazoskw’lhkas
silver: 1. a’rguros; ash’mi
sin: 1. amarta’nw
since: 1. gia; zio’ti
single: 1. a’gamos; anu’panzros
siphon: 1. sifo’ni
sir: 1. ku’rios
sister: 1. azelfh’
sister-in-law: 1. kounia’za
six: 1. e’zi
sixteen: 1. zekae’zi
sixty: 1. ezh’nta
skeleton: 1. ske’leðro; skeleto’s | 2. ske’leðro; skeleto’s
skeptical: 1. skeptiko’s
skin: 1. pe’tsa
skull: 1. krani’o
sky: 1. ourano’s
sky blue: 1. gala’zios
slander: 1. kakoglwssia’
slave: 1. zou’lh; zou’los; skla’dos
sleep: 1. u’pnos
slender: 1. sde’ltos
slim: 1. sde’ltos
small: 1. mikro’s
smile: 1. xamo’gelo
smith: 1. sizera’s; sizhrourgo’s
smokestack: 1. kamina’za; kapnozo’xos
snail: 1. koxli’as; sa’liagkas
snake: 1. fi’zi
snot: 1. mh’za
snow: 1. xio’ni
snowflake: 1. nifa’za
soap: 1. sapou’ni
socialist: 1. sosialisth’s
society: 1. le’sxh
sodium: 1. na’trio
sofa: 1. kanape’s | 2. kanape’s
soil: 1. uzro’geios; ufh’lios
soiled: 1. lerwme’no s
solair: 1. hliako’s
soldier: 1. opli’ths; stratiw’ths
solicitor: 1. zikhgo’ros
some: 1. liga’ki; li’go; li’gos | 2. kane’is
somebody: 1. kane’is
someone: 1. kane’is
some one: 1. kane’is
somewhat: 1. liga’ki; li’go; li’gos
son: 1. guio’s
sorcerer: 1. ma’gos; ma’nths
soul: 1. pneu’ma; psuxh’
sound: 1. h’xos
soup: 1. sou’pa
sour: 1. o’zinos
source: 1. phga’zi; phgh’
south: 1. no’tios | 2. notia’; no’tos
southern: 1. no’tios
spaceman: 1. astronau’ths
Spain: 1. Ispani’a
Spaniard: 1. Ispano’s
Spanish: 1. ispaniko’s
spear: 1. zo’ru; lo’gxh
speech: 1. lo’gos
sperm: 1. spe’rma; spo’ros | 2. spe’rma
spinach: 1. spana’ki
spine: 1. ra’xh; raxokokkalia’ | 2. ra’xh; raxokokkalia’ | 3. ra’xh; raxokokkalia’
spinster: 1. zespoini’s
spoon: 1. kouta’li
spot: 1. to’pos
spouse: 1. su’zugos
spray gun: 1. pisto’li
spring: 1. phga’zi; phgh’ | 2. a’noizh
springtime: 1. a’noizh
square decametre: 1. kopa’zi
squirrel: 1. ski’ouros
stage: 1. fa’sh
staircase: 1. kli’maka
stairs: 1. kli’maka
stamp: 1. grammato’shmo
star: 1. aste’ri; a’stro
state: 1. politei’a
statement of policy: 1. pro’gramma
statue: 1. a’galma
steam: 1. atmo’s; axno’s; uzratmo’s
steamship: 1. atmo’ploio; dapo’ri
steel: 1. atsa’li
stenography: 1. stenografi’a
sting: 1. kentri’
stone: 1. li’ðinos | 2. liða’ri
store: 1. magazi’
storey: 1. o’rofos
storm: 1. ðu’ella; kataigi’za; trikumi’a
story: 1. o’rofos | 2. istori’a | 3. zih’ghma; istori’a
strategic: 1. strathgiko’s
strategy: 1. strathgikh’; taktikh’
straw: 1. a’xuro; psa’ða
strawberry: 1. fra’oula
stream: 1. re’w | 2. rua’ki
street: 1. zro’mos
streetcar: 1. tra’m
strength: 1. zu’namh
string: 1. kalw’zio; trixia’
strong: 1. zunato’s
student: 1. maðhth’s; foithth’s
stupid: 1. saxlo’s
substantive: 1. ousiastiko’
subterfuge: 1. ko’lpo
success: 1. epituxi’a
sugar: 1. za’xarh
suit: 1. stolh’
suitcase: 1. dali’tsa
sulphur: 1. ðeia’fi
sultan: 1. soulta’nos
summer: 1. ðe’ros; kalokai’ri
sun: 1. hliako’s | 2. liaka’za | 3. h’lios
sun-: 1. hliako’s
Sunday: 1. Kuriakh’
sunset: 1. eliodasi’lema
sunshine: 1. liaka’za
superficial: 1. adaðh’s
sure: 1. si’gouros
surely: 1. nai
surgeon: 1. xeirourgo’s
surname: 1. epw’numo
swallow: 1. xelizo’ni
swamp: 1. da’ltos; e’los; te’lma
swan: 1. ku’knos
swarm of bees: 1. meli’ssi
Swede: 1. Souhzo’s
Sweden: 1. Souhzi’a
Swedish: 1. souhziko’s
swine: 1. gourou’ni; xoi’ros
Swiss: 1. eldetiko’s | 2. Eldeto’s
Switzerland: 1. Eldeti’a
sword: 1. spaði’
sycamore: 1. pla’tanos
symbol: 1. su’mdolo
syphilis: 1. su’filh
Syria: 1. Suri’a
Syrian: 1. suriako’s | 2. Su’rios
system: 1. me’ðozos
tact: 1. ta’kt
tactic: 1. taktikh’
tactics: 1. taktikh’
tailor: 1. raptika’
tale: 1. zih’ghma; istori’a
talisman: 1. fulaxto’
tall: 1. pureto’s
tangerine: 1. mantari’ni
tar: 1. pi’ssa; pissw’nw
tart: 1. o’zinos
tavern: 1. tade’rna
taxi: 1. tazi’
tea: 1. tsa’i
teacher: 1. zaska’la | 2. za’skalos; kaðhghth’s
tea-pot: 1. tsagie’ra
telegram: 1. thlegra’fhma
telegraph: 1. thle’grafos
telephone: 1. thle’fwno
telescope: 1. thlesko’pio
television: 1. thleo’rash
temperature: 1. ðermokrasi’a
temple: 1. mhli’ggi | 2. nao’s; te’menos
ten: 1. ze’ka
tennis: 1. te’nis
tent: 1. te’nta
ten thousand: 1. mu’rioi
terrestrial: 1. gh’inos
terrible: 1. tromero’s
terrorism: 1. tromokrati’a
testicle: 1. o’rxhs
text: 1. kei’meno
thanks: 1. euxaristw’
thank you: 1. euxaristw’
that: 1. ti | 2. poios
the: 1. h; o; ta; to
theatre: 1. ðe’atro
the day before yesterday: 1. proxðe’s
theft: 1. kle’psimo; kloph’
the Netherlands: 1. Ollanzi’a
theocracy: 1. ðeokrati’a
theology: 1. ðeologi’a
theory: 1. ðewri’a
there: 1. autou’ | 2. autou’
thermometer: 1. ðermo’metro
these days: 1. tw’ra
thief: 1. kle’pths; kle’fths
thing: 1. pra’gma
thirst: 1. zi’psa
thirsty: 1. zipsasme’nos
thirteen: 1. zekatrei’s; zekatri’a
thirty: 1. tria’nta
thorn: 1. agka’ði; kentri’
thou: 1. esu’; se’na | 2. esu’; se’na | 3. esu’; se’na
though: 1. kai’toi
thousand: 1. xilia’za; xi’lioi
threat: 1. apeilh’
three: 1. treis; tri’a
throat: 1. larh’ggi
throne: 1. ðro’nos
thumb: 1. anti’xeiras | 2. anti’xeiras
thunder: 1. dronth’
Thursday: 1. Pe’mpth
ticket: 1. eisth’rio
tiger: 1. ti’grh
till: 1. ws
tillage: 1. gewponi’a
timber: 1. zu’lo
time: 1. w’ra | 2. kairo’s; xro’nos
Titan: 1. satra’phs
toga: 1. th’dennos
toilet: 1. apoxwrhth’rio; kampine’s; touale’ta
token: 1. su’nðhma | 2. su’mdolo
tomato: 1. ntoma’ta
tomb: 1. mnh’ma; ta’fos; tu’mdos
tomorrow: 1. au’rio
tongue: 1. glw’ssa | 2. glw’ssa
tooth: 1. zo’nti
toothache: 1. pono’zontos
tooth-brush: 1. ozonto’dourtsa
torpedo: 1. torpi’lh
tortoise: 1. xelw’na
to some extent: 1. liga’ki; li’go; li’gos
total: 1. sunoliko’s
tourist: 1. touri’stas
towel: 1. proso’psi
town: 1. a’stu; po’lh
tractor: 1. trakte’r
tradition: 1. e’ðimo
tragedy: 1. tragwzi’a
train: 1. trai’no | 2. trai’no
tram: 1. tra’m
transgression: 1. amarta’nw
traveller: 1. ozoipo’ros; taziziw’ths
tree: 1. ze’nzro
trefoil: 1. trifu’lli
triangle: 1. tri’gwno
triangular: 1. trigwniko’s
tribe: 1. fulh’
trick: 1. ko’lpo
trickery: 1. ko’lpo
trigonometry: 1. trigwnometri’a
trip: 1. tazi’zi
trombone: 1. trompo’ni
trousers: 1. pantalo’ni
trout: 1. pe’strofa
truck: 1. kamio’ni | 2. kamio’ni
trumpet: 1. sa’lpigka; trompe’ta
truth: 1. alh’ðeia | 2. alh’ðeia
Tuesday: 1. Tri’th
tulip: 1. touli’pa
tummy: 1. koilia’
tune: 1. melwzi’a
Tunisia: 1. Tunhsi’a
Tunisian: 1. tunhsiako’s | 2. Tunh’sios
tunnel: 1. sh’ragga
Turk: 1. Tou’rkos
Turkish: 1. tourkiko’s
turn: 1. stoi’xos
TV: 1. thleo’rash
twelve: 1. zw’zeka
twenty: 1. ei’kosi
twice: 1. zi’s
two: 1. zu’o
typewriter: 1. grafomhxanh’
typhoon: 1. tufw’nas
typist: 1. zaktulogra’fos
tyranny: 1. turanni’a
tyrant: 1. tu’rannos
ugly: 1. zuseizh’s
umbrella: 1. ompre’lla
uncle: 1. ðei’os
unclean: 1. lerwme’no s
uniform: 1. stolh’
United States of America: 1. Amerikh’; Hnwme’nes Politei’es Amerikh’s
universe: 1. ko’smos; oikoume’nh
unmarried: 1. a’gamos; anu’panzros
unmarried woman: 1. zespoini’s
until: 1. ws
upon: 1. peri’
uranium: 1. oura’nio
urine: 1. katourlio’; ou’ra
us: 1. emei’s
USA: 1. Amerikh’; Hnwme’nes Politei’es Amerikh’s
US citizen: 1. Amerikano’s
uterus: 1. mh’tra
valiant: 1. anzrei’os; gennai’os
valise: 1. dali’tsa
valley: 1. koila’za
valuable: 1. akrido’s
value: 1. ti’mhma
vampire: 1. druko’lakas
vapor: 1. atmo’s; axno’s; uzratmo’s
vapour: 1. atmo’s; axno’s; uzratmo’s
vase: 1. da’zo
vaseline: 1. dazeli’nh
veal: 1. mosxa’ri
ventilator: 1. aeristh’ras; anemisth’ras
verb: 1. rh’ma
very: 1. li’an
very much: 1. li’an
vessel: 1. kana’ta; ka’ssa; kouti’; saki’; sa’kos | 2. da’zo | 3. kara’di
victim: 1. ðu’ma
vigour: 1. zu’namh
village: 1. xwrio’
vine: 1. klh’ma
vinegar: 1. zu’zi
viper: 1. e’xizna; oxia’
virgin: 1. ko’rh; kori’tsi; parðe’nos
visitor: 1. mousafi’rhs
vitamin: 1. ditami’nh
vocabulary: 1. leziko’
voice: 1. lali’a | 2. lali’a
volcano: 1. hfai’steio
vote: 1. lali’a
vowel: 1. fwnh’en
voyage: 1. tazi’zi
wadding: 1. dat
wage: 1. misðo’s
wages: 1. misðo’s
waggon: 1. dago’ni
waiter: 1. gkarso’nh; serdito’ros
waitress: 1. serdito’ra
wall: 1. toi’xos
walnut: 1. karu’zi
walnut-tree: 1. karuzia’ | 2. karuzia’
waltz: 1. da’ls
war: 1. po’lemos
warlock: 1. ma’gos; ma’nths
warm: 1. ðermo’s
warmth: 1. zestasia’; ze’sth; zwhro’thta; ðermo’thta
wasp: 1. sfh’ka
watch: 1. rolo’i
watchmaker: 1. rologa’s
water: 1. uzro’dios | 2. nero’; u’zwr
water-: 1. uzro’dios
waterfall: 1. katarra’kths | 2. katarra’kths
waterlily: 1. nou’faro
water-melon: 1. karpou’zi | 2. karpou’zi
wave: 1. ku’ma
wax: 1. keri’
way: 1. e’ðimo; e’zh; fusiko’ | 2. zro’mos
we: 1. emei’s
weasel: 1. nufi’tsa
weather: 1. kairo’s
Wednesday: 1. Teta’rth
week: 1. edzoma’za
week-end: 1. saddatokh’riako
welcome: 1. kalwsori’zw
well: 1. kalama’ri | 2. ugieino’s; ugih’s
wench: 1. kope’lla; ko’rh; kori’tsi; ne’a
western: 1. zutiko’s
whale: 1. kh’tos; fa’laina
what: 1. ti | 2. ti
what for: 1. giati’
wheat: 1. sita’ri
wheel: 1. ro’za
wheeziness: 1. a’sðma
when: 1. po’te | 2. po’te | 3. po’te | 4. po’te
which: 1. poios | 2. poios
while: 1. kairo’s; xro’nos
white: 1. a’spros; leuko’s | 2. a’spros; leuko’s
who: 1. poios
whole: 1. sunoliko’s
whore: 1. po’rnh; pouta’na | 2. po’rnh; pouta’na
why: 1. giati’ | 2. giati’
widow: 1. xh’ra
widower: 1. xh’ros
wife: 1. sumdi’a
willow: 1. itia’
wind: 1. a’nemos
window: 1. para’ðuro
wine: 1. krasi’; oi’nos
winter: 1. xeimw’nas
wire: 1. su’rma
wireless: 1. razio’fwno
witch: 1. ma’gissa; stri’gla; stri’ggla
without: 1. a’neu; zi’xws
wizard: 1. ma’gos; ma’nths
wolf: 1. lu’kos
woman: 1. gunai’ka
womb: 1. mh’tra
wood: 1. zu’lo
wooden: 1. zi’linos
woods: 1. za’sos
wool: 1. ma’llinos | 2. malli’
word: 1. le’zh; rh’ma
world: 1. ko’smos; oikoume’nh
worm: 1. skoulh’ki
worshipper: 1. la’trhs
worth: 1. ti’mhma
wound: 1. ladwmatia’; plhuh’
wrench: 1. kleizi’
wrist: 1. karpo’s | 2. karpo’s
writer: 1. logote’xnhs; suggrafe’as; sunta’kths
writing-desk: 1. grafei’o
writing desk: 1. grafei’o
yacht: 1. giw’t
yard: 1. ua’rza | 2. ua’rza
ye: 1. esu’; se’na | 2. esu’; se’na
year: 1. e’tos; xronia’
yellow: 1. ki’trinos
yesterday: 1. exðe’s; xðe’s
yet: 1. alla’; o’mws
yoghourt: 1. giaou’rti
yoghurt: 1. giaou’rti
yon: 1. autou’
yonder: 1. autou’
you: 1. esu’; se’na | 2. esu’; se’na | 3. esu’; se’na | 4. esu’; se’na
youngster: 1. e’fhdos
youth: 1. e’fhdos
Yugoslav: 1. giougkosladiko’s | 2. Giougkosla’dos
Yugoslavia: 1. Giougkosladi’a
Yugoslavian: 1. giougkosladiko’s | 2. Giougkosla’dos
Yule: 1. Xristou’genna
zenith: 1. zeni’ð
zero: 1. mhze’n
zeta: 1. zh’ta
zinc: 1. tsi’gkos; pseuza’rguros
zipper: 1. fermoua’r
zone: 1. zw’nh
zoology: 1. zwologi’a