Index


English to Frisian

ABC: 1. abee
African marigold: 1. túnkaantsje
All Hallows: 1. Alderheljen
All Saints’ Day: 1. Alderheljen | 2. Alderheljen
All Souls’ Day: 1. Aldersielen
America: 1. Amearika
American: 1. Amerikaan | 2. Amerikaan
American Indian: 1. yndiaan
April: 1. april, gersmoanne
Arabian: 1. Arabysk
Arabic: 1. Arabysk
Ascension Day: 1. Himelfeartsdei
Asian: 1. Aziatysk
Asiatic: 1. Aziatysk
August: 1. augustus, rispmoane
Austria: 1. Eastenryk
Austrian: 1. Eastenryksk | 2. Eastenriker
Baltic Sea: 1. Eastsee
Belgian: 1. Belgysk | 2. Bels
Bible: 1. Bibel
Britain: 1. Grut-Brittanje
British: 1. Britsk
China: 1. Sina, Sjina
Chinaman: 1. Sinees, Sjinees
Chinese: 1. Sineesk, Sjineesk | 2. Sinees, Sjinees
Christ: 1. Kristus
Christian: 1. kristlik | 2. kristen
Christmas: 1. Krysttiid
Cinderella: 1. Jiskepûster
Danish: 1. Deensk
December: 1. desimber, wintermoanne
Dutch: 1. Hollânsk | 2. Nederlânsk
Dutchman: 1. Hollanner | 2. Nederlanner
East: 1. easten
Easter: 1. Peaske
Egyptian: 1. Egyptner
England: 1. Ingelân | 2. Ingelân
English: 1. Ingelsk
Englishman: 1. Ingelsman
Europa: 1. Europa | 2. Europa
Europe: 1. Europa
European: 1. Europeesk
February: 1. febrewaris, sellemoanne
Flanders: 1. Flaanderen
Flemming: 1. Flaming
Flemmish: 1. Flaamsk
France: 1. Frankryk
French: 1. Frânsk
Frenchman: 1. Frânsman
Friday: 1. freed
Friesland: 1. Fryslân
Frisian: 1. Frysk | 2. Fries | 3. Frysk | 4. Fries
German: 1. Dútsk | 2. Dútser
Germany: 1. Dútslân
God: 1. God
God’s acre: 1. tsjerkhôf
Good Friday: 1. Goedfreed
Great Britain: 1. Grut-Brittanje
Greece: 1. Grikelân
Greek: 1. Gryks | 2. Gryk
Guelderland: 1. Gelderlân
Guelders: 1. Gelderlân
Hebrew: 1. hebrieusk | 2. joad
Holland: 1. Hollân | 2. Nederlân
Hollander: 1. Hollanner
Iceland: 1. Iislân
Icelander: 1. Iislanner
Indian: 1. Yndysk | 2. yndiaan
Ireland: 1. Ierlân
Irish: 1. Iersk
Israelite: 1. Israelyt
Japanese: 1. Japansk
Jew: 1. joad | 2. joad
Jewish: 1. hebrieusk
July: 1. haaimoanne, july
June: 1. juny, simmermoanne
Latin: 1. Latyn
March: 1. foarjiersmoanne, maart
May: 1. blommemoanne, maaie
Miss: 1. frijster
Mister: 1. hear, mynhear
Monday: 1. moandei
Mr.: 1. hear, mynhear
Mrs.: 1. frou, mefrou
Negro: 1. neger
New Year: 1. nijjier
North: 1. noarden
North Sea: 1. Noardsee
Norway: 1. Noarwegen
Norwegian: 1. Noarsk | 2. Noar
November: 1. novimber, slachtmoanne
October: 1. wynmoanne
Oriental: 1. eastersk
Palm Sunday: 1. Palmpeaske, Palmsnein
Paris: 1. Parys
Parthian: 1. diel | 2. diel
Persian: 1. Perzysk
Poland: 1. Poalen
Pole: 1. Poal
Roman: 1. Romeinsk
Russia: 1. Ruslân | 2. Ruslân
Russian: 1. Russysk
Saint John’s-wort: 1. sintjanskrûd
Saint Nicholas: 1. Sinteklaas
Salvation Army: 1. Heilsleger
Sassenach: 1. Ingelsman
Saxon: 1. Saksysk | 2. Saks
Scandinavian: 1. Skandinavysk
Scot: 1. Skot
Scotland: 1. Skotlân
Scotsman: 1. Skot
Scottish: 1. Skotsk
September: 1. hjerstmaonne, septimber
Sout-East Asia: 1. Súdeast-Azië
South Africa: 1. Súd-Afrika
South African: 1. Súdafrikaansk
South America: 1. Súd-Amearika
South American: 1. Súdamerikaansk
Spaniard: 1. Spanjoal
Spanish: 1. Spaansk
St. Nicholas: 1. Sinteklaas
Swede: 1. Sweed
Sweden: 1. Sweden
Swedish: 1. Sweedsk
Swiss: 1. Switsersk
Switzerland: 1. Switserlân
TV: 1. televyzje
TV set: 1. televyzjetastel
Tersoal: 1. Tersoal
Terzool: 1. Tersoal
The Hague: 1. Den Haach
Thursday: 1. tongersdei
Tom Thumb: 1. Tomke
Tuesday: 1. tiisdei
USA: 1. Amearika
US citizen: 1. Amerikaan
United States of America: 1. Amearika
Wednesday: 1. woansdei
Xanthippe: 1. fekke, helheak, tange
Yule: 1. Krysttiid
Zealand: 1. Seelân
a: 1. yn | 2. ien, immen | 3. in
abandon: 1. ferlitte
abandoned: 1. skamteleas
abase: 1. fernederje
abasement: 1. fernedering
abashed: 1. ferlegen
abate: 1. ferswakje
abatement: 1. efterútgong
abbreviate: 1. bekoartsje, ferkoartsje
abbreviation: 1. ôfkoarting
abdomen: 1. liif
abele: 1. abeelje, abeeljebeam
aberrance: 1. ôfdwaling
aberration: 1. fersin, flater
abet: 1. oanhysje, oansjasje
abhor: 1. ferspuie
abhorrence: 1. grize, ôfgriis, ôfskrik | 2. grize, ôfgriis
abhorrent: 1. in griis, ôfgryslik
abide: 1. biidzje, ferwachtsje, wachtsje | 2. lijen | 3. ôfwachtsje
ability: 1. betûftens, kundigens | 2. fermogen, macht
abject: 1. earmhertich, earmoedig, heukerich, skiterich
abjuration: 1. ôfswarren
abjure: 1. ôfswarre | 2. annulearje, ôfsizze, skrasse
able: 1. betûft, kundich
abode: 1. went, wente
abolish: 1. ôfskaffe | 2. annulearje, ôfsizze, skrasse
abominable: 1. in griis, ôfgryslik
abominate: 1. ferspuie
abomination: 1. grize, ôfgriis, ôfskrik
abort: 1. fale, feile, mislearje
abortion: 1. mislearring
abortive: 1. idel
about-face: 1. feroaring
about: 1. oanbelangjende | 2. oer | 3. neistenby, sawat
above-board: 1. earlik
above: 1. benoarden, noard fan
abrade: 1. skave
abrasion: 1. skram
abreact: 1. ôfreagearje
abridge: 1. begrinzgje | 2. bekoartsje, ferkoartsje
abridgement: 1. gearfetting
abroad: 1. bûten
abrogate: 1. ôfskaffe | 2. annulearje, ôfsizze, skrasse
abscess: 1. swolm
absence: 1. ôfwêzigens | 2. brekme
absent: 1. ôfwêzich | 2. ôfwêzich
absolute: 1. abslút | 2. abslút | 3. abslút | 4. abslút | 5. alles omfiemjend, hiel, totaal | 6. grinsleas
absolute ruler: 1. allinnehearsker, despoot
absolution: 1. ferjouwing
abstract: 1. ôfnimme | 2. gearfetsje | 3. gearfetting
abstraction: 1. dieverij
absurd: 1. absurd, healwiis
abundance: 1. rykdom, rikens
abuse: 1. rache | 2. misbrûke | 3. misbrûk | 4. misledigje | 5. mislediging
abut: 1. neistlizze
abysmal: 1. hopeleas
abyss: 1. djipte, ôfgrûn
academic: 1. akademysk | 2. studint | 3. akademysk | 4. akademikus
academy: 1. akademy
accelerate: 1. ferfoarlikje
accent: 1. aksint | 2. aksint
accept: 1. oanfurdigje, oannimme
acceptable: 1. te oanfurdigjen
acceptance: 1. oanfurdigjen
access: 1. oanfal, oerhaal, raam | 2. tagong | 3. oandrang, oandrift, oandriuw
accession: 1. oanwinst | 2. oangean fan syn amt
accessory: 1. oanhingsel
accident: 1. ûngelok
acclaim: 1. earne mei ynstimme, hantsjeklappe | 2. hantsjeklappen, ynstimming
acclamation: 1. hantsjeklappen, ynstimming
acclimate: 1. bewaarje
acclimatize: 1. bewaarje
accommodation: 1. akkoart | 2. akkoart, ôfspraak | 3. went, wente
accomodate: 1. besljochtsje, dien meitsje, ôfmeitsje
accompaniment: 1. begelieding | 2. begelieding
accompanist: 1. begelieder
accompany: 1. begeliede, beselskipje
accomplished: 1. betûft
accomplishment: 1. died
accord: 1. akkoart, oerienstimming | 2. akkoart, ôfspraak
accordance: 1. akkoart, oerienstimming
according as: 1. neffens
according to: 1. neffens
accost: 1. oanklampe, oansprekke
account: 1. ferklearring | 2. reden | 3. ferklearring | 4. leauwe | 5. ôfrekken | 6. motyf | 7. achtenearje, achtsje, miene
accountable: 1. ferklearber | 2. ferantwurdlik | 3. ferantwurdlik | 4. ferantwurdlik | 5. ferantwurdlik
account for: 1. ferklearje | 2. beänderje
accredit: 1. leauwe
accretion: 1. groei, oanwaaks
accrue: 1. ôfskaaie, ôfstamje | 2. oangroeie, oanwaakse, waakse
accurate: 1. krekt | 2. krekt, presiis | 3. skrutel
accusal: 1. beskuldiging | 2. oanklacht
accusation: 1. beskuldiging | 2. oanklacht | 3. oanklacht
accuse: 1. beskuldigje, ferkleie | 2. ferkleie, oanbringe, oankleie | 3. beskuldigje | 4. ferkleie, oankleie
accused: 1. beskuldige | 2. ferklage, oanklage
accuser: 1. ferklikker
accustom: 1. oanwenne
accustomed: 1. bewend, gewoan
accustom oneself: 1. wenne
ace: 1. aas
acerbic: 1. bekjelûkerich | 2. bekjelûkerich | 3. bitsich, skerp
acerbity: 1. skerpens, skerpte
ache: 1. pine
achieve: 1. dwaen, oanmeitsje
achievement: 1. died | 2. died
acid: 1. bekjelûkerich | 2. sarkastysk
acknowledge: 1. bekenne, bychtsje
acknowledgement: 1. bycht
acolyte: 1. oanhinger | 2. oanhinger
acorn: 1. ikel
acquaint: 1. oansizze
acquaintance: 1. kunde
acquire: 1. oanhannelje, oankeapje, oanriede, oantuge
acquisition: 1. oanwinst | 2. keap | 3. keap
acquittal: 1. ôfbetelling
acrid: 1. bekjelûkerich
acrimony: 1. skerpens, skerpte
across: 1. dwers
across from: 1. tsjin
act: 1. krewearje | 2. died | 3. akte, útkomste | 4. akte, útkomste | 5. dwaen, oanmeitsje | 6. died | 7. beynfloedzje
action: 1. aksje | 2. died | 3. fjochtsjen, striid | 4. died | 5. beynfloeding, ynfloed | 6. proses, rjochtsaak
action committee: 1. aksjebinde
action group: 1. aksjebinde
activate: 1. aktivearje | 2. feroarsaakje
active: 1. warber | 2. warber | 3. warber | 4. warber | 5. krigel, warber
activity: 1. aksje | 2. warberens | 3. animo, belangstelling
actor: 1. spylder
actress: 1. spylster
actual: 1. feitlik | 2. hjoeddeisk
actually: 1. feitlik, winliken
actuate: 1. bewege, ferwege | 2. oandriuwe
act for: 1. fertsjinwurdigje
acuity: 1. skerpens, skerpte | 2. omtinken, regaad
acute: 1. driuwend, hommels opkommend
ad: 1. advertinsje, oankundiging
adamant: 1. bonkehurd
adapt: 1. oanbringe, oanpasse, ôfstimme | 2. oanbringe, oanpasse, ôfstimme
adaptation: 1. oanpassing
add: 1. bydwaan
adder: 1. njirre
addition: 1. oanhingsel
additional: 1. ekstra
addled: 1. ferrotte
address: 1. adressearje | 2. adres | 3. oanklampe, oansprekke
addressee: 1. adressearre | 2. adressearre
adept: 1. oanhinger
adequate: 1. passend, te pas
adhere: 1. ôfstimme
adherent: 1. oanhinger
adherents: 1. oanhing | 2. oanhing
adieu: 1. farwol
adjacent: 1. neistlizzend | 2. neistlizzend | 3. neistlizzend
adjective: 1. eigenskipswurd
adjoin: 1. neistlizze
adjoining: 1. neistlizzend
adjudication: 1. fonnis
adjunct: 1. oanhingsel
adjust: 1. oanbringe, oanpasse, ôfstimme
adjustment: 1. oanpassing | 2. akkoart
administer: 1. administrearje, de administraasje dwaan, beheare, bestjoere | 2. administrearje, de administraasje dwaan, beheare, bestjoere | 3. administrearje, de administraasje dwaan, beheare, bestjoere
administration: 1. administraasje, behear | 2. administraasje, behear | 3. regear
administrative: 1. administratyf | 2. administratyf
admiration: 1. bewûndering
admire: 1. bewûnderje
admission: 1. oanfurdigjen | 2. tagong | 3. bycht
admission ticket: 1. tagongsbewiis, tagongskaart
admit: 1. bekenne, bychtsje
admittance: 1. tagong
admonish: 1. oanmoanje
admonition: 1. oanmoanning
ado: 1. lawaai, leven
adopt: 1. oanhelje, oannimme | 2. oanhelje, oannimme
adoration: 1. ferearing, oanbidding
adore: 1. ferearje, oanbidde
adulterate: 1. ferfalskje
advance: 1. ferheegje | 2. ferfoarlikje
advantage: 1. foardiel
advantageous: 1. foardielich | 2. geunstich | 3. nuttich
adventure: 1. aventoer
adventurer: 1. aventoersman
adventurous: 1. aventoerlik | 2. aventoerlik | 3. noedlik
adverb: 1. bywurd
adversary: 1. fijân
adverse: 1. fijannich
advertence: 1. omtinken, regaad
advertency: 1. omtinken, regaad
advertise: 1. advertearje, ferkundigje
advertisement: 1. advertinsje, oankundiging
advice: 1. advys, rie, ried
advise: 1. advisearje | 2. advisearje, oanriede, riede
advise against: 1. ôfriede
advocate: 1. advokaat
aerodrome: 1. fleanfjild
aeroplane: 1. fleanmasine, fleantúch
affable: 1. aardig, freonlik
affair: 1. affearen, kwestje, oangelegenheid | 2. fal, gefal
affect: 1. beynfloedzje
affectation: 1. babbelegûchjes, mirakels, skytmirakels
affecting: 1. oandwaanlik | 2. oandwaanlik
affection: 1. leafde
affectionate: 1. oansjitsk | 2. oanhanklik, oanhinklik
affiliation: 1. sibskip
affined: 1. besibbe
affinity: 1. sibskip
affirm: 1. fersekerje, ferwisje
affirmation: 1. fersekering
affix: 1. fêstdwaan
afflict: 1. fertriette
affluence: 1. rykdom, rikens
affluent: 1. ryk
afford: 1. opsmite, produsearje
afraid: 1. lef | 2. benaud, eangstich
afresh: 1. alwer | 2. alwer
after: 1. efter | 2. efter
afterglow: 1. jûnsrea
afterwards: 1. efternei, efteroan
again: 1. alwer | 2. alwer
against: 1. tsjin
age: 1. âldens
agency: 1. agintskip
agenda: 1. bûsboekje, opskriuwboekje | 2. wurklist
agent: 1. agint | 2. fertsjinwurdiger
aggrandize: 1. fergrutsje
aggrandizement: 1. fergrutting
aggression: 1. agresje, oanfal | 2. oanfal, oerhaal, raam
aggressor: 1. oanfaller
aggro: 1. agresje, oanfal
agitated: 1. senuweftich
agonize: 1. folterje, martelje
agonizing: 1. ôfgryslik
agony: 1. benaudens, eangst, eangstme
agrarian: 1. agrarysk | 2. bouboer
agree: 1. ôfprate
agreeable: 1. gefallich
agreed: 1. ôfpraat, okee, sein | 2. okee
agreement: 1. akkoart, oerienstimming | 2. akkoart, ôfspraak
agricultural: 1. agrarysk
agriculture: 1. bou, lânbou | 2. bou, lânbou
aid: 1. assistint | 2. assistint
ailment: 1. sykte
aim: 1. doel
aimless: 1. doelleas
air: 1. loft, lucht
aircraft: 1. fleanmasine, fleantúch
airdrome: 1. fleanfjild
airfield: 1. fleanfjild
airmail: 1. loftpost
airman: 1. fleander
airplane: 1. fleanmasine, fleantúch
airport: 1. lofthaven
airs: 1. alluere
akin: 1. besibbe
alarm: 1. alaarm
alarmbell: 1. needklok
alas: 1. eilaas, spitich, spitigernôch
alcohol: 1. alkohol
alder: 1. els, elzebeam, elzenbeam
alga: 1. seewier
alien: 1. in griis, ôfgryslik | 2. bûtenlânsk, útlânsk | 3. frjemd
alimony: 1. alimintaasje
alive: 1. libben
all-knowing: 1. alwittend
all-powerful: 1. almachtich
all: 1. alderhanne | 2. allegearre, alles | 3. alles | 4. allegearre, alleman, elkenien
allergy: 1. allergy
all about: 1. oeral, rûnom
all of it: 1. alles
all over again: 1. alwer
all sorts: 1. alderhanne
all sorts of: 1. alderhanne
all the: 1. elk
all the time: 1. alfêst | 2. algeduerigen, aloan, efterinoar, oanien
almanac: 1. almenak
almighty: 1. almachtich
almond: 1. mangel
almost: 1. amperoan, benei, beneistenby, hast, omtrint, skraach, skraachwurk
alms: 1. ielmis, jefte
alone: 1. allinne
alongside: 1. nêst, njonken
alphabet: 1. abee | 2. abee, alfabet
alphabetical: 1. alfabetysk
already: 1. al, alfêst
also: 1. ek
altar: 1. alter
alteration: 1. feroaring
alternate: 1. ôfwikseljend | 2. ôfwikselje
alternating: 1. ôfwikseljend
alternation: 1. ôfwikseling
although: 1. alhoewol’t
altogether: 1. allegearre, alles
alum: 1. alún
always: 1. altiten, altyd, hieltiten
amaze: 1. ferbaze
ambassador: 1. seinboade
ambiguous: 1. dûbelsinnich
ambition: 1. ambysje, earsucht
ambulance: 1. sikewein
amend: 1. amendearje, feroarje
amendment: 1. amendemint, feroaringsútstel
ammunition: 1. ammunysje, munysje
among: 1. tusken
amortize: 1. ôflosse, ôfskriuwe
amount: 1. tal, oantal
amputate: 1. ôfsette
amuse: 1. fermeitsje
amusement: 1. fermeits
amusing: 1. fermaaklik
an: 1. in
anaemia: 1. bloedearmoed
analogy: 1. analogy
analyse: 1. analisearje
anatomy: 1. anatomy
anchovy: 1. ansjofisk
ancient: 1. antyk
and: 1. en
and so on: 1. ensafuorthinne
anew: 1. alwer
angel: 1. ingel
angle: 1. hoeke
angry: 1. gek, lilk
anguish: 1. benaudens, eangst, eangstme
animal: 1. dierlik | 2. dier | 3. bist, dier
anise: 1. anys
ankle: 1. ankel
annex: 1. anneksearje, ynliivje
annexation: 1. anneksaasje, ynliving | 2. anneksaasje
annotation: 1. oantekening
announce: 1. advertearje, ferkundigje
annul: 1. annulearje, ôfsizze, skrasse
anonymous: 1. anonym, nammeleas | 2. anonym, nammeleas
another: 1. oar, oars
answer: 1. anderje, antwurdzje | 2. andert, antwurd, beskie
ant: 1. eamelder, miammel
antelope: 1. antiloop
anthology: 1. blomlêzing
anthracite: 1. antrasyt
antidote: 1. tsjingif | 2. tsjingif
antifreeze: 1. antifriesguod
antique: 1. antyk
antique dealer: 1. antykhanneler
antisocial: 1. maatsskiplik net oanpast, ûnmaatskiplik
anus: 1. ears, gat
anvil: 1. ambyld
any: 1. ien, immen | 2. in pear
anybody: 1. ien, immen
anything: 1. eat
anywhere: 1. earne
apart: 1. apart, beskaat
apartment: 1. appartemint, fertrek
apart from: 1. bûten | 2. behalven
aperture: 1. iepening
apiarist: 1. bijker, ymker
apostasy: 1. ôffal
apostate: 1. ôffallich | 2. ôffal
apparently: 1. blykber
appeal: 1. appel | 2. appel
appeal to: 1. oanroppe
appear: 1. ferskine | 2. skine
appearance: 1. ferskining | 2. aspekt, gesicht, oansjen
appear to be: 1. skine
appellation: 1. namme
appendicitis: 1. blinetermûntstekking
applaud: 1. earne mei ynstimme, hantsjeklappe
apple-sauce: 1. apelsmots | 2. apelsmots
apple: 1. apel
applicant: 1. adressant, beswierskriftskriuwer
apply: 1. brûke
appoint: 1. oanstelle
appointment: 1. oanstelling | 2. ôfspraak
appointment book: 1. bûsboekje, opskriuwboekje
appointment to office: 1. oanstelling
apprehension: 1. arrestaasje
approach: 1. oanpakke | 2. oanpakken
approval: 1. hantsjeklappen, ynstimming
approximately: 1. neistenby, sawat
apricot: 1. abrikoas
apron: 1. skelk
aptitude: 1. betûftens, talint
arbitration: 1. arbitraazje
arbor: 1. as
arc: 1. bôge
archangel: 1. aartsingel
archbishop: 1. aartsbiskop
architectonic: 1. arsjitektoanysk
architectural: 1. arsjitektoanysk
area: 1. oerflakte
argument: 1. argumint
argumentation: 1. argumintaasje
arise: 1. stige
aristocracy: 1. aristokrasy | 2. aristokrasy
aristocratic: 1. foarnaam, treftich
arithmetic: 1. rekkenkunde
ark: 1. arke
arm-rest: 1. earmleuning
arm: 1. bewapenje, wapenje | 2. earmleuning | 3. earm
armchair: 1. earmstoel, pakestoel | 2. briedstoel
armpit: 1. earmsholte
army: 1. hear
arrangement: 1. akkoart
arrears: 1. efterstân
arrest: 1. arrestaasje | 2. oppakke
arrested person: 1. finzene
arrival: 1. oanfier | 2. komst, oankomst | 3. oanfier
arrivals: 1. oanfier | 2. oanfier
arrive: 1. arrivearje, oankomme, oanlânje
arrogant: 1. astrant, bazich | 2. astrant, bazich | 3. astrant, bazich | 4. astrant, malmodesta
arrow: 1. pylk
arse: 1. ears, gat
art: 1. keunst
artery: 1. slachier
arthritis: 1. flearen
article: 1. artikel | 2. artikel | 3. lidwurd
article of clothing: 1. kleed
artificial: 1. keunstmjittich
artillery: 1. artillery
artist: 1. keunstner
artistic: 1. artistyk, keunstich
as: 1. as, hoe’t | 2. as, hoe’t | 3. neffens | 4. dus, sa, sadwaande | 5. meidat, mei’t, omdat, om’t
ascend: 1. stige | 2. bekladderje, bekliuwe
ash: 1. jiske | 2. esk, eskebeam
ashtray: 1. jiskebak, jiskebakje, jiskelaad, jiskepântsje
ask: 1. freegje | 2. fersykje
ask for: 1. fersykje
asparagus: 1. asperzje
aspect: 1. aspekt, gesicht, oansjen
ass: 1. ezel
assailant: 1. oanfaller
assault: 1. oanfalle | 2. oanpakke, oantaaste | 3. oanslach
assemblage: 1. gearkomste
assemble: 1. gearkomme
assert: 1. beweare
assertion: 1. bewearing
assessment: 1. oanslach
assistant: 1. assistint
assistent: 1. assistint
associate: 1. oanslute
assortment: 1. assortimint
assure: 1. fersekerje, ferwisje
asterisk: 1. stjerke
asthmatic: 1. nearboarstich
astonishment: 1. benijing, ferbazing, ferheardens
astringent: 1. bekjelûkerich
astronaut: 1. romtefarder
astronomy: 1. stjerrekunde
asylum: 1. asyl
as a matter of fact: 1. feitlik, winliken
as for the rest: 1. fierders
as if: 1. as, krekt as, oft
as stupid as an ass: 1. kowedom, oaljedom
as though: 1. as, krekt as, oft
at: 1. oan | 2. by
athletics: 1. atletyk
atmosphere: 1. atmosfear
atomic energy: 1. atoomenerzjy
attach: 1. fêstdwaan
attack: 1. oanfalle | 2. oanfal, oerhaal, raam
attacker: 1. oanfaller
attend: 1. ferpleegje | 2. besykje | 3. bywenje
attention: 1. omtinken, regaad
attentive: 1. attint, oandachtig, opmerksum
attic: 1. souder
attitudinize: 1. healwiizje, jin tjirgje
attract: 1. ferlokje | 2. oanlûke
attractive: 1. aardich, bekoarlik, ferloklik, leidich
attune: 1. oanbringe, oanpasse, ôfstimme
at a strech: 1. efterinoar, oan ien tried troch, oanien, oanienwei | 2. efterinoar, oan ien tried troch, oanien, oanienwei
at first: 1. te’n earsten, yn ‘e earste opslach | 2. te’n earsten, yn ‘e earste opslach
at home: 1. thús
at last: 1. efternei
at least: 1. alteast, teminsten
at night: 1. nachts
at once: 1. aansen, aanst, aanstûns, dalik, daliks
at present: 1. no, no’t
at some time: 1. ea
at that place: 1. dêr, dêre, er
at the outset: 1. te’n earsten, yn ‘e earste opslach | 2. te’n earsten, yn ‘e earste opslach
at the same time: 1. teffens
auction: 1. feiling
audience: 1. audiïnsje, heardei
audit: 1. kontrolearje
augment: 1. fergrutsje
aunt: 1. muoike
authentic: 1. autentyk
author: 1. auteur, skriuwer | 2. auteur, skriuwer
authorative: 1. autoritêr, bazich
autobus: 1. buso
autocrat: 1. allinnehearsker, despoot
automatic: 1. automatysk
automation: 1. automatisearring
automobile tyre: 1. autobân
autonomy: 1. autonomy, selsbestjoer
autumn: 1. hjest
avail: 1. bate
avarice: 1. deunens, gjirrigens
avaricious: 1. earnich, gjirrich, taaimelk
avenge: 1. wreke
avenge oneself: 1. wreke
avenue: 1. leane
average: 1. midden
averse: 1. fij, wearzich
aversion: 1. antipaty, mier, tsjinsin
aviary: 1. fûgelflecht
aviator: 1. fleander
await: 1. biidzje, ferwachtsje, wachtsje | 2. ôfwachtsje
awareness: 1. bewustwêzen
awful: 1. in griis, ôfgryslik
axis: 1. as
axle: 1. as
a few: 1. in pear
a little: 1. snjitsje
baby: 1. pop, poppe
bachelor: 1. feint, frijfeint
back-door: 1. efterdoar
back: 1. efterkant | 2. rêch | 3. efterkant | 4. efterkant | 5. efterstallich | 6. efterútride
backbiting: 1. kwealaster, rabberij
background: 1. eftergrûn
backside: 1. efterst, gat, poepert
backward: 1. efteroer | 2. tebek | 3. efterlik
backwards: 1. tebek | 2. efteroer, efterút
back of the head: 1. efterholle
back street: 1. efterôfbuert
back to front: 1. efterstefoaren
bacon: 1. spek
bacterium: 1. baktearje
bad: 1. ferrotte
badger: 1. das
bag: 1. sek | 2. sek
baggage: 1. bagaazje
bairn: 1. bern
bait: 1. ies
bake: 1. bakke
ball-bearing: 1. bol
ball: 1. dûnsjen | 2. bol | 3. sfear
ballast: 1. ballêst
ballerina: 1. balletdûnseres
ballet dancer: 1. balletdûnseres
ballet girl: 1. balletdûnseres
bandit: 1. bandyt
bank-note: 1. briefke
bank: 1. bank
bankrupt: 1. bankerot, fallyt
bankruptcy: 1. bankerot, fallisemint
banner: 1. flagge
banquet: 1. feestmiel
bar: 1. ôfslute
barbaric: 1. barbaarsk
barber: 1. skearbaas | 2. hierknipper
bare: 1. bleat, neaken
barely: 1. amper, kwealik
bargain: 1. ôftingje
bark: 1. bylje, blaffe
barley: 1. koarn
barn: 1. skuorre | 2. diske, kream
barometer: 1. waarglês
baroness: 1. baronesse
barrack: 1. skuorre
barrel: 1. buis, piip
barrier: 1. ôfsluting
barrister-at-law: 1. advokaat
barrister: 1. advokaat
base: 1. basearje
bashfulness: 1. ferlegenens
basket: 1. marse
bass: 1. bears
bastard: 1. bastert
bat: 1. flearmûs
bath: 1. baaikûp
bathing-suit: 1. baaipak
bathing suit: 1. baaipak
bathroom: 1. baaikeamer
battery: 1. batterij | 2. batterij
battle: 1. fjochtsjen, striid
bay: 1. baai
bazaar: 1. supermerk
be: 1. syn, wêze
beam: 1. striel | 2. balke
bean: 1. bean, beane
bear: 1. opsmite, produsearje | 2. lijen | 3. bear
beard: 1. burd
beast: 1. bist, dier
beat: 1. huffe
beautiful: 1. moai
because: 1. meidat, mei’t, omdat, om’t | 2. meidat, mei’t, omdat, om’t | 3. meidat, mei’t, omdat, om’t
because of: 1. fanwegen
become: 1. wurde
bed: 1. bêd
bedroom: 1. sliepkeamer
bee-keeper: 1. bijker, ymker
bee-master: 1. bijker, ymker
bee: 1. bij
beech: 1. boek, boekebeam
beef: 1. kowefleis
beefsteak: 1. byf
beehive: 1. bijekoer
beet: 1. byt
beetle: 1. krobbe, tuorre | 2. krobbe, tuorre
before: 1. foar | 2. ear’t, foar’t
beg: 1. biddelje | 2. fersykje
beggar: 1. bidler
begging: 1. bidlerij
begin: 1. begjinne, oangean, oanfange, oanpakke | 2. begjinne, oanbrekke, oanfange
beginner: 1. begjinner
beginning: 1. begjin, oanfang | 2. begjin, oanfang
behind: 1. efter | 2. benefter, efteryn | 3. efter
behind one’s back: 1. efterbaks
belief: 1. leauwe
believe: 1. leauwe
belly: 1. liif
below: 1. ûnder
belt: 1. gurdle, mulbân
bend: 1. ferbûge
beneath: 1. ûnder
benefit: 1. foardiel
berry: 1. bei
beside: 1. by | 2. nêst, njonken
besides: 1. fierders | 2. behalven
besiege: 1. belegerje
best: 1. best
bet: 1. wedzje
betray: 1. ferriede
betrayal: 1. ferried
better: 1. better
between: 1. tusken
beverage: 1. drank
bewitch: 1. toverje
beyond: 1. dwers
be acquainted with: 1. kenne
be ajar: 1. oanstean
be alive: 1. libje
be answerable: 1. beänderje
be asleep: 1. sliepe
be bold: 1. doare
be burnt down: 1. ferbaarne, ferbrâne
be called: 1. hite
be considered: 1. yn ‘e nominaasje komme
be detained: 1. benefterbliuwe
be different: 1. ferskele, ferskille
be encamped: 1. kampearje
be hungry: 1. hongerlapje
be indignant: 1. ergerje
be in command: 1. befelje
be kept in: 1. benefterbliuwe
be late: 1. neirinne
be liable: 1. beänderje
be married: 1. boaskje | 2. boaskje
be next to: 1. neistlizze
be on the decline: 1. minder wurde, ôftakelje
be present: 1. bywenje
be responsible: 1. beänderje
be willing to: 1. wolle
bible: 1. bibel
bicycle: 1. fyts
bid: 1. oanbiede | 2. fersykje
bide: 1. ôfwachtsje
big: 1. grut
bike: 1. fyts
bile: 1. galle
bill-board: 1. oanplakboerd
bill: 1. biljet
billiards: 1. biljert
bind: 1. ferbine
binocular: 1. fierrekiker
binoculars: 1. fierrekiker | 2. fierrekiker
biologist: 1. biolooch
birch: 1. bjirk
bird: 1. fûgel
birth: 1. berte
birthday: 1. jierdei
bishop: 1. biskop
bite: 1. bite | 2. byt
black: 1. swart | 2. swart
blackberry: 1. toarnbei
blackbird: 1. swarte lyster
bladder: 1. bonge
blame: 1. beskuldigje | 2. skuld | 3. ferwite
blameworthy: 1. net goed te krijen, ôf te karren
blank: 1. wyt
blanket: 1. tekken
blaspheme: 1. flokke
blasphemy: 1. flok
bleak: 1. aaklik | 2. drôf, ferdrietlik | 3. donker | 4. kâld
bleed: 1. bliede
blind: 1. blyn | 2. bline
blindness: 1. blinens
blood-relationship: 1. sibskip
blood: 1. bloed
bloom: 1. blom
blotter: 1. floeipapier
blotting paper: 1. floeipapier
blouse: 1. bloeske
blow: 1. slach | 2. blaze
blue: 1. blau | 2. blau
blueberry: 1. blebberbei
blunt: 1. stomp
blushing: 1. read
board: 1. planke
boat: 1. boat
bodily: 1. lichaamlik
body-: 1. lichaamlik
body: 1. lichaamlik | 2. lea, lichem, liif
boil: 1. siede
bold: 1. tsjok
bolt: 1. ôfskoattelje
bondwoman: 1. slavinne
bone: 1. bien, bonke
book-keeper: 1. boekhâlder
book: 1. boek | 2. oanfreegje
bookcase: 1. boekekast
bookseller: 1. boekferkeaper, boekhanneler
bookshop: 1. boekwinkel
bookstore: 1. boekwinkel
boot: 1. lears
bore: 1. boar
borrow: 1. liene | 2. liene
bosom: 1. boarst
boss: 1. baas, haad, master | 2. master | 3. haad, lieder, oanfieder, sjef
both: 1. allebeide, beide
bottle: 1. flesse | 2. ôftaapje
bottom: 1. boaiem
bough: 1. takke, tûke
boundary: 1. grins
bourgeoisie: 1. boargerij
boutique: 1. winkel
bovine: 1. kobist
bovine animal: 1. kobist
bow: 1. bôge
box: 1. bokse | 2. kiste | 3. doaze | 4. bak, doaze
boy: 1. boai, jonge | 2. betsjinder, feint
bra: 1. boarststipe
bracelet: 1. earmbân | 2. earmbân | 3. earmbân
brain: 1. brein, harsens
brake: 1. remme
branch: 1. takke, tûke | 2. fak, fek
brand: 1. brânmerk
brandy: 1. brandewyn | 2. konjak
brave: 1. manhaftich, moedich
bread: 1. bôle, brea
bread and butter: 1. brogge
break: 1. ôfbrekke | 2. ôfrjochtsje | 3. brekke, ferbrekke | 4. brekke
breakable: 1. brekber
breakfast: 1. brea-iten, moarnsiten
break down: 1. ôfbrekke | 2. oergean
break off: 1. ôfbrekke
break of a habit: 1. ôfwenne
break oneself of a habit: 1. ôfleare, ôfwenne
breast: 1. boarst
breath: 1. sike
breathe: 1. sykhelje
breathless: 1. efter de pûst, út ‘e liken
breed: 1. skaai
brick: 1. bakstien
bride: 1. breid, faam | 2. breid
bridegroom: 1. breugeman
bridge: 1. brêge
brief: 1. koart
briefcase: 1. aktetas
brief case: 1. aktetas
bright: 1. ljocht | 2. ljocht
brimming: 1. oerfol
brimstone: 1. swevel
bring: 1. oanbringe, oandrage, tatôgje
brittle: 1. brekber
broad: 1. breed, wiid
broker: 1. makelder
bronze: 1. brûnzen | 2. brûns
broom: 1. biezem
brothel: 1. huorrehûs
brother: 1. broer
brothers and sisters: 1. bruorren
brow: 1. wynbrau
brown: 1. brún | 2. brún
brownie: 1. ierdmantsje
bruise: 1. gnidzje
brush: 1. boarstelje | 2. boarstel
bubble: 1. bonge
bucket: 1. amer
buckle: 1. gasp
buddy: 1. kammeraat
budget: 1. budzjet
buffalo: 1. buffel
buffoon: 1. harlekijn
bug: 1. ynsekt | 2. ôfharkje
build: 1. konstruearje | 2. mitselje
builder: 1. boufakker
building: 1. oanbou | 2. gebou
bull: 1. bolle
bullet: 1. kûgel
bumblebee: 1. holder
bump: 1. buchel
bunch: 1. bondel, bosk
bundle: 1. bondel, bosk
buoy: 1. beaken
burden: 1. fracht
burdensome: 1. swier
bureau: 1. kantoar
bureaucracy: 1. burokrasy
burglar: 1. ynbrekker
burgomaster: 1. boargemaster
burial: 1. begraffenis, beïerdiging
burn: 1. baarne, brâne
burn down: 1. ferbaarne, ferbrâne
burst: 1. spjalte, splite | 2. barste | 3. barst
bury: 1. begrave | 2. beïerdigje, te hôf bringe | 3. begrave, beïerdigje, te hôf bringe
bus: 1. buso
bush: 1. strûk
business: 1. affearen, kwestje, oangelegenheid
businessman: 1. sakeman
business deal: 1. affearen, kwestje, oangelegenheid
busy: 1. beset
but: 1. bûten | 2. mar
butcher: 1. slachter
butcher’s shop: 1. slachterij
butter: 1. bûter
butterfly: 1. flinter
button: 1. drukkerke, drukknoop | 2. drukkerke, drukknoop
buy: 1. oanhannelje, oankeapje, oanriede, oantuge | 2. oanhannelje, oankeapje, oanriede, oantuge | 3. oanhannelje, oankeapje, oanriede, oantuge | 4. oanhannelje, oankeapje, oanriede, oantuge | 5. oanhannelje, oankeapje, oanriede, oantuge | 6. oanhannelje, oankeapje, oanriede, oantuge | 7. keap | 8. oanriede, oantuge
buyer: 1. keaper, klant
by-way: 1. ôfslach, sydwei
by: 1. by | 2. fan, sûnt | 3. neffens
bye: 1. farwol
byname: 1. tanamme
by day: 1. daagliks
by mistake: 1. by fersin, troch fersin
by night: 1. nachts
by now: 1. al, alfêst
cabaret: 1. kabaret
cabbage: 1. koal
cabin: 1. hutte, klinte | 2. kajút
cabinet: 1. kammenet
cactus: 1. kaktus
cadger: 1. parasyt
cafetaria: 1. kafetaria
café: 1. kafee
cage: 1. koai, kouwe
cake: 1. koeke
calamity: 1. pleach
calculate: 1. berekkenje, besiferje, rekkenje
calculation: 1. berekken, besifering
calendar: 1. kalinder
calf: 1. keal
call: 1. neame
call box: 1. telefoansel
call on: 1. besykje
calm: 1. stil
camel: 1. kamiel
camera: 1. fototastel
camp: 1. kampearje
camp out: 1. kampearje
can: 1. blykje
canal: 1. djip, kanaal
canary: 1. kanarje
cancel: 1. ôfbestelle, ôfsizze | 2. annulearje, ôfsizze, skrasse
candle: 1. kears, kers
can opener: 1. blikiepener
capable: 1. betûft, kundich
capital: 1. haadstêd
capital city: 1. haadstêd
capital letter: 1. haadletter
captain: 1. kaptein | 2. kaptein
capture: 1. fange
car: 1. auto, wein
card: 1. kaart
cardboard: 1. buordpapier
cardiac: 1. hertlik
careful: 1. foarsichtich
careless: 1. sleau
caress: 1. aaie, leafkje
caressing: 1. oansjitsk
carnation: 1. anjelier, anjer
carpet: 1. tapyt
carriage: 1. spoarwein
carrion: 1. ies
carrot: 1. woartel
carrying off: 1. ôffier | 2. ôffier
car park: 1. parkearterrein
case: 1. affearen, kwestje, oangelegenheid | 2. fal, gefal | 3. fal, gefal
cash: 1. ree
cast: 1. ôfsmite
castle: 1. kastiel, slot
cast off: 1. ôfsmite
catalogue: 1. katalogus
catch: 1. fange | 2. treffe
category: 1. kategory
caterpillar: 1. rûp
cathode tube: 1. byldbuis
cauliflower: 1. blomkoal
cause: 1. feroarsaakje | 2. oarsaak
cause pain: 1. fertriette
cause pain to: 1. fertriette
caution: 1. foarsichtigens | 2. foarsichtigens
cautious: 1. foarsichtich
cave: 1. dobbe
cavity: 1. dobbe | 2. dobbe
ceaselessly: 1. algeduerigen, aloan, efterinoar, oanien
cede: 1. ôfstean
celebrate: 1. feestje
celestial: 1. himelsk
cello: 1. fiolonsel
cement: 1. semint
cemetery: 1. tsjerkhôf
censurable: 1. net goed te krijen, ôf te karren
centennial: 1. ieu
centimetre: 1. sintimeter
centre: 1. sintrum
century: 1. ieu
ceremony: 1. seremoanje
certainly: 1. grif
certificate: 1. akte, útkomste | 2. attest, tsjûchskrift
certificated: 1. diplomearre
chain: 1. keatling
chair: 1. stoel
chairman: 1. foarsitter, presidint
chalk: 1. kryt
chamber: 1. keamer
chance: 1. foarfal
change: 1. ôfwikseling | 2. feroaring
channel: 1. djip, kanaal | 2. buis, piip
chaos: 1. disoarder, tizeboel
character: 1. aard, wêzen | 2. aard, natuer, wêzen
charcoal: 1. houtskoal
charge: 1. oanklacht | 2. fracht
charity: 1. ielmis, jefte
charm: 1. bekoare | 2. bekoaring
charming: 1. aardich, bekoarlich, floatich
chase: 1. driuwe | 2. efterneisitte, eftersitte | 3. jeie
chase away: 1. ferdriuwe, ferjeie
chasm: 1. djipte, ôfgrûn
cheap: 1. goedkeap
cheat: 1. skoelje, stjonkert | 2. bedrager | 3. bedraaie, bemiterje, ferrifelje
check: 1. kontrolearje
checker: 1. kontroleur
checkers: 1. damspul
check up on: 1. kontrolearje
cheek: 1. wang
cheer: 1. oanfiterje, oanfjurje, oanhysje
cheese: 1. tsiis
chemist: 1. apteker | 2. skiekundige | 3. skiekundige
chemistry: 1. skiekunde | 2. skiekunde
chemist’s shop: 1. apteek
cherry: 1. kers
chest: 1. boarst | 2. kiste | 3. boarstkast
chew: 1. kôgje
chewing-gum: 1. kaugom
chicken: 1. hin
chief: 1. baas, haad, master | 2. haad, lieder, oanfieder, sjef
chief of police: 1. kommissaris
child: 1. telch | 2. bern | 3. bern
childish: 1. berneftich
chilly: 1. kâld
chin: 1. kin
chive: 1. biezelok
chocolate: 1. sûkelarje
choice: 1. ferkiezing
choke: 1. wjirgje, wurgje
choose: 1. ferkieze, kieze
chord: 1. akkoard
chorus: 1. koar
chrestomathy: 1. blomlêzing
chuck: 1. aaie, leafkje
church-building: 1. tsjerke
church: 1. tsjerke
cinder: 1. jiske
circle: 1. fennoatskip
circus: 1. hynstespul, sirkus
citation: 1. oanhaal, sitaat
cite: 1. oanhelje, sitearje
citizen: 1. boarger
city: 1. stêd
city hall: 1. stedhûs
civilization: 1. beskaving | 2. beskaving | 3. beskaving
clap: 1. earne mei ynstimme, hantsjeklappe
clarify: 1. ferklearje
class: 1. leargong
classic: 1. klassyk
classical: 1. klassyk
claw: 1. klau, kloer
clay: 1. aardzje | 2. klaai
clean: 1. skjin | 2. suverje
cleanse: 1. suverje
clear: 1. ljocht | 2. dúdlik
clear away: 1. ôfrêde
clergyman: 1. geastlike | 2. pastoar
clever: 1. gewykst, liep
client: 1. keaper, klant | 2. keaper, klant
climb: 1. klimme, kliuwe | 2. bekladderje, bekliuwe
clinic: 1. klinyk
clippings: 1. ôfeart, ôffal
close: 1. tichtdwaan | 2. oankomme, takomme
clothe: 1. de klean oandwaan, oanklaaie
clothes: 1. klaaiïng, klean
clothing: 1. klaaiïng, klean
cloud: 1. wolk
club: 1. klup | 2. fennoatskip
cluster: 1. bondel, bosk
clutch: 1. beetkrije, beetpakke
co-: 1. oanelkoar-, oaninoar-
coach: 1. spoarwein
coal: 1. koal
cock: 1. hoanne
coconut: 1. kokosnút
cod: 1. kabeljau
codfish: 1. kabeljau
coffee-house: 1. kafee
coffee-pot: 1. kofjekanne
coffee: 1. kofje
coffin: 1. deakiste
cognac: 1. konjak
coin: 1. jildstik
coir: 1. koar
cold: 1. kâld | 2. kjeld | 3. ferkâldzjen
collar: 1. kraach
collateral branch: 1. sydtûke
colleague: 1. amtgenoat, kollega | 2. amtgenoat
collect: 1. sammelje
collection: 1. samling
collide: 1. botse
collide with: 1. oanfarre
collision: 1. oanfarring, oanriding
colony: 1. koloanje
column: 1. rubryk
comb: 1. kjimme
combine: 1. ferbine
come: 1. ôfskaaie, ôfstamje | 2. komme
comedy: 1. komeedzje
comet: 1. sturtstjer
come about: 1. foarfalle
come across: 1. treffe, oantreffe
come together: 1. oanslute
come to an end: 1. beteare
come to nothing: 1. oergean
comfort: 1. treastgje
comfortable: 1. geryflik
comfrey: 1. skuorwoartel
comic: 1. komysk
comical: 1. komysk
coming: 1. ôfkomstich
command: 1. befelje | 2. befel | 3. befelje | 4. befel
commander: 1. befelhawwer, kommandant
commence: 1. begjinne, oangean, oanfange, oanpakke | 2. begjinne, oanbrekke, oanfange
commencement: 1. begjin, oanfang | 2. begjin, oanfang
commend: 1. oanbefelje, oanpriizgje, oanpriizje, oanrikkemandearje
committee: 1. komitee
commodity: 1. artikel
commonplace: 1. deisk, sljochtweihinne
commotion: 1. oanstjit, skandaal
communicate: 1. oanstekke
communist: 1. kommunist
companian: 1. begelieder
companion: 1. kammeraat
company: 1. fennoatskip
compare: 1. fergelykje
comparison: 1. fergeliking
compartment: 1. fak, fek
compassion: 1. begrutsjen, meilijen
compatriot: 1. lânsman
compel: 1. ferplichtsje
compensate: 1. beleanje, leanje
compensation: 1. beleanning
complain: 1. kleie
complaint: 1. oanklacht | 2. oanklacht
complete: 1. alles omfiemjend, hiel, totaal | 2. oanfolje
completed: 1. dien
compliment: 1. komplimint
compulsory: 1. ferplichte
computation: 1. berekken, besifering
comrade: 1. kammeraat
conceal: 1. ferbergje
concern: 1. oanbelangje | 2. oanbelangje
concerning: 1. oanbelangjende | 2. oer
concert: 1. konsert, muzykútfiering
concise: 1. bûnich
conclude: 1. ôfhannelje
conclusion: 1. konklúzje
concord: 1. akkoard, akkoart, oerienstimming
concurrence: 1. akkoart, oerienstimming
condemn: 1. feroardielje | 2. lekje, ôfkarre
condemnable: 1. net goed te krijen, ôf te karren
conduct: 1. liede, oanstjoere | 2. liede
confess: 1. bekenne, bychtsje | 2. bekenne, bychtsje
confession: 1. bycht | 2. bycht
confide: 1. fertrouwe
confidence: 1. fertrouwen, fidúsje | 2. fertrouwen, fidúsje
confine: 1. begrinzgje
conflict: 1. konflikt
conform: 1. ôfstimme
confusion: 1. ferbjustering
congenital: 1. oanberne
congregate: 1. gearkomme
congress: 1. kongres
conjunction: 1. bynwurd
connect: 1. ferbine | 2. ferbine, gearbine | 3. ferbine
connection: 1. ferbining | 2. ferbining | 3. oansluting | 4. ferbining
connect up: 1. ferbine
consciousness: 1. bewustwêzen
consecutively: 1. efterinoar, oanien
consider: 1. achtenearje, achtsje, besjen
considerable: 1. aardig, danich, grut
considerably: 1. folle, tige
consolation: 1. treast
console: 1. treastgje
constantly: 1. algeduerigen, aloan
constringent: 1. bekjelûkerich
construct: 1. konstruearje
consult: 1. konsultearje
consumer: 1. brûker
contact: 1. kontakt
container: 1. bak, doaze
contented: 1. tefreden
contention: 1. bewearing
continent: 1. fêstelân, wrâlddiel
continually: 1. algeduerigen, aloan
continue: 1. duorje
continuously: 1. algeduerigen, aloan
contraceptive: 1. antikonsepsje- | 2. antikonsepsje-
contract: 1. kontrakt
contrast: 1. ôfstekke
control: 1. regearje
controller: 1. kontroleur
convention: 1. kongres
conversion: 1. feroaring
convey: 1. oanlangje, oanrikke, ôfjaan, ôfdrage
cool: 1. kuolje, ôfkuolje | 2. fris, koel
cool down: 1. kuolje, ôfkuolje
copper: 1. koper
copy: 1. ôfprintsel | 2. kopiearje | 3. kopy
copyright: 1. auteursrjocht, skriuwersrjocht
cord: 1. tou
cordial: 1. hertlik
cork: 1. koark
corkscrew: 1. koarketrekker
cormorant: 1. ielgoes
corn: 1. yl
corner: 1. hoeke
cornflower: 1. roggeblom
coronation: 1. kroaning
corporal: 1. lichaamlik
corporation: 1. fakferiening
corporeal: 1. lichaamlik
corpulent: 1. tsjok
correspond: 1. oanslute
corrode: 1. oantaaste
cost: 1. kostje
costly: 1. djoer
cotton-wool: 1. bomwol
cotton: 1. katoen | 2. katoen
couch-grass: 1. fiter, groede
cough: 1. hoastje
counsel: 1. advokaat | 2. advisearje | 3. advisearje, oanriede, riede | 4. advys, rie, ried
counsellor: 1. riejouwer
count: 1. yn ‘e nominaasje komme | 2. greve | 3. berekkenje, besiferje, rekkenje | 4. telle
countermand: 1. ôfbestelle, ôfsizze
country: 1. boerelân, plattelân
countryside: 1. boerelân, plattelân
county: 1. greefskip
count down: 1. poffe
couple: 1. keppelje
courageous: 1. manhaftich, moedich
course: 1. leargong | 2. skaal
court: 1. erf
courtyard: 1. erf
cousin: 1. nicht | 2. neef
cover: 1. bedekke
cow: 1. ko
coward: 1. leffert
cowardice: 1. leffens
crack: 1. barst
craft: 1. mûklist
craftiness: 1. mûklist
crane’s-bill: 1. earrebarrebek
crash into: 1. oanfarre
crawl: 1. krûpe
craziness: 1. dwylsin, dwylsinnigens | 2. dwylsin, waansin
crazy: 1. dûm, dwylsinnich, sljochtsinnich
creature: 1. skepsel
credit: 1. kredyt
creep: 1. krûpe
cremate: 1. kremearje
cremation: 1. kremaasje
crime: 1. misdied, misdriuw
criminal: 1. misdiedich | 2. misdiediger
crisis: 1. krisis
criticism: 1. krityk
crockery: 1. ierdewurk, stienguod | 2. ierdewurk, stienguod
crocus: 1. krookje
crook: 1. skoelje, stjonkert
cross: 1. gek, lilk
crow: 1. krie, skierroek | 2. krie
crowd: 1. mannichte
crown: 1. kroanje
crude oil: 1. ierdoalje | 2. ierdoalje
cruel: 1. wreed
crumble: 1. ôfbroazelje
crumble away: 1. ôfbroazelje
crumble off: 1. ôfbroazelje
cry: 1. skreau | 2. gûle
cry out: 1. skreauwe
cuddlesome: 1. oansjitsk
cuddly: 1. oansjitsk
culture: 1. kultuer
cunning: 1. mûklist | 2. gewykst, liep
cure: 1. genêze | 2. genêze
currant: 1. strinkjebei | 2. reade bei, strinkjebei
current: 1. aktueel, op ‘t stuit fan betsjutting | 2. stream | 3. hjoeddeisk | 4. stream
curry: 1. ôfrosse
curse: 1. flokke
curtail: 1. bekoartsje, ferkoartsje
curtain: 1. gerdyn
cushion: 1. kessen
cuss: 1. flokke
custom: 1. brûkme, gewoante, wenst, wizânsje
customary: 1. bewend, gewoan
customer: 1. keaper, klant
customs: 1. grinswacht
cut: 1. fykje
cuttings: 1. ôfeart, ôffal
cut off: 1. ôfknippe | 2. ôfsnije, ôfstekke | 3. ôfsnije
cycle: 1. fyts
cylinder: 1. silinder
daffodil: 1. titelroas
dahlia: 1. dalje
daily: 1. deistich | 2. daagliks, deisk
daily paper: 1. deiblêd, krante
daisy: 1. koweblomke
dam: 1. dam, ôfslutning
damage: 1. skansearje | 2. skansearring, skea
dame: 1. dam
damp: 1. dampens
dance: 1. dûnsjen | 2. dûnsje | 3. dûns
dandelion: 1. tiksel
danger: 1. gefaar
dangerous: 1. faai, gefaarlik, nuodlik
dare: 1. doare | 2. oandoare
dare to fight: 1. oandoare
dark: 1. donker | 2. tsjuster
darling: 1. leave, skat
darn: 1. blikstiender, deale, duvekers
date: 1. datearje | 2. dei | 3. ôfspraak
daughter-in-law: 1. skoandochter
dawn: 1. dage
day: 1. dei
daybreak: 1. dage
daydream: 1. dreame | 2. dream
daylight: 1. deiljocht
dazed: 1. ferbjustere
dazzle: 1. ferblynje
dead: 1. deadsk | 2. dea, ferstoarn
deaden: 1. ôflosse, ôfskriuwe
deadly: 1. deadlik
deaf: 1. dôf
deal with: 1. oanpakke
dear: 1. djoer, leaf | 2. djur | 3. djoer, kostber | 4. djoer
death: 1. dea, ferstjerren
debatable: 1. fetber foar krityk
debt: 1. skuld
decayed: 1. útlibbe, útwikelse
deceive: 1. bedraaie, bemiterje, ferrifelje
deceiver: 1. bedrager
decide: 1. beslute
decimetre: 1. desimeter
decision: 1. beslút
decisive: 1. beskiedend, ôfdwaande
declaration: 1. deklaraasje
declaration of policy: 1. program
decline: 1. efterútgong
decoction: 1. ôfdreachsel
decoration: 1. dekoraasje
decrease: 1. ôfslaan
decrepit: 1. útlibbe, útwikelse
deem: 1. leauwe | 2. achtenearje, achtsje, miene | 3. achtenearje, achtsje, besjen
deep: 1. djip
deer: 1. hart
defeat: 1. nederlaach
defection: 1. ôffal
defence: 1. definsje, ferdigening, ferwar | 2. efterhoede
defend: 1. ferdigenje, ferwaarje
defendant: 1. beskuldige | 2. ferklage, oanklage
defense: 1. definsje, ferdigening, ferwar
define: 1. definiearje
deflect: 1. ôfwike
degree: 1. graad
delegate: 1. ôffurdigje | 2. ôffurdige | 3. deputearre, ôffeardige, ôffurdige
delegation: 1. delegaasje | 2. ôffurdiging | 3. ôffurdiging | 4. ôffurdiging
delete: 1. ôffeie, ôfwiskje
deliver: 1. leverje
delivery: 1. leverânsje | 2. ôfjaan
deluxe: 1. lúksueus
demand: 1. ôfset, sleet | 2. ôftrek | 3. easkje, fereaskje
democracy: 1. demokrasy
demolish: 1. ôfbrekke
demolition: 1. ôfbraak | 2. ôfbraak
demonstrate: 1. oantoane | 2. demonstrearje, manifeastearje
demonstration: 1. demonstraasje, manifestaasje
demonstrative: 1. oanwizend foarnamwurd | 2. oanwizend foarnamwurd
demonstrative pronoun: 1. oanwizend foarnamwurd | 2. oanwizend foarnamwurd
denounce: 1. ferkleie, oanbringe, oankleie
dentist: 1. toskedokter
depart: 1. ôffarre | 2. ôfreizgje | 3. ôfreizgje
department: 1. departemint | 2. fak, fek
departure: 1. fuortfarren
depend: 1. stean | 2. ôfhingje
dependence: 1. ôfhinklikens
dependent: 1. ôfhinklik
depict: 1. ôfbyldzje
depress: 1. deprimearje
depression: 1. depresje | 2. krisis
depth: 1. djipte | 2. djippens | 3. djippens, djipte
deputation: 1. ôffurdiging | 2. ôffurdiging | 3. ôffurdiging
depute: 1. ôffeardigje, ôffurdigje
deputy: 1. deputearre, ôffeardige, ôffurdige
derivation: 1. ôflieding
derive: 1. ôfliede, ôftaapje | 2. ôfskaaie, ôfstamje
descend: 1. delgean, ôfrinne, ôfstappe
desert: 1. woastine | 2. ferlitte
design: 1. tekenje
desire: 1. ferlangje | 2. ferlangst, winsk
desk: 1. buro, skriuwburo, skriuwtafel
despair: 1. wanhoopje | 2. wanhope
desperate: 1. wanhopich | 2. hopeleas
despise: 1. ferachtsje
destroy: 1. ferneatigje, ferniele
destruction: 1. ferneatigjen, fernieling
detachment: 1. ôfdieling
detain: 1. ôfhâlde
detective: 1. detektive
detention: 1. arrestaasje
deter: 1. ôfskrikke
determine: 1. definiearje | 2. fêstdwaan
deterrent: 1. om bang fan te wurden
deviate: 1. ôfwike
devil: 1. duvel, koarthakke
devilish: 1. duvelsk
devoted: 1. oanhanklik, oanhinklik | 2. oanhanklik, oanhinklik
dew: 1. dau
de luxe: 1. lúksueus
diabolical: 1. duvelsk
diagram: 1. figuer
dial: 1. skiif
dialect: 1. dialekt, sprake
dialogue: 1. twaspraak
diary: 1. deiboek
dictate: 1. diktearje
dictatorship: 1. diktatuer
dictionary: 1. wurdboek
die: 1. deagean, ferstjerre, stjerre | 2. dobbelstien
differ: 1. ferskele, ferskille
difference: 1. ferskil, skeel
differently: 1. yn oarwei
digression: 1. ôfdwaling
dike: 1. dyk
dilapidated: 1. útlibbe, útwikelse
dim: 1. jûnich, skimmerich | 2. tsjuster
dimension: 1. diminsje, ofmjitting
diminutive: 1. lyts
din: 1. lawaai, leven
diploma: 1. akte, útkomste
direct: 1. oanstjoere | 2. liede, oanstjoere
direction: 1. rjochting
directions: 1. oanwizing
director: 1. direkteur
directory: 1. katalogus
dirty: 1. fiis
disabled: 1. arbeidsûngeskikt
disappear: 1. ferdwine
disappoint: 1. teloarstelle
disapprove: 1. lekje, ôfkarre
disapprove of: 1. lekje, ôfkarre
disc: 1. skiif
discard: 1. ôftankje
discharge: 1. ôffjurje | 2. ôffier | 3. ôffier | 4. dien jaan | 5. ôfsjitte
disciples: 1. oanhing | 2. oanhing
discount: 1. ôfslaan
discourage: 1. ôfskrikke
discrimination: 1. diskriminaasje
discuss: 1. diskusjearje | 2. diskusjearje
discussion: 1. diskusje | 2. diskusje
disease: 1. sykte
disgust: 1. mier
dish: 1. skaal | 2. skaal
disinfect: 1. desynfektearje
dislike: 1. antipaty, mier, tsjinsin
dismal: 1. deisk, sljochtweihinne | 2. aaklik | 3. ûnhuer, ûnhuerich | 4. drôf, ferdrietlik | 5. donker | 6. drôf, fertrietlik | 7. earmhertich, earmoedig, heukerich, skiterich
dismantle: 1. ôftakelje
dismiss: 1. fuortstjoere, ôfstjoere | 2. dien jaan
dismount: 1. fan in hynder ôfstappe
disobedient: 1. dôfhûdich | 2. dôfhûdich
dispatch: 1. ôfstjoere | 2. ôfhannelje
disposal: 1. oanfjochting, oanstriid
dispose of: 1. ferkeapje
disposition: 1. betûftens, talint
dissemble: 1. huchelje
dissuade from: 1. ôfriede
distance: 1. distânsje, ôfstân
distant: 1. efterôf, fier
distinct: 1. dúdlik
distraction: 1. ferdivedaasje | 2. ferdivedaasje
distress: 1. fertriette
distribution: 1. distribúsje
ditch: 1. dobbe
dive: 1. dûke
diver: 1. dûker
diverge: 1. ôfwike
diversion: 1. ferdivedaasje | 2. ferdivedaasje
divert: 1. ôffiere, ôfliede
divide: 1. ôfskiede, ôfsûnderje | 2. diele, ferdiele, ferpartsje, partsje
divine: 1. godlik
do: 1. dwaen, oanmeitsje
dock: 1. surk
doctor: 1. doktor | 2. dokter
document: 1. akte, útkomste | 2. akte, dokumint
doe: 1. wyfkehart
dog: 1. dogge, hûn
dogmatic: 1. dogmatysk
doll: 1. pop, poppe
donate: 1. skinke
done: 1. dien
donkey: 1. ezel
door: 1. doar
double: 1. dûbel, dûbeld | 2. ferdûbelje
doubt: 1. betwivelje, twivelje | 2. twivel
dough: 1. daai
dove: 1. do
down: 1. dûns | 2. del | 3. del
dowry: 1. breidsjefte
doze: 1. dodzje
dozen: 1. dozyn
do away with: 1. ôfskaffe, ôftankje
drag: 1. tsjen
dragon: 1. draak
dragonfly: 1. blau-ynske, blaujufferke
drain: 1. ôftaapje, ôfwetterje | 2. ôfwetterje
drake: 1. jerk, jerke
dram: 1. foaritentsje
drastic: 1. drastysk
draw: 1. ferlokje | 2. tekenje | 3. tsjen
drawer: 1. laden
dream: 1. dreame | 2. dream | 3. dreame | 4. dream
dreary: 1. aaklik | 2. ûnhuer, ûnhuerich | 3. drôf, ferdrietlik | 4. donker | 5. drôf, ferdrietlik
dress: 1. de klean oandwaan, oanklaaie
dresser: 1. oanrjocht
drink: 1. drank | 2. drinke
drive: 1. driuwe | 2. oandriuwe
drive away: 1. ferdriuwe, ferjeie
drive on: 1. driuwe
driving-licence: 1. rydbewiis
driving-school: 1. autorydskoalle
driving mirror: 1. spegel om efterút te sjen
drop: 1. drip | 2. drippe, falle
drop of water: 1. drip
drown: 1. ferdrinke | 2. ferdrinke
drug: 1. doktersguod, medikamint, medisyn
drugstore: 1. apteek
drum: 1. tromme, tromp
drummer: 1. tromslagger
drunk: 1. dronken
drunkenness: 1. dronkenskip
dry: 1. droechmeitsje, droegje, druie | 2. droegje, druie
dryness: 1. droechte
dual: 1. dûbel, dûbeld
duchess: 1. hartoginne
duchy: 1. hartochdom
duck: 1. ein
duke: 1. hartoch
duplicate: 1. fermannichfâldigje
during: 1. wylst
during the day: 1. daagliks
during the night: 1. nachts
dusk: 1. skimer
dust: 1. ôfstofje
duty-free: 1. belestingfrij
dwarf: 1. dwerch
dwelling: 1. went, wente
dye: 1. ferve
dynamite: 1. dynamyt
décor: 1. dekoraasje
each: 1. elk
each other: 1. inoar
eagle: 1. earn
ear: 1. ear | 2. ier
earl: 1. greve
early: 1. betiid
earn: 1. fertsjinje
earnest: 1. earnstich
earring: 1. earbel
earth: 1. ierdzje | 2. ierde, grûn
earthen: 1. aardzje | 2. ierdsk
earthenware: 1. ierdewurk, stienguod | 2. ierdewurk, stienguod
earthing: 1. ierdlieding
earthly: 1. ierdsk
earthquake: 1. ierdskodding
earth connection: 1. ierdlieding
earth wire: 1. ierdlieding
east: 1. easten
eastern: 1. eastersk
easy: 1. maklik
eavesdrop: 1. ôfharkje | 2. ôfharkje
economical: 1. ekonomysk
economics: 1. ekonomy
economy: 1. ekonomy
edible: 1. ytber
education: 1. opfieding | 2. opfieding
eel: 1. iel
effect: 1. effekt
effective: 1. beskiedend, ôfdwaande
effectual: 1. beskiedend, ôfdwaande
efficacious: 1. beskiedend, ôfdwaande
egg: 1. aei
eight: 1. acht
eighteen: 1. achttjin
eighty: 1. tachtich
elastic: 1. elastysk
elbow: 1. earmtakke
elder: 1. flear
elect: 1. ferkieze, kieze
election: 1. ferkiezing
electric: 1. elektrysk
electricity: 1. elektrisiteit
electric fan: 1. fentilator
electric torch: 1. bûslampe
elegant: 1. kwierich
element: 1. elemint
elemental: 1. elemintêr
elementary: 1. elemintêr
elements: 1. abee
elephant: 1. oaljefant
elf: 1. alve
elm: 1. iperenbeam
else: 1. oar, oars
embankment: 1. dyk
emerge: 1. ferskine
emergency: 1. krisis
emigrate: 1. emigrearje
emissary: 1. seinboade
emmet: 1. eamelder, miammel
emotion: 1. oandienens, oandwaning
employ: 1. brûke
employment exchange: 1. arbeidsburo
empress: 1. keizerinne
emptiness: 1. leechte
empty: 1. leech
enamel: 1. gimmeleard
enchanter: 1. tsjoender
encounter: 1. treffe, oantreffe
encourage: 1. oanfiterje, oanfjurje, oanhysje, oantrune, oantrúnje, oanwakkerje | 2. oanmoedigje, oantreastgje | 3. oanmoedigje
encouragement: 1. oanmoediging, oantreast, oantreasting
encyclopaedia: 1. ensyklopedy
end: 1. besljochtsje, dien meitsje, ôfmeitsje | 2. beteare | 3. ein
ending: 1. ein
endive: 1. andyvje
endure: 1. duorje | 2. lijen
end up: 1. arrivearje, oankomme, oanlânje | 2. beteare
enemy: 1. fijân
energy: 1. arbeidsfermogen
engine: 1. lokomotyf | 2. masine
engrave: 1. gravearje
enigma: 1. riedling
enjoyable: 1. gefallich
enlarge: 1. fergrutsje
enlargement: 1. fergrutting
enmity: 1. fijânskip
enormous: 1. enoarm
enough: 1. genôch | 2. genôch
enterprise: 1. bedriuw
entertaining: 1. fermaaklik
entertainment: 1. aardichheid
entire: 1. finaal, gâns, gânsk, hiel, hielendal
entomb: 1. begrave, beïerdigje, te hôf bringe
entrance: 1. yngong
entrust: 1. fertrouwe
entrée: 1. foargerjocht
envious: 1. oergeunstich
environment: 1. fermidden
envoy: 1. seinboade
envy: 1. oergeunst
episcopal: 1. biskoplik
equal: 1. gelyk, lyk
equator: 1. evener
equilibrium: 1. lykwicht
equipment: 1. apparatuer
equivalent: 1. ekwivalint
err: 1. fersinne jin
error: 1. fersin, flater
escort: 1. begelieding
estate: 1. boerepleats, boupleats, pleats
etc.: 1. ensfh.
ethical: 1. etysk
et cetera: 1. ensafuorthinne
euro: 1. euro
evacuate: 1. evakuearje
even: 1. flak | 2. gelyk, lyk
evening: 1. jûn, jûntiid
evening meal: 1. jûnmiel, jûnsiten
evening paper: 1. jûnskrante
event: 1. foarfal
ever: 1. ea | 2. altiten, altyd, hieltiten
everlasting: 1. einleas
every: 1. elk
everybody: 1. elk
everything: 1. allegearre, alles
everywhere: 1. oeral, rûnom | 2. oeral
every kind of: 1. alderhanne
every one: 1. elk
exaggerate: 1. oerdriuwe
examination: 1. eksamen
except: 1. bûten | 2. behalven
except for: 1. behalven
excite: 1. oanhysje, oansjasje
executioner: 1. boal
exercise-book: 1. jefte
exhausted: 1. ûngedien
exhortation: 1. oanmoanning | 2. oanmoanning
exist: 1. bestean
expect: 1. biidzje, ferwachtsje, wachtsje
expectation: 1. ôfwachting | 2. ferhoop, ferwachting
expedite: 1. ôfhannelje
expel: 1. ferdriuwe, ferjeie
expensive: 1. djur | 2. djoer, kostber | 3. djoer
experiment: 1. eksperimintearje
expire: 1. beteare | 2. deagean, ferstjerre, stjerre
explain: 1. ferklearje
explanation: 1. ferklearring | 2. ferklearring
explode: 1. ûntploffe
exploit: 1. eksploitearje
explosion: 1. ûntploffing
expression: 1. hâlding
extension: 1. efterheaksel
exterior: 1. gesicht, oansjen
extinguish: 1. dôvje, dwêste
extort: 1. ôftwinge | 2. ôftwinge
extra: 1. ekstra
extract: 1. ôftreksel
eye: 1. each
eyebrow: 1. wynbrau
eyelid: 1. eachlid
fabricate: 1. fabrisearje
face: 1. antlit, gesicht
facile: 1. maklik
factory: 1. fabryk | 2. fabryk
factual: 1. feitlik
faculty: 1. fakulteit
fade: 1. ferblikke
fag out: 1. ôfmêdzje
fail: 1. fale, feile, mislearje
failure: 1. bankerot, fallisemint
faith: 1. fertrouwen, fidúsje
fall: 1. drippe, falle | 2. fal
fall away: 1. ôfklaaie
false: 1. falsk
falsify: 1. ferfalskje
fame: 1. faam | 2. gloarje
family: 1. famylje, húshâlding
family tree: 1. sibbekunde | 2. sibbekunde
famine: 1. breakrapte
fan: 1. oanwakkereje
fancy: 1. ferbyldzje | 2. dreame
fantastic: 1. fantastysk
fantasy: 1. fantasy, fantasij
far: 1. efterôf, fier
farewell: 1. farwol | 2. ôfskie
farm-: 1. agrarysk
farm: 1. boerepleats, boupleats, pleats
farmer: 1. hierde boer, hierboer | 2. boer | 3. bouboer
farming: 1. bou, lânbou
farmland: 1. bou, boulân
farm out: 1. ferpachtsje
fascinate: 1. fassinearje
fast: 1. fêstje | 2. fluch
fasten: 1. fêstdwaan | 2. ôfskoattelje
fat: 1. tsjok | 2. fet | 3. fet
father-in-law: 1. skoanheit
father: 1. heit | 2. heit
fatherland: 1. heitelân
fatty: 1. fet
fault: 1. skuld
favor: 1. begeunstigje | 2. geunst
favour: 1. begeunstigje | 2. geunst
favourable: 1. geunstich
fear: 1. benaudens, eangst, eangstme | 2. bangens
fearful: 1. benaud, eangstich
feast: 1. feestmiel
feather: 1. fear
federation: 1. bûn
feed: 1. fiede
feel: 1. fiele | 2. fielen, gefoel
feeling: 1. fielen, gefoel
feel …: 1. oanfiele
feign: 1. beare
fellow: 1. oanelkoar-, oaninoar- | 2. man
felt: 1. filt
female: 1. froulik | 2. froulik
female singer: 1. sjongster
female slave: 1. slavinne
female teacher: 1. learares
feminine: 1. froulik
fence: 1. ôfsluting
fence in: 1. ôffreedzje
fence off: 1. ôffreedzje
ferry: 1. fearboat
fertilize: 1. bedongje, dongje, meste
fertilizer: 1. dong
fervor: 1. ambysje
fervour: 1. ambysje
fetch: 1. oanbringe, oandrage, tatôgje
fiancé: 1. breugeman, feint
fiancée: 1. breid, faam
fiction: 1. fiksje
field: 1. eker | 2. fjild | 3. fjild | 4. fjild
field hospital: 1. sikewein
fifteen: 1. fyftjin
fifteenth: 1. fyftjinde
fifth: 1. fyfde
fifty: 1. fyftich
fig: 1. fiich
fight: 1. fjochtsje
figurative: 1. figuerlik
figure: 1. figuer | 2. berekkenje, besiferje, rekkenje
file: 1. fylje | 2. file | 3. aktetas | 4. rige
fill: 1. folje
fill in: 1. folje
fill up: 1. folje
filthy: 1. fiis
fin: 1. fin
finally: 1. efternei
finance: 1. finansierje
financial: 1. finansjeel
find: 1. fine
fine: 1. moai | 2. jildboete
finger: 1. finger
finish: 1. ôfwurkje | 2. besljochtsje, dien meitsje, ôfmeitsje | 3. ôfwurkje
finished: 1. dien | 2. dien, ree
finishing off: 1. ôfwurking
finish one’s studies: 1. ôfstudearje
finnish: 1. ôfhannelje
fir: 1. spjir, spjirrebeam
fire-alarm: 1. brânmelder
fire: 1. ôffjurje | 2. fjoer | 3. dien jaan | 4. ôfsjitte | 5. sjitte | 6. oanfiterje, oanfjurje, oanhysje | 7. oanwakkereje
firecall: 1. brânmelder
firewood: 1. brânhout
fire off: 1. ôffjurje | 2. ôfsjitte
firm: 1. gewûpst, hecht
first: 1. earst | 2. earst
firstly: 1. earst
first name: 1. foarnamme
first of all: 1. earst
fish: 1. fiskje | 2. fisk
fisherman: 1. fisker, fiskerman
fishing rod: 1. angel, angelstôk, fiskersstôk
fission: 1. atoomspjalting
fist: 1. fûst, knûst
fit: 1. oanbringe, oanpasse, ôfstimme
five: 1. fiif
fix: 1. oanbringe, oanpasse, ôfstimme | 2. fêstdwaan | 3. ferhelpe, reparearje
fixed: 1. fêst
flag: 1. flagge
flame: 1. flam, lôge
flat-iron: 1. strykizer
flat: 1. appartemint, fertrek | 2. flak
flatter: 1. bekflaaie, flaaie, flaaikje, moaiprate, sjerpslikje
flax: 1. flaaks
flea: 1. flie
flee: 1. flechtsje
fleece: 1. in poat útlûke, snije
flesh: 1. fleis
flexible: 1. bûgber
flight: 1. flecht
fling off: 1. ôfsmite
float: 1. swimme
flood: 1. floed | 2. floed
floor: 1. ferdjipping | 2. flier
flour: 1. moal
flow: 1. floeie | 2. stream
flower: 1. blom
flu: 1. gryp
fluff: 1. dûns
fluid: 1. floeiber
flute: 1. fluit, fluite
fly: 1. mich
foam: 1. skomje | 2. brûs, skom
focus: 1. brânpunt
fog: 1. damp, dize
fold: 1. fâldzje | 2. fâld | 3. skieppehok
folder: 1. jefte
foliage: 1. beamtegrien
folk: 1. folk
folklore: 1. folkloare
follow: 1. folgje
followers: 1. oanhing | 2. oanhing
following: 1. oanhing
fondle: 1. aaie, leafkje
food: 1. fiedsel
fool: 1. healwiis | 2. deadling
foolish: 1. mâl
foot: 1. foet | 2. foet
for: 1. wylst | 2. foar | 3. fanwegen | 4. meidat, mei’t, omdat, om’t
forbidding: 1. om bang fan te wurden
force: 1. ferplichtsje | 2. sterkens
forecast: 1. foarsizze | 2. foarsizze | 3. foarsizze
forefather: 1. foarfaar
forehead: 1. foarholle
foreign: 1. bûtenlânsk, útlânsk | 2. frjemd
foreigner: 1. bûtenlanner, útlanner | 2. frjemd, frjemdling
foreign country: 1. bûtenlân, útlân
forest: 1. bosk, wâld
foretell: 1. foarsizze | 2. foarsizze | 3. foarsizze
forge: 1. smeie
forget-me-not: 1. ferjit-my-net
forget: 1. ferjitte
forgive: 1. begnedigje, ferjaan
fork: 1. foarke
formal: 1. twang | 2. twang
former: 1. foarig
forsake: 1. ferlitte
forswear: 1. ôfswarre
fortify: 1. fersterkje
fortunate: 1. lokkich
fortune: 1. fertún
forty: 1. fjirtich
for … together: 1. efterinoar, oan ien tried troch, oanien, oanienwei | 2. efterinoar, oan ien tried troch, oanien, oanienwei
for example: 1. bygelyks
for instance: 1. bygelyks
for sake of: 1. fanwegen
for sale: 1. ferkeapber
for the reason that: 1. meidat, mei’t, omdat, om’t | 2. meidat, mei’t, omdat, om’t
for the rest: 1. fierders
foundation: 1. boaiem
fountain-pen: 1. folpinne
fountain: 1. welle
fountain pen: 1. folpinne
four: 1. fjouwer
fourteen: 1. fjirtjin
fourteenth: 1. fjirtjinde
fourth: 1. fjirde
fowl: 1. hin
fox: 1. foks
fraction: 1. breuk | 2. breuk
fragile: 1. brekber
fragmentary: 1. fragmintarysk
freedom: 1. frijens, frijheid
freeze: 1. frieze | 2. befrieze
freezing cold: 1. froast
frequently: 1. faak, faken, fakentiden, gauris, jamk
fresh: 1. farsk
freshen: 1. oanboazje, oanhelje
fresh water: 1. farsk wetter | 2. farsk wetter
friend: 1. freondinne | 2. freon
friendly: 1. aardig, freonlik
friendship: 1. freonskip
frieze: 1. Fries
fright: 1. benaudens, eangst, eangstme
frighten: 1. bang meitsje
frog: 1. frosk, kikkert
frogbit: 1. duitblêd
from: 1. fan, sûnt | 2. sûnt | 3. út
frontier: 1. grins
frost: 1. froast | 2. froast
froth: 1. skomje | 2. brûs, skom
fruit: 1. frucht
fry: 1. briede
fuel: 1. branje
full payment: 1. ôfbetelling
fun: 1. fermeits | 2. aardichheid, geniet, nju, nocht
function: 1. funksje | 2. amt
funeral: 1. begraffenis, beïerdiging
fungus: 1. poddestoel
funk: 1. leffert
funny: 1. fermaaklik | 2. komysk
furnish: 1. leverje
furniture: 1. húsrie
furrow: 1. fâld
futile: 1. idel
future: 1. oankommend
fuzzy: 1. damp, dampich, dizich
gag: 1. aardichheid, grapke
gain: 1. oanwinst | 2. fertsjinje | 3. oanhelje, oanwinne | 4. baat, fertsjinst
gall: 1. galle
gallop: 1. fjouwerje
game: 1. boartsjen
gaol: 1. finzenis | 2. finzenis | 3. finzenis
gape: 1. gapje
garage: 1. garaazje
garbage can: 1. jiskefet
garden: 1. tún
gardener: 1. túnman
garlic: 1. knyflok
garment: 1. kleed
gas: 1. gas
gasolene: 1. benzine
gasoline: 1. benzine
gate: 1. poarte
gateway: 1. poarte
gather: 1. sammelje | 2. gearkomme
gathering: 1. gearkomste
gaunt: 1. meager | 2. tin | 3. drôf, ferdrietlik | 4. drôf, fertrietlik
gawk: 1. gapje
gay: 1. homofyl
gazette: 1. krante
gem: 1. edelstien, fonkelstien, juwiel
genealogy: 1. sibbekunde | 2. sibbekunde
general: 1. generaal | 2. mien, algemien | 3. mien, algemien
generality: 1. algemienens | 2. algemienens
generally: 1. oer ‘t generaal
gentle: 1. mjitsk, swiet | 2. myld
gentleman: 1. hear, mynhear
genuine: 1. autentyk
geographic: 1. geografysk
geographical: 1. geografysk
geography: 1. ierdrykskunde
gesture: 1. gebeart
get: 1. arrivearje, oankomme, oanlânje | 2. wurde | 3. nimme | 4. oanriede, oantuge | 5. krije, ûntfange
get cold: 1. kuolje, ôfkuolje
get married: 1. boaskje | 2. boaskje
get mouldy: 1. skimmelje
get off: 1. delgean, ôfrinne, ôfstappe
get out of a habit: 1. ôfleare, ôfwenne
get rid of: 1. ôfskaffe, ôftankje | 2. ôfsmite
get up: 1. stige
get used: 1. wenne
ghastly: 1. aaklik | 2. ôfgryslik
ghost: 1. spoek
gift: 1. kado, skinking
gigantic: 1. gigantysk
giraffe: 1. sjiraffe
girder: 1. balke
girdle: 1. gurdle, mulbân
girl: 1. famke
give: 1. skinke | 2. oanjaan | 3. oanbiede, ôfbyldzje
give an account: 1. oanbringe
give a ring: 1. oanskilje
give in: 1. ôfstean
give notice: 1. advertearje, ferkundigje
give pain to: 1. fertriette
give rise to: 1. feroarsaakje
give up: 1. ôfstean
give way: 1. ôfstean
glad: 1. bliid
gladness: 1. blydskip
glass: 1. glês | 2. glêzen | 3. glês
glide: 1. glide, glydzje, gliere
globe: 1. bol | 2. ierdbol
glory: 1. gloarje
gloss: 1. ang
glove: 1. mof
glow: 1. gleonje
glow with heat: 1. gleonje
glue: 1. lym | 2. lymje | 3. lym
gnat: 1. neef
gnaw: 1. kjiffe | 2. kjiffe
gnome: 1. ierdmantsje
go: 1. gean
goal: 1. doel
goblin: 1. ierdmantsje
god: 1. god
going down: 1. efterútgong
gold: 1. goud
goldfish: 1. goudfisk
good-bye: 1. ôfskie
good-natured: 1. aardig, freonlik
good: 1. goed
goodbye: 1. farwol | 2. ôfskie
goodness: 1. goedens
good afternoon: 1. goemiddei
good day: 1. goendei
good evening: 1. goejûn
good morning: 1. goemoarn
good night: 1. goenacht
goose: 1. goes
gooseberry: 1. krúsbei
gospel: 1. evangeelje
gout: 1. flearen
govern: 1. regearje
government: 1. regear
go astray: 1. ôfdwale
go down: 1. delgean, ôfrinne, ôfstappe
go downhill: 1. minder wurde, ôftakelje
go for a walk: 1. kuierje
go off: 1. minder wurde, ôftakelje
go up: 1. stige
grab: 1. beetkrije, beetpakke
grade: 1. graad
gradually: 1. allinken, dwaandewei, njonkelytsen, stadichoan
graduate: 1. diplomearre
grain: 1. nôt
grain of sand: 1. sânkerl
gram: 1. gram
gramme: 1. gram
grand-nephew: 1. efterneef
grandchild: 1. beppesizzer, bernsbern
grandfather: 1. oarreheit, pake
grandmother: 1. beppe, oarremem
grandparent: 1. pakkesizzer
grandparents: 1. pake en beppe
granite: 1. granyt
grape: 1. drúf
grapevine: 1. druvebeam
graphics: 1. grafyk
graphic arts: 1. grafyk
grapple: 1. fange
grasp: 1. beetkrije, beetpakke
grass: 1. gers, krûd
grasshopper: 1. sprinkhoanne | 2. sprinkhoanne
grate: 1. ôffreding
gratitude: 1. tank
grave: 1. grêf
graveyard: 1. tsjerkhôf
gravity: 1. swiertekrêft
grease: 1. fet
greasy: 1. fet
great-grandfather: 1. oerpake
great-grandmother: 1. oerbeppe
great: 1. grut
greatgrandson: 1. efterbernsbern
grebe: 1. hjerringslynder
green: 1. grien | 2. grien
greet: 1. begroetsje, groetsje
grey: 1. grau, griis, skier | 2. grau, griis
grid: 1. ôffreding
grill: 1. ôffreding
grind: 1. meale, mealle
grip: 1. beetkrije, beetpakke | 2. gryp
gripped: 1. ynteressearre
grisly: 1. aaklik
groan: 1. kroane
ground: 1. boaiem | 2. grûn, modder | 3. mêd | 4. ierdzje
grounding: 1. ierdlieding
grounds: 1. mêd
ground ivy: 1. tongerblom
ground wire: 1. ierdlieding
grow: 1. wurde | 2. oangroeie, oanwaakse, waakse
growth: 1. groei, oanwaaks
gruel: 1. brij
gruesome: 1. in griis, ôfgryslik
guarantee: 1. garânsje
guard: 1. beweitsje | 2. beweitser | 3. kondukteur
guess: 1. ergje, fermoedzje
guide: 1. oanstjoere | 2. liede, oanstjoere | 3. liede
guilder: 1. gûne
guile: 1. mûklist
guileless: 1. sûnder euvelmoed
guilt: 1. skuld
guiltless: 1. ûnskuldich
guilty: 1. skuldich
guinea-pig: 1. bargemotsje
gulden: 1. gûne
gulf: 1. djipte, ôfgrûn
gum: 1. toskfleis
gun: 1. gewear
gunpowder: 1. buskrûd, krûd
gush: 1. sproeie
gusto: 1. animo, belangstelling
gymnastics: 1. gymnastyk
habit: 1. oanwenst | 2. brûkme, gewoante, wenst, wizânsje
hackneyed: 1. ôfseage | 2. ôfseage
haddock: 1. skylfisk
haggle: 1. ôftingje
hail: 1. hagel
hair: 1. hier
hairdresser: 1. hierknipper
hairpiece: 1. prûk
ham: 1. skinke
hammer: 1. hammer
hand: 1. oanlangje, oanrikke | 2. arbeider, arbeidersman | 3. hân | 4. oanlangje, oanrikke, ôfjaan, ôfdrage
handicraft: 1. ambacht, fak
handkerchief: 1. bûsdoek
handsome: 1. moai
hand over: 1. oanlangje, oanrikke | 2. oanlangje, oanrikke, ôfjaan, ôfdrage
hangman: 1. boal
hang down: 1. ôfhingje
hang onto: 1. hâlde
happen: 1. foarfalle
happiness: 1. gelok
happy: 1. lokkich | 2. bliid
hard-worked: 1. ôfseage
hard: 1. huord | 2. hurd
hardly: 1. amper, kwealik
hardworking: 1. krigel, warber
hare: 1. hazze
harm: 1. ôfbrek
harp: 1. harpe
harrow: 1. eidzje
harsh: 1. bekjelûkerich
harvest: 1. rispje | 2. rispinge
hat: 1. hoed
hatch: 1. skaadstreekje
hate: 1. haatsje | 2. hate
haul: 1. tsjen
haunt: 1. spoekje
have: 1. ha | 2. krije, ûntfange
have confidence in: 1. fertrouwe
have faith: 1. fertrouwe
have faith in: 1. fertrouwe
have got: 1. ha
hawk: 1. hauk
hay: 1. hea
hazard: 1. noedzje | 2. noed, risiko
hazardous: 1. noedlik
hazel-tree: 1. hazzenutebeam
hazel: 1. hazzenutebeam
hazelnut: 1. hazzenút
he-goat: 1. bok
he: 1. er, hy
head: 1. liede, oanstjoere | 2. holle | 3. kop | 4. holle, kop | 5. holle, kop
header: 1. rubryk
heal: 1. genêze | 2. genêze
health: 1. sûnens
healthy: 1. sûn
heap: 1. skelf
hearsay: 1. faam
heart-: 1. hertlik
heart: 1. hert
hearty: 1. hertlik
heat: 1. ferwaarmje | 2. hjittens
heating: 1. ferwaarming
heaven: 1. himel, loft
heavenly: 1. himelsk
heavenly body: 1. himellichem
heavy: 1. swier
heir: 1. erfgenamt
helmet: 1. helm
helper: 1. assistint | 2. assistint
helpless: 1. helpleas
hemp: 1. himp
her: 1. syn
herb: 1. gers, krûd
hereditary: 1. erflik
heredity: 1. erflikens
hermit: 1. hearremyt
hero: 1. helt
heroin: 1. heldinne
heroine: 1. heldinne
heron: 1. ielreager, reager
herring: 1. hjerring
herself: 1. sels
hesitate: 1. skytskoarje, wifkje | 2. skytskoarje, wifkje
hesitation: 1. wifkjen
hiccup: 1. hikje
hide: 1. ferbergje
hideous: 1. in griis, ôfgryslik | 2. ôfgryslik
high tide: 1. floed
him: 1. er, hy
himself: 1. sels
hind: 1. wyfkehart
hinny: 1. mûlezel
hip: 1. heup, heupe
hippo: 1. nylhoars
hippopotamus: 1. nylhoars
hire: 1. hiere | 2. hier
his: 1. syn | 2. syn
history: 1. skiednis
hit: 1. huffe | 2. treffe
hog: 1. baarch, swyn
hold: 1. hâlde
hold back: 1. benefterhâlde | 2. ôfhâlde
hole: 1. dobbe
holiday: 1. feestdei
holy: 1. hillich
home: 1. thús
homosexual: 1. homofyl
honest: 1. earlik
honey: 1. huning
honor: 1. earje | 2. eare
honour: 1. earje | 2. eare
hook: 1. hoek
hooter: 1. klakson
hope: 1. ferhoping
horizon: 1. gesichtsein, hoarizon, kim
horn: 1. hoarn | 2. klakson
hornet: 1. brims
horrible: 1. in griis, ôfgryslik | 2. aaklik | 3. ûnhuer, ûnhuerich | 4. ôfgryslik
horror: 1. grize, ôfgriis, ôfskrik | 2. grize, ôfgriis
horse: 1. happe, hynder
hospital: 1. sikehûs
hostel: 1. herberch
hostile: 1. fijannich
hot: 1. hjit
hour: 1. oere
housefly: 1. mich
housewife: 1. húsfrou
house of worship: 1. tsjerke
how: 1. as, hoe’t | 2. as, hoe’t | 3. as, hoe’t
how many: 1. hoefolle
how much: 1. hoefolle
huge: 1. gigantysk
human: 1. minsklik
human being: 1. minske
human race: 1. minskheid
hump: 1. buchel
hundred: 1. hûndert
hungry: 1. hol, hongerich
hunt: 1. jeie
hurt: 1. blessearje
hut: 1. hutte, klinte
hypocrite: 1. huchelder
hypocritical: 1. hucheleftich
ice: 1. iis
ideal: 1. ideaal | 2. ideaal
identical: 1. identyk
ideology: 1. ideeëlear, ideology
idiom: 1. taaleigen
idiot: 1. idioat
idiotic: 1. idioat
idol: 1. ôfgod
idyll: 1. idylle
if: 1. as, bywannear’t
ignore: 1. negearje
illness: 1. sykte
illuminate: 1. ferljochtsje
illusion: 1. yllúzje
image: 1. byld | 2. figuer
imagine: 1. ferbyldzje
immediately: 1. aansen, aanst, aanstûns, dalik, daliks
impel: 1. oanfiterje, oanfjurje, oanhysje, oantrune, oantrúnje, oanwakkerje | 2. driuwe
impetus: 1. oandrang, oandrift, oandriuw | 2. oanfitering, oantrún | 3. oanfitering, oantrún
import: 1. ymportearje, ynfiere
important: 1. aardich, danich
imposter: 1. bedrager
impress: 1. ymponearje
imprint: 1. ôfprintsel
improve: 1. ferbetterje
impulse: 1. oandrang, oandrift, oandriuw
in: 1. yn
inborn: 1. oanberne
inbred: 1. oanberne
incite: 1. oanhysje, oansjasje
incitement: 1. oanfitering, oantrún | 2. oanfitering, oantrún
inclination: 1. oanfjochting, oanstriid
increase: 1. ferheegje | 2. oanboazje, oanhelje | 3. fergrutsje | 4. fergrutting
incubate: 1. briede
indeed: 1. feitlik, winliken
index: 1. oantsjutting, oanwizing
indicate: 1. oantsjutte, oanwize | 2. oanwize | 3. oantsjutte
indication: 1. foarteken | 2. fiarsizzing | 3. oantsjutting, oanwizing
indictment: 1. oanklacht
indigenous: 1. oarspronklik
individual: 1. yndividueel | 2. yndividu
inducement: 1. oanlieding
industrial: 1. yndustrieel
industry: 1. yndustry
inebriety: 1. dronkenskip
inexpensive: 1. goedkeap
infant: 1. bern
infantry: 1. ynfantery
infect: 1. ynfektearje, oanstekke
infection: 1. ynfeksje
inference: 1. konklúzje
inflation: 1. ynflaasje
influence: 1. beynfloedzje | 2. beynfloeding, ynfloed
influenza: 1. gryp
inform: 1. oansizze
infuse: 1. ôftrekke
infusion: 1. ôftreksel
inhabitant: 1. bewenner
inherit: 1. erve
inheritance: 1. erfdiel
initiate: 1. oanstichtsje
injure: 1. skansearje
injury: 1. blessearring, blessuere, wûne
ink-well: 1. inketpotsje
ink: 1. inket
inkpot: 1. inketpotsje
inn: 1. herberch
innate: 1. oanberne
innocent: 1. ûnskuldich
inoffensive: 1. sûnder euvelmoed
insane: 1. dûm, dwylsinnich, sljochtsinnich
insanity: 1. dwylsin, dwylsinnigens | 2. dwylsin, waansin
insect: 1. ynsekt
inside: 1. yn
insidious: 1. glûpsk
insist: 1. oandringe
inspire: 1. oanfiterje, oanfjurje, oanhysje | 2. oanwakkereje
instant: 1. amerij
instigate: 1. oanfiterje, oanfjurje, oanhysje, oantrune, oantrúnje, oanwakkerje
instruction: 1. oanwizing
instructor: 1. learaar
instrument: 1. ynstrumint
insubordinate: 1. dôfhûdich | 2. dôfhûdich
insult: 1. rache | 2. misledigje
insurance: 1. assurânsje, fersekering
insure: 1. fersekerje
insurer: 1. assuradeur, fersekeringsman
intelligent: 1. yntelligint
intention: 1. doel, foarnimmen
inter: 1. begrave, beïerdigje, te hôf bringe
intercessor: 1. advokaat
interest: 1. belangstelling, ynteresse
interested: 1. ynteressearre
interesting: 1. ynteressant
interjection: 1. útropwurd
interment: 1. begraffenis, beïerdiging
interrupt: 1. ôfbrekke
intestine: 1. term
intestines: 1. yngewant, terms
into: 1. yn
intoxicated: 1. dronken
introduce: 1. oanbiede, ôfbyldzje
investigation: 1. eksamen
invitation: 1. útnoeging
invite: 1. noadzje, noegje
invite tenders for: 1. útbesteegje, útbestelle
invoice: 1. fakturearje
invoke: 1. oanroppe
in action: 1. warber | 2. warber
in all respects: 1. oer alle boegen
in a way: 1. as, krekt as, oft
in cash: 1. ree
in every respect: 1. oer alle boegen
in every way: 1. oer alle boegen | 2. oer alle boegen
in exchange for: 1. tsjin
in fact: 1. feitlik, winliken
in front of: 1. foar
in order to: 1. foar
in the beginning: 1. te’n earsten, yn ‘e earste opslach | 2. te’n earsten, yn ‘e earste opslach
in the daytime: 1. daagliks
in the evening: 1. jûns
in the meantime: 1. alfêst
in what way: 1. as, hoe’t | 2. as, hoe’t
iodine: 1. joadium
iron: 1. izeren | 2. izer | 3. strykizer
ironic: 1. iroanysk
irony: 1. irony
island: 1. eilân
isolated: 1. allinnesteand, frijesteand
isolation: 1. iensumens, ôfsûndering
issue: 1. ôfkundigje, ôflêze
itch: 1. jûkje | 2. jûkte
its: 1. syn
itself: 1. sels
ivory: 1. ivoar
ivy: 1. klimmerblêd
jade: 1. ôfmêdzje
jail: 1. finzenis | 2. finzenis | 3. finzenis
jam: 1. sjem
jargon: 1. bargedútsk
jay: 1. houtekster
jelly-fish: 1. kwab
jenny-ass: 1. ezelinne
jest: 1. gekjeie
jester: 1. harlekijn
jewel: 1. edelstien, fonkelstien, juwiel | 2. edelstien, fonkelstien, juwiel
job: 1. arbeid, wurk | 2. amt
jog: 1. oanstjitte, oanstompe
join: 1. oanslute | 2. ferbine, gearbine | 3. ferbine | 4. ferienigje, ferienje
joining: 1. oansluting
joke: 1. gekjeie | 2. aardichheid, grapke
journal: 1. deiblêd, krante
journalist: 1. kranteman
journey: 1. reis
joy: 1. blydskip
judge: 1. oardielje | 2. rjochter
judgment: 1. oardiel
jug: 1. kanne | 2. bak, doaze
jump: 1. springe | 2. sprong
jump off: 1. ôfspringe
junction: 1. oansluting
june bug: 1. maaituorre
junior: 1. oankommend
just: 1. aansen, aanst, aanstûns, dalik, daliks | 2. just, krektsa, niis, niiskrekt, nyskes, strak
just now: 1. just, krektsa, niis, niiskrekt, nyskes, strak
keel: 1. kyl
keep: 1. beweitsje | 2. observearje | 3. rêde
keepsake: 1. oantinken, oantins | 2. oantinken, oantins
keep back: 1. benefterhâlde
keep on: 1. duorje
keep one’s hands off: 1. ôfbliuwe
key: 1. kaai
kill: 1. deadzje, deameitsje
kilo: 1. kilo
kind: 1. aardig, freonlik | 2. attint
kindle: 1. oansette, opstekke
king: 1. dam | 2. kening
kingdom: 1. keninkryk
kiss: 1. patsje, tútsje | 2. tút
kitchen: 1. koken
klaxon: 1. klakson
knee: 1. knibbel
knife: 1. mês
knit: 1. breidzje
know: 1. kenne | 2. witte
know how: 1. witte
laboratory: 1. laboratoarium
laborer: 1. arbeider, arbeidersman
labor agreement: 1. arbeidsakkoart, arbeidskontrakt
labor dispute: 1. arbeidsskeel
labor exchange: 1. arbeidsburo
labor market: 1. arbeidsmerk
labour-union: 1. fakbûn, fakferiening
labourer: 1. arbeider, arbeidersman
labour agreement: 1. arbeidsakkoart, arbeidskontrakt
labour contract: 1. arbeidsakkoart, arbeidskontrakt
labour dispute: 1. arbeidsskeel
labour exchange: 1. arbeidsburo
labour market: 1. arbeidsmerk
lack: 1. brekme
lad: 1. boai, jonge
ladder: 1. ljedder
laddie: 1. boai, jonge
lady: 1. dam | 2. frou, mefrou
ladybug: 1. ingeltsje
laggard: 1. neikommer
lake: 1. mar
lamb: 1. lammefleis | 2. laam
lame: 1. mank
lamp: 1. lampe
lance: 1. spear
land: 1. ierde, grûn
landing-stage: 1. lisplak
landscape: 1. lânskip
language: 1. sprake
lantern: 1. lantearne
lapsed: 1. útlibbe, útwikelse
large: 1. grut
lark: 1. ljurk
lass: 1. famke
last: 1. foarig | 2. duorje | 3. einichst
laugh: 1. laitsje | 2. laits
laughter: 1. gelaak, gelaits, laitsjen
law: 1. wet
lawn: 1. gersfjild
lawsuit: 1. proses, rjochtsaak
lawyer: 1. advokaat
lay-by: 1. parkearterrein
lay: 1. lizze
layer: 1. laach
lay down: 1. lizze, pleatse, stelle
lay hold of: 1. nimme
lazy: 1. loai
lead: 1. liede, oanstjoere | 2. liede | 3. leaden | 4. lead
leader: 1. baas, haad, master | 2. lieder
leaf: 1. bled
leaflet: 1. brosjuere
league: 1. ferbining
lean: 1. steune | 2. leune | 3. meager | 4. tin
leap-year: 1. skrikkeljier
leap: 1. springe | 2. sprong
leap down: 1. ôfspringe
learn: 1. leare
leather: 1. learen | 2. leare
leave: 1. ôffarre | 2. ôfreizgje | 3. ferlitte | 4. ôfreizgje
leave behind: 1. benefterlitte
leave out: 1. weilitte
leave out of account: 1. negearje
lector: 1. lektor
lecturer: 1. lektor
leek: 1. knyflok
left: 1. lofter- | 2. lofts
leg: 1. skonk | 2. skonk
legend: 1. leginde
legible: 1. lêsber
lemon: 1. sitroen
lend: 1. liene
length: 1. lingte | 2. lingte
lengthen: 1. ferlingje
lesson: 1. leksum
let: 1. ferhiere
letter: 1. brief, skriuwen | 2. letter
letterbox: 1. brievebus
lettuce: 1. kropslaad
let know: 1. oansizze
let off: 1. ôfsjitte
level: 1. flak | 2. gelyk, lyk | 3. nivo
lever: 1. heffe
librarian: 1. bibletekaris
library: 1. bibleteek
lie: 1. lizze | 2. lige | 3. leagen
lie encamped: 1. kampearje
life-belt: 1. rêdingsgurdle
life-boat: 1. reddingboat, reddingsboat
life: 1. leven
lifebelt: 1. rêdingsgurdle
lift: 1. heffe | 2. stige
light: 1. oansette, opstekke | 2. ljocht | 3. ljocht | 4. ferljochtsje | 5. ljocht | 6. licht
lighthouse: 1. fjoertoer, ljochttoer
lighting: 1. ferljochting
like: 1. as, hoe’t
likewise: 1. ek
like that: 1. dus, sa, sadwaande
lilac: 1. nageltsjebeam
lily-of-the-valley: 1. maaieklokje
lily: 1. leelje
lime-tree: 1. linebeam
lime: 1. kalk
limit: 1. begrinzgje | 2. grins
linden-tree: 1. linebeam
line: 1. line | 2. rige
lineage: 1. komôf, ôfstamming, oarsprong, skaai
linguistic: 1. taalkundich
link: 1. keat
lion: 1. liuw
lip: 1. lippe
liquid: 1. floeiber | 2. floeiber | 3. floeistof
liquidate: 1. ôfhannelje | 2. ferwiderje | 3. deadzje, deameitsje
list: 1. list
listen: 1. beharkje, harkje
listen in: 1. ôfharkje
liter: 1. mingel
literature: 1. literatuer
litre: 1. mingel
little: 1. lyts
little by little: 1. allinken, dwaandewei, njonkelytsen, stadichoan
live: 1. libje
livestock: 1. fee
living-room: 1. húskeamer, wenkeamer
load: 1. fracht
loaf: 1. bôle, brea
loan: 1. liene
loathe: 1. ferspuie
location: 1. plak, stee
loch: 1. mar
lock: 1. slot | 2. skoattelje, ôfskoattelje
locksmith: 1. slotmakker
locust: 1. sprinkhoanne
logic: 1. logika
logical: 1. logysk
long: 1. lang
look: 1. aspekt, gesicht, oansjen | 2. achtenearje, achtsje, besjen
looking-glass: 1. spegel
look after: 1. beweitsje
look at: 1. achtenearje, achtsje, besjen
lord: 1. hear, mynhear
lorry: 1. frachtauto, frachtwein | 2. frachtauto, frachtwein
lose: 1. ôfklaaie | 2. ferlieze, weislepe
lose flesh: 1. ôfklaaie
lose in weight: 1. ôfklaaie
lose one’s way: 1. ferdwale
loss: 1. ferlies | 2. ferlies
loud: 1. lûd
louse: 1. lúd, lûs
lovable: 1. floatich
love: 1. leavje | 2. leafde | 3. djoerte
lovely: 1. gefallich | 2. moai | 3. djoer, leaf | 4. aardich, bekoarlich, floatich
low: 1. leech
lower: 1. ôfslaan
low tide: 1. ebbe
luck: 1. gelok
luggage: 1. bagaazje
lunacy: 1. dwylsin, dwylsinnigens | 2. dwylsin, waansin
lunatic: 1. healwiis
luxurious: 1. lúksueus
luxury: 1. lúkse
machine: 1. masine
mad: 1. dûm, dwylsinnich, sljochtsinnich
madam: 1. frou, mefrou
madness: 1. dwylsin, dwylsinnigens | 2. dwylsin, waansin
magazine: 1. krante
magic: 1. magy
magical: 1. magysk
magician: 1. tsjoender
magnetic: 1. magnetysk
magpie: 1. akke, akster
maid: 1. faam | 2. keamerfaam
mail: 1. post
mailbox: 1. brievebus
mainland: 1. fêstelân, wrâlddiel
major: 1. majoar
make: 1. dwaen, oanmeitsje
make an offer of: 1. oanbiede
make a mistake: 1. fersinne jin
make a note: 1. oantekenje
make clean: 1. suverje
make fast: 1. fêstdwaan
make glad: 1. ferbliidzje
make use of: 1. benutsje | 2. brûke
making: 1. oanmeitsjen | 2. oanmeitsjen | 3. oanmeitsjen
malicious: 1. glûpsk
man: 1. minske | 2. man
manage: 1. administrearje, de administraasje dwaan, beheare, bestjoere | 2. administrearje, de administraasje dwaan, beheare, bestjoere | 3. oanstjoere
management: 1. administraasje, behear | 2. administraasje, behear
manager: 1. behearder, bestjoerder | 2. direkteur
manifacture: 1. oanmeitsjen | 2. oanmeitsjen
mankind: 1. minskheid
manner: 1. manear
manufacture: 1. fabrisearje | 2. oanmeitsjen
manure: 1. dong
manuscript: 1. manuskript
map: 1. kaart, lânkaart | 2. kaart | 3. kaart, lânkaart
marble: 1. moarmeren | 2. moarmer
march: 1. rinne
marguerite: 1. margryt
marigold: 1. goudjesblom
marijuana: 1. mariûana
mark: 1. merk | 2. merk | 3. ôfstimpelje
market: 1. merk | 2. merk
marketplace: 1. merk
mark out: 1. ôfbeakenje
marmelade: 1. sjem
marriage: 1. boask | 2. boask | 3. boask
marry: 1. boaskje | 2. boaskje
marten: 1. wezeling
martyr: 1. martelder
marvel: 1. fernuverje jin
marvel at: 1. fernuverje jin
mashed potatoes: 1. pomp, ierappelpomp
mask: 1. momkappe
mason: 1. mitselder
mass: 1. mannichte
massage: 1. massaazje
massive: 1. massyf
mast: 1. mêst
master: 1. master
mat: 1. matte
match: 1. lúsjefers, lúsjefersprikje
mathematical: 1. wiskundich
matrimony: 1. boask
matter: 1. affearen, kwestje, oangelegenheid | 2. fal, gefal | 3. matearje
mattress: 1. matras
mature: 1. ryp
maximum: 1. maksimaal | 2. maksimum
maybe: 1. faaks, miskien, mooglik, mûlk
mayhap: 1. faaks, miskien, mooglik, mûlk
mayor: 1. boargemaster | 2. boargemaster
meager: 1. meager | 2. earmhertich, earmoedig, heukerich, skiterich
meal: 1. moal
mean: 1. midden
meaning: 1. doel, foarnimmen | 2. betsjutting
meanwhile: 1. alfêst
measure: 1. ôfmjitte
measured: 1. twang
measurement: 1. diminsje, ofmjitting | 2. ôfmjitting
meat: 1. fleis
medicine: 1. doktersguod, medikamint, medisyn
meet: 1. gearkomme | 2. treffe, oantreffe | 3. ôfhelje
meeting: 1. gearkomste
melody: 1. meldij
melt: 1. teie
melting: 1. tei
member: 1. oanhinger | 2. oanhinger
memento: 1. oantinken, oantins | 2. oantinken, oantins
menace: 1. bedriigje, drige | 2. bedriging, drigemint
mentally deficient: 1. efterlik
menu: 1. kaart
mess: 1. brij
messenger: 1. seinboade
metalled: 1. stiennen
method: 1. metoade
methylated spirit: 1. brânspiritus
metropolis: 1. haadstêd | 2. haadstêd
microphone: 1. mikrofoan
middle: 1. midden
middleclass citizen: 1. boarger
midget: 1. dwerch
midnight: 1. midnacht | 2. midnacht
midwife: 1. ferloskundige, hoarnwiif
mild: 1. myld
mile: 1. mile
milk: 1. molke
miller: 1. moolder, mûnder
millimetre: 1. streep
mind: 1. observearje
mine: 1. myn | 2. myn
miner: 1. mynarbeider, mynwurker
ministry: 1. ministearje
minute: 1. minút
mirror: 1. spegel
miscarry: 1. fale, feile, mislearje
miscellaneous: 1. alderhanne
mischievous: 1. glûpsk
miser: 1. earn, frek, gjirrigert, izegryn, krintekakker, nepert
miserable: 1. drôf, ferdrietlik | 2. earm, earmoedich, heukerich | 3. drôf, fertrietlik | 4. earmhertich, earmoedig, heukerich, skiterich
miserliness: 1. deunens, gjirrigens
miserly: 1. earnich, gjirrich, taaimelk
misery: 1. earmoed
mist: 1. damp, dize
mistake: 1. fersin, flater
mistletoe: 1. mistel
mistress: 1. bazinne | 2. masteresse
misty: 1. damp, dampich, dizich
mite: 1. myt
mitten: 1. mof
moan: 1. kroane
mobile: 1. beweechlik, ferweechlik
mode: 1. manear
model: 1. skema
moist: 1. damp
mold: 1. skimmel
molecule: 1. molekule
moment: 1. amerij
money: 1. jild, sinten
monitor: 1. ôfharkje
monk: 1. mûnts | 2. muonts
monologue: 1. allinnespraak
monopoly: 1. monopoalje
monotonous: 1. monotoan | 2. monotoan
monster: 1. meunster
month: 1. moanne
monument: 1. monumint, tinkteken
monumental: 1. monumintaal
moon: 1. moanne
more: 1. mear
moreover: 1. fierders
morning: 1. moarn
mortgage: 1. hypoteek, hypteek
mosaic: 1. mozayk
mosaic work: 1. mozayk
mosquito: 1. muskyt
moss: 1. moas
moth: 1. mot
mother-in-law: 1. skoanmem
mother: 1. mem
motive: 1. oanlieding | 2. motyf
motor-boat: 1. motorboat
motor-launch: 1. motorboat
motorway: 1. autodyk, grutte dyk | 2. autodyk, grutte dyk
motor road: 1. autodyk, grutte dyk | 2. autodyk, grutte dyk
motor tyre: 1. autobân
motto: 1. devys
mould: 1. skimmel
mount: 1. oanbringe, oanpasse, ôfstimme
mountain-ash: 1. koetsebeibeam
mountain-ash berry: 1. koetsebei
mountain: 1. berch
mountaineering: 1. berchsport
mountain chain: 1. berchte
mouse: 1. mûs
mouth: 1. mûle | 2. mûn, útrin | 3. mûle, mûn, útrin | 4. mûn, útrin
move: 1. bewege, ferwege | 2. bewege | 3. ferplakke | 4. ferfarre, ferhúzje | 5. ferfarre, ferhúzje | 6. ferfarderij, ferhuzing
moving: 1. oandwaanlik | 2. oandwaanlik
mud: 1. blabber, labze, drek, dridze, modder
mule: 1. mûldier
multiply: 1. fermannichfâldigje | 2. fermannichfâldigje
multitude: 1. mannichte
mummy: 1. mummy
munition: 1. ammunysje, munysje
murder: 1. fermoardzje, moardzje | 2. moard
murderer: 1. moardner | 2. moardner
muscle: 1. spier
mush: 1. brij
mushroom: 1. poddestoel
music: 1. muzyk
musician: 1. muzykman, muzikus, spylman
mussel: 1. moksel
mustard: 1. moster
mutton: 1. skiepfleis
my: 1. myn
mystic: 1. mystyk
mystical: 1. mystyk
myth: 1. myte
nail: 1. spikerje | 2. spiker | 3. neil
naked: 1. bleat, neaken
nakedness: 1. neakenens
name: 1. namme
nameless: 1. anonym, nammeleas
nap: 1. dodzje
narcissus: 1. titelroas
narrate: 1. ferhelje, fertelle
narrative: 1. ferhaal
narrow: 1. ing, nau, smel
nasturtium: 1. ljippetop
nasty: 1. aaklik | 2. lilk | 3. ûnhuer, ûnhuerich | 4. glûpsk
nation: 1. naasje | 2. folk
national: 1. nasjonaal
nationality: 1. nasjonaliteit
native: 1. oarspronklik | 2. oanberne
natural gas: 1. ierdgas
nature: 1. aard, wêzen | 2. natuer | 3. aard, natuer, wêzen
nausea: 1. mier
navel: 1. nâle
near: 1. by | 2. oankomme, takomme
nearby: 1. by | 2. neistlizzend | 3. oankomme, takomme
nearly: 1. amperoan, benei, beneistenby, hast, omtrint, skraach, skraachwurk
near to: 1. by
neck: 1. hals
needle: 1. nuddel, nulle | 2. nuddel | 3. spjelde
needlewoman: 1. skroar
negative: 1. negatyf
neglect: 1. efterútstelle, ferwaarloazje
negligent: 1. sleau
neighbour: 1. buorman
neighbouring: 1. neistlizzend
neither: 1. noch | 2. gjinien, nimmen
nephew: 1. muoikesizzer, omkesizzer
nerve: 1. senuw, sine
nervous: 1. senuweftich
nest: 1. nestelje
net: 1. net
nettle: 1. brannettel, broeier
network: 1. net
never: 1. nea
new: 1. nij
news: 1. nijs
newspaper: 1. krante | 2. deiblêd, krante
next: 1. efternei, efteroan | 2. oankomme, takomme | 3. oankomme, takomme
next to: 1. by | 2. nêst, njonken
nibble: 1. kjiffe
nice: 1. gefallich | 2. goed
nickname: 1. tanamme
niece: 1. muoikesizzer, omkesizzer
niggard: 1. earn, frek, gjirrigert, izegryn, krintekakker, nepert
night: 1. nacht
nightingale: 1. geal
nightmare: 1. nachtmerje
night club: 1. nachtklup
night prayers: 1. jûnbea
night spot: 1. nachtklup
nineteen: 1. njoggentjin
ninety: 1. njoggentich
ninth: 1. njoggende
nip: 1. foaritentsje
no-one: 1. gjinien, nimmen
no: 1. gjin, né, neen, net
noble: 1. nommel
nobleman: 1. edelman
nobody: 1. gjinien, nimmen
nocturnal: 1. nachtlik
noise: 1. lawaai, leven
non-skid: 1. antislip-
none: 1. gjinien, nimmen
nor: 1. noch
north: 1. noarden
northern: 1. noardlik
nose: 1. noas
not: 1. gjin, né, neen, net
note: 1. biljet | 2. oantekenje | 3. oantekening
notebook: 1. jefte | 2. opskriuwboekje
nothing: 1. neat
notice-board: 1. oanplakboerd
notice: 1. oanplakbiljet | 2. advys, rie
notification: 1. advys, rie
notify: 1. advisearje
not at all: 1. alderminst, perfoarst net
noun: 1. haadwurd
nourish: 1. fiede
nourishment: 1. fiedsel
novel: 1. nij
novelty: 1. nijs
now: 1. hawar, wolno | 2. no, no’t
nowhere: 1. nearne
now and then: 1. altemets, út en troch
nuclear: 1. nukleêr
nude: 1. bleat, neaken
nudge: 1. oanstjitte, oanstompe
nudity: 1. neakenens
number: 1. tal, oantal | 2. nûmer
numberplate: 1. nûmerboerd
numeral: 1. nûmer
nurse: 1. ferpleegje | 2. ferpleechster
nut: 1. nút
nuts: 1. dûm, dwylsinnich, sljochtsinnich
oak: 1. iik, ikebeam, ikelbeam
oats: 1. hjouwer
obedient: 1. hearrich | 2. hearrich
objectionable: 1. net goed te krijen, ôf te karren
obliging: 1. attint
observation: 1. kapsje
observe: 1. observearje
obstetrician: 1. ferloskundige, hoarnwiif | 2. ferloskundige
obstruct: 1. ôfslute
obviously: 1. blykber
occasion: 1. oanlieding
occiput: 1. efterholle
occupation: 1. ambacht, fak
occupy: 1. besette
occur: 1. foarfalle
occurence: 1. foarfal
ocean: 1. oseaan
oculist: 1. eachdokter
odd: 1. frjemd
odor: 1. lucht
odour: 1. lucht
of: 1. fan, sûnt
offence: 1. oanstjit
offend: 1. rache | 2. misledigje
offer: 1. oansiik | 2. oanbiede | 3. oanbieding, oanbod | 4. oanbiede, ôfbyldzje | 5. oanbiede, ôfbyldzje | 6. oanbiede, ôfbyldzje | 7. oanbieding, oanbod | 8. biede, foarslaan, oanbiede
offer of marriage: 1. oansiik
office: 1. kantoar | 2. kantoar | 3. amt
officer: 1. ofsier | 2. amtner
official: 1. amtlik | 2. amtlik, offisjeel | 3. amtner
officialdom: 1. burokrasy
offset: 1. distânsje, ôfstân
offspring: 1. telch | 2. ôfstammeling
often: 1. faak, faken, fakentiden, gauris, jamk
of all sorts: 1. alderhanne
of fantasy: 1. fantastysk
of noble birth: 1. aadlik
of silk: 1. siden
of steal: 1. stielen
of the body: 1. lichaamlik
of the sun: 1. sinnich
of which: 1. waans
oil: 1. oalje
okay: 1. goed | 2. ôfpraat, okee, sein | 3. okee
old-fashioned: 1. âlderwetsk, âldfrinzich
old: 1. âld | 2. âld | 3. âld
olive: 1. oliif
omen: 1. foarteken | 2. fiarsizzing
omit: 1. weilitte
omnibus: 1. buso
omnipotent: 1. almachtich
omniscient: 1. alwittend
on: 1. yn | 2. oer | 3. op
once: 1. ienkear
once more: 1. alwer
one: 1. ien, immen | 2. men | 3. ien
onerous: 1. swier
one and a half: 1. oardeheal, oardel
one another: 1. inoar
one hundred: 1. hûndert
one thousand: 1. tûzen
one time: 1. ienkear
only: 1. allinne
only just: 1. amper, kwealik
on account of: 1. fanwegen
on end: 1. efterinoar, oan ien tried troch, oanien, oanienwei | 2. efterinoar, oan ien tried troch, oanien, oanienwei
on one’s back: 1. efteroer
on that account: 1. dêrom | 2. dêrom
on the left: 1. lofts
on the other hand: 1. oan ‘e oare kant
on the other side of: 1. dwers
on the right: 1. rjochts
on time: 1. krekt
open: 1. ticht
opening: 1. iepening | 2. iepening
operative: 1. arbeider, arbeidersman
ophtalmologist: 1. eachdokter
opine: 1. achtenearje, achtsje, miene
opinion: 1. miening
opportunity: 1. foarfal
opposed to: 1. tsjin
opposite: 1. tsjin
oppress: 1. drukke
oral: 1. mûnling
orange: 1. sinesappel
order: 1. befelje | 2. oanfreegje | 3. oanfreegje | 4. befelje | 5. befel
ordinarily: 1. gewoanlik
organ: 1. oargel
origin: 1. komôf, oarsprong, skaai
originate: 1. ôfskaaie, ôfstamje
orthodox: 1. ortodoks, otterdoks
ostrich: 1. strúsfûgel
other: 1. oar, oars
other than: 1. bûten
out: 1. bûten
outside: 1. bûten | 2. bûten
outside of: 1. bûten
outstanding: 1. efterstallich
out of: 1. út
out of date: 1. âlderwetsk, âldfrinzich
oval: 1. aairûn
over: 1. dien
overall: 1. alles omfiemjend, hiel, totaal | 2. finaal, gâns, gânsk, hiel, hielendal
overdrive: 1. ôfmêdzje
overdue: 1. efterstallich
overlook: 1. weilitte
override: 1. ôfmêdzje
over there: 1. dêr, dêre, er
owing to: 1. fanwegen
owl: 1. ûle
own: 1. besitte
owner: 1. eigner
ox: 1. okse
oyster: 1. oester
o’clock: 1. oere
pace: 1. ôfpasse
pack: 1. ynpakke
package: 1. ynpakke
page: 1. bledside, side
pail: 1. amer
pain: 1. pine
painful: 1. pynlik
paint: 1. fervje | 2. ferve | 3. ôfskilderje, skilderje
painter: 1. ferver | 2. skilder
painting: 1. skilderij
pair: 1. pear, twatal | 2. pear, twatal
pal: 1. kammeraat
pamphlet: 1. brosjuere
panic: 1. panyk
paper: 1. akte, dokumint | 2. papier
paperback: 1. brosjuere
parachute: 1. falskerm, parasjute
parade: 1. appel | 2. appel
paraffin-oil: 1. petroalje
paragraph: 1. alinea | 2. kêst
paralyse: 1. ferlamje
paralysis: 1. ferlamming
parasite: 1. parasyt | 2. parasyt | 3. parasyt
pardon: 1. begnedigje, ferjaan | 2. ferjouwing
parent: 1. âlder
parents-in-law: 1. skoanâlden
parents: 1. âlden
parings: 1. ôfeart, ôffal
parish: 1. parochy
park: 1. parkeare
parking bay: 1. parkearterrein
parking garage: 1. parkearterrein
parking place: 1. parkearterrein
parliament: 1. parlemint
parrot: 1. pappegaai
parsley: 1. sopgriente
part: 1. diel | 2. diel
participate: 1. dielnimme
particular: 1. apart, beskaat | 2. spesjaal
partition: 1. ôfskieding
partridge: 1. patriis
party: 1. oanhing
party members: 1. oanhing
pass: 1. oanjaan, oanlangje, oanrikke | 2. oanlangje, oanrikke, ôfjaan, ôfdrage
pass away: 1. deagean, ferstjerre, stjerre
paste: 1. daai
pastor: 1. pastoar | 2. dominy | 3. pastoar
pate: 1. holle
patent: 1. oktroai, patint
path: 1. paad
patience: 1. ferduldigens
patient: 1. ferduldich | 2. pasjint
patriarch: 1. aartsfader
patron: 1. begeunstiger
pattern: 1. skema
pavement: 1. gongpaad, stoepe
paw: 1. skonk
pay: 1. betelje
payment: 1. ôfbetelling | 2. beteljen
pay attention to: 1. achtslaan op
pay off: 1. ôflosse
pea: 1. dopeart, eart
peace: 1. frede
peaceful: 1. fredich | 2. freedsum
peaceloving: 1. freedsum
peacock: 1. pau
peal: 1. skilje
peanut: 1. apenút
pear-tree: 1. parrebeam
pear: 1. par
pearl: 1. pearel
peculiar: 1. frjemd
pedestrian: 1. fuotgonger
pedigree: 1. sibbekunde | 2. sibbekunde
peg: 1. foaritentsje
pelican: 1. pilekaan
pen-knife: 1. bûsmês, knyft
pen: 1. skieppehok
pencil: 1. poatlead
peninsula: 1. skiereilân
penthouse: 1. ôfdak | 2. ôfdak | 3. ôfdak
people: 1. folk
pepper: 1. piper
per: 1. yn | 2. foar
perchance: 1. faaks, miskien, mooglik, mûlk
perform: 1. ferskine | 2. dwaen, oanmeitsje | 3. oanbiede, ôfbyldzje
perfume: 1. rûkersguod
perhaps: 1. faaks, miskien, mooglik, mûlk
peril: 1. gefaar
periodical: 1. krante
perish: 1. ferkomme
permission: 1. ferlof
perplexed: 1. ferbjustere
persecute: 1. efterneisitte, eftersitte
personality: 1. aard, wêzen
perspiration: 1. swit
petition: 1. fersykskrift
petitioner: 1. adressant, beswierskriftskriuwer
petrol: 1. benzine
petroleum: 1. petroalje
phantom: 1. spoek
pharmaceutical: 1. doktersguod, medikamint, medisyn
phase: 1. faze
philosophy: 1. filosofy
phone booth: 1. telefoansel
phonograph: 1. grammofoan
photograph: 1. fotografearje | 2. fotografearje
photoprint: 1. fotokopy
physical: 1. lichaamlik
physician: 1. dokter
physics: 1. natuerkunde, natuerwittenskip
pick: 1. ôfbrekke, ôfroppe, ôfskuorre
pick out: 1. ferkieze, kieze
pick up: 1. sammelje | 2. nimme | 3. ôfhelje
picture: 1. byld | 2. figuer | 3. skilderij
picture postcard: 1. printkaart | 2. printkaart
piece: 1. diel
pier: 1. lisplak
pig: 1. baarch, swyn
pigeon: 1. do | 2. do
pigeonhole: 1. fak, fek
piglet: 1. bigge
pigmy: 1. dwerch
pile: 1. skelf
pilgrimage: 1. pylger
pilot: 1. piloat | 2. piloat
pin: 1. spjelde
pine-tree: 1. din, dinnebeam
pine: 1. din, dinnebeam
pink: 1. anjelier, anjer
pioneer: 1. baanbrekkend | 2. paadsljochter
pious: 1. from
pipe: 1. piip | 2. buis, piip
pirate: 1. seerôver
pistol: 1. pistoal
pit: 1. dobbe
pitcher: 1. kanne
pitch black: 1. pikswart
pity: 1. begrutsjen, meilijen
placard: 1. oanplakke | 2. oanplakbiljet
place: 1. oanbringe, oanpasse, ôfstimme | 2. plak, stee | 3. plak, stee | 4. lizze, pleatse, stelle
place of worship: 1. tsjerke
plain: 1. flakte | 2. dúdlik
plaintain: 1. weversblêd
plan: 1. doel, foarnimmen
plane: 1. fleanmasine, fleantúch | 2. skave | 3. skaaf
plank: 1. planke
plant: 1. oanplantsje, ploantjse
plantation: 1. oanplantsje
plate: 1. skaal
platform: 1. kaai | 2. program
platter: 1. skaal
plausible: 1. oannimlik | 2. leauwenswurdich
play: 1. boartsje | 2. boartsje | 3. boartsje
playground: 1. boartersplak
plea: 1. argumint
pleasant: 1. gefallich
please: 1. asjebleaft | 2. noaskje, sinnigje
pleased: 1. tefreden
pleasure: 1. aardichheid, geniet, nju, nocht
plough: 1. ploegje, ploeie | 2. ploege
pluck: 1. ôfbrekke, ôfroppe, ôfskuorre
plug: 1. bûzjy
plug in: 1. ferbine
plum: 1. prom
plume: 1. fear, pinne, plom
plunder: 1. rôve
plunge: 1. dûke
pocket: 1. bûse
poem: 1. fers
poetry: 1. poëzy
point out: 1. oanwize | 2. oantsjutte
poison: 1. fergif
poisonous: 1. fergiftich
pole: 1. peal | 2. poal | 3. stange
police-station: 1. polysjeburo
police: 1. polysje
policeman: 1. polysje, polysjeman | 2. polysje, polysjeman
policy: 1. polityk
politics: 1. polityk
polyp: 1. polyp
pond: 1. fiver
pool: 1. oanslute
poop: 1. efterstjûne | 2. efterstjûne
poopdeck: 1. efterstjûne | 2. efterstjûne
poor: 1. earm, earmoedich, heukerich | 2. earm
pope: 1. paus
poplar: 1. popel, popelier
poppy: 1. klaproas
population: 1. befolking
porcupine: 1. stikelbaarch
pork: 1. bargeguod
portal: 1. yngong | 2. poarte
portent: 1. foarteken | 2. fiarsizzing
portfolio: 1. aktetas
port side: 1. bakboard
pose: 1. healwiizje, jin tjirgje
positive: 1. posityf
possess: 1. besitte
possession: 1. besit, besitting | 2. besit
possibility: 1. mooglikheid
possible: 1. mooglik, mûlk
possibly: 1. faaks, miskien, mooglik, mûlk
post: 1. oanplakke | 2. peal | 3. amt | 4. post
postage stamp: 1. postsegel
postcard: 1. brievekaart
poster: 1. oanplakbiljet
postman: 1. postrinder
postulate: 1. easkje, fereaskje
post office: 1. postkantoar
post up: 1. oanplakke
potato: 1. ierappel
pottery: 1. ierdewurk, stienguod | 2. ierdewurk, stienguod
pour: 1. eazje | 2. jitte
pour off: 1. dreagje, ôfdreagje
poverty: 1. earmoed
practical: 1. praktysk
practice: 1. brûke | 2. praktyk
prawn: 1. granaat
prayer: 1. bea, gebed
precipice: 1. djipte, ôfgrûn
precise: 1. krekt, presiis
precursor: 1. foargonger | 2. foarteken
pregnant: 1. swier | 2. drachtich, swier
prehistory: 1. prehistoarje
preposition: 1. ferhâldingswurd
presage: 1. foarteken | 2. fiarsizzing
presence: 1. bywêzen, bywêzichheid, oanwêzigens
present-day: 1. aktueel, op ‘t stuit fan betsjutting | 2. hjoeddeisk
present: 1. aktueel, op ‘t stuit fan betsjutting | 2. kado, skinking | 3. hjoeddeisk | 4. oanbiede, ôfbyldzje | 5. oanbiede, ôfbyldzje | 6. oanbiede, ôfbyldzje | 7. bywêzich, oanwêzig
presentation: 1. oanbieding | 2. oanbieding
presentiment: 1. foarfielen
present with: 1. oanbiede, ôfbyldzje
president: 1. foarsitter, presidint
press: 1. drukke
pressure: 1. druk
presume: 1. ergje, fermoedzje
pretend: 1. beare
pretty: 1. skoan
previous: 1. foarig
previous to: 1. ear’t, foar’t
prey: 1. proai
price: 1. priis
pricey: 1. djoer
pride: 1. batskens, grutskens, ynfierenheid
priest: 1. pastoar | 2. preester
primeval forest: 1. oerwâld
primitive: 1. primityf
primrose: 1. peaskeblom
princess: 1. prinsesse
principle: 1. prinsipe
print: 1. ôfprintsel | 2. printsje, ôfprintsje
printer: 1. printer
prior: 1. foarig
prison: 1. finzenis | 2. finzenis | 3. finzenis
prisoner: 1. finzene | 2. finzene
process: 1. proses
proclaim: 1. ôfkundigje, ôflêze
proclamation: 1. deklaraasje | 2. ôfkundiging | 3. ôfkundiging
procure: 1. oanriede, oantuge
produce: 1. opsmite, produsearje | 2. ferwêzenlikje
profess: 1. bekenne, bychtsje
profession: 1. berop
profit: 1. baat, fertsjinst
profound: 1. djip
programme: 1. program
progress: 1. ferbettering
prompt: 1. krekt
pronunciation: 1. útspraak
proof: 1. bewiis
prop: 1. lining
property: 1. boerepleats, boupleats, pleats | 2. eigenskip | 3. alloai, slach | 4. besit, besitting
prophesy: 1. foarsizze | 2. foarsizze | 3. foarsizze
proposal: 1. oansiik
prosecute: 1. efterneisitte, eftersitte
protect: 1. beskermje
protection: 1. beskerming | 2. beskerming
protect from: 1. ôfwarre
protein: 1. aaiwyt
protégé: 1. beskermeling
proud: 1. batsk, grutsk, ynfieren
prove: 1. oantoane | 2. bewize, oantoane
provided that: 1. as, bywannear’t
province: 1. provinsje
provincial: 1. provinsjaal
provoke: 1. oanhysje, oansjasje
provost: 1. boargemaster
psalm: 1. psalm
psychic: 1. psychysk
public: 1. iepenbier | 2. publyk
publication: 1. ôfkundiging
publish: 1. bekendmeitsje, publisearje
publisher: 1. útjouwerij | 2. útjouwer
publishing house: 1. útjouwerij
pull: 1. tsjen
pull down: 1. ôfbrekke
pulpit: 1. buordsje
pulverize: 1. meale, mealle
pump: 1. pompe | 2. pomp
punctual: 1. krekt
punish: 1. bestraffe, straffe
puppet: 1. pop, poppe
purchase: 1. oanhannelje, oankeapje, oanriede, oantuge | 2. oanhannelje, oankeapje, oanriede, oantuge | 3. oanhannelje, oankeapje, oanriede, oantuge | 4. oanhannelje, oankeapje, oanriede, oantuge | 5. keap | 6. keap | 7. keap | 8. keap | 9. keap
purchaser: 1. keaper, klant
pure: 1. suwer
purge: 1. suverje
purple: 1. pears
purpose: 1. doel
pursue: 1. efterneisitte, eftersitte
push: 1. oanfiere, oantriuwe | 2. dúste, stjitte, triuwe | 3. dúst, stjit, triuw
put: 1. lizze, pleatse, stelle
putrefy: 1. ferrotsje, rotsje
put down: 1. lizze, pleatse, stelle
put off: 1. ôfdwaan, ôflizze, ôfsette | 2. ôfkonfoaie, ôfskypje
put on: 1. aktivearje | 2. oandwaan
put on airs: 1. healwiizje, jin tjirgje
put on the stage: 1. oanbiede, ôfbyldzje
put on weight: 1. oanhelje, oanwinne
put out: 1. dôvje, dwêste
put out to tender: 1. útbesteegje, útbestelle
put up: 1. oanbringe, oanpasse, ôfstimme
put up with: 1. lijen
puzzle: 1. riedling
pyjamas: 1. piama
quadrangle: 1. fjouwerhoeke
quality: 1. eigenskip | 2. alloai, slach
quarrel: 1. rûzje
quash: 1. ferneatigje, ferniele
quay: 1. kaai
queen: 1. dam | 2. keninginne
question: 1. fraach
questionable: 1. fetber foar krityk
quick: 1. fluch
quiet: 1. stil
quit: 1. ôfgean | 2. ferlitte
quite: 1. genôch | 2. bjuster, bot, fleande, gâns, rju, tige, ûnhuerich
quiver: 1. beve | 2. ridel
quivering: 1. ridel
quotation: 1. oanhaal, sitaat
quotation marks: 1. oanheltekens
quote: 1. oanhelje, sitearje
quotes: 1. oanheltekens
rabbit: 1. knyn
rabies: 1. dûmens
race: 1. skaai
radio: 1. radio
radish: 1. radys
railroad: 1. spoarwei
railway: 1. spoarwei
railway carriage: 1. spoarwein
rail in: 1. ôffreedzje
rail off: 1. ôffreedzje
rain: 1. reine | 2. rein
rainbow: 1. reinbôge
raincoat: 1. reinjas
rain cats and dogs: 1. eazje
raise: 1. heffe | 2. ferheegje
rake: 1. klauje
ranch: 1. boerepleats, boupleats, pleats
rank: 1. rige
ransom: 1. ôfkeapje | 2. ôfkeapsom
rapid: 1. fluch
rare: 1. seldsum
raspberry: 1. framboas
rat: 1. rôt
rather: 1. snjitsje | 2. genôch
raven: 1. raven
ravine: 1. ravyn
ray: 1. striel | 2. streek, stripe
razor: 1. skearmes
read: 1. ôflêze | 2. lêze
ready: 1. dien, ree
read out: 1. ôflêze
real: 1. feitlik
reality: 1. wierheid
realize: 1. begripe, ferstean
rear-exit: 1. efterútgong
rear-lamp: 1. efterljocht
rear-light: 1. efterljocht
rear: 1. efterhoede | 2. efterkant | 3. efterhoede
rearguard: 1. efterhoede | 2. efterhoede
reason: 1. oarsaak | 2. reden | 3. motyf
rebate: 1. ôfslaan
rebound: 1. ôfstuitsje
rebuke: 1. lekje, ôfkarre | 2. ferwite
receipt: 1. kwitânsje
receive: 1. oanfurdigje, oannimme | 2. krije, ûntfange
recent: 1. farsk
recline: 1. lizze
recognize: 1. erkenne | 2. erkenne
recommend: 1. oanbefelje, oanpriizgje, oanpriizje, oanrikkemandearje
recommendable: 1. it oanrikkemandearjen wurdig
recommendation: 1. oanbefelling
record-player: 1. grammofoan
record: 1. skiif | 2. registrearje | 3. rekord
recover: 1. genêze
recruit: 1. rekrút | 2. oanbringe
red: 1. read | 2. read | 3. read
redeem: 1. ôfkeapje | 2. ôflosse
redemption: 1. ôflossing, ôfskriuwing
redemption money: 1. ôfkeapsom
reduce the price: 1. ôfslaan
red currant: 1. reade bei, strinkjebei
red herring: 1. bokken
reek: 1. stjonke
reflection: 1. ôfspegeling
refuse: 1. ôfeart, ôffal | 2. ôfkitse, ôfwize, wegerje
regal: 1. keninklik
regard: 1. achtenearje, achtsje, besjen | 2. achtenearje, achtsje, besjen
region: 1. gea, gebiet, hoek, kontrei, lânsdouwe
register: 1. registrearje | 2. oanbefelje, oanpriizgje, oanpriizje, oanrikkemandearje
registered letter: 1. oantekene brief | 2. oantekene brief
regret: 1. spyt
regrettably: 1. eilaas, spitich, spitigernôch
regularly: 1. faak, faken, fakentiden, gauris, jamk
regulation: 1. regel
reject: 1. ôfkitse, ôfslaan, ôfstegerje, ôfwize | 2. ôfstimme | 3. ôfkitse, ôfwize, wegerje
rejection: 1. blauke, ôfstegering, ôfwizing
relate: 1. ferhelje, fertelle | 2. oanbelangje
related: 1. besibbe
relation: 1. ferhâlding
relations: 1. sibben
relationship: 1. sibskip
relative: 1. sibbe | 2. betreklik
relatives: 1. sibben
release: 1. befrije, ferlosse, frijlitte
religion: 1. godstjinst, leauwe, religy
relinquish: 1. ôfstean | 2. jin ôfsette fan
remain: 1. benefterbliuwe
remainder: 1. ôfeart, ôffal
remark: 1. kapsje
remedy: 1. genêze | 2. genêze
remit: 1. annulearje, ôfsizze, skrasse
remote: 1. apart, beskaat, efterôf, ienlik, iensum, ôfhandich | 2. efterôf, fier
removal: 1. ferfarderij, ferhuzing
remove: 1. ôfskaffe, ôftankje
remove the cloth: 1. ôfrêde
rendezvous: 1. ôfspraak
renounce: 1. ôfswarre | 2. jin ôfsette fan
renown: 1. faam | 2. gloarje
rent: 1. hier
rental: 1. hier
renter: 1. hierder
rent out: 1. ferhiere
renunciation: 1. ôfswarren
repair: 1. ferhelpe, reparearje
replacement: 1. ôflossing | 2. oanfolling
replenishment: 1. oanfolling
replete: 1. oerfol
reply: 1. anderje, antwurdzje | 2. andert, antwurd, beskie
report: 1. oanbringe
repose: 1. rêst
represent: 1. ôfbyldzje | 2. fertsjinwurdigje
representation: 1. figuer
representative: 1. deputearre, ôffeardige, ôffurdige | 2. fertsjinwurdiger
reproach: 1. ferwite | 2. ferwyt
reprove: 1. ferwite
republic: 1. republyk
repute: 1. faam
request: 1. fersykje | 2. fersyk
require: 1. easkje, fereaskje
rescue: 1. rêde
reserve: 1. oanfreegje
residence: 1. went, wente
resign: 1. ôfgean | 2. ôfgean
respectable: 1. achtber, eabel
respiration: 1. sykheljen
respond: 1. anderje, antwurdzje
responsibility: 1. oanspraaklikheid
responsible: 1. ferantwurdlik | 2. ferantwurdlik | 3. ferantwurdlik | 4. ferantwurdlik
rest: 1. ôfeart, ôffal | 2. rêst
restrain: 1. regearje
restrict: 1. begrinzgje
result: 1. ôfskaaie, ôfstamje | 2. ôfrin
resumé: 1. gearfetting
retain: 1. ôfhâlde
retarded: 1. efterlik
retreat: 1. ôftocht | 2. ôftocht
reveal: 1. bekendmeitsje, publisearje
revenge: 1. wrek
reverse: 1. efterkant | 2. earsling | 3. efterkant
reversed: 1. earsling
reverse side: 1. efterkant | 2. efterkant
revolution: 1. revolúsje
reward: 1. beleanje, leanje | 2. beleanning
rhino: 1. noashoarn
rhinoceros: 1. noashoarn
rhythmic: 1. ritmysk
rice: 1. rys
rich: 1. ryk
rich man: 1. rikeling
rickety: 1. útlibbe, útwikelse
rid: 1. ôfhelpe
riddle: 1. riedling
rifle: 1. gewear
right away: 1. aansen, aanst, aanstûns, dalik, daliks
right now: 1. aansen, aanst, aanstûns, dalik, daliks
rigid: 1. stiif
ring: 1. skilje | 2. oanskilje
ring the bell: 1. oanskilje
ripe: 1. ryp
rise: 1. stige
risk: 1. noedzje | 2. noed, risiko
risky: 1. noedlik
road: 1. wei
roam: 1. doale, doarmje, dwale, swalkje, swerve
roast: 1. briede
rob: 1. rôve
robber: 1. rôver
robin: 1. readboarstke
robust: 1. gewûpst, hecht
rod: 1. stange
rodent: 1. kjifdier
rogue: 1. skoelje, stjonkert
roll-call: 1. appel | 2. appel
roll: 1. broadsje
roller: 1. silinder
romantic: 1. romantysk
roof: 1. dak
room: 1. keamer
rooster: 1. hoanne
root: 1. woartel
rope: 1. tou
rose: 1. roas
rot: 1. ferrotsje, rotsje
rotten: 1. ferrotte
round: 1. ôfrûnje
round off: 1. ôfrûnje
rouse: 1. oanhysje, oansjasje | 2. oanfiterje, oanfjurje, oanhysje, oantrune, oantrúnje
route: 1. wei
row-boat: 1. roeiboat
row: 1. roeie | 2. rige
rowan: 1. koetsebeibeam
rowan berry: 1. koetsebei
rowing-boat: 1. roeiboat
royal: 1. keninklik
rub: 1. wriuwe
rubbish: 1. ôfeart, ôffal
rudder: 1. roer
rude: 1. bot
rudiments: 1. abee
ruin: 1. ferrinnewearje
rule: 1. regearje | 2. regel
rumor: 1. faam | 2. geroft
rumour: 1. faam | 2. geroft
rump: 1. efterst, gat, poepert
run: 1. stilstâns | 2. flecht
rung: 1. tree
run across: 1. treffe
run away: 1. flechtsje
run into: 1. oanride
rust: 1. ferroastkje, roastje, roastkje | 2. roast
sack: 1. dien jaan | 2. sek
sacred: 1. hillich
sad: 1. drôf, ferdrietlik | 2. drôf, fertrietlik | 3. drôf, ferdrietlik
saddle: 1. seal
sadness: 1. fertriet, hertsear
safe: 1. feilich
safety-belt: 1. rêdingsgurdle
safety-pin: 1. feilichheidsspjelde
safety: 1. feiligens | 2. feiligens
safety pin: 1. feilichheidsspjelde
sagacious: 1. yntelligint
sail: 1. ôffarre | 2. sile | 3. seil
sailor: 1. seeman | 2. skipper
saint: 1. hillige
salad: 1. slaad
salary: 1. fertsjinst, gaazje, lean
sale: 1. ôfset, sleet | 2. ôftrek | 3. ferkeap, ferkeaping
salesman: 1. ferkeaper
saleswoman: 1. ferkeapster
sales activity: 1. merk
saliva: 1. flibe, spui
salmon: 1. salm
salt: 1. sâlt
salty: 1. sâlt
salute: 1. begroetsje, groetsje
salvage: 1. sparjild
salvage money: 1. sparjild
sample: 1. meunster, staal
sand: 1. sân
sarcastic: 1. sarkastysk
satellite: 1. satellyt
satisfied: 1. tefreden
sausage: 1. woarst
savage: 1. wyld
save: 1. rêde
saw: 1. seagje | 2. seage
say: 1. sizze
scale: 1. skob | 2. bekladderje, bekliuwe
scandal: 1. oanstjit | 2. kwealaster, rabberij | 3. oanstjit, skandaal
scar: 1. groede
scarcely: 1. amper, kwealik
scare: 1. ôfskrikke
scatter: 1. jitte
scenery: 1. lânskip
scent: 1. lucht
scheme: 1. skema
school: 1. skoalle
school of motoring: 1. autorydskoalle
science: 1. wittenskip
scientific: 1. wittenskiplik
scissors: 1. skjirre
scold: 1. oanmoanje | 2. ferwite
scooter: 1. autopet, rinfytske | 2. autopet, rinfytske
scorpion: 1. skorpioen
scourge: 1. pleach
scratch: 1. skram
scream: 1. skreauwe
screen: 1. skerm
screw: 1. skroeve | 2. skroef
screwdriver: 1. skroevedraaier
script: 1. skrift
scrupulous: 1. skrutel
scuffle: 1. fjochtsjen, striid
sculptor: 1. byldhouwer
sea-dog: 1. robbe, seehûn
sea: 1. see
seagull: 1. kob, kobbe, miuw, seefûgel
seal: 1. robbe, seehûn
seamstress: 1. skroar
seasickness: 1. seesykte
season: 1. jiertiid
seaweed: 1. seewier
secluded: 1. allinnesteand, frijesteand
second: 1. twadde | 2. sekonde
second cousin: 1. efterneef
secret: 1. geheim | 2. geheim
secretary: 1. skriuwster | 2. skriuwer
secrete: 1. drage
section: 1. fak, fek | 2. baanfek | 3. ôfdieling
secure: 1. fêstdwaan | 2. feilich
security: 1. feiligens
see: 1. treffe, oantreffe | 2. sjen | 3. besykje
seed: 1. sied
seem: 1. skine
seize: 1. beetkrije, beetpakke
seldom: 1. komselden
self-conscious: 1. ferlegen
self-interested: 1. eigenikkich | 2. eigenikkich
self: 1. sels
selfinterest: 1. eigenik
selfish: 1. eigenikkich | 2. eigenikkich
selfishness: 1. eigenik
selfless: 1. oanhanklik, oanhinklik | 2. oanhanklik, oanhinklik
sell: 1. ferkeapje
sender: 1. ôfstjoerder | 2. ôfstjoerder
send about his business: 1. ôfkonfoaie, ôfskypje
send off: 1. ôfstjoere
sensation: 1. fielen, gefoel
sense: 1. fiele
sentence: 1. sin | 2. feroardielje
separate: 1. apart, beskaat | 2. ôfskiede, ôfsûnderje | 3. diele, ferdiele, ferpartsje, partsje
separation: 1. ôfskieding | 2. iensumens, ôfsûndering
sergeant: 1. sersjant
series: 1. searje
serious: 1. aardich, danich | 2. earnstich
servant: 1. faam | 2. betsjinder, feint
serve: 1. tsjinje
service: 1. tsjinst
set: 1. searje
settle: 1. ôfhannelje | 2. rekkenje, ôfrekkenje | 3. ferswakje | 4. rekkenje, ôfrekkenje
settlement: 1. koloanje | 2. ôfrekken
set out: 1. ôfreizgje | 2. ôfreizgje
set straight: 1. teloarstelle
seven: 1. sân
seventeen: 1. santjin
seventeenth: 1. santjinde
seventh: 1. sânde
seventy: 1. santich
several times: 1. bytiden
severe: 1. string
sew: 1. naaie, nuddelje
sewer: 1. rioel
sex: 1. geslacht, slachte
shack: 1. skuorre | 2. hutte, klinte
shade: 1. skaadstreekje | 2. skaad
shadow: 1. skaad
shaft: 1. as
shallow: 1. ûndjip
shame: 1. skamte
shampoo: 1. sjampo
shanty: 1. skuorre
share: 1. oandiel | 2. diele, ferdiele, ferpartsje, partsje | 3. diel | 4. diel | 5. oandiel | 6. oandiel
shareholder: 1. oandielhâlder
shark: 1. haai
sharp: 1. skerp | 2. skerp
sharpness: 1. skerpens, skerpte
shawl: 1. das
she-ass: 1. ezelinne
sheaf: 1. bondel, bosk
shed: 1. ôfdak | 2. ôfdak | 3. skuorre | 4. diske, kream | 5. ôfsmite | 6. ôfdak | 7. jitte
sheen: 1. ang
sheep: 1. skiep
sheet: 1. bled
shell: 1. skulp
shepherd: 1. harder, hoeder, skeper, skieppehoeder
shield: 1. skyld
shine: 1. skine
ship: 1. ôfstjoere | 2. skip
shirt: 1. boesgroentsje
shiver: 1. beve
shoe-lace: 1. fiter | 2. skuonfiter
shoe: 1. skoech
shoemaker: 1. skuonmakker | 2. skuonmakker
shoo: 1. driuwe
shoot: 1. sjitte
shoot dead: 1. deasjitte
shoot off: 1. ôfsjitte
shop: 1. winkel | 2. winkelje
short: 1. koart | 2. koart
shortage: 1. brekme
shortcoming: 1. brekme
shorten: 1. bekoartsje, ferkoartsje
shorthand: 1. koartskrift, stenografy
shoulder: 1. skouder
shout: 1. skreauwe | 2. skreau
show: 1. oanwize | 2. oantsjutte | 3. skouspul
shower: 1. brûs
shrew: 1. fekke, helheak, tange
shrub: 1. strûk
shut: 1. tichtdwaan
shy: 1. ferlegen
shyness: 1. ferlegenens
siblings: 1. bruorren
side-branch: 1. sydtûke
side-issue: 1. oanhingsel
side-way: 1. ôfslach, sydwei
sidewalk: 1. gongpaad, stoepe
siege: 1. belech
sieve: 1. tjems, souwe
sift: 1. souje
sight: 1. aspekt, gesicht, oansjen
sightless person: 1. bline
sign-board: 1. skyld
sign: 1. foarteken | 2. fiarsizzing | 3. bewiis
signature: 1. hantekening
significant: 1. betsjuttingsfol
silk-: 1. siden
silk: 1. siden | 2. side
silken: 1. siden
silkworm: 1. siderûp
silt up: 1. oanslykje
silver: 1. sulveren | 2. sulver
simple: 1. ienfâldich
sin: 1. sûnde
since: 1. fan, sûnt | 2. sûnt | 3. meidat, mei’t, omdat, om’t
sinew: 1. sine
sing: 1. sjonge
singer: 1. sjongster | 2. sjonger
singing-bird: 1. sjongfûgel
singing: 1. gesang, sang, sjongen
sink: 1. sinke
sir: 1. hear, mynhear
sister: 1. suster
sit: 1. briede | 2. sitte
sitting-room: 1. húskeamer, wenkeamer
six: 1. seis
sixteen: 1. sechstjin
sixth: 1. sechste, seisde
sixty: 1. sechstich
sizable: 1. aardig, danich, grut
skeleton: 1. biente, geramte | 2. geramte
skimpy: 1. meager
skin: 1. fel, hûd
skinflint: 1. earn, frek, gjirrigert, izegryn, krintekakker, nepert
skinny: 1. meager
skirt: 1. jûpe, jurk
sky: 1. himel, loft
slander: 1. berabje, rabje | 2. kwealaster, rabberij
slave: 1. slavinne
slay: 1. deadzje, deameitsje
sledge: 1. belslide
sleep: 1. sliepe
sleeve: 1. mouwe
sleigh: 1. belslide
slender: 1. tin
slice: 1. fykje
slip: 1. glide, glydzje, gliere
slogan: 1. devys
slope down: 1. deldrage
slow: 1. stadich, traach
slum: 1. efterôfbuert
slumber: 1. dodzje
slut: 1. belle, slet
sly: 1. gewykst, liep
small: 1. lyts
smart: 1. gewykst, liep
smell: 1. stjonke | 2. lucht
smell bad: 1. stjonke
smile: 1. glimkje
smoke: 1. rikje | 2. reek
smooth: 1. flak | 2. glêd
smuggler: 1. slûker
snap at: 1. ôfgrauwe, ôfsnuterje
snare: 1. mûklist
snarl at: 1. ôfgrauwe, ôfsnuterje
snifter: 1. foaritentsje
snorter: 1. foaritentsje
snow: 1. snie
snowdrop: 1. liderke, maarteblomke | 2. liderke, maarteblomke
snub: 1. ôfgrauwe, ôfsnuterje
so: 1. dus, sa, sadwaande | 2. dus, sa, sadwaande | 3. dus, sa, sadwaande
soap: 1. sjippe
sobriquet: 1. tanamme
social: 1. sosjaal
socialism: 1. sosjalisme
society: 1. klup | 2. fennoatskip
sociology: 1. sosjology
sock: 1. fuotsok
soft: 1. mjitsk, swiet | 2. sêft
soil: 1. grûn, modder | 2. ierde, grûn
soiled: 1. fiis
solair: 1. sinnich
sole: 1. allinne | 2. tonge
sole agency: 1. allinneferkeap
sole agent: 1. allinnefertsjinwurdiger
sole sale: 1. allinneferkeap
solicitor: 1. advokaat
soliloquy: 1. allinnespraak
solitary: 1. allinne
somber: 1. drôf, ferdrietlik
some: 1. ien, immen | 2. in pear
somebody: 1. ien, immen
someone: 1. ien, immen
something: 1. eat
something new: 1. nijs
sometime: 1. ea
sometimes: 1. bytiden
somewhere: 1. earne
some one: 1. ien, immen
son-in-law: 1. skoansoan
song-bird: 1. sjongfûgel
song: 1. liet, sjongstik
soon: 1. tel
sorcerer: 1. tsjoender
sore: 1. maachswolm
sorrel: 1. surk
sorrow: 1. fertriet, hertsear
soul: 1. geast, siel
sound: 1. lûd
sour: 1. bekjelûkerich
source: 1. welle
south: 1. súdlik | 2. suden
southern: 1. súdlik
souvenir: 1. oantinken, oantins | 2. oantinken, oantins
sow: 1. mot, sûch | 2. siedzje
spa: 1. baaiplak
spaceman: 1. romtefarder
spare time: 1. fakânsje
spark: 1. fonk | 2. fonk
spark plug: 1. bûzjy
sparrow: 1. mosk
speak: 1. prate, sprekke
spear: 1. spear
special: 1. apart, beskaat | 2. spesjaal
speciality: 1. fak, fek
specimen: 1. meunster, staal
spectacle: 1. skouspul
speech: 1. paroal
speed: 1. faasje, feart
speedwell: 1. blaublomke
speedy: 1. fluch
spell: 1. staverje
spend: 1. oanjaan, oanlangje, oanrikke
sphere: 1. sfear
spiderweb: 1. spinreach
spill: 1. bargje
spinach: 1. spinaazje
spindle: 1. as
spine: 1. rêchbonke | 2. rêchbonke
spinster: 1. frijster
spirit: 1. geast | 2. animo, belangstelling
split: 1. spjalte, splite | 2. spjalte, splite
spoil: 1. skansearje | 2. bedjerre
sponge: 1. spûns
sponger: 1. parasyt
spoon: 1. leppel
sport: 1. sport
spot: 1. plak, stee
spray gun: 1. pistoal
spread: 1. ôflitte
spring: 1. welle | 2. maaitiid, maitiid | 3. fear | 4. springe
springtime: 1. maaitiid, maitiid
spruce-fir: 1. spjir, spjirrebeam
spruce: 1. spjir, spjirrebeam
spurt: 1. sproeie
spurt out: 1. sproeie
spur on: 1. oanfiterje, oanfjurje, oanhysje, oantrune, oantrúnje, oanwakkerje
spy: 1. spionearje
square: 1. fjouwerkant
square up: 1. rekkenje, ôfrekkenje | 2. rekkenje, ôfrekkenje
squeeze: 1. drukke
squirrel: 1. iikhoarn
stable: 1. stabyl
stack: 1. skelf
stage: 1. faze | 2. stasjon
staid: 1. earnstich
stair: 1. tree
stake: 1. peal
stale: 1. ôfseage
stallion: 1. hynst
stamp: 1. postsegel | 2. ôfstimpelje
stanchion: 1. peal
stand: 1. diske, kream | 2. stean
stand up to: 1. oandoare
star: 1. stjer
starling: 1. protter
start: 1. aktivearje | 2. ôffarre | 3. oanstichtsje | 4. begjinne, oangean, oanfange, oanpakke | 5. begjinne, oanbrekke, oanfange | 6. begjin, oanfang | 7. begjin, oanfang
starting point: 1. oanknopingspunt
startling: 1. ferrassend
start off: 1. starte
state: 1. beweare | 2. steat
statement of policy: 1. program
station: 1. stasjon
statue: 1. stânbyld
stature: 1. byld
stay: 1. ferbliuw
stay for: 1. ôfwachtsje
stay on: 1. benefterbliuwe
steak: 1. byf
steal: 1. stielen
steam: 1. damp, steam
steamship: 1. steamboat
steel: 1. stiel
steer: 1. oanstjoere
stenography: 1. koartskrift, stenografy
step: 1. tree
sterile: 1. steryl
stern: 1. efterstjûne | 2. efterstjûne
stichwort: 1. erf
stick: 1. lymje
stick to the pan: 1. oanbaarne
stiff: 1. twang | 2. stiif
still: 1. jit, noch
stimulate: 1. oanhysje, oansjasje | 2. oanfiterje, oanfjurje, oanhysje, oantrune, oantrúnje, oanwakkerje | 3. oanfiterje, oanfjurje, oanhysje | 4. oanwakkereje | 5. oanfiterje, oanfjurje, oanhysje, oantrune, oantrúnje | 6. oanmoedigje
stimulus: 1. oanfitering, oantrún | 2. oanfitering, oantrún
sting: 1. angel
stinginess: 1. deunens, gjirrigens
stingy: 1. earnich, gjirrich, taaimelk
stink: 1. stjonke
stir: 1. animo, belangstelling
stir up: 1. oanhysje, oansjasje | 2. oanwakkereje | 3. oanfiterje, oanfjurje, oanhysje, oantrune, oantrúnje
stocking: 1. hoas
stoke: 1. ferwaarmje
stomach: 1. mage
stone: 1. aardzje | 2. stiennen | 3. stien
stop: 1. halt | 2. stasjon | 3. ôfbrekke
store: 1. winkel
storey: 1. ferdjipping
stork: 1. earrebarre
storm: 1. stoarm
story: 1. ferdjipping | 2. skiednis | 3. ferhaal
straggler: 1. neikommer
straightforward: 1. ienfâldich
strain off: 1. dreagje, ôfdreagje
strait: 1. see-ingte
strange: 1. frjemd | 2. frjemd
stranger: 1. frjemd, frjemdling
strangle: 1. wjirgje, wurgje
straw: 1. strie
strawberry: 1. ierdbei
straying: 1. ôfdwaling
stray from one’s subject: 1. ôfdwale
stray off: 1. ôfdwale
stream: 1. stream | 2. streamke
street: 1. strjitte
strength: 1. sterkens
stress: 1. aksint
stretcher: 1. brankaar
strict: 1. string
strike: 1. huffe | 2. ymponearje | 3. stake | 4. treffe
string: 1. triedzje | 2. sine | 3. tou
strip: 1. streek, stripe
stripe: 1. streek, stripe
stroke: 1. aaie, leafkje
stroll: 1. kuierje
stroller: 1. kuierder
strong-box: 1. brânkast
strong: 1. krêftich, sterk
structure: 1. struktuer
struggle: 1. fjochtsje | 2. fjochtsjen, striid
student: 1. studint
study: 1. bestudearje | 2. studearje | 3. stúdzje
sturdy: 1. gewûpst, hecht
style: 1. styl
subject: 1. tema
subordinate: 1. efterútstelle
subscription: 1. abonnemint
subsequently: 1. efternei, efteroan
substantive: 1. haadwurd
substitution: 1. ôflossing
succeed: 1. slagje
successor: 1. ôfstammeling
such: 1. dus, sa, sadwaande
such a: 1. as, hoe’t
such as: 1. as, hoe’t
suck: 1. sûgje
suffer: 1. lijen
sufficient: 1. genôch
sufficiently: 1. genôch
suffix: 1. efterheaksel
sugar-cane: 1. sûkerreid
sugar: 1. sûker
suggest: 1. oantsjutte, oanwize
sulphur: 1. swevel
summarize: 1. gearfetsje
summer: 1. simmer
summery: 1. gearfetting
sun-: 1. sinnich
sun-glasses: 1. sinnebril
sun: 1. sinnich | 2. sinne
sunbeam: 1. sinnestriel
sunflower: 1. sinneblom
sunlight: 1. sinneljocht
sunrise: 1. sinne-opgong
sunset: 1. sinne-ûndergong
superficial: 1. ûndjip
supermarket: 1. supermerk
superstition: 1. byleauwe
superstitious: 1. byleauwich
supervise: 1. kontrolearje
supper: 1. jûnmiel, jûnsiten
supplement: 1. oanfolling
supply: 1. oanfier | 2. leverje | 3. oanfier
support: 1. steune | 2. lining
supporter: 1. oanhinger | 2. oanhinger
supporters: 1. oanhing
suppose: 1. ergje, fermoedzje
supposition: 1. fermoeden
surface: 1. oerflak
surmise: 1. ergje, fermoedzje
surname: 1. famyljenamme, fan
surprise: 1. benijing, ferbazing, ferheardens | 2. ferraskje | 3. ferrassing
surprising: 1. ferrassend
suspect: 1. fertinke
suspicion: 1. erch, erchtinken | 2. erch, erchtinken, fertinking
suspicious: 1. erchtinkend | 2. erchtinkend | 3. erchtinkend
sustain: 1. steune
swallow: 1. swel
swan: 1. swan
swarm: 1. swaarm, swarm
swear: 1. flokke | 2. swarre
swear off: 1. ôfswarre
sweat: 1. switte | 2. swit
sweep: 1. feie
sweeper: 1. baanfager
sweet: 1. mjitsk, swiet
swift: 1. fluch
swim: 1. swimme
swindle: 1. bedroch, ferrifelderij
swine: 1. baarch, swyn
sword: 1. swurd
swotch on: 1. aktivearje
syllable: 1. wurdlid
symbol: 1. symboal
symmetric: 1. symmetrysk
sympathy: 1. sympaty
symphony: 1. symfony
syndicate: 1. fakbûn, fakferiening
syrup: 1. sjerp
systematic: 1. systematysk
table: 1. tafel
tackle: 1. oanpakke
tactic: 1. taktyk
tactics: 1. taktyk
tail-light: 1. efterljocht
tail: 1. sturt
tailor: 1. skroar
take: 1. oanfurdigje, oannimme | 2. besette | 3. nimme
take account of: 1. achtslaan op
take action: 1. krewearje
take along: 1. ôfhelje
take apart: 1. demontearje
take away: 1. ôfnimme
take down: 1. ôfbrekke
take in: 1. oanfurdigje, oannimme
take into account: 1. achtslaan op
take off: 1. ôfdwaan, ôflizze, ôfsette
take over: 1. oanhannelje, oankeapje, oanriede, oantuge
take the place of: 1. ferfange
taking: 1. keap
taking over: 1. keap
tale: 1. ferhaal
talent: 1. betûftens, talint
talented: 1. betûft
talk: 1. prate, sprekke
tame: 1. ôfrjochtsje | 2. nuet
tangerine: 1. mandaryntsje
tangle: 1. disoarder, tizeboel
tap: 1. ôfharkje
target: 1. doel
tart: 1. bekjelûkerich | 2. bekjelûkerich
taste: 1. smaak
tax-free: 1. belestingfrij
tax: 1. belêste | 2. belesting
taxi-driver: 1. tasysjauffeur
taxi: 1. taksy
taxidriver: 1. tasysjauffeur
tea-pot: 1. teepôt
tea-towel: 1. skûldoek, skûteldoek
tea: 1. tee
teach: 1. ôfwenne | 2. leare
teacher: 1. learares | 2. learaar
tear: 1. trien
tear off: 1. ôfbrekke, ôfroppe, ôfskuorre
technical: 1. technysk
technics: 1. technyk
technique: 1. technyk
technology: 1. technology
teeth: 1. gebyt
telegraph: 1. telegrafearje
telephone: 1. telefoan
telephone booth: 1. telefoansel
telephone kiosk: 1. telefoansel
television: 1. televyzje
television set: 1. televyzjetastel
tell: 1. sizze | 2. befelje | 3. ferhelje, fertelle
tell a lie: 1. lige
temperament: 1. temperamint
temperature: 1. temperatuer
temple: 1. timpel
ten: 1. tsien
tenant: 1. hierder
tench: 1. mûdhûn
tendency: 1. oanfjochting, oanstriid
tender: 1. oanbesteging | 2. mjitsk, swiet | 3. oanbiede, ôfbyldzje | 4. oanbesteging | 5. oanbieding, oanbod | 6. biede, foarslaan, oanbiede | 7. foarslach, oanbieding, oanbod
tendon: 1. sine
tend to: 1. ferpleegje
tension: 1. foltaazje
tent: 1. tinte
tenth: 1. tsiende
ten thousand: 1. tsientûzen
terminate: 1. besljochtsje, dien meitsje, ôfmeitsje
terrain: 1. mêd
terrestrial: 1. ierdsk | 2. ierdsk
terrify: 1. bang meitsje
test: 1. eksamen
testament: 1. testamint
testimony: 1. attest, tsjûchskrift
thank: 1. tankje
thankful: 1. tankber | 2. tankber
thanks: 1. tank
that: 1. hok, hokfoar, wa, wa’t | 2. dus, sa, sadwaande
that … over there: 1. dy, dy’t
that one: 1. dy, dy’t
that one over there: 1. dy, dy’t
that over there: 1. dit
that way: 1. dus, sa, sadwaande
thaw: 1. teie | 2. tei
the: 1. de, it
theatre: 1. skouboarch, teater
thee and thou: 1. dookje
theft: 1. dieverij
their: 1. syn
theme: 1. tema
then: 1. dan, destiids, doe, doedestiids, doe’t
theology: 1. godgeleardens
theory: 1. teory
there: 1. dêr, dêre, er | 2. dêr, dêre, er
therefore: 1. dêrom | 2. dêrom
thermometer: 1. termometer
these: 1. dit | 2. dit
they: 1. hja | 2. hja | 3. men
the Netherlands: 1. Nederlân
the day after tomorrow: 1. oaremoarn
the day before yesterday: 1. earjuster
thick: 1. tsjok
thickness: 1. tsjokte
thigh: 1. bil
thin: 1. meager | 2. tin
think: 1. achtenearje, achtsje, miene
third: 1. tredde, trêde
thirsty: 1. hetsich
thirteen: 1. trettjin
thirteenth: 1. trettjinde
thirty: 1. tritich
this: 1. dit | 2. dit
this here: 1. dit | 2. dit
thorn: 1. toarne
those: 1. dit
thou: 1. do, dû, dy, jo | 2. do, dû, dy, jo | 3. do, dû, dy, jo
though: 1. alhoewol’t
thought: 1. tins
thousand: 1. tûzen
thrash: 1. ôftichelje, ôfrosse, omseamje
thread: 1. jern
threat: 1. bedriging, drigemint
threaten: 1. bedriigje, drige
three: 1. trije
throat: 1. kiel
throne: 1. troan
through: 1. dien | 2. dien, ree | 3. fanwegen | 4. fia, troch
throw: 1. goaie
throw off: 1. ôfsmite
thrush: 1. klyster, lyster
thrust: 1. dúste, stjitte, triuwe
thumb: 1. tomme | 2. tomme
thunder: 1. tongerje | 2. tonger
thus: 1. dus, sa, sadwaande | 2. dus, sa, sadwaande
ticket: 1. biljet
tie: 1. ferbine
tie on: 1. oanknoopje
tie up: 1. ferbine
till: 1. oant
tillage: 1. bou, lânbou
timber: 1. hout
time: 1. oere | 2. tiid
time off: 1. fakânsje
timidity: 1. ferlegenens
tin-opener: 1. blikiepener
tin: 1. blykje
tin can: 1. blykje
tip: 1. foan
tired: 1. ynein, wurch
tired out: 1. ûngedien
to: 1. oan | 2. foar
toad: 1. pod, podde
toast: 1. briede
today: 1. hjoed, hjoed de dei
toe: 1. tean
together: 1. meiïnoar
toilet-paper: 1. húskepapier
toilet: 1. húske
token: 1. bewiis
tolerant: 1. ferdraachsum
tomato-soup: 1. tomatesop
tomb: 1. grêf
tone: 1. toan
tongue: 1. sprake
tonsil: 1. mangel
too: 1. ek
tooth-brush: 1. toskboarstel
tooth-paste: 1. toskpoetserguod
tooth: 1. tosk
toothpick: 1. toskpluzer
topic: 1. tema
topical: 1. aktueel, op ‘t stuit fan betsjutting
torment: 1. pleach
tortoise: 1. skyldpod
torture: 1. folterje, martelje
torturer: 1. boal
total: 1. alles omfiemjend, hiel, totaal
touch: 1. oanreitsje, oanroere | 2. oanreitsing
touching: 1. oandwaanlik | 2. oandwaanlik
tourist: 1. fakânsjegonger, toerist
toward: 1. oan
towards: 1. oan
towel: 1. handoek
town-hall: 1. gemeentehûs
town: 1. stêd
town hall: 1. stedhûs
toy: 1. boartersguod
to the left: 1. lofts
trace: 1. ôfbeakenje | 2. least, print
trace out: 1. ôfbeakenje
track: 1. least, print
trade-union: 1. fakferiening | 2. fakferiening | 3. fakbûn, fakferiening
trade: 1. ambacht, fak
tradition: 1. tradysje
traffic: 1. ferkear
traffic rules: 1. ferkearsfoarskriften
tragedy: 1. tragedy
tragic: 1. tragysk
trailer: 1. oanhingwein
train: 1. ôfrjochtsje
transfer: 1. ferplakke
transformation: 1. feroaring
transgression: 1. sûnde
transitive: 1. oerbringend
translation: 1. oersetting
transport: 1. ferfiere | 2. ferfier
travel: 1. reizgje
traveller: 1. reizger
treacherous: 1. ferriederlik
treachery: 1. ferried
treasure: 1. skat
tree: 1. beam
tremble: 1. beve
triangle: 1. trijehoek
trick: 1. oanwenst
trip: 1. reis
trite: 1. deisk, sljochtweihinne | 2. ôfseage
triumph: 1. triomf
trollop: 1. belle, slet
tropical: 1. tropysk
trot: 1. drave
truck: 1. frachtauto, frachtwein | 2. frachtauto, frachtwein
trump: 1. ôftroevje
trust: 1. fertrouwe | 2. fertrouwen, fidúsje | 3. fertrouwe
truth: 1. wierheid | 2. wierheid
tub: 1. boaits
tube: 1. buis, piip | 2. fentyl
tug: 1. tsjen
tummy: 1. liif
tune: 1. oanbringe, oanpasse, ôfstimme | 2. meldij | 3. ôfstimme
turn: 1. ôfslaan | 2. ôfslaan, ôfwike | 3. draaie, ferdraaie, swaaie | 4. draaie, swaaie | 5. rige
turn around: 1. draaie, ferdraaie, swaaie
turn away: 1. ôfdraaie | 2. fuortstjoere, ôfstjoere | 3. ôfkeare
turn on: 1. aktivearje
turn round: 1. draaie, ferdraaie, swaaie
turn to good account: 1. benutsje
twelfth: 1. tolfde
twelve: 1. tolf, tolve
twentieth: 1. tweintichste
twenty: 1. tweintich
twig: 1. ryske, tien, twiich
two: 1. twa
type: 1. type | 2. type
typewriter: 1. skriuwmasine
typhus: 1. sinkingssykte
typical: 1. typysk
tyrant: 1. twingboal
udder: 1. jaar
ugly: 1. lilk
ulcer: 1. maachswolm
ultimately: 1. efternei
uncle: 1. omke
unclean: 1. fiis
under: 1. ûnder
underhand: 1. efterbaks
underneath: 1. ûnder | 2. del
understand: 1. begripe, ferstean
understandable: 1. begryplik, fersteanber
undertaker’s man: 1. omsizzer, leedomsizzer
undulate: 1. baarje
unemployed: 1. wurkleas
unemployment: 1. wurkleazens
unfaithful: 1. ôffallich
unfit for work: 1. arbeidsûngeskikt
unfortunately: 1. eilaas, spitich, spitigernôch
unicorn: 1. ienhoarn
uniform: 1. unifoarm
union: 1. uny
unique: 1. unyk
unite: 1. ferienigje, ferienje
unity: 1. ienheid
universal: 1. mien, algemien
universality: 1. algemienens | 2. algemienens
universe: 1. hielal
university: 1. akademy
university graduate: 1. akademikus
unlearn: 1. ôfleare, ôfwenne | 2. ôfleare
unmarried woman: 1. frijster
unrig: 1. ôftakelje
unroll: 1. ôfwuolje | 2. ôfwuolje
unsocial: 1. maatsskiplik net oanpast, ûnmaatskiplik
until: 1. oant
unwind: 1. ôfwuolje
up-to-date: 1. aktueel, op ‘t stuit fan betsjutting
upon: 1. tsjin | 2. oer | 3. op
upset: 1. ferbjustere
urban: 1. stedsk
urge: 1. oanfiterje, oanfjurje, oanhysje, oantrune, oantrúnje, oanwakkerje
urge on: 1. oanwakkereje
us: 1. wy
use: 1. gebrûk | 2. brûke
used to: 1. bewend, gewoan
useful: 1. nuttich
useless: 1. idel
user: 1. brûker
use up: 1. ôfsjouwe | 2. ferbrûke
usual: 1. bewend, gewoan | 2. mien, algemien
usually: 1. gewoanlik
uterus: 1. limoer
utilize: 1. eksploitearje | 2. benutsje
vacant: 1. fakant
vacation: 1. fakânsje | 2. fakânsje
vain: 1. idel
valerian: 1. faleriaan
valiant: 1. manhaftich, moedich
valley: 1. delling, delte
valuable: 1. djur
value: 1. djoerte | 2. wearde
valve: 1. fentyl
vanilla: 1. fanylje, fanille
vapor: 1. damp, steam
vapour: 1. damp, steam
variable: 1. ôfwikseljend
variation: 1. ôfwikseling
variety: 1. ôfwikseling
variety entertainment: 1. fariëtee
varnish: 1. lak
vary: 1. fariearje
vase: 1. faas
vat: 1. boaits
veal: 1. keallefleis
vegetable: 1. griente
vegetarian: 1. fegetariër
vein: 1. ier
vend: 1. ferkeapje
vengeance: 1. wrek
ventilator: 1. fentilator
venture: 1. oandoare | 2. noedzje
verb: 1. tiidwurd
verdict: 1. fonnis
verify: 1. kontrolearje
vertical: 1. fertikaal
very: 1. bjuster, bot, fleande, gâns, rju, tige, ûnhuerich
very much: 1. bjuster, bot, fleande, gâns, rju, tige, ûnhuerich
vessel: 1. bak, doaze | 2. faas | 3. skip
vest: 1. himd
vetch: 1. wikje
vibration: 1. ridel
vicar: 1. pastoar
vice-versa: 1. efterstefoaren, oarsom
vicious: 1. glûpsk
victor: 1. oerwinner
victory: 1. oerwinning
view: 1. aspekt, gesicht, oansjen | 2. útsjoch | 3. achtenearje, achtsje, besjen
vigour: 1. warberens
villa: 1. filla
village: 1. doarp
villager: 1. doarpsman
vine: 1. druvebeam
vinegar: 1. jittik
violate: 1. oanpakke, oantaaste
violet: 1. fioeltsje
violin: 1. fioele
viper: 1. njirre
virgin: 1. faam
virus: 1. firus
visa: 1. fisum
visible: 1. sichtber
visit: 1. besykje | 2. besyk, besite
visé: 1. fisum
vital: 1. fitaal
vitamin: 1. fitamine
vixen: 1. fekke, helheak, tange
vocabulary: 1. wurdboek
voice: 1. lûd, stim | 2. lûd, stim
void: 1. leech
volcano: 1. fulkaan
voltage: 1. foltaazje
vote: 1. stimme | 2. lûd, stim
vowel: 1. lûd
voyage: 1. reis
wadding: 1. bomwol
wage: 1. fertsjinst, gaazje, lean
wager: 1. wedzje
wages: 1. fertsjinst, gaazje, lean
waggon: 1. spoarwein
waist: 1. mul
waistline: 1. mul
wait: 1. biidzje, ferwachtsje, wachtsje | 2. ôfwachtsje
waiter: 1. betsjinder
waitress: 1. kelnerinne
wait for: 1. biidzje, ferwachtsje, wachtsje | 2. ôfwachtsje
waive: 1. jin ôfsette fan
walk: 1. rinne
wall: 1. muorre | 2. lewant
walnut-tree: 1. nutebeam | 2. nutebeam
walnut: 1. grutte nút
wander: 1. ôfwike | 2. doale, doarmje, dwale, swalkje, swerve
wandering from the point: 1. ôfdwaling
wander from one’s subject: 1. ôfdwale
want: 1. ferlangst, winsk | 2. wolle
war: 1. kriich, oarloch
ward off: 1. ôfwarre
warlock: 1. tsjoender
warm: 1. hertlik | 2. waarm
warmth: 1. waarmte
warning: 1. oanmoanning
warrant: 1. garânsje
warrior: 1. kriichsman
washable: 1. ôfwaskber
wash up: 1. skûtelwaskje
wasp: 1. ealjebij, meeps
waste: 1. ôfeart, ôffal | 2. ferdwaan
watch: 1. polshorloazje | 2. horloazje | 3. achtenearje, achtsje, besjen
watchword: 1. devys
watch over: 1. beweitsje
water-colour: 1. akwarel
water: 1. wetter
waterfall: 1. wetterfal | 2. wetterfal
waterlily: 1. swanneblom
wave: 1. baar, weach
waver: 1. skytskoarje, wifkje
way: 1. brûkme, gewoante, wenst, wizânsje | 2. manear | 3. wei
we: 1. wy
wealth: 1. rykdom, rikens
wealthy: 1. ryk
wear: 1. oanhawwe
wear out: 1. ôfsjouwe
weasel: 1. wezeling
wedding-party: 1. brulloft | 2. brulloft
wedding: 1. brulloft | 2. brulloft
week-end: 1. wykein
week: 1. wike
weep: 1. gûle
welcome: 1. wolkom
well-off: 1. ryk
well: 1. inketpotsje | 2. hawar, wolno | 3. sûn
well then: 1. hawar, wolno
wench: 1. famke
western: 1. westlik
wet: 1. wiet
whale: 1. walfisk
wharf: 1. kaai
what’s more: 1. fierders
what a: 1. as, hoe’t
what for: 1. wêrom
what kind of: 1. hoe’n | 2. hoe’n
what sort of: 1. hoe’n | 2. hoe’n
wheat: 1. weet
wheel: 1. tsjil
wheezy: 1. nearboarstich
when: 1. doe, hoenear, wannear’t | 2. doe, hoenear, wannear’t | 3. doe, hoenear, wannear’t | 4. doe, hoenear, wannear’t
where: 1. wêr | 2. wêr
whereas: 1. wylst
which: 1. hok, hokfoar, wa, wa’t | 2. hok, hokfoar, wa, wa’t
which one’s: 1. waans
while: 1. wylst | 2. tiid
whilst: 1. wylst
whip: 1. swipe
whistle: 1. fluitsje | 2. fluit, fluite
white: 1. wyt | 2. wyt | 3. wyt
who: 1. hok, hokfoar, wa, wa’t
whole: 1. finaal, gâns, gânsk, hiel, hielendal
whose: 1. waans
why: 1. wêrom | 2. wêrom
widow: 1. widdo
widower: 1. widner
width: 1. wiidte
wife: 1. frou, wiif
wig: 1. prûk
wild: 1. wyld
wild boar: 1. everswyn
will: 1. testamint
willingly: 1. graach
willow: 1. wylch, wylgebeam, wylgenbeam
willowherb: 1. tieneblom
win: 1. fertsjinje
wind: 1. wyn
windfall: 1. ôfeart, ôffal
window: 1. finster, ramt, rút
wind off: 1. ôfwuolje
wine: 1. wyn
wing: 1. wjuk
winter: 1. winter
wipe: 1. ôffeie, ôfwiskje
wipe off: 1. ôffeie, ôfwiskje
wireless: 1. radio
wish: 1. ferlangje | 2. ferlangst, winsk | 3. wolle
wit: 1. geast
witch: 1. heks, tsjoenster
withhold: 1. benefterhâlde
within: 1. yn
without: 1. sûnder
without a name: 1. anonym, nammeleas
with young: 1. drachtich, swier
witness: 1. bywenje
wizard: 1. tsjoender
wolf: 1. wolf
woman: 1. frommes, frou, minske, wiif
womb: 1. limoer
wonder: 1. fernuverje jin | 2. benijing, ferbazing, ferheardens
wonted: 1. bewend, gewoan
wood: 1. hout
wooden: 1. houten
woodpecker: 1. spjocht
woods: 1. bosk, wâld
word: 1. wurd
work: 1. arbeidzje | 2. arbeid, wurk
worker: 1. arbeider, arbeidersman
working man: 1. arbeider, arbeidersman
workman: 1. arbeider, arbeidersman
workplace: 1. atelier, wurkromte
work of art: 1. keunstwurk
work out: 1. ôfwurkje | 2. berekkenje, besiferje, rekkenje
world: 1. wrâld
worldglobe: 1. ierdbol
worldwar: 1. wrâldoarloch
worldwide: 1. mien, algemien
worm: 1. wjirm
worn-out: 1. ôfseage
worn out: 1. ûngedien
worship: 1. ferearing, oanbidding | 2. ferearje, oanbidde | 3. oanbidde
worth: 1. djoerte | 2. wearde
wound: 1. blessearje | 2. blessearring, blessuere, wûne
wrap up: 1. ynpakke
wrench: 1. kaai
wrest: 1. ôftwinge
wretched: 1. earmhertich, earmoedig, heukerich, skiterich
wring: 1. ôftwinge
wrinkle: 1. fâld
wrist-watch: 1. polshorloazje
wrist: 1. pols | 2. pols
write: 1. skriuwe
writer: 1. auteur, skriuwer
write down: 1. oantekenje
write off: 1. ôfskriuwe
writing-desk: 1. buro, skriuwburo, skriuwtafel
writing: 1. skrift
writing desk: 1. buro, skriuwburo, skriuwtafel
yard: 1. ra | 2. ra | 3. erf
ye: 1. do, dû, dy, jo | 2. do, dû, dy, jo
year: 1. jier
yellow: 1. giel | 2. giel
yesterday: 1. juster
yet: 1. jit, noch | 2. al, alfêst
yield: 1. ôfstean
yoke: 1. jok
yon: 1. dêr, dêre, er
yonder: 1. dêr, dêre, er
you: 1. men | 2. do, dû, dy, jo | 3. do, dû, dy, jo | 4. do, dû, dy, jo | 5. do, dû, dy, jo
young: 1. oankommend | 2. telch
youngster: 1. feint
your: 1. dyn | 2. dyn, jyns, jo
youth: 1. jonkheid | 2. feint
zeal: 1. ambysje
zest: 1. animo, belangstelling
zinc: 1. sink
zone: 1. gurdle, mulbân, sône
zoo: 1. dieretún