a	binnen, in, te, per
a.m.	voor de middag, in de morgen
aalii	kleverige dodonea
aardvark	aardvarken
Aaron	Aäron
aback	achteruit, achterwaarts, rugwaarts
abacus	telraam, abacus
abaft	op de achtersteven
abalone	haliotis
abandon	prijsgeven, afleggen, opgeven
abandoned	gemeen, immoreel, onzedelijk
abandonedly	immoreel
abandonment	concessie, cessie, afstand, toegeving
abase	kleinmaken, vernederen, verootmoedigen
abasement	verootmoediging, vernedering
abash	beschamen, beschaamd maken
abashed	blo, timide, bevangen, bedeesd
abashment	penarie, benardheid, knelpunt, hinder
abatable	verminderbaar
abate	bedaren, bekoelen, luwen
abatement	afname
abattoir	slachthuis, abattoir, slachterij
abbacy	jurisdictie van een abt
abbatial	op een abt betrekking hebbend
abbess	abdis
abbey	abdij
abbot	abt
abbreviate	inkorten, bekorten, afkorten
abbreviation	afkorting
abdicate	bedanken, neerleggen, afstand doen
abdication	afstand, ontslagname, ontslagneming
abdomen	onderlijf, achterlijf
abdominal	onderbuik-
abduct	ontvoeren
abduction	ontvoering
abductor	afvoerder, abductor
abeam	dwars, dwarsscheeps
abed	op bed
abele	abeel, witte abeel, zilverpopulier
aberrance	afwijking
aberrant	afdwalend, afwijkend
aberration	aberratie, afwijking
abet	opruien, opstoken, agiteren, ophitsen
abetment	medeplichtigheid
abetter	mededader, medeplichtige
abettor	medeplichtige, mededader
abhor	verafschuwen, een afschuw hebben van
abhorrant	misselijk, stuitend, onsmakelijk
abhorrence	gruwel, verschrikking, gruweldaad
abhorrent	afschuwelijk
abide	te wachten staan, afhalen, wachten
abiding	aanhoudend, blijvend, bestendig
ability	bekwaamheid, kundigheid
abiogenesis	abiogenesis
abject	verachtelijk, nietswaardig
abjection	verachtelijkheid
abjuration	afzwering
abjure	afzweren
Abkhazia	Abchazië
Abkhazian	Abchazisch
ablative	ablatief
ablaze	gloeiend, vurig, verterend, verzendend
able	capabel, kundig, bekwaam
able-bodied	gezond van lijf en leden
abloom	fleurig, bloeiend
ablution	wassing
abnegate	abnegeren, zichzelf verloochenen
abnegation	versterving, abnegatie
abnormal	abnormaal
abnormality	afwijking, abnormaliteit
aboard	aan boord
abode	woonplaats, domicilie
abolish	afschaffen
abolition	afschaffing
abolitionism	anti-slavernijbeweging
abolitionist	tegenstander van slavernij
abominable	ijselijk, afgrijselijk
abominate	verafschuwen, een afschuw hebben van
abomination	gruweldaad, verschrikking, gruwel
aboriginal	inboorling
aborigine	Australische inboorling, aboriginal
abort	een miskraam krijgen, mislukken
abortion	abortus provocatus, abortus
abortionist	aborteur
abortive	mislukt
abound	in overvloed aanwezig zijn
about	circulerend, in omloop
about-face	verzetting, verandering, keer, omkeer
above	benoorden, ten noorden van
above-board	degelijk, eerzaam, eerlijk
above-mentioned	bovengenoemd
abracadabra	wartaal
abrade	schaven, afschaven
Abraham	Abraham
abrasion	afschaving
abrasive	doordringend, fel, guur, bijtend
abreact	afreageren
abreast	naast elkaar
abridge	beknotten, begrenzen, beperken
abridgement	afkorting, verkorting
abridgment	afkorting, verkorting
abroad	in het buitenland
abrogate	afschaffen
abrogation	afschaffing
abrupt	kortaf, bruusk, abrupt, bot, steil
abruptly	abrupt, kortaf, botweg
abscess	ettergezwel, abces, etterbuil
abscissa	abscis
abscond	weglopen, wegrennen, drossen
abseil	afdalen langs een dubbelbevestiabseil
absence	afwezigheid, absentie, mangel
absent	verstrooid
absent-minded	verstrooid, afgetrokken
absentee	afwezige, wegblijver
absenteeism	absenteïsme
absinth	absint, absintlikeur
absinthe	absint, absintlikeur
absolute	absoluut, onvermengd
absolutely	beslist, absoluut, ten enenmale
absolution	kwijstschelding, vrijspraak, absolutie
absolutism	absolutisme
absolve	absolveren, absolutie geven
absorb	in beslag nemen, opslorpen, absorberen
absorbent	absorberend
absorbing	fascinerend, boeiend, betoverend
absorption	absorptie, opslorping
abstain	zich onthouden, zich abstineren
abstemious	nuchter, bezadigd, matig, sober
abstention	terughoudendheid, onthouding
abstinence	geheelonthouding, abstinentie
abstract	abstract, afgetrokken
abstracted	afgetrokken, verstrooid
abstraction	abstract begrip, abstractie
abstruse	mysterieus, geheimzinnig
absurd	dwaas, ongerijmd, onzinnig, absurd
absurdity	onding, absurditeit, ongerijmdheid
abundance	onbekrompenheid, overvloed
abundant	uitbundig, copieus, abundant, rijk
abundantly	in overvloed, ruimschoots, rijkelijk
abuse	gescheld
abusive	krenkend, beledigend, grievend
abut	belenden, grenzen aan
abutment	schoor, steunbeer, beer
abysmal	onpeilbaar, ondoorgrondelijk
abyss	afgrond, kolk
Abyssinia	Abessinië, Ethiopië
Abyssinian	Abessinisch, Ethiopisch
acacia	acacia
academic	akademisch, academisch
academician	lid van een geleerd genootschapacademician
academy	academie, hogeschool, genootschap
acanthus	acanthus, bereklauw
accede	lid worden
accelerate	verhaasten, bespoedigen, accelereren
acceleration	versnelling, acceleratie
accelerative	versnellend
accelerator	accelerateur, gaspedaal, versneller
accent	accentueren, beklemtonen
accentuate	accentueren, beklemtonen
accept	accepteren, aanvaarden
acceptable	acceptabel, aanvaardbaar, aannemelijk
acceptance	aanvaarding, aanneming, onthaal
acceptation	standaardbetekenis v.e. woord
accepted	aanvaard, erkend, gangbaar
acceptor	acceptant
access	oprijlaan, oprit
accessible	genaakbaar, toegankelijk
accession	aanwinst, acquest, buit, prooi
accessorie	aanhangsel
accessories	accessoires
accessory	bijkomstig, bijbehorend, bijkomend
accidence	toevalligheid, toeval
accident	ongeluk, accident, ongeval
accident-prone	een grotere kans op ongelukken accident-prone
accidental	incidenteel, toevallig
acclaim	toejuichen, bij acclamatie benoemen
acclamation	bijval, acclamatie, toejuiching
acclimate	acclimatiseren
acclimatization	acclimatisering
acclimatize	acclimatiseren
acclivity	helling, glooiing
accolade	eerbetoon, eerbetuiging
accommodate	afstemmen, aanpassen, adapteren
accommodating	toegevend, inschikkelijk, meegaand
accommodation	aanpassing
accomodate	aanpassen, accommoderen
accomodation	compromis
accompaniment	begeleiding, accompagnement
accompanist	begeleider, metgezel
accompany	vergezellen, accompagneren, begeleiden
accompanying	ingesloten, bijgaand
accomplice	mededader, medeplichtige
accomplish	behalen, bereiken, inhalen
accord	accoord, overeenstemming
accordion	trekharmonika, accordeon
accordionist	accordeonist, harmonikaspeler
account	rekening, conto
accountancy	accountancy
accountant	boekhoudkundige, accountant
accredit	accrediteren
accumulate	accumuleren, ophopen, opeenhopen
accumulator	accumulator, accu
accuracy	accuratesse, stiptheid, nauwgezetheid
accurate	nauwkeurig, accuraat, nauwgezet
accusation	beschuldiging, aanklacht
accusative	accusatief, vierde naamval
accuse	beschuldigen, betichten, aanklagen
accused	beklaagde, beschuldigde, aangeklaagde
accuser	aanklager, beschuldiger
accustom	gewend zijn, plegen, gewoon zijn
accustomed	gewoon, gebruikelijk
ace	aas
acetate	acetaat, azijnzuur zout
acetone	aceton
acetylene	acetyleen
ache	pijn doen, zeer doen
Acheron	Acheron
achieve	bewerkstelligen, doorvoeren
Achilles	Achilles
acid	zuur
ack-ack	luchtafweergeschut
acknowledge	agnosceren, als waarheid aannemen
acknowledgement	erkenning
acme	hoogtepunt, toppunt
acne	eczeem, acne, dauwworm
acolyte	acoliet, altaardienaar
aconite	monnikskap, akoniet
acorn	eikel
acoustic	acoustisch, akoestisch
acoustics	acoustiek, geluidsleer, akoestiek
acquaintance	kennis, relatie, bekende
acquire	buit maken, verkrijgen, behalen
acquired	aangeleerd
acquisition	acquisitie
acre	acre
acrobat	kunstenmaker, acrobaat
acrobatic	acrobatisch
acrobatics	acrobatiek
acronym	acroniem
Acropolis	Acropolis
across	over, overheen, aan de overkant van
act	doen, bezig zijn, ageren, handelen
action	actie, handeling, optreden, gedoe
active	werkzaam, actief, bedrijvig
activist	onruststoker, agitator, activist
activity	actie, gedoe, optreden, handeling
actor	speler, komediant, acteur
actress	toneelspeelster, actrice
actual	werkelijk, effectief, daadwerkelijk
actually	inderdaad, metterdaad, waarachtig
actuary	archiefmedewerker, actuaris
acupuncture	acupunctuur
acupuncturist	acupuncteur
acute	scherp, acuut, helder, voorbijgaand
ad	bericht, advertentie, aankondiging
Adam	Adam
adapt	afstemmen, aanpassen, adapteren
adaptability	aanpassingsvermogen
adaptation	modificatie, bewerking, aanpassing
adapted	bewerkt, aangepast
adapter	bewerker
adaptor	bewerker
add	bijtellen, optellen
addition	optelling
additional	verder, overig
address	adresseren
addressee	geadresseerde
addressing-machine	adresseermachine
addressograph	adresseermachine
Aden	Aden
adept	adept, aanhanger, beoefenaar
adequate	adequaat, bijbehorend
adherents	aanhang, leden
adhesion	grip, adhesie
adieu	adieu, vaarwel
adjacent	aangrenzend, aanliggend
adjectival	bijvoeglijk
adjective	bijvoeglijk naamwoord, adjectief
adjoin	belenden, grenzen aan
adjust	aanpassen, afstemmen, adapteren
adjusted	afgepast
adjustment	afstelling, instelling
adjutant	adjudant, ordonnansofficier
administer	besturen, administreren, beheren
administration	administratiekantoor, bestuur
administrative	bestuurlijk, administratief
administrator	beheerder, administrateur
admirable	bewonderenswaardig
admiral	admiraal, vlootvoogd
admirality	admiraliteit
admire	bewonderen
admirer	bewonderaarster, vereerster
admiring	bewonderend
admit	toegeven
admittedly	toegegeven
admonish	vermanen, aanmanen, manen, aansporen
ado	herrie, leven, rumoer, ophef, lawaai
adolescent	puber
Adonis	Adonis
adopt	zich eigen maken, adopteren
adopted	aangenomen, geadopteerd
adoption	adoptie, aanneming
adorable	aanbiddelijk, aanbiddenswaardig
adoration	aanbidding, adoratie
adore	verafgoden, adoreren, aanbidden
adorer	vereerster, aanbidster
adorn	versieren
adorned	opgesmukt
adornment	sieraad, decoratie, tooisel
adrenaline	adrenaline
Adrianople	Adrianopel
Adriatic	Adriatische Zee
adstringent	stopmiddel
adult	volwassene, adult
adulterer	echtbreker
adulteress	echtbreekster
adultery	echtbreuk, overspel
adumbration	afschaduwing
advance	gaan naar, aanpakken, genaken, naderen
advantage	pré, voordeel
advantageous	goedgezind, toegenegen, gunstig
advent	advent
adventure	avontuur, perikel, lotgeval
adverb	adverbium, bijwoord
adverbial	bijwoordelijk
adversary	tegenstander
advertise	adverteren, aankondigen, aandienen
advertisement	bericht, aankondiging, advertentie
advertiser	adverteerder, verkondiger
advice	raad, raadgeving, advies
advisable	raadzaam
advise	adviseren, bekendmaken, aankondigen
advocate	pleitbezorger, advocaat, verdediger
Adzharia	Adzjarië
Aegir	Aegir
aeon	eeuwigheid
aerate	frisse lucht toewaaien, wannen, waaien
aerogramme	luchtpostbrief
aeroplane	vliegmachine, vliegtuig
affable	voorkomend, lief, aardig, vriendelijk
affair	zaak, aangelegenheid, ding, affaire
affect	aandoen, aangrijpen
affectation	aanstellerij, onnatuurlijkheid
affected	aangedaan, aangegrepen
affection	affect, emotie, aandoening
affectionate	aanhalig
affiliate	aannemen, affiliëren
affinity	affiniteit, verwantschap
affix	aanhechtsel, affix
afflict	beproeven, bedroeven, verdriet doen
affliction	droefheit, hartzeer, beproeving
Afghan	Afghaans
Afghanistan	Afghanistan
afraid	lafhartig, laf, bang
Africa	Afrika
African	Afrikaans
Afrikaans	Zuidafrikaans, Afrikaans
Afrikander	Afrikaner, Boer
Afrikaner	Afrikaner, Boer
Afro-Asian	Afroaziatisch
after	achter
after-treatment	nabehandeling
afterbirth	nageboorte
afternoon	namiddag, middag
afterthought	nakomertje
afterwards	naderhand, dan, achteraf, daarna
again	opnieuw, van voren af aan, nogmaals
against	met, tegenaan, tegen, jegens
Agamemnon	Agamemnon
agar	agar-agar
agar-agar	agar-agar
agave	agave
age	leeftijd, ouderdom
aged	oud
agency	agentschap
agenda	agenda, dagorde
agent	vertegenwoordiger, dealer, agent
agglomerate	agglomeraat
aggregate	aggregatie, aggregaat
aggresive	agressief
aggression	agressie
aggressive	agressief
aggressor	aanvaller
agitate	agiteren, opruien, ophitsen, opstoken
agitated	gejaagd, opgewonden
agony	doodsangst, doodsstrijd, agonie
agoraphobia	ruimtevrees, agorafobie, pleinvrees
agrarian	agrariër, landbouwer
agree	het eens zijn, overeenstemmen
agreeable	aangenaam, behaaglijk, genoeglijk
agreed	in orde, afgesproken, akkoord
agreement	overeenstemming, samenklank
agricultural	agrarisch
agriculture	akkerbouw
agriculturist	landbouwkundige, agronoom
ah	och, ach, oh, ah
aha	och, oh, ah, ach, ha
ahead	daarvoor, eerder, vooraan, indertijd
ahoy	heiho
ai	ai, drietenige luiaard
aid	assistent, famulus, helper, hulp
aide-de-camp	adjudant, ordonnansofficier
aids	aids
aim	aanleggen
air	lucht
air-balloon	ballon, luchtballon
air-conditioned	air-conditioned
air-conditioning	airco, air-conditioning
air-cushion	luchtkussen
air-defence	luchtverdediging, luchtafweer
air-filter	luchtfilter
air-fleet	luchtvloot
air-grid	luchtrooster
air-gun	luchtdrukgeweer
air-lift	luchtbrug
air-mail	luchtpost
air-plane	vliegmachine, vliegtuig
air-pocket	luchtzak
air-pollution	luchtverontreiniging
air-pressure	luchtdruk
air-resistance	luchtweerstand
air-ship	luchtschip
air-squadron	vliegeskader, luchteskader
air-valve	luchtklep, ventiel
aircraft	vliegtuig, vliegmachine
airfield	vliegveld, vlieghaven
airline-pilot	lijnpiloot
airplane	vliegmachine, vliegtuig
airport	luchthaven
airsick	luchtziek
airsickness	luchtziekte
airway	luchtweg
Aix-la-Chapelle	Aken
ajar	op een kier staand
Ajax	Ajax
alarm	alarmeren, aanslaan, alarm slaan
alas	o wee, helaas
Alaska	Alaska
Albania	Albanië
Albanian	Albaans, Albanees
Albion	Engeland, Albion
alcohol	drank, alcoholische drank, alcohol
alcoholic	alcoholist, drankzuchtige, zuiplap
alder	elzeboom, els
alderman	wethouder, schepen
ale	bier
Aleppo	Aleppo
alert	kwiek, druk, kras, levendig, rap
Alexander	Alexander
Alexandria	Alexandrië
alga	alge, wier, zeewier
algebra	algebra, stelkunde
Algeria	Algerije, Algerië
Algerian	Algerijns
Algiers	Algiers
algorithm	algoritme
alibi	alibi
alien	ijselijk, afschuwelijk
alive	levend
all	de hele ... door
allegedly	naar men zegt
alley	steeg
alligator	alligator
allot	verloten, loten
allow	laten, laten begaan, laten schieten
alloy	alliage, legering, metaalmengsel
allude	zinspelen
alluring	lekker, aanlokkelijk
allusion	toespeling, zinspeling
almighty	almachtig
almond	amandel
almond-eyed	amandelogig
almost	schier, bijkans, haast, bijna
alms	aalmoes
almshouse	armhuis, aalmoezeniershuis
alone	louter, alleen, verlaten, enig
along	langs, naar, blijkens, ingevolge
alongside	bezijden, naast, behalve
Alost	Aalst
alp	alpenweide, alp
alphabet	alfabet, ABC, eerste beginselen
Alps	Alpen
already	al, reeds, alvast, alreeds
Alsace	Elzas
Alsace-Lorraine	Elzas-Lotharingen
Alsatian	Elzassisch
also	evenzeer, ook, mede, eveneens
Altai	Altai
altar	altaar
alter	anders maken, veranderen
alternate	afwisselend
alternating	afwisselend
alternative	keus, alternatief, keuze
although	ofschoon, al, hoewel, alhoewel, wel
altitude	stand, hoogte
altogether	alles wel beschouwd
aluminium	aluminium
aluminum	aluminium
Alva	Alva
always	altijd, immer, steeds
amaryllis	amaryllis, goudlelie
amass	opeenhopen, stapelen, ophopen
amateur	knutseaar, amateur, dilettant
amaze	verwonderen, bevreemden, verbazen
amazing	bevreemdend, verbazingwekkend
Amazon	Amazone
ambassador	ambassadeur, gezant
ambiguous	dubbelzinnig, dubbelslachtig
ambition	ambitie, eerzucht
ambitious	ambitieus, eerzuchtig
Amboina	Ambon
Amboinese	Ambonees
ambulance	ambulance, ziekenauto, ambulancewagen
ambush	een hinderlaag leggen
America	Amerika
American	Amerikaans
amidst	in het midden van, medio, midden
Amirants	Amiranten
Amman	Amman
Ammon	Ammon
ammunition	ammunitie, munitie
Amon	Ammon
among	tussen
amortize	afbetalen, afschrijven, aflossen
amount	tal, aantal, getal
ampere	ampère
ampère	ampère
ample	uitgebreid, omvangrijk, veelomvattend
amputate	afzetten, amputeren, wegsnijden
amputation	wegneming, amputatie
Amsterdam	Amsterdam, Mokum, Groot-Mokum
Amudaryra	Amoedarja
Amun	Ammon
amuse	opvrolijken, amuseren, onderhouden
amusement	amusement, vermaak
amusing	aardig, leuk, amusant, vermakelijk
an	een
anaemia	bloedarmoede, anemie
anaemic	bloedarm
anaesthesia	verdoving, anesthesie
analogous	analoog, overeenkomend, gelijksoortig
analyse	analyseren, ontbinden, ontleden
analysis	analyse, ontleding, ontbinding
analytic	analytisch
analytical	analytisch
analyze	ontbinden, analyseren, ontleden
Anatolia	Anatolië
anchor	anker
anchovy	ansjovis
ancient	antiek, aloud, ouderwets
and	en
Andalusia	Andalusië
Andalusian	Andalusisch
Andes	Andesgebergte, Andes
Andorra	Andorra
Andorrian	Andorraans, Andorrees
Andromeda	Andromeda
anecdote	anekdote, anecdote
anemia	bloedarmoede, anemie
anemic	bloedarm
anemone	anemoon
anesthesia	anesthesie, verdoving
anew	van voren af aan, nogmaals, opnieuw
angel	engel
angelic	engelachtig
anger	gramschap, boosheid, toorn
angle	hoek
anglicism	anglicisme
Anglo-Saxon	Angelsaksisch
Angola	Angola
Angolian	Angolees
Angora	Angora, Ankara
angry	kwaad, toornig, nijdig, boos
anguish	beklemming, benauwdheid, angst
angular	kantig
animal	dierlijk
animate	bezielen, verlevendigen
Ankara	Angora, Ankara
ankle	enkel
anniversary	herdenkingsdag, gedenkdag, verjaardag
annotation	aantekening, commentaar
announce	aandienen, aankondigen, adverteren
announcement	aankondiging, verkondiging
announcer	omroepster
annoy	ergeren, verontwaardigen
annoyance	smart, verdriet, leed
annual	jaarlijks
annul	ontbinden, annuleren, afgelasten
Annunciation	Annunciatie, Maria-Boodschap
anoint	smeren, doorsmeren, sauzen, besmeren
anonymous	anoniem, naamloos, ongenoemd
another	ander
answer	antwoorden, antwoorden op
ant	mier
Antarctic	Zuidelijke IJszee
antediluvian	antediluviaans, zeer oud
antelope	antilope
antenna	antenne, voelhoorn, spriet, ra
anthem	kerkgezang, hymne
anthology	antologie, bloemlezing
anthropologist	antropoloog
anti-freeze	antivries
anticipate	anticiperen, prejudiciëren
Antilles	Antillen
Antillian	Antilliaans
Antioch	Antiochië
antique	ouderwets, aloud, antiek
antiquity	oudheid
antiseptic	antiseptisch middel
Antwerp	Antwerpen
Anubis	Anoebis
anus	anus, aars
anvil	aambeeld, aanbeeld
anxious	bang, bezorgd, beducht, ongerust
anxiously	ongerust, bezorgd
any	een of andere, een of ander, enig
anybody	een of ander, enig, een of andere
anything	iets
anywhere	hier of daar, ergens
apache	apache, straatschuimer
apart	afgezonderd, afzonderlijk
apartment	appartement, flat
apathetic	lusteloos, melig, apathisch
apathy	apathie, dofheid, lusteloosheid
ape	aap
ape-like	aapachtig
Apennines	Apennijnen
aperture	mond, gat, opening
aphasia	afasie, sprakeloosheid
aphorism	aforisme, spreuk, kernspreuk
Aphrodite	Afrodite
apiary	bijenstal, bijenschans
apish	aapachtig
aplomb	gewicht, aplomb, zelfbewustheid
Apocalypse	Openbaring van Johannes
Apollo	Apollo
apologize	zich verontschuldigen
apology	verontschuldiging
apostle	apostel, voorvechter
apostrophe	apostrof, afkappingsteken
appall	onthutsen, ontstellen, ontzetten
apparatus	apparaat, hulpmiddelen, inrichting
apparent	aanwijsbaar, vertoonbaar
apparently	klaarblijkelijk, duidelijk, blijkbaar
appeal	appelleren, een beroep doen op
appear	opdraven, opdagen
appearance	verschijning, verschijnen
appellation	benaming, naamwoord, naam
appendicitis	blindedarmontsteking
appendix	bijlage, appendix, aanhangsel
appetite	graagte, eetlust, hongerigheid, trek
applaud	toejuichen, bij acclamatie benoemen
apple	appel
apple-tree	appelboom
applicant	verzoeker, aanvrager
application	aanwending, toepassing
apply	aanwenden, doorvoeren
appoint	benoemen, aanstellen
appointment	benoeming, aanstelling
appraise	schatten, taxeren, waarderen, begroten
appraiser	taxateur
appreciate	appreciëren, waarderen
apprehension	aanhouding, arrestatie
approach	aanvliegen
approachable	aanspreekbaar
appropriate	gepast, passend, geschikt
appropriately	gevoeglijk, op de juiste wijze
approval	bijval, acclamatie, toejuiching
approve	beamen, billijken, goedkeuren
approximate	benaderen
approximately	ongeveer, een stuk of, circa
apricot	abrikoos
April	grasmaand, april
apron	boezelaar, sloof, schort, voorschoot
aptitude	talent, begaafdheid, gave, aanleg
Apulia	Apulië
aquarium	aquarium
Aquarius	Waterman
aquatic	water-
Arab	Arabier
Arabia	Arabië
Arabian	Arabisch
Arabic	Arabisch
arbiter	arbiter, scheidsrechter
arbitrarily	naar willekeur
arbitrary	willekeurig, arbitrair, eigenmachtig
arbitrator	arbiter, scheidsrechter
arbor	prieel
arc	toog, boog
Arcadia	Arcadië
arch-	opper-, aarts-, hoofd-
arch-enemy	doodsvijand, aartsvijand
Archaeozoic	Archeozoïcum
archaic	archaïsch, verouderd
archangel	aartsengel
archbishop	metropoliet, aartsbisschop
archbishopric	aartsbisdom
archduchy	aartshertogdom
Archeozoic	Archeozoïcum
Archimedes	Archimedes
archipelago	eilandengroep, archipel
architect	architect, bouwmeester
archive	archief
archives	archief
Arctic	Noordpoolgebied, Arctica, Arctis
Ardennes	Ardennen
ardent	gloeiend, verzendend, vurig, verterend
are	are, vierkante decameter
area	oppervlakte, areaal, gebied
arena	arena, krijt, piste, kampplaats
Areopagus	Areopagus
Ares	Ares
Argentina	Argentinië
Argentine	Argentijns
Argentinean	Argentijns
argue	twisten, disputeren, krakelen
Argus	Argus
Ariadne	Ariadne
arise	ontstaan
aristocrat	aristocraat
Aristotle	Aristoteles
arithmetic	rekenkunde, cijferkunst, cijferen
Arizona	Arizona
arm	bewapenen, wapenen
arm-chair	zorgenstoel, armstoel
armchair	zorgenstoel, armstoel
Armenia	Armenië
Armenian	Armeens
armor	bepantsering, kuras, harnas, pantser
Armorica	Armorica
armour	kuras, bepantsering, harnas, pantser
armpit	oksel
army	heerschaar, leger, legermacht
Arnhem	Arnhem
aroma	geur, aroma
aromatic	geurig, aromatisch
around	om ... heen, omtrent, ongeveer, om
arouse	wakker maken, wekken, opwekken
arrange	arrangeren, aanrichten, ordenen
arrangement	akkoord, maatregel
Arras	Atrecht
arrears	achterstand
arrest	aanhouding, arrestatie
arrival	bezorging, aanvoer
arrivals	bezorging, aanvoer
arrive	aankomen, belanden, arriveren
arrogance	arrogantie, aanmatiging
arrogant	aanmatigend, arrogant
arrow	pijl, scheut
art	kunst
Artemis	Artemis
arteriosclerosis	aderverkalking, arteriosclerose
artery	slagader, arterie
artichoke	artisjok
article	handelsartikel, artikel
artificial	gekunsteld, gewrongen, gemaakt
artillery	geschut, artillerie
artist	artiest, kunstenaar
artistic	artistiek, kunstig, kunstmatig
Aryan	Arisch
as	voor, als, bij wijze van, hoe, tot
ascend	opgaan, opkomen, opstaan, rijzen
ascertain	constateren, vaststellen, bevinden
ash	as
ash-tray	asla, asbak
ashamed	beschaamd
ashen	asgrauw
Asia	Azië
Asian	Aziatisch
Asiatic	Aziatisch
ask	vragen
asparagus	asperge
aspect	aanzien, air, schijn, aanblik
aspen	ratelpopulier, esp
asphalt	asfalt
aspire	ambiëren, dingen naar, najagen
aspirin	aspirine
ass	ezel
assailant	aanvaller
assault	aanvallen, aantasten
assaulter	aanrander
assemblage	meeting, samenkomst, bijeenkomst
assemble	vergaderen, samenkomen, bijeenkomen
assembler	assembler
assembly	samenscholing
assent	ja zeggen, beamen, bevestigen
assert	beweren, verzekeren
assessment	belastingaanslag, aanslag
asset	prooi, buit, acquisitie, aanwinst
assets	bedrijvende vorm, actief, bezit
assign	betekenen, dagen, dagvaarden
assimilate	in zich opnemen, assimileren
Assisi	Assisi
assist	helpen, assisteren, bijstaan
assistant	assistent, adjunct, helper
assistent	hulp, helper, assistent
associate	zich aaneensluiten, aansluiten
association	bond, genootschap, associatie
assumingness	verbeelding, aanmatiging
Assumption	Maria-Hemelvaart
assure	betuigen, verzekeren
Assyria	Assyrië
Assyrian	Assyrisch
asterisk	sterretje, asterisk
asthma	astma, aamborstigheid
asthmatic	kortademig, astmatisch, aamborstig
astonishing	verbazingwekkend, bevreemdend
astrologer	astroloog, sterrenwichelaar
astronaut	astronaut, ruimtevaarder
astronomer	sterrenkundige, astronoom
astronomy	sterrenkunde, astronomie
Asturias	Asturië
astute	scherpzinnig, schrander, pienter
asylum	toevluchtsoord, asiel, asyl
at	aan, nabij, naast, dichtbij, bij
atheism	godloochenarij, atheïsme
Athena	Athene
Athene	Athene
Athenian	Atheens
Athens	Athene
athlete	atleet
athletic	atletisch
athletics	atletiek, krachtsport
Atlantean	Atlantisch, van Atlantis
Atlantic	Atlantische Oceaan
Atlantis	Atlantis
atlas	atlas, kaartenboek
Atlas	Atlas
atmosphere	lucht, sfeer, dampkring, atmosfeer
atom	atoom
atomic	atoom-, atomair
atrocity	verschrikking, gruweldaad, gruwel
attach	aanhechten
attachement	aanhankelijkheid
attachment	aanhechting
attack	aangrijpen, aantasten, aanvallen
attacker	aanvaller
attain	buit maken, verkrijgen, behalen
attempt	streven, trachten, pogen, moeite doen
attend	verplegen, zorgen voor, verzorgen
attendant	steward
attention	acht, attentie, aandacht
attentive	aandachtig, attent, oplettend
attentively	aandachtig, met aandacht, attent
attenuate	verdunnen, verzwakken
attest	getuigen, certificeren
attic	zolderkamer
Attic	Attisch
attic	dakkamertje
Attica	Attica
attitude	houding
attitudinize	zich aanstellen, zich voordoen
attitudinizer	kwast, aansteller
attract	toelachen, aanlokken, bekoren
attraction	aantrekkelijkheid
attractive	aanlokkelijk, aantrekkelijk
attractiveness	aantrekkelijkheid
attribute	bijvoeglijke bepaling, attribuut
aubergine	aubergine
auction	auctie, afslag, mijn, vendu, veiling
auctioneer	vendumeester, afslager, veilingmeester
audacious	brutaal, gedurfd, stoutmoedig, stout
audience	toehoorders, gehoor, auditorium
audio-visual	audiovisueel
audit	checken, aflezen, controleren
auditor	inspecteur, revisor
Augeas	Augias
augment	uitbouwen, vergroten, uitbreiden
August	oogstmaand, augustus
Augustus	Augustus
aunt	tante
aurochs	oeros
aurora	morgenrood, morgenlicht
Aurora	Aurora
aurora	aurora
Australia	Australië
Australian	Australisch
Austria	Oostenrijk
Austrian	Oostenrijks
authentic	echt, authentiek, waar, onvervalst
author	schrijver, bedenker, auteur, schepper
authorative	autoritair, gezaghebbend
authority	autoriteit, gezag
authorization	machtiging, mandaat, bevoegdheid
authorize	machtigen, autoriseren, volmachtigen
autobiography	autobiografie
autobus	bus, autobus
automatic	werktuiglijk, zelfwerkend, automatisch
automobile	automobiel, auto
automoton	automaat
autonomous	autonoom, onafhankelijk, zelfbesturend
autumn	herfst-, najaars-
auxilary	hulp-
available	liquide, beschikbaar, disponibel
avalanche	lawine
avaricious	gierig, pinnig, hebzuchtig, inhalig
avenge	wreken, wraak nemen
avenue	laan, dreef
average	gemiddeld
averse	afkerig
aversion	tegenzin, antipathie, afkeer, hekel
aviate	vliegen
aviation	luchvaart, aviatiek, vliegwezen
aviator	vliegenier, vlieger, aviateur
avid	happig, begerig, belust, gretig
avoid	mijden, uit de weg gaan, ontwijken
await	wachten, te wachten staan, afhalen
awake	wakker, wakend
awaken	wakker maken, wekken, opwekken
aware	welbewust, bewust
awareness	besef, bezinning, bewustzijn
away	verwijderd, heen, vandoor, over
awful	afgrijselijk
awkward	plomp, log
axe	hakbijl, bijl
axiom	grondstelling, axioma
axis	spil, as
axle	as, spil
Azerbaidzhan	Azerbeidzjan, Azerbaidzjan
Azerbaijan	Azerbeidzjan, Azerbaidzjan
Azerbaijani	Azeri, Azerbaidzjaan
Azoic	Azoïcum
Azores	Azoren
Aztec	Azteeks
Baal	Baäl
Babel	Babel
baboon	baviaan
baby	baby
Babylon	Babel
Babylonia	Babylonië
Babylonian	Babylonisch
babysitter	oppas
Bacchus	Bacchus
back	achterzijde, rugstuk, ommezijde
backbiting	laster, achterklap, eerroof
backdoor	achterdeur
background	achtergrond
backpack	ransel, knapzak
backside	achterste, bibs, kont, gat
backspace	backspace
backup	een backup maken, een backup maken van
backward	achterover
backwardness	achterlijkheid
backwards	achterwaarts, rugwaarts, achteruit
bacon	spek
bacterium	bacterie
bad	beroerd, kwalijk, kwaad, slecht
bad-smelling	stinkend
badge	wapen, blazoen, insigne
badger	das
badly	slecht
bag	zak, tas
baggage	bagage
Baghdad	Bagdad
bah	bah
Bahamas	Bahamas, Bahama Eilanden
Bahamian	Bahamaans
Bahraini	Bahreins
Bahrein	Bahrein
baht	baht
Bailleul	Belle
bait	aas, lokaas
bake	bakken
baker	bakker
bakery	bakkerij
balance	overschot, saldo
balcony	balkon
bald	kaalhoofdig, kaal
Balinese	Balinees
Balkans	Balkan
ball	danspartij, bal
ball-bearing	bol, kogel, kloot
ballast	ballast
ballet	ballet
balloon	ballon, luchtballon
balminess	zachtheid, zachtaardigheid, mildheid
Baltic	Baltische Zee
bamboo	bamboe
banana	pisang, banaan
banana-plant	bananenplant
band	schare, bende, troep
bandage	verband, zwachtel
bandit	bandiet, struikrover
bandstand	muziektent
bang	dichtslaan
Bangkok	Bangkok
Bangladesh	Bengaals
banjo	banjo
bank	bank
bank-note	briefje, bankbiljet
banknote	briefje, bankbiljet
bankrupt	bankroet
banner	vaan, dundoek, vlag
banquet	banket, feestmaal
banquet-room	banketzaal
banshee	banshee
Bantu	Bantoe-
banyan	Indische vijgenboom
baptize	dopen
bar	belemmeren, afsluiten, afdammen
Barbadian	Barbadaans
Barbados	Barbados
barbarian	onmens, barbaar, wreedaard
barbaric	onmenselijk, barbaars
Barbary	Barbarije
barbed-wire	prikkeldraad
barber	kapper, barbier
Barcelona	Barcelona
bare	onopgesmukt, onbedekt, bloot, naakt
barely	kwalijk, nauwelijks, amper
bargain	afdingen, pingelen, marchanderen
barge	platboomde schuit, aak, zolderschuit
barge-master	aakschipper
bark	boomschors, schors
barley	gerst
barman	barman
barn	loods, keet, schuur, barak
Barnabas	Barnabas
barometer	barometer, drukmeter
barrack	schuur, barak, loods, keet
barracks	kazerne
barrel	ton, vat, fust
barrier	barrière, afsluiting, hek, heining
bartender	barman
base	gronden, baseren
baseball	baseball
Basel	Bazel
basement	kelder
basic	basis-
basin	vont, bekken, kom
basis	grondslag, basis, grond, base
basket	ben, korf, slof, mand
basketball	basketball
Basle	Bazel
Basque	Baskisch
Basra	Basra
Basrah	Basra
bass	baars
bat	vleermuis
Batavian	Bataafs
bath	bad, badkuip
bathe	in bad doen, baden, wassen
bathing-suit	badpak
bathroom	badhuis, badkamer, badplaats
baton	stok, staf
battery	accu, accumulator
battle	treffen, slag, strijd, gevecht, kamp
battlefront	front, gevel, voorkant, voorzijde
baud	baud
Bavaria	Beieren
Bavarian	Beier
bay	baai, inham, kreek
bayonet	bajonet
bazaar	markt, marktplaats, bazaar, marktplein
be	zijn, verkeren, wezen
beach	strand
bead	kraal
beak	bek, neb, tuit, snater, snavel
beam	straal, spaak
bean	tuinboon, boon, veldboon
bear	naar buiten brengen, dragen
beard	baard
bearing	lager
beast	dier, beest
beat	afranselen
beautiful	schoon, fraai, knap, fijn, mooi
beautifully	net, mooi
beauty	fraaiheid, schoonheid, knapheid
beaver	bever
because	daar, doordat, omdat, aangezien
Bechuanaland	Beetsjoeanaland, Botswana
become	goed staan
becoming	gepast, betamelijk, passend
bed	perk, bed, tuinbed, bloemperk
bedbug	wandluis
Bedouin	Bedoeïen
bedroom	slaapkamer
bedstead	ledikant
Beduin	Bedoeïen
bee	honingbij, bij
bee-hive	bijenkorf
bee-keeper	iemker, bijenhouder, imker
bee-keeping	bijenteelt
beech	beuk
beef	klapstuk, rundvlees
beefsteak	bief, biefstuk
beehive	bijenkorf
beer	bier
beeswax	bijenwas
beet	beetwortel, kroot, biet, mangelwortel
beetle	kever, tor, schildvleugelige
befit	behoren, horen, betamen, passen
before	voor
beg	schooien, bedelen
beget	verwekken
beggar	schooier, bedelaar
begin	aanvangen, aanbinden, beginnen
beginner	beginner, beginneling
beginning	ontstaan, begin, aanvang
begrudge	betreuren, bejammeren
behave	zich gedragen
behaviour	houding, gedrag, wandel
behind	aan het einde, achteraan
behold	ziehier, kijk, ziedaar, hier, hierzo
beige	beige
Beirut	Beiroet
belch	boeren, oprispen
Belgian	Belgisch
Belgium	België
Belgrade	Belgrado
belief	overtuiging
believe	houden voor, menen, geloven
Belize	Belize
Belizian	Belizaans
bell	klok
bellflower	klokje, campanula
bellow	brullen, balken, grommen, blaten
belly	buik
below	beneden, daarbeneden, onder
belt	riem, ceintuur, gordel
bench	bank, zitbank
bend	ombuigen, buigen, doorbuigen
beneath	beneden, onder
Benedictine	Benedictijner monnik
benefit	pré, voordeel
Benelux	Benelux
Bengal	Bengalen
bengal-light	Bengaals vuur
bengal-lights	Bengaals vuur
benign	goedaardig, onschuldig
Benin	Benin
Beninese	Benins
bent	gebogen, krom
bequeath	nalaten
Berber	Berber
Bergum	Bergum
Berkel	Berkel
Berlin	Berlijn
Berliner	Berlijner
Bermudas	Bermuda Eilanden
Bern	Bern
Berne	Bern
Bernese	Berner
berry	bes
beseech	bezweren, smeken, bidden
beside	aan, nabij, bij, dichtbij, naast
besides	overigens, trouwens
besiege	belegeren
Bessarabia	Bessarabië
best	best
bestseller	bestseller
bet	wedden
Bethlehem	Bethlehem
betray	in de steek laten, laten merken
betrayal	verraad
better	beter
between	tussen, onder
beverage	brouwsel, drank, drankje
bevy	groep, kudde, schare, hoop, drift
bewitch	heksen
beyond	verderop
Beyrout	Beiroet
Beyrouth	Beiroet
Bhutan	Boethan
Bhutanese	Bhoetaans
biased	eenzijdig, partijdig
bib	slabbetje
bible	bijbel
Bible	Bijbel
bibliography	bibliografie
bicuit	beschuit
bicycle	fiets, rijwiel, tweewieler
bid	te koop aanbieden, aanbieden
big	groot
bike	fiets, tweewieler, rijwiel
bikini	bikini
bile	gal
bill	snavel, tuit, bek, snater, neb
bill-board	aanplakbord
billiards	biljartspel, biljart
billow	golfslag
binary	binair
bind	inbinden, binden
binding	strip, reep, band, strook, windsel
binocular	kijker, verrekijker
binoculars	kijker, binocle, toneelkijker
biodegradable	afbreekbaar
biodestructible	afbreekbaar
biographer	biograaf, levensbeschrijver
biologist	bioloog
birch	berk, berkeboom
bird	vogel
birds	vogelstand, gevogelte, vogelwereld
birk	berk
birth	geboorte
birthday	verjaardag, geboortedag, verjaring
biscuit	biscuit
bishop	bisschop
bison	bizon
Bissau	Bissau
bit	beting
bit-player	figurant
bitchy	feeksachtig
bite	happen, knauwen, bijten, beitsen
bitmap	bitmap
bitter	bitter
bitterness	bitterheid, verbittering
bittersweet	bitterzoet
bizarre	bizar
black	zwart
blackberry	braam
blackbird	merel, gieteling
blackness	zwartheid
bladder	blaas
blade	kling, lemmer, lemmet
blame	aanrekenen, toeschrijven, toedichten
blameworthy	afkeurenswaardig
bland	poeslief
blank	wit, blanco, oningevuld, blank
blanket	deken, dek
blaspheme	godlasteren, vloeken, ketteren
bleak	naar, akelig, onaangenaam
bleat	grommen, brullen, blaten, balken
bleed	bloed aftappen, aderlaten
bleeding	aderlating
blend	vermengen, mixen, temperen, mengen
bless	zegenen, inzegenen, wijden
blessing	zegening, zegen
blind	blind
blindness	blindheid
blink	knipogen, knipperen, pinken
blister	blaar
block	blokkeren, vastzetten
blockade	blokkade
Bloemfontein	Bloemfontein
blond	blond
blood	bloed
blood-letting	aderlating
blood-red	bloedrood
bloodless	onbloedig
bloodshed	bloedvergieten
bloodthirstiness	moordlust
bloodthirsty	moordlustig, moordziek
bloody	bloedend, bloedig
bloom	bloem
blossom	bloesem
blot	plek, klak, klad, mop, smet, moet
blotter	vloeipapier
blotting-paper	vloeipapier
blouse	blouse, kiel, bloes, boezeroen
blow	slag, houw, klap, mep, flap
blue	blauw
Bluebeard	Blauwbaard
blunt	stomp, bot
blur	vervagen
blush	blozen, kleuren, rood worden
boa	boa
board	aanklampen, zich vastklampen aan
boardroom	raadzaal
boast	bluffen, pochen, snoeven, opscheppen
boat	boot, schuit
bobbin	bobine, klos, spoel
Bodensee	Bodenmeer
body	carrosserie
Boer	Boer
Bogor	Buitenzorg
Bohemia	Bohemen
Bohemian	Boheems
boil	op het kookpunt zijn, borrelen, koken
boiler	ketel, stoomketel
bold	gedurfd, stout, stoutmoedig, brutaal
Bolivia	Bolivia
Bolivian	Boliviaans
Bolshevik	bolsjewiek
bolt	grendelen, afgrendelen
bomb	bombarderen
bombard	bombarderen, beschieten, bekogelen
Bombay	Bombay
bon-bon	bonbon
bonbon	bonbon
bond	binding, band
bone	schonk, bot, knok, been
bonnet	kapotjas, wagenkap, motorkap
bonus	bonus
boo	boe
book	boek
book-keeping	boekhouding, boekhouden
booking-office	kaartjesloket
booklet	boekje, libretto, operatekst
bookseller	boekhandelaar
bookshop	boekwinkel, boekenwinkel
boon	zegen, zegening
boor	vlegel
boot	laars
booty	buit
booze	drank, alcoholische drank, alcohol
boozer	drankzuchtige, zuiplap, alcoholist
borax	borax
Bordeaux	Bordeaux
border	rand, zoom
bore	aanboren
boring	vervelend
Borneo	Borneo
borrow	lenen
borscht	borsjt
borstch	borsjt
Bosnia	Bosnië
Bosnia-Hercegovina	Bosnië-Hercegovina
Bosnian	Bosnisch
bosom	boezem, borst
Bosporus	Bosporus
boss	aanvoerder, chef, gebieder, baas
botany	botanie, plantkunde
botch	beunhazen, knoeien, modderen
both	beide, allebei, alle twee de
bother	belemmeren, storen, hinderen
Botswana	Botswana, Beetsjoeanaland
Botswanan	Botswaans
bottle	fles
bottom	bodem, achtergrond, ondergrond, grond
bough	aftakking, tak
bouillon	bouillon, vleesnat
boulder	kei, rotsblok
boulevard	boulevard, singel
boundary	perk, grens
bouquet	boeket, bouquet, ruiker, tuil
bourgeois	burgerlijk
bourgeoisie	burgerij, bourgeoisie
boutique	zaak, winkel
bovine	koe, rund
bow	boog, toog
bowl	vont, bekken, kom
bowling	bowling
box	boksen
boxer	bokser
boxing	boksen, bokssport
boy	knaap, jongen
boyish	jongensachtig, jongens-
boyscout	verkenner, padvinder
bra	b.h., beha, bustehouder
Brabant	Brabant
Brabantine	Brabants
brace	accolade
bracelet	armband
braces	bretels
bracket	kramp, haakje, klamp, nietje
brackets	haakjes
brag	pochen, opscheppen, snoeven, bluffen
braid	vlechten
Braille	blindenschrift, braille
braille	braille, blindenschrift
brain	hersenen, brein, hersens
brake	afremmen, remmen
brakedown	motorpech, panne, pech, bijdraaien
branch	tak, aftakking
brandish	zwaaien, slingeren, swingen
brandy	vuurwater, brandewijn, brandy
brass	geelkoper, messing
Braunschweig	Brunswijk
brave	flink, braaf, eerlijk, dapper, ferm
Brazil	Brazilië
Brazilian	Braziliaans
breach	een bres slaan, een bres slaan in
bread	mik, brood
breadwinner	kostwinner
break	afbreken
break-down	bijdraaien, panne hebben
breakable	breekbaar, broos
breakaway	secessie, afscheiding
breakfast	ontbijt
bream	bramsem
breast	boezem, borst
breath	adem
breath-taking	adembenemend
breathe	ademhalen, ademen
breather	adempauze
breathless	ademloos, amechtig, buiten adem
breed	opkweken, fokken, opfokken, telen
breeze	bries, trilgras
Bretagne	Bretagne, Armorica
Breton	Breton
bribe	bederven, verbasteren, omkopen
brick	bakstenen, stenen
bride	verloofde, bruid, meisje
bridegroom	bruidegom, jonggehuwde
bridge	brug, commandobrug
bridle	bedwingen, beteugelen, betomen
brief	kortstondig, kort
briefcase	boekentas, theca, aktentas
briefs	slip, slipje
brigade	brigade
bright	briljant, glanzend, lumineus
brilliant	glanzend, lumineus, briljant
brim	boord, kant, rand, zoom, band
brimming	afgeladen, mudvol, boordevol
bring	brengen, aandragen, bezorgen
brisk	levendig, druk, rap, kras, kwiek
bristle	overeind gaan staan
bristly	rechtopstaand, borstelig, ruigharig
Britain	Groot-Brittannië, Brittannië
British	Brits
Briton	Brit
Brittany	Armorica, Bretagne
brittle	knapperig, croquant
broach	aanboren
broad	breed, wijd
broadcast	uitzenden, omroepen
broccoli	brocolie, brocoli
brocoli	brocolie, brocoli
broken	defect, stuk, kapot
broker	makelaar
brokerage	courtage
bronze	bronzen
brooch	borstspeld, broche
brook	beekje, beek
broom	veger, bezem
brothel	bordeel, seksclub, hoerenkast
brother	broer, broeder
brow	wenkbrauw
brown	bruin
browneyed	bruinogig
brownie	gnoom, aardmannetje
browse	afgrazen
Bruges	Brugge
bruise	blauwe plek
Brunei	Brunei
Bruneian	Bruneis
brunette	bruinharig
Brunhild	Brunhilde
Brünnhilde	Brunhilde
Brunswick	Brunswijk
brush	borstelen, schuieren
Brussels	Brussel
Brussels-sprouts	spruitjes
brutal	onaardig, bars, nurks, honds, nors
brute	ruw, dierlijk, beestachtig, bruut
bubble	borrelen
buccaneer	boekanier
Bucharest	Boekarest
bucket	emmer
buckle	gespen, vastgespen, dichtgespen
bud	uitbotten, spruiten, botten
Budapest	Boedapest
Buddha	Boeddha
Buddhism	boeddhisme
Buddhist	boeddhist
buddy	makker, kameraad, kornuit, maat
budget	budget, begroting
buffalo	buffel, karbouw
buffer	buffer, bumper, stootkussen
buffet	tapkast, bar, buffet
buffoon	clown, hansworst, harlekijn
Bug	Boeg
bug	wandluis
build	aanleggen, bouwen, construeren
builder	aannemer, bouwondernemer
building	constructie, bouw, aanbouw
Buitenzorg	Buitenzorg
bulb	ampul, lampje, lamp, gloeilamp, peer
Bulgar	Bulgaar
Bulgaria	Bulgarije
Bulgarian	Bulgaars
bulk	omvang, bestek, grootte
bulky	uitgebreid, omvangrijk, veelomvattend
bull	stier
bulldozer	bulldozer
bullet	kogel
bulletin	bulletin, verenigingsorgaan
bumblebee	hommel
bump	bult, bochel
bumper	bumper, stootkussen, buffer
bunch	bos, wis, bundel
bundle	bundel, wis, bos
bungalow	bungalow
bungle	afraffelen
bunker	bunker, kazemat
bunny	konijntje
burble	murmelen (v. beekje), murmelen
burden	beladen, inladen, belasten, laden
burdensome	drukkend, zwaar
bureau	bureau, bureel, kantoor
burglar	inbreker
burgomaster	burgervader, burgemeester
Burgundian	Bourgondisch
Burgundy	Bourgondië
burgundy	bourgogne
Burma	Birma
Burmese	Birmaans
burn	aanbranden
burnt	aangebrand
burp	oprispen, boeren
burst	barsten, splijten, scheuren
Burundi	Boeroendi
Burundian	Boeroendisch
bury	kuilen, begraven
bus	autobus
bush	heester, struik
bushbuck	bosbok
Bushman	Bosjesman
business	aangelegenheid, zaak, affaire, ding
businessman	koopman, handelaar, zakenman
Busra	Basra
Busrah	Basra
busstop	bushalte
busy	druk, bezet
but	maar, doch
butcher	slachten, afslachten
butter	boter
buttercup	ranonkel
butterfly	vlinder, kapel
buttock	bil
buttocks	bips, kont, zitvlak
button	dichtknopen
buy	aankopen
buyer	afnemer, koper, klant
buzz	razen, brommen, snorren, gonzen
buzzer	zoemer
by	aan, nabij, naast, bij, dichtbij
by-laws	statuut
by-way	zijweg
bye	adieu, vaarwel
Byelorussia	Wit-Rusland
byte	byte
Byzantine	Byzantijns
Byzantium	Byzantium
cab	vigilante, huurrijtuig, aapje
cab-stand	taxistandplaats
cabaret	cabaret
cabbage	kool
cabin	stulp, hut
cabinet	etagère, rek
cable	kabel, tros
cablegram	telegram, kabeltelegram
cactus	cactus
cadaver	kreng, kadaver, lijk
cadre	kader, omlijsting, lijst, raam
Caenozoic	Kenozoïcum
Caesar	Caesar
café	bistro, koffiehuis, café
cafetaria	cafetaria
caftan	kaftan
cage	kooi
Cain	Kaïn
Cairo	Caïro, Cairo
cake	koek, cake
calabash	kalebas
Calabria	Calabrië
calamity	plaag
calamus	kalmoes
calculate	calculeren, rekenen, berekenen
calculation	rekenschap, rekening
calculator	rekenmachine, calculator
calendar	kalender
calf	kalf
California	Californië
Californian	Californisch
calk	breeuwen, kalefateren, kalfateren
call	noemen, heten, benoemen, uitmaken voor
caller	bezoeker
Callisto	Callisto
calm	stil, bedaard, rustig, kalm
calorie	calorie
Calvary	Golgotha
Calvin	Calvijn
Calypso	Calypso
Cambodia	Cambodja
Cambodian	Cambodjaans
camel	kemel, kameel
Camelot	Camelot
camera	fototoestel, kiektoestel, camera
Cameroon	Kameroen
Cameroun	Kameroen
camp	legeren, kamperen
campaign	veldtocht, campagne
camphor	kamfer
can	inblikken
Canaan	Kanaän
Canada	Canada
Canadian	Canadees
canal	wijk, gracht, vaart, kanaal
canary	kanarie
Canary	Canarisch
cancel	afbestellen
cancer	kanker
candidate	kandidaat, sollicitant, aspirant
candle	kaarsensterkte, candela, kaars
Candlemas	Maria-Lichtmis
candlestick	kandelaar, blaker
candy	snoep, zoetigheid, snoepgoed
cane	staf, stok
canine	honden-, honde-
canker	kanker
cannibal	kannibaal, menseneter
cannon	canon, kettingzang, kanon, vuurmond
canoe	plezierboot
Cantabrian	Cantabrisch
canteen	veldfles
cantharides	Spaanse vlieg
Canticles	Hooglied
canyon	cañon
cap	pet
capability	geschiktheid
capable	bekwaam, capabel, kundig
cape	kaap
Cape	Kaaps
caper	bokkesprongen maken
capital	kapitaal, vermogen
capitalist	kapitalist
capitol	capitool
Capitol	Capitool
capitulate	capituleren, zich overgeven
caprice	nuk, gril, bevlieging, bui, kuur
capricious	grillig, nukkig, onberekenbaar
Capricorn	Steenbok
capsule	kapseltje, capsule, doosvrucht
captain	captain, hopman, kapitein
capture	beetnemen, pakken, beetkrijgen
car	auto, wagen
carafe	karaf
carapace	schild, rugschild, schaal
caravan	karavaan
carbon-paper	carbonpapier
Carboniferous	Carboon
carburettor	vergasser, carburateur
card	kaart
cardboard	kartonnen
cardiac	hart-
care	zich bekommeren, bezorgd zijn, zorgen
career	carrière, loopbaan
careful	behoedzaam, voorzichtig
carefully	zachtjes, voorzichtig
careless	nonchalant, nalatig, onachtzaam
carelessness	nalatigheid, nonchalance
caress	aanhalen, liefkozen, strelen, aaien
caressing	aanhalig
cargo	goederen, carga, lading
Carmelite	karmelietes, Carmelieter non
carnal	vleselijk
carnation	anjer, anjelier
carnival	carnaval
carousel	zweefmolen, draaimolen, carrousel
carp	karper
Carpathians	Karpaten
carpenter	timmerman
carpet	tapijt, kleed, vloerkleed, karpet
carriage	affuit
carrion	aas
carrot	peen, wortel
carrousel	draaimolen, zweefmolen, carrousel
carry	dragen, voorhebben, voeren, brengen
carrying	belastend, geladen met
cart	kar, wagen, handkar, karretje
Carthage	Carthago
Carthaginian	Carthaags
cartridge	patroon, kardoes
carve	beeldhouwen, uithakken, uithouwen
case	affaire, zaak, aangelegenheid, ding
cash	contant, baar
cashew-nut	cashewnoot
cashier	kassier, kashouder, muntmeester
casino	casino
Cassandra	Cassandra
cassava	cassave
cassave	broodwortel, maniok
casserole	pan, braadpan, steelpan
cassette	cassette
Cassiopeia	Cassiopea, Cassiopeia
cast	afgietsel, gegoten voorwerp
cast-off	afdankertje
Castile	Castillië
Castilian	Castiliaan
Castillian	Castilliaans
castle	slot, plecht, kasteel, burcht
Castor	Castor
castrate	snijden, ontmannen, castreren
cat	kattekop
catalog	catalogiseren
catalogue	catalogiseren
Catalonia	Catalonië
Catalonian	Catalaans
cataract	grote waterval, staar
catarrh	catarre
catastrophe	onheil, ramp, catastrofe
catastrophic	rampzalig, catastrofaal
catch	aanfloepen, aanflitsen, aangaan
catching	besmettelijk, aanstekelijk, verpestend
category	categorie
caterpillar	rupsband, rups
cathedral	kathedraal, dom
catholic	katholiek
Catholic	katholiek
Catholisism	katholicisme
Caucasus	Kaukasus
cauldron	ketel, waterketel, keteldal, kookketel
cauliflower	bloemkool
caulk	kalefateren, kalfateren, breeuwen
cause	maken, doen, laten doen, laten
caution	waarschuwen
cautious	voorzichtig, behoedzaam
cavalier	paard in schaakspel, paard, ridder
cavalry	paardenvolk, ruiterij, cavalerie
cave	grot
cavern	grot, holte, hol, spelonk, krocht
cavity	holte, uitholling, hol
caw	krassen
cease	aflaten, ophouden, stoppen
ceaselessly	achtereen, aldoor, onophoudelijk
cedar	ceder
cede	afstaan, het veld ruimen, toegeven
ceiling	hoogtegrens, plafon, plafond
Celebes	Celebes
celebrate	vieren, opdragen, celebreren
celebration	viering
celebrity	beroemdheid, beroemd persoon
celery	selderie, selderij
celestial	hemel-, hemels
cell	cel, kerker, cachot
cellar	kelder
cello	violoncel, cello, cel
Celsius	Celsius
Celt	Kelt
Celtic	Keltisch
cement	cement
cemetery	begraafplaats, kerkhof
Cenozoic	Kenozoïcum
censor	keuren, censureren
censure	afkeuring, wraking, verwerping
cent	cent
centavo	centavo
centennial	eeuw
center	binnenste, centrum, middelpunt
centimeter	centimeter
centimetre	centimeter
centipede	duizendpoot
central	centraal, middelste
centre	binnenste, centrum, middelpunt
century	eeuw
Cerberus	Cerberus
ceremonious	plechtstatig, plechtig, statig
ceremony	ceremonie, plechtigheid
Ceres	Ceres
certain	gewis, zeker, vast, stellig
certainly	bepaald, vast, zeker, wel degelijk
certificate	bedrijf, stuk, dokument, acte, akte
certificated	gediplomeerd, afgestudeerd
certify	betuigen, verzekeren
Ceylon	Ceylon
Ceylonese	Ceylons
Chad	Tsjaad, Tchad
chagrin	verdriet, bedroeven
chain	keten, ketting
chair	stoel
chairman	preses, voorzitter, president, praeses
Chaldea	Chaldea
chalice	bloemkelk, miskelk, beker, kelk
chalk	krijt
challenge	uittarten, tarten, uitdagen, trotseren
chamber	lokaal, vertrek, kamer
chamber-pot	po
chameleon	kameleon
chamois	gems, berggeit, klipgeit
champagne	champagne
champion	voorvechter, titelhouder, kampioen
chance	toevallig, incidenteel
chandelier	kroonluchter, luchter, kroon
change	veranderen, anders maken
channel	kanaal, wijk, gracht, vaart
chanson	chanson, lied
chaos	warboel, baaierd, chaos, rommel
chaotic	chaotisch
chap	sujet, kerel, knul, snuiter, persoon
chapel	muziekkapel, kapel
chaperon	chaperonne
chaplain	aalmoezenier, veldprediker
chapter	hoofdstuk, chapiter, kapittel
character	karakter, aard, geaardheid
characteristic	karakteristiek, tekenend, kenmerkend
characterization	kenschets
characterize	karakteriseren, kenmerken, tekenen
charcoal	dovekool, houtskool
charge	aanklacht, beschuldiging
chariot	karretje, handkar, wagen, kar
charitable	liefdadigheids-, charitatief
charity	naastenliefde, menslievendheid
charlatan	kwakzalver, charlatan, bedrieger
charm	aantrekkelijkheid
charming	innemend, charmant, bekoorlijk
Charon	Charon
charter	charter, handvest, vrachtcontract
Charybdis	Charybdis
chase	nastreven, najagen
chasm	kolk, afgrond
chaste	eerbaar, zedig, kuis, rein
chat	praten, keuvelen, babbelen
chatri	chatri
chatter	babbelen, keuvelen, praten
chauffeur	chauffeur, bestuurder
chauvinism	chauvinisme
chauvinist	chauvinist
cheap	goedkoop
cheat	schurkachtig handelen
Chechen	Tsjetsjeens
Chechenia	Tsjetsjenië
check	bedwingen, betomen, beteugelen
checked	geruit, geblokt
checker	supervisor, controleur, opzichter
checkers	damspel
checksum	checksum
cheek	koon, wang, kaak
cheer	hoera roepen
cheerful	monter, lustig, vrolijk
cheers	proost, op uw gezondheid, prosit
cheese	kaas
chef	chefkok, chef
chemist	apotheker, farmaceut
chemistry	chemie, scheikunde
cheque	cheque
cheque-book	chequeboekje
chequered	geruit, geblokt
cherry	kers
cherry-tree	kerseboom
chess	schaakspel, schaak
chess-board	schaakbord
chessboard	schaakbord
chest	boezem, borst
chestnut	kastanje, paardekastanje
chestnut-tree	paardekastanje, kastanjeboom
chew	kauwen
chewing-gum	kauwgom
chic	piekfijn, sjiek, chic
Chicagan	inwoner van Chicago
Chicago	Chicago
Chicagoan	inwoner van Chicago
chick	kuiken
chicken	kip, kippevlees
chicory	lof, cichorei
chief	baas, aanvoerder, chef, gebieder
chief-	opper-, hoofd-, aarts-
chiefly	inzonderheid
child	jong, loot, kind, afstammeling
childbed	kraambed
childish	kinderlijk
Chile	Chili
Chilean	Chileens
chilli	peper, Spaanse peper
chilly	kil, koud
chimera	inbeelding
Chimera	Chimaera
chimera	chimera, hersenschim
chimerical	hersenschimmig, ingebeeld
chimney	schoorsteen, kachelpijp
chimpanzee	chimpansee
chin	kin
China	China
Chinese	Chinees
chip	bikken, afbikken
chippings	steenslag
chirp	tjilpen, kwetteren, sjilpen, piepen
chisel	beitelen
chive	bieslook
chocolate	chocola, chocolade
choice	keuze, verkiezing, optie, keur, keus
choke	choken, wurgen, worgen
cholera	cholera
choose	uitkiezen, kiezen, uitlezen
chop	fijnhakken
chopsticks	eetstokjes
chord	overeenstemming, accoord, akkoord
chorus	zangkoor, rei, koor
chrestomathy	bloemlezing, antologie
Christ	Christus
christen	dopen
Christian	christen
Christianity	christendom
Christmas	Kerstfeest
Christmas-tree	kerstboom
chronicle	kroniek
chronicler	kroniekschrijver, chroniqueur
chuck	aaien, aanhalen, strelen, liefkozen
chunk	klont, bal, klomp, kluit, dot, prop
church	kerk
church-father	kerkvader
churn	karnen
Cicero	Cicero
cider	appelwijn, cider
cigar	sigaar
cigar-end	sigarepeukje, sigarepeuk, peukje, peuk
cigar-stub	sigarepeuk, sigarepeukje, peuk, peukje
cigarette	saffiaantje, sigaret
cigarette-end	peuk, peukje
cigarillo	cigarillo
cinder	as
Cinderella	Assepoester
cinema	bioscoop, cinema
cipher	cijfer, nummer
Circe	Circe
circle	cirkel, kring
circuit	circuit
circular	rondschrijven, circulaire
circulate	rondgaan, in omloop zijn, circuleren
circulation	omloop, circulatie, roulatie
circumcise	besnijden
circumstance	omstandigheid
circumstances	stand, situatie, stand van zaken
circumvent	omgaan, rondgaan
circus	circus
citadel	citadel
cite	noemen, aanhalen, citeren
citizen	staatsburger, burger
city	wereldstad, grote stad
civic	burger-, stads-
civil	civiel
civilian	civiel, burgerlijk
civilization	beschaving, beschaven
civilize	civiliseren, beschaven
claim	aanspraak maken op, claimen
clamp	nietje, haakje, klamp
clan	stam, volksstam, geslacht
clap	applaudisseren, adhesie betuigen
clarify	duidelijk maken, beduiden, uitleggen
clasp	vasthaken
class	klas, klasse, stand
classic	klassikaal, klassiek
classical	klassikaal, klassiek
classify	classificeren, indelen
clatter	afdrogen, afranselen, kletteren
clause	bepaling, clausule, voorwaarde
claw	klauw
clay	aarden, van klei, klei-
clean	puur, schoon, zindelijk, rein
cleanliness	kuisheid, helderheid, zindelijkheid
cleanse	reinigen, schoonmaken, louteren
clear	licht, klaar, hel
clearly	helder, duidelijk
clef	muzieksleutel, sleutel
Cleopatra	Cleopatra
clergyman	geestelijke
clerk	kantoorbediende, bediende
clever	bedreven, behendig, handig, bekwaam
cliché	cliché, gemeenplaats
click	klikken, klakken, kletteren, klappen
client	afnemer, klant, koper
clientèle	praktijk, clientèle, klandizie
cliff	klif, klip
climate	klimaat
climatic	klimaats-
climb	klimmen, klauteren
clinic	kliniek
clip	knippen, scheren, snoeien
clique	kongsi, kliek, pal, troep
cloak	jas, mantel
cloakroom	kleedkamer, vestiaire, garderobe
clock	uurwerk, klok
clockwise	met de klok mee, rechtsom
clod	prop, kluit, klomp, dot, klont, bal
clog	stoppen, dichten, dichtmaken
close	dichtmaken, dichtdoen, sluiten
close-up	voorgrond
closed	toe, dicht, gesloten
closet	kast
cloth	laken
clothe	aankleden, omkleden, kleden, bekleden
clothes	kleding, kleren
clothes-press	hangkast, kleerkast
clothing	kleren, kleding
cloud	wolk
cloudy	onduidelijk, bewolkt
clove-cheese	nagelkaas
clover	klaver
clown	clown, paljas, pias
club	club, sociëteit
clubs	klaveren
cluster	wis, bos, bundel
clutch	grijpen, bemachtigen
co-	samen-, aaneen, aaneen-, co-, samen
co-operate	meewerken, samenwerken
co-ordinate	coördineren, bijeenschakelen
coach	onderwijzen, opvoeden
coach-work	carrosserie
coal	kool, steenkool
coarse	onkies, lomp, grof, ruw, hardhandig
coast	kust, kustlijn, zeekant, zeekust
coat	jas, overjas
coaxer	mooiprater
coaxingly	vleiend
cobra	brilslang, cobra
cocaine	cocaïne
cock	snikkel, leuter, jongeheer, lul, pik
cockfight	hanengevecht
cockroach	kakkerlak
cocktail	cocktail
coco-nut	klappernoot, kokosnoot, klapper
cocoa	cacao
cocoa-nut	klappernoot, kokosnoot, klapper
cocoanut	klappernoot, klapper, kokosnoot
coconut	klapper, kokosnoot, klappernoot
coconut-palm	kokospalm, klapperboom
cocoon	cocon
cod	kabeljauw
coddle	troetelen, vertroetelen, koesteren
code	code
codfish	kabeljauw
codfish-oil	levertraan
codicil	aanhangsel, bijlage, appendix
coffee	koffie
coffee-pot	koffiepot, koffiekan
coffin	doodkist, kist
cognac	brandy, cognac
cogwheel	tandwiel, kamwiel, tandrad, kamrad
coil	bobine, spoel, klos
coin	munt, penning, geldstuk
coincide	elkaar dekken, congruent zijn
coir	rei, koor, zangkoor
colander	vergiet
cold	koud
collapse	uiteenvallen, ineenstorten, instorten
collar	boord, kraag, halsboord
colleague	ambtgenoot, collega
collect	inzamelen, innen, collecteren
collection	schare, drift, kudde, groep, hoop
collective	gemeenschappelijk, collectief
college	college
collide	voorrijden, aanrijden
collision	botsing, aanvaring, aanrijding
Cologne	Keulen
Colombia	Colombia
Colombian	Colombiaans
colonel	kolonel
colonial	koloniaal
colony	kolonie, nederzetting, volksplanting
color	verven, kleuren
colossal	ontzaglijk, kolossaal, geweldig
colossus	kolos, bakbeest, gevaarte
colour	verven, kleuren
colour-blind	kleurenblind
coltsfoot	klein hoefblad, hoefblad
columbine	akelei
Columbus	Columbus
column	kolom, steunpilaar, pilaar, colonne
comb	uitkammen, kammen
combination	combinatie, verbinding
combine	combineren, samenvoegen, verbinden
combustion	verbranding
come	het gevolg zijn van, afstammen
comedy	blijspel, komedie
comfort	gemak, comfort, gerief
comfortable	comfortabel, geriefelijk, gemakkelijk
comfortably	aangenaam
comic	grappig, koddig, komisch, moppig
comical	komisch, grappig, moppig, koddig
Comine	Komen
coming	afkomstig
comma	komma
command	bevelen, aanvoeren, commanderen
commander	aanvoerder, commandant
commence	aanbinden, beginnen, aanvangen
commencement	begin, ontstaan, aanvang
commend	verheerlijken, loven, roemen, prijzen
comment	annoteren, commentaar leveren op
commentary	nabeschouwing
commerce	handel, koopmanschap, nering
commissar	commissaris, ceremoniemeester
commission	commissie, opdracht, boodschap
commissioner	lasthebber, gecommitteerde
committee	comité
commodity	handelsartikel, artikel
commodore	commodore
common	algemeen, gemeenschappelijk
commonplace	banaal, alledaags, afgezaagd
commotion	beroering, agitatie, beweging
communicate	berichten, meedelen, mededelen
communication	communiqué
communication-cord	noodrem
communicative	aanspreekbaar
communion	communie
communism	communisme
communist	communist
community	gemeente, gemeenschap
commute	omleggen, omschakelen, overschakelen
compact	compact, dicht
companian	begeleider, metgezel
companion	maat, kameraad, kornuit, makker
company	handelshuis, handelsfirma, firma
comparatively	vergelijkenderwijs
compare	vergelijken
comparison	vergelijking
compartment	branche, tak, vak, afdeling
compass	kompas
compassion	erbarmen, mededogen, medelijden
compatible	congruent
compatriot	bewoner van een land
compel	verplichten, dwingen, noodzaken
compensate	vergoeden, compenseren, goedmaken
compensation	beloning, loon, vergelding
compete	meedingen, wedijveren, concurreren
competent	competent, deskundig, bevoegd
competition	wedijver
compilation	verzamelwerk, compilatie
compile	compileren, samenstellen
compiler	compiler
complain	klagen, zijn beklag doen
complaint	beschuldiging, aanklacht
complementary	aanvullend
complete	compleet, volledig
completed	volbracht
completely	heel, volkomen, totaliter
complex	complex, samengesteld
complexion	teint, tint
complicate	compliceren, ingewikkeld maken
complicated	gecompliceerd, ingewikkeld
compliment	complimenteren
compose	samenstellen, componeren
composer	toondichter, componist
composing	montage, zetting
composition	toondicht, toonzetting, compositie
comprehensive	lijvig, veelomvattend
comprehensively	uitgebreid
compress	comprimeren
comprise	omvatten, beslaan
compulsory	bindend, gedwongen, dwingend
compute	berekenen, meten
computer	computer
comrade	maat, makker, kameraad, kornuit
concave	ingevallen, hol
conceal	verhelen, verbergen, ontveinzen
concede	toegeven
conceited	onbelangrijk, nietig, ijdel
conceive	in verwachting raken, zwanger raken
concentrated	dik, dicht, gebonden
concept	opvatting, begrip
concern	aangelegenheid, belang
concerned	bewust, betrokken, desbetreffend
concerning	omtrent, aangaande, betreffende
concert	concert
concert-room	concertzaal, muziekzaal
concerto	concerto
concise	beknopt, kernachtig, kort, bondig
conclude	afdoen, afhandelen, afwikkelen
conclusion	gevolgtrekking, conclusie
conclusive	een conclusie wettigend, afdoend
concrete	beton
concubine	bijvrouw
condemn	afkeuren
condemnable	laakbaar, afkeurenswaardig
condemnation	wraking, afkeuring
condition	conditie, bepaling, voorwaarde
condolences	condoleantie, rouwbeklag
condom	condoom, kapotje
conduct	geleiden, leiden, de weg wijzen
conductor	conducteur, bestuurder
cone	kegel
confectionery	koekbakkerij, banketbakkerij
confederation	confederatie, bondsstaat
conference	conferentie
confess	biechten, toegeven, bekennen, erkennen
confide	toevertrouwen, vertrouwen
confidence	fiducie, vertrouwen, geloof
confident	zelfbewust, zelfverzekerd
confidential	vertrouwelijk, geheim
confine	begrenzen, beperken, beknotten
confined	begrensd, eindig, beperkt
confirm	bevestigen, aannemen
confirmation	aanneming, vormsel
confiscate	confisqueren, in beslag nemen
conflagration	brand, vuurzee
conflict	conflict
conform	passen, in overeenstemming zijn
conforming	adequaat, passend, overeenstemmend
confront	het hoofd bieden
Confucius	Confucius
confuse	dooreenhalen, van zijn stuk brengen
confusing	verwarrend
confusion	verwardheid, verwarring
congenital	aangeboren, ingeboren
congentital	aangeboren
congestion	congestie, bloedaandrang, aandrang
Congo	Kongo, Congo
Congolese	Congolees, Kongolees
congratulate	gelukwensen, feliciteren
congratulation	felicitatie, gelukwens
congregate	samenkomen, vergaderen, bijeenkomen
congress	congres
congruent	congruent
conifer	naaldboom
conjecture	vermoeden, gissen
conjugate	conjugeren, vervoegen
conjunction	conjunctie
connect	verbinden, aan elkaar vastmaken
connection	samenhang, verbinding
conquer	veroveren
conscience	geweten
conscientious	gewetensvol, consciëntieus
conscious	welbewust, bewust
consciousness	besef, bezinning, bewustzijn
consecutively	achtereen, achtereenvolgens
consent	het eens zijn, toegeven, goedvinden
consequence	consequentie, gevolg
consequently	bijgevolg, dus, derhalve, zodoende
conservative	behoudend, conservatief
conserve	behouden, bergen, bewaren
consider	beschouwen, overwegen, nagaan
considerable	geruim, aanmerkelijk, aanzienlijk
considerably	aanzienlijk
consignee	ontvanger
consist	bestaan uit
consistency	consequentie, gevolg
consistent	consequent
consolation	heul, vertroosting, troost
console	vertroosten, troosten
consonant	consonant, medeklinker
conspiracy	komplot, samenspanning
conspire	samenspannen, samenzweren
Constance	Bodenmeer
constant	bestendig, constant, gestaag
constantly	bij voortduring, permanent, aldoor
consternation	consternatie, ontsteltenis
constipate	stoppen, constipatie veroorzaken
constipated	hardlijvig, verstopt
constipation	verstopping, constipatie, obstipatie
constitute	uitmaken, vormen
constitution	grondwet, constitutie
constitutional	grondwettelijk, constitutioneel
construct	bouwen, construeren, aanleggen
consul	consul
consulate	consulaat
consult	raadplegen, consulteren
consultation	consult, consultatie
consume	slopen, verbruiken, consumeren
consumer	consument, gebruiker, verbruiker
consumption	longtering, tering, tuberculose
contact	contact hebben, contact hebben met
contagious	aanstekelijk, verpestend, besmettelijk
contain	bevatten, inhouden, behelzen
container	doos, foedraal, etui, pot, koker, bak
contempt	verachting, minachting, schamperheid
contented	tevreden, voldaan, vergenoegd
contentment	tevredenheid
contents	inhoud
contest	match, wedstrijd, concours
continent	vasteland, werelddeel, continent
contingency	eventualiteit
contingent	gebeurlijk, eventueel
continual	bestendig, gestaag, constant
continually	permanent, bij voortduring, aldoor
continuation	vervolg, bestendiging, voortzetting
continue	aanhouden
continuous	doorlopend, onafgebroken
continuously	permanent, aldoor, bij voortduring
contort	twijnen, verbuigen, verdraaien
contour	omlijning, omtrek
contraband	smokkelwaar, contrabande
contract	verbintenis, contract
contractor	bouwondernemer, aannemer
contradict	tegenspreken, in tegenspraak zijn met
contralto	tweede alt
contrary	tegengesteld, strijdig, tegenliggend
contrast	contrasteren, afsteken
contribute	bijdragen
contribution	bijdrage
contrived	slinks, bedrieglijk
control	bewind, heerschappij, bestuur
controller	supervisor, opzichter, controleur
controversy	pennestrijd, controverse, polemiek
convalesce	op verhaal komen, aansterken
convenient	doelmatig, gemakkelijk, geschikt
convention	congres
converge	samenkomen, samenlopen, convergeren
conversation	onderhoud, gesprek
converse	converseren, een gesprek voeren
convert	bekeren
convey	aanreiken, aangeven, afdragen
convict	schuldig bevinden
conviction	overtuiging
convince	overtuigen
convoke	uitschrijven, bijeenroepen, convoceren
convulsion	stuiptrekking, stuip, kramp
cook	koken
cooked	gekookt
cool	afkoelen
coop	kippenren, kippenhok, hoenderhok
cooperate	samenwerken, meewerken
coordinate	bijeenschakelen, coördineren
Copenhagen	Kopenhagen
coping	nok, vorst
copper	koperen, roodkoperen
copulation	geslachtsdaad, paring
copy	exemplaar, afdruk
copyright	copyright, kopijrecht
coquettish	behaagziek, koket
Corantin	Corantijn
cord	snaar, koorde, stemband
cordial	innig, hartelijk
core	kern, pit
Corinth	Corinthe
Corinthian	Corinthisch
cork	kurk
cork-screw	kurketrekker
corkscrew	kurketrekker
cormorant	aalscholver
corn	eksteroog, eelt, likdoorn
corner	opkopen, accapareren
coronation	bekroning, kroning
corporal	korporaal
corporation	corporatie, vakvereniging, gilde
corps	legerkorps, korps, corps
corpse	lijk, kadaver, kreng
corpulent	dik, lijvig
corpuscle	pilletje
corral	stal, paardestal
correct	correct, goed, juist
correspond	corresponderen
corridor	gang, overloop, baan, rijstrook
corridor-train	D-trein
corroborate	bekrachtigen, erkennen, bevestigen
corrode	bijten, corroderen, aantasten
corrugate	onduleren
Corsica	Corsica
Corsican	Corsicaans
cosmos	kosmos, heelal
cost	kosten
costly	kostbaar, waardevol
costume	gewaad, klederdracht, costuum, dracht
cot	kinderbed
coterie	troep, kliek, pal, kongsi
cottage	hut, huisje
cotton	katoenen weefsel, katoen
cotton-wool	watten
couch	rustbank, Turkse staatsraad, divan
couch-grass	hondsgras, kweekgras, kweek
cough	hoesten
council	raad, raadgevend lichaam
counsel	adviseren, bekendmaken, aankondigen
counsellor	adviseur, mentor, raadgever
count	in aanmerking komen, meetellen
counterfeit	vervalsing
countermand	afbestellen
countless	ontelbaar
country	platteland, open veld
countryman	plattelander, boer, landman
countryside	open veld, platteland
county	graafschap
coupé	treincoupé, compartiment, coupé
couple	echtpaar, echtelieden
coupon	coupon, bon, voucher, kaartje
courage	dapperheid, moed, durf, lef
courageous	kloek, moedig, dapper, boud, koen
courgette	courgette
course	tracé, cursus, route, koers, leergang
court	het hof maken, scharrelen, vrijen
courteous	welgemanierd, beschaafd, wellevend
Courtrai	Kortrijk
courtroom	rechtszaal
courtyard	erf, binnenplaats, plaats, hof
cousin	nicht
cover	dekken, beleggen, toedekken, bedekken
cow	koe
cowardice	lafheid, lafhartigheid
cowboy	cowboy
cower	in elkaar duiken, hurken
cowl	capuchon, huik, mantelkap, kap
coyote	prairiewolf, coyote
crab	krab
crack	barst
cracked	gebarsten
crackle	knetteren, kletteren, knapperen
cradle	wieg
cramp-iron	muuranker
cramped	nauw, benauwd, krap, eng
crane	hijskraan, kraan
crawl	kruipen
crayfish	kreeft, zoetwaterkreeft, rivierkreeft
craze	furore, bestseller
crazy	dolzinnig, krankzinnig, gek, dol
creak	piepen, knarsen
cream	vla
crease	kreukelen, frommelen, verfomfaaien
create	scheppen, creëren
creature	wezen
credential	geloofsbrief
credit	krediet, tegoed, creditzijde, credit
credulous	lichtgelovig
creep	kruipen
cremate	cremeren, verassen
cremation	lijkverbranding, verassing, crematie
Cretaceous	Krijt
Cretan	Kretenzer
Crete	Kreta
crevice	barst
crew	bemanning
crib	afkijken, spieken
cricket	krekel, kriek
crime	misdaad, misdrijf
Crimea	Krim
criminal	misdadig, snood, crimineel
crimson	karmozijn, donkerrood
crippled	gebrekkig, verminkt
crisis	crisis
crisp	knapperig, croquant
critical	kritiek, hachelijk
criticism	aanmerking, kritiek, beoordeling
criticize	kritiseren, keuren, beoordelen
croak	krassen
Croat	Kroaat
Croatia	Kroatië
Croatian	Kroatisch
crockery	aardewerk
crocodile	krokodillen
crocus	krokus
Cronus	Cronus
crook	ploert, ellendeling, schavuit, boef
cross	over elkaar slaan, kruisen
crossways	kruiselings
crosswise	kruiselings
crouch	in elkaar duiken, hurken
crow	bonte kraai, kraai
crow-bar	spaak, koevoet, hefboom
crowbar	hefboom, spaak, koevoet
crowd	menigte, hoop, massa, boel, drom
crown	bekronen, kronen
crucifix	crucifix, kruisbeeld
crucify	kruisigen, kruisen
crude	bot, onbewerkt, onbehouwen, cru, grof
cruel	wreed, barbaars, wreedaardig
cruise	kruisen (van schip), kruisen
crumb	broodkruimel, kruimel
crumble	gruizelen, afbrokkelen
crunchy	croquant, knapperig
crush	toeloop, aandrang, run
crutch	kruk
cruzeiro	cruzeiro
cry	schreeuw, roep, kreet
crystal	kristallen, kristalhelder
Cuba	Cuba
Cuban	Cubaans, kubiek, kubusvormig
cube	derde macht, dobbelsteen, blok
cuckoo	koekoek
cucumber	komkommer
cuddle	knuffelen
cuddlesome	aanhalig
cuddly	aanhalig
cuff	manchet
cul-de-sac	doodlopende weg
culprit	dader, schuldige
cult	eredienst, cultus, verering
cultivate	kweken, bewerken, bebouwen
culture	cultuur, teelt, beschaving, bouw
cultured	ontwikkeld, geleerd
cunning	slim, doortrapt, gewiekst, listig
cunt	kut, vulva
cup	kopje, kop
cupboard	kast
cupcake	mop, koekje
Cupid	Amor, Cupido
cupola	koepel
Curaçao	Curaçao
cure	behandelen, cureren
curiosity	nieuwsgierigheid, weetgierigheid
curious	typisch, curieus, vreemd
curl	krullen
currant	aalbes, bes
currant-bush	aalbesseboompje, aalbes
currant-jam	aalbessenjam
currant-leaf	aalbesseblad
currency	valuta, muntsoort
current	actueel
currently	tegenwoordig
curry	kerrie
curse	ketteren, godlasteren, vloeken
cursor	cursor
curtail	inkrimpen, verkorten, korten
curtain	overgordijn, gordijn, scherm, doek
curtsy	nijgen, buigen, een buiging maken
curve	kromme, bocht, curve
curved	gebogen, krom
cushion	kussen
cuspidor	kwispedoor, spuwbak, spuugbak
cuss	godlasteren, vloeken, ketteren
custom	gewoonte, gebruik, usance
custom-house	grenskantoor, douanekantoor
customary	gebruikelijk, gewoon
customer	cliënt, afnemer, klant
customs	douane
cut	maaien
cuticle	nagelriem
cutlass	hartsvanger
cutlet	karbonade, kotelet, rib, ribstuk
cybernetics	cybernetica
Cyclades	Cycladen
cycle	wielrijden, fietsen
cycle-bag	fietstas
cyclone	wervelstorm, cycloon
cylinder	rol, cilinder
cynical	cynisch
cypres	cipres, cypres
Cypriot	Cypriotisch
Cypriote	Cypriotisch
Cyprus	Cyprus
czar	tsaar
czarina	tsarina
Czech	Tsjechisch
Czechoslovak	Tsjechoslowaaks
Czechoslovakia	Tsjechoslowakije
Czechoslovakian	Tsjechoslowaaks
D-chord	D-snaar
dabbler	dilettant, knutselaar, amateur
Dacca	Dacca
dad	pappie, pa, pappa
daddy	pappa, pa, pappie
Dagestan	Dagestan
dagger	dolk
Daghestan	Dagestan
Dagon	Dagon
dahlia	dahlia
Dahomey	Dahomey
daily	dagelijks, daags, alledaags
dainty	beminnelijk
dairy	zuivelfabriek, melkinrichting
daisy	meizoentje, madeliefje
Dakar	Dakar
Dalmatia	Dalmatië
Dalmatian	Dalmatiër
dam	afsluiting, barrière, dam, sperdam
damage	schade aanrichten, schaden
damaged	kapot, stuk, defect, gehavend, kaduuk
Damascus	Damascus
dame	jonkvrouw, dam, lady, vrouw
damn	verdomme, verdomd, godverdomme
Damocles	Damocles
damp	vochtig
dampen	vochtig maken, bevochtigen
dance	bal, danspartij
dancer	danseres
dandelion	leeuwetand, paardebloem
dandruff	roos
dandy	saletjonker, kwast, fat, dandy
Dane	Deen
danger	hachelijkheid, gevaar
dangerous	gevaarlijk, link, hachelijk
Danish	Deens
Danube	Donau
Daphne	Daphne
daphne	peperboompje
Dardanelles	Dardanellen
dare	zich vermetelen, wagen
daring	stoutmoedig, gedurfd, stout, brutaal
dark	somber, donker
darken	versomberen, donker worden
darkness	duister, duisternis, donker
darling	schat, lieverd, lieveling, liefje
darn	bliksems, sakkerloot, deksels
dash-board	beschot, instrumentenbord, dashboard
data	grondstof, materieel, materiaal
date	dadel, dactylus
date-palm	dadelpalm
daughter	dochter
David	David
davy	mijnlamp
dawn	aurora, morgenlicht, morgenrood
day	dag
day-dreamer	dromer, mijmeraar
day-ticket	dagkaart
daybreak	dageraad, aanbreken van de dag
daydream	mijmeren, dromen
daylight	daglicht
dazed	beduusd, bedremmeld, beteuterd
dazzle	verblinden, blind maken
deacon	diaken
dead	doods, dodelijk
deaden	afschrijven, aflossen, afbetalen
deadly	moorddadig, dodelijk
deaf	doof
deal	rondgeven, ronddelen, uitdelen
dean	deken, decaan
dear	geacht, gezien
death	dood, overlijden, sterfgeval
debatable	betwistbaar, aanvechtbaar
debate	debat
debauch	boemelen, brassen, aan de rol zijn
debauchery	uitspatting
debit	debetzijde, debet
debris	puin, afval, rommel, prullaria
debt	schuld
debugger	debugger
decade	decennium
decanter	decanteren
decay	verval
decayed	aftands, gammel, bouwvallig
deceive	misleiden, bedriegen
December	december, wintermaand
decent	betamelijk, fatsoenlijk
decently	naar behoren, netjes, behoorlijk
decide	besluiten, beslissen, uitmaken
decipher	ontcijferen, ontraadselen
decision	besluit, uitspraak, beslissing
decisive	beslissend, finaal, cruciaal
deck	verdek, scheepsdek, dek
declaim	declameren, voordragen
declaration	declaratie, verklaring
declare	declareren
decline	dalen, kleiner worden, afnemen
decoction	afkooksel
decode	decoderen
decor	decor, decoratie, onderscheiding
décor	decoratie, decor, onderscheiding
decorate	versieren
decoration	decor, onderscheiding, decoratie
decoy	lokken
decrease	afdraaien, verlagen
decree	verordenen, decreteren
decrepit	aftands, bouwvallig, gammel
dedicate	opdragen, spenderen, spanderen
deduce	abstraheren, afleiden, deduceren
deduct	ritsen, rissen, wegnemen, afhalen
deem	menen, geloven, houden voor
deep	laag, zwaar
deer	hert
defeat	nederlaag
defecate	poepen, ontlasting hebben, kakken
defence	weer, defensie, afweer, verdediging
defend	opkomen voor, verweren, verdedigen
defendant	aangeklaagde, beklaagde, beschuldigde
defense	defensie, verdediging, weer, afweer
defiance	trots
defiantly	in weerwil van, niettegenstaande
deficit	kastekort, deficit, tekort
defile	ontwijden, profaneren, ontheiligen
define	definiëren, omschrijven, bepalen
definite	onherroepelijk, definitief
definitely	definitief, voorgoed
definition	bepaling, definitie, omschrijving
definitive	onherroepelijk, definitief
deformed	mismaakt, misvormd
defraud	knoeien, zwendelen, frauderen
defy	uitdagen, tarten, trotseren, uittarten
degenerate	degenereren, ontaarden, verbasteren
degrade	degraderen, verlagen
degree	trap, mate, graad
delay	vertraging
delegate	delegeren, afvaardigen
delegation	afvaardiging, delegatie
delete	uitwissen, uitvegen, wegvagen
Delft	Delft
Delhi	Delhi
deliberately	expres, moedwillig, met opzet, wetens
delicacy	snoep, snoepgoed, lekkernij
delicate	kies, delicaat, gevoelig, iel
delicious	heerlijk, kostelijk, overheerlijk
delight	verrukken, in verrukking brengen
delighted	verrukt
delightful	heerlijk, betoverend, beeldig
delirious	van een delirium
delirium	delirium
deliver	afleveren, leveren, bestellen
delivery	aflevering, levering, inlevering
Delphi	Delphi
delta	delta
delude	begoochelen, illusies wekken bij
deluge	zondvloed
deluxe	luxueus, weelderig
demand	opeisen, vereisen, rekenen, eisen
Demeter	Demeter
democracy	democratie
democrat	democraat
democratic	democratisch
demolish	afgeven op, afbreken, afkammen
demolition	afbraak, ontmanteling, sloop
demon	demon, duivel
demonic	demonisch, satanisch
demonstrate	demonstreren, vertonen
demonstration	demonstratie, vertoning, bewijs
demonstrative	aanwijzend voornaamwoord
den	spelonk, krocht, hol, grot, holte
Dender	Dender
Denmark	Denemarken
denounce	aangeven, aanbrengen, klikken
dense	dicht, gebonden, dik
dental	tand-, getand
dentist	tandarts
deny	ontkennen
depart	op reis gaan, afreizen
department	departement
departure	uittocht, vertrek
depend	afhankelijk zijn, afhangen
dependence	afhankelijkheid
dependent	afhankelijk, onderhorig
depict	uitbeelden, verbeelden, afbeelden
deport	deporteren
deportment	gedrag, houding, wandel
deposit	afgeven, deponeren, in bewaring geven
depress	neerdrukken, deprimeren
depression	depressie
depth	kolk, diepte
depute	deputeren, afvaardigen
deputy	subsidiair, plaatsvervangend
derivation	afleiding, afgeleid woord
derive	aftappen
descend	naar beneden gaan, afdalen
descent	afdaling
describe	beschrijven
description	tafereel, schildering, beschrijving
desert	wildernis, woestenij, woestijn
deserve	waard zijn, toekomen, verdienen
deserving	eerzaam, waardig, waar
design	werkje, schets, tekening
desire	trek hebben in, verkiezen, begeren
desk	lezenaar, lessenaar
desolate	troosteloos, somber, naargeestig
despair	vertwijfelen, wanhopen
despairingly	uitroepen
desperate	radeloos, wanhopig
despise	minachten, verachten
despite	niettegenstaande, in weerwil van
despot	despoot, dwingeland
dessert	toetje, toespijs, nagerecht, dessert
destine	bestemmen, uittrekken
destiny	lot, bestemming, lotsbestemming
destroy	vernietigen, verwoesten, vernielen
destructible	afbreekbaar
destruction	vernietiging
detachable	afneembaar
detached	afstandelijk
detachment	detachement, team, afdeling
detail	bijzonderheid, item, detail
detailed	ampel, gedetailleerd, in het klein
detain	reserveren, ophouden, detineren
détante	ontspanning
detective	detective, rechercheur
detention	arrestatie, aanhouding
deter	verjagen, afschrikken
detergent	afwasmiddel
determine	determineren, nauwkeurig bepalen
deterrence	verjaging, afschrikking
deterrent	afschrikwekkend
detrimentally	nadelig
Deuteronomy	Deuteronomium
develop	doen ontstaan, maken, formeren
development	ontwikkeling, evolutie
Deventer	Deventer
device	hulpmiddelen, inrichting, apparaat
devil	droes, boze, duivel, drommel
devilish	duivelachtig, duivels, drommels
Devon	Devoon
devote	spanderen, opdragen, spenderen
devoted	aanhankelijk, gehecht
devotedly	met overgave
dew	dauw
dexterous	bedreven, behendig, bekwaam, handig
dharma	dharma
diabetes	suikerziekte, diabetes
diabolical	duivels, duivelachtig, drommels
diagram	afbeelding, figuur, beeld
dial	wijzerplaat
dialect	tongval, dialect
dialog	tweespraak, tweegesprek, dialoog
dialogue	tweegesprek, tweespraak, dialoog
diameter	middellijn, diameter
diamond	diamant
Diana	Diana
diarrhoea	buikloop, diarree
diary	dagboek, journaal
dice	fijnhakken
dictate	dicteren
dictator	dictator
dictatorship	dictatuur
dictionary	woordenboek
die	doodgaan, overlijden, sterven
diehard	keihard
diesel	dieselmotor, diesel
diet	dieet
dietary	diëet-
differ	uiteenlopen, verschillen, schelen
difference	verschil, onderscheid
different	uiteenlopend, verschillend
differentiate	uit elkaar houden, onderscheid maken
differently	anders
difficult	zwaar, moeilijk, lastig, slim
difficulty	bezwaar, moeilijkheid, strubbeling
dig	opgraven, rooien
digest	verteren, verduwen, digereren
digestion	digestie, spijsvertering
digit	cijfer, nummer
dignified	waardig, zichzelf respecterend, deftig
dignity	zelfrespect, zelfgevoel, waardigheid
dike	waterkering, dijk
dilapidated	aftands, bouwvallig, gammel
dilemma	dilemma
dilettante	knutselaar, dilettant, amateur
diligent	ijverig, nijver, naarstig, vlijtig
dilute	aanlengen
Diluvium	Diluvium
dim	schemerig
dimension	grootte, bestek, omvang
diminish	verminderen, afnemen
diminution	afname
diminutive	luttel, karig, min, klein, gering
din	lawaai, herrie, ophef, leven, rumoer
dining-room	eetzaal
Dinkel	Dinkel
dinner	diner, middagmaal, middageten
dip	indompelen, indopen, soppen
diploma	akte, diploma, bul, brevet
diplomat	diplomaat
direct	mennen, dirigeren, richten, besturen
direction	richtlijn, koers, leiding, richting
directions	consigne, instructie, aanwijzing
directly	direct, overeind, rechtop
director	directeur, bestuurder
directory	adresboek
dirtiness	onreinheid, morsigheid, viesheid
dirty	onrein, morsig, vies, vuil, smerig
dis-	on-, in-, im-
disabled	invalide, gebrekkig
disadvantage	nadeel, schaduwzijde, minpunt
disadvantageous	nadelig
disappear	verdwijnen, wijken
disappearance	verdwijning
disappoint	tegenvallen, ontgoochelen
disappointment	smart, leed, verdriet
disapprobation	afkeuring, wraking, verwerping
disapproval	afkeuring, verwerping, wraking
disapprove	wraken, verwerpen
disarm	ontwapenen
disc	schijf, grammofoonplaat, discus, plaat
discard	afdanken
discharge	ontslaan, ontzetten, royeren
disciple	discipel
disciples	leden, aanhang
discipline	discipline, tucht
discomfort	ongemak, ongerief
discount	disconto
discourage	afschrikken, verjagen
discover	ontdekken
discovery	ontdekking
discrete	bescheiden, onopvallend, discreet
discrimination	discriminatie
discus	discus
discuss	bespreken, discuteren
discussion	discussie, bespreking
disease	ziekte, kwaal, aandoening
disembark	van boord gaan
disgust	walg, afkeer, walging, misselijkheid
disgusting	misselijk, stuitend, onsmakelijk
dish	schotel, schaal
dishevel	in de war brengen, verfomfaaien
disinfect	desinfecteren, ontsmetten
disintegrate	scheiden
disk	schijf, discus, grammofoonplaat, plaat
diskette	diskette
dislike	hekel, afkeer, tegenzin, antipathie
dislocate	verrekken, ontwrichten, verstuiken
dismay	ontzetten, ontstellen, onthutsen
dismiss	ontzetten, royeren, ontslaan
dismount	afstijgen
disorder	janboel, disorde, rommel, rotzooi
dispassionately	lauw, koel, lusteloos
dispatch	verzenden
disperse	uiteenjagen, uiteendrijven
display	pralen, paraderen, prijken, pronken
disposal	zin, aanvechting, lust, neiging
disposition	beschikking
dispute	disputeren, krakelen, twisten
disquiet	storing veroorzaken
dissect	doorsnijden, sectie verrichten
dissemble	veinzen, huichelen
disseminate	uitzaaien, uitstrooien
dissipation	uitspatting
dissolve	oplossen, opgelost worden
distance	afstand, eind
distant	ververwijderd, ver, verwijderd
distil	distilleren, overhalen, branden
distinct	helder, uitgesproken, klaar
distinction	onderscheiding
distinctive	karakteristiek, zich onderscheidend
distinguish	onderscheiden, onderkennen
distract	verstrooien
distracted	verstrooid, afgetrokken
distraction	verstrooiing, afleiding
distribute	ronddelen, rondgeven, uitdelen
distribution	verdeling, uitreiking
distributor	verdeler
district	district, arrondissement, gouw
disturb	hinderen, storen, belemmeren
disturbance	storing
ditch	groeve, greppel, gracht, kuil, groef
divan	rustbank, divan, Turkse staatsraad
dive	duiken
diver	duiker
diverse	menigvoudig, verschillend, menigvuldig
diversion	afleidingsmanoeuvre
divert	afleiden, verstrooien
divide	afscheiden, afzonderen, scheiden
divine	goddelijk
diving-bell	duikerklok
division	divisie, legerafdeling
divorce	echtscheiding, scheiding
divorced	gescheiden
dizziness	duizeling, duizeligheid
dizzy	duizelig
dizzying	duizelingwekkend
Djakarta	Jakarta, Djakarta, Batavia
Djibouti	Djibouti
DNA	DNA
do	bedrijven, doen, aanmaken, maken
dock	dok
doctor	doctor
document	akte, acte, bedrijf, stuk, dokument
dog	hond
dogma	dogma, leerstelling, leerstuk
doll	tonnetje, pop
dollar	dollar
Dollard	Dollard
Dolomites	Dolomieten
dome	koepel
domestic	inheems, inlands, binnenlands
domesticated	huis-
dominate	de baas zijn, meester zijn
Dominican	Dominicaans
dominion	dominion
Don	Don
donate	schenken, cadeau geven
done	afgewerkt, beëindigd, klaar, afgelopen
Donetz	Donjets
donkey	ezel
door	deur, portier
doorway	deuropening
Dordrecht	Dordrecht
Dorian	Dorisch
Doric	Dorisch
dose	dosis
dossier	bestand, dossier
dot	stip, spikkel, punt, oog
double	dubbel, tweevoudig, tweeledig, duplex
doubt	in dubio staan, twijfelen, dubben
doubtful	dubieus, twijfelachtig, discutabel
dough	pasta, beslag, deeg
dove	duif, tamme duif
down	waas, nesthaar, dons
download	downloaden
downstairs	daarbeneden, beneden
dowry	bruidsschat, huwelijksgift
dozen	twaalftal, dozijn
draft	cambio, wissel
drag	trekken
dragon	draak, vlieger
dragonfly	libel, waterjuffer, juffertje
drain	afdruipen, neerdruipen
drainer	afdruiprek, druiprek
dram	borrel, aperitief
drama	toneelstuk, drama
drape	draperen
drastic	sterk werkend, drastisch
draw	aanlokken, toelachen, bekoren
drawer	lade, schuiflade, la
drawers	onderbroek
drawing	werkje, tekening, schets
drawing-paper	tekenpapier
dreadful	ijselijk, schrikaanjagend
dream	mijmeren, dromen
dreamer	mijmeraar, dromer
dreamland	dromenland
dreary	afschuwelijk
dress	een verband omleggen
dress-coat	rok
dresser	ladenkast, commode
dressing-gown	kamerjas
drift	afdrijven, drijven, op drift zijn
drill	boren
drink	zuipen, pimpelen, drinken
drinking-water	drinkwater
drip	druppelen, droppelen, druipen
drive	oprit, oprijlaan
driver	bestuurder, conducteur
driving-licence	rijbewijs
drizzle	motregenen
droop	hangen
drop	waterdruppel, druppel
droplet	druppel
drown	vergaan, verloren gaan, verdrinken
drowsy	druilerig, slaperig
drug	drogerij, kruid, dope, drug
drugstore	apotheek
drum	bus, trom, rol, trommel
drummer	trommelslager, trommelaar, tamboer
drunk	zat, dronken, beschonken
drunkenness	roes
dry	dor, droog
dryness	droogheid, dorheid, droogte
dual	tweeledig, duplex, dubbel, tweevoudig
duck	eend
dude	kwast, saletjonker, dandy, fat
duenna	chaperonne
dues	contributie, bijdrage
duke	hertog
dull	onnozel, dom, flauw, simpel
dumb	stom, sprakeloos
dump	stortplaats
dun	manen, aanmanen
dung	keutel, ontlasting, drol, drek
Dunkirk	Duinkerken
dunning-letter	maanbrief
duplicate	multipliceren, verveelvoudigen
during	terwijl, gedurende, staande
dusk	halfdonker, schemer, schemerdonker
dust	stof
dusty	stoffig
Dutch	Hollands
Dutchman	Hollander
duty	verplichting, plicht
dwarf	dwergachtig, minuscuul
dwell	resideren, huizen, gevestigd zijn
dwelling	logies, kwartier, woning, onderkomen
dwelling-place	woonplaats, domicilie
dye	verf
dynamite	dynamiet
dyspepsia	indigestie, slechte spijsvertering
dyspnea	kortademigheid, ademnood
dyspnoea	kortademigheid, ademnood
Dzungaria	Dzjoengarije
E-chord	E-snaar
each	elk, ieder, al, alleman, iedere
eagle	arend, adelaar
ear	oor
earl	graaf
early	vroeg, pril, vroegtijdig
earmark	bestemmen, uittrekken
earn	behalen, verdienen, winnen
earnest	serieus, ernstig, bona fide, stemmig
Earnewald	Eernewoude
earphone	telefoonhoorn, hoorn
earring	oorring
earth	aanaarden
earthen	van klei, aarden, klei-
earthenware	aardewerk
earthing	aardleiding, aarding
earthly	aards, aarden
earthquake	aardbeving
earthworm	regenworm, aardworm, pier, worm
easel	rek, ezel, schraag, bok, bank
easily	met gemak, allicht
east	oriënt
East	oriënt, oosten
east	oosten
East-Indian	Oostindisch
Easter	Pasen
Eastermar	Oostermeer
eastern	oosters, oostelijk
easy	licht, vlot, makkelijk
eat	gebruiken, bikken, eten, vreten
eavesdrop	afluisteren
ebb	eb-
Ebro	Ebro
ecclesiastic	kerkelijk, geestelijk
echo	weergalmen, naklinken, echoën
Echo	Echo
economical	economisch
economics	economie
economy	economie, spaarzaamheid
ecstasy	vervoering, geestvervoering, extase
ecstatic	zwijmeldronken, extatisch
Ecuador	Ecuador
Ecuadorian	Ecuadoriaans
Edam	Edam
edelweiss	edelweiss
Eden	Eden
edge	wal, kant, kust, boord, oever
edible	eetbaar
edify	stichten
edit	opmaken, redigeren, opstellen
edition	uitgaaf, druk, uitgave, editie
editor	editor
educate	dresseren, kweken, grootbrengen
educated	geleerd, ontwikkeld
education	opvoeding, vorming
eel	aal, paling
eel-skin	aalsvel
eel-trap	palingfuik, aalfuik
eelworm	draadworm, aaltje
eerie	eng, griezelig
Eernewoude	Eernewoude
effect	indruk, effect
effective	afdoend, effectief, doeltreffend
effectual	doeltreffend, effectief, afdoend
effervescent	schuimend, schuimachtig, mousserend
efficacious	afdoend, effectief, doeltreffend
effort	moeite, poging
egg	ei
Egypt	Egypte
Egyptian	Egyptisch
eight	acht
eighteen	achttien
eighteenth	achttiende
eightfold	achtvoudig
eighth	achtste
eighty	tachtig
Eindhoven	Eindhoven
elastic	rekbaar, soepel, elastisch
Elba	Elbe
Elbe	Elbe
elbow	elleboog
elder	ouder
elderly	hoogbejaard, bedaagd
elect	uitlezen, kiezen, uitkiezen
elected	select, gekozen, uitgelezen
election	optie, verkiezing, keuze, keur, keus
electric	elektrisch
electricity	elektriciteit
electron	elektron
electronic	electronisch, elektronisch
electronics	elektronica
elegant	bevallig, elegant, piekfijn, net
element	element, bestanddeel, beginsel
elemental	elementair
elementary	elementair
elephant	olifant
elevator	lift
eleven	elf
elide	afkappen, elideren
eliminate	afvoeren, elimineren, uitschakelen
elision	afkapping
elk	eland
elm	iep, olm
eloquent	welsprekend
Elsass	Elzas
else	ander
elsewhere	ergens anders, elders
elver	aal
Elysium	Elyzeese Velden
embankment	dijk, waterkering
embark	aan boord gaan, scheep gaan
embarrass	in verlegenheid brengen
embarrassment	penarie, knelpunt, benardheid, hinder
embassy	ambassade
embellish	verfraaien, opwerken, flatteren
emblem	kleur, embleem
embrace	omhelzen, omarmen
embroider	borduren
emerald	smaragd
emerge	opdagen, opdraven
emergency	crisis
emigrate	uittrekken, emigreren, uitwijken
eminent	eminent, uitstekend, aanzienlijk
emissary	afgezant, bode, gezant
emit	uitstralen
Emmerich	Emmerik
emotion	gewaarwording, aandoening
emperor	keizer
emphasis	nadruk, klem
emphasize	met nadruk zeggen, benadrukken
emphatic	nadrukkelijk
empire	rijk, keizerrijk, imperium
employ	aannemen, huren, aanwerven
employee	employé, werknemer, personeelslid
employer	werkgever
employment	toepassing, aanwending
empress	keizerin
emptiness	leegte, leegheid
empty	hol, ledig, lens, loos, leeg
Ems	Eems
enamel	emailleren
enchanter	tovenaar, duivelskunstenaar
enchanting	betoverend
enchantment	toverij
encipher	versleutelen
enclose	omsluiten
enclosure	kraal, omheind terrein
encode	codificeren
encore	bis, nog eens
encounter	ontmoeten, aantreffen
encourage	aanvuren, aanwakkeren, aansporen
encouragement	stijving, bemoediging, aanmoediging
encyclopaedia	encyclopedie
encyclopedia	encyclopedie
end	uiterste deel, einde, uiteinde
end-of-the-line	eindstation
endanger	in gevaar brengen
endeavour	pogen, trachten, moeite doen, streven
ending	uitgang, uiteinde
endlessly	tot in het oneindige
endorse	gireren, endosseren, wenden
endorsee	geëndosseerde
endorsement	endossement, giro
endorser	endossant, overdrager
endow	begiftigen, meegeven
endure	beklijven, duren, aanhouden
enemy	vijand
energetic	energiek, flink, krachtig, ferm
energy	energie, arbeidsvermogen, spirit, fut
engaged	verloofd, geëngageerd
engine	locomotief
engineer	ingenieur
England	Engeland, Albion
English	Engels
Englishman	Engelsman
Englishwoman	Engelse
engrave	graveren, griffen
engraving	prent, gravure, graveerwerk
engulf	inslikken, binnenkrijgen, innemen
enhance	vermeerderen
enigma	puzzel, raadsel
enjoy	genieten van, blij zijn
enjoyable	behaaglijk, aangenaam, genoeglijk
enlarge	uitbouwen, vergroten, uitbreiden
enlargement	uitbouwing, vergroting
enlighten	illumineren, verlichten
enlist	dienst nemen
enmity	vijandschap, animositeit, vijandigheid
enormous	enorm
enormously	enorm, uiterst
enough	genoeg, voldoende
entangle	verstrikken, betrekken, verwarren
enter	indoen, insteken, steken
enterprise	bedrijf, onderneming
enterprising	ondernemend
entertain	recipiëren
entertaining	vermakelijk, amusant, leuk
entertainment	aardigheid, pretje, amusement
enthusiasm	enthousiasme, geestdrift
enthusiastic	enthousiast, uitbundig, geestdriftig
entice	verlokken, weglokken, verleiden
enticing	lekker, aanlokkelijk
entire	compleet, geheel, gans, vol
entirely	volkomen, totaliter, heel
entirety	geheel
entomb	begraven, ter aarde bestellen
entrance	entree, ingang, toegang
entrust	belasten met, opdragen, opdracht geven
entry	aanmelding
envelop	omhullen, inwikkelen, hullen
envelope	couvert, envelop, enveloppe
envious	jaloers, ijverzuchtig, afgunstig
environment	medium, milieu, omgeving
environs	omgeving, omtrek, omstreken
envoy	afgezant, bode, gezant
envy	benijden, jaloers zijn op, misgunnen
Eocene	Eoceen
Eos	Eos
epaulet	schouderbedekking, epaulet
epic	episch
epilepsy	toevallen, epilepsie, vallende ziekte
Epiphany	Driekoningen
episcopal	bisschoppelijk, doorluchtig
episode	episode, aflevering
epistle	epistel, brief, zendbrief
epoch	tijdsgewricht, tijdperk
equal	egaal, gelijk, eender, gelijkmatig
equality	gelijkheid, pariteit
equally	evenzeer, even, gelijkelijk, gelijk
equator	evenaar, evennachtslijn, equator
equilibrium	evenwichtstoestand, balans, evenwicht
equinox	nachtevening, dag- en nachtevening
equip	toerusten, uitrusten, uitvoeren
equipment	uitrusting, accommodatie, inrichting
equivalent	equivalent, gelijkwaardig
era	tijdperk, tijdsgewricht
eradicate	ontwortelen
erase	gommen, met gom bestrijken
eraser	gom, gummi
erect	oprichten, stichten, inrichten
erecting	zetting, montage
Eris	Eris
Eritrea	Eritrea
Eros	Cupido, Amor
erotic	erotisch, zwoel
err	dwalen, een fout maken
errand	boodschap, opdracht, commissie
erroneous	fout, foutief, verkeerd, onjuist
error	dwaling, abuis, vergissing, fout
escalator	roltrap
escape	ontsnappen, ontkomen, ontgaan
escort	begeleiding, accompagnement
escudo	escudo
Eskimo	Eskimo
especially	in het bijzonder, inzonderheid, vooral
Esperantist	Esperantist
Esperanto	Esperanto
essay	stelling, proefschrift, dissertatie
Essen	Essen
essence	essentie, kern, wezen, essence
essential	essentieel, intrinsiek, vitaal
establish	stichten, inrichten, oprichten
establishment	etablissement, instelling, vestiging
estate	bezitting, goed, boerderij, landgoed
esteem	achten, achting hebben voor
estimate	schatten, begroten, waarderen, taxeren
Estonia	Estland
Estonian	Estlands
etc.	enz., etc.
etching	ets
eternal	eeuwig
eternity	onvergankelijkheid, eeuwigheid
ethic	ethiek, zedenleer, zedenkunde
ethical	zedenkundig, ethisch
ethics	ethiek, zedenkunde, zedenleer
Ethiopia	Abessinië, Ethiopië
Ethiopian	Ethiopiër
ethos	stemming, sfeer
etiquette	etiquette, label, etiket
Etna	Etna
Etruria	Etrurië
Etrurian	Etruskisch, Etrurisch
Etruscan	Etruskisch, Etrurisch
euphonious	welluidend, schoonklinkend
Euphrates	Eufraat
Europe	Europa
European	Europeaan, blanke
Eva	Eva
evacuate	ontruimen, evacueren
evade	mijden, uit de weg gaan, ontwijken
evangelic	evangelisch
evaporate	uitdampen, doen verdampen, indampen
even	gelijk, vlak, effen
evening	avond
event	belangrijke gebeurtenis, evenement
eventual	gebeurlijk, eventueel
eventuality	eventualiteit
ever	wel eens, eens, ooit, eenmaal
Everist	Mount Everest
every	alleman, ieder, al, iedere, elk
everyday	vulgair, ordinair, grof, gewoon
everyone	elk, al, ieder, iedere, alleman
everyone's	aller, ieders
everything	allemaal, alles
everywhere	overal, allerwegen, wijd en zijd, alom
evident	apert, evident, kennelijk, duidelijk
evoke	naar buiten roepen
evolution	evolutie, ontwikkeling
evolve	evolueren, zich ontwikkelen
ex-	oud-, voormalig, ex-, vroeger, gewezen
exact	nauwkeurig, accuraat, exact
exaction	afpersing, knevelarij
exactitude	nauwgezetheid, stiptheid, accuratesse
exactly	precies, nauwgezet, accuraat
exactness	nauwkeurigheid, stiptheid, precisie
exaggerate	chargeren, overdrijven
examination	onderzoek, keuring, examen
examine	onderzoeken, nakijken, examineren
example	toonbeeld, voorbeeld
excavate	opduikelen, delven, opgraven, rooien
exceed	overtreffen, te boven gaan
exceedingly	bijzonder, buitengewoon
excellency	hoogheid, eerwaarde, majesteit
except	uitzonderen
exception	uitzondering
exceptional	uitzonderlijk
excessive	extreem, buitensporig, excessief
excessively	excessief, buitensporig
exchange	centrale
excise	verbruiksbelasting, accijns
excise-duty	accijns, verbruiksbelasting
excitation	opwinding
excite	aanwakkeren, prikkelen, opwinden
excitement	opwinding
exciting	opwindend
exclude	uitsluiten
exclusive	exclusief, uitsluitend
exclusively	uitsluitend, exclusief
excrement	drek, ontlasting, drol, keutel
excursion	uitstapje, toer, tocht, trip, excursie
excuse	verontschuldigen
execute	executeren, ter dood brengen
exempt	vrijstellen, ontslaan
exercise	oefenen, drillen
exercise-book	katern, schrift, aflevering
exert	betrachten, beoefenen
exertion	krachtsinspanning
exhale	getuigen van, uitademen, ademen
exhausted	uitverkocht, op, uitgeput
exhibit	belichten, tentoonstellen
exhibition	expositie, tentoonstelling
exhortation	aanmaning, vermaan, aansporing
exile	verbannen, uitbannen
exist	bestaan
existence	bestaan, aanzijn
exit	afrit, uitgang, uitweg
Exodus	Exodus
exotic	exotisch, uitheems
expansion	uitzetting, expansie
expect	te wachten staan, wachten, afhalen
expedite	afdoen, afhandelen, afwikkelen
expedition	expeditie
expel	verjagen, verdrijven, uitdrijven
expense	onkosten, kosten
expenses	vertering, besteding, uitgaaf
expensive	kostbaar, dierbaar, lief, duur, waard
experience	belevenis, ervaring, ondervinding
experienced	deskundig, geoefend, ervaren
experiment	experimenteren
experimental	empirisch, experimenteel
expert	deskundig
expire	aflopen, ophouden, uitgaan, eindigen
explain	uiteenzetten, toelichten
explanation	toelichting, explicatie
explode	exploderen, losbarsten, ontploffen
exploit	exploiteren, uitbuiten, uitmelken
exploration	speurtocht, speurwerk
explore	exploreren, onderzoeken, nagaan
explosion	uitbarsting, ontploffing, explosie
export	exporteren, uitvoeren
expose	tentoonstellen, belichten
exposition	tentoonstelling, expositie
express	uitdrukken
expression	bewoording, betuiging, gezegde
expressway	autoweg
extend	omvang, bestek, grootte
extension	achtervoegsel, suffix
extensive	uitgebreid, omvangrijk, veelomvattend
exterior	aanblik, aanschijn, buitenkant
exterminate	verdelgen, uitroeien
external	extern, buiten-, uitwendig, uiterlijk
extinguish	doven, blussen, uitdoen, uitblussen
extort	afpersen, knevelen, afdwingen
extortion	knevelarij, afpersing
extra	extra
extract	afleiden
extraordinarily	bijzonder
extraordinary	buitengewoon, bijzonder
extravagant	buitennissig, buitensporig
extreme	uiterst, extreem, ergst, bovenmatig
extremely	allemachtig
exult	jubelen
exultation	gejubel
eye	kijker, oog
eyebrow	wenkbrauw
eyelid	ooglid
fable	fabel
fabric	weefsel
fabricate	maken, fabriceren, aanmaken
facade	voorpui, pui, gevel, façade, voorgevel
façade	gevel, façade, voorgevel, pui, voorpui
face	het hoofd bieden
face-ache	aangezichtspijn
facile	gemakkelijk, vlot, makkelijk, licht
facilitate	verlichten, vergemakkelijken
fact	feit
faction	partij, stem
factory	fabriek
factual	werkelijk, feitelijk
faculty	faculteit
fade	vervagen
Fafner	Fafner
faggot	mutserd, brandstapel, mutsaard
fail	floppen, in het water vallen
failure	flop, echec, fiasco, debâcle
faint	zwak
fair	marktplein, markt, bazaar, marktplaats
fairly	tamelijk
fairway	vaargeul
fairy	feeëriek
faith	geloof, fiducie, vertrouwen
faithful	trouw, getrouw
faked	nagemaakt
fall	vallen, neervallen, afvallen, storten
fallacious	misleidend
false	loos, bedrieglijk, dubbelhartig
falsify	vervalsen
fame	faam, gerucht, mare, befaamdheid
family	gezin, huisgezin, huis, familie
famine	geeuwhonger
famous	beroemd, befaamd, alom bekend
fan	aanwakkeren, aanvuren, aanzetten
fanatical	dwepend, fanatiek, dweepziek
fancier	dilettant, knutseaar, amateur
fancy	bedenken, zich verbeelden
fanfare	fanfarekorps, fanfare
fantastic	fantastisch, grillig, fantasierijk
fantasy	fantasie, verbeeldingskracht
far	verwijderd, ververwijderd, ver
fare	gesteld zijn, het maken
farewell	vaarwel, adieu
farm	agrarisch
farmer	boer
farmland	bouwland
fart	een wind laten
fascinate	betoveren, fascineren
fascinated	gefascineerd, geboeid
fascinating	betoverend, fascinerend, boeiend
fashion	mode, modus, wijs
fashionable	in de mode, modieus, mode-, in zwang
fast	vasten
fasten	bevestigen, fixeren, bepalen
fat	lijvig, dik
fate	lotsbestemming, bestemming, lot
fateful	funest, fataal, noodlottig
father	pater, vaartje, papa, vader, ouder
fatherland	vaderland
fatigue	afmatten, afjakkeren, afbeulen
fatty	vettig, vet
faucet	kraan, tap, tapkraan
fault	schuld
favor	gunst, genadigheid, begunstiging
favorite	uitverkoren
favour	gunst, begunstiging, genadigheid
favourable	goedgezind, toegenegen, gunstig
favourite	uitverkoren
fear	beklemming, angst, benauwdheid
fearless	dapper, ferm, onvervaard, boud, stout
feast	festijn, feestmaal, smulpartij, gelag
feather	pluim, veer, pen, veder
feature	karaktertrek, trek, gelaatstrek
February	sprokkelmaand, februari
federal	federaal
federation	federatie, bond
feed	eten, bikken, gebruiken, vreten
feel	bevoelen, tasten, voelen, betasten
feeling	gevoel
feign	fingeren, simuleren, doen alsof
felloe	velg
fellow	aaneen, co-, samen-, aaneen-, samen
fellow-creature	naaste, medemens
fellow-thinker	geestverwant, medestander
felly	velg
felt	vilt
female	wijfje, vrouwtje
feminine	vrouwelijk
fence	hek, afsluiting, heining, barrière
Fenris	Fenrir
ferment	fermenteren, werken, gisten
fern	varen
ferry	overzetboot, pontveer, pont, bak
fertile	vruchtbaar
fertilize	gieren, bemesten, mesten
fertilizer	mest
fervor	vuur, ambitie, ijver
fervour	vuur, ambitie, ijver
festival	festival
fetch	brengen, bezorgen, aandragen
fetter	ketenen, boeien
feudal	feodaal
fever	koorts
feverish	koortsig, koortsachtig
few	weinig
fiancé	bruidegom, verloofde, galant
fiancée	bruid, meisje, verloofde
fiasco	flop, debâcle, fiasco, echec
fiber	vezel
fibre	vezel
fiction	fictie, verdichtsel, verbeelding
fictional	verdicht, fictief, denkbeeldig
fictitious	verdicht, denkbeeldig, fictief
fief	leengoed, leen
field	akker
fierce	woest
fifteen	vijftien
fifth	vijfde
fifty	vijftig
fig	vijg
fig-tree	vijgeboom, vijg
fight	strijden, kampen, strijd voeren
figurative	oneigenlijk, figuurlijk
figure	rekenen, cijferen
file	bestand, dossier
files	archief
Filipino	Filippino, Filippijn
fill	invullen, dempen, spekken, vullen
film	rolprent, film
filter	filtreren, filteren, zijgen
filthy	vuil, morsig, smerig, onrein, vies
fin	vin
final	finaal, uiteindelijk
finalize	in het net schrijven, fatsoeneren
finally	eindelijk, ten slotte, per saldo
finance	bekostigen, financieren
financial	financieel, geldelijk
find	vinden, treffen, bevinden, aantreffen
fine	net, mooi, schoon, fijn, fraai
finger	vinger
finish	aantikken
finished	beëindigd, afgelopen, afgewerkt, klaar
Finland	Finland
Finn	Fin
finnish	afdoen, afhandelen
Finnish	Fins
finnish	afwikkelen
fir	den, zilverspar, spar
fire	ontzetten, royeren, ontslaan
fire-alarm	brandmelder
fire-damp	mijngas
firebox	haard, broeinest
firecall	brandmelder
firefly	vuurvliegje
fireplace	haardstede, schoorsteen, schouw
firewood	brandhout
fireworks	vuurwerk
firing-cap	doosvrucht, kapseltje, capsule
firm	gevestigd, vast, stevig, hecht
firmly	pal, stevig
first	eerste
first-aid	EHBO, eerste hulp
first-aider	EHBO-er
firstly	ten eerste, allereerst, eerst
fish	vissen
fisherman	visser, visverkoper
fist	vuist, knuist
fit	afstemmen, aanpassen, adapteren
fitful	nukkig, grillig, onberekenbaar
fitness	geschiktheid
fitter	monteur
fitting	betamelijk, behoorlijk, fatsoenlijk
five	vijf
fix	nauwkeurig bepalen, determineren
fixed	onbeweeglijk, star, vast
fjord	fjord
flag	dundoek, vaan, vlag
flame	laaien, vlammen
flammable	brandbaar
Flanders	Vlaanderen
flannel	flanellen
flapper	bakvis
flare	flikkeren, flakkeren, schitteren
flash	flitsen, flikkeren, gloren
flask	veldfles
flat	appartement, flat
flatter	vleien
flatterer	mooiprater
flattery	vleierij
flavor	op smaak brengen, kruiden
flavour	aroma, geur
flax	vlas
flea	vlo
flee	ontsnappen, ontgaan, ontkomen
fleet	vloot
Flemming	Vlaming
Flemmish	Vlaams
flesh	vlees
Flevoland	Flevoland
flexible	smijdig, buigbaar, buigzaam, lenig
flicker	flikkeren, flakkeren
flier	strooibiljet
flight	vlucht, vliegtocht
flighty	luchtig, luchthartig
fling	slingeren, swingen, zwaaien
flint	kiezelsteen, kiezel, keisteen
flirt	aan de scharrel zijn, fladderen
flit	fladderen, aan de scharrel zijn
float	vlotten, dobberen, drijven
flock	roedel, kudde
flog	afranselen
flood	zondvloed
floor	verdieping, etage
flop	afgang
Florence	Florence
Florida	Florida
flounder	spartelen, zich aftobben, worstelen
flour	meel, bloem
flourish	fanfarekorps, fanfare
flow	stromen, vloeien, lopen, vlieten
flower	bloem
flowerpot	bloempot
flu	griep, influenza
fluent	stromend, vloeiend
fluff	waas, dons, nesthaar
fluid	vloeistof
Flushing	Vlissingen
flute	fluit
flutter	aan de scharrel zijn, fladderen
fly	aanvliegen
foam	tintelen, schuimen, bruisen
focus	brandpunt, focus, haard
fog	nevel, mist, damp, floers
fold	omvouwen, vouwen, plooien
folder	ordner, map
foliage	loof, gebladerte, bladertooi
folk	volk
folklore	folklore, volkskunde
follow	opvolgen, handelen volgens
follow-up	nabehandeling
followers	achterban, aanhang
following	leden
fondle	strelen, aaien, liefkozen, aanhalen
food	eten, etenswaar, spijs, gerecht
fool	dwaas, zot, malloot
foolish	dwaas, onverstandig, dom, zot
foot	voet
football	voetbal
footwear	schoeisel
fop	kwast, saletjonker, dandy, fat
for	gedurende, onder, terwijl, staande
forbid	verbieden
forbidding	afschrikwekkend
force	doordrukken
ford	doorwaden
forecast	beduiden, voorspellen, voorzeggen
forefather	voorvader, stamvader, voorzaat
foreground	voorgrond
forehead	voorhoofd
foreign	uitheems, buitenlands
foreigner	buitenlander
foresee	bedacht zijn op, verwachten
forest	woud, bos
foretell	voorzeggen, voorspellen, beduiden
forever	eeuwig, voor eeuwig
foreward	vooruit, voort, voorover, naar voren
foreword	voorrede, voorbericht, voorwoord
forfeit	verbeurd
forge	smeden
forged	nagemaakt
forget	afleren, vergeten, verleren
forget-me-not	vergeet-mij-niet
forgetful	vergeetachtig
forgive	begenadigen, vergeven
fork	kruis, vork
form	vormen, formeren, aangaan
formal	afgemeten, ceremonieel, plechtig
former	voorgaand, verleden, voorafgaand
formerly	daarvoor, vooraan, eerder, indertijd
formidable	buitengewoon
Formosa	Formosa
formula	formule
formulate	formuleren, inkleden, vervatten
forsake	in de steek laten, laten varen
forsythia	forsythia, Chinees klokje
fortification	sterkte, fort, verschansing
fortify	sterken
fortnight	veertien dagen, twee weken
fortress	vesting
fortunate	gelukkig
fortunately	gelukkig
Fortune	Fortuna
fortune	lot, fortuin, fortuinlijkheid
forty	veertig
forum	forum
forward	voorspeler, aanvaller
fossil	verstening, fossiel
foul	vuil, smerig
found	baseren, grondvesten, funderen
foundation	stichting
fountain	fontein
fountain-pen	vulpen
four	vier
fourteen	veertien
fourth	vierde
fowl	gevogelte
fox	vos
fraction	breuk, fractie
fracture	breuk, gotisch lettertype
fragile	broos, breekbaar
fragment	jaartelling, item, deeltje, deel
fragmentary	fragmentarisch
fragrant	aromatisch, geurig
frame	in een lijst zetten, inlijsten, vatten
framework	kader, omlijsting, lijst, raam
France	Frankrijk
Franconia	Frankenland
Frankfort	Frankfort
Frankfurt	Frankfort
Frankish	Frankisch
frankly	ronduit, open en bloot, rondweg
frankness	openheid
freckle	sproet
free	onbelemmerd, open, los, onbezet, vlot
freedom	vrijdom, vlotheid, vrijheid
freemason	vrijmetselaar
freeway	autoweg
freeze	vriezen
freezer	vriezer, vriesvak
French	Frans
Frenchman	Fransman
Frenchwoman	Franse, Française
frequent	geregeld bezoeken, bezoeken
frequently	menigmaal, gedurig, dikwijls, vaak
fresh	vers, fris, luchtig, onbedorven
freshen	sterker worden, toenemen, aanwakkeren
fretful	aalwarig, aalwaardig, gemelijk
friction	wrijving
Friday	vrijdag
friend	vriendin
friendless	zonder vrienden
friendly	voorkomend, lief, aardig, vriendelijk
friendship	vriendschap
Friesland	Friesland
fright	angst
frighten	doen schrikken, schrik aanjagen
frigid	koud
frindge	franje
Frisian	Fries
frivolity	frivoliteit
frivolous	lichtzinnig, frivool, wuft
frog	kikker, kikvors
frolic	schalks, olijk, ondeugend, dartel
frolicsome	ondeugend, dartel, olijk, schalks
from	sedert, met ingang van, vanaf
front	voorzijde, voorkant
frontage	voorkant, gevel, voorzijde, front
frontier	grens, perk
frost	vorst
frostbite	door bevriezing veroorzaakte wofrostbite
frosted	mat, mat-
froth	doorroeren, omroeren, roeren
frozen	bevroren
fruit	vrucht
fruitful	vruchtbaar
frustrate	frustreren
fry	bakken, fruiten
frying-pan	koekepan, pat, pan
fuck	naaien, neuken
fuel	brandstof, stookmateriaal
full	totaal, volkomen, compleet, vol
full-grown	meerderjarig, mondig
fully	geheel, ten volle, heel, volkomen
fumble	morrelen, friemelen, scharrelen
fume	uitwasemen
fumy	stinkend
fun	vermaak, amusement
function	functioneren, het doen
functionary	functionaris, official
fund	fonds, kapitaal
fundamental	fundamenteel
fungus	zwam, paddestoel
funnel	trechter
funny	vermakelijk, leuk, amusant
fur	aanzetten
furious	dol, doldriftig, woedend, verwoed
furlough	verlof, vrijaf
furnace	kachel, oven
furnish	leveren, bestellen, afleveren
furnished	gemeubileerd
furniture	huisraad, ameublement, inboedel
furrow	rimpelen, fronsen
further	nader
furthermore	bovendien, verder, voorts, daarenboven
fuse	kousje, lont, lampepit
futile	vergeefs, ijdel, nutteloos
future	beginnend, aankomend
fuzzy	nevelig, heiig, dampig, mistig
gaberdine	gabardine
Gabon	Gabon
gad-fly	brems, paardehorzel, daas
gadfly	daas, brems, paardehorzel
Gaelic	Keltisch
gag	moppen tappen
gain	acquest, aanwinst, buit, prooi
gaiter	slobkous
galactic	melkweg-, galactisch
Galicia	Galicië
Galician	Gallicisch
Galilee	Galilea
gall	gal, plantengal, galnoot
gallant	eerlijk, dapper, flink, braaf
gallery	gaanderij, galerij, gang, galerie
Gallic	Gallisch
galloon	gallon
gallop	galopperen
galosh	overschoen
Gambia	Gambia
gamble	dobbelen
game	spel
gamut	toonladder, toonschaal, scala
gang	bende, troep, schare
Ganges	Ganges
gangster	gangster
gangway	overgang, passage, doorgang
Ganymede	Ganymedes
gaol	gevangenis, nor, kerker
gap	opening, bres, gaping
gape	wijd openstaan, gapen
garage	garage
Garda	Gardameer
garden	hof, tuin
gardener	tuinman, tuinier, hovenier
gardenia	gardenia
gardening	tuinieren
gargle	gorgelen, afspoelen, spoelen
garland	slinger, slingerkrans, guirlande
garlic	look, knoflook
garment	gewaad, kledingstuk
garnish	afzetten, beslaan, garneren
garret	zolderkamer, dakkamertje
garrison	garnizoen, bezetting
gas	gas
Gascon	Gasconjer, opschepper
gasolene	benzine
gasoline	benzine
gasp	naar adem snakken
gate	draaihek
gateway	poort
gather	deduceren, afleiden, abstraheren
gathering	bijeenkomst, meeting, samenkomst
Gaul	Gallië
Gaulish	Gallisch
gaunt	hoekvormig, hoekig
gauze	gaas
gawk	aangapen, dom kijken, gapen
gay	goedgeluimd, goedgehumeurd
gaze	aanstaren, staren, turen
gazette	krant, blad
GDR	DDR, Duitse Democratische Republiek
gear	kamrad, tandrad, tandwiel, kamwiel
gear-box	versnellingsbak
gear-case	versnellingsbak
gecko	gekko, tokkeh, tokeh, toke
geisha	geisha
gem	edelgesteente, steen, edelsteen
gendarme	veldwachter, gendarme
general	generaal
generally	in het algemeen, doorgaans
generate	verwekken
generation	generatie, geslacht
generative	geslachtelijk, seksueel, generatief
generous	royaal, genereus, gul, goedgeefs
Genesis	Genesis, Scheppingsboek
Geneva	Genève
Genil	Genil
genital	seksueel, geslachts-
genius	genie, beschermgeest, genius
Genoa	Genua
genre	genre, genrestuk
gentian	gentiaan
gentle	liefelijk, zoet, zacht
gentleman	heer, gentleman
gentlemanlike	keurig, beschaafd
gentleness	mildheid
gently	zachtjes, voorzichtig
genuine	authentiek, onvervalst
genuinely	wezenlijk, werkelijk, echt
genuinly	inderdaad, naar waarheid
geographer	aardrijkskundige, geograaf
geographic	geografisch, aardrijkskundig
geographical	aardrijkskundig, geografisch
geography	aardrijkskunde, geografie
geologist	geoloog
geology	geologie, aardkunde
geometry	geometrie, meetkunde
Georgia	Groezië, Georgië
Georgian	Groeziër, Georgiër
geranium	ooievaarsbek
germ	microbe
German	Duits
Germanic	Germaans
Germany	Duitsland
germinate	ontkiemen, kiemen
gesture	gebaren, gesticuleren
get	verkrijgen, behalen, buit maken
get-at-able	aanspreekbaar
Ghana	Ghana
Ghanaian	Ghanees
ghastly	afgrijselijk
Ghent	Gent
ghost	blinde, blinde bij kaarspel, geest
giant	reus
gibbon	gibbon
Gibraltar	Gibraltar
Giekerk	Giekerk
gift	gift, cadeau, geschenk, donatie
gigantic	reusachtig, gigantisch
gild	vergulden
Gilgamesh	Gilgamesj
gill	kieuw
gin	jenever, klare
ginger	gember
giraffe	giraffe
gird	gorden, aangespen, aangorden, omgorden
girder	balk, ribbe, onderlegger
girdle	riem, gordel, ceintuur
girl	meid, meisje
gist	essentie, kern, wezen, essence
give	schenken, cadeau geven
glacier	gletsjer
glad	verheugd, verblijd, blij
gladness	blijdschap
glamor	autoriteit, prestige, gezag
glamour	gezag, prestige, autoriteit
glamourous	prestigieus
glance	een blik werpen op, een blik werpen
glass	drinkglas, glas
glasses	bril
glaze	verglazen, glazuren, glanzen
glide	een glijvlucht maken, zweefvliegen
glider	zweefvliegtuig, zeilvliegtuig
globe	bol, kogel, bal, kloot
globe-trotter	wereldreiziger
gloomy	naargeestig, somber, troosteloos
glorify	loven, verheerlijken, roemen, prijzen
glorious	beroemd, glorierijk, glorieus
glory	roem, beroemdheid, lof, glorie
gloss	glosse, kanttekening
glossary	glossarium
glove	handschoen
glow	in gloed staan, gloeien, blaken
glue	lijm, kleefmiddel, kit, kleefstof
gnash	piepen, knarsen
gnat	steekmug, mug
gnat-bite	muggebeet
gnaw	knagen
gnome	aardmannetje, gnoom
gnu	wildebeest, gnoe
go	lopen, van stapel lopen, gaan
goal	doelstelling, doel, wit, doelwit, honk
goat	sik, geit, bok
goblet	beker, bloemkelk, miskelk, kelk
goblin	gnoom, aardmannetje
God	God
god	godheid, god
godfather	peetvader, naamgever, peter, peet
Gog	Gog
gold	gulden, gouden
gold-coloured	goudkleurig
golden	gulden, gouden
goldfish	goudvis
golf	golf, golfspel
Golgotha	Golgotha
Goliath	Goliath
gonorrhea	gonorroe
good	okee, okay, goed
good-bye	adieu, vaarwel
good-for-nothing	onbruikbaar, nutteloos
good-hearted	goedaardig
good-looking	goeduitziend
good-natured	aardig, vriendelijk, voorkomend
good-smelling	welriekend, geurig
goodbye	vaarwel, adieu
goodbye-	afscheids-
goodness	goedheid
goods	colli, goederen
goose	gans
gooseberry	kruisbes, klapbes
Gorcum	Gorinchem, Gorkum
Gordian	Gordiaans
gorilla	gorilla
Gorinchem	Gorinchem, Gorkum
gospel	evangelie
gossip	kletsen, kwaadspreken
Gothenburg	Gotenburg
Gothic	gotisch, Gotisch
Gouda	Gouda
goulash	goulash
gourd	kalebas
govern	regeren, besturen, aanvoeren
governess	huisonderwijzeres, gouvernante
government	gouvernement, regering, overheid
gown	toga, jurk, japon
grab	bemachtigen, aangrijpen, grijpen
Grace	Gratie
grace	sierlijkheid
graceful	gracieus, bevallig, sierlijk
gracefulness	sierlijkheid
grade	graad, mate, trap
gradual	geleidelijk
gradually	geleidelijk, langzamerhand
graduate	afgestudeerd, gediplomeerd
Grail	Graal
grain	zaadkorrel, pit, korrel
gram	gram
grammar	grammatica, spraakleer, spraakkunst
gramme	gram
Grammont	Geraardsbergen
grand	groots, grandioos, overweldigend
grand-nephew	achterneef
granddad	opa
granddaughter	kleindochter
grandfather	opa, grootvader
grandiose	groots, grandioos, overweldigend
grandmother	oma, grootmoeder
grandson	kleinkind, kleinzoon
granite	granieten
granny	grootje, oma
granule	pit, korrel, zaadkorrel
grape	druif
grapefruit	grapefruit, pompelmoes
grapevine	wijnstok, wingerd
graphic	aanschouwelijk
graphics	grafiek, grafische kunst
grapple	beetnemen, beetpakken, pakken
grasp	bemachtigen, aangrijpen, grijpen
grass	gras
grasshopper	sprinkhaan
grate	piepen, knarsen
grating	geknars, gekras
gratis	ten geschenke
gratitude	erkentelijkheid, dankbaarheid
grave	groeve, graf
gravel	gruis, gravel, steengruis, grind
graveyard	kerkhof, begraafplaats
gravity	zwaartekracht
gravy	saus, sop, jus
gray	grijs, grauw
graze	grazen, weiden
grease	invetten
greasy	dik, vettig, vet
great	tof, tiptop, excellent, kostelijk
great-grandfather	voorvader, overgrootvader
great-grandmother	overgrootmoeder
great-grandparent	overgrootouder
greatgrand-	achterklein-, oer-
greatgrandchild	achterachterkleinkind
greatgrandson	achterkleinzoon, achterkleinkind
Grebbe	Grebbe, Grift
grebe	fuut, aalduiker
Greece	Griekenland
greedy	begerig, happig, belust, gretig
Greek	Grieks
green	groen
Greenland	Groenland
Greenlander	Groenlander
greet	groeten, begroeten
greeting	saluut, groet
grenade	granaat
Grendel	Grendel
grey	grijs, grauw
greyhound	hazewind, hazewindhond, windhond
grid	traliehek, afrastering, hek, rooster
grief	leed, verdriet, smart
grieve	verdriet doen, bedroeven, beproeven
Grift	Grift, Grebbe
grill	rooster, hek, afrastering, traliehek
grim	grimmig
grimace	grijnzen, gezichten trekken
grind	knarsen, piepen
grip	bemachtigen, grijpen
gripped	geboeid, gefascineerd
grisly	eng, griezelig
grit	grind, gravel, gruis, steengruis
groan	stenen, kreunen, steunen, kermen
grocer	kruidenier
groin	lies
Groningen	Groningen
groom	bruidegom, stalknecht
grope	voelen, bevoelen, tasten, betasten
groschen	groschen
grotesque	grotesk, grillig, potsierlijk
grotto	grot
Grou	Grouw
ground	achtergrond, grond, ondergrond, bodem
ground-floor	parterre, benedenverdieping
ground-nut	apenoot, aardnoot, pinda
grounding	aarding, aardleiding
grounds	terrein
group	groep, groepering
grouser	brombeer, mopperaar, kniesoor
Grouw	Grouw
grow	toegaan, voortgang hebben, gebeuren
growl	mopperen, kankeren, sputteren, morren
grown-up	mondig, meerderjarig
growth	groei, ontwikkeling, wasdom
grub	delven, opduikelen, rooien, opgraven
gruel	pap, brij, moes
gruesome	afschuwelijk, ijselijk
gruff	bars, honds, onaardig, nurks, nors
grumble	mopperen, morren, kankeren, sputteren
grumbler	brombeer, kniesoor, mopperaar
guarantee	garanderen, borg staan voor
guard	bewaren, bewaken, de wacht hebben
Guatemala	Guatemala
Guatemalan	Guatemalteeks
guelder-rose	Gelderse roos
Guelderland	Gelderland
Guelders	Gelderland
guess	raden, gissen, doorzien
guesswork	gissing
guest	gast, introducé, logé
guide	besturen, richten, dirigeren, mennen
guide-book	leidraad, gids, gidsboek, richtsnoer
guidebook	gidsboek, reisgids, gids, vademecum
guilder	gulden
guilt	schuld
guiltless	onschuldig, onnozel, onbedorven
guilty	schuldig
Guinea	Guinea
guinea-pig	Guinees biggetje, cavia
guitar	gitaar
gulden	gulden
gulf	golfspel, golf, inham, bocht, boezem
gum	tandvlees
gun	roer, geweer
gun-carriage	affuit
gunpowder	buskruit, kruit
gunsight	richtmiddel, zoeker, vizier
gurgle	murmelen (v. beekje), murmelen
gush	opspatten, stuiven, verspuiten
guy	sujet, persoon, snuiter, kerel, knul
gymnastics	gymnastiek
gypsum	gips
Gypsy	zigeuner
gypsy	zigeuner
gyroscope	gyroscoop
Gytsjerk	Giekerk
H-bomb	H-bom, waterstofbom
Haarlem	Haarlem
habit	aanwensel, hebbelijkheid
habitation	bewoning
hack	houwen, kappen, hakken
hackneyed	afgezaagd
haemorhoids	aambeien
haemorrhoid	aambei
haggle	pingelen, afdingen, marchanderen
Hague	Haags
hail	hagel
hailstone	hagelkorrel, hagelsteen
hair	haardos, haar
hair-do	knipbeurt
hair-splitter	haarklover, muggezifter
hair-splitting	haarkloverij, muggezifterij
hairdresser	kapster
hairpiece	pruik
hairs	haar, haren
hairy	harig, ruigharig, ruig
Haiti	Haïti
half	half
half-tone	cliché, negatief
haliotis	haliotis
hall	hal
halo	kring, difussiehalo
halt	afslaan, halthouden, blijven staan
halyard	hijskraan
ham	ham
Hamburg	Hamburg
hamburger	hamburger
hamlet	vlek, gehucht, buurtschap
hammer	hameren
hammering	gehamer
hand	aanreiken, overhandigen
hand-bag	tasje, handtasje, reticule
handbag	tasje, reticule, handtasje
handbook	gidsboek, vademecum, gids, reisgids
handful	handjevol, handvol
handicraft	ambacht, beroep, handwerk
handiwork	handwerk
handkerchief	zakdoek
handle	oor, kruk, handvat, hengsel, klink
handlebars	roer, stuur
handshake	handdruk, hand
handsome	fijn, schoon, net, fraai, knap, mooi
handy	gemakkelijk, doelmatig, geschikt
hang	hangen
hang-glider	hang-glider
Hannibal	Hannibal
Hanoi	Hanoi
Hanover	Hannover
Hanse	Hanze
happen	toegaan, voortgang hebben, gebeuren
happiness	geluk
happy	gelukkig
harbor	haven
harbour	haven
hard	hard
hard-worked	afgezaagd
Hardegarijp	Hardegarijp
harden	harden, temperen, stalen
hardly	amper, nauwelijks, kwalijk
hardness	stugheid, hardheid
hardworking	naarstig, ijverig, vlijtig, nijver
hare	haas
harem	harem
haricot	boon, prinsesseboon, snijboon
Harlem	Haarlem
harm	kwetsen, letsel toebrengen
harmful	schadelijk
harmonica	harmonika, mondharmonika, accordeon
harmonious	eendrachtig, harmonisch
harmonize	harmoniëren, bijeenpassen
harmony	samenklank, eendracht, harmonie
harness	span
harp	harp
harrow	eggen
harsh	beestachtig, bruut, ruw, dierlijk
harshness	hardvochtigheid, hardheid
harvest	oogst
hashish	hasjiesj, hasj
haste	haast, haastigheid, ijl
hastily	haastig, inderhaast, gehaast
hat	hoed
hate	haten
haul	trekken
haunt	spoken
Havana	Havanna
have	erop nahouden, hebben
Hawaii	Hawaii
Hawaiian	Hawaiiaans
hawk	havik
hay	hooi
haystack	hooiberg, hooimijt, opper
hazard	toevalligheid, toeval
hazardous	riskant, bedenkelijk, gewaagd
haze	haarkloven, bedillen
hazelnut	hazelnoot
he	hij, hem
head	geleiden, de weg wijzen, leiden
headache	hoofdpijn
header	hoofd, rubriek
heading	titel, kop, onderschrift, graad
headlamp	koplamp
headlight	lichtbak, reflector, koplamp
headmaster	hoofdonderwijzer, hoofd der school
headquarters	hoofdkwartier
heal	genezen, beter maken, helen
health	gezondheid
healthy	gezond, fit, valide
heap	ophopen, opeenhopen, accumuleren
hear	verstaan, horen, vernemen
hearing	gehoor
Hearrenfean	Heerenveen
hearsay	befaamdheid, gerucht, mare, faam
heart	hart
heartburn	maagbrand, maagzuur, zuur
hearth	open haard, haard, haardstede
hearty	hartelijk, innig
heat	gloed, vuur
heater	verwarming, kachel
heath	heideveld, heide
heather	dopheide, dophei
heating	verwarming
heaven	lucht, hemel
heavenly	hemels, hemel-
heavy	drukkend, zwaar
Hebrew	Hebreeuws, joods
Hebrides	Hebriden
Hecate	Hecate
hectolitre	mud, hectoliter
Hector	Hector
hedge	haag, heg, steg
heel	hiel
Heerenveen	Heerenveen
height	hoogte
heighten	verergeren, aandikken
Helen	Helena
helix	schroef, propeller, schroefdraad
hell	hel
Hellas	Hellas
hellebore	kerstroos, nieskruid
Hellenian	Helleens
Hellenic	Helleens
hello	hallo
hello?	hallo?
helm	stuur, roer
helmet	helm
help	assisteren, bijstaan, helpen
helper	assistent, hulp, famulus, helper
helpful	behulpzaam, hulpvaardig
helpless	waar niet aan te doen valt, hulpeloos
Helsinki	Helsinki
Helvetia	Helvetië
Helvetian	Helvetiër
hemisphere	hemisfeer, halfrond
hemorrhoid	aambei
hen	kippevlees, kip
hence	hiervandaan, vanhier
Henegovia	Henegouwen
hepatitis	hepatitis
her	haar, hun, zijn
Hera	Hera
Heracles	Hercules
herald	uitbazuinen
Hercules	Hercules
herd	kudde, roedel
here	hier, hierheen
heredity	erfelijkheid, overerfelijkheid
heresy	ketterij
heretic	ketter
heretical	ketters
herewith	hierbij
Hermes	Hermes
hermit	heremiet, kluizenaar
hero	heros, held
heroic	heldhaftig, heroïsch
heroin	heroïne
heroine	heldin
heron	reiger
herpes	herpes
herring	haring, zeebanket
hers	het hare, de hare
herself	zelf, vanzelf
hesitant	aarzelend
hesitate	aarzelen, schoorvoeten, dubben
hesitation	geweifel, aarzeling, hapering
Hesperus	Hesperus
Hestia	Hestia
hexadecimal	hexadecimaal, zestientallig
hey	hé, hallo, zeg, hé daar
hibiscus	hibiscus
hiccough	hikken
hiccup	hikken
hidden	verdekt, verborgen, clandestien
hide	vel, huid, dierevel, vacht, pels
hide-and-seek	verstoppertje
hideous	afgrijselijk, afschuwelijk
high	hoog, verheven
high-flown	buitennissig
high-handedness	onbescheidenheid
Highlander	Hooglander
highway	verkeersweg, grote weg
hill	aanaarden
hillside	glooiing, helling
Hilversum	Hilversum
him	hij, hem
Himalayas	Himalaya
himself	vanzelf, zelf
hind	achterste
hinder	belemmeren, doorkruisen, beletten
hindmost	achterste
Hindoo	hindoeïstisch
Hindu	hindoeïstisch
hinge	scharnier
hinny	muilezel
hint	zinspelen
hinterland	achterland
hip	heup
hippo	nijlpaard
Hippocrates	Hippocrates
hippopotamus	nijlpaard
hire	aannemen, aanwerven, huren
his	het zijne, de zijne
Hispaniola	Hispaniola
hiss	sissen, fluiten
historian	kroniekschrijver, chroniqueur
history	geschiedenis, historie, verhaal
hit	slaan, kloppen, houwen, klappen
hither	hierheen, hier
hoarse	schor, hees, rauw
hoax	bedotten, beduvelen, beetnemen
hobby	hobby
hock	Rijnwijn
hockey	hockey
hod	mortelbak
hoe	schoffel
hoist	hijsen, ophijsen
holder	schede, foedraal, houder
hole	groef, gracht, kuil, groeve, greppel
holiday	snipperdag, vakantiedag, rustdag
Holland	Holland
Hollander	Hollander
hollow	hol, ingevallen
holly	hulst
holy	gewijd, heilig, sacraal, geheiligd
homage	hulde, eed van trouw, eerbetoon
home	huiswaarts, naar huis
Homer	Homerus
homesickness	heimwee
homosexual	flikker, homofiel, homo
homy	huiselijk, gezellig
Honduran	Hondurees
Honduras	Honduras
honest	eerlijk, eerzaam, degelijk
honey	honing
honeymoon	huwelijksweken
Hongkong	Hongkong, Hong Kong
honor	vereren, huldigen, eren
honorary	ere-, weledel, weledelgeboren
honour	huldigen, vereren, eren
hood	straatschuimer, apache
hoodlum	gangster
hoof	hoef
hook	haakje, slot, spang, agraaf
hooker	prostituée, lichtekooi, hoer
hooter	kuif, toeter, claxon
hop	hinkelen
hope	hopen
hopefully	hopelijk
horde	horde, bende
horizon	kim, horizon, gezichtseinder
horizontal	horizontaal, waterpas, platliggend
horn	hoorn
horoscope	horoscoop
horrible	afgrijselijk
horror	gruwel, gruweldaad, verschrikking
horse	paard, ros
horse-fly	daas, brems, paardehorzel
horse-radish	mierikswortel, mierik
horsefly	brems, daas, paardehorzel
horsepower	paardekracht
horseradish	mierikswortel, mierik
horseshoe	hoefijzer
Horus	Horus
hospitable	gastvrij, herbergzaam
hospital	hospitaal, gasthuis, ziekenhuis
hospitality	gastvrijheid
host	gastheer
hostage	gijzelaar, garant
hostel	logement, herberg
hostile	vijandelijk, vijandig
hot	snikheet, smoorheet, gloeiend, heet
hot-headed	heethoofdig
hotel	hotel
hour	uur
houri	houri, hoeri
house	geslacht, pand, huis
house-	huis-
housefly	vlieg
housekeeper	huishoudster
housewife	huisvrouw, vrouw des huizes
hover	zweven
how	hoe
how?	op welke manier?, hoe?
however	echter, maar, niettemin, toch
howl	brullen, huilen
hub	bus, naaf
hub-cap	wieldop, naafdop
hue	tint
hug	knuffelen
huge	gigantisch, reusachtig
hull	scheepsromp, bodem, romp, casco
hum	snorren, gonzen, razen, brommen
human	menselijk
humane	menselijk, humaan
humanist	humanist
humble	nederig, onderdanig, deemoedig
humid	vochtig
humility	ootmoed, deemoed, nederigheid
hummingbird	kolibrie
humor	humeur, humor, gemoedsgesteldheid
humorous	humoristisch
humour	humor, gemoedsgesteldheid, humeur
humourous	humoristisch
hump	bochel, bult
humus	teelaarde, humus
hunch-backed	gebocheld
hunchback	gebochelde, bultenaar
hundred	honderd
Hungarian	Hongaars
Hungary	Hongarije
hunger	honger
hungry	hongerig
hunt	bejagen, jagen, jacht maken op
hunter	jager
Hunze	Hunze, Oostermoersevaart
Hurdegaryp	Hardegarijp
hurdy-gurdy	pierement, draaiorgel
hurray	hoera
hurricane	orkaan
hurried	haastig, gehaast
hurriedly	haastig, inderhaast, gehaast
hurry	spoed maken, haast maken, voortmaken
hurt	pijn doen, zeer doen
husband	gemaal, eega, echtgenoot, man
husk	schil, dop, schors, schaal
hut	hut, stulp
hyaena	hyena
Hydra	Hydra
hydrophobia	hondsdolheid, waterschuwheid
hyena	hyena
hygiene	hygiëne
hygienic	sanitair, hygiënisch
hymn	kerkgezang, hymne
Hypnos	Hypnos
hypnosis	hypnose
hypnotist	hypnotiseur
hypnotize	biologeren, hypnotiseren
hypocrite	veinzer, huichelaar, hypocriet
hypocritical	gehuicheld, geveinsd, huichelachtig
hypothesis	hypothese, onderstelling
hypothesize	veronderstellen
hypothetical	hypothetisch
hysteria	hysterie
hysterical	hysterisch
I	mij, ik, me
I.D.	legitimatie, legitimatiebewijs
I.Q.	intelligentiequotiënt, IQ
Iberian	Iberisch
ice	ijsje, ijsco, ijs, consumptie-ijs
iceberg	ijsberg
icecream	ijsco, ijs, consumptie-ijs, ijsje
Iceland	IJsland
Icelander	IJslander
Icelandic	IJslands
icing	glacé
icon	pictogram
icy	ijzig, ijskoud, ijs-
ID	legitimatiebewijs, legitimatie
Idaard	Idaard
Idaerd	Idaard
idea	idee, benul, begrip, denkbeeld
ideal	ideaal
idealist	idealist
identical	identiek
identify	identificeren, vereenzelvigen
identity	identiteit
ideology	ideologie
idiocy	idiotie, idiotisme
idiom	idioom, taaleigen
idiot	idioot
idiotic	idioot
idol	afgodsbeeld
idolator	afgodendienaar, heiden, paganist
idolatry	afgoderij, afgodendienst
idyll	idylle
if	indien, wanneer, als, ingeval
ignition	ontsteking, ontbranding
ignore	negeren, onder tafel schuiven
Iliad	Ilias
ill	ziek, naar
ill-fated	fataal, funest, noodlottig
illiterate	ongeletterd, analfabetisch
illness	ziekte, kwaal, aandoening
illuminate	illumineren, verlichten
illusion	drogbeeld, begoocheling, illusie
illustrate	veraanschouwelijken, illustreren
illustration	illustratie, verluchting
im-	im-, in-, on-
image	afbeelding, prent, plaat
imagination	inbeelding, verbeelding
imagine	bedenken, zich verbeelden
Imhotep	Imhotep
imitate	imiteren, nabootsen, nadoen
imitation	navolging, nabootsing, imitatie
immaterial	onverschillig, lauw
immediate	ogenblikkelijk, prompt
immediately	dadelijk, onmiddellijk
immense	gigantisch, enorm, geweldig
immerse	onderdompelen, indompelen
immigrate	immigreren
immune	immuun, onvatbaar, resistent
imp	aardmannetje, kobold, kabouter
impale	spietsen
impartial	neutraal, onpartijdig, afzijdig
impel	stuwen
impenetrable	ondoordringbaar
imperialism	imperialisme
imperialist	imperialist
impertinence	hondsheid, vrijpostigheid, brutaliteit
impertinent	brutaal, onbeschaamd, vrijpostig
impetus	onstuimigheid, vuur, heftigheid
implicate	verwarren, betrekken, verstrikken
implore	afsmeken
imply	insluiten, impliceren
import	importeren, invoeren
important	erg, ernstig, belangrijk, voornaam
impose	opdringen, forceren
imposing	imponerend, indrukwekkend
impossible	onbestaanbaar, uitgesloten, onmogelijk
impossibly	onmogelijk, met geen mogelijkheid
imposter	charlatan, kwakzalver, bedrieger
impotent	impotent
impress	indruk maken op, imponeren
impressable	ontvankelijk, receptief
impressible	receptief, gevoelig, ontvankelijk
impression	effect, indruk
impressionism	impressionisme
impressionist	impressionist
imprint	afdruk
imprison	gevangen zetten, opsluiten
improve	verbeteren, veredelen
impulse	aandrift, drang, impuls, aandrang
impulsive	luchtig, luchthartig
imputation	aantijging
in	per, in, te, binnen
in-	im-, on-, in-
inaugural	inaugureel
inaugurate	inaugureren
inauguration	inauguratie, inwijding
inborn	aangeboren, ingeboren
inbred	ingeboren, aangeboren
incandescent	witgloeiend
incarnation	incarnatie, vleeswording
incendiary	brandstichtend
incense	wierook
incest	bloedschande, incest
inch	duim als lengtemaat
incidental	minder belangrijk, ver, bij-, zij-
incinerate	verbranden, verassen
incite	ophitsen, agiteren, opstoken, opruien
incitement	aansporing
inclination	aanvechting, lust, zin, neiging
incline	geneigd zijn tot, geneigd zijn, neigen
inclined	genegen, geneigd, gezind
include	bevatten, inhouden, behelzen
including	inclusief, inbegrepen, incluis
inclusive	inclusief
inclusively	incluis, inclusief, inbegrepen
income	inkomen, ontvangst, opbrengst
incomplete	incompleet, onvolledig
inconceivable	ondoorgrondelijk, onbegrijpelijk
inconsistent	inconsequent
inconsonant	disharmonisch
inconvenient	moeilijk, lastig, slim
incorrect	verkeerd, onjuist, fout, mis
increase	opdrijven, verheffen, ophogen
increasingly	meer en meer, in toenemende mate
incredible	ongelofelijk, onaannemelijk
incubate	broeden op, koesteren, broeden
incubus	angstdroom, nachtduivel, incubus
indecisive	wankel, onzeker, besluiteloos
indeed	inderdaad, feitelijk, metterdaad
indent	inspringen
independant	zelfstandig, onafhankelijk
indescribably	onbeschrijflijk
index	indexeren
India	India
Indian	Indisch, Indiaas
indicate	aangeven, aanwijzen, aanduiden
indication	voorbode, voorteken, teken
indicative	indicatief, aantonende wijs
indictment	aanklacht, beschuldiging
indifference	flegma
indifferent	lauw, onverschillig
indigestion	slechte spijsvertering, indigestie
indignant	verontwaardigd
indispensable	onontbeerlijk, onmisbaar
indistinct	onduidelijk, troebel, vaag, duister
individual	hoofdelijk, individueel
Indo-China	Achter-Indië, Indo-China
Indo-European	Indo-europees
Indo-Germanic	Indogermaans
Indonesia	Indonesië
Indonesian	Indisch, Indonesisch
Indra	Indra
induce	besluiten, afleiden, concluderen
inducement	aanleiding
indulge	ontzien, sparen
indulgence	aflaat
Indus	Indus
industrial	industrie-, industrieel
industrialist	industrieel
industrious	naarstig, vlijtig, nijver, ijverig
industry	vlijt, naarstigheid, ijver
inert	bewegingloos, traag, energieloos
inexpensive	goedkoop
inexperienced	onervaren, groen
inexpressibly	onuitsprekelijk
infant	kind
infantry	voetvolk, infanterie
infect	infecteren, besmetten, aansteken
infected	bederf veroorzakend, septisch
infection	infectie, besmetting
infectious	aanstekelijk, besmettelijk, verpestend
infer	besluiten, afleiden, concluderen
inference	conclusie, gevolgtrekking
inferior	minderwaardig
infernal	duivels, hels
infest	onveilig maken
infestation	plaag
infirm	verminkt, gebrekkig
inflammation	ontsteking
inflammatory	opruiend
inflate	opblazen
inflated	opgeschroefd
inflation	inflatie
influence	invloed hebben op, beïnvloeden
influenza	influenza, griep
inform	informeren, berichten, inlichten
information	informatie
infuse	aftrekken, laten trekken, zetten
ingenious	geniaal
Ingush	Ingoesj
Ingushia	Ingoesjië
inhabitant	ingezetene, bewoner, inwoner
inhale	inademen, ophalen
inherit	beërven, erven
inheritance	erfdeel, boedel, erfenis, erfstuk
inhibit	verhinderen, verhoeden, beletten
inhuman	onmenselijk
initial	initiaal, voorletter
initiate	de stoot geven tot
inject	injecteren, inspuiten
injection	inspuiting, spuitje, injectie
injunction	bevel
injure	bederven, beschadigen, havenen
injured	gewond
injury	wond, verwonding, blessure, kwetsuur
ink	inkt
ink-well	inktkoker, inktpot
inlet	fjord
inn	logement, herberg
innate	ingeboren
inner	intern, binnenlands, binnenste
innocence	onschuld, onbedorvenheid
innocent	onschuldig, onbedorven, onnozel
inoculate	inenten, oculeren, enten
inordinate	buitensporig, extreem, excessief
input	invoer
inquiry	enquête
inquiry-office	informatiebureau
inquisitive	nieuwsgierig, weetgierig
inquisitively	met nieuwsgierigheid, nieuwsgierig
insane	gek, dolzinnig, krankzinnig, dol
insatiable	onlesbaar
inscription	inscriptie
insect	insekt
insert	insteken, steken, indoen
inside	per, te, in, binnen
insidious	arglistig
insignia	insigne, wapen, blazoen
insignificant	onbeduidend, beuzelachtig, luizig
insinuate	insinueren
insist	aandringen
insistence	aandrang
inspect	inspectie houden, inspecteren
inspection	schouw, schouwing, inspectie
inspector	inspecteur
inspiration	ingeving
inspire	inspireren, bezielen, inboezemen
inspiring	bezielend
install	aanleggen, fitten, installeren
instalment	afbetalingstermijn, annuïteit
instant	moment, oogwenk, ogenblik, tel
instantly	onmiddellijk, dadelijk
instead	in plaats daarvan
instigate	aansporen, aanvuren, aanwakkeren
instinct	instinct, aandrift
institute	gesticht, instituut, inrichting
institution	instelling
instruct	instrueren
instruction	aanwijzing, consigne, instructie
instructor	onderwijzer, instructeur, leraar
instrument	instrument, werktuig
insubordinate	opstandig, oproerig
insubstantial	licht
insulate	afzonderen, isoleren
insulation	isolatie, isolering
insulator	isolator
insult	krenken, beledigen, affronteren
insurance	verzekering, assurantie
insure	assureren, veilig stellen, verzekeren
integer	heel, geheel
integral	onaangetast, ongeschonden, integraal
intellect	verstand, intellect, geest
intellectual	intellectueel, verstandelijk
intelligence	bevattingsvermogen, intelligentie
intelligent	bevattelijk, knap, intelligent
intend	beogen, bedoelen, mikken op, mikken
intense	sterk, intensief, intens, fel
intensive	sterk, fel, intens, intensief
intention	strekking, plan, doel, bedoeling
intentional	moedwillig, bedoeld, opzettelijk
inter	ter aarde bestellen, begraven
intercede	voorspreken
interchange	ruilen, wisselen, inruilen
interest	interesseren, belang inboezemen
interested	geïnteresseerd, belangstellend
interesting	belangwekkend, interessant
interface	interface
interference	storing
interior	binnenste, inwendige
interjection	tussenwerpsel
intermission	rust, pauze
intermittent	intermitterend, hortend
internal	binnenste, intern, binnenlands
international	internationaal
interpret	uitleggen, duiden, interpreteren
interpretation	interpretatie, vertolking, uitlegging
interpreter	interpreter
interpunction	interpunctie, punctuatie
interrogate	ondervragen, een verhoor afnemen
interrupt	onderbreken, interrumperen, schorsen
interruption	onderbreking, schorsing, interruptie
interval	interval, tussenruimte
intervene	interveniëren, ingrijpen
interview	interviewen
intestine	darm
intestines	ingewanden
intimate	intiem, innig, gezellig, knus
into	in, te, per, binnen
intone	inzetten, een lied aanheffen
intoxicated	zat, dronken, dol, beschonken
intrepid	brutaal, gedurfd, stout, stoutmoedig
intrigue	bekonkelen, intrigeren, konkelen
introduce	indienen, uitvoeren, presenteren
introduction	introductie, inleiding
intrude	zich indringen, zich opdringen
invade	binnenvallen, binnenrukken
invasion	inval, invasie
invent	uitdenken, bekokstoven, bedenken
invention	uitvinding
inventor	uitvinder
inventory	inventaris, boedel
investigate	exploreren, nagaan, onderzoeken
investigation	keuring, examen, onderzoek
invincible	onoverwinnelijk, onbedwingbaar
invitation	uitnodiging, invitatie
invite	inviteren, vragen, uitnodigen, noden
invoice	factureren, declareren
invoke	aanroepen
inwards	naar binnen, binnenwaarts
Io	Io
iodine	jodium
Ionian	Jonisch
iota	jota
Irak	Irak
Iraki	Iraaks
Iran	Iran, Perzië
Iranian	Iraans
Iraq	Irak
Iraqi	Iraaks
Iraquian	Iraaks
Ireland	Ierland
Irene	Irene
Iris	Iris
Irish	Iers
Irishman	Ier
Iriswoman	Ierse
Irnsum	Irnsum
iron	ijzeren
ironic	ironisch
irony	ironie
irresistible	onweerstaanbaar
irrigate	bevloeien, gieten, begieten, sproeien
Ishtar	Isjtar
Isis	Isis
Islam	islam, mohammedanisme
Islamic	islamitisch
island	eiland
isolate	isoleren, afzonderen
isolated	geïsoleerd, alleenstaand
isolation	isolatie, isolering
Israel	Israel, Israël
Israeli	Israelisch, Israëlisch
Israelian	Israëlisch, Israelisch
Israelite	Israelitisch
Israelitish	Israelitisch
Issel	IJssel
issue	uitgeven, emitteren
Istanbul	Istanboel
it	het
Italian	Italiaans
Italy	Italië
itch	kriebelen, krieuwelen, jeuken
item	deel, jaartelling, deeltje, item
Ithaca	Ithaca
its	zijn, hun, haar
itself	vanzelf, zelf
ivory	ivoren, ivoorkleurig
ivy	klimop
jack	vijzel, dommekracht, krik
jackal	jakhals
jacket	jasje, colbert, buis
Jacob	Jakob
jade	afjakkeren, afbeulen, afmatten
jaguaro	jaguar
jail	gevangenis, nor, kerker
jam	marmelade, moes, jam
Jamaica	Jamaica
January	januari, louwmaand
Janus	Janus
Jap	Jap
Japan	Japan
Japanese	Japans
jargon	jargon, taaltje
Jari	Jari
Jason	Jason
jaunty	keurig, monter
Java	Java
Javan	Javaans
Javanese	Javaans
jaw	kaak, kakement
jawbone	kakement, kaak
jaws	muil, bek
jay	Vlaamse gaai, gaai
jazz	jazz
jealous	afgunstig, jaloers, ijverzuchtig
jealousy	naijver, jaloezie
Jehovah	Jehova
Jericho	Jericho
jerk	schokken
Jersey	Jersey
Jerusalem	Jeruzalem
jest	boerten, gekscheren, schertsen
jester	hansworst, harlekijn, clown
Jesus	Jezus
Jew	Hebreeër, jood
jewel	edelgesteente, edelsteen, steen
jeweller	juwelier
Jewish	Hebreeuws, joods
Jibuti	Djibouti
jingle	klingelen, rinkelen, kletteren
Jirnsum	Irnsum
job	emplooi, karwei, werk, arbeid
job-	aangenomen
jocular	guitig, snaaks
jog	een duw geven, toestoten, aanstoten
Johannesburg	Johannesburg
join	zich aansluiten, lid worden, toetreden
joining	aansluiting
joint	lid, geleding, gelid, knoop, gewricht
joke	mop, pots, grol, kwinkslag, grap
jolt	schokken
Jordan	Jordanië
Joseph	Jozef
jot	jota
journal	courant, dagblad, krant
journalist	journaliste
journey	tocht, trip, reis, toer
Jove	Jupiter, Jupijn
joy	blijdschap
joystick	stuurtoestel, stuur
jubilant	jubel-
jubilation	gejubel
jubilee	jubileum-
Judaism	jodendom
judge	berechten, oordelen, beoordelen
judgment	oordeel, vonnis, gericht, judicium
jug	kruik, kan
juggle	jongleren
juggler	jongleur
juice	sap
July	juli, hooimaand
jump	springen
junction	aansluiting
June	zomermaand, juni
Juneau	Juneau
jungle	oerwoud, jungle, rimboe
junior	aankomend, beginnend
Juno	Juno
junto	pal, troep, kongsi, kliek
Jupiter	Jupiter
Jura	Jura
Jurassic	Jura
jurisprudence	recht
jurist	jurist
jury	jury
just	billijk, fair, rechtvaardig
justice	gerechtigheid
Justice	Justitia
justice	billijkheid
Kabul	Kaboel
kangaroo	kangoeroe
Karelia	Karelië
karma	karma
Kashmir	Kasjmir
Katar	Katar
Kattegat	Kattegat
Kazak	Kazachstaans
Kazakh	Kazachstaans
Kazakhstan	Kazachstan
keel	kiel
keen	kras, rap, levendig, kwiek, druk
keep	blijven
keepsake	aandenken, gedenkschrift
Kenya	Kenia
Kenyan	Kenyaans, Keniaans
Kerguelen	Kerguelen
kernel	pit, kern
kerosene	lampolie
kettle	ketel
key	toonschaal, toonladder, scala
keyboard	toetsenbord, klavier
Kharkov	Charkov, Harkov
Khartoum	Chartoem
Khartum	Chartoem
kibbutz	kibboets
kick	schoppen, trappen
kid	een geintje maken
kidney	nier
Kieff	Kiëv
Kiev	Kiëv
kill	ombrengen, doodmaken, doden
kiln	oven, kachel
kilo	kilo, kilogram
kilometer	kilometer
kilometre	kilometer
kilt	kilt, Schotse rok
kimono	kimono
kind	vriendelijk, voorkomend
kindle	aansteken, doen ontbranden, aanmaken
kindness	voorkomendheid, liefheid
king	dam, lady, jonkvrouw, vrouw
kingdom	koninkrijk
kingfisher	ijsvogel
Kirghizia	Kirgizië
kirk	bedehuis, kerk, kerkgebouw
kiss	zoenen, kussen
kitchen	keuken, kookgelegenheid
kitten	katje
Kleve	Kleef
knapsack	knapzak, ransel
knead	kneden
knee	knie
kneel	knielen
knife	mes
knight	ridder, paard in schaakspel, paard
knit	breien
knob	heft, hals, handvat, gevest, knop
knock	slaan, klappen, kloppen, opvallen
knot	knopen, een knoop leggen
know	kennen, bekend zijn met
knowledge	bekendheid, kennis, kunde
Koran	Koran
Korea	Korea
Korean	Koreaans
Kosovo	Kosovo
Kremlin	Kremlin
Krishna	Krisjna
Kuinder	Tjonger, Kuinder
Kurd	Koerd
Kurdish	Koerdisch
Kurdistan	Koerdistan
Kuwait	Koeweit
Kyrgyz	Kirgizisch
label	label, etiket
laboratory	laboratorium
laborer	werkkracht, arbeider, werker, werkman
labour	ter wereld brengen, bevallen
labour-union	vakvereniging, syndicaat, vakbond
labourer	werkkracht, werker, werkman, arbeider
Laccadives	Laccadiven
lace	kant
lack	missen, ontberen, derven
lackey	herenknecht, lakei
lacquer	verlakken, lakken
ladder	ladder
lady	dame
ladybug	lieveheersbeestje
ladylike	keurig
lagoon	lagune, kustmeer
lake	waterplas, plas, meer
lamb	lamsvlees
lame	mank, kreupel, hinkend
lament	weeklagen, steen en been klagen
lamp	lamp
lamp-shade	kap, lampekap
land	aan land gaan, landen
landing	daling, landing
landing-stage	landingsplaats, steiger, aanlegplaats
landmark	mijlpaal
landscape	landschap
landslide	aardverschuiving
lane	steeg
language	taal
lanky	rijzig, lang, groot
lantern	lantaarn
Lao	Laotiaanse taal, Laotiaans
Laos	Laos
Laotian	Laotiaans
lap	klapperen, kabbelen, plassen, klotsen
Lapland	Lapland
Laplander	Lap, Laplander
Lapp	Laplands
Lappish	Laplands
lapse	terugvallen
lapsed	gammel, aftands, bouwvallig
larch	lorkeboom, lariks, lork
larder	provisiekast
large	groot
lark	leeuwerik
larva	larve
laryngitis	keelontsteking
larynx	strottehoofd
lass	meisje, meid
last	voorgaand, voorafgaand, verleden
lasting	aanhoudend, blijvend
late	laat, vergevorderd
lately	de laatste tijd, recentelijk
later	later
latex	latex
lath	lat
lathe	draaischijf, draaibank
lather	zeepsop, sop
Latin	Latijns
latrine	latrine
Latvia	Letland
Latvian	Lets
laud	roemen, loven, verheerlijken, prijzen
laugh	lachen
laughter	gelach, hilariteit, lachbui
launch	uitschrijven, lanceren, ontketenen
laundress	wasvrouw
laundry	wasserij
laurel	laurier, lauwer
lava	lava-
law	recht
lawn	perk, grasveld, grasmat, gazon
lawsuit	gerechtszaak, proces, geding
lawyer	verdediger, advocaat, pleitbezorger
laxative	laxans, laxeermiddel
lay	neerleggen, leggen, vlijen
lay-by	parkeerplaats, parkeerterrein
layer	aardlaag
layman	leek, niet-ingewijde
laziness	luiheid
lazy	lui
lead	geleiden, leiden, de weg wijzen
leader	gebieder, chef, aanvoerder, baas
leading	leidend, toonaangevend, toongevend
leaf	vel, blad
leaflet	brochure, paperback, ingenaaid boek
league	bond, liga, verbond
lean	steunen, schragen, stutten
leap	springen
leap-year	schrikkeljaar
learn	aanleren, leren
learned	ontwikkeld, knap, geleerd
learnt	aangeleerd
lease	pachten, in pacht hebben
least	minst
leasurely	op zijn gemak, langzaam, zachtjes
leather	lederen, taai, leerachtig, leren
leave	op reis gaan, afreizen
leaven	gist
leaving-certificate	einddiploma
Lebanese	Libanees
Lebanon	Libanongebergte, Libanon
lectern	lessenaar, lezenaar
lector	lector
lecture	college geven
lecturer	lector
Leda	Leda
leech	bloedzuiger
left	links, linker-
leg	been
legal	gewettigd, wettelijk, wettig, legaal
legation	legatie
legend	volksoverlevering, legende
legendary	legendarisch
legible	leesbaar
legion	legioen
legitimize	echten, legitimeren
Leiden	Leiden
leisurely	kalm, op zijn gemak, rustig
leitmotif	Leitmotiv
leitmotiv	Leitmotiv
lemon	citroen
lemonade	limonade
lend	lenen, voorschieten, uitlenen
length	lengte, langdurigheid
lengthen	uitleggen, doortrekken, rekken
lengthwise	in de lengte, daarlangs
leniency	zachtaardigheid
lenient	goedertieren, schappelijk, lankmoedig
lens	lens
lentil	linze
leopard	luipaard, panter
leper	lepralijder, leproos, melaatse
leprosy	melaatsheid, lepra
Lesotho	Lesotho
less	minder, min
lessen	inkorten, verminderen
lesson	les
let	laten schieten, laten begaan, laten
lethargy	doffe onverschilligheid, lethargie
Lethe	Lethe
Lett	Let
letter	zendbrief, epistel, brief
letterbox	bus, brievenbus
Lettish	Lets
lettuce	salade, kropsla, latuw, sla
Levant	Levant
Levantine	Levantijns
level	aanleggen, aan de schouder brengen
level-crossing	spoorwegovergang, overweg
lever	beuren, heffen, oprichten, ophalen
Levite	Leviet
Leyden	Leiden
Lias	Lias
liberal	liberaal, vrijzinnig
liberate	bevrijden
Liberia	Liberia
Liberian	Liberiaans
library	bibliotheek, boekerij
Libya	Libië
Libyan	Libisch
licence	licentie, vergunning
lick	likken
lid	bedekking, kaft, deksel, omslag
lie	liggen
Liechtenstein	Liechtenstein
Liège	Luik
lieutenant	luitenant
life	hachje, leven
life-belt	reddingsgordel
life-boat	reddingsboot
lifebelt	reddingsgordel
lifeless	lusteloos, saai
lift	opgraven, rooien
ligature	toebinden, afbinden
light	aansteken, doen ontbranden, aanmaken
light-switch	lichtschakelaar, lichtknop
lighter	aansteker, vuurmaker
lighthouse	vuurtoren, lichttoren, vuurbaak
lightly	zwak, lichtjes, zwakjes, licht
lightning	bliksem, schicht, flits, hemelvuur
likable	waard om van te houden
like	hoe, bij wijze van, voor, als, tot
likely	waarschijnlijk
lilac	sering
lily	lelie
limb	lid, lidmaat
Limbourg	Limburg
Limburg	Limburg
lime	kalk
lime-tree	linde, lindeboom
limit	beperken, begrenzen, beknotten
limited	beperkt, begrensd, eindig
limp	kreupel lopen, hinken, mank lopen
linden-tree	lindeboom, linde
line	vislijn, snoer, sim, hengelsnoer
lineage	komaf, afstamming, afkomst
linen	linnen
lineseed-oil	lijnolie
linguist	taalkundige, linguïst, taalgeleerde
linguistic	taal-, taalkundig
lining	voering
link	monteren, zetten
linker	linker
linoleum	vloerzeil, linoleum
lion	leeuw
lip	lip
liqueur	likeur
liquid	vloeistof
liquidate	afwikkelen, liquideren, opheffen
liquor	alcohol, drank, alcoholische drank
Lisbon	Lissabon
lisp	lispelen
list	uitlisten, een lijst maken
listen	aanhoren, beluisteren, luisteren
listener	luisteraar, toehoorder
litany	litanie
liter	liter
literal	woordelijk, letterlijk
literary	letterkundig, litterair, literair
literature	litteratuur, literatuur, letterkunde
Lithuania	Litouwen
Lithuanian	Litouws
litigate	procederen
litre	liter
little	gering, karig, min, luttel, klein
liturgy	liturgie
live	resideren, gevestigd zijn, huizen
lively	snedig, geestig, gevat, ad rem
liver	lever
livestock	vee, kudde, levende have, veestapel
living-room	woonkamer, zitkamer, huiskamer
Livonia	Lijfland
Livonian	Lijflands
load	laden
loaf	mik, brood
loan	lenen
loathe	een afschuw hebben van, verafschuwen
lobster	langoest, pantserkreeft, kreeft
local	plaatselijk, lokaal
locate	situeren, leggen, plaatsen
location	plaats, oord, lokaliteit, ruimte
loch	fjord
lock	slot
locked	op slot, afgesloten
locksmith	slotenmaker
locomotive	motorisch
locust	sprinkhaan
Lofoten	Lofoten
lofty	hoog, verheven
logic	logica
logical	logisch
loin	kruis, lende
London	Londen
lonely	eenzaam
long	lang
longing	verlangend, smachtend
longitude	lengte (geo.), lengte
look	het uiterlijk hebben van, er uitzien
loom	weefgetouw
loop	maas, breisteek, steek, strik
loose	mul, rul
loosely	losjes
Looz	Borgloon
lord	lord
Lorelei	Lorelei
Lorraine	Lotharingen
lorry	vrachtwagen, truck, vrachtauto
lose	verbeuren, opgeven, kwijtraken
loss	nadeel, deficit, schade, strop
lost	verloren, kwijt, vervlogen
lot	kavel, perceel
Lothringen	Lotharingen
lottery	loterij, verloting
lotus	lotus, rolklaver
loud	hard, luid
loudly	luid, hardop
lounge	zaal, salon
louse	luis
Louvain	Leuven
lovable	beminnenswaardig, beminnelijk, lief
love	beminnen, houden van, liefhebben
lovely	behaaglijk, genoeglijk
lover	vriendin, vrijster, geliefde, minnares
low	laag
lower	verlagen, afdraaien
loyal	getrouw, trouw, loyaal, trouwhartig
LP	LP, langspeelplaat
LPG	LPG, L.P.G.
Lucifer	Lucifer
luck	bof, mazzel, geluk, buitenkansje
ludicrous	belachelijk
luggage	bagage
luggage-van	bagagewagen
lukewarm	zoel, lauw
lull	wiegen
lullaby	wiegelied, slaaplied
lump	prop, klont, klomp, bal, kluit, dot
lunar	maan-, lunair
lunatic	bezetene, gek, krankzinnige
lunch	twaalfuurtje, lunch
lung	long
lungwort	longkruid
lure	lokken
lurid	fel, doordringend, bijtend, guur
lust	passie, roes, lust, hartstocht
lute	luit
Luxembourg	Luxemburg
Luxembourger	Luxemburger
Luxemburg	Luxemburg
Luxemburger	Luxemburger
Luxor	Luxor
luxurious	weelderig, luxueus
luxury	weeldeartikel, luxeartikel
lyceum	lyceum
Lycia	Lycië
Lycian	Lycische
Lydia	Lydië
Lydian	Lydisch
Lyra	Lier
lyric	tekst
Maastricht	Maastricht
macabre	griezelig, eng
Macao	Macao
macaroni	macaroni
Macau	Macau
Maccabees	Makkabeeën
Macedonia	Macedonië
Macedonian	Macedonisch
mach	mach
Machiavelli	Machiavelli
machine	machine
machinery	machinerieën
mackerel	makreel
mad	dolzinnig, dol, gek, krankzinnig
Madagascan	Madagaskisch
Madagascar	Madagascar
Madeira	Madeira
Madonna	Madonna
Madrid	Madrid
Maestricht	Maastricht
maestro	meester, grootmeester, maëstro
magazine	blad, krant
Magdalena	Magdalena
Magdalenian	Magdalenien
magic	toverkunst, magie
magical	magisch, toverachtig
magician	goochelaar
magnanimous	grootmoedig, edelmoedig
magnet	magneet
magnetic	magnetisch
magnetism	magnetisme
magnetize	magnetiseren
magnificent	overweldigend, grandioos, groots
Magog	Magog
Magyar	Magyaar
maid	dienstmeisje, dienares, meid
mail	post, posterijen
mailbox	bus, brievenbus
mailman	postbeambte, postbode
main	hoofd-, voornaamste
mainland	continent, werelddeel, vasteland
mainly	in het bijzonder, inzonderheid
maintain	vertogen, betogen, argumenteren
maize	mais, maïs
majestic	plechtstatig, statig, majestueus
majesty	statigheid, verhevenheid
major	majoor
Majorca	Majorca
majority	meerderheid, meerderjarigheid
make	maken, doen, bedrijven
make-up	schmink, blanketsel, make-up
making	fabricatie, aanmaak, fabricage
Malacca	Malakka
malaria	malaria
Malawi	Malawi
Malawian	Malawisch
Malay	Maleis
Malaysia	Maleisië
Malaysian	Maleisisch
Maldives	Malediven
Maldivian	Maledivisch
male	mannelijk
malfunction	uitvallen, haperen, stuk gaan
Mali	Mali
Malian	Malinees, Malisch
malicious	kwaadaardig, boosaardig, hatelijk
malign	schadelijk
Malines	Mechelen
Mallorca	Majorca
malt	mout
Malta	Malta
Maltese	Maltezer
mam	mam, mammie, mamma, ma
mammal	zoogdier
Mammon	Mammon
mammy	mammie, ma, mamma, mam
man	mens
manage	administreren, beheren, besturen
manageability	meegaandheid, volgzaamheid, gedweeheid
manageable	inschikkelijk, handelbaar
management	administratiekantoor
manager	bestuurder, beheerder, administrateur
Manchuria	Mantsjoerije
Manchurian	Mantsjoerijns
mandate	volmacht, mandaat, lastbrief
maneuver	manoeuvreren, rangeren
manger	drenkbak, eetbak, krib, bak, trog
mango	mango, manga
mango-tree	mangaboom, mangoboom
mangosteen	mangisboom
manicure	manicuren
manifacture	aanmaak, fabricage, fabricatie
manifest	laten blijken, manifesteren
Manila	Manilla
manipulate	omgaan met, manipuleren, hanteren
mankind	mensdom, mensheid
manner	trant, wijze, manier
manoeuvre	manoeuvreren, rangeren
manœuvre	rangeren, manoeuvreren
mansion	herenhuis
mantel	schoorsteenmantel
mantelpiece	schoorsteenmantel
mantle	mantel, jas
manufacture	fabriceren, aanmaken, maken
manure	mest
manuscript	handschrift, manuscript, kopij
many	menig, veel, vele
Maori	Maori-taal, Maori
map	landkaart, kaart
maple	esdoorn, aak, ahorn
marble	pilletje
March	lentemaand
march	tippelen
March	maart
march	lopen, marcheren
margarine	margarine
margin	kant, marge, rand
marguerite	margriet
marionette	marionet
mark	merken, tekenen
market	marktplein, markt, bazaar, marktplaats
marketplace	marktplaats, markt, marktplein
marmelade	jam, marmelade, moes
Marowine	Marowijne
marriage	huwelijk, echt, echtverbintenis
married	gehuwd, getrouwd
marry	in de echt verbinden, trouwen
Mars	Mars
marsh	broek, moer, moeras, drasland
Martian	Marsbewoner, Martiaan
martyr	bloedgetuige, martelaar
marvel	zich verbazen, zich verwonderen
Mary	Maria
masculine	mannelijk
mask	bemantelen, bewimpelen, maskeren
Mason	vrijmetselaar
mason	metselaar
masonic	vrijmetselaars-
masonry	metselwerk
masquerade	maskering
mass	drom, massa, hoop, menigte, boel
massacre	moordpartij, bloedbad
massage	masseren
massive	massief
mast	mast
master	onder de knie krijgen, meester worden
mat	schaakmat, mat
match	lucifer
match-make	koppelen
match-maker	koppelaarster
mate	paren
material	stoffelijk, materieel
materialise	materialiseren, verstoffelijken
materialize	verstoffelijken, materialiseren
mathematical	wiskundig, mathematisch
mathematician	mathematicus, wiskundige
mathematics	wiskunde, mathematica
matrimony	huwelijk, echtverbintenis, echt
matrix	gietvorm, matrix, matrijs
matron	intendante
matter	aangelegenheid, ding, affaire, zaak
Matterhorn	Matterhorn
mattress	matras
mature	belegen, bezonken, rijp
matzo	matse, paasbrood
Mauretanian	Mauretanisch, Moors
Mauritania	Mauretanië
Mauritanian	Mauretaniër, Moor, Moriaan
Mauritius	Mauritius
maw	afgrond, muil, opening, bek
maxim	sententie, zinspreuk, spreuk
maximum	maximum-, maximaal
may	mogen
May	bloeimaand, mei
Maya	Maya
maybe	misschien, mogelijkerwijs, mogelijk
mayor	burgemeester, burgervader
me	mij, me
meadow	grasland, weiland, beemd, weide, wei
meager	schraal, mager, sprietig
meal	bloem, meel
mealies	maïs, mais
mean	gemiddeld
meander	kronkelen, slingeren
meaning	doel, plan, bedoeling, strekking
meaningless	onbetekenend, onbeduidend
means	middel, werktuig
meanwhile	intussen, inmiddels, daarentegen
measles	mazelen
measure	meten
measured	plechtig, ceremonieel, afgemeten
measurement	afmeting, dimensie
meat	vlees
Mecca	Mekka
mechanic	mecanicien, werktuigkundige
mechanical	mechanisch, werktuiglijk
mechanics	mechanica, werktuigkunde
Mechlin	Mechelen
medal	penning, medaille
medical	helend, medicinaal, geneeskundig
medicine	medicijn, artsenij, geneesmiddel
Medina	Medina
meditate	peinzen, mediteren, nadenken
meditative	nadenkend
Mediterranean	Middellandse Zee
Medusa	Medusa
meekness	mildheid, zachtaardigheid
meet	samenkomen, bijeenkomen, vergaderen
meeting	vergadering, zitting
Mekong	Mekong
melancholy	weemoedig, droefgeestig, melancholiek
Melanesia	Melanesië
Melanesian	Melanesisch
mellowness	zachtheid, malsheid, weekheid
melodrama	melodrama
melodramatic	melodramatisch
melody	wijs, wijsje, deun, deuntje, melodie
melon	meloen
melt	wegsmelten, dooien, ontdooien
melting	dooi
member	lid, lidmaat, aanhanger
membership	lidmaatschap
memento	aandenken, gedenkschrift
memorable	gedenkwaardig, heuglijk
memorize	uit het hoofd leren, van buiten leren
memory	geheugen, heugenis, herinnering
menace	bedreigen, dreigen
mend	lappen, oplappen, boeten, flikken
mental	geestelijk, mentaal
mention	gewag maken van, noemen, vermelden
menu	kaart
Mephistopheles	Mefistofeles
merchandise	koopwaar, handelswaar, waar
merchant	zakenman, handelaar, koopman
Mercury	Mercurius
mere	louter, enkel, bloot
merit	waard zijn, toekomen, verdienen
merry	goedgeluimd, goedgehumeurd
merry-go-round	carrousel, zweefmolen, draaimolen
mesh	maas, breisteek, steek, strik
Mesolithic	Mesolithicum
Mesozoic	Mesozoïcum
mess	moes, brij, pap
message	bericht, boodschap
messenger	afgezant, bode, gezant
metal	metalen
metalled	keislag-, kei-, stenen, stenig
metallic	metalen
metamorphosis	gedaanteverwisseling, metamorfose
metaphor	beeldspraak, beeld, metafoor
meteorite	meteoriet
meteorology	weerkunde, meteorologie
meter	meter, metrum, versmaat
method	methode
methodical	methodisch, schools
Methodist	methodistisch
Methuselah	Methusalem
metre	meter, versmaat, metrum
metric	metriek
metropolis	hoofdstad, metropolis, metropool
Meuse	Maas
Mexican	Mexicaans
Mexico	Mexico
mica	mica, glimmer
microbe	microbe
microfilm	microfilm
Micronesia	Micronesië
microphone	microfoon
microscope	microscoop
Midas	Midas
midday	noen, middag
middle	gemiddeld, doorsnee, middelbaar
middle-aged	van middelbare leeftijd
middleclass	burgerlijk
middy	adelborst
midge-bite	muggebeet
midget	minuscuul, dwergachtig
midnight	middernacht
midshipsman	adelborst
midwife	vroedvrouw, verloskundige
migrant	rondtrekkend, trekkend, migrerend
migrate	trekken, rondtrekken, rondreizen
Milan	Milaan
mild	zacht, mild, zachtmoedig, zachtaardig
mildness	zachtheid, mildheid, zachtaardigheid
mile	mijl
milepost	mijlpaal
milestone	mijlpaal
military	militair
milk	melk
milk-powder	melkpoeder
mill	molen
millenium	duizendjarig tijdperk, millennium
millennium	millennium
miller	molenaar, mulder
millet	gierst
millimeter	millimeter
millimetre	millimeter
milliner	modiste, modemaakster
million	miljoen
mince	fijnhakken
mind	verstand, geest, intellect
mine	de mijne, het mijne
minefield	mijnenveld
minelayer	mijnenlegger
miner	mijnwerker
mineral	mineraal
Minerva	Minerva
mingle	temperen, mengen, mixen, vermengen
minimum	miniem, minimaal
mining	mijnbouw
mining-engineer	mijningenieur
minister	minister, bewindsman
ministerial	ministerieel
ministry	ministerie
minority	minderheids-
mint	pepermunt, kruizemunt, munt
mint-master	muntmeester
minus	min, minus
minute	minuut
minutes	bekeuring, notulen, proces-verbaal
Miocene	Mioceen
miracle	mirakel, wonder
miraculous	wonderbaar, miraculeus
mirage	luchtspiegeling, fata morgana
mirror	afspiegelen
miscalculate	misrekenen, buiten de waard rekenen
miscarry	een miskraam krijgen, mislukken
mischievous	boosaardig, hatelijk, kwaadaardig
miserable	jammerlijk
miserably	ellendig
miserly	hebzuchtig, pinnig, inhalig, gierig
misery	ellende, misère, narigheid, armoe
misfortune	ongeluk
misleading	bedrieglijk, illusoir
miss	missen, mislopen, misgrijpen
mission	missie, opdracht, zending
missionary	missionaris, zendeling
mist	damp, floers, nevel, mist
mistake	vergissing, fout, dwaling, abuis
mistaken	foutief, verkeerd, fout, onjuist
mistletoe	vogellijm, maretak
misty	mistig, dampig, heiig, nevelig
misunderstand	misvatten, verkeerd begrijpen
misunderstanding	misverstand
mite	mijt
miter	mijter
mitre	mijter
mitten	handschoen
mix	temperen, mengen, vermengen, mixen
mixture	mengelmoes, mengsel, mengeling
mizzle	motregenen
mnemonic	mnemonisch
moan	kermen, zuchten
mobile	los, mobiel, beweegbaar, roerend
mobilize	mobiliseren
mock	bespotten, spotten, honen
mockery	aanfluiting
mode	manier, wijze, trant
model	modelleren
modem	modem
moderate	gematigd, bescheiden, matig
moderation	matigheid
modern	nieuwerwets, modern, bijdetijds
modernize	moderniseren
modest	bescheiden, discreet, ingetogen
modesty	bescheidenheid, discretie
modify	wijzigen, modificeren
Mohammed	Mohammed
Mohammedan	mohammedaan, islamiet, moslim
moist	vochtig
moisture	condens, aanslag
mold	boetseren, modelleren
Moldavia	Moldavië
Moldavian	Moldavisch
moldy	muf, vuns, vunzig, duf
mole	mol
molecule	molecuul
Moloch	Moloch
Moluccan	Moluks
Moluccas	Molukken
mom	mam, ma, mammie, mamma
moment	oogwenk, moment, ogenblik, tel
momentarily	korte tijd, even, eventjes
momentary	kortstondig
mommy	mammie, mam, ma, mamma
Monacan	Monegask
Monaco	Monaco
monarch	monarch, vorst
monastery	klooster, mannenklooster
Monday	maandag
Monegasque	Monegaskisch
money	poen, geld
money-box	fonds, kas, geldkist
Mongol	Mongool
Mongolia	Mongolië
Mongolian	Mongools
mongoose	mungo, ichneumon, mangoest
monitor	afluisteren
monk	monnik
monkey	aap
monkey-like	aapachtig
monkey-wrench	Engelse sleutel
monkshood	monnikskap, akoniet
monocle	monocle, oogglas
monologue	alleenspraak, monoloog
monopolize	accapareren, opkopen
monopoly	alleenhandel, monopolie
monotonous	monotoon, saai, eentonig
Mons	Bergen
monsignor	monseigneur
monster	rotbeest, mormel
monstrance	monstrans
monstrosity	monsterachtigheid
monstrous	monsterachtig, gedrochtelijk
montbretia	montbretia
Montenegrin	Montenegrijns
Montenegro	Montenegro
month	maand
monthly	maandelijks, maand-
monument	monument, gedenkteken
monumental	monumentaal
mood	stemming, moreel, gemoedstoestand
moon	maan
moon-	maan-
moor	onderbinden, meren
Moor	Mauretaniër, Moor, Moriaan
moor	aanbinden
moorhen	waterhoen
Moorish	Moors, Mauretanisch
moose	eland
moped	bromfiets
moraine	morene, gruiswal
moral	zedelijk, moreel, zedenkundig
moralist	moralist, zedenmeester
morality	zedelijkheid, moraliteit
morals	zedenkunde, moraal, zedenleer
moratorium	surséance, moratorium
Moravia	Moravië
Moravian	Hernhutter
more	meer
morel	morille
morello	morel
moreover	overigens, trouwens, verder
mores	gebruik, zede
Moresque	Mauretanisch, Moors
morganatic	morganatisch
morganatical	morganatisch
Mormon	mormoons
morning	ochtend, morgen
Moroccan	Marokkaans
Morocco	Marokko
morose	aalwarig, gemelijk, aalwaardig
morpheme	morfeem
Morpheus	Morpheus
morphia	morfine
morphine	morfine
morphinomaniac	morfinist
morphology	morfologie
morsel	hap, mondvol
mortal	sterfelijk
mortar	mortier, vijzel
morter	mortier, mortel, specie, metselkalk
mortgage	hypotheek
mosaic	mozaïek
Moscow	Moskou
moselle	Moezelwijn
Moselle	Moezel
Moses	Mozes
Moslem	islamiet, mohammedaan, moslim
mosque	moskee
mosquito	muskiet
mosquito-net	muskietengaas, muskietennet
mosquito-netting	muskietengaas, muskietennet
moss	mos
moss-green	mosgroen
mossy	mossig
most	meest, hoogst
mostly	overwegend, merendeels, grotendeels
motel	motel
motet	motet
moth	uiltje, uil, nachtvlinder
moth-eaten	mottig
mother	ouder, moeder
motion	motie, resolutie
motionless	roerloos, bewegingloos, onbeweeglijk
motivation	motivatie
motive	aanleiding
motor	motor
motor-boat	motorboot
motor-car	automobiel, auto
motor-cyclist	motorrijder
motor-launch	motorboot
motorcycle	motor, motorfiets
motorial	motorisch
motorize	motoriseren
motorway	autobaan, autosnelweg, snelweg
motto	leus, lijfspreuk, leuze, devies
mould	modelleren, boetseren
mouldy	vunzig, muf, duf, vuns
mount	monteren, zetten
mountable	beklimbaar
mountain	berg
mountaineering	alpinisme, bergbeklimming, alpensport
mounting	montage, zetting
mourn	rouwen
mournful	rouw-
mourning	rouw
mouse	muis
mouse-trap	muizeval
mousepad	mousepad
mousetrap	muizeval
moustache	snor, knevel
mouth	bek, muil
mouthful	mondvol, hap
move	ontroeren, aangrijpen, bewegen
movement	beweging
movie	film, rolprent
moving	aandoenlijk, roerend, ontroerend
mow	maaien
Mozambican	Moçambiquaans, Mozambiquaans
Mozambique	Mozambique, Moçambique
Mr	dhr.
Mr.	dhr.
mu	mu
much	veel
muck-water	aalt, gier, aal
mucous	slijmerig, snotterig
mucus	slijm
mud	slik, modder, slijk, drek
muddy	troebel, modderig
mudguard	slijkbord, spatbord, spatscherm
muezzin	moëddzin, muezzin, mueddzin
Muhammad	Mohammed
mulatto	mulattin
mulberry-tree	moerbeiboom, moerbei
mule	muiltje, slof, muil
muleteer	muildierdrijver
multicoloured	bont, veelkleurig
multinational	multinationaal
multiple	veelvoud
multiply	multipliceren, vermenigvuldigen
multitasking	multitasking
multitude	massa, drom, hoop, menigte, boel
mummification	mummificatie
mummy	mummie
munition	ammunitie, munitie
murder	moorden, vermoorden
murderer	moordenaar
murderess	moordenares
murk	duisternis, donker, duister
murmur	murmelen, murmelen (v. beekje)
muscatel	muskaatwijn
muscle	spier
Muscovite	Moskovitisch
muscular	spier-
muse	muze
muser	dromer, mijmeraar
museum	museum
mush	brij, moes, pap
mushroom	champignon
music	muziek
music-book	muziekboek
music-box	muziekdoos
music-lesson	muziekles
music-lover	muziekliefhebber
music-stand	muziekstander
musical	muzikaal, muziek-
musical-box	muziekdoos
musicality	muzikaliteit
musician	musicus, muzikant, speelman
musicology	muziekwetenschap
musk	muskus
musk-deer	muskusdier
musk-ox	muskusos
musk-rat	muskusrat
musket	musket
musketeer	musketier
muskrat	muskusrat
Muslim	moslim, islamiet, mohammedaan
muslin	mousseline, neteldoek
musquash	muskusrat
mussel	mossel
mussel-bank	mosselplaat
mussel-bed	mosselplaat
Mussulman	islamiet, moslim, mohammedaan
must	behoren, dienen, horen, moeten
mustard	mosterd
mustard-gas	mosterdgas
muster-roll	monsterrol
musty	vuns, vunzig, muf, duf
mutation	mutatie
mute	sprakeloos, stom
mutineer	rebel, muiter, oproerling
mutiny	muiterij, onlusten, opstand
mutter	morren, brommen, mompelen, mummelen
mutton	schapevlees
mutual	wederkerig, wederzijds, onderling
muzzle	muil, bek
my	mijn, m'n
Mycenae	Mycene
myriad	myriade
myself	mezelf, mijzelf
mysterious	mysterieus, geheimzinnig
mystery	mysterie, raadsel, geheimenis
mystic	mystiek
mystical	mystiek
mysticism	mysticisme
mystification	fopperij, bedotterij, mystificatie
mystify	beduvelen, beetnemen, bedotten
myth	mythe
mythical	mythisch
mythologist	mytholoog
mythology	mythologie
myxomatosis	myxomatose
N.B.	n.b.
nabob	nabob
nadir	voetpunt, nadir
naiad	najade, waternimf
naif	naïef, argeloos, ongekunsteld, onnozel
naïf	naïef, argeloos, ongekunsteld
nail	spijkeren, nagelen
nail-bed	nagelbed
nail-brush	nagelborstel
nail-scissors	nagelschaartje
nail-varnish	nagellak
naive	ongekunsteld, naïef, argeloos
naïve	ongekunsteld, onnozel, argeloos, naïef
naked	onopgesmukt, bloot, naakt, onbedekt
nakedness	naaktheid
name	benaming, naam, naamwoord
name-day	naamdag
name-plate	naambordje
nameless	anoniem, naamloos
namely	namelijk, te weten, in naam
namesake	naamgenoot
Namibia	Namibië
Namibian	Namibisch
Namur	Namen
nap	druilen, sluimeren, dutten
nape	nek
naphthalene	naftaleen
naphthaline	naftaleen
naphthol	naftol
napkin	servet
Naples	Napels
narrative	vertelsel, verhaal, relaas, vertelling
narrow	smal, bekrompen, eng, krap, nauw
nasal	nasaal, neus-
nasturtium	Oostindische kers
nasty	afschuwelijk
Natal	Natal
nation	natie, volk
national	nationaal, vaderlands
nationality	nationaliteit
nationalization	naasting
nationalize	nationaliseren, naasten
native	ingeboren, aangeboren
natural	natuurlijk
naturally	van nature, natuurlijk, uiteraard
nature	karakter, geaardheid, aard
naught	nul, nihil
nausea	misselijkheid, walging, walg, afkeer
nauseate	afkeer inboezemen
nauseous	misselijk, stuitend, onsmakelijk
Navajo	Navajo
nave	naaf
navel	navel
navigate	navigeren
navigation	navigatie
navy	marine, zeemacht
Nazi	nazistisch, nazi-
Ndebele	Ndebele, Ndebele-taal
Neapolitan	Napolitaans
near	eerstvolgend, aanstaand, komend
near-sighted	kippig, kortzichtig, bijziend
nearby	hiernaast, ernaast, daarnaast
nearer	nader
nearest	eerstkomend, naast
nearly	schier, bijkans, haast, bijna
neat	duidelijk, netto, netto-
Nebuchadnezzar	Nebucadnezar
necessary	nodig, benodigd
necessity	noodzaak, noodzakelijkheid
neck	nek, hals
necklace	halssnoer, collier, snoer, halsketting
necktie	das, stropdas
nectar	nectar
need	nodig hebben, hoeven, behoeven, moeten
needle	naald
needless	onnodig
needlewoman	naaister
needlework	naaien, naaikunst, naaivak
needy	behoeftig, berooid, nooddruftig
negative	negatief, cliché
negatively	ontkennend
neglect	veronachtzamen
neglectful	onachtzaam, nonchalant, nalatig
négligé	negligé, ochtendjas, duster, peignoir
negligence	nonchalance, nalatigheid
negligent	nalatig, onachtzaam, nonchalant
negotiate	handelen, handeldrijven, zaken doen
Negro	neger-, zwart
neigh	brullen, balken, grommen, blaten
neighbor	gebuur, buurman, buur, nabuur
neighborhood	nabuurschap
neighbour	buur, buurman, nabuur, gebuur
neighbourhood	nabijheid
neighbouring	aanliggend, aangrenzend, naburig
neither	evenmin, noch
Neolithic	Neolithicum, Jongere Steentijd
neologism	neologisme
neon	neon-
Nepal	Nepal
Nepalese	Nepalees
nephew	neef, oomzegger
Neptune	Neptunus
nerve	zenuw
nervous	zenuwachtig, zenuw-, nerveus
nest	nestelen, een nest maken
net	netto, netto-, net, duidelijk
Nether-Rhine	Nederrijn
nettle	netel, brandnetel
network	netwerk, net
neutral	neutraal, afzijdig, onpartijdig
never	nimmer, nooit
nevertheless	niettemin, desondanks
new	nieuw, opkomend
newness	nieuwheid
news	nieuws, nieuwigheid, nieuwtje
newspaper	blad, krant
next	naast, eerstkomend
Nguni	Nguni
nibble	knagen, knabbelen
Nicaragua	Nicaragua
Nicaraguan	Nicaraguaans
nice	genoeglijk, behaaglijk, aangenaam
niche	nis
niece	nicht
Niger	Niger
Nigeria	Nigeria
Nigerian	Nigeriaans
Nigerien	Nigerijns, Nigerees
niggler	haarklover, muggezifter
night	nacht
night-attire	nachtgewaad
night-blind	nachtblind
night-blindness	nachtblindheid
night-dress	nachtjapon
night-duty	nachtdienst
night-frost	nachtvorst
night-gown	nachtjapon
night-lamp	nachtlampje, nachtlichtje
night-moth	uil, nachtvlinder, uiltje
night-service	nachtdienst
night-shift	nachtdienst
night-shirt	nachthemd
night-train	nachttrein
night-watch	nachtwake
nightie	nachtjapon
nightingale	nachtegaal
nightjar	geitenmelker, nachtzwaluw
nightmare	angstdroom, nachtduivel, incubus
nightmarish	nachtmerrieachtig
nightshade	nachtschade
nightwatch	nachtwake
Nijmegen	Nijmegen
Nile	Nijl
nimbus	stralenkrans, nimbus
Nimrod	Nimrod
Nimwegen	Nijmegen
nine	negen
nineteen	negentien
ninety	negentig
ninth	negende
nip	aperitief, borrel
nipple	tepel, speen
nit-picker	haarklover, muggezifter
no	neen, geen, nee, niet
no-one	geen enkel, niemand, geen enkele, geen
no-one's	niemands
Noah	Noëh, Noach
nobility	adel, edelen
noble	nobel, edel
nobleman	edelman
nobleness	edelheid
nobody	geen, geen enkel, geen enkele, niemand
nocturnal	nachtelijk
nod	ja knikken, knikken
node	geleding, knoop, knoest, knooppunt
noise	ophef, leven, rumoer, lawaai, herrie
noiseless	stil, geruisloos, muisstil, geluidloos
noisy	luidruchtig, rumoerig, lawaaierig
nomad	benoeming, nomade
nomadic	zwervend, nomadisch
non-military	burgerlijk, civiel
noncom	onderofficier
none	niks, niemendal, niets, geen zier
nonsense	nonsens, onzin, zever, gekheid
noodles	noedel
noon	noen, middag
norm	regel, standaardmaat, norm
normal	normaal, standaard-
Norman	Normandisch
Normandy	Normandië
Norseman	Noorman
north	noorden
North	noorden
northern	noords, noordelijk
Northman	Noorman
Norway	Noorwegen
Norwegian	Noors
nose	neus
nostalgia	heimwee
nostril	neusgat
not	niet, geen, nee, neen
notary	notaris
note	plaatsbewijs, biljet, kaartje
notebook	schrift, aflevering, katern
notepad	blocnote
noteworthy	merkwaardig, opmerkelijk
nothing	niks, nihil, niets, niemendal
notice	affiche, aanplakbiljet, plakkaat
notice-board	aanplakbord
notification	verkondiging, aankondiging
notify	adviseren, aankondigen, bekendmaken
notion	begrip
notwithstanding	niettegenstaande, in weerwil van
nought	nul
noun	substantief, zelfstandig naamwoord
nourish	voeden
nourishment	voeding, kost, voeder, voedingsmiddel
novel	nieuw, opkomend
novelist	romanschrijver
novelty	nieuwtje, nieuws, nieuwigheid
November	november, slachtmaand
novice	nieuweling, novice
now	enfin, komaan, nou, nu, wel, tja
nowadays	tegenwoordig
nowhere	nergens, in geen velden of wegen
nozzle	spuit
nuance	schakering, nuance, nuancering
Nubia	Nubië
Nubian	Nubisch
nuclear	nucleair, kern-
nucleus	pit, kern
nude	naakt, onopgesmukt, onbedekt, bloot
nudge	aanstoten, een duw geven, toestoten
nudism	nudisme, naaktloperij, naaktlopen
nudist	nudist, naaktloper
nudity	naaktheid
null	nihil, nul
numbed	verdoofd
number	aantal, getal, tal
numberplate	kentekenplaat, nummerbord
numeral	nummer, cijfer
numismatics	muntkunde, numismatiek
numismatist	muntkenner, penningkundige
nun	kloosterzuster, non
Nuremberg	Neurenberg
nurse	verzorgen, zorgen voor, verplegen
nut	moer
nutmeg	muskaat, muskaatnoot, nootmuskaat
nuts	bah
nutty	geurig, aromatisch
Nyasaland	Malawi
nyctalopia	nachtblindheid
nylon	nylon-
o'clock	uur
O.K.	afgesproken, akkoord, goed, in orde
oak	eiken, eikehouten
oaken	eiken, eikehouten
oar	riem, roeiriem, roeispaan
oasis	oase
oath	eed, bezwering
oats	haver
Ob	Ob
obedient	willig, gehoorzaam
obeisance	revérence, buiging, strijkage, nijging
Oberon	Oberon
obey	gehoorzamen
obituary	necrologie
object	mikpunt, onderwerp, object, ding
objectionable	laakbaar, afkeurenswaardig
obligation	verplichting, plicht
obliging	bereidwillig, bereidvaardig
oblique	scheef, schuin
obliterate	uitwissen
oboe	hobo
obscene	obsceen, schuin, schunnig
obscure	onbekend, obscuur, donker
observation	blaam, aanmerking, berisping, standje
observe	opvolgen, handelen volgens
obsess	obsederen, beklemmen
obsession	obsessie
obstacle	hinderpaal, beletsel, hindernis
obstinate	koppig, halsstarrig, hardnekkig
obstruct	afdammen, belemmeren, afsluiten
obtain	verkrijgen, buit maken
obtainable	verkrijgbaar
obtuse	gesmoord, stomp, toonloos, dof
obvious	kennelijk, evident, apert
obviously	klaarblijkelijk, blijkbaar, duidelijk
occasion	keer, maal
occasional	toevallig, gelegenheids-
occiput	achterhoofd
occult	occult
occupant	aanwezige
occupation	handwerk, beroep, ambacht
occupy	bezetten, beslaan, bekleden
occur	gebeuren, aan de hand zijn
occurence	incident, gebeurtenis, gebeuren
ocean	wereldzee, oceaan
Oceania	Oceanië
oceanic	oceanisch
Oceanica	Oceanië
Oceanus	Oceanus
octagon	achthoek
octagonal	achthoekig
octal	octaal, achttallig
October	wijnmaand, oktober
octopus	octopus
octuple	achtvoudig
oculist	oogarts
odd	bizar
ode	ode
Oder	Oder
Odin	Odin
odor	reuk, luchtje, lucht, geur
odorous	stinkend
odour	lucht, reuk, luchtje, geur
Odyssey	Odyssee
Oedipus	Oedipus
offend	beledigen, affronteren, krenken
offensive	aanvallend, offensief
offer	huwelijksaanzoek, aanzoek
office	kantoor
officer	officier
official	ambtelijk, officieel
offset	afstand, eind
offspring	nakomelingschap, kroost, zaad
often	menigmaal, dikwijls, vaak, gedurig
ogle	lonken
oh	oh, ah, och, ach
Ohm	ohm
oil	olie
oilcloth	tafelzeil, wasdoek, zeildoek
ointment	smeersel, saus
OK	goed, nu goed
okay	goed, okay, okee
old	vergevorderd, oud, bejaard
old-fashioned	ouderwets, gedateerd, uit de mode
older	ouder
Oligocene	Oligoceen
olive	olijf
olive-oil	olijfolie
olive-tree	olijfboom
Olympics	Olympische Spelen
Olympus	Olympus
Oman	Oman
omelet	struif, omelet
omelette	struif, omelet
omen	teken, voorteken, voorbode
omit	achterwege laten, weglaten
omitted	weggelaten
omnibus	bus, autobus
on	tot, te, jegens, op, om, met
once	eens, op een keer
one	men
onerous	zwaar, drukkend
onion	ajuin, ui
only	pas, enkel, alleen, slechts, maar
Oostermeer	Oostermeer
Oostermoersevaart	Oostermoersevaart, Hunze
opal	opaal
open	openmaken, opendoen, openen
opening	mond, opening, gat
openly	ronduit, open en bloot, rondweg
openness	openheid
opera	opera
operate	functioneren, het doen
operation	bewerking, operatie, ingreep
operative	arbeider, werkman, werker, werkkracht
ophtalmologist	oogarts
opiate	opiaat
opine	achten, van mening zijn, geloven
opinion	gedachte, mening, opinie, dunk, visie
opium	opium
opponent	tegenstander
opportune	geschikt, gemakkelijk, doelmatig
opportunist	meeloper, opportunist
opportunity	gebeuren, incident, gebeurtenis
oppose	belemmeren, dwarsbomen, tegenwerken
opposite	tegenover, aan de overkant van
opposition	oppositie, tegenstand
oppress	drukken, dringen, persen, knellen
optician	opticien
optimism	optimisme
optimist	optimist
optimistic	optimistisch
option	alternatief, keuze, keus
or	of
oracle	orakel
oral	mondeling, oraal
orally	mondeling
orange	oranje
Orange	Oranje
orange-coloured	oranje
orange-tree	sinaasappelboom, oranjeboom
orator	redenaar
oratorical	oratorisch, redenaars-
oratory	retoriek, rederijkerskunst
orbit	oogkas, baan
orchard	boomgaard, bongerd
orchestra	band, muziekkorps, orkest
orchestrate	orkestreren
orchestration	orkestratie
orchid	orchidee
ordain	bestemmen, uittrekken
order	aanvoeren, commanderen, bevelen
ordinarily	gewoonlijk
organ	orgaan
organ-grinder	orgeldraaier
organic	organiek, organisch
organism	organisme
organization	organisatie
organize	uitschrijven, regelen, organiseren
orgiastic	orgiastisch
orgy	orgie, zwelgpartij, drinkgelag
orient	oriënteren, inwerken
Oriental	oosters, oostelijk
origin	oorsprong, afkomst, herkomst
original	oorspronkelijk, origineel
originally	oorspronkelijk, van oorsprong
originate	het gevolg zijn van, afstammen
Orion	Orion
Orkneys	Orkney Eilanden
ornament	versieren
ornamental	ornamentaal
orphan	ouderloos
Orpheus	Orpheus
orthodox	orthodox, rechtzinnig
orthography	orthografie, spelling, schrijfwijze
oscillate	slingeren, oscilleren, schommelen
oscillation	geschommel, schommeling
oscillator	oscillator
oscilloscope	oscillograaf
Osiris	Osiris
Oslo	Oslo
Ossetia	Ossetië
Ossetian	Osseet
Ostend	Oostende
Ostende	Oostende
ostrich	struisvogel, struis
Ostrogoth	Oostgoot
other	ander
Ottoman	Osmaans
ouch	au
ounce	ons
our	onze, ons
ours	het onze, de onze
out	buiten, daarbuiten, uiterlijk
outer	buiten-, extern, uiterlijk, uitwendig
outfit	complet, stelletje, set, stel
outing	uitstapje, excursie, tocht, trip, toer
outline	omlijning, omtrek
output	ontwikkeling, eliminatie
outside	buiten
outskirts	omtrek, cirkelomtrek, buitenkant
outstanding	onbetaald, achterstallig
outward	naar buiten, eruit, buitenwaarts
oval	eirond, ovaal
ovation	ovatie
oven	kachel, oven
over	klaar, afgewerkt, afgelopen, beëindigd
over-	over-
overall	geheel, totaal, algeheel
overalls	kiel, boezeroen, hes
overbearingness	aanmatiging, arrogantie
overcoat	overjas, jas
overdrive	afmatten, afbeulen, afjakkeren
overdue	onbetaald, achterstallig
overestimate	overschatten, overwaarderen
overflowing	overtollig, overbodig
overground	met lucht gevuld, lucht-, bovengronds
overhaul	inhalen
overhead	lucht-, met lucht gevuld, bovengronds
overjoyed	overgelukkig
overlay	overlappen
overlook	verzaken, nalaten, uitlaten
overpower	geweld aandoen, overmeesteren
override	afmatten, afbeulen, afjakkeren
overshoe	overschoen
overtake	inhalen
overthrow	kappen, vellen, neervellen, wippen
overtone	bijtoon, boventoon
overture	ouverture
overwhelm	bedelven, overstelpen, verpletteren
ow	och, oh, ah, ach
owe	schuldig zijn, in de schuld staan
owl	uil
own	rijk zijn, bezitten, erop nahouden
owner	eigenaar
ownership	eigendom, eigendomsrecht
ox	os
Oxus	Amoedarja
oxygen	zuurstof
oyster	oester
ozone	ozon
pace	treden, schrijden, stappen, lopen
Pacific	Stille Oceaan, Grote Oceaan
pacifism	pacifisme
pacifist	pacifist
pack	inpakken, pakken, verpakken
package	inpakken, verpakken, pakken
packet	pakje
pad	blok
paddle	peddelen, door het water plassen
paddy-field	rijstveld
padre	veldprediker, aalmoezenier
paean	loflied, lofzang
pagan	heidens
page	boer, page, edelknaap
paid-up	quitte, kiet
pail	emmer
pain	wee, zeer, pijn
painful	zeer, pijnlijk, deerlijk, smartelijk
paint	verven, kleuren, schilderen
paintbrush	penseel
painter	schilder, verver, huisschilder
painting	schildering, doek, schilderij
pair	stel, duo, tweetal, koppel, paar
Pakistan	Pakistan
pal	maat, makker, kameraad, kornuit
palace	paleis
Palaeolithic	Oudere Steentijd, Paleolithicum
Palaeozoic	Paleozoïcum
pale	verbleekt
Paleolithic	Paleolithicum, Oudere Steentijd
Paleozoic	Paleozoïcum
Palestine	Palestina
Palestinian	Palestijns
palet	palet
palisade	schutting, paalwerk, palissade
palm	bal, handpalm, palm
palmtree	palm, palmboom
pamper	koesteren, troetelen, vertroetelen
pamphlet	paperback, brochure, ingenaaid boek
Pan	Pan
Panama	Panama
Panamanian	Panamees
pancake	vla
Pandora	Pandora
pane	glaswaar, vensterruit, glaswerk
panel	dashboard, instrumentenbord, beschot
panic	paniek
pansy	driekleurig viooltje
panther	panter, luipaard
panties	onderbroek
pantomime	pantomime spelen
pantry	provisiekast
pants	lange broek, pantalon, broek
papaw	papaja
papaya	papaja
paper	bescheid, document, papier, akte
paper-basket	snippermand, papiermand, prullenmand
paperback	paperback, ingenaaid boek, brochure
paperbacked	ingenaaid
paprika	paprika
Papuan	Papoea
parachute	valscherm, parachute, springscherm
parade	pralen, paraderen, pronken, prijken
paradise	paradijs
paradox	paradox
paradoxical	paradoxaal
paraffin	paraffine
paraffin-oil	olie, petroleum
paragraph	artikel, paragraaf
Paraguay	Paraguay
Paraguayan	Paraguayaans
parallel	evenwijdig, parallel
paralyse	lamleggen, verlammen
paralysed	verlamd
paralysis	verlamming
parameter	parameter
paranoia	paranoia
paranoid	paranoïde
parantheses	haakjes
parasite	parasiet, klaploper
parcel	pakje
parchment	perkament
pardon	vergeven, begenadigen
parent	ouder
parenthesis	kramp, nietje, klamp, haakje
parents	ouderpaar, ouders
Paris	Paris
parish	parochie
parishioner	parochiaan
Parisian	van Parijs
parity	pariteit
park	parkeren
parliament	parlement, volksvertegenwoordiging
parliamentary	parlementair
parlour	zaal, salon
Parnassus	Parnassus
parochial	parochie-
parrot	papegaai
parsley	peterselie
part	deel, stuk, onderdeel, gedeelte
parterre	parterre
partial	gedeeltelijk, partieel
partially	deels, ten dele
participate	deelnemen, meemaken, meedoen
participle	deelwoord
particle	item, deeltje, jaartelling, deel
particular	afzonderlijk, afgezonderd
partition	schifting, afscheiding, clausuur
partly	ten dele, deels
partridge	patrijs
party	leden, aanhang
pass	inhalen
passage	overloop, gang, baan, rijstrook
passageway	overgang, doorgang, passage
passenger	inzittende, passagier
passer-by	voorbijganger
passion	gloed, vuur
passionate	hartstochtelijk
passport	pas, paspoort
past	verleden, verleden tijd
paste	aanplakken
pastel	pastel, tekenkrijt, kleurkrijt
pastor	pastoor
pat	tikken
Patagonia	Patagonië
patch	lap, lapwerk, ingezet stuk
pate	kop, krop, hoofd
patent	patent, octrooi
path	pad, paadje
patience	geduld, lijdzaamheid
patient	patiënt, zieke
patriarch	aartsvader, patriarch
patriot	vaderlander, patriot
patriotic	vaderlandslievend
patriotism	vaderlandsliefde, patriottisme
patrol	patrouilleren
patrolman	veldwachter, gendarme
patron	beschermheer, beschermheilige
pattern	patroon, knippatroon
pause	pauzeren
pave	plaveien, bestraten
pavement	plaveisel, bestrating, wegdek
pavilion	koepel, tuinhuis, paviljoen
paw	poot, onderbeen, been
pawn	pion
pay	storten, betalen, uitbetalen, dokken
payment	afbetaling
pea	erwt
peace	vrede
peaceful	vredig, vreedzaam
peaceloving	vreedzaam, vredelievend
peach	perzik
peacock	pauw
peak	piek, top, neus, tip, punt, spits
peal	galmen, aflopen, kleppen, beieren
peanut	pinda, apenoot, aardnoot
pear	peer
pear-tree	pereboom
pearl	parel
peasant	boer, landman, plattelander
peat	turf
peculiar	gek, raar, vreemd, eigenaardig
pedagogue	pedagoog, opvoedkundige
pedal	peddelen, trappen
peddle	venten, leuren, colporteren
pedestal	pedestal, piëdestal, voetstuk
pedestrian	voetganger
Pedi	Pedi-taal, Pedi
pedicab	fietstaxi
peel	schillen, afpellen, jassen
peep	sjilpen, piepen, tjilpen, kwetteren
peer	turen, aanstaren, staren
peevish	slechtgehumeurd, kregel, balorig
peg	aperitief, borrel
Pegasus	Pegasus
Peiping	Peking
Peking	Peking
pelican	pelikaan
pelvis	kom, bekken, vont
pen	hok
pen-knife	zakmes
pencil	potlood
pending	aanhangig
Penelope	Penelope
penetrate	doordringen, binnendringen, doorstoten
penicillin	penicilline
peninsula	schiereiland
penis	penis
penny	stuiver, penny
pension	pensioen
pensioner	pensioentrekker, gepensioneerde
pensive	nadenkend
Pentateuch	Pentateuch
Pentecost	Pinksterfeest, Pinksteren
penthouse	luifel, afdak
people	lieden, volk, lui, mensen
pepper	peperen
pepsin	pepsine
per	in, te, binnen, per
percent	procent, percent, rente
percentage	rente, procent, percent
perfect	volkomen, perfect, in optima forma
perfection	perfectie, volkomenheid, volmaaktheid
perform	opdraven, opdagen
perfume	parfumeren
perhaps	misschien, mogelijk, mogelijkerwijs
peril	onraad, nood, gevaar, perikel
perimeter	omtrek
period	periode, tijdvak
periodical	krant
peripheral	rand-, buiten-
periphery	buitenkant, cirkelomtrek
periscope	periscoop
perish	creperen, ondergaan, omkomen
Perm	Perm
permanent	bestendig, gestaag, constant
permission	fiat, goedvinden, toestemming
permit	gedogen, toestaan, toelaten
perplexed	beteuterd, beduusd, bedremmeld
perplexity	penarie, hinder, knelpunt, benardheid
persecute	najagen, vervolgen, achtervolgen
persecution	achtervolging, vervolging
Persephone	Persephone
Perseus	Perseus
perseverance	vasthoudendheid
persevere	blijven aandringen
Persia	Perzië
Persian	Perzisch
persist	blijven aandringen, aanhouden
persistent	volhardend
person	persoon, personage
personal	persoonlijk
personality	aard, geaardheid, karakter
personnel	personeel
persons	lieden, personen, mensen
perspective	doorkijk, prospect, perspectief
perspiration	zweet
persuade	overtuigen
persuasion	overreding
perturb	storing veroorzaken
Peru	Peru
Peruvian	Peruviaans, Peruaans
perverse	verdorven, pervers
pessimism	pessimisme, zwaartillendheid
pessimist	pessimist
pessimistic	pessimistisch, zwaarhoofdig
pestilence	pest
pestle	stamper, vijzelstamper
pet	koesteren, troetelen, vertroetelen
petal	bloemblad, kroonblad
peter	piemel, plassertje, plasser
petition	petitionnement, petitie
petitioner	adressant
petrified	versteend
petrol	benzine
petroleum	olie, petroleum
petticoat	onderrok
pettish	balorig, slechtgehumeurd, kregel
petulant	slechtgehumeurd, balorig, kregel
pfennig	pfennig
Phaeton	Phaëthon
phantom	blinde, geest, blinde bij kaarspel
pharmaceutical	geneesmiddel, artsenij, medicijn
pharmacy	farmacie, artsenijbereidkunde
phase	kwartier, schijngestalte, fase
phenomenal	fenomenaal, verbluffend
phenomenon	verschijnsel, fenomeen
philately	filatelie
Philippine	Filippijns
Philippines	Filippijnen
Philistine	Filistijn
philosopher	filosoof, wijsgeer
philosophic	filosofisch
philosophize	filosoferen
philosophy	filosofie, wijsbegeerte
phlebitis	aderontsteking
phlegm	flegma
phobia	ziekelijke angst, fobie
Phoebe	Artemis
phoenix	feniks
phonetic	de klankleer betreffend, fonetisch
phonetics	fonetiek, klankleer
phonograph	grammofoon
phosphorescent	fosforescerend
phosphorous	fosfor
phosphorus	fosfor
photograph	fotograferen, kieken
photographer	fotograaf
photography	fotografie
photomontage	montagefoto
photoprint	fotokopie, fotocopie
physical	fysisch, lichamelijk, fysiek
physician	medicus, dokter, arts, geneesheer
physics	natuurkunde, fysica
physiognomy	gelaatstrekken
pianist	pianist
piano	klavier, piano
pianoforte	vleugel, vleugelpiano
pick	knabbelen, afkluiven
pick-axe	pikhouweel, houweel
pickle	pekelen, inleggen, zouten, inmaken
picnic	picknicken
picture	beeld, prent, afbeelding, plaat
picture-frame	lijst, schilderijlijst
picturesque	schilderachtig, pittoresque
pie	pastei
piece	fragment, brok
pier	landingsplaats, aanlegplaats, steiger
Pietermaritzburg	Pietermaritzburg
pig	zwijn, varken
pigeon	duif, tamme duif
pigeonhole	afdeling, branche, vak
pigmy	pygmee, dwerg
pike	snoek
pilch	luierbroekje
pile	boel, drom, menigte, hoop, massa
pilfer	achteroverdrukken, verdonkeremanen
pilgrim	pelgrim, bedevaartganger
pilgrimage	pelgrimage, bedevaart, pelgrimstocht
pill	pil
pillar	colonne, steunpilaar, kolom, pilaar
pillow	hoofdkussen
pilot	binnenbrengen, loodsen
pimple	puistje, pukkel
pin	kegel
pincers	nijptang
pinch	klemmen, tokkelen, knijpen, nijpen
pine	denneboom, den, pijnboom
pine-apple	ananas
pineapple	ananas
pink	roze, rozig, rose, rooskleurig
pioneer	genist, geniesoldaat, baanbreker
pious	godvrezend, godsdienstig, devoot
pip	zaadkorrel, korrel, pit
pipe	pijp, tabakspijp
pirate	zeeschuimer, zeerover, piraat
pistol	pistool
piston	zuiger
pit	groeve, gracht, greppel, groef, kuil
pit-props	mijnhout
pitcher	kan, kruik
pitiful	erbarmelijk, beklagenswaardig
pitwood	mijnhout
pity	schade, iets betreurenswaardigs
pivot	roteren, draaien
pixel	pixel
pizza	pizza
placard	aanplakken
place	plaats, oord, lokaal, plek
placenta	nageboorte
plague	pest
plaice	schol
plain	vlakte
plait	vlechten
plan	strekking, bedoeling, doel, plan
plane	vliegtuig, vliegmachine
planet	zwerfster, planeet
planetary	planetair
plank	tablet, plank, bord
plant	gewas, plant
plantation	kwekerij, plantage
planting	aanplanting
plash	klotsen, plassen, klapperen, kabbelen
plasma	plasma
plaster	kalken, aanstrijken
plastic	plastic, van plastic
plate	fotografische plaat, plaat
plateau	blad, plat, plateau, bordes
platform	tribune, leiding, podium
Plato	Plato
platter	schotel, schaal
plausible	aannemelijk, waarschijnlijk
play	uitvoeren, spelen, voorspelen
playful	snaaks, schelmachtig, guitig, dartel
playground	speelterrein, speelplaats
plaza	plein
plea	pleiten
plead	pleiten
pleasant	genoeglijk, aangenaam
please	alsjeblieft, wees zo goed, alstublieft
pleased	voldaan, vergenoegd, tevreden
pleasing	bekoorlijk, aantrekkelijk, behaaglijk
pleasurable	genotvol, plezierig, prettig
pleasure	pret, plezier, vermaak, genoegen
pledge	onderpand, pand, borgstelling
Pleistocene	Pleistoceen
Pliocene	Plioceen
plot	machinatie, intrige, konkelarij
plough	omploegen, beploegen, ploegen
pluck	plukken, afrukken, afbreken
plug	ontstekingsbuis, bougie
plum	pruim
plunder	plunderen, buitmaken, stropen, roven
plunge	duiken
pluperfect	plusquamperfectum
plus	plus
Pluto	Pluto
plywood	multiplex
pneumonia	longontsteking
Po	Po
pocket	zak
podium	podium, tribune
poem	gedicht, dichtwerk, vers
poet	dichter
poetic	dichterlijk, poëtisch
poetry	dichtkunst, poëzie
point	neus, spits, piek, punt, top, tip
pointed	spits, puntig
poison	vergallen, vergeven, vergiftigen
poisonous	venijnig, giftig, vergiftig
poker	poker
Poland	Polen
polar	polair
Pole	Pool
pole	kuil
police	politie
police-station	politiepost, politiebureau
policeman	agent, politieagent
policy	polis
polish	schoencrème
Polish	Pools
polish	schoensmeer
polite	beschaafd, wellevend, welgemanierd
politeness	beleefdheid, hoffelijkheid
political	staatkundig, politiek
politician	politicus, staatsman
politics	beleid, politiek, staatkunde
polka	polka
Polynesia	Polynesië
Polynesian	Polynesisch
pomegranate	granaatappel
Pomerania	Pommeren
pomp	vertoon, luister, pracht, praal
pond	waterplas, kolk, vijver
pony	pony
pooh	bah
pool	zich aaneensluiten, aansluiten
poop	achtersteven, spiegel
poopdeck	achtersteven, spiegel
poor	erbarmelijk, beklagenswaardig
pope	paus
poplar	peppel, populier
Poppenwier	Poppingawier
Poppingawier	Poppingawier
poppy	papaver
popular	populair, getapt, veelgeliefd
population	bevolking
porch	zuilengang, portiek
pork	varkensvlees
pornographic	pornografisch
pornography	pornografisch materiaal, pornografie
port	haven
portable	draagbaar, portable
portal	ingang, toegang, entree
portent	voorbode, voorteken
porter	conciërge, portier
porthole	dakraam, luik, patrijspoort
portico	zuilengalerij, zuilengang
portrait	evenbeeld, beeltenis, portret
Portugal	Portugal
Portuguese	Portugees
pose	zich aanstellen, zich voordoen
Poseidon	Poseidon
poseur	aansteller, kwast
position	houding, stand, positie
positive	positief, constructief
positively	voorgoed, definitief
possess	bezitten, erop nahouden, rijk zijn
possession	bezitting, eigendom, bezit
possessions	boeltje, bezittingen
possibility	mogelijkheid
possible	bestaanbaar, mogelijk
possibly	misschien, mogelijkerwijs, mogelijk
post	aanplakken
post-office	postkantoor
post-paid	portvrij, vrachtvrij, gefrankeerd
postage	port, frankering, porto
postcard	briefkaart
poster	aanplakbiljet, plakkaat, affiche
posterity	nageslacht
postman	postbode, brievenbesteller
postpone	uitstellen, verdagen, aanhouden
postulate	eisen, rekenen, vereisen, opeisen
pot	po
pot-pourri	hutspot
potassium	kalium
potato	pieper, aardappel
potpourri	hutspot
potter	pottenbakker
pottery	aardewerk
poultry	gevogelte
pound	pond
pour	sauzen, gieten, stortregenen
poverty	gebrek, armoede
powder	bepoederen, poederen
powdery	mul
power	heerschappij, macht, mogendheid
powerful	machtig
practical	praktisch
practice	aanwenden, doorvoeren
practise	drillen, oefenen
Prague	Praag
prairie	prairie
praise	loven, roemen, verheerlijken, prijzen
prawn	steurgarnaal, garnaal
pray	bidden
prayer	gebed
pre-fabrication	montagebouw
preach	prediken, preken
preacher	kanselredenaar, predikant
precede	voorafgaan, voorzijn
precious	zeldzaam
precipice	afgrond
precise	precies, scherp, juist, minutieus
precision	stiptheid, accuratesse, nauwgezetheid
precize	netto, knap, netto-
predisposition	aanleg, gesteldheid, wilsbeschikking
predominant	voornaamste, hoofd-
prefabrication	montagebouw
preface	inleiding, introductie
prefer	prefereren, de voorkeur geven aan
preferably	eer, liever
prefix	voorvoegsel
pregnant	drachtig, zwanger
prehistory	voorgeschiedenis, prehistorie
prejudice	vooroordeel, vooringenomenheid
prejudicial	nadelig
preliminary	voorafgaand, preliminair
premier	minister-president, premier
première	première
premium	premie, prijs
preparation	voorbereidsel, voorbereiding
preparatory	voorafgaand, preliminair
prepare	toebereiden, bereiden, aanmaken
prepay	frankeren
preposition	voorzetsel
presage	voorbode, voorteken, teken
prescription	recept
presence	bijzijn, presentie, aanwezigheid
present	tegenwoordig, actueel
present-day	actueel, tegenwoordig
presentation	aanbieding, presentatie, optreden
preserve	inleggen, inmaken, konfijten
preside	presideren, voorzitten
president	voorzitter, praeses, president, preses
press	pers
pressing	spoedeisend, brandend, dringend
prestige	autoriteit, prestige, gezag
prestigious	prestigieus
presume	aanspraak maken op, claimen
presumption	verbeelding, arrogantie
pretence	aanmatiging, onbescheidenheid
pretend	voorgeven, voorwenden, doen alsof
pretentious	opzichtig, ostentatief
pretext	smoesje, smoes, draaierij, dekmantel
Pretoria	Pretoria
pretty	vriendelijk, beminnelijk, aardig
prevent	beletten, verhinderen, verhoeden
previous	verleden, voorgaand
previously	daarvoor, eerder, vooraan, indertijd
price	prijs
price-list	prijslijst
priceless	onschatbaar, onwaardeerbaar
pricey	prijzig
prick	lul, pik, leuter, snikkel, jongeheer
pride	trots
priest	pastoor, geestelijke, pastor
primary	primair
primitive	primitief
primrose	primula, sleutelbloem
prince	prins, vorst
princess	koningsdochter, prinses
principal	hoofd-, voornaamste
principality	prinsdom, vorstendom
principally	in het bijzonder
principle	principe, beginsel, grondbeginsel
print	afdruk
printer	boekdrukker, drukker
prior	voorafgaand, verleden, voorgaand
prism	prisma
prison	nor, kerker, gevangenis
prisoner	gevangene
private	besloten, privé-, particulier
privilege	preferentie, privilege, prae
privileged	bevoorrecht, voorrangs-
prize	prijs, premie
pro-English	Engelsgezind
pro-German	Duitsgezind
probable	waarschijnlijk
probably	waarschijnlijk
problem	vraagstuk, vraagpunt, probleem, opgave
proboscis	olifantssnuit, slurf, snuit, tromp
procedure	bereidingswijze, procédé, werkwijze
proceed	te werk gaan
process	bewerking
procession	processie, stoet, optocht, omgang
proclaim	proclameren, uitvaardigen, afkondigen
proclamation	declaratie, verklaring
procrastinate	verdagen, aanhouden, uitstellen
procrastination	neiging tot uitstellen
procure	uitreiken, verschaffen, verstrekken
prodigy	wonder
produce	opbrengen, opleveren, afwerpen
product	produktie, gewrocht, opbrengst
production	produktie, voortbrenging
profane	ontwijden, ontheiligen, profaneren
profess	bekennen, biechten, erkennen
profession	beroep, broodwinning, bedrijf
professional	professioneel, beroeps-
professor	professor
profile	karakterschets
profit	verdienste, baat, winst, gewin
profound	diep
progeny	nageslacht
prognosis	voorspelling, prognose, verwachting
program	programmeren
programme	programmeren
progress	verbetering, vooruitgang, beterschap
prohibit	verbieden
project	projecteren
projectionist	operateur, filmoperateur
projector	projector, projectietoestel
proletarian	proletariër
proletariat	proletariaat
prologue	voorrede, proloog
prolonged	langdurig, lang, lange tijd
promenade	wandeldreef, promenade, wandeldek
Prometheus	Prometheus
promise	beloven, toezeggen, uitloven
promote	promoveren, bevorderen
promotion	bevordering, promotie
promotor	promotor
prompt	nauwgezet, nauwkeurig, accuraat
prompter	souffleur
promulgate	uitvaardigen, afkondigen
pronounce	uitspreken
pronunciation	uitspraak
proof	drukproef
prop	drager, stut, leuning, steun
propaganda	verspreiding, propaganda
propeller	propeller, schroefdraad, schroef
proper	fatsoenlijk, betamelijk, behoorlijk
properly	netjes, naar behoren, behoorlijk
property	landgoed, boerderij, bezitting
prophecy	profetie, voorspelling, voorzegging
prophesy	voorzeggen, beduiden, voorspellen
prophet	voorspeller, profeet, voorzegger
proportion	evenredigheid, proportie, verhouding
proportional	proportioneel, evenredig
proposal	huwelijksaanzoek, aanzoek
propose	uitloven, bieden, aanbieden
prose	proza
prosecute	een proces aanspannen tegen
prospector	mijnbouwkundig onderzoeker
prospectus	prospectus
prosper	gedijen, tieren, bloeien, floreren
prosperity	welstand, voorspoed, geluk, bloei
prostitute	prostitueren
protect	behoeden, beschermen
protection	bescherming
protectionist	protectionistisch
protégé	beschermeling, protégé
protein	eiwit, proteïne
protest	betwisten, bestrijden
Protestant	protestants
Proteus	Proteus
protocol	bekeuring, proces-verbaal, notulen
proton	proton
prototype	prototype
protracted	lange tijd, langdurig, lang
proud	fier, prat, trots
prove	bewijzen, aantonen
proverb	spreekwoord
provide	provianderen, spekken, bevoorraden
province	gouvernement
provincial	gewestelijk, provinciaal
provisional	tijdelijk, voorlopig
provoke	aanstoken, ophitsen, irriteren
provost	burgemeester, burgervader
prow	voorschip, voorsteven, boeg
proximity	nabijheid
prude	nuf
prudent	verstandig
prudish	nuffig, zedig, preuts
prune	snoeien
Prussia	Pruisen
Prussian	Pruisisch
psalm	psalm
pseudonym	pseudoniem, schuilnaam
Psyche	Psyche
psyche	psyche
psychiatric	psychiatrisch
psychiatrist	psychiater
psychiatry	psychiatrie
psychic	psychisch
psychological	psychologisch
psychologist	psycholoog, zielkundige
psychology	zielkunde, psychologie
pub	drenkplaats, bar, café
puberty	puberteit
public	openbaar, openlijk, ruchtbaar, publiek
publication	afkondiging, openbaarmaking
publicity	propaganda, verspreiding
publicize	propageren, propaganda maken voor
publish	uitgeven, emitteren
publisher	uitgeverij
pudding	pudding
puff	pof, poef
pug	mops, mopshond
pug-dog	mops, mopshond
pug-nose	mopneus
pull	rukken
pulley	hijsblok, blok, katrol, schijf
pulmonaria	longkruid
pulpit	kansel, leerstoel, katheder
pulsate	kloppen, pulseren
pulse	pols, polsslag, tel
pulverize	malen, vermalen, kwellen
pump	oppompen, pompen
pumpkin	pompoen
pun	woordspeling
punch	stompen
Punch	Jan Klaassen
punctual	nauwgezet, nauwkeurig, accuraat
punctuate	leestekens plaatsen
punctuation	punctuatie, interpunctie
punish	bestraffen, straffen
punishment	straf, bestraffing
punk	tonderzwam, tondel, tonder, zwam
puppet	marionet
purchase	koop, inkoop, aankoop
purchaser	klant, koper, afnemer
pure	zindelijk, puur, helder, rein, schoon
purgatory	purgatorium, vagevuur
purge	reinigen, schoonmaken, louteren
Purim	Purimfeest, Poerimfeest
puritan	puriteins
purity	helderheid, kuisheid, zindelijkheid
purl	murmelen, murmelen (v. beekje)
purple	purperen
purpose	doelwit, honk, doel, doelstelling, wit
purse	beurs, portemonnaie, geldbuidel
purser	hofmeester
pursue	najagen, nastreven
pursuit	vervolging, achtervolging
pus	pus, etter
push	aanduwen
push-button	drukknoop
pussy	kut, vulva
put	aanspannen
putrefy	vergaan, bederven, verrotten, rotten
puzzle	puzzel, raadsel
PVC	PVC, polyvinylchloride
pyjamas	pyjama
pyramid	piramide
Pyrenees	Pyreneeën
Python	Python
Q	Q
Qatar	Katar
quack	bedrieger, charlatan, kwakzalver
quail	kwartel
quaint	typisch, curieus, vreemd
Quaker	Quaker-
qualification	bevoegdheid, kwalificatie
quality	eigenschap
quantity	hoeveelheid, boel, sterkte, grootheid
quarrel	kwestie, strijd, twist, dispuut
quarter	buurt, wijk, stadswijk
quarters	kamers, vertrekken
quash	vernietigen, verwoesten, vernielen
quay	wal, perron, kaai, kade, aanlegplaats
queen	lady, dam, vrouw, jonkvrouw
quell	onderdrukken, smoren, neerslaan
quest	zoektocht, speurtocht, speurwerk
question	kwestie, vraag, navraag
questionable	aanvechtbaar, betwistbaar
quibble	haarkloven, bedillen
quick	snel, spoedig, gezwind, haastig, gauw
quickly	gauw, hard, schielijk, in allerijl
quicksand	drijfzand
quicksands	drijfzand
quicksilver	kwikzilver, kwik
quiet	bedaard, stil, rustig, kalm
quietly	rustig, op zijn gemak, kalm
quilt	stikken
quinine	kinine
quit	uittreden, aftreden, bedanken
quite	erg, bijster
quiver	beven, bibberen, rillen, huiveren
quotation	aanhaling, citaat
quote	aanhalen, citeren, noemen
quotes	aanhalingstekens
rabbi	rabbijn, rabbi
rabbit	konijn
rabble	geboefte, grauw, canaille, gespuis
rabid	dol, razend, hondsdol
rabies	razernij, hondsdolheid, dolheid
race	geslacht, stam, volksstam
racism	racisme
radar	raderwerk, radar
radiate	uitstralen, stralen
radiator	radiator
radical	ingrijpend, grondig, radicaal
radically	grondig, radicaal
radio	draadloze, radio
radish	radijs
radium	radium
radius	actieradius, spaakbeen, radius
Raerd	Rauwerd
raffle	verloting, loterij
raft	vlot
rag	vodje, lomp, lap, tod, lor, vod, flard
ragout	ragoût
ragpicker	voddenman, voddenraper, voddenkoopman
rail	spoorstaaf, rail
railroad	spoor, spoorweg
railway	spoor, spoorweg
rain	regenen
rainbow	regenboog
raincoat	regenmantel
raise	opfokken, telen, fokken, opkweken
Rajab	ragab
Rajasthan	Rajasthan
rake	uitkammen, harken, aanharken, opharken
Ramadan	ramadan
rambutan	ramboetan
rampart	bastion, bolwerk, wal, omwalling
ranch	landgoed, goed, bezitting, boerderij
rancher	boer
rancid	ransig, rans, ranzig, garstig
rand	rand
random	toevallig, incidenteel
rank	graad, stand, status, rang
ransom	loskopen, vrijkopen, afkopen
rapid	gezwind, haastig, gauw, spoedig, snel
rapier	degen
rapsody	rapsodie
rare	zeldzaam, ongemeen, schaars
rarefy	verspreiden, verdunnen
rasp	raspen
raspberry	framboos
rat	rot, rat
rat-poison	muizengif
rate	proportie, verhouding, evenredigheid
rather	een klein beetje, lichtelijk, ietwat
rational	redelijk, rationeel
rattle	klakken, klappen, kletteren, klikken
Rauwerd	Rauwerd
rave	krankzinnig zijn
raven	raaf
raw	grof, bot, onbewerkt, onbehouwen, cru
ray	straal, spaak
razor	scheermes
razor-blade	scheermesje
re-	re-, her-, terug-, weer-
reach	bereiken, inhalen, behalen
react	reageren
reaction	reactie
reactionary	reactionair
read	lezen
reader	lezer
ready	klaar, gereed, af, afgelopen
real	daadwerkelijk, werkelijk, effectief
realise	begrijpen, bevatten, beseffen
realist	realist
reality	realiteit
realize	beseffen, bevatten, begrijpen
really	werkelijk, echt, wezenlijk
realm	rijk, staat
rear	achterhoede
rear-lamp	achterlicht
rear-light	achterlicht
rearguard	achterhoede
reason	reden, oorzaak
reasonable	matig, gematigd, bescheiden
rebate	aftrekken, korten, afslaan
rebel	oproerling, muiter, rebel
rebellion	muiterij, onlusten, opstand
rebellious	oproerig, opstandig
rebuff	afpoeieren
rebuke	afkeuren, wraken, verwerpen
recall	zich herinneren, gedenken, onthouden
recede	achteruitgaan
receipt	voor voldaan tekenen, kwiteren
receive	aanvaarden, aannemen, accepteren
recent	luchtig, fris, vers, onbedorven
recently	onlangs, kort geleden
reception-room	ontvangkamer
receptionist	receptioniste
recess	pauze, rust
recipe	recept
recipient	ontvanger
reciprocal	onderling, wederkerig, wederzijds
reciprocate	terugdoen, vergelden, beantwoorden
recite	voordragen, declameren
reclaim	ontwoekeren
recline	liggen
recognise	onderkennen, herkennen, erkennen
recognize	agnosceren, als waarheid aannemen
recollect	zich herinneren, onthouden, gedenken
recollection	geheugen, heugenis, herinnering
recommend	aanbevelen, aanprijzen, recommanderen
recommendable	aanbevelenswaardig, raadzaam
recommendation	recommandatie, aanbeveling
recommended	aanbevolen
record	discus, plaat, grammofoonplaat, schijf
record-player	grammofoon
records	archief
recover	beter worden, genezen, helen
recruit	recruteren
rector	rector
recuperate	op verhaal komen, aansterken
red	rood, blozend
redeem	vrijkopen, loskopen, afkopen
redeemable	aflosbaar
Redeemer	Verlosser
redemption	aflossing, amortisatie, afschrijving
reduce	reduceren, inkrimpen, herleiden
reed	riet
reef	rif, klip
reek	vies ruiken, stinken
referee	arbiter, scheidsrechter
reference	referentie, verwijzing
refine	louteren, raffineren, verfijnen
refined	gevoelig, delicaat, kies, iel, fijn
refinery	raffinaderij
reflect	reflecteren, terugkaatsen, spiegelen
reflection	weerglans, afspiegeling
reform	reformeren, hervormen
Reformation	Hervorming, Reformatie
refresh	opknappen, laven, opfrissen
refreshing	verfrissend
refrigerate	koelen
refrigerator	koelkast, koelcel
refuge	toevlucht
refugee	vluchteling, uitgewekene
refusal	weigering, afwijzing
refuse	afwijzen, het verdommen, afkeuren
refute	ontzenuwen, weerleggen
regal	vorstelijk, koninklijk
regard	tel, achting
regime	stelsel, staatsvorm, regime
régime	staatsvorm, regime, stelsel
regiment	regiment
region	gewest, gebied, streek, regio
regional	streek-, gewestelijk, regionaal
register	aangeven
registered	geregistreerd
regret	betreuren, bejammeren
regrettable	betreurenswaardig, spijtig
regrettably	jammer genoeg, jammer, helaas
regular	gelijkmatig, regelmatig, geregeld
regularly	vaak, dikwijls, gedurig, menigmaal
regulate	reglementeren, reguleren, regelen
regulation	voorschrift
regulations	reglement
reign	bestuur, heerschappij, bewind
reject	afslaan, verwerpen, afwijzen
rejection	afwijzing, verwerping
rejoice	genieten van, blij zijn
relate	verhalen, vertellen, debiteren
related	aanverwant, verwant
relation	betrekking, omgang, verband
relationship	familiebetrekking, verwantschap
relative	verwant, familielid
relatively	tamelijk
relax	verslappen, zich verpozen
release	loslaten, uitlaten, tappen, lossen
relevance	relevantie
reliable	vertrouwd, betrouwbaar
religion	religie, geloof, godsdienst
religious	religieus, godsdienstig, gelovig
relinquish	afstaan, het veld ruimen, toegeven
relish	snoepen
remain	achterblijven, nablijven
remainder	rest, overige
remaining	overig, verder
remark	berisping, aanmerking, standje, blaam
remarkable	opmerkelijk, merkwaardig
remedy	beter maken, genezen, helen
remember	zich herinneren, onthouden, gedenken
remind	herinneren
remiss	onachtzaam, nonchalant, nalatig
remissness	nalatigheid, nonchalance
remit	ontbinden, annuleren, afgelasten
remittance	transfer, afdracht
remote	verwijderd, ververwijderd, ver
remotely	afgelegen, achteraf, ver
removable	afneembaar
remove	elimineren, afschaffen, opdoeken
render	reproduceren, weergeven
rendezvous	afspraak, rendez-vous
renew	vernieuwen, renoveren
rennet-stomach	lebmaag
renounce	opgeven, uitvallen, afstand doen van
renown	onderscheiding
rent	huur
renter	huurder
repair	verhelpen, herstellen, repareren
repay	restitueren, terugbetalen
repayable	aflosbaar
repayment	annuïteit, afbetalingstermijn
repeat	herhalen, nazeggen
repeatedly	herhaaldelijk, meermaals
repent	tot inkeer komen, berouw hebben
repentance	berouw, boetvaardigheid, inkeer
repertoire	repertoire
repetition	herhaling, repetitie
replace	inboeten, in de plaats stellen van
replacement	vervanging, aflossing
replete	boordevol, afgeladen, mudvol
reply	antwoorden, antwoorden op
report	informeren, berichten, inlichten
repose	rusten
reprehensible	laakbaar
represent	verbeelden, uitbeelden, afbeelden
representation	beeld, afbeelding, figuur
representative	gedeputeerde, afgevaardigde
reprint	nadruk, herdruk
reproach	laken, afkeuren, berispen, gispen
reproduce	reproduceren, weergeven
reproduction	reproduktie, weergave
reprove	berispen, afkeuren, laken, gispen
reptile	reptiel
republic	republiek, vrijstaat
republican	republikeins
repulse	verdringen, weren, terugdringen
reputation	reputatie, faam, roep, naam
repute	faam, befaamdheid, mare, gerucht
request	vragen, aanvragen, inroepen, verzoeken
require	nodig hebben, moeten, behoeven, hoeven
requisition	vorderen, rekwireren, opvorderen
rescue	bergen, behouden, redden
research	speurwerk, speurtocht
resemblance	gelijkenis, overeenkomst
resemble	lijken op, gelijken, lijken
resent	aanstoot nemen aan
reserve	bespreken, reserveren, intekenen
residence	woning, logies, onderkomen, kwartier
resign	neerleggen, bedanken, afstand doen
resignation	gelatenheid, berusting
resin	hars
resist	tegenspartelen, tegenstreven
resistance	tegenweer, tegenkanting, tegenstand
resolution	resolutie, motie
resonance	resonantie, naklank, galm
resonance-box	klankkast
resound	naklinken, galmen, doorklinken
resources	remedie, medium, middel, weg
respect	eerbiedigen, respecteren
respectable	achtenswaardig, achtbaar
respective	respectief
respiration	ademhaling
resplendant	pompeus, weids, luisterrijk, opgeprikt
respond	reageren
responsibility	verantwoordelijkheid
responsible	verantwoordelijk, aansprakelijk
rest	rest, overblijfsel, rommel, afval
restaurant	restauratie, restaurant, eethuis
resting-place	rustplaats, rusthuis, rustoord
restrain	bedwingen, beteugelen, betomen
restraints	breidel, teugel, toom
restrict	beknotten, beperken, begrenzen
restricted	begrensd, beperkt, eindig
result	afstammen, het gevolg zijn van
resumé	resumé, excerpt, overzicht
retailer	kleinhandelaar
retain	reserveren, detineren, ophouden
retardation	vertraging
retarded	achterlijk
retentive	vasthoudend
retire	aftreden, met pensioen gaan
retired	gepensioneerd, rustend, in ruste
retiree	pensioentrekker, gepensioneerde
retirement	pensioen
retouch	bijwerken, retoucheren
retreat	aftrekken, de aftocht blazen
retrograde	achterwaarts
return	hergeven, reproduceren, teruggeven
return-ticket	retourbiljet
reveal	openbaren, kenbaar maken
revenge	wraak
reverie	mijmering, gedroom, gemijmer
reverse	achterzijde, ommezijde, rugstuk
reversed	omgekeerd, averechts, tegengesteld
review	recenseren, bespreken
revise	nakijken, herzien, inspecteren
revolt	muiten, rebelleren, in opstand komen
revolution	revolutie, omwenteling
revolutionary	revolutionair
revolver	revolver
revue	revue, tijdschrift, periodiek
reward	vergelden, lonen, terugdoen, belonen
Rhaeto-Romance	Retoromaans
rhetoric	rederijkerskunst, retoriek
rheumatism	reumatiek
Rhine	Rijn
Rhine-barge	aak
Rhine-wine	Rijnwijn
Rhineland	Rijnland
rhino	rinoceros, neushoorn
rhinoceros	rinoceros, neushoorn
Rhodesia	Rhodesië
rhododendron	rododendron
rhombus	ruit, griet, tarbot
rhyme	rijmen, berijmen
rhythm	ritme
rhythmic	ritmisch
rib	rib, nerf, ribbel, ribbe
ribbon	band, lint
rice	rijst
rice-field	rijstveld
ricefield	rijstveld
rich	gefortuneerd, rijk, vermogend
rickety	bouwvallig, gammel, aftands
rid	afhelpen
riddle	puzzel, raadsel
ride	rijden
rider	aanhangsel, bijlage, appendix
ridiculous	gek, belachelijk, lachwekkend, mal
riff-raff	geboefte, grauw, canaille, gespuis
rifle	geweer, roer
rig	tuigen, optakelen, optuigen
right	rechter-, vandehands
right-angle	haaks, loodrecht, recht, rechthoekig
right-hander	aanhanger van een rechtse partiright-hander
righteous	billijk, rechtvaardig, fair
righteousness	gerechtigheid, billijkheid
righthand	rechter-, vandehands
rigid	stram, star, stijf, houterig, stug
rigor	stijfheid
rigorous	streng, wettisch, gestreng, strikt
rigour	stijfheid
rim	velg
ring	wal, beugel, ring
rinse	gorgelen, afspoelen, spoelen
riot	herrie, rel, roerigheid, getier
rip	scheuren, rijten
ripe	rijp, bezonken, belegen
ripen	rijp worden, rijpen
rise	opstaan, gaan staan
rising	opklimmend
risk	kans lopen, op het spel zetten
risky	riskant, gewaagd, bedenkelijk
rite	ritus, kerkgebruik, rite
ritual	ritueel
rival	meedingen, concurreren, wedijveren
rivalry	wedijver
river	rivier, stroom
rivet	klinken, vastklinken
Riviera	Rivièra, Franse Rivièra
Riyadh	Riaad
road	weg, baan, route
road-metal	steenslag
roam	rondreizen, rondtrekken, trekken
roar	bulderen, brullen, loeien, daveren
roast	braden, roosteren, branden
roastbeef	rosbief
roasted	geroosterd, gebraden
rob	stropen, buitmaken, roven, plunderen
robber	rover
robe	toga, japon, jurk
robin	roodborstje
robot	robot
robust	robuust, hecht, potig, fors, ferm
rock	balanceren, doen schommelen
rocket	vuurpijl, raket
rod	baar, roede, paal, schacht, pijp
rodent	knaagdier
roe	ree
rogue	boef, ellendeling, schavuit, ploert
role	rol
rôle	rol
roll	broodje, bolletje, kadetje, kadet
roller	rol, cilinder
roller-blind	valgordijn, rolgordijn
rollerskate	rolschaats
ROM	ROM
Roman	Romeins
Romance	Romaans
romance	romance
Romanche	Retoromaans
Romanesque	Romaans
Romania	Roemenië
Romanian	Roemeens
romantic	romantisch
romanticism	romantiek
Rome	Rome
roof	kap, dak, overkapping
room	bestek, wereldruim, speling, ruimte
rooster	haan
root	aanslaan, wortel schieten
rope	lijntje, koord, snoer, koorde, lijn
rosary	rozenkrans, reeks, bidsnoer, rist
rose	rose, roze, roos
rose-bush	rozestruik
rostrum	tribune
rot	vergaan, verrotten, rotten, bederven
rotten	rot, bedorven, verrot
Rotterdam	Klein-Mokum, Maasstad, Rotterdam
rouble	roebel
rough	onbewerkt, bot, onbehouwen, grof, cru
round	ronde
roundabout	daaromheen, eromheen, in het rond
rouse	irriteren, aanstoken, ophitsen
route	reisplan, tracé, baanvlak, route
routine	sleur, routine
row	roeien
row-boat	roeiboot
rowing-boat	roeiboot
royal	vorstelijk, koninklijk
rub	aanstrijken, uitwrijven, wrijven
rubber	elastiek, rubberen
rubbish	afval, rommel, prullaria, puin
rubble	rommel, puin, afval, prullaria
Rubicon	Rubicon
ruble	roebel
ruby	robijn
rucksack	rugzak, knapzak
rudder	roer, stuur
rude	onbeleefd, onheus, lomp, honds
ruffian	straatschuimer, apache
Ruhr	Roer
ruin	te gronde richten, ruïneren
rule	bewind, heerschappij, bestuur
ruler	liniaal
rules	reglement
rum	rum
Rumania	Roemenië
Rumanian	Roemeens
ruminant	herkauwer
rumor	gerucht, faam, befaamdheid, mare
rumour	befaamdheid, gerucht, mare, faam
rump	gat, kont, bibs, achterste
run	aanrijden, voorrijden
rung	opstap, treeplank, tree, opstapje
runner	hardloper
rural	boers, landelijk
ruse	slimmigheid, list
rush	spoed maken, voortmaken, haast maken
Russia	Rusland
Russian	Russisch
rust	verroesten, roesten
rustle	ruisen, ritselen
rusty	roestig
rye	rogge
Saarland	Saarland
sack	ontslaan, ontzetten, royeren
sacrament	sacrament
sacred	sacraal, heilig, gewijd, geheiligd
sacrifice	opofferen, offeren, aanbieden
sad	bedroefd
saddle	zadel
sadism	sadisme
sadist	sadist
sadistic	sadistisch
sadly	droevig, triest, verdrietig
sadness	zieleleed, bedroefdheid
safe	safe, geborgen, behouden, veilig
safety	veiligheid, zekerheid
safety-belt	reddingsgordel
safety-lamp	mijnlamp
safety-pin	veiligheidsspeld
sagacious	intelligent, bevattelijk
sage	salvia, salie
Sagittarius	Boogschutter
Sahara	Sahara
sail	zeilen
sailor	zeeman, varensgezel, janmaat
sailplane	zeilvliegtuig, zweefvliegtuig
saint	heilige
sake	saké, rijstwijn
saké	rijstwijn, saké
saki	rijstwijn, saké
salad	salade, slaatje
salami	salami
salary	gage, bezoldiging, loon, salaris
sale	vervreemding, verkoop
salesman	verkoper
saliva	kwijl, speeksel, zever, spuug
salivate	speeksel afscheiden, zeveren, kwijlen
sallow	verbleekt
salmon	zalm
Salomon	Salomon
salon	zaal, salon
salt	zouten
saltshaker	zoutvat, zoutvaatje
salty	zout
salute	groeten, begroeten
Samaria	Samaria
Samaritan	Samaritaans
same	identiek, dito
samovar	samovar
sample	proefstuk, monster, proef, specimen
sample-bottle	monsterflesje
sample-card	monsterkaart
samurai	samoerai
sanctify	heiligen
sanction	sanctioneren, bekrachtigen
sand	zand
sandal	sandaal
sandwich	sandwich
sandy	rul, mul
Sanskrit	Sanskriet
sap	sap
sarcasm	sarcasme
sarcastic	sarcastisch
Sardina	Sardinië
sardine	sardine
Sardinia	Sardinië
Sardinian	Sardisch
sarong	sarong
Sassenach	Engelsman
Satan	Satan, Lucifer
satang	een honderdste baht, satang
Satanic	satanisch
satellite	trawant, satelliet
satisfaction	tevredenheid
satisfactory	bevredigend
satisfied	vergenoegd, tevreden, voldaan
satisfy	bevredigen, paaien, tegemoetkomen aan
saturate	doortrekken, verzadigen
Saturn	Saturnus
Saturnalia	Saturnaliën
sauce	jus, sop, saus
saucepan	braadpan, steelpan, pan
saucer	schoteltje, schotel
sauna	zweetkamer, sauna
sausage	beuling, worst
savage	wild, woest
save	redden, bergen, behouden
Saviour	Verlosser
saw	zagen
Saxe	Saksen
Saxon	Saksisch
Saxony	Saksen
saxophone	saxofoon
say	zeggen, opgeven
scabbard	schede
scaffold	schavot
scald	in kokend water doen
scale	aanslag
scales	weegschaal, balans, waag
scan	scanderen
scandal	achterklap, eerroof, laster
Scandinavia	Scandinavië
Scandinavian	Scandinavisch
scar	wondteken, litteken
scarcely	kwalijk, amper, nauwelijks
scare	verjagen, afschrikken
scatter	rondstrooien, strooien
scene	tableau, tafereel, toneel, scène
scenery	landschap
scent	geur, luchtje, lucht, reuk
schedule	dienstregeling, rooster
Scheldt	Schelde
scheme	plan, blauwdruk, concept, ontwerp
schism	kerkscheuring, scheuring, schisma
Schleswig-Holstein	Sleeswijk-Holstein
scholar	student
school	leerschool, school
science	wetenschap
scientific	wetenschappelijk
scientist	wetenschapper, geleerde
scissors	schaar
scold	manen, vermanen, aanmanen, aansporen
score	orkestreren
scorpion	schorpioen
Scot	Schot
Scotland	Schotland
Scotsman	Schot
Scotswoman	Schotse
Scottish	Schots
scoundrel	rotzak, schoelje, ploert, loeder
scourge	plaag
scout	verkenner, padvinder
scrabble	gekrabbel
scrap	afkeuren
scrape	afkrabben
scratch	klauwen, krabben, krauwen, scharrelen
scream	schreeuw, gil, krijs
screech-owl	nachtuil, steenuil
screen	scherm, schut
screw	neuken, naaien
screwdriver	schroevedraaier
script	scenario, draaiboek, script
scuffle	slag, kamp, strijd, treffen, gevecht
sculpture	uithouwen, beeldhouwen, uithakken
Scylla	Scylla
scythe	zeis
sea	zee
sea-bottom	zeebodem
seagull	meeuw, zeemeeuw
seal	zeerob, zeehond, rob
seam	naad, voeg
seamless	naadloos
seamstress	naaister
search	zoektocht, speurwerk, speurtocht
seasickness	zeeziekte
seaside	zeekust, zeekant, kust, kustlijn
season	kruiden, op smaak brengen
seat	bril, zetel
seaweed	zeewier, alge, wier
secession	secessie
seclude	isoleren, afzonderen
secluded	alleenstaand, geïsoleerd
second	tweede
secondary	bijbehorend, bijkomstig, bijkomend
secondhand	tweedehands
secret	confidentie
secretary	secretaresse
secrete	uitscheiden, afscheiden
secretion	afscheiding
sect	sekte
section	branche, vak, tak
sector	sector
secure	bevestigen, fixeren, bepalen
security	borgstelling, pand, onderpand
seduce	weglokken, verlokken, verleiden
see	aantreffen, ontmoeten
seed	zaad
seek	uitkijken naar, uitzien naar, snorren
seem	overkomen, schijnen, lijken
seemingly	naar het schijnt, in schijn
seemly	gepast, passend, geschikt
seize	grijpen, bemachtigen, aangrijpen
seldom	zelden
self	vanzelf, zelf
self-assurance	gewicht, aplomb, zelfbewustheid
self-assured	zelfbewust, zelfverzekerd
self-conscious	bedeesd, timide, bevangen, blo
self-evident	vanzelfsprekend
selfless	gehecht, aanhankelijk
selflessly	met overgave
sell	overdoen, tappen, verhandelen
semantics	semantiek, betekenisleer
Semite	Semiet
Semitic	Semitisch
send	doen toekomen, opsturen, sturen
sender	verzender, afzender
Senegal	Senegal
Senegalese	Senegalees
sensation	sensatie, klapstuk
sensational	sensationeel, geruchtmakend
sense	zin, betekenis
sensible	verstandig
sensitive	gevoelig, ontvankelijk, receptief
sensual	zinnelijk, wellustig, sensueel
sensuous	sensueel, wellustig, zinnelijk
sentence	frase, zin, volzin
sentiment	gevoel, sentiment, gevoeligheid
sentimental	sentimenteel
sentry	schildwacht, wacht
Seoul	Seoel
separate	afgezonderd, afzonderlijk
separation	clausuur, schifting, afscheiding
sepia	sepia
September	september, herfstmaand
septic	septisch, bederf veroorzakend
Serb	Servisch
Serbia	Servië
serenade	serenade
serene	sereen, onbezorgd, helder
serf	lijfeigene, horige
serfdom	lijfeigenschap, herendienst
sergeant	sergeant
serial	feuilleton, vervolgverhaal
series	serie, ris, reeks, set, rist
serious	erg, ernstig, voornaam, belangrijk
sermon	sermoen, kanselrede, preek
serpent	slang
serum	bloedwei, serum, wei
servant	dienstmeisje, dienares, meid
serve	voorleggen, serveren
server	server
service	dienst, godsdienstoefening, eredienst
servitude	herendienst, lijfeigenschap
session	sessie, zitting, zittingsperiode
set	hulpmiddelen, inrichting, apparaat
Seth	Seth
setting	vatting, montuur
settle	afhandelen, afdoen
settlement	accoord, akkoord, overeenstemming
seven	zeven
seventeen	zeventien
seventh	zevende
seventy	zeventig
several	verscheidene, diverse
severe	streng, duchtig, hard, bar, straf
sew	aanzetten, aannaaien, vastnaaien
sewer	zinkput, cloaca, riool
sewing-basket	naaimandje
sewing-box	naaidoos
sewing-class	naaicursus
sewing-machine	naaimachine
sewing-things	naaigerei
sewing-thread	naaigaren
sex	kunne, geslacht, sekse, sexe
sexual	geslachtelijk, generatief, seksueel
Seychelles	Seychellen
Sha'ban	sa'bân
shack	keet, schuur, barak, loods
shackle	ketenen, boeien
shade	nuance, schakering, nuancering
shadow	schaduwen
shaft	schacht, mijnschacht
shaggy	harig, ruig, ruigharig
shah	sjah
shake	schokken
shall	gaan, zullen
shallow	oppervlakkig, ondiep
shallowly	oppervlakkig, vluchtig
shame	foei
shameful	schandelijk
shameless	bokkig
shampoo	het haar wassen
shamrock	klaver
Shanghai	Sjanghai
shanty	barak, schuur, loods, keet
shape	formeren, vormen, aangaan
share	actie, aandeel
share-capital	aandelenkapitaal
shareholder	aandeelhouder
shareholdership	aandeelhouderschap
shark	haai
sharp	doordringend, bijtend, fel, guur
sharp-edged	kantig
sharp-toned	snibbig, bits
sharpen	aanzetten, scherpen, slijpen
sharpness	felheid, schelheid, guurheid
shatter	intrappen, vermorzelen, verbrijzelen
shave	afscheren
shaving-brush	zeepkwast, scheerkwast
shawl	bouffante, halsdoek, das, sjaal
she	haar, zij, ze
sheaf	bos, bundel, wis
shear	scheren, knippen, snoeien
shed	luifel, afdak
sheep	schaap
sheet	blad, vel
sheik	sjeik
sheikh	sjeik
shelf	schap, plank
shell	schild, rugschild, schaal
shelter	bunker, kazemat
shepherd	herder
sheriff	sheriff, landrechter
sherry	sherry, xeres
shield	schild, bordje, uithangbord, bord
shift	verschuiving
shilling	shilling
shine	schijnen, glanzen, schitteren, blinken
shingle	dakplankje
Shintoism	shintoïsme
ship	verzenden, afzenden, expediëren
shipwreck	schipbreuk
shirt	overhemd
shiver	huiveren, rillen, beven, bibberen
shock	opschudden, schokken, schudden
shock-absorber	schokbreker
shoe	schoen
shoe-horn	schoenlepel, schoenhoorn
shoe-lace	nestel, veter, rijgveter
shoe-lift	schoenlepel, schoenhoorn
shoemaker	schoenmaker
shogun	sjogoen
shoo	aandrijven, drijven, opjagen
shoot	paffen, schieten, vuren
shop	zaak, winkel
shopkeeper	winkelier, neringdoende
shore	kust, wal, boord, oever, kant
short	kort
short-lived	kortstondig
short-sighted	kippig, bijziend, kortzichtig
shortage	afwezigheid, gebrek, gemis, euvel
shortcoming	gebrek, afwezigheid, gemis, euvel
shorten	afkorten, bekorten, inkorten
shorthand	stenografie, steno
shorts	broek, kniebroek, korte broek
should	behoren, moeten, dienen, horen
shoulder	schouder
shoulderblade	schouderblad
shout	joelen, roepen, schreeuwen, gieren
shove	schuiven
shovel	opscheppen, scheppen
show	manifesteren, laten blijken
showcase	vitrine
shower	douchen, een douche nemen
showerhead	douchekop
showerstall	douchehokje
shrapnel	granaatkartets, shrapnel
shrew	haaibaai, furie, helleveeg, feeks
shrewd	sluw
shrewish	feeksachtig
shrill	bits, snibbig
shrimp	garnaal
shrink	ineenkrimpen, ineenkronkelen
Shrove-Tuesday	Vastenavond
shrub	heester, struik
shrubbery	bosjes, struikgewas
shrug	de schouders ophalen
shuffle	vermengen, temperen, mengen, mixen
shut	dichtmaken, sluiten, dichtdoen
shutter	luik
shy	bedeesd, blo, bevangen, timide
Siam	Thailand, Siam
Siamese	Siamees
Siberia	Siberië
Siberian	Siberisch
sibling	zus, zuster, broeder, broer
Sicilian	Siciliaans
Sicily	Sicilië
sick	naar, ziek
sickle	zicht, sikkel
side	bij-, minder belangrijk, zij-, ver
side-issue	bijwerk, aanhangsel, bijkomstigheid
side-way	zijweg
sideboard	kast
sideissue	bijzaak, zijkant
sideline	hobby
sideshow	bijzaak, zijkant
sidewalk	voetpad, trottoir, stoep
siege	belegering, beleg
sieve	zeef
sift	zeven, ziften
sigh	zuchten, kreunen
sight	richtmiddel, zoeker, vizier
sign	voorbode, voorteken, teken
sign-board	bord, uithangbord, bordje, schild
signal	een sein geven, seinen
signature	handtekening, ondertekening
significant	veelbetekenend, betekenisvol
signify	beduiden, betekenen
signpost	wegwijzer
Sijbrandaburen	Sijbrandaburen
Sikh	sikh
silence	kalmte, rust, rustigheid, stilte
silent	stil, stilzwijgend, zwijgend
silently	stil, zwijgend
Silesia	Silezië
silhouette	silhouet, schaduwbeeld
silk	zijde, zij
sill	dorpel, drempel
silliness	ijdelheid, frivoliteit
Silurian	Silurium
silver	zilveren
silver-coloured	zilverkleurig
similar	gelijksoortig, soortgelijk
similarity	gelijkenis, overeenkomst
simmer	pruttelen
simple	eenvoudig, aalwarig, aalwaardig
simplify	vereenvoudigen, simplificeren
simultaneous	simultaan, eigentijds, gelijktijdig
sin	zondigen
since	sinds, sedert, vanaf
sincere	ongeveinsd, oprecht, innig
sincerity	oprechtheid, openhartigheid
sing	zingen, bezingen
Singapore	Singapore
Singaporean	Singaporees
singer	zangeres
Singhalese	Sinhalees
singing-bird	zangvogel
single	ongehuwd, ongetrouwd
singly	alleen, één per keer, in zijn eentje
Sinhalese	Sinhalees
sink	zinken, aan de grond raken
Sioux	Sioux
sip	resorberen, opslorpen, slurpen
sister	zuster, zus
sit	koesteren, broeden, broeden op
site	ligging
sitting-room	zitkamer, huiskamer, woonkamer
situation	situatie, stand van zaken
six	zes
sixteen	zestien
sixth	zesde
sixtieth	zestigste
sixty	zestig
sizable	aanmerkelijk, aanzienlijk, geruim
size	omvang, bestek, grootte
skate	schaats, glijmiddel
skeleton	skelet, gebeente, geraamte
skeptic	scepticus
skeptical	twijfelzuchtig, sceptisch
sketch	uitstippelen, schetsen, ontwerpen
ski	skiën
skid	uitglijden, slippen
skillful	bekwaam, behendig, bedreven, handig
skim	scheren
skimpy	mager, sprietig, schraal
skin	dierevel, vel, huid, pels, vacht
skinny	sprietig, mager, schraal
skirt	rok, vrouwenrok
skull	schedel
sky	lucht, hemel
skyjacker	vliegtuigkaper
skylight	dakraam, patrijspoort, luik
slab	plaat, plak, tablet
slam	dichtslaan
slander	roddelen, kwaadspreken, belasteren
slanting	scheef, schuin
slap	draai om de oren, oorveeg, lel
slash	afkraken
slat	lat
slate	lei
slaughter	afslachten, slachten
slaughterhouse	slachthuis, abattoir, slachterij
Slav	Slaaf
slave	slaaf
Slavic	Slavisch
Slavonia	Slavonië
Slavonian	Slavonisch
slay	doodmaken, doden, ombrengen
sleep	slapen, maffen
sleeping-accomodation	slaapkamer, slaapplaats
sleeping-car	slaaprijtuig, slaapwagen
sleeping-place	slaapkamer, slaapplaats
sleepy	slaperig
sleeve	mouw
slender	sprietig, schraal, mager, dun, luchtig
slice	moot, plak, snede, schijf, filet
slighting	verwaarlozing, achterstelling
slim	rank, slank, tenger
slime	slib, modder, drek, slijk
slip	slippen, uitglijden
slipper	pantoffel
slippery	glad, ongrijpbaar, glibberig
slobber	kwijlen
slogan	lijfspreuk, leus, leuze, devies
slope	helling, glooiing
sloping	aflopend, glooiend, hellend, schuin
slot	sponning, sleuf, gleuf
sloth	ai, luiaard
slothful	lui
Slovak	Slowaaks
Slovakia	Slowakije
Slovene	Sloveen, Sloveniër
Slovenian	Sloveens
slow	langzaam
slowly	op zijn gemak, zachtjes, langzaam
slug	slak, naaktslak
slum	achterbuurt
slumber	sluimeren, druilen, dutten
sly	slim, listig, gewiekst, doortrapt
smack	smakken
small	min, klein, luttel, gering, karig
smallpox	pokken
smart	doortrapt, slim, gewiekst, listig
smash	vermorzelen, intrappen, verbrijzelen
smear	smeren, sauzen, doorsmeren, besmeren
smell	stinken, vies ruiken
smile	glimlachen
smirch	smet, schande
smith	smid, ijzersmid
smock	hes, kiel, boezeroen
smoke	smoken, roken
smoked	gerookt
smokers	rookcoupé
smokestack	schoorsteen, kachelpijp
smooth	gelijk, vlak, effen
smuggle	smokkelen
smuggler	smokkelaar, sluikhandelaar
snack	twaalfuurtje, lunch
snail	slak, huisjesslak
snake	slang
snappy	snibbig, bits
snare	valstrik, hinderlaag, arglist
sneer	grijnslachen, spotlachen, ginnegappen
sneeze	niezen, proesten, niesen
snifter	aperitief, borrel
snob	snob
snobbish	snobistisch
snore	snorken, snurken, knorren, ronken
snorter	borrel, aperitief
snow	sneeuwen
snowflake	sneeuwvlok
snowman	sneeuwpop
snowy	besneeuwd
snub	afsnauwen
snuffle	snuffelen
so	ergo, dus, ook weer, toch
soak	in de week zetten, weekmaken, weken
soap	zeep
sob	snikken
sober	nuchter
soccer	voetbal
social	sociaal, maatschappelijk
socialism	socialisme
socialist	socialist
society	sociëteit, club
sociologist	socioloog
sociology	sociologie, maatschappijleer
sock	sok
socket	houder, schede, foedraal
sofa	canapé
Sofia	Sofia
soft	zoet, zacht, liefelijk
softness	zachtheid, malsheid, weekheid
soil	fond, ondergrond, bodem, grond, aarde
soiled	morsig, vuil, vies, smerig, onrein
solder	soldeer, soldeersel
soldier	soldaat
sole	enkel, bloot, louter
solely	maar, alleen, slechts
solemn	plechtig, statig, plechtstatig
solid	flink, degelijk, deugdelijk, gedegen
solidarity	gemeenschapszin, saamhorigheid
soliloquy	alleenspraak, monoloog
solitary	enkel, bloot, louter
solo	solo
soloist	solist
solution	oplossing
Somali	Somalisch
Somalia	Somalië, Somaliland
Somalian	Somalisch
somber	naargeestig, somber, mistroostig
some	een beetje, enigszins, een weinig
somebody	enig, een of andere, een of ander
somehow	op de een of andere manier
someone	een of ander, een of andere, enig
someones	iemands
something	iets
sometimes	op een keer, eens
somewhere	hier of daar, ergens
son	zoon
sonata	sonate
song	gezang, zang, lied
song-bird	zangvogel
songbook	gezangboek, gezangbundel, zangboek
sonorous	stemhebbend, klankrijk
sonourous	klankrijk, stemhebbend
soon	dra, haast, gauw, alras, spoedig
soot	roet
sophisticated	geraffineerd
soprano	sopraan
sorcerer	duivelskunstenaar, tovenaar
sorcery	toverij
sore	zweer
sorrow	bedroefdheid, smart, droefheid
sort	soort, slag, aard
Sotho	Sotho, Sotho-taal
soul	ziel, gemoed, geest
sound	kleppen, overgaan, klinken, gaan
soup	soep
sour	zuur
source	bron, wel, kwel, welput
south	zuidelijk
southern	zuidelijk
souvenir	aandenken, gedenkschrift
sovereign	oppermachtig, soeverein, oppermachtig
Soviet	sovjet-
sow	uitzaaien
spa	badplaats
space	ruimte, bestek, wereldruim, speling
spaceman	astronaut, ruimtevaarder
spacious	ruim, breedvoerig, royaal, groot
spade	woelen, spitten, graven
spades	pek, stoot, steek, schoppen, prik
Spain	Spanje
Spaniard	Spanjaard
Spanish	Spaans
spanner	moersleutel, schroefsleutel
spare	ontzien, sparen
spark	vonk, sprank
sparkling	schuimend, schuimachtig, mousserend
sparrow	mus
Sparta	Sparta
spasm	kramp
spawn	kuit, viskuit, kikkerdril
speak	praten, spreken
special	afgezonderd, afzonderlijk
specialist	kenner, deskundige, expert
speciality	afdeling, branche, vak, tak
specially	in het bijzonder, inzonderheid
species	soort
specific	specifiek, soortelijk
specify	specificeren
specimen	proef, monster, specimen, proefstuk
spectacle	spektakel, kijkspel, schouwspel
spectacles	bril
spectator	toeschouwer
speech	rede, redevoering, speech, oratie
speechless	stom, sprakeloos
speed	snelheid, vaart, spoed, radheid
speed-limit	snelheidsgrens
speedy	spoedig
spell	spellen
spend	besteden, spenderen, spanderen
sperm	zaad, sperma
sphere	kloot, omgeving, bol, sfeer, gebied
spice	kruiden
spider	spinnekop, spin
spiderweb	web, spinrag, spinneweb, rag
spiked	puntig, spits
spill	morsen
spin	spinnen
spinach	spinazie
spindle	spoel
spine	wervelkolom, spin, ruggegraat
spinning-wheel	spinnewiel
spiral	spiraal
spirit	geest
spirits	alcoholische drank, alcohol, drank
spiritual	geestelijk
spiritualism	spiritisme
spit	spuwen, spugen, rochelen
spite	trots
spittoon	spuugbak, spuwbak, kwispedoor
splash	klapperen, plassen, kabbelen, klotsen
splender	luister, pracht, vertoon, praal
splinter	splinter
split	kloven, doorklieven, klieven, splijten
spoil	bederven, havenen, beschadigen
spoiled	verspild
sponge	afsponzen
spongy	sponzig, sponsachtig
spontaneous	spontaan
spool	klos, spoel, bobine
spoon	pollepel
sporadic	dungezaaid, sporadisch
sport	sport
sportsman	sportman, sportsman
spot	ruimte, lokaliteit, oord, plaats
spouse	eega, echtgenote, man, echtgenoot
spread	verspreiden, verbreiden, afgeven
spring	opborrelen, opwellen, ontspringen
springtime	lente, voorjaar
sprout	uitkomen, ontspruiten, ontluiken
spur	de sporen geven, prikkelen
spurt	verspuiten, opspatten, stuiven
spy	spieden, beloeren, bespieden
squad	politiepatrouille
square	vierkant
squash	pompoen
squat	in elkaar duiken, hurken
squeeze	drukken, dringen, persen, knellen
squint	scheelzien, scheelkijken, loensen
squire	chaperonneren
squirrel	eekhoorn
squirt	spuiten, sproeien, uitspuiten
St.	St.
stab	priemen, prikken, steken, pikken
stable	stevig, vast, hecht, gevestigd
stack	ophopen, opeenhopen, accumuleren
stadium	stadie, etappe, overnachtingsplaats
staff	staf
stag	mannetjeshert
stage	podium, bestuur, tribune, leiding
stage-manager	spelleider, regisseur
stagnate	stilstaan, stagneren
stain	bezoedelen, smetten, bekladden
stair	treeplank, opstap, opstapje, tree
staircase	opgang, trap
stairs	opgang, trap
stake	stijl, paal, post, deurpost
stale	muf, adellijk, benauwd, goor, gortig
stalk	schrijden
stall	box
stammer	stamelen, hakkelen, stotteren
stamp	muntstempel
stamp-collecting	filatelie
stamped	gefrankeerd, portvrij, vrachtvrij
stanchion	post, stijl, paal, deurpost
stand	huisje, schuur, keet, kraam, loods
standard	regel, standaardmaat, norm
staple	haakje, kramp, nietje, klamp
star	ster
starboard	stuurboord
stare	staren, turen, aanstaren
starling	spreeuw
start	aanzetten tot, activeren, aanzetten
starter	aanzetschakelaar, starter
startled	geschrokken
startling	ontstellend
state	verzekeren, beweren
statement	declaratie, aangifte, uitspraak
station	stationsgebouw, station
station-master	stationschef
statistics	statistiek
statue	beeld, standbeeld
stature	lichaamsbouw, gestalte, figuur
statute	statuut
stay	logeren
steak	biefstuk, bief
steal	sluipen
stealthily	tersluiks, sluiks, steelsgewijs
steam	stoom, wasem, damp
steam-boiler	stoomketel, ketel
steamship	stoomboot
steel	staal
steep	steil
steer	richten, besturen, dirigeren, mennen
steering-wheel	stuurtoestel, stuur
stem	boomstam, stam
stench	stank
stencil	schablone, patroon, sjabloon
stenography	snelschrift, stenografie
stenotypist	stenotypiste
step	lopen, stappen, treden, schrijden
step-father	stiefvader
step-mother	stiefmoeder
stepfather	stiefvader
stepmother	stiefmoeder
steppe	steppe
stereotype	gemeenplaats, cliché
sterile	onvruchtbaar, kiemvrij, steriel
sterilize	steriliseren
stern	achtersteven, spiegel
stevedore	stouwer, stuwadoor
stew	goulash
steward	intendant, opzichter, meier
stewardess	stewardess
stewardship	rentmeesterschap
stick	kleven, vastkleven, aanhangen
sticker	sluitzegel, sticker
sticky	plakkerig, kleverig
stiff	afgemeten, plechtig, ceremonieel
still	nog
stimulate	irriteren, aanstoken, ophitsen
stimulus	aansporing
sting	pikken, prikken, priemen, steken
stingray	rog
stingy	pinnig, hebzuchtig, gierig, inhalig
stink	stinken, vies ruiken
stinking	stinkend
stipulate	bedingen, als voorwaarde stellen
stipulation	voorwaarde, conditie, bepaling
stir	aangrijpen, ontroeren, bewegen
stitch	steek
stock	opslaan
Stockholm	Stockholm
stocking	kous
stoic	stoïsch, stoïcijns
stoical	stoïsch, stoïcijns
stoke	stoken, verwarmen
stomach	maag
stone	klei-, aarden, van klei
stone-chippings	steenslag
stone-dead	morsdood
stool	kruk, taboeret
stoop	buigen, overhellen, hellen, aflopen
stop	logeren
stopper	prop, stekker, plug, stop, stopmiddel
store	winkel
store-cupboard	provisiekast
storey	verdieping, etage
stork	ooievaar
storm	storm
story	etage, verdieping
stout	gezet, zwaarlijvig, corpulent
stove	kachel, oven
stow	opbergen, bergen, insluiten
straight	direct, live, recht, rechtstreeks
straight-edge	liniaal
straightedge	liniaal
straightforward	aalwaardig, aalwarig, eenvoudig
strained	strak, geforceerd, gespannen
strainer	vergiet
strait	zeeëngte, nauw, kanaal, straat
strand	aan de grond lopen, stranden
strange	buitenlands, vreemd, onwennig
stranger	vreemdeling, onbekende, vreemde
strangle	choken, worgen, wurgen
strap	riem
Strasbourg	Straatsburg
Strassbourg	Straatsburg
Strassburg	Straatsburg
strategic	krijgskundig, strategisch
strategy	strategie, krijgskunde
straw	stro
strawberry	aardbei
streak	schreef, haal, schrap, streek, streep
stream	loop, stroom, stroming
streamlined	gestroomlijnd
strech	spannen, opwinden, nauwer aanhalen
street	straat
street-corner	straathoek
streetcar	tram
strength	sterkte
stress	accentueren, beklemtonen
stress-mark	klemtoonteken
stretcher	brancard, draagbaar
strict	duchtig, straf, bar, hard, streng
stride	schrijden
strike	kloppen, slaan, houwen, klappen
striking	snedig, juist, geprononceerd, raak
string	koorde, stemband, snaar
stringent	strikt, gestreng, streng, wettisch
strip	strip, windsel, strook, reep
stripe	gallon
stroke	aanhalen, strelen, liefkozen, aaien
stroll	wandeling, wandelen, tippel
stroller	wandelaar
strong	krachtig, geducht, sterk, fiks, straf
strong-box	brandkast, safe
strop	scheerriem
structure	bouw, samenstelling, constructie
struggle	worstelen, spartelen, zich aftobben
stub	peukje, peuk
stubborn	halsstarrig, hardnekkig, koppig
student	student
studio	studio
study	studie
stuff	dingen, spullen
stuffing	opvulsel, vulling, vulsel
stumble	struikelen
stupid	onnozel, dom, flauw, simpel
sturdy	hecht, fors, potig, ferm, robuust
stutter	stotteren, stamelen, hakkelen
sty	hok
style	trant, stijl
stylus	griffel, etsnaald, schrijfstift
Styria	Stiermarken
Styx	Styx
subdue	knechten, onderwerpen
subject	stof, onderwerp, subject
subjective	subjectief
subjugate	onderwerpen, knechten
subjunction	onderschikkend voegwoord
subjunctive	conjunctief, aanvoegende wijs
submit	knechten, onderwerpen
subordinate	achterstellen
subscribe	geabonneerd zijn op
subscriber	abonnee
subscription	abonnement
subsequent	nagekomen
subsequently	achteraf, daarna, dan, naderhand
subside	bekoelen, bedaren, luwen
subsidize	subsidiëren
subsidy	ondersteuning, stipendium, subsidie
substance	spul, stof, goedje, substantie
substantive	substantief, zelfstandig naamwoord
substitute	in de plaats stellen van, inboeten
substitution	aflossing, vervanging
subterfuge	kunstgreep, kneep, streek, foefje
subtle	spitsvondig, subtiel, fijn
subtract	aftrekken
subtraction	aftrekking
suburb	voorstad
subversive	subversief, ondermijnend
subvert	ondergraven, ondermijnen
subway	metro
succeed	klaarspelen, doorkomen, slagen
success	geluk, welstand, bloei, voorspoed
successfully	met goed gevolg
successor	nazaat, afstammeling, nakomeling
succumb	bezwijken
such	dusdanige, dergelijke, zo'n, zulk een
suck	opzuigen, zuigen, lurken
suckle	de borst geven, zogen
Sudan	Soedan
Sudanese	Soedanees
sudden	plotseling
suddenly	ineens, plotseling, opeens
sue	een proces aanspannen tegen
suet	talk, talg, reuzel, smeer, kaarsvet
suffer	naar buiten brengen, dragen
suffice	toereikend zijn, toereiken
sufficient	genoeg, voldoende
sufficiently	nogal, genoeg, vrij, tamelijk, basta
suffix	suffix, achtervoegsel
suffocate	smoren, onderdrukken, neerslaan
sugar	suiker
sugar-bowl	suikerpot
sugar-cane	suikerriet
sugar-palm	suikerpalm
sugarbowl	suikerpot
sugary	poeslief
suggest	aanwijzen, aangeven, aanduiden
suggestion	bod, voorslag, aanbieding, aanbod
suit	complet, stelletje, set, stel
suitability	geschiktheid
suitable	betamelijk, behoorlijk, fatsoenlijk
suitcase	valies, handkoffer, koffer
suite	gevolg
sulfur	zwavel
sulfuric	zwavel-, zwavelig
sullen	aalwaardig, gemelijk, aalwarig
sulphur	zwavel
sulphureous	zwavel-, zwavelig
sulphuric	zwavelig, zwavel-
sultan	sultan
sum	somma, som, bedrag, totaal, summa
Sumatra	Sumatra
summarize	resumeren, samenvatten
summary	resumé, overzicht, excerpt
summer	zomer
summer-house	zomerhuisje, zomerhuis
summerhouse	zomerhuisje, zomerhuis
summit	spits, punt, top, tip, neus, piek
summon	aanschrijven
summons	dagvaarding, exploot, assignatie
sun	zonneschijn
sun-beam	zonnestraal
sun-glasses	zonnebril
sunbeam	zonnestraal
Sunday	zondag
sunflower	zonnebloem
sunlight	zonlicht
sunrise	zonsopgang
sunset	zonsondergang
sunshine	zonneschijn
superb	grandioos, groots, overweldigend
superficial	oppervlakkig, ondiep
superfluous	overtollig, overbodig
superimpose	plaatsen bovenop
superintendant	opzichter, intendant, meier
superior	opperste, prevalent, superieur
superman	übermensch
supermarket	supermarkt
superscription	hoofd, opschrift
supersign	kapje, accentteken, accent
superstition	bijgeloof
superstitious	bijgelovig
supervise	controleren, checken, aflezen
supper	avondmaal, avondeten
supplementary	aanvullend
supply	aanvoer, bezorging
support	stutten, steunen, schragen
supporter	adept, beoefenaar, aanhanger
supporters	leden, aanhang
suppose	menen, vermoeden, stellen
supposition	onderstelling, hypothese, mening
suppress	onderdrukken, verdringen, opkroppen
sure	gewis, zeker, vast, stellig
surely	wel, immers, zeker, toch
surface	oppervlakte, oppervlak
surgeon	heelmeester, chirurg
surgery	chirurgie, wondheelkunde, heelkunde
surgical	chirurgisch
Surinam	Suriname
Surinamer	Surinamer
Surinamese	Surinaams
surly	bars, nors, honds, nurks, onaardig
surmise	gissen, vermoeden
surname	familienaam, van, achternaam
surpass	overtroeven, overtreffen
surplus	surplus
surprise	betrappen, verrassen, snappen
surprising	verrassend
surrender	capituleren, zich overgeven
surround	omringen, omgeven, insluiten
surroundings	omgeving, omstreken
survive	doorleven, doormaken, beleven
susceptibility	ontvankelijkheid
suspect	verdenken
suspenders	bretels
suspicion	argwaan, achterdocht, wantrouwen
suspicious	achterdochtig, wantrouwig, argwanend
sustain	stutten, steunen, schragen
sustained	constant, bestendig, gestaag
suture	dichtnaaien, hechten
Swabia	Zwaben
Swahili	Swahili-
swallow	slikken, doorslikken, inslikken
swamp	broek, drasland, moeras, moer
swan	zwaan
swap	inruilen, ruilen, wisselen
swarm	krioelen, wemelen, wriemelen, krielen
sway	zwiepen, zwieren, zwaaien, slingeren
Swazi	Swazi, Swazi-taal
Swaziland	Swaziland
swear	ketteren, godlasteren, vloeken
sweat	zweten, transpireren
Swede	Zweed
Sweden	Zweden
Swedish	Zweeds
sweep	oprijlaan, oprit
sweet	zoet, oppassend
sweet-and-sour	zoetzuur
sweet-smelling	zoetgeurend
sweetheart	schat, liefje, lief, lieveling
sweetness	beminnelijkheid, lieftalligheid
swell	aanzwellen
swelling	pof, poef
swift	haastig, snel, gezwind, gauw, spoedig
swiftly	schielijk, gauw, in allerijl, hard
swim	zwemmen, drijven
swimming-bath	zweminrichting, zwembad
swimming-pool	zwembad
swindle	zwendelen, frauderen, knoeien
swing	balanceren, doen schommelen
swirl	warrelen, wervelen, dwarrelen, kolken
swish	ritselen, ruisen
Swiss	Zwitsers
switch	roede, gard, spitsroede, stokje
Switzerland	Zwitserland
swoon	bezwijmen, bewusteloos raken
sword	slagzwaard
Sybrandabuorren	Sijbrandaburen
syllable	lettergreep, syllabe
symbol	zinnebeeld, symbool
symbolize	symboliseren
symmetric	regelmatig, symmetrisch
symmetry	symmetrie
sympathetic	sympathiek, innemend, zielsverwant
sympathize	meevoelen
sympathy	medegevoel, deelneming
symphonic	symfonisch
symphony	symfonie
symptom	teken, symptoom, verschijnsel
synagogue	synagoge, jodenkerk
synchronous	synchronisch
syndicate	syndicaat, vakvereniging, vakbond
syndrome	syndroom
syntax	zinsbouw, zinsleer, syntaxis
Syria	Syrië
Syrian	Syrisch
syringe	injectiespuit
syrup	siroop, stroop
system	systeem, stelsel, bestel
systematic	systematisch
T-shirt	T-shirt
T-square	winkelhaak
tabernacle	tabernakel
table	tabel, tafel, lijst
table-cloth	tafellaken, dekservet
tablet	tafel, tabel, lijst
tabulation	tafel, tabel
tackle	aanpakken, aan komen lopen
tact	ritme, tact, maat, beleid
tactic	tactiek
tactics	tactiek
tad-pole	kikkervisje
tadpole	kikkervisje
Tadzhikistan	Tadzjikistan
Tagus	Taag
Tahiti	Tahiti
tail	schaduwen
tail-light	achterlicht
tailor	kleren maken
tails	rok
Taiwan	Taiwan
Taiwanese	Taiwanees
take	accepteren, aannemen, aanvaarden
tale	vertelsel, verhaal, relaas, vertelling
talent	talent, gave, aanleg, begaafdheid
talented	getalenteerd, talentvol
talk	spreken, praten
talkative	spraakzaam
tall	verheven, hoog
tallow	talg, kaarsvet, reuzel, smeer, talk
Talmud	Talmoed
talon	klauw
tambon	tambon
tame	temmen, dresseren, africhten
tampon	tampon
tan	tanen, leerlooien, looien
tangerine	mandarijn (vrucht)
Tangier	Tanger
tangle	verwikkeling, warboel, warnet
tango	tango, stampen
tank	reservoir, vergaarbak
Tantalus	Tantalus
Tanzania	Tanzania
Tanzanian	Tanzaniaans
tap	aanboren
tape	met een band omgeven
tape-recorder	magnetofoon, bandrecorder
tapestry	wandtapijt, behang
tar	teren
tard	bits, snibbig
tardy	laat, vergevorderd
tart	zuur
Tartar	Tataar
tartness	bitsheid
Tashkend	Tasjkent
Tashkent	Tasjkent
task	karwei, klus, opgave, taak
taskmaster	surveillant, drost, baljuw, opziener
Tasmania	Tasmanië
Tasmanian	Tasmaans
taste	smaken
tasteless	smakeloos, smaakloos
tasty	smakelijk, fijn, lekker
Tatar	Tataars
tattered	aan flarden gescheurd
tattoo	taptoe
tavern	herberg, uitspanning
tax	belasten, aanslaan
taxi	taxi
taxi-driver	taxichauffeur
taxidriver	taxichauffeur
tea	thee
tea-pot	theebus
tea-towel	afdroogdoek, bordendoek
teach	afwennen, afleren
teacher	onderwijzeres, schooljuffrouw, lerares
team	team, ploeg, equipe
teapot	theepot, trekpot
tear	vaneenscheuren, doorscheuren
tease	plagen
teaspoon	theelepeltje
teat	borst, tiet, mam
technical	technisch
technics	techniek
technique	techniek
technology	technologie
teeth	gebit
teetotalism	geheelonthouding, abstinentie
Teheran	Teheran
telegram	telegram
telegraph	overseinen, telegraferen
telemetry	telemetrie
telephone	opbellen, telefoneren
telescope	sterrenkijker, telescoop, verrekijker
television	televisie
tell	zeggen, opgeven
temper	harden, temperen, stalen
temperament	temperament
temperate	nuchter, bezadigd, sober, matig
temperature	temperatuur
tempest	storm
template	patroon, sjabloon, schablone
temple	slaap
templet	schablone, sjabloon, patroon
temporarily	tijdelijk
temporary	tijdelijk
tempt	in verzoeking brengen, bekoren
temptation	aanvechting, temptatie, verleiding
tempting	lekker, aanlokkelijk
ten	tien
tenant	huurder
tendencious	tendentieus
tendency	wilsbeschikking, gesteldheid, aanleg
tendentious	tendentieus
tender	gunning, aanbesteding
tenderness	delicaatheid, fijnheid, kiesheid
tennis	tennis
tenor	tenorstem, tenor
tension	spanning
tent	tent, huif, kampeertent
tenth	tiende
term	vakterm, term
terminal	terminal
terminate	afmaken, beëindigen, afsluiten
terminology	terminologie, vakwoordenboek
termite	thermiet, witte mier, termiet
terms	bepaling, voorwaarde, conditie
terrace	terras
terrain	terrein
terrestrial	aards
terrible	schrikaanjagend, ijselijk
terrify	schrik aanjagen, doen schrikken
territorial	territoriaal
territory	territoir, ban, gebied, grondgebied
terror	terreur, schrikbewind
terrorism	terrorisme
terrorist	terrorist
Tersoal	Terzool
Terzool	Terzool
test	examen, keuring, onderzoek
testament	verbond, uiterste wil, testament
testify	certificeren, getuigen
testimony	certificaat, acte, attest, getuigenis
Teuton	Germaan
Teutonic	Germaans
Texan	Texaan
Texas	Texas
text	tekst
textbook	leerboek, schoolboek
textile	weefsel
Thai	Thais
Thailand	Thailand, Siam
Thames	Theems
than	dan
thank	danken, bedanken, dank betuigen
thankful	dankbaar, erkentelijk
thanks	dank, dankzegging
that	dat
thaw	ontdooien, dooien, wegsmelten
the	aan de, het, aan het, de, naar de
theatre	schouwburg, toneel, theater
theatrical	schouwburg-, toneel-, theater-
theft	diefstal, ontvreemding
their	haar, hun
theirs	de hunne, het hunne
them	aan ze, ze, hun, aan hun
theme	onderwerp, stof, thema, apropos
then	ook weer, dus, ergo, toch
thence	daar ... vandaan, vandaar, daarvan
theologian	theoloog
theology	theologie, godgeleerdheid
theorem	stelling, theorema
theory	theorie
therapy	therapie
there	ginds, aldaar, daar, er, daarginds
thereafter	daarop, vervolgens
therefore	ergo, toch, ook weer, dus
thermometer	warmtemeter, thermometer
thermos	thermosfles
thermostat	thermostaat
these	dit, dit hier
thesis	proefschrift, stelling, dissertatie
they	hen, ze, zij, hun
thick	dik, gebonden, dicht
thicken	verdikken, aandikken
thickness	dikte, lijvigheid
thief	dief, steler
thigh	bovenbeen, dij
thimble	vingerhoed, vingerhoedje
thin	sprietig, schraal, mager
thing	ding, voorwerp
thingamajig	dinges
things	dingen, spullen
think	geloven, van mening zijn, achten
thinking	nadenkend
third	derde
thirst	dorst
thirsty	dorstig
thirteen	dertien
thirty	dertig
this	dit, dit hier
thither	daarheen
thorn	doorn
thoroughgoing	diepgaand, grondig
thoroughly	grondig, radicaal
those	dat, datgene, zulks
thou	je, jij, jou
though	wel, al, hoewel, ofschoon, alhoewel
thought	gedachte
thoughtful	nadenkend
thousand	duizend
Thrace	Thracië
Thracia	Thracië
thrash	afranselen
thread	draad, garen
threat	bedreiging, dreigement, dreiging
threaten	dreigen, bedreigen
three	drie
thresh	dorsen, afrossen, afranselen
threshold	drempel, dorpel
thrifty	spaarzaam
throat	strot, keelgat, keel
throb	kloppen, pulseren
throne	troon
through	door, per, met
throughout	dwars door
throw	keilen, werpen, uitspelen, gooien
thrust	duwen, stoten, dringen, douwen
thumb	duim
thunder	daveren, bulderen, donderen
Thursday	donderdag
thus	als volgt
Tiber	Tiber
Tiberius	Tiberius
Tibet	Tibet
Tibetan	Tibetaans
tic	trekking, tic, tijk
tick	teek
ticket	biljet, plaatsbewijs, kaartje
ticket-window	loket
tickle	kriebelen, kietelen
tidbit	snoepgoed, lekkernij, snoep
tide	tij, getij
tidy	ordelijk
tie	stropdas, das
tiger	tijger
tight	stipt, nauwsluitend, streng, nauw
tighten	strakker aantrekken, aantrekken
tightly	strak
Tigris	Tigris
tile	plavuis, tegel, tegelsteen, tichel
till	geldkist, kas, fonds
tilt	neigen, buigen, doen overhellen
timber	hout
time	keer, maal
time-table	rooster, dienstregeling
timid	benepen, beschroomd, bang
Timor	Timor
tin	blikken
tin-opener	opener, blikopener
tinder	tondel, tonder, tonderzwam, zwam
tinkle	rinkelen, klingelen, kletteren
tint	nuancering, schakering, nuance
tiny	klein, minuscuul, minuskuul, propperig
tip	stortplaats
tipsy	aangeschoten, roezig
tired	vermoeid, moe, mat
tiresome	taai, melig, saai, vermoeiend
Titan	Titan
titanic	geweldg, titanisch
title	betitelen, tituleren, titelen
titmouse	mees
Tjonger	Kuinder, Tjonger
to	naar, aan, tot, bij, tegen, voor
to-day	heden, vandaag
toad	pad
toast	braden, branden, roosteren
tobacco	tabak
tobacconist's	sigarenwinkel
today	heden, vandaag
toe	teen
together	tezamen, bijeen, samen, ineen
Togo	Togo
Togoland	Togo
toilet	secreet, privaat, toilet
toilet-paper	closetpapier, WC-papier, toiletpapier
token	bewijs, teken, adstructie
tolerate	aanzien, lijden, dulden, toelaten
tolling	gelui, geklep, klokgelui
tomato	tomaat
tomato-soup	tomatensoep
tomb	groeve, graf
tomorrow	morgen
ton	ton
tone	toon, intonatie
tongs	schaar, knijper
tongue	tong
tonight	vannacht
too	mede, evenzeer, eveneens, ook
tool	middel, werktuig
tooth	tand
tooth-brush	tandenborstel
tooth-paste	tandpasta
toothache	kiespijn, tandpijn
toothpick	tandenstoker
top	afknotten
topic	iets actueels, actualiteit
topical	tegenwoordig, actueel
topicality	actualiteit
torch	toorts, fakkel, flambouw
torment	martelen, koeioneren, kwellen
torn	gescheurd
torpedo	torpederen
torrent	bergstroom, vloed, stroom
tortoise	schildpad
torture	pijnigen, martelen, folteren
toss	gooien, opgooien
total	algeheel, totaal
totalitarianism	totalitarisme
totem	totem
touch	aanslag
touching	emotioneel, aangrijpend, roerend
tour	tournee, rondreis
tourism	toerisme
tourist	toerist
tournament	toernooi, steekspel
tousle	opzetten, rechtop zetten
tow	boegseren, trekken, slepen
toward	tegen, tot, naar, aan, bij, voor
towards	tot, bij, tegen, naar, aan, voor
towel	handdoek
tower	toren
towing-line	sleeptouw, sleeptros, sleepkabel
town	plaats, stadje, stad
town-hall	gemeentehuis, raadhuis
townhall	raadhuis, stadhuis, gemeentehuis
township	vlek, gehucht, buurtschap
toy	speelbal, stuk speelgoed, speeltuig
trace	afbakenen
track	afdruk, voetspoor, spoor
tractability	volgzaamheid, gedweeheid, meegaandheid
tractable	handelbaar, inschikkelijk
tractor	trekker, tractor
trade	handelen, handel drijven
trade-union	vakvereniging
trading	handeldrijven, handel
tradition	traditie, overlevering
traditional	traditioneel
traffic	circulatie, roulatie, omloop
tragedy	tragisch
tragic	tragisch
trail	spoor, wagenspoor, karrespoor
trailer	aanhangwagen
train	gevolg
trait	gelaatstrek, trek, karaktertrek
tram	tram
tramping	getrappel, gestamp
tranquil	bedaard, kalm, gerust, rustig
transaction	transactie
transfer	opnemen, afboeken
transform	vervormen
transgress	zondigen
transgression	zonde
transistor	transistor, tor
transitive	transitief, overgankelijk
Transkei	Transkei
translate	translateren, overzetten, vertalen
translation	translatie, translaat, overzetting
transliteration	transport, transcriptie, transkriptie
transmit	opsturen, sturen, doen toekomen
transparant	doorzichtig, transparant
transport	transporteren, overbrengen, voeren
Transvaal	Transvaal
transverse	dwars
transvestite	travestiet
Transylvania	Transsylvanië
trap	slag, valstrik, val
travel	gaan, rijden, varen, karren
traveler	reiziger
traveller	reiziger
travesty	travestie
tray	dienblad, presenteerblad
treacherous	trouweloos, verraderlijk, dubbelhartig
treachery	verraad
tread	stappen, lopen, schrijden, treden
treasure	schat
treat	behandelen, cureren
treatise	verhandeling
treatment	kuur, behandeling
treaty	verdrag, traktaat, verhandeling
tree	boom
tree-trunk	stam, boomstam
tremble	rillen, huiveren, beven, bibberen
trench	loopgraaf
tressle	rek, schraag, bank, ezel, bok
Treves	Trier
trial	probeersel, proefstuk
triangle	driehoek, triangel
tribal	stam-
tribe	stam, volksstam, geslacht
tribunal	gerecht, balie, gerechtsgebouw
tribute	cijns, schatting
trick	aanwensel, hebbelijkheid
trickery	foefje, streek, kneep, kunstgreep
tricycle	driewieler
Trieste	Triëst
trifle	bagatel, futiliteit, beuzelarij
trifling	onbeduidend, luizig, beuzelachtig
trigger	haan van een vuurwapen
trigonometry	driehoeksmeting, trigonometrie
trill	trillers maken
trillion	triljoen
trilogy	trilogie
trim	afzetten, beslaan, garneren
Trinity	Drieëenheid
trip	tocht, toer, reis, trip
triple	drievoudig, driedubbel
Tripoli	Tripoli
trishaw	fietstaxi
trite	alledaags, afgezaagd, banaal
Triton	Triton
triumph	zegevieren, zegepralen, triomferen
Trojan	Trojaan
trolley	trolley, beugel
trolley-bus	trolleybus
trolleybus	trolleybus
trombone	trombone, schuiftrompet
troop	horde, bende
tropical	tropisch
tropics	keerkring
trot	dribbelen, draven
trouble	bezwaar, strubbeling, moeilijkheid
troublesome	pijnlijk, hinderlijk, lastig, storend
trough	krib, drenkbak, trog, eetbak, bak
troupe	troep
trousers	pantalon, broek, lange broek
trout	forel
Troy	Troje
truck	vrachtauto, truck, vrachtwagen
truculent	strijdlustig, vechtlustig, militant
true	juist, gelijk hebbend, gegrond
truly	werkelijk, wezenlijk
trump	troef
trumpet	toeteren, de trompet steken, toeten
truncate	afknotten
trunk	boomstam, stam
trust	vertrouwen, fiducie hebben in
trustworthy	betrouwbaar, vertrouwd
truth	waarheid, waarachtigheid
try	streven, zich inspannen, pogen
Tsonga	Tsonga-taal, Tsonga
Tswana	Tswana-taal, Tswana
tub	bak, tobbe, teil, kuip
tube	binnenband, luchtpijp, luchtband
tuberculosis	tering, tuberculose, longtering
Tuesday	dinsdag
tuft	bosje, pluk, bos, dot, kuifje, kuif
tug	rukken
tugboat	sleepboot
tulip	tulp
tummy	buik
tumor	gezwel, tumor
tumour	tumor, gezwel
tumult	herrie, rel, roerigheid, getier
tuna	tonijn
tuna-fish	tonijn
tune	in een stemming brengen, stemmen
tuneful	melodieus, melodisch, zangerig
tunic	tuniek
Tunis	Tunis
Tunisia	Tunesië
Tunisian	Tunesiër
tunnel	tunnel
tunny	tonijn
Turin	Turijn
Turk	Turk
Turkey	Turkije
turkey	kalkoen
Turkish	Turks
Turkoman	Turkmeen
turn	anders maken, veranderen
turnip	raap, knol, knolraap, koolzaad
turnover	omzet
turnpike	autosnelweg, autobaan
Tuscany	Toscane
tutor	opvoeden, onderwijzen
TV	televisie
Twelfth-night	Driekoningen
twelve	twaalf
twenty	twintig
twenty-one	eenentwintig
twice	twee keer, tweemaal
twich	tic, trekking, tijk
twig	rank, twijg, rijs
twilight	halfdonker, schemer, schemerdonker
twin	tweeling-
twine	vlechten
twins	tweeling
twist	kronkelen
twitter	piepen, sjilpen, tjilpen, kwetteren
two	twee
type	drukletter
typeset	zetten
typewriter	schrijfmachine
typhoon	tyfoon
typhus	tyfus
typical	eigenaardig, typisch
typist	typiste
tyrannize	ringeloren, tiranniseren
tyrant	dwingeland, geweldenaar, tiran
tyre	pneumatiek, luchtband, band
udder	uier, pram
Uganda	Oeganda
Ugandan	Oegandees
ugly	lelijk
Ukraine	Oekraïne
Ukrainian	Oekraïens
ulcer	zweer
ultimately	eindelijk, ten slotte, per saldo
ultimatum	ultimatum
Ulysses	Odysseus
umbrella	paraplu
umpire	scheidsrechter, arbiter
un-	on-, im-, in-
unabbreviated	onverkort
unanimous	eensgezind, eenparig
unarmed	ongewapend
uncharted	niet in kaart gebracht
uncle	oom
unclean	morsig, smerig, onrein, vuil, vies
unconscious	buiten kennis, bewusteloos
uncooked	ongekookt, rauw
uncouple	afhaken, afkoppelen, ontkoppelen
uncover	ontdekken
under	beneden
underestimate	onderschatten, onderwaarderen
undergarment	onderkleding
underground	metro
underhand	stiekem, achterbaks
underhanded	geveinsd, slinks, onoprecht
underline	onderstrepen
undermine	ondergraven, ondermijnen
underneath	daarbeneden, beneden, onder
underpants	onderbroek
understand	bevatten, begrijpen, beseffen
understandable	begrijpelijk, bevattelijk
understanding	verband, omgang, betrekking
undertake	ondernemen
underwater	onderwater-
undoubtedly	ongetwijfeld, zeker, bepaald
undress	negligé, peignoir, ochtendjas, duster
undulate	golven
unemployed	werkloos, werkeloos
unemployment	werkeloosheid, werkloosheid
unexpectedly	eensklaps, onverwachts
unfortunate	ongelukkige
unfortunately	jammer, jammer genoeg, helaas
unhappy	ongelukkig
unhook	afhaken, loshaken
unicorn	eenhoorn
unified	eendrachtig
uniform	uniform, tenue
unilateral	eenzijdig
unimportant	onbelangrijk, goedaardig
unintelligible	onbegrijpelijk, ondoorgrondelijk
unintentional	ongewild, onopzettelijk
union	unie
unique	uniek, enig
unit	eenheid, unit
unite	bijeenbrengen, aaneenvoegen
united	verenigd
unity	eenheid, samenhang, eendracht
universal	algemeen, universeel
universe	heelal, universum, schepping
university	academie, universiteit
unkempt	ongekamd
unkind	honds, nurks, bars, nors, onaardig
unknown	onbekend
unlash	losmaken
unlearn	afleren, afwennen
unless	tenzij
unload	lossen, uitladen, afladen
unlock	ontsluiten
unmarried	ongehuwd, ongetrouwd
unoccupied	vrij, onbezet, leeg, open
unordinary	ongewoon, zonderling
unpack	uitpakken
unpleasant	onaardig, honds, nurks, nors, bars
unrest	storing
unripe	onvoldragen, onrijp
unroll	afwikkelen, ontrollen, uitrollen
unseemly	ongepast, misplaatst
unseen	ongezien
unsound	wormstekig, aangestoken, wormig
untidiness	viesheid, morsigheid, onreinheid
untidy	borstelig, ruigharig, rechtopstaand
untie	afbinden, losbinden, losmaken
until	tot, totdat, binnen, voor
untroubled	onbezorgd, sereen, helder
untrue	onwaar
unusual	ongewoon, ongebruikelijk
unwell	onwel, niet lekker
up	omhoog, opwaarts, op, naar boven
up-to-date	actueel
upholster	opvullen, vullen, opzetten
upload	uploaden
upon	aan, op
upper	bovenste
upset	beduusd, bedremmeld, beteuterd
upstairs	boven
upwards	op, omhoog, naar boven, opwaarts
Ural	Oeral
uranium	uranium
Uranus	Uranus
urban	stads-, stedelijk, stads
urge	aanwakkeren, aanvuren, aansporen
urgency	aandrang
urgent	dringend, brandend, spoedeisend
urgently	met spoed, urgent
urinate	pissen, een plas doen, piesen
urine	pies, urine, pis
Uruguay	Uruguay
Uruguayan	Uruguayaans
us	aan ons, ons
USA	Verenigde Staten van Amerika
use	aanwending, toepassing
used	afgewerkt, gebruikt
useful	bevorderlijk, dienstig, nuttig
useless	nutteloos, onbruikbaar
user	gebruiker
USSR	Sovjet-Unie
usual	gewoon, gebruikelijk
usually	gewoonlijk
usurp	kraken, overweldigen, usurperen
usury	woekerwinst, woekerrente
uterus	baarmoeder
utility	utility
utilize	uitbuiten, exploiteren, uitmelken
Utopia	Utopia
utopian	utopistisch, utopisch
Utrecht	Utrecht
utter	ontlokken, uitbrengen, slaken
Uzbek	Oezbeek
Uzbekistan	Oezbekistan
Vaal	Vaal
vacant	leeg, vrij, open, onbezet
vacation	vakantie
vaccinate	inenten, vaccineren
vaccine	entstof, vaccin, vaccine
vacuum	luchtledige ruimte, vacuüm
vacuum-cleaner	fopspeen, speen
vagabond	zwerver, vagebond
vagina	schede, vagina
vain	vergeefs, ijdel, nutteloos
Valhalla	Walhalla
valiant	dapper, moedig, koen, kloek, boud
valid	gangbaar, geldig, geldend, vigerend
validate	geldig verklaren
valise	handkoffer, koffer, valies
Valkyrie	walküre
valley	vallei, dal
valuable	kostbaar, waardevol
value	waarde, gehalte
valve	schuif, klep
van	bestelauto, bestelwagen
vandal	vandaal, straatschender
vanilla	vanille
vanity	nietigheid, ijdelheid
vapor	wasem, damp, stoom
vapour	stoom, damp, wasem
variable	wisselend, veranderlijk, afwisselend
varied	menigvuldig, verschillend, menigvoudig
variety	variatie, variëteit, afwisseling
various	verschillend, menigvoudig, menigvuldig
varnish	verlakken, lakken
vary	variëren, afwisselen, werken
vase	vaas, vat, pot, pul
vaseline	vaseline
vassal	vazal, leenman
vast	royaal, ruim, breedvoerig, groot
vat	tobbe, kuip, bak
VAT	BTW
vat	teil
Vatican	Vaticaan
vault	gewelf, bol
veal	kalfsbout, kalfsvlees
vegetable	groente
vegetarian	vegetarisch
vegetate	groeien, vegeteren
vegetation	plant, gewas
vehicle	vehikel, voertuig, wagen
veil	omsluieren, sluieren
vein	marmeren, aderen
velvet	fluwelen
vend	verhandelen, tappen, overdoen
Venda	Venda, Vendataal
venereal	geslachts-, venerisch
Venetian	Venetiaans
Venezuela	Venezuela
Venezuelan	Venezolaans
vengeance	wraak
Venice	Venetië
ventilate	uitluchten, spuien, luchten
ventilator	ventilator, wan
venture	zich wagen aan, aandurven
Venus	Venus
veranda	veranda
verb	werkwoord
verbatim	naar de letter, woordelijk
verdict	judicium, sententie, uitspraak, vonnis
verify	controleren, checken, aflezen
vermin	ongedierte
verse	strofe, couplet
version	uitvoering, versie
vertebra	wervel
vertical	rechtopstaand, verticaal
vertigo	duizeling, duizeligheid
verve	gloed, spirit, sappigheid, pittigheid
very	erg, heel, bijster, bijzonder
vessel	pot, foedraal, bak, doos, etui, koker
vest	hemd
Vesta	Vesta
vestal	vestale, Vestaalse maagd
Vesuvius	Vesuvius
veteran	veteraan, oudgediende
veterinarian	dierenarts
vex	grieven, bedroeven, ergeren
vibrate	trillen, vibreren
vibration	vibratie, trilling
vicar	pastoor
vice	ondeugd, gebrek
vice-president	vice-president, ondervoorzitter
vice-versa	omgekeerd, achterstevoren, andersom
vicinity	nabijheid
vicious	hatelijk, boosaardig, kwaadaardig
victim	dupe, getroffene, slachtoffer
victory	victorie, zege, overwinning
video-recorder	videorecorder
videotape	videoband
Vienna	Wenen
Viennese	Weens
Vietnam	Vietnam
Vietnamese	Vietnamees
view	uitzicht
viewpoint	standpunt, gezichtspunt
vigour	activiteit, bedrijvigheid
Viking	viking
vile	laaghartig, laag, gemeen, infaam
villa	buitenverblijf, buiten, landhuis
village	plaats, dorp
vine	wijngaard, wijnberg
vinegar	edik, azijn
vineyard	wijngaard
violate	een aanslag plegen op, aanranden
violence	geweldpleging, geweld
violently	met geweld
violet	violet, paars, pimpelpaars
violin	viool
viper	adder
virgin	ongerept, maagdelijk
virginal	maagdelijk, ongerept
Virgo	Maagd
virility	manmoedigheid, mannelijkheid
virtual	virtueel
virtue	deugdelijkheid, degelijkheid
virtuoso	virtuoos
virus	virus
visa	visum
Vishnu	Visjnoe
visible	zichtbaar
Visigoth	Westgoot, Visigoot
vision	gezicht, visioen, droombeeld
visit	bezoeken, afgaan, opzoeken
visitor	bezoeker
visual	zichtbaar
vital	vitaal
vitamin	vitamine
vivacious	smeuïg, meeslepend, vurig, pittig
vivacity	spirit, sappigheid, gloed, pittigheid
viz.	te weten, namelijk, in naam
vocabulary	vocabulaire, woordenschat
vocation	beroep
vodka	wodka
void	loos, ledig, leeg, lens, hol
Volapuk	Volapük
volcano	vuurspuwende berg, vulkaan
Volga	Wolga
volley	stroom, vloed, bergstroom
Volt	volt
Volta	Volta
voltage	spanning, voltage
volume	geluidssterkte, inhoud, volume
voluntarily	uit vrije wil, vrijwillig
voluntary	vrijwillig
volunteer	vrijwilliger, volontair
voluptuous	geil, wulps, wellustig
vomit	spugen, braken, overgeven, kotsen
vote	balloteren, kiezen, stemmen
vow	plechtig beloven
vowel	vocaal, vokaal, klinker
voyage	reis, tocht, toer, trip
Vulcan	Vulcanus
vulgar	plat, triviaal, vulgair, onbenullig
vulture	aasgier
W	W
wadding	watten
wade	waden, flodderen, plassen
wafer	wafeltje
waffle	wafel, oblie
wage	gage, salaris, bezoldiging, loon
wager	wedden
wages	gage, loon, bezoldiging, salaris
waggon	wagon, spoorwagen
wah	wa
wail	steen en been klagen, weeklagen
wainscot	dashboard, beschot, instrumentenbord
waist	middel, leest, taille
waistcoat	herenvest, vest
waistline	leest, middel, taille
wait	wachten, afhalen, te wachten staan
waiter	kelner
waiting-room	wachtkamer
waitress	serveerster
wake	wekken, wakker maken, opwekken
Walachia	Walachije
Wales	Wales
Walhalla	Walhalla
walk	marcheren, tippelen, lopen
Walkyrie	walküre
wall	muur, wand
wall-painting	muurschildering, wandschildering
wall-tile	muurtegel
Wallachia	Walachije
wallet	portefeuille
wallflower	muurbloem
Wallonia	Wallonië
Walloon	Waals
wallpaper	behang
walnut	walnoot, okkernoot
walnut-tree	walnoteboom, walnoot, noteboom
waltz	wals
wand	spitsroede, stokje, gard, roede
wander	rondtrekken, trekken, rondreizen
wane	kleiner worden, afnemen, dalen
want	wens, lust, verlangen, begeerte, zin
war	oorlog, krijg
wardrobe	kleerkast, hangkast
warehouse	pakhuis, magazijn, warenhuis
wares	handelswaar, koopwaar
warlock	tovenaar, duivelskunstenaar
warm	warm
warn	waarschuwen
warning	waarschuwing, tip
warrant	borg staan voor, garanderen
Warsaw	Warschau
wart	wrat
wash	uitwassen, wassen, de was doen
washable	afneembaar
washroom	wasinrichting, washok, wasgelegenheid
wasp	wesp
waste	verklungelen, opmaken, verdoen
wasted	verspild
watch	horloge, polshorloge
watchmaker	horlogemaker, klokkenmaker
watchman	waker, nachtwacht, klepperman
watchword	leus, devies, lijfspreuk, leuze
water	water
water-	water-
water-bottle	veldfles
water-buffalo	waterbuffel
water-closet	WC, watercloset
water-colour	aquarel, waterverfschilderij
water-melon	watermeloen
waterfall	waterval
watering-can	gieter
watt	watt
Watt	watt
wave	gebaren, wuiven, zwaaien
waver	wiebelen, waggelen, wankelen, aarzelen
wavering	aarzeling, hapering, geweifel
wax	schoensmeer, schoencrème
way	gebruik, usance, gewoonte
we	wij, ons, we
weak	zwak, licht
weaken	aanlengen
weakly	lichtjes, zwak, zwakjes
wealth	rijkdom
wealthy	rijk, vermogend, gefortuneerd
weapon	wapen
wear	voeren, dragen, brengen, voorhebben
weary	vervelend
weasel	wezel, marter
weather	weer, weersomstandigheden, weder
weave	weven
weaver-bird	wevervogel
wed	in de echt verbinden, trouwen
wedding	bruiloftsfeest, bruiloft
wedding-party	bruiloft, bruiloftsfeest
wedge	een wig slaan, een wig steken
Wednesday	woensdag
weed	wieden, schoffelen
week	week
week-end	weekend, weekeinde
weekly	wekelijks, elke week
weep	tranen, huilen, traanogen
weigh	het gewicht bepalen, wegen, afwegen
weight	gewicht
weightlessness	gewichtloosheid
weighty	zwaarwichtig
weird	bizar
welcome	feestelijk inhalen
weld	lassen, wellen
welder	lasser
well	goed, nu goed
well-being	goede gezondheid, gezondheid, wel
well-informed	ontwikkeld, geleerd
well-known	vertrouwd, bekend
well-mannered	beschaafd, wellevend, welgemanierd
well-off	gefortuneerd, rijk, vermogend
Welsh	Wels
Welshman	Welshman
Weser	Wezer
west	west
West	west, westen
west	westen
Westener	Westerling, westerling
western	Westers, westers, westelijk
Westphalia	Westfalen
wet	nat
whack	afranselen
whale	walvis
wharf	kade, wal, aanlegplaats, kaai, perron
what	hetgeen, dat, wat
what?	wat?
whatchamacallit	dinges
whatever	wat dan ook
wheat	weit, tarwe
wheel	wiel, rad
wheelbarrow	kruiwagen
wheezy	aamborstig, kortademig, astmatisch
when	wanneer, als, toen
when?	wanneer?
where	waar
where?	waar?
wherever	waar dan ook
whether	hè, of, hetzij
which	hetwelk, wie, die, dat, welke, welk
while	terwijl, staande, gedurende
whilst	gedurende, staande, onder, terwijl
whim	bevlieging, bui, gril, nuk, kuur
whinny	hinniken
whip	doorroeren, omroeren, roeren
whirl	doorroeren, roeren, omroeren
whiskey	whisky
whisky	whisky
whisper	gefluister, fluistering
whist	whist
whistle	fluiten, gieren
white	blanco, blank, oningevuld, wit
white-wash	witsel, witkalk
Whitsunday	Pinksterfeest, Pinksteren
who	hetwelk, wie, dat, welke, welk, die
who?	welke?, welk?, wie?
whole	gans, geheel, compleet, vol
whole-hearted	hartgrondig
wholesale	in het groot
wholly	helemaal, heel, finaal
whore	hoer, lichtekooi, prostituée
whose	welks, wie z'n, waarvan, wie d'r
whose?	wiens?, wie d'r?, wier?, wie z'n?
why	hoezo, waarom
why?	waarom?, hoezo?
wick	kousje, pit, lampepit, lont
wide	breedvoerig, ruim, groot, royaal
widow	weduwe
widower	weduwnaar
width	wijdte, ruimheid, breedte
wife	echtgenote, eega, gemalin, vrouw
wig	pruik
wild	woest, wild
wildebeest	gnoe, wildebeest
will	uiterste wil, verbond, testament
willing	gewillig, vrijwillig
willingly	gaarne, graag
willingness	wil
willow	wilg
willy	piemel, plassertje, plasser
win	winnen, verdienen, behalen
wind	op een klos winden, winden, spoelen
wind-instrument	blaasinstrument
windlessness	windstilte
window	raam, venster
window-frame	vensterkozijn, kozijn, raamkozijn
window-glass	ruit
windpipe	luchtpijp
wine	wijn
wing	vleugel, vlerk
winged	aangeschoten
winter	winter
wipe	afvegen, wissen, afdrogen, afwissen
wire	metaaldraad, draad
wireless	draadloze, radio
wisdom	wijsheid
wise	verstandig, vroed, wijs
wish	verkiezen, begeren, trek hebben in
wit	spriet, boegspriet
witch	kol, tovenares, toverheks, heks
witchcraft	toverij
with	met, samen met
withdraw	terugtrekken, intrekken
wither	verflensen, kwijnen, verdorren
withhold	achterhouden
within	binnen, in, per, te
without	gespeend van, ontbloot van
withstand	standhouden, bezwaar hebben tegen
witness	getuige
witticism	kwinkslag, ui, geestigheid, mop
witty	snedig, gevat, geestig, ad rem
wizard	duivelskunstenaar, tovenaar
wizardry	toverij
woe	ach, wee
wolf	wolf
woman	vrouw
woman-chaser	Don Juan
womb	baarmoeder
wonder	zich verbazen, zich verwonderen
wonderful	wonderbaar, verwonderend
wonted	gebruikelijk, gewoon
woo	scharrelen, het hof maken, vrijen
wood	hout
woodpecker	specht
woodpile	brandstapel, houtmijt, mijt
woods	woud, bos
wool	wollen
word	woord, bewoording
word-for-word	woordelijk, naar de letter
work	functioneren, het doen
work-basket	naaimandje
workbench	rek, bank, schraag, ezel, bok
worker	werker
workhouse	aalmoezeniershuis, armhuis
workman	werkman, werker, werkkracht, arbeider
workplace	werkplaats, atelier
works	werken, oeuvre
workshop	werkplaats
world	aardrijk, wereld
worldglobe	globe, aardbol, wereldbol
worldwar	wereldoorlog
worldwide	wereldwijd
worm	worm, wurm
worm-eaten	wormstekig, wormig, aangestoken
worn	op, versleten
worries	muizenissen
worry	bezorgd zijn, zich bekommeren, zorgen
worship	adoratie, aanbidding
worshipper	aanbidster, vereerster
worth	waarde, gehalte
worthless	waardeloos, nietswaardig, voos
worthy	waardig, eerzaam, waar
wound	aanschieten
wounded	aangeschoten
wrangle	kijven, ruzie maken, kiften, krakelen
wrapper	kruisband, wikkel, banderol
wrapping-paper	kaftpapier
wreath	slinger, guirlande, slingerkrans
wreathe	vlechten
wren	winterkoninkje
wrench	sleutel
wrest	knevelen, afpersen, afdwingen
wrestle	kampen, worstelen
wretched	belabberd, ellendig, miserabel
wring	afpersen, afdwingen, knevelen
wrinkle	rimpelen, fronsen
wrist	pols, handwortel
wrist-watch	horloge, polshorloge
writ	aanschrijving, schriftelijk bevel
write	neerschrijven, schrijven, uitschrijven
writer	auteur, schrijver, stilist
writhe	worstelen, zich aftobben, spartelen
writing	geschrift, schriftuur
writing-desk	schrijfbureau, schrijftafel, bureau
writing-paper	schrijfpapier, postpapier, briefpapier
written	schriftelijk
wrong	onjuist, foutief, verkeerd
X	X
X-rays	röntgenstralen, X-stralen
xerographic	xerografisch
xerography	fotokopie
Xhosa	Xhosa-
Y	Griekse y, ypsilon
yacht	jacht
Yalta	Jalta
yard	yard, ra
yawn	wijd openstaan, gapen
year	jaar
yearly	jaarlijks
yearn	verlangen, hunkeren, reikhalzen
yeast	gist
yell	gillen, bulderen, blèren, brullen
yellow	geel
Yemen	Jemen
Yemeni	Jemenitisch
yen	het volgende
yes	ja, jawel
yesterday	gisteren
yet	nog
Yggdrasil	Yggdrasil
Yggdrasill	Yggdrasil
Yiddish	Jiddisch
yield	het veld ruimen, afstaan
Ymir	Ymir
yodel	jodelen
yoga	yoga
yoghourt	yoghurt, joghurt
yoghurt	joghurt, yoghurt
yoke	aanspannen, het juk opleggen
yonder	ginds, er, aldaar, daarginds, daar
you	jou, aan jou, aan je, je
young	beginnend, aankomend
youngster	borst, jongeling, jongeheer
your	je, jouw
yours	het jouwe, de jouwe
yourself	uzelf, jijzelf
youth	jeugdigheid, jeugd
Ypres	Ieper
Yugoslav	Joegoslavisch
Yugoslavia	Joegoslavië, Zuid-Slavië
Yugoslavian	Joegoslavisch
Yule	Joelfeest, Kerstfeest
Zaire	Congo, Kongo
Zaïre	Zaïre
Zambia	Zambia
Zambian	Zambiaans
zeal	ambitie, vuur, ijver
Zealand	Zeeland
Zealander	Zeeuw
zebra	zebra, Kaapse ezel
Zeeland	Zeeland
zenith	hoogtepunt, zenit
zephyr	zefier
zero	nul
Zeus	Zeus
zigzag	zaagvormig
zilch	nul, nihil
Zimbabwe	Zimbabwe
zinc	zink
zipper	treksluiting, rits, ritssluiting
zodiac	zodiak, dierenriem
zone	klimaatzone, zone, aardgordel
zoo	dierentuin
zoologist	dierkundige, zoöloog
zoology	zoölogie, dierkunde
zucchini	courgette
Zulu	Zoeloetaal, Zoeloe

If you would like to know more about Dutch culture, or the language try browsing our The Vore Nederland area of our website.