Chinese


English to Chinese (Mandarin)


Africa: 1. Fêizhôu
Albania: 1. Â’evrbâníyà
America: 1. Mevizhôu
Amsterdam: 1. Âm sîtèdân
Andorra: 1. Ândào’evr
April: 1. sìyuè
Argentina: 1. Âgêntíng
Asia: 1. Yàzhôu
Athena: 1. Y di n
Athene: 1. Y di n
Athens: 1. Y di n
Atlantic: 1. Dàxîyáng
Atlantic Ocean: 1. Dàxîyáng
August: 1. báyuè
Australia: 1. Àodàlìyà; Àozhôu
Austria: 1. Aòdìlì
Belgium: 1. B lìshí
Berlin: 1. B ilín
Berne: 1. B i’evrní
Black Sea: 1. Hêih i
Brazil: 1. Bâxî
Brisbane: 1. Bùlìsîbân
Brussels: 1. Bùlùsài’evr
Budapest: 1. Bùdápèisî
Buddhism: 1. fójiào
Bulgaria: 1. B ojiâlìyà
Canada: 1. Jiâ’nádà
Chile: 1. Zhìlì
China: 1. Zhôngguó
Chinaman: 1. Zhôngguórén
Chinese: 1. Zhôngwén | 2. Zhôngguórén
Chinese language: 1. Zhôngwén
Christianity: 1. jîdûjiào
Christmas: 1. shèngdànjié
Copenhagen: 1. Gêbevnhâgên
Czechoslovakia: 1. Jiékèsîluòfákè
December: 1. shí’èryuè
Denmark: 1. Dânmài
Dublin: 1. Dûbòlín
Easter: 1. fùhuójié
East China Sea: 1. Dông H i
England: 1. Yîngguó | 2. Yîngguó
English: 1. Yîngguóhuà; Yîngwén; Yîngy
English language: 1. Yîngguóhuà; Yîngwén; Yîngy
Esperanto: 1. shìjièy
Europa: 1. Ôuzhôu | 2. Ôuzhôu
Europe: 1. Ôuzhôu
Euxine Sea: 1. Hêih i
February: 1. èryuè
Finland: 1. Fênlán
France: 1. Fàguó; F guó
Friday: 1. l bàiw ; xîngqî’w
Germany: 1. Déguó
Greece: 1. Xîlà
Helsinki: 1. Hè’evrxìngjî
Hobart: 1. Huòbâtè
Holland: 1. Hélán | 2. Hélán
Hongkong: 1. Xiângg ng
Hungary: 1. Xiôngyálì
Iceland: 1. Bîngd o
Indian Ocean: 1. Yìndùyáng
Indian corn: 1. yùm
Indonesia: 1. Yìndùníxîyà; Yìnní
Ireland: 1. Àievrlán
Italy: 1. Yìdàlì
January: 1. yíyuè
Japan: 1. Rìbevn
July: 1. qíyuè
June: 1. liùyuè
Korea: 1. Cháoxiân; Hánguó
Latin America: 1. Lâdîng Mevizhôu
Liechtenstein: 1. Lièzhîdûnshìdêng
Lisbon: 1. L sîbevn
London: 1. Lúndùn
Luxemburg: 1. Lúsênb o | 2. Lúsênb o
Madrid: 1. M dél
Malaysia: 1. M láixîyà
March: 1. sânyuè
May: 1. w yuè
Mediterranean: 1. Dìzhôngh i
Melbourne: 1. Mòevrbevn
Mexico: 1. Mòxîgê
Miss: 1. xi ojie
Mister: 1. xiânsheng
Monaco: 1. Mónàgê
Monday: 1. l bàiyî; xîngqîyî
Moscow: 1. Mòsîkê
Mr.: 1. xiânsheng
Mrs.: 1. fûren; nüvshì; tàitai
New Zealand: 1. Xînxîlán
North Sea: 1. Bevih i
Norway: 1. Nuówêi
November: 1. shíyîyuè
October: 1. shíyuè
Oslo: 1. Aòsîlù
Pacific: 1. Tàipíngyáng
Pacific Ocean: 1. Tàipíngyáng
Paris: 1. Bâlí
Perth: 1. Pèisî | 2. Pèisî
Philippines: 1. Fêilü’bîn
Philippine Islands: 1. Fêilü’bîn
Poland: 1. Bôlán
Portugal: 1. Pútáoyá
Prague: 1. Bùlâgé
Queensland: 1. Kûnshìlán
Red Sea: 1. Hóngh i
Roman: 1. xi oshuô
Romania: 1. Luóm níyà | 2. Luóm níyà
Rome: 1. Luóm
Russia: 1. Éguó
Saturday: 1. l bàiliù; xîngqîliù
Scotland: 1. Sûgélán
Sea of Japan: 1. Rìbevnh i
September: 1. ji yuè
Shanghai: 1. Shàngh i
Sidney: 1. Xîní; Xuevlí
Singapore: 1. Xînjiâpô
Sofia: 1. Su fêiyà | 2. Su fêiyà
South Africa: 1. Nánfêi
South Australia: 1. Nán’ào
South China Sea: 1. Nán H i
Spain: 1. Xîbânyá
Stockholm: 1. Sîdegé’evrmó
Sunday: 1. l bàitiân; l bàitiân; xîngqîtiân; xîngqîrì
Sweden: 1. Ruìdi n
Switzerland: 1. Ruìshì
T-shirt: 1. hànshân
Taiwan: 1. Táiwân
Tanzania: 1. T nsângníyà
Tasmania: 1. T sîm níyà
Thursday: 1. l bàisì; xîngqîsì
Tibet: 1. Xîzàng
Tirana: 1. Dìlânà
Tuesday: 1. l bài’èr; xîngqî’èr
USA: 1. Meviguó
United Nations: 1. Liánhéguó
United States of America: 1. Meviguó
Victoria: 1. Wéiduôlìyà
Vienna: 1. Wéiyevnà
Vietnam: 1. Yuènán
Warsaw: 1. Huáshâ
Wednesday: 1. l bàisân; xîngqînsân
West Australia: 1. Xî’ào
Yangtse-Kiang: 1. Chángjiâng; Yángz jiâng
Yangtze: 1. Chángjiâng; Yángz jiâng
Yangtze River: 1. Chángjiâng; Yángz jiâng
Yellow River: 1. Huánghé
Yellow Sea: 1. Huáng H i
Yugoslavia: 1. Nánsîlâfû
Yule: 1. shèngdànjié
ZIP code: 1. yóuqûhàom
Zaïre: 1. Zâyîevr
Zimbabwe: 1. Jînbâbùwéi
a: 1. m u
abdomen: 1. dùzi
aberration: 1. cuò; cuòwù
abet: 1. bângmáng; bângzhù
abide: 1. shôu k
able: 1. nénggàn
above: 1. shàngtou
accomodate: 1. bângmáng; bângzhù
accompany: 1. péi
account: 1. zhàngdân
accountant: 1. kuàijì; kuàijìyuán
account for: 1. shuômíng | 2. shuômíng
accrue: 1. zh ng
acerbic: 1. lì | 2. k
acetous: 1. suân
ache: 1. téng; tòng
acid: 1. suân
acquire: 1. m i
activate: 1. y nq
actor: 1. y nyuán; nány nyuán
actress: 1. y nyuán; nüvy nyuán
acupuncture: 1. zhênji
addled: 1. bèn
address: 1. dìzh
adieu: 1. zàijiàn
administration: 1. zhèngf
admire: 1. xiànmù
adult: 1. dàrén
advancement: 1. jìnbù
advocate: 1. lü’shî
aerodrome: 1. fêijîch ng
aeroplane: 1. fêijî
affection: 1. ài
affluent: 1. y u qián
afford: 1. shêngch n
after: 1. hòutou
agent: 1. gôngjù
agitated: 1. j nzhâng
agreed: 1. xíng
ague: 1. fâshâo
aid: 1. bângmáng; bângzhù | 2. bângmáng; bângzhù
ailment: 1. bìng
air: 1. kôngqì
aircraft: 1. fêijî
airdrome: 1. fêijîch ng
airfield: 1. fêijîch ng
airless: 1. mênrè
airplane: 1. fêijî
alcohol: 1. ji
ale: 1. píji
algebra: 1. dàishù
alien: 1. wàiguó; wàiguóde
alive: 1. huózhe
allergy: 1. guòm n
alley: 1. xiàng; xiàngzi
all the: 1. dàjiâ; rénrén
alongside: 1. pángbiân
ambassador: 1. dàsh
ambulance: 1. jiùhùchê
among: 1. l tou
amusing: 1. h oxiào
angle: 1. gu iji o
animal: 1. dòngwù
ankle: 1. huáig
answer: 1. huídá | 2. huídá
ant: 1. m y
any: 1. m u
anybody: 1. m u
ape: 1. hóuzi
apple: 1. pínggu
appreciate: 1. x huan
apricot: 1. xìngzi
are: 1. gôngm
arm: 1. gêbo; gêbei
arrest: 1. d ib ; zhuâ
arrogant: 1. àomàn; jiâo’ào
art: 1. mevishù
artichoke: 1. cháoxiânjì
article: 1. wénzhâng | 2. wénzhâng
as: 1. zevnmoyàng | 2. zevnmoyàng
ashtray: 1. yânhuîgâng
ask: 1. wèn
asparagus: 1. lús n
ass: 1. lü`; lü`zi
assist: 1. bângmáng; bângzhù | 2. bângmáng; bângzhù
athlete: 1. yùndòngyuán
attend: 1. kàn
aunt: 1. bóm ; shevnm
author: 1. zuòjiâ | 2. zuòjiâ
autobus: 1. gônggòngqìchê
autumn: 1. qiûjì; qiûtiân
baby: 1. wáwa; yîng’ér
back: 1. bèi
baggage: 1. xíngli
bairn: 1. háizi; xi oháizi
baker: 1. miànbâoshî
bakery: 1. miànbâodiàn
balcony: 1. lùtái; yángtái
ball: 1. qiú
bamboo: 1. zhúzi
banana: 1. xiângjiâo
bank-note: 1. cháopiào
bank: 1. yínháng
barber: 1. l fàshî; meviróngshî
barley: 1. dàmài
barrister-at-law: 1. lü’shî
barrister: 1. lü’shî
bath: 1. x z opén; yùpén
bathe: 1. x z o
bathroom: 1. x z ofáng; x z ojiân; yùshì
bay: 1. wân; h iwân
beach: 1. h itân; shâtân
bear: 1. shêng | 2. shêngch n | 3. shôu k | 4. xióng
beard: 1. húzi
become: 1. fâshêng | 2. fâshêng
bed: 1. chuáng
bedroom: 1. shuìfáng; wòshì
bee: 1. mìfêng
beef: 1. niúròu
beer: 1. píji
before: 1. qiántou
behind: 1. hòutou
belly: 1. dùzi
below: 1. xiàtou
beneath: 1. xiàtou
beside: 1. pángbiân
between: 1. l tou
be alive: 1. huózhe
be angry: 1. shêngqì
be hungry: 1. è
be sorry about: 1. hòuhu
bible: 1. shèngjîng
bicycle: 1. zìxíngchê
bike: 1. zìxíngchê
bill: 1. zhàngdân
bind: 1. b ng
bird: 1. ni o
birthday: 1. shêngrì
bite: 1. y o
bitter: 1. k
black: 1. hêisè | 2. hêisè
blank: 1. báisè
blanket: 1. t nzi
bleak: 1. shên; shênsè
blood: 1. xiev; xuè
bloom: 1. huâ; huâr
blow: 1. chuî | 2. chuî
blue: 1. lánsè | 2. lánsè
blushing: 1. hóngsè
boat: 1. chuán
body: 1. shênt
body hair: 1. máo
bold: 1. pàng
bone: 1. gútou; g tou
book: 1. shû
bookshop: 1. shûdiàn
bookstore: 1. shûdiàn
boot: 1. xuêzi
booze: 1. ji
borrow: 1. jiè
bosom: 1. xiông; xiôngbù
boutique: 1. shângdiàn
boy: 1. nánháizi
bra: 1. n izhào; r zhào; xiôngyî
brain: 1. n ozi
branch: 1. kê; kêmù
brandy: 1. báilándì | 2. báilándì
bread: 1. miànbâo
breakfast: 1. z ofàn
breast: 1. xiông; xiôngbù
breed: 1. y ng
brick: 1. zhuân; zhuântou
bridge: 1. qiáo
brief: 1. i; du n
bright: 1. qi n; qi nsè
broccoli: 1. gânlán
bronze: 1. qîngtóng
broom: 1. sàozhou
brother: 1. dìdi; gêge
brow: 1. méimáo
brown: 1. hèsè; zôngsè | 2. hèsè; zôngsè
brush: 1. máob
bucket: 1. t ng
bug: 1. chóng; chóngzi
build: 1. gài; jiàn
building: 1. jiànzhù
bureau: 1. bàngôngshì
burn: 1. shâo | 2. zháohu
bury: 1. mái; máizàng
bus: 1. gônggòngqìchê
businessman: 1. shângrén
butcher: 1. túfû
butter: 1. huángyóu; niúyóu
butterfly: 1. húdié
buttock: 1. pìgu
button: 1. kòuzi; ni kòu | 2. kòuzi; ni kòu
buy: 1. m i | 2. m i | 3. m i | 4. m i | 5. m i | 6. m i
bye: 1. zàijiàn | 2. zàijiàn
cabbage: 1. bâocài; bâoxîncài
cafetaria: 1. cântîng; xi ochî diàn
cake: 1. dàn’gâo
calculation: 1. zhàngdân
call on: 1. kàn
camera: 1. zhàoxiàngjî
capable: 1. nénggàn
capital: 1. zîbevn | 2. sh udû
capital city: 1. sh udû
car: 1. chêzi; qìchê
carpenter: 1. mùjiang
carrot: 1. hóngluóbo; húluóbo
cashier: 1. chû’nàyuán
cat: 1. mâo
catastrophe: 1. zâinàn
catch: 1. zháohu
cauliflower: 1. càihuâ; huâcài
cause: 1. y nq
celery: 1. qíncài
cement: 1. shu ní
cent: 1. fên
centimetre: 1. gôngfên; lím
chair: 1. y zi
chairman: 1. zh xí
chamber: 1. fángjiân; wûzi
character: 1. tiânràn; zìrán
chat: 1. tán
chatter: 1. tán
chauffeur: 1. sîjî
cheap: 1. piányi
cheat: 1. huàidàn
check: 1. zhîpiào
cheese: 1. n ilào
chemistry: 1. huàxué | 2. huàxué
chemist’s shop: 1. yàofáng
cheque: 1. zhîpiào
cherry: 1. yîngtáo
chest: 1. xiông; xiôngbù | 2. xiông; xiôngbù
chicken: 1. jî | 2. jî
child: 1. háizi; xi oháizi | 2. háizi; xi oháizi
chocolate: 1. qi okèlì
church-building: 1. jiàotáng
church: 1. jiàotáng
cigar: 1. xuevjiâ; xuevjiâyân
cigarette: 1. yân; xiângyân
cinema: 1. diàngy ngyuàn
city: 1. chéngshì
clarify: 1. shuômíng
clean: 1. gânjìng | 2. g ogânjìng; nònggânjìng
cleanse: 1. g ogânjìng; nònggânjìng
clear: 1. qi n; qi nsè | 2. qîngchu
client: 1. gùkè
climate: 1. qìhòu
clinic: 1. zhevnliáosu
cloth: 1. liàozi
clothes: 1. yîfu; yîshang
clothing: 1. yîfu; yîshang
cloud: 1. yún
coast: 1. h ibiân; h ibîn
coat: 1. dàyî
coconut: 1. yézi
coffee: 1. kâfêi
cognac: 1. báilándì
colour: 1. yánsè
comb: 1. shûzi
comedy: 1. x jù
come about: 1. fâshêng | 2. fâshêng
come to a halt: 1. tíng
comic: 1. h oxiào
comical: 1. h oxiào
comma: 1. màohào
communism: 1. gòngch nzh yì
compartment: 1. kê; kêmù
concert: 1. yînyuèhuì
connect: 1. b ng
construct: 1. gài; jiàn
consulate: 1. l ngshìgu n
continent: 1. dàlù; zhôu; dàzhôu
conversation: 1. huìhuà
cook: 1. zuòfàn | 2. chúshî; chúzi
cool: 1. liáng; liángkuai
copper: 1. tóng
copy: 1. châoxiev
corn: 1. yùm
corner: 1. gu iji o
corpulent: 1. pàng
costly: 1. guì
cough: 1. késou
counsel: 1. lü’shî
country: 1. guójiâ
couple: 1. fûfù; fûqî
courteous: 1. y u l mào
cow: 1. niú
credit card: 1. xìnyòngk ; xìnyòngk piàn
crocus: 1. fânhónghuâ
crook: 1. huàidàn
cry: 1. kû
cucumber: 1. huángguâ
culture: 1. wénhuà
cup: 1. bêi; bêizi
curtain: 1. chuânglián
cushion: 1. diànzi; y diàn
customer: 1. gùkè
cut: 1. ji n; nòngduàn
cycle: 1. zìxíngchê
daffodil: 1. shu xiânhuâ
dahlia: 1. dàlìhuâ
dainty: 1. y uh o
dance: 1. tiàow
danger: 1. wêixi n
dangerous: 1. wêixi n
dark: 1. shên; shênsè
date: 1. z ozi | 2. z ozi
daughter: 1. nüvér
dawn: 1. tiânliàng; tiânliàngle
daybreak: 1. tiânliàng; tiânliàngle
dead: 1. s le
dear: 1. guì | 2. guì | 3. guì
decide: 1. pànjué
declaration of policy: 1. jiémù
deer: 1. lù
defecate: 1. dàbiàn
defend: 1. biànhù
deliver: 1. sòng
democracy: 1. mínzh
dentist: 1. yáyî
department: 1. kê; kêmù
desert: 1. shâmò
desk: 1. shûzhuô
dialect: 1. fângyán
diamond: 1. zhuànshí
diarrhoea: 1. lâdùzi; xièdù
dictionary: 1. cídi n; zìdi n
die: 1. s
diplomat: 1. wàijiâoguân
dirty: 1. zâng
disease: 1. bìng
dismal: 1. shên; shênsè | 2. bêiâi
dispose of: 1. mài
distinct: 1. qîngchu
doctor: 1. bóshì | 2. dàifu; yîshêng
dog: 1. g u
donkey: 1. lü`; lü`zi
don’t mention it: 1. bié kèqi; bú kèqi; búyòng kèqi
door: 1. mén
dove: 1. gêzi
dozen: 1. dá
drama: 1. xìjù
drawer: 1. chôuti
drawers: 1. nèikù
dream: 1. zuòmèng
dreary: 1. shên; shênsè
drink: 1. hê
driver: 1. sîjî
drizzle: 1. máomáoy ; xi oy
drizzling rain: 1. máomáoy ; xi oy
drowsy: 1. kùn
drug: 1. yào
drugstore: 1. yàofáng
drum: 1. g
drunk: 1. zuì; zuìle; hêzuìle
duck: 1. yâ; yâzi
dust: 1. huî; huîchén
dye: 1. yánsè
each: 1. dàjiâ; rénrén
ear: 1. evrduo
earn: 1. yíng
earring: 1. evrhuán
earth: 1. dì; t dì
earthquake: 1. dìzhèn
economics: 1. jîngjìxué
economy: 1. jîngjì
egg: 1. dàn
eight: 1. bâ
eighteen: 1. shíbâ
eighty: 1. bâshí
elephant: 1. xiàng
elevator: 1. diàntî
eleven: 1. shíyî
embassy: 1. dàsh gu n
emerald: 1. lü’b oshí
emmet: 1. m y
emperor: 1. huángdì
employ: 1. yòng
employee: 1. gùyuán; zhíyuán
endure: 1. shôu k
engine: 1. jîqì
engineer: 1. diàngông; diànjìshî
enter: 1. jìn
enterprise: 1. gôngsî
entertaining: 1. h oxiào
entomb: 1. mái; máizàng
entrance: 1. ménk ur
error: 1. cuò; cuòwù
escape: 1. táop o
evening: 1. w nshàng
evening meal: 1. w nfàn
every: 1. dàjiâ; rénrén
everybody: 1. dàjiâ; rénrén
every one: 1. dàjiâ; rénrén
excuse me: 1. duìbuq
expensive: 1. guì | 2. guì
expire: 1. s
explain: 1. shuômíng | 2. shuômíng
eye: 1. y njing
eyebrow: 1. méimáo
face: 1. li n
factory: 1. gôngch ng | 2. gôngch ng
fall away: 1. shòule
farewell: 1. zàijiàn
farmer: 1. nóngrén
fat: 1. pàng
father: 1. fùqin | 2. fùqin
faucet: 1. shu lóngtóu
feather: 1. b
feel: 1. juéde
fellow: 1. nánde; nánrén
fever: 1. fâshâo
field hospital: 1. jiùhùchê
fifteen: 1. shíw
fifty: 1. w shí
film: 1. diàny ng
filthy: 1. zâng
finger: 1. sh uzh
fire: 1. hu zâi
first name: 1. míngzi
first night: 1. sh uxiàng; z ngl
first run: 1. sh uxiàng; z ngl
fish: 1. diào yú | 2. yú
fisherman: 1. yúfû
five: 1. w
flash on: 1. zháohu
flat-iron: 1. yùnd u
flee: 1. táop o
flesh: 1. ròu
float: 1. yóuy ng
floor: 1. céng | 2. dìb n
flow: 1. liú; liúdòng
flower: 1. huâ; huâr
flu: 1. liúxíngxìng g nmào
flute: 1. dízi
fly: 1. fêi | 2. cângyíng
fog: 1. wù
fool: 1. bèndàn
foolish: 1. bèn
foot: 1. ji o | 2. ji o
football: 1. zúqiú
forbid: 1. jìnzh
foreign: 1. wàiguó; wàiguóde
foreigner: 1. wàiguórén
forest: 1. shùlín
forget: 1. wàng; wàngjì
forgive: 1. ráoshù; yuánliàng
fork: 1. châ; châzi
forty: 1. sìshí
four: 1. sì
fourteen: 1. shísì
fowl: 1. jî
fox: 1. húli
freedom: 1. zìyóu
fresh: 1. xînxiân
friend: 1. péngyou; nüvpéngyou | 2. péngyou; nánpéngyou
fruit: 1. shu gu
funny: 1. h oxiào | 2. h oxiào
fur: 1. máopí
furnish: 1. sòng
gain: 1. yíng | 2. pàngle | 3. yínglì
gaol: 1. jiânyù | 2. jiânyù | 3. jiânyù
garage: 1. chêfáng; qìchêjiân
garden: 1. huâyuán
gardener: 1. huâjiàng; yuándîng
garlic: 1. suàn
gas: 1. méiqì
gaunt: 1. shòu | 2. bêiâi
gazette: 1. bào; bàozh
gentle: 1. tián
gentleman: 1. xiânsheng
geography: 1. dìl
geometry: 1. j hé
get: 1. fâshêng | 2. shôu
get up: 1. q chuáng; q lai
gift: 1. l p n; l wù
ginger: 1. jiâng
giraffe: 1. chángj nglù
girl: 1. nüvháizi
give birth to: 1. shêng
give rise to: 1. y nq
glad: 1. gâoxìng; kuàilè
glass: 1. bôlibêi | 2. bôli
glasses: 1. y njìng
glove: 1. sh utào
goat: 1. yáng
god: 1. shàngdì; tiânzh
gold-coloured: 1. jînhuángsè; jînsè
gold: 1. huángjîn
golden: 1. jînhuángsè; jînsè
goldfish: 1. jînyú
golf: 1. gâo’evrfûqiú
goodbye: 1. zàijiàn | 2. zàijiàn
good evening: 1. w n’ân
good morning: 1. nín z o; z o’ân
good night: 1. w n’ân
goose: 1. é
government: 1. zhèngf
go in: 1. jìn
go to bed: 1. shàngchuáng
gram: 1. gôngfên; kè
grammar: 1. wénf ; y f
gramme: 1. gôngfên; kè
granddaughter: 1. sûnnüvér
grandfather: 1. z fù; wàiz fù
grandmother: 1. z m ; wàiz m
grandson: 1. sûnzi
grape: 1. pútao
grass: 1. c o
green: 1. lüvsè | 2. lüvsè
grey: 1. huîsè | 2. huîsè
grip: 1. liúxíngxìng g nmào
ground: 1. t ; nít
grow: 1. fâshêng | 2. fâshêng | 3. zh ng
grown-up: 1. dàrén
guest: 1. kèrén
guide: 1. péitóng; xiàngd o
guiltless: 1. wúzuì
guilty: 1. y uzuì
guitar: 1. jítâ
hail: 1. báo; báozi
hairdresser: 1. l fàshî; meviróngshî
hair of the head: 1. tóufa
halt: 1. tíng
ham: 1. hu tu
hammer: 1. chuízi
hand-bag: 1. sh utíbâo
hand: 1. gôngrén | 2. sh u
handkerchief: 1. sh ujin; sh upà
happen: 1. fâshêng | 2. fâshêng
happy: 1. gâoxìng; kuàilè
hard: 1. yìng | 2. yìng
hat: 1. máozi
hate: 1. hèn
have: 1. shôu
have compassion on: 1. kevlián
he: 1. tâ
head: 1. tóu | 2. tóu | 3. tóu | 4. tóu
headache: 1. tóuténg
health: 1. jiànkâng
healthy: 1. shênt h o
heart: 1. xîn
heaven: 1. tiân; tiânkông
hello: 1. wèi | 2. n h o; nín h o
help: 1. bângmáng; bângzhù | 2. bângmáng; bângzhù
hen: 1. jî
her: 1. tâde; tâmende | 2. tâ | 3. tâde
herb: 1. c o
herself: 1. zìj
hide: 1. máopí
hill: 1. shân; xi oshân
him: 1. tâ
himself: 1. zìj
hire: 1. zû
his: 1. tâde | 2. tâde; tâmende
history: 1. lìsh
hobby: 1. àihào | 2. àihào
hockey: 1. qûgùnqiú
hog: 1. zhû
hope: 1. xîwàng
horse: 1. m
hospital: 1. yîyuàn
hot: 1. rè
hotel: 1. fàndiàn; lüvgu n
house: 1. fángzi
housefly: 1. cângyíng
housewife: 1. jiâtíngfùnüv; jiâtíngzg fù
house of worship: 1. jiàotáng
how: 1. zevnmoyàng | 2. zevnmoyàng | 3. zevnmoyàng
how are you?: 1. n h o?; n h o ma?; nín h o?; nín h o ma?
how do you do?: 1. n h o?; n h o ma?; nín h o?; nín h o ma?
how many: 1. duôsh o; j
how much: 1. duôsh o; j
human being: 1. rén
hundred: 1. yìb i
hundred thousand: 1. shíwàn
husband: 1. xiânsheng; zhàngfu
hygiene: 1. wèishêng
hygienic: 1. wèishêng
ice: 1. bînqqílín
icecream: 1. bînqqílín
ideal: 1. l xi ng
ill: 1. bìngle; y ubìng
illness: 1. bìng
industry: 1. gôngyè
inexpensive: 1. piányi
infant: 1. háizi; xi oháizi
influenza: 1. liúxíngxìng g nmào
injection: 1. d zhên
injured: 1. shòushâng
injury: 1. shângk u
ink: 1. mòshu
innocent: 1. wúzuì
insect: 1. chóng; chóngzi
instructor: 1. jiàoshî; jiàoyuán; l oshî
intelligent: 1. côngming
intention: 1. mùdì; yòngyì
inter: 1. mái; máizàng
intercessor: 1. lü’shî
interesting: 1. y u yìsi
international: 1. guójì
interpreter: 1. fânyì
intoxicated: 1. zuì; zuìle; hêzuìle
invite: 1. q ng; yâoq ng
in front of: 1. qiántou
in what way: 1. zevnmoyàng | 2. zevnmoyàng
iron: 1. tiev | 2. yùnd u
island: 1. d o; h id o
it: 1. tâ
its: 1. tâde; tâmende | 2. tâde
itself: 1. zìj
it doesn’t matter: 1. bié kèqi; bú kèqi; búyòng kèqi
jade: 1. yù
jail: 1. jiânyù | 2. jiânyù | 3. jiânyù
jam: 1. gu jiàng
jaw: 1. è; xià’è
jawbone: 1. è; xià’è
job: 1. gôngzuò
join: 1. b ng
journalist: 1. jìzhev
judge: 1. f guân
kangaroo: 1. dàish
keep: 1. y ng
key: 1. yàoshi
kill: 1. shâ; shâs
kilo: 1. gôngjín
kilometre: 1. gôngl
kind: 1. y uh o
king: 1. guówáng
kitchen: 1. xiûxishì
knee: 1. xî; xîgài
knife: 1. dâo; dâozi
laborer: 1. gôngrén
labourer: 1. gôngrén
lad: 1. nánháizi
laddie: 1. nánháizi
lady: 1. fûren; nüvshì; tàitai
lake: 1. hú
lamb: 1. yángròu
land: 1. guójiâ | 2. dì; t dì
lane: 1. xiàng; xiàngzi
language: 1. y yán
lass: 1. nüvháizi
laugh: 1. xiào
law: 1. f lü’
lawn: 1. c odì
lawyer: 1. lü’shî
lazy: 1. l n; l nduò
leaf: 1. yè; shùyè
lean: 1. shòu
learn: 1. xuéxí
leather: 1. pí; pígé
leek: 1. suàn
leg: 1. tu | 2. tu
lemon: 1. níngméng
lesson: 1. kè
letter: 1. xìn | 2. zìm
lettuce: 1. shêngcài
librarian: 1. túshûgu ngu nlu yuán; túshûgu nyuán
library: 1. túshûgu n
lie down: 1. t ng
lift: 1. diàntî
light: 1. qi n; qi nsè
lightning: 1. sh ndiàn
like: 1. zevnmoyàng | 2. x huan
lily: 1. b ihé
lion: 1. shîzi
liquidate: 1. shâ; shâs
liquor: 1. ji
liter: 1. gôngshêng
literature: 1. wénxué
litre: 1. gôngshêng
live: 1. huózhe
loaf: 1. miànbâo
loch: 1. hú
lock: 1. su
lonely: 1. jìmò; jímò
long: 1. cháng
looking-glass: 1. jìngzi
lord: 1. xiânsheng
lorry: 1. k chê | 2. k chê
lose: 1. shòule
lose flesh: 1. shòule
lose in weight: 1. shòule
lotus: 1. liánhuâ
lovable: 1. kevài
love: 1. ài
lovely: 1. guì
luggage: 1. xíngli
lunatic: 1. fêngzi
lung: 1. fèi; fèibù
machine: 1. jîqì
madam: 1. fûren; nüvshì; tàitai
magazine: 1. bào; bàozh
mailman: 1. yóuchâi
mainland: 1. dàlù; zhôu; dàzhôu
maize: 1. yùm
make clean: 1. g ogânjìng; nònggânjìng
make use of: 1. yòng
male cook: 1. chúshî; chúzi
man: 1. rén | 2. nánde; nánrén
mango: 1. mánggu
map: 1. dìtú | 2. dìtú
market: 1. shìch ng; càishìch ng
marketplace: 1. shìch ng; càishìch ng
marmelade: 1. gu jiàng
married people: 1. fûfù; fûqî
mason: 1. qìzhuân gôngrén
match: 1. hu chái
material: 1. liàozi
maternal grandfather: 1. wàiz fù
maternal grandmother: 1. wàiz m
mathematics: 1. shùxué
mealies: 1. yùm
meaning: 1. mùdì; yòngyì | 2. yìsi
means: 1. gôngjù
meat: 1. ròu
medicine: 1. yào
menu: 1. càidân
merchant: 1. shângrén | 2. shângrén
method: 1. fângf
metre: 1. gôngch
metropolis: 1. sh udû
mile: 1. l
milk: 1. niún i | 2. j ‘n i
millimetre: 1. gônglí
million: 1. yìb iwàn
mind: 1. xîn
miner: 1. kuànggông
minister: 1. bùzh ng
mirror: 1. jìngzi
miserable: 1. qióng | 2. bêiâi
mist: 1. wù
mistake: 1. cuò; cuòwù
mitten: 1. sh utào
money: 1. qián
monk: 1. héshàng; xiûdàoshì; xiûshì
monkey: 1. hóuzi
moon: 1. yuè; yuèliàng
morning: 1. shàngw
mosquito: 1. wénzi
mother: 1. m qin
motion picture: 1. diàny ng
motorcycle: 1. mótuô chê
mountain: 1. dàshân; gâoshân
mouse: 1. l osh
moustache: 1. húzi
mouth: 1. k u; zu ; zu ba | 2. k u; zu ; zu ba | 3. k u; zu ; zu ba
movie: 1. diàny ng
movie theatre: 1. diàngy ngyuàn
muscle: 1. jîròu
museum: 1. bówùgu n
mushroom: 1. mógû
music: 1. yînyuè
musician: 1. yînyuèjiâ
my: 1. w de
nail: 1. zh jia
narcissus: 1. shu xiânhuâ
nasty: 1. nánkàn
natural: 1. tiânrán; zìrán
nature: 1. tiânràn; zìrán | 2. tiânràn; zìrán
needle: 1. zhên
neighbour: 1. línjû
nerve: 1. shénjîng
nervous: 1. j nzhâng
never mind: 1. bié kèqi; bú kèqi; búyòng kèqi
newspaper: 1. bào; bàozh
next to: 1. pángbiân
nice: 1. y uh o | 2. h ochî
nine: 1. ji
nineteen: 1. shíji
ninety: 1. ji shí
no: 1. bù
nose: 1. bízi
not: 1. bù
not well: 1. bùshûfu
nought: 1. líng
novel: 1. xi oshuô
nun: 1. nígû; xiûnüv
nurse: 1. hùshì
nylon: 1. nílóng
occur: 1. fâshêng
ocean: 1. yáng; h iyáng
office: 1. bàngôngshì | 2. bàngôngshì
oil: 1. yóu
okay: 1. xíng
omnibus: 1. gônggòngqìchê
one: 1. m u | 2. yî
one hundred: 1. yìb i
one thousand: 1. yìqiân
onion: 1. yángcông
opal: 1. dànbàishí
opera: 1. gêjù
operative: 1. gôngrén
opinion: 1. yìjiàn
oppressive: 1. mênrè
orange-coloured: 1. júhuángsè; júhóngsè
orange: 1. chéngzi; júzi
orange juice: 1. júzishu ; júzizhî
orchid: 1. lánhuâ
our: 1. w mende
outside: 1. wàitou
outside of: 1. wàitou
over: 1. shàngtou
overcoat: 1. dàyî
pail: 1. t ng
pain: 1. téng; tòng
painter: 1. huàjiâ; yìshùjiâ
pain in the throat: 1. hóulóngténg
panties: 1. nèikù
pants: 1. kúzi; chángkùzi
papaw: 1. mùguâ
papaya: 1. mùguâ
paper: 1. zh
pardon: 1. ráoshù; yuánliàng
parents: 1. bàbamâma; fùm
park: 1. gôngyuán
parliament: 1. yìhuì
pass away: 1. s
pate: 1. tóu
paternal grandfather: 1. z fù
paternal grandmother: 1. z m
path: 1. xi olù
patient: 1. bìngrén | 2. nàixîn; y unàixîn; revnnài; néngrevnnài | 3. bìngrén
paw: 1. tu
pawn: 1. mùdân | 2. jûnrén
pay: 1. fùqián
pea: 1. wândòu
peace: 1. hépíng
peach: 1. táozi
pear: 1. lí; lízi
pearl: 1. zhênzhû
pen: 1. b ; gângb
pencil: 1. qiânb
penis: 1. yînjîng
pepper: 1. hújiâo
perform: 1. jìn
perfume: 1. xiângshu
peril: 1. wêixi n
periodical: 1. bào; bàozh
pharmaceutical: 1. yào
philosophy: 1. zhéxué
photographer: 1. shèy ng; shèy ngshî
physician: 1. dàifu; yîshêng
physics: 1. wùl
piano: 1. gângqín
pick: 1. y o
pig: 1. zhû
pigeon: 1. gêzi | 2. gêzi
pigeonhole: 1. kê; kêmù
pill: 1. yàowánr
pillow: 1. zhevntou
pilot: 1. fêixíngyuán; l ngg ngyuán | 2. fêixíngyuán; l ngg ngyuán
pine-tree: 1. sôngshù
pine: 1. sôngshù
pineapple: 1. bôluó
pink: 1. fevnhóngsè
pipe: 1. yând u
pity: 1. kevlián
place of worship: 1. jiàotáng
plain: 1. qîngchu
plan: 1. mùdì; yòngyì
plane: 1. fêijî
plant: 1. zhòng | 2. zhíwù
platform: 1. jiémù
platinum: 1. bó
plaza: 1. gu ngch ng
please: 1. q ng
plum: 1. l zi
plume: 1. b
pocket: 1. k udài
poem: 1. shî
police-station: 1. gông’ânjú; j ngchájú
police: 1. j ngchá
policeman: 1. j ngchá
policy: 1. zhèngzhì
polite: 1. y u l mào
politeness: 1. l mào
politician: 1. zhèngkè; zhèngzhìjiâ
politics: 1. zhèngzhì
pond: 1. chízi
poor: 1. qióng
pork: 1. zhûròu
portal: 1. ménk ur
postage stamp: 1. yóupiào
postal code: 1. yóuqûhàom
postcard: 1. míngxìnpiàn
postman: 1. yóuchâi
post office: 1. yóuzhèngjú
potato: 1. m língsh ; t dòu
pray: 1. qíd o
premier: 1. sh uxiàng; z ngl
première: 1. sh uxiàng; z ngl
present: 1. l p n; l wù
president: 1. zh xí
pretty: 1. y uh o
price: 1. jiàqián
pricey: 1. guì
priest: 1. chuánjiàoshì
prime minister: 1. sh uxiàng; z ngl
print: 1. yìnshuâ
prison: 1. jiânyù | 2. jiânyù | 3. jiânyù
prisoner: 1. fànrén
problem: 1. wèntí
produce: 1. shêngch n
profession: 1. zhíyè
professor: 1. jiàoshòu
profit: 1. yínglì
programme: 1. jiémù
progress: 1. jìnbù
prohibit: 1. jìnzh
pronunciation: 1. fâyîn
province: 1. shevng
public square: 1. gu ngch ng
publisher: 1. chûb njiâ; chûb nrén
purchase: 1. m i | 2. m i | 3. m i | 4. m i
pure: 1. gânjìng
purge: 1. g ogânjìng; nònggânjìng
purple: 1. z sè | 2. z sè
purse: 1. qiánbâo
put on weight: 1. pàngle
put up with: 1. shôu k
pyjamas: 1. shuìyî
queen: 1. nüvwáng
question: 1. wèntí
rabbit: 1. tùzi
rain: 1. xiày | 2. y
rainy season: 1. y jì
raise: 1. y ng
raspberry: 1. mùméi
rat: 1. l osh
read: 1. dú; kàn
realize: 1. d ng
rear: 1. y ng
receive: 1. shôu
recent: 1. xînxiân
red: 1. hóngsè | 2. hóngsè | 3. hóngsè
region: 1. dìqû
regret: 1. hòuhu
regrettable: 1. kevxî
relative: 1. qînqî
religion: 1. zôngjiào
reply: 1. huídá | 2. huídá
repose: 1. xiûxi
republic: 1. gònghéguó
respond: 1. huídá
rest: 1. xiûxi
restaurant: 1. fàngu nr; gu nzi; ji jiâ
revolution: 1. gémìng
rice: 1. dàozi; fàn; m ; m fàn
rich: 1. y u qián
ring: 1. jièzh
river: 1. hé
road: 1. lù; m lù
rogue: 1. huàidàn
roof: 1. wûd ng
room: 1. fángjiân; wûzi
root: 1. gên
rose: 1. méigui
route: 1. lù; m lù
rubber: 1. xiàngjiâo; xiângpí
ruby: 1. hóngb oshí
run: 1. p o
sad: 1. bêiâi
sagacious: 1. côngming
sailor: 1. h iyuán; shu sh u
salad: 1. shâlâ; shêngcài
salesman: 1. shòuhuòyuán
salt: 1. yán
salty: 1. xián
sandal: 1. liángxié
sandwich: 1. sânmíngzhì
school: 1. xuéxiào
science: 1. kêxué
scientific: 1. kêxué; kêxuéde
scientist: 1. kêxuéjiâ
scissors: 1. ji ndâo
sea: 1. h i
seaside: 1. h ibiân; h ibîn
season: 1. jì; jìjié
secretary: 1. mìshû
section: 1. kê; kêmù
see: 1. kàn
seed: 1. zh ngz
self: 1. zìj
sell: 1. mài
send: 1. jì
sense: 1. juéde
sentence: 1. jùzi
serene: 1. liàng
serpent: 1. shé
seven: 1. qî
seventeen: 1. shíqî
seventy: 1. qîshí
sew: 1. féng
shampoo: 1. x fàjì
sharp: 1. lì | 2. lì
shave: 1. guâ húzi
she: 1. tâ
sheep: 1. yáng
sheet: 1. yè; shùyè | 2. chuángdân
sherry: 1. xuevlìji
ship: 1. chuán
shirt: 1. chènshân; chènyî
shoe-lace: 1. xiédài
shoe: 1. xiézi
shoemaker: 1. xiéjiang
shop: 1. shângdiàn
shopkeeper: 1. diànzh
shore: 1. h ibiân; h ibîn
short: 1. i; du n | 2. i; du n
shorts: 1. du nkù
short pants: 1. du nkù
shoulder: 1. jiânb ng
shower: 1. línyù | 2. línyù
sick: 1. bìngle; y ubìng
sideline: 1. àihào
sigh: 1. hevn xi ngniàn
silk: 1. sî
silver-coloured: 1. yínsè
silver: 1. yínjîn
sing: 1. chànggê
singer: 1. gêchàngjiâ; gêsh u
sir: 1. xiânsheng
sister: 1. jievmèi; mèimei
six: 1. liù
sixteen: 1. shíliù
sixty: 1. liùshí
skin: 1. máopí | 2. pí
skirt: 1. qúnzi
sky: 1. tiân; tiânkông
slay: 1. shâ; shâs
sleepy: 1. kùn
slender: 1. shòu
slice: 1. ji n; nòngduàn
smith: 1. tievjiang
smoke: 1. chôuyân; xîyân
snake: 1. shé
snow: 1. xiàxuev | 2. xuev
soap: 1. féizào; xiângzào
soccer: 1. zúqiú
socialism: 1. shèhuìzh yì
sock: 1. wà; wàzi
sofa: 1. jiàzi
soft: 1. tián | 2. ru n
soil: 1. t ; nít | 2. dì; t dì
soiled: 1. zâng
soldier: 1. jûnrén
solicitor: 1. lü’shî
solitary: 1. jìmò; jímò
some: 1. m u
somebody: 1. m u
someone: 1. m u
some one: 1. m u
son: 1. érzi
sore throat: 1. hóulóngténg
sound: 1. shêngyîn
soup: 1. tâng
sour: 1. suân
so long: 1. zàijiàn
speak: 1. shuôhuà
speciality: 1. kê; kêmù
spectacles: 1. y njìng
spell: 1. pîn
spinach: 1. bôcài
spinster: 1. xi ojie
spirits: 1. ji
spoon: 1. sháo; sháozi
sport: 1. yùndòng
spouse: 1. àiren
spring: 1. chûnjì; chûntiân
springtime: 1. chûnjì; chûntiân
square: 1. gu ngch ng
square decametre: 1. gôngm
stab: 1. y o
staircase: 1. lóutî
stairs: 1. lóutî
stamp: 1. yóupiào
star: 1. xîng; xîngxing
state: 1. zhôu
statement of policy: 1. jiémù
station: 1. hu chêzhàn
steal: 1. tôu
steel: 1. gângtiev
step-father: 1. jìfù | 2. jìfù
step-mother: 1. jìm | 2. jìm
stiffling: 1. mênrè
sting: 1. y o
stocking: 1. chángwà; chángwàzi
stomach: 1. dùzi; wèi
stomach ache: 1. dùziténg | 2. wèiténg
stone: 1. tou; shítou
stop: 1. chêzhàn | 2. tíng
store: 1. shângdiàn
storey: 1. céng
storm: 1. dàfêngy ; fêngbào
story: 1. céng | 2. lìsh
strawberry: 1. c oméi
street: 1. jiê
streetcar: 1. diànchê
strike: 1. zháohu
strong drink: 1. ji
study: 1. xuéxí
stupid: 1. bèn
suburb: 1. jiâoqû
subway: 1. dìxià tievlù
such a: 1. zevnmoyàng
such as: 1. zevnmoyàng
suffer: 1. shôu k
sugar: 1. táng
sultry: 1. mênrè
summer: 1. xiàjì; xiàtiân
sun: 1. yángguâng | 2. tàiyáng
sunflower: 1. xiàngrìkuí
sunshine: 1. yángguâng
supermarket: 1. châojí shìch ng | 2. châojí shìch ng
supper: 1. w nfàn
supply: 1. sòng
surgeon: 1. wàikêyîshêng
surgery: 1. wàikê | 2. wàikê
surname: 1. xìng
sweep: 1. s odì
sweet: 1. tián
swim: 1. yóuy ng
swine: 1. zhû
switch: 1. kâiguân
system: 1. zhìdù
table: 1. zhuôzi
tailor: 1. cáiféng
take fire: 1. zháohu
take over: 1. m i
talk: 1. shuôhuà
tall: 1. gâo
tangerine: 1. júzi
tap: 1. shu lóngtóu
tart: 1. suân
taste: 1. wèidao
tasty: 1. h ochî
taxi: 1. chûzûqìchê; jìchéngchê
tea-pot: 1. cháhú
tea: 1. chá
teach: 1. jiâo
teacher: 1. jiàoshî; jiàoyuán; l oshî
team: 1. duì
telegram: 1. diànbào
telephone: 1. d diànhuà | 2. diànhuà
temperature: 1. wêndù
temple: 1. miào
ten: 1. shí
tender: 1. tián
tennis: 1. w ngqiú
ten thousand: 1. yíwàn
thanks: 1. xièxie; xièxie n ; xièxie nín
thank you: 1. xièxie; xièxie n ; xièxie nín
that: 1. shénmo | 2. n ; nevi; shéi; shuí
that’s all right: 1. bié kèqi; bú kèqi; búyòng kèqi
that’s okay: 1. bié kèqi; bú kèqi; búyòng kèqi | 2. bié kèqi; bú kèqi; búyòng kèqi
that … over there: 1. nà; nèi
that one: 1. nà; nèi
that one over there: 1. nà; nèi
theatre: 1. jùch ng; xìyuàn
their: 1. tâmende | 2. tâde; tâmende
there are: 1. y u
there is: 1. y u
thermometer: 1. wêndùbi o
they: 1. tâmen | 2. tâmen
the Netherlands: 1. Hélán
the day after tomorrow: 1. hòutiân
the day before yesterday: 1. qiántiân
thick: 1. pàng
thief: 1. xi otôu
thigh: 1. dàtu
thin: 1. shòu
think: 1. xi ng
thirsty: 1. kev
thirteen: 1. shísân
thirty: 1. sânshí
this: 1. zhè; zhèi | 2. zhè; zhèi
thou: 1. n ; n men; nín | 2. n ; n men; nín | 3. n ; n men; nín
thousand: 1. yìqiân
thread: 1. xiàn
three: 1. sân
throat: 1. hóulóng
thunder: 1. d léi | 2. léi
tie: 1. b ng
tie up: 1. b ng
tiger: 1. l oh
timber: 1. mù; mùtou
tired: 1. lèi
tobacco: 1. yânc o
today: 1. jîntiân
toe: 1. ji ozh
toilet-paper: 1. c ozh ; wèishêngzh
toilet: 1. cèsu
tomato: 1. fânqié; xîhóngsì
tomorrow: 1. míngtiân
ton: 1. gôngdûn
tongue: 1. shétou | 2. y yán
tool: 1. gôngjù
tooth-brush: 1. yáshuâ
tooth-paste: 1. yágâo
toothache: 1. yátòng
tortoise: 1. wûguî
towel: 1. máojîn
town: 1. chéngshì
tradition: 1. chuánt ng
traditional: 1. chuánt ngde
traffic: 1. jiâotông
tragedy: 1. bêijù
train: 1. hu chê | 2. hu chê
tram: 1. diànchê
transmit: 1. jì
travel: 1. lüvxíng
traveller: 1. lüvkè
tree: 1. shù
trouble: 1. wèntí
trousers: 1. kúzi; chángkùzi
truck: 1. k chê | 2. k chê
tulip: 1. yùjînhuâ
tummy: 1. dùzi
tummy ache: 1. wèiténg
twelve: 1. shí’èr
twenty-one: 1. èrshiyî
twenty: 1. èrshí
two: 1. èr; li ng
typewriter: 1. d zìjî
ugly: 1. nánkàn
umbrella: 1. s n; y s n
uncle: 1. bóbo; bófù; shûshu
unclean: 1. zâng
under: 1. xiàtou
underground: 1. dìxià tievlù
underneath: 1. xiàtou
underpants: 1. nèikù
understand: 1. d ng
uniform: 1. zhìfú
university: 1. dàxué
unmarried woman: 1. xi ojie
untroubled: 1. liàng
upset: 1. bùshûfu
urinate: 1. xi obiàn
us: 1. w men
use: 1. yòng
vagina: 1. yîndào
valuable: 1. guì
vegetable: 1. qîngcài; shûcài
vehicle: 1. chêzi; qìchê
vend: 1. mài
vessel: 1. chuán
vest: 1. nèiyî
village: 1. cûnzi
vinegar: 1. cù
violin: 1. tíqín
visit: 1. kàn
vocabulary: 1. cídi n; zìdi n
vodka: 1. édékè
voice: 1. shêngyîn
waist: 1. yâo; yâobù
waistline: 1. yâo; yâobù
waiter: 1. fúwùyuán
wake: 1. x ng
wake up: 1. x ng
wall: 1. qiáng
wallet: 1. qiánbâo
war: 1. zhànzhêng
warm: 1. nu n; nu nhuo
wash: 1. x | 2. x
watch: 1. bi o; sh ubi o
water-melon: 1. xîguâ | 2. xîguâ
water: 1. shu
wave: 1. làng
way: 1. lù; m lù
we: 1. w men
wealthy: 1. y u qián
weather: 1. tiânqì
weep: 1. kû
weigh: 1. chêng
well-mannered: 1. y u l mào
well-off: 1. y u qián
well: 1. shênt h o
wench: 1. nüvháizi
wet: 1. shî
what: 1. shénmo | 2. shénmo
what a: 1. zevnmoyàng
what for: 1. wèi shénme
wheat: 1. xi omài
where: 1. n l ; n r | 2. n l ; n r
which: 1. n ; nevi; shéi; shuí | 2. n ; nevi; shéi; shuí
whiskey: 1. wêishìjì; wêishìjìji
whisky: 1. wêishìjì; wêishìjìji
white: 1. báisè | 2. báisè | 3. báisè
who: 1. n ; nevi; shéi; shuí
why: 1. wèi shénme
why?: 1. wèi shénmo? | 2. wèi shénmo?
wife: 1. tàitai; qîzi
win: 1. yíng
wind: 1. fêng
window: 1. chuânghu
wine: 1. pútaoji
winter: 1. dôngjì; dôngtiân
with: 1. gên
woman: 1. nüvde; nüvrén
wood: 1. mù; mùtou
woods: 1. shùlín
wool: 1. yángmáo
word: 1. zì
work: 1. gôngzuò; zuò shì | 2. gôngzuò
worker: 1. gôngrén
working man: 1. gôngrén
workman: 1. gôngrén
world: 1. shìjiè
worm: 1. páchóng
wound: 1. shângk u
wounded: 1. shòushâng
wrench: 1. yàoshi
write: 1. xiev
writer: 1. zuòjiâ
writing-desk: 1. shûzhuô
writing desk: 1. shûzhuô
ye: 1. n ; n men; nín | 2. n ; n men; nín
yellow: 1. huángsè | 2. huángsè
yes: 1. duì; duìle; shì; shìde
yesterday: 1. zuótiân
yoghourt: 1. suân n i; suân niún i
yoghurt: 1. suân n i; suân niún i
you: 1. n ; n men; nín | 2. n ; n men; nín | 3. n ; n men; nín | 4. n ; n men; nín
young: 1. niánqîng
youngster: 1. niánqîngrén
your: 1. n de | 2. n de; n mende; nínde
youth: 1. niánqîngrén
you’re welcome: 1. bié kèqi; bú kèqi; búyòng kèqi
zero: 1. líng
zoo: 1. dòngwùyuán