aaien	stroke, fondle, caress, chuck
aak	barge, maple, Rhine-barge
aakschipper	barge-master
aal	elver, eel, muck-water
aalbes	currant, currant-bush
aalbesseblad	currant-leaf
aalbesseboompje	currant-bush
aalbessenjam	currant-jam
aalduiker	grebe
aalfuik	eel-trap
aalmoes	alms
aalmoezenier	padre, chaplain
aalmoezeniershuis	workhouse, almshouse
aalscholver	cormorant
Aalst	Alost
aalsvel	eel-skin
aalt	muck-water
aaltje	eelworm
aalwaardig	morose, sullen, fretful, straightforward, simple
aalwarig	fretful, morose, sullen, straightforward, simple
aambeeld	anvil
aambei	hemorrhoid, haemorrhoid
aambeien	haemorhoids
aamborstig	wheezy, asthmatic
aamborstigheid	asthma
aan	to, upon, towards, toward, beside, by, at
aan boord	aboard
aan boord gaan	embark
aan de	the
aan de grond lopen	strand
aan de grond raken	sink
aan de hand zijn	occur
aan de overkant van	across, opposite
aan de rol zijn	debauch
aan de scharrel zijn	flit, flirt, flutter
aan de schouder brengen	level
aan elkaar vastmaken	connect
aan flarden gescheurd	tattered
aan het	the
aan het einde	behind
aan hun	them
aan je	you
aan jou	you
aan komen lopen	tackle
aan land gaan	land
aan ons	us
aan ze	them
aanaarden	hill, earth
aanbeeld	anvil
aanbesteding	tender
aanbevelen	recommend
aanbevelenswaardig	recommendable
aanbeveling	recommendation
aanbevolen	recommended
aanbiddelijk	adorable
aanbidden	adore
aanbiddenswaardig	adorable
aanbidding	adoration, worship
aanbidster	adorer, worshipper
aanbieden	bid, sacrifice, propose
aanbieding	presentation, suggestion
aanbinden	commence, moor, begin
aanblik	aspect, exterior
aanbod	suggestion
aanboren	tap, bore, broach
aanbouw	building
aanbranden	burn
aanbreken van de dag	daybreak
aanbrengen	denounce
aandacht	attention
aandachtig	attentive, attentively
aandeel	share
aandeelhouder	shareholder
aandeelhouderschap	shareholdership
aandelenkapitaal	share-capital
aandenken	keepsake, memento, souvenir
aandienen	advertise, announce
aandikken	heighten, thicken
aandoen	affect
aandoening	emotion, disease, illness, affection
aandoenlijk	moving
aandragen	bring, fetch
aandrang	insistence, crush, impulse, urgency, congestion
aandrift	instinct, impulse
aandrijven	shoo
aandringen	insist
aanduiden	suggest, indicate
aandurven	venture
aanduwen	push
aaneen	fellow, co-
aaneen-	fellow, co-
aaneenvoegen	unite
aanflitsen	catch
aanfloepen	catch
aanfluiting	mockery
aangaan	form, shape, catch
aangaande	concerning
aangapen	gawk
aangeboren	congentital, inbred, inborn, native, congenital
aangebrand	burnt
aangedaan	affected
aangegrepen	affected
aangeklaagde	accused, defendant
aangeleerd	acquired, learnt
aangelegenheid	matter, affair, business, case, concern
aangenaam	pleasant, comfortably, nice, agreeable, enjoyable
aangenomen	adopted, job-
aangepast	adapted
aangeschoten	tipsy, winged, wounded
aangespen	gird
aangestoken	worm-eaten, unsound
aangeven	denounce, suggest, register, convey, indicate
aangezichtspijn	face-ache
aangezien	because
aangifte	statement
aangorden	gird
aangrenzend	adjacent, neighbouring
aangrijpen	grab, stir, seize, attack, grasp, affect, move
aangrijpend	touching
aanhalen	chuck, caress, fondle, quote, cite, stroke
aanhalig	affectionate, cuddlesome, caressing, cuddly
aanhaling	quotation
aanhalingstekens	quotes
aanhang	party, adherents, followers, supporters, disciples
aanhangen	stick
aanhanger	supporter, adept, member
aanhanger van een rechtse parti	right-hander
aanhangig	pending
aanhangsel	codicil, rider, appendix, accessorie, side-issue
aanhangwagen	trailer
aanhankelijk	devoted, selfless
aanhankelijkheid	attachement
aanharken	rake
aanhechten	attach
aanhechting	attachment
aanhechtsel	affix
aanhoren	listen
aanhouden	procrastinate, continue, postpone, persist, endure
aanhoudend	lasting, abiding
aanhouding	apprehension, detention, arrest
aanklacht	complaint, accusation, indictment, charge
aanklagen	accuse
aanklager	accuser
aanklampen	board
aankleden	clothe
aankomen	arrive
aankomend	young, future, junior
aankondigen	counsel, notify, announce, advise, advertise
aankondiging	notification, advertisement, announcement, ad
aankoop	purchase
aankopen	buy
aanleg	aptitude, predisposition, tendency, talent
aanleggen	build, construct, level, aim, install
aanlegplaats	landing-stage, wharf, quay, pier
aanleiding	inducement, motive
aanlengen	dilute, weaken
aanleren	learn
aanliggend	adjacent, neighbouring
aanlokkelijk	enticing, tempting, attractive, alluring
aanlokken	draw, attract
aanmaak	manifacture, making
aanmaken	fabricate, do, manufacture, prepare, kindle, light
aanmanen	dun, scold, admonish
aanmaning	exhortation
aanmatigend	arrogant
aanmatiging	assumingness, arrogance, overbearingness, pretence
aanmelding	entry
aanmerkelijk	considerable, sizable
aanmerking	observation, criticism, remark
aanmoediging	encouragement
aannaaien	sew
aannemelijk	acceptable, plausible
aannemen	employ, take, affiliate, confirm, receive, hire
aannemer	builder, contractor
aanneming	confirmation, acceptance, adoption
aanpakken	tackle, advance
aanpassen	adjust, accomodate, accommodate, adapt, fit
aanpassing	accommodation, adaptation
aanpassingsvermogen	adaptability
aanplakbiljet	poster, notice
aanplakbord	bill-board, notice-board
aanplakken	placard, paste, post
aanplanting	planting
aanprijzen	recommend
aanranden	violate
aanrander	assaulter
aanreiken	convey, hand
aanrekenen	blame
aanrichten	arrange
aanrijden	run, collide
aanrijding	collision
aanroepen	invoke
aanschieten	wound
aanschijn	exterior
aanschouwelijk	graphic
aanschrijven	summon
aanschrijving	writ
aanslaan	tax, root, alarm
aanslag	moisture, touch, scale, assessment
aansluiten	associate, pool
aansluiting	junction, joining
aanspannen	put, yoke
aansporen	admonish, encourage, instigate, urge, scold
aansporing	incitement, exhortation, stimulus
aanspraak maken op	presume, claim
aansprakelijk	responsible
aanspreekbaar	get-at-able, communicative, approachable
aanstaand	near
aanstaren	stare, gaze, peer
aanstekelijk	catching, contagious, infectious
aansteken	light, kindle, infect
aansteker	lighter
aanstellen	appoint
aansteller	attitudinizer, poseur
aanstellerij	affectation
aanstelling	appointment
aansterken	recuperate, convalesce
aanstoken	provoke, rouse, stimulate
aanstoot nemen aan	resent
aanstoten	nudge, jog
aanstrijken	plaster, rub
aantal	number, amount
aantasten	assault, attack, corrode
aantekening	annotation
aantijging	imputation
aantikken	finish
aantonen	prove
aantonende wijs	indicative
aantreffen	see, find, encounter
aantrekkelijk	pleasing, attractive
aantrekkelijkheid	attractiveness, charm, attraction
aantrekken	tighten
aanvaard	accepted
aanvaardbaar	acceptable
aanvaarden	take, accept, receive
aanvaarding	acceptance
aanvallen	attack, assault
aanvallend	offensive
aanvaller	forward, aggressor, assailant, attacker
aanvang	beginning, commencement
aanvangen	commence, begin
aanvaring	collision
aanvechtbaar	debatable, questionable
aanvechting	inclination, temptation, disposal
aanverwant	related
aanvliegen	approach, fly
aanvoegende wijs	subjunctive
aanvoer	supply, arrival, arrivals
aanvoerder	boss, chief, leader, commander
aanvoeren	govern, command, order
aanvragen	request
aanvrager	applicant
aanvullend	complementary, supplementary
aanvuren	fan, urge, instigate, encourage
aanwakkeren	instigate, encourage, excite, fan, freshen, urge
aanwenden	apply, practice
aanwending	employment, application, use
aanwensel	habit, trick
aanwerven	employ, hire
aanwezige	occupant
aanwezigheid	presence
aanwijsbaar	apparent
aanwijzen	indicate, suggest
aanwijzend voornaamwoord	demonstrative
aanwijzing	directions, instruction
aanwinst	asset, accession, gain
aanzetschakelaar	starter
aanzetten	sew, start, fan, fur, sharpen
aanzetten tot	start
aanzien	aspect, tolerate
aanzienlijk	eminent, sizable, considerably, considerable
aanzijn	existence
aanzoek	offer, proposal
aanzwellen	swell
aap	ape, monkey
aapachtig	apish, ape-like, monkey-like
aapje	cab
aard	nature, character, sort, personality
aardappel	potato
aardbei	strawberry
aardbeving	earthquake
aardbol	worldglobe
aarde	soil
aarden	earthly, stone, clay, earthen
aardewerk	crockery, earthenware, pottery
aardgordel	zone
aardig	good-natured, affable, pretty, friendly, amusing
aardigheid	entertainment
aarding	earthing, grounding
aardkunde	geology
aardlaag	layer
aardleiding	grounding, earthing
aardmannetje	goblin, gnome, brownie, imp
aardnoot	ground-nut, peanut
aardrijk	world
aardrijkskunde	geography
aardrijkskundig	geographic, geographical
aardrijkskundige	geographer
aards	terrestrial, earthly
aardvarken	aardvark
aardverschuiving	landslide
aardworm	earthworm
Aäron	Aaron
aars	anus
aarts-	arch-, chief-
aartsbisdom	archbishopric
aartsbisschop	archbishop
aartsengel	archangel
aartshertogdom	archduchy
aartsvader	patriarch
aartsvijand	arch-enemy
aarzelen	waver, hesitate
aarzelend	hesitant
aarzeling	wavering, hesitation
aas	bait, carrion, ace
aasgier	vulture
abacus	abacus
abattoir	slaughterhouse, abattoir
ABC	alphabet
abces	abscess
Abchazië	Abkhazia
Abchazisch	Abkhazian
abdij	abbey
abdis	abbess
abductor	abductor
abeel	abele
aberratie	aberration
Abessinië	Abyssinia, Ethiopia
Abessinisch	Abyssinian
abiogenesis	abiogenesis
ablatief	ablative
abnegatie	abnegation
abnegeren	abnegate
abnormaal	abnormal
abnormaliteit	abnormality
abonnee	subscriber
abonnement	subscription
aboriginal	aborigine
aborteur	abortionist
abortus	abortion
abortus provocatus	abortion
Abraham	Abraham
abrikoos	apricot
abrupt	abrupt, abruptly
abscis	abscissa
absenteïsme	absenteeism
absentie	absence
absint	absinth, absinthe
absintlikeur	absinth, absinthe
absolutie	absolution
absolutie geven	absolve
absolutisme	absolutism
absoluut	absolutely, absolute
absolveren	absolve
absorberen	absorb
absorberend	absorbent
absorptie	absorption
abstinentie	abstinence, teetotalism
abstract	abstract
abstract begrip	abstraction
abstractie	abstraction
abstraheren	gather, deduce
absurd	absurd
absurditeit	absurdity
abt	abbot
abuis	error, mistake
abundant	abundant
acacia	acacia
academie	university, academy
academisch	academic
acanthus	acanthus
accapareren	corner, monopolize
accelerateur	accelerator
acceleratie	acceleration
accelereren	accelerate
accent	supersign
accentteken	supersign
accentueren	accentuate, accent, stress
acceptabel	acceptable
acceptant	acceptor
accepteren	receive, take, accept
accessoires	accessories
accident	accident
accijns	excise-duty, excise
acclamatie	acclamation, approval
acclimatiseren	acclimate, acclimatize
acclimatisering	acclimatization
accolade	brace
accommodatie	equipment
accommoderen	accomodate
accompagnement	escort, accompaniment
accompagneren	accompany
accoord	accord, settlement, chord
accordeon	accordion, harmonica
accordeonist	accordionist
accountancy	accountancy
accountant	accountant
accrediteren	accredit
accu	accumulator, battery
accumulator	accumulator, battery
accumuleren	heap, stack, accumulate
accuraat	exactly, accurate, punctual, prompt, exact
accuratesse	accuracy, exactitude, precision
accusatief	accusative
acetaat	acetate
aceton	acetone
acetyleen	acetylene
ach	oh, aha, ah, woe, ow
Acheron	Acheron
Achilles	Achilles
acht	eight, attention
achtbaar	respectable
achten	think, opine, esteem
achtenswaardig	respectable
achter	after
Achter-Indië	Indo-China
achteraan	behind
achterachterkleinkind	greatgrandchild
achteraf	subsequently, afterwards, remotely
achterbaks	underhand
achterban	followers
achterblijven	remain
achterbuurt	slum
achterdeur	backdoor
achterdocht	suspicion
achterdochtig	suspicious
achtereen	consecutively, ceaselessly
achtereenvolgens	consecutively
achtergrond	background, ground, bottom
achterhoede	rear, rearguard
achterhoofd	occiput
achterhouden	withhold
achterklap	backbiting, scandal
achterklein-	greatgrand-
achterkleinkind	greatgrandson
achterkleinzoon	greatgrandson
achterland	hinterland
achterlicht	rear-light, tail-light, rear-lamp
achterlijf	abdomen
achterlijk	retarded
achterlijkheid	backwardness
achternaam	surname
achterneef	grand-nephew
achterover	backward
achteroverdrukken	pilfer
achterstallig	overdue, outstanding
achterstand	arrears
achterste	rump, backside, hind, hindmost
achterstellen	subordinate
achterstelling	slighting
achtersteven	stern, poopdeck, poop
achterstevoren	vice-versa
achteruit	backwards, aback
achteruitgaan	recede
achtervoegsel	extension, suffix
achtervolgen	persecute
achtervolging	pursuit, persecution
achterwaarts	aback, backwards, retrograde
achterwege laten	omit
achterzijde	back, reverse
achthoek	octagon
achthoekig	octagonal
achting	regard
achting hebben voor	esteem
achtste	eighth
achttallig	octal
achttien	eighteen
achttiende	eighteenth
achtvoudig	eightfold, octuple
acne	acne
acoliet	acolyte
acoustiek	acoustics
acoustisch	acoustic
acquest	accession, gain
acquisitie	asset, acquisition
acre	acre
acrobaat	acrobat
acrobatiek	acrobatics
acrobatisch	acrobatic
acroniem	acronym
Acropolis	Acropolis
acte	document, certificate, testimony
acteur	actor
actie	activity, share, action
actief	assets, active
actieradius	radius
activeren	start
activist	activist
activiteit	vigour
actrice	actress
actualiteit	topicality, topic
actuaris	actuary
actueel	topical, current, present-day, up-to-date, present
acupuncteur	acupuncturist
acupunctuur	acupuncture
acuut	acute
ad rem	witty, lively
Adam	Adam
adapteren	fit, adapt, adjust, accommodate
adder	viper
adel	nobility
adelaar	eagle
adelborst	midshipsman, middy
adellijk	stale
adem	breath
adembenemend	breath-taking
ademen	exhale, breathe
ademhalen	breathe
ademhaling	respiration
ademloos	breathless
ademnood	dyspnea, dyspnoea
adempauze	breather
Aden	Aden
adept	supporter, adept
adequaat	adequate, conforming
aderen	vein
aderlaten	bleed
aderlating	blood-letting, bleeding
aderontsteking	phlebitis
aderverkalking	arteriosclerosis
adhesie	adhesion
adhesie betuigen	clap
adieu	bye, good-bye, farewell, adieu, goodbye
adjectief	adjective
adjudant	adjutant, aide-de-camp
adjunct	assistant
administrateur	administrator, manager
administratief	administrative
administratiekantoor	administration, management
administreren	manage, administer
admiraal	admiral
admiraliteit	admirality
Adonis	Adonis
adopteren	adopt
adoptie	adoption
adoratie	adoration, worship
adoreren	adore
adrenaline	adrenaline
adresboek	directory
adressant	petitioner
adresseermachine	addressograph, addressing-machine
adresseren	address
Adrianopel	Adrianople
Adriatische Zee	Adriatic
adstructie	token
adult	adult
advent	advent
adverbium	adverb
adverteerder	advertiser
advertentie	advertisement, ad
adverteren	advertise, announce
advies	advice
adviseren	advise, notify, counsel
adviseur	counsellor
advocaat	advocate, lawyer
Adzjarië	Adzharia
Aegir	Aegir
af	ready
afasie	aphasia
afbakenen	trace
afbeelden	represent, depict
afbeelding	diagram, image, representation, picture
afbestellen	countermand, cancel
afbetalen	amortize, deaden
afbetaling	payment
afbetalingstermijn	repayment, instalment
afbeulen	fatigue, override, overdrive, jade
afbikken	chip
afbinden	ligature, untie
afboeken	transfer
afbraak	demolition
afbreekbaar	destructible, biodestructible, biodegradable
afbreken	break, pluck, demolish
afbrokkelen	crumble
afdak	penthouse, shed
afdalen	descend
afdalen langs een dubbelbevesti	abseil
afdaling	descent
afdammen	obstruct, bar
afdanken	discard
afdankertje	cast-off
afdeling	speciality, pigeonhole, detachment, compartment
afdingen	haggle, bargain
afdoen	expedite, settle, finnish, conclude
afdoend	effective, conclusive, effectual, efficacious
afdraaien	lower, decrease
afdracht	remittance
afdragen	convey
afdrijven	drift
afdrogen	wipe, clatter
afdroogdoek	tea-towel
afdruipen	drain
afdruiprek	drainer
afdruk	print, track, copy, imprint
afdwalend	aberrant
afdwingen	wrest, wring, extort
affaire	affair, case, matter, business
affect	affection
affiche	notice, poster
affiliëren	affiliate
affiniteit	affinity
affix	affix
affronteren	insult, offend
affuit	gun-carriage, carriage
afgaan	visit
afgang	flop
afgeladen	brimming, replete
afgelasten	annul, remit
afgelegen	remotely
afgeleid woord	derivation
afgelopen	done, finished, over, ready
afgemeten	stiff, formal, measured
afgepast	adjusted
afgesloten	locked
afgesproken	O.K., agreed
afgestudeerd	graduate, certificated
afgetrokken	distracted, absent-minded, abstract, abstracted
afgevaardigde	representative
afgeven	deposit, spread
afgeven op	demolish
afgewerkt	done, used, finished, over
afgezaagd	hard-worked, hackneyed, commonplace, trite
afgezant	emissary, envoy, messenger
afgezonderd	separate, apart, particular, special
Afghaans	Afghan
Afghanistan	Afghanistan
afgietsel	cast
afgodendienaar	idolator
afgodendienst	idolatry
afgoderij	idolatry
afgodsbeeld	idol
afgrazen	browse
afgrendelen	bolt
afgrijselijk	awful, horrible, hideous, ghastly, abominable
afgrond	chasm, precipice, abyss, maw
afgunstig	envious, jealous
afhaken	unhook, uncouple
afhalen	expect, deduct, await, wait, abide
afhandelen	finnish, expedite, settle, conclude
afhangen	depend
afhankelijk	dependent
afhankelijk zijn	depend
afhankelijkheid	dependence
afhelpen	rid
afjakkeren	overdrive, jade, fatigue, override
afkammen	demolish
afkappen	elide
afkapping	elision
afkappingsteken	apostrophe
afkeer	dislike, aversion, disgust, nausea
afkeer inboezemen	nauseate
afkerig	averse
afkeuren	refuse, reprove, reproach, scrap, condemn, rebuke
afkeurenswaardig	objectionable, blameworthy, condemnable
afkeuring	censure, disapprobation, condemnation, disapproval
afkijken	crib
afkluiven	pick
afknotten	top, truncate
afkoelen	cool
afkomst	origin, lineage
afkomstig	coming
afkondigen	promulgate, proclaim
afkondiging	publication
afkooksel	decoction
afkopen	redeem, ransom
afkoppelen	uncouple
afkorten	shorten, abbreviate
afkorting	abridgement, abbreviation, abridgment
afkrabben	scrape
afkraken	slash
aflaat	indulgence
afladen	unload
aflaten	cease
afleggen	abandon
afleiden	induce, extract, gather, infer, deduce, divert
afleiding	distraction, derivation
afleidingsmanoeuvre	diversion
afleren	unlearn, forget, teach
afleveren	deliver, furnish
aflevering	episode, delivery, exercise-book, notebook
aflezen	verify, audit, supervise
aflopen	stoop, peal, expire
aflopend	sloping
aflosbaar	repayable, redeemable
aflossen	amortize, deaden
aflossing	substitution, replacement, redemption
afluisteren	monitor, eavesdrop
afmaken	terminate
afmatten	fatigue, override, jade, overdrive
afmeting	measurement
afname	abatement, diminution
afneembaar	detachable, washable, removable
afnemen	wane, diminish, decline
afnemer	buyer, customer, purchaser, client
aforisme	aphorism
afpellen	peel
afpersen	wrest, wring, extort
afpersing	extortion, exaction
afpoeieren	rebuff
afraffelen	bungle
afranselen	flog, thresh, clatter, thrash, whack, beat
afrastering	grid, grill
afreageren	abreact
afreizen	depart, leave
afremmen	brake
africhten	tame
Afrika	Africa
Afrikaans	Afrikaans, African
Afrikaner	Afrikaner, Afrikander
afrit	exit
Afroaziatisch	Afro-Asian
Afrodite	Aphrodite
afrossen	thresh
afrukken	pluck
afschaduwing	adumbration
afschaffen	abolish, abrogate, remove
afschaffing	abolition, abrogation
afschaven	abrade
afschaving	abrasion
afscheiden	divide, secrete
afscheiding	separation, partition, secretion, breakaway
afscheids-	goodbye-
afscheren	shave
afschrijven	amortize, deaden
afschrijving	redemption
afschrikken	scare, deter, discourage
afschrikking	deterrence
afschrikwekkend	forbidding, deterrent
afschuwelijk	nasty, gruesome, abhorrent, alien, hideous, dreary
afslaan	halt, reject, rebate
afslachten	slaughter, butcher
afslag	auction
afslager	auctioneer
afsluiten	terminate, obstruct, bar
afsluiting	barrier, dam, fence
afsmeken	implore
afsnauwen	snub
afspiegelen	mirror
afspiegeling	reflection
afspoelen	rinse, gargle
afsponzen	sponge
afspraak	rendezvous
afstaan	cede, relinquish, yield
afstammeling	successor, child
afstammen	originate, result, come
afstamming	lineage
afstand	offset, abdication, distance, abandonment
afstand doen	resign, abdicate
afstand doen van	renounce
afstandelijk	detached
afsteken	contrast
afstelling	adjustment
afstemmen	adapt, accommodate, fit, adjust
afstijgen	dismount
aftakking	branch, bough
aftands	lapsed, dilapidated, rickety, decayed, decrepit
aftappen	derive
aftreden	retire, quit
aftrekken	infuse, rebate, retreat, subtract
aftrekking	subtraction
afvaardigen	depute, delegate
afvaardiging	delegation
afval	rubble, rest, debris, rubbish
afvallen	fall
afvegen	wipe
afvoerder	abductor
afvoeren	eliminate
afwasmiddel	detergent
afweer	defense, defence
afwegen	weigh
afwennen	teach, unlearn
afwerpen	produce
afwezige	absentee
afwezigheid	absence, shortage, shortcoming
afwijkend	aberrant
afwijking	aberration, aberrance, abnormality
afwijzen	reject, refuse
afwijzing	rejection, refusal
afwikkelen	liquidate, unroll, finnish, expedite, conclude
afwisselen	vary
afwisselend	alternate, alternating, variable
afwisseling	variety
afwissen	wipe
afzenden	ship
afzender	sender
afzetten	trim, amputate, garnish
afzijdig	neutral, impartial
afzonderen	divide, isolate, insulate, seclude
afzonderlijk	particular, separate, special, apart
afzweren	abjure
afzwering	abjuration
Agamemnon	Agamemnon
agar-agar	agar-agar, agar
agave	agave
agenda	agenda
agent	agent, policeman
agentschap	agency
ageren	act
agglomeraat	agglomerate
aggregaat	aggregate
aggregatie	aggregate
agitatie	commotion
agitator	activist
agiteren	abet, incite, agitate
agnosceren	recognize, acknowledge
agonie	agony
agorafobie	agoraphobia
agraaf	hook
agrariër	agrarian
agrarisch	farm, agricultural
agressie	aggression
agressief	aggresive, aggressive
agronoom	agriculturist
ah	oh, ah, aha, ow
ahorn	maple
ai	sloth, ai
aids	aids
air	aspect
air-conditioned	air-conditioned
air-conditioning	air-conditioning
airco	air-conditioning
Ajax	Ajax
ajuin	onion
akademisch	academic
akelei	columbine
akelig	bleak
Aken	Aix-la-Chapelle
akker	field
akkerbouw	agriculture
akkoord	O.K., chord, arrangement, settlement, agreed
akoestiek	acoustics
akoestisch	acoustic
akoniet	aconite, monkshood
akte	document, certificate, diploma, paper
aktentas	briefcase
al	everyone, each, every, although, though, already
alarm slaan	alarm
alarmeren	alarm
Alaska	Alaska
Albaans	Albanian
Albanees	Albanian
Albanië	Albania
Albion	England, Albion
alcohol	alcohol, booze, liquor, spirits
alcoholische drank	alcohol, booze, spirits, liquor
alcoholist	boozer, alcoholic
aldaar	yonder, there
aldoor	ceaselessly, constantly, continually, continuously
Aleppo	Aleppo
Alexander	Alexander
Alexandrië	Alexandria
alfabet	alphabet
alge	seaweed, alga
algebra	algebra
algeheel	total, overall
algemeen	universal, common
Algerië	Algeria
Algerije	Algeria
Algerijns	Algerian
Algiers	Algiers
algoritme	algorithm
alhoewel	though, although
alibi	alibi
alle twee de	both
allebei	both
alledaags	commonplace, trite, daily
alleen	singly, alone, only, solely
alleenhandel	monopoly
alleenspraak	soliloquy, monologue
alleenstaand	isolated, secluded
allemaal	everything
allemachtig	extremely
alleman	each, every, everyone
aller	everyone's
allereerst	firstly
allerwegen	everywhere
alles	everything
alles wel beschouwd	altogether
alliage	alloy
allicht	easily
alligator	alligator
almachtig	almighty
alom	everywhere
alom bekend	famous
aloud	antique, ancient
alp	alp
Alpen	Alps
alpensport	mountaineering
alpenweide	alp
alpinisme	mountaineering
alras	soon
alreeds	already
als	as, when, like, if
als volgt	thus
als voorwaarde stellen	stipulate
als waarheid aannemen	acknowledge, recognize
alsjeblieft	please
alstublieft	please
altaar	altar
altaardienaar	acolyte
Altai	Altai
alternatief	option, alternative
altijd	always
aluminium	aluminum, aluminium
Alva	Alva
alvast	already
amandel	almond
amandelogig	almond-eyed
amaryllis	amaryllis
amateur	amateur, dilettante, dabbler, fancier
Amazone	Amazon
ambacht	occupation, handicraft
ambassade	embassy
ambassadeur	ambassador
ambiëren	aspire
ambitie	fervor, zeal, ambition, fervour
ambitieus	ambitious
Ambon	Amboina
Ambonees	Amboinese
ambtelijk	official
ambtgenoot	colleague
ambulance	ambulance
ambulancewagen	ambulance
amechtig	breathless
Amerika	America
Amerikaans	American
ameublement	furniture
Amiranten	Amirants
Amman	Amman
Ammon	Ammon, Amon, Amun
ammunitie	munition, ammunition
Amoedarja	Amudaryra, Oxus
Amor	Eros, Cupid
amortisatie	redemption
ampel	detailed
amper	barely, hardly, scarcely
ampère	ampere, ampère
ampul	bulb
amputatie	amputation
amputeren	amputate
Amsterdam	Amsterdam
amusant	entertaining, funny, amusing
amusement	amusement, fun, entertainment
amuseren	amuse
analfabetisch	illiterate
analoog	analogous
analyse	analysis
analyseren	analyse, analyze
analytisch	analytic, analytical
ananas	pineapple, pine-apple
Anatolië	Anatolia
Andalusië	Andalusia
Andalusisch	Andalusian
ander	else, another, other
anders	differently
anders maken	turn, alter, change
andersom	vice-versa
Andes	Andes
Andesgebergte	Andes
Andorra	Andorra
Andorraans	Andorrian
Andorrees	Andorrian
Andromeda	Andromeda
anecdote	anecdote
anekdote	anecdote
anemie	anaemia, anemia
anemoon	anemone
anesthesie	anesthesia, anaesthesia
Angelsaksisch	Anglo-Saxon
anglicisme	anglicism
Angola	Angola
Angolees	Angolian
Angora	Ankara, Angora
angst	fright, fear, anguish
angstdroom	nightmare, incubus
animositeit	enmity
anjelier	carnation
anjer	carnation
Ankara	Ankara, Angora
anker	anchor
annoteren	comment
annuïteit	instalment, repayment
annuleren	annul, remit
Annunciatie	Annunciation
Anoebis	Anubis
anoniem	anonymous, nameless
ansjovis	anchovy
antediluviaans	antediluvian
antenne	antenna
anti-slavernijbeweging	abolitionism
anticiperen	anticipate
antiek	antique, ancient
Antillen	Antilles
Antilliaans	Antillian
antilope	antelope
Antiochië	Antioch
antipathie	aversion, dislike
antiseptisch middel	antiseptic
antivries	anti-freeze
antologie	anthology, chrestomathy
antropoloog	anthropologist
Antwerpen	Antwerp
antwoorden	reply, answer
antwoorden op	answer, reply
anus	anus
apache	ruffian, hood, apache
apathie	apathy
apathisch	apathetic
Apennijnen	Apennines
apenoot	peanut, ground-nut
aperitief	snifter, dram, nip, peg, snorter
apert	obvious, evident
aplomb	self-assurance, aplomb
Apollo	Apollo
apostel	apostle
apostrof	apostrophe
apotheek	drugstore
apotheker	chemist
apparaat	set, apparatus, device
appartement	apartment, flat
appel	apple
appelboom	apple-tree
appelleren	appeal
appelwijn	cider
appendix	codicil, rider, appendix
applaudisseren	clap
appreciëren	appreciate
april	April
apropos	theme
Apulië	Apulia
aquarel	water-colour
aquarium	aquarium
Arabië	Arabia
Arabier	Arab
Arabisch	Arabian, Arabic
arbeid	job
arbeider	workman, laborer, operative, labourer
arbeidsvermogen	energy
arbiter	referee, arbiter, arbitrator, umpire
arbitrair	arbitrary
Arcadië	Arcadia
archaïsch	archaic
Archeozoïcum	Archeozoic, Archaeozoic
archief	archive, archives, records, files
archiefmedewerker	actuary
Archimedes	Archimedes
archipel	archipelago
architect	architect
Arctica	Arctic
Arctis	Arctic
Ardennen	Ardennes
are	are
areaal	area
arena	arena
arend	eagle
Areopagus	Areopagus
Ares	Ares
argeloos	naive, naïve, naïf, naif
Argentijns	Argentinean, Argentine
Argentinië	Argentina
arglist	snare
arglistig	insidious
argumenteren	maintain
Argus	Argus
argwaan	suspicion
argwanend	suspicious
Ariadne	Ariadne
Arisch	Aryan
aristocraat	aristocrat
Aristoteles	Aristotle
Arizona	Arizona
armband	bracelet
Armeens	Armenian
Armenië	Armenia
armhuis	workhouse, almshouse
armoe	misery
armoede	poverty
Armorica	Brittany, Bretagne, Armorica
armstoel	arm-chair, armchair
Arnhem	Arnhem
aroma	flavour, aroma
aromatisch	nutty, aromatic, fragrant
arrangeren	arrange
arrestatie	detention, arrest, apprehension
arriveren	arrive
arrogant	arrogant
arrogantie	arrogance, presumption, overbearingness
arrondissement	district
Artemis	Phoebe, Artemis
arterie	artery
arteriosclerose	arteriosclerosis
artiest	artist
artikel	article, paragraph, commodity
artillerie	artillery
artisjok	artichoke
artistiek	artistic
arts	physician
artsenij	pharmaceutical, medicine
artsenijbereidkunde	pharmacy
as	axis, ash, cinder, axle
asbak	ash-tray
asfalt	asphalt
asgrauw	ashen
asiel	asylum
asla	ash-tray
asperge	asparagus
aspirant	candidate
aspirine	aspirin
assembler	assembler
Assepoester	Cinderella
assignatie	summons
assimileren	assimilate
Assisi	Assisi
assistent	assistent, assistant, helper, aid
assisteren	assist, help
associatie	association
assurantie	insurance
assureren	insure
Assyrië	Assyria
Assyrisch	Assyrian
asterisk	asterisk
astma	asthma
astmatisch	asthmatic, wheezy
astroloog	astrologer
astronaut	astronaut, spaceman
astronomie	astronomy
astronoom	astronomer
Asturië	Asturias
asyl	asylum
atelier	workplace
Atheens	Athenian
atheïsme	atheism
Athene	Athena, Athene, Athens
Atlantis	Atlantis
Atlantisch	Atlantean
Atlantische Oceaan	Atlantic
Atlas	Atlas
atlas	atlas
atleet	athlete
atletiek	athletics
atletisch	athletic
atmosfeer	atmosphere
atomair	atomic
atoom	atom
atoom-	atomic
Atrecht	Arras
attent	attentive, attentively
attentie	attention
attest	testimony
Attica	Attica
Attisch	Attic
attribuut	attribute
au	ouch
aubergine	aubergine
auctie	auction
audiovisueel	audio-visual
auditorium	audience
Augias	Augeas
augustus	August
Augustus	Augustus
Aurora	Aurora
aurora	aurora, dawn
Australië	Australia
Australisch	Australian
Australische inboorling	aborigine
auteur	author, writer
authentiek	genuine, authentic
auto	car, motor-car, automobile
autobaan	motorway, turnpike
autobiografie	autobiography
autobus	bus, autobus, omnibus
automaat	automoton
automatisch	automatic
automobiel	automobile, motor-car
autonoom	autonomous
autoriseren	authorize
autoritair	authorative
autoriteit	authority, glamour, prestige, glamor
autosnelweg	turnpike, motorway
autoweg	expressway, freeway
averechts	reversed
aviateur	aviator
aviatiek	aviation
avond	evening
avondeten	supper
avondmaal	supper
avontuur	adventure
axioma	axiom
Azerbaidzjaan	Azerbaijani
Azerbaidzjan	Azerbaidzhan, Azerbaijan
Azerbeidzjan	Azerbaijan, Azerbaidzhan
Azeri	Azerbaijani
Aziatisch	Asiatic, Asian
Azië	Asia
azijn	vinegar
azijnzuur zout	acetate
Azoïcum	Azoic
Azoren	Azores
Azteeks	Aztec
b.h.	bra
baai	bay
baaierd	chaos
Baäl	Baal
baan	orbit, passage, corridor, road
baanbreker	pioneer
baanvlak	route
baar	rod, cash
baard	beard
baarmoeder	uterus, womb
baars	bass
baas	boss, leader, chief
baat	profit
babbelen	chatter, chat
Babel	Babylon, Babel
baby	baby
Babylonië	Babylonia
Babylonisch	Babylonian
Bacchus	Bacchus
backspace	backspace
bacterie	bacterium
bad	bath
baden	bathe
badhuis	bathroom
badkamer	bathroom
badkuip	bath
badpak	bathing-suit
badplaats	bathroom, spa
bagage	luggage, baggage
bagagewagen	luggage-van
bagatel	trifle
Bagdad	Baghdad
bah	bah, nuts, pooh
Bahama Eilanden	Bahamas
Bahamaans	Bahamian
Bahamas	Bahamas
Bahrein	Bahrein
Bahreins	Bahraini
baht	baht
bajonet	bayonet
bak	tub, vessel, manger, trough, container, vat, ferry
bakbeest	colossus
bakken	fry, bake
bakker	baker
bakkerij	bakery
bakstenen	brick
bakvis	flapper
bal	clod, chunk, globe, palm, dance, ball, lump
balanceren	rock, swing
balans	equilibrium, scales
balie	tribunal
Balinees	Balinese
baljuw	taskmaster
balk	girder
Balkan	Balkans
balken	neigh, bleat, bellow
balkon	balcony
ballast	ballast
ballet	ballet
ballon	balloon, air-balloon
balloteren	vote
balorig	pettish, petulant, peevish
Baltische Zee	Baltic
bamboe	bamboo
ban	territory
banaal	commonplace, trite
banaan	banana
bananenplant	banana-plant
band	orchestra, binding, bond, tyre, ribbon, brim
banderol	wrapper
bandiet	bandit
bandrecorder	tape-recorder
bang	afraid, timid, anxious
Bangkok	Bangkok
banjo	banjo
bank	bench, bank, workbench, tressle, easel
bankbiljet	bank-note, banknote
banket	banquet
banketbakkerij	confectionery
banketzaal	banquet-room
bankroet	bankrupt
banshee	banshee
Bantoe-	Bantu
bar	severe, pub, buffet, strict
barak	shack, barrack, shanty, barn
barbaar	barbarian
barbaars	barbaric, cruel
Barbadaans	Barbadian
Barbados	Barbados
Barbarije	Barbary
barbier	barber
Barcelona	Barcelona
barman	bartender, barman
Barnabas	Barnabas
barometer	barometer
barrière	dam, barrier, fence
bars	brutal, unkind, unpleasant, gruff, surly
barst	crevice, crack
barsten	burst
base	basis
baseball	baseball
baseren	found, base
basis	basis
basis-	basic
basketball	basketball
Baskisch	Basque
Basra	Busra, Busrah, Basrah, Basra
basta	sufficiently
bastion	rampart
Bataafs	Batavian
Batavia	Djakarta
baud	baud
baviaan	baboon
bazaar	fair, bazaar, market
Bazel	Basle, Basel
beamen	approve, assent
beantwoorden	reciprocate
bebouwen	cultivate
bed	bed
bedaagd	elderly
bedaard	calm, quiet, tranquil
bedacht zijn op	foresee
bedanken	abdicate, resign, quit, thank
bedaren	abate, subside
bedeesd	self-conscious, abashed, shy
bedehuis	kirk
bedekken	cover
bedekking	lid
bedelaar	beggar
bedelen	beg
bedelven	overwhelm
bedenkelijk	risky, hazardous
bedenken	fancy, invent, imagine
bedenker	author
bederf veroorzakend	septic, infected
bederven	putrefy, spoil, rot, bribe, injure
bedevaart	pilgrimage
bedevaartganger	pilgrim
bediende	clerk
bedillen	haze, quibble
bedingen	stipulate
Bedoeïen	Bedouin, Beduin
bedoeld	intentional
bedoelen	intend
bedoeling	intention, plan, meaning
bedorven	rotten
bedotten	hoax, mystify
bedotterij	mystification
bedrag	sum
bedreigen	threaten, menace
bedreiging	threat
bedremmeld	upset, perplexed, dazed
bedreven	clever, skillful, dexterous
bedriegen	deceive
bedrieger	charlatan, quack, imposter
bedrieglijk	false, contrived, misleading
bedrijf	profession, certificate, document, enterprise
bedrijven	make, do
bedrijvende vorm	assets
bedrijvig	active
bedrijvigheid	vigour
bedroefd	sad
bedroefdheid	sorrow, sadness
bedroeven	vex, chagrin, grieve, afflict
beducht	anxious
beduiden	foretell, forecast, signify, clarify, prophesy
beduusd	perplexed, upset, dazed
beduvelen	mystify, hoax
bedwingen	check, bridle, restrain
beëindigd	over, finished, done
beëindigen	terminate
beek	brook
beekje	brook
beeld	representation, picture, metaphor, diagram, statue
beeldhouwen	sculpture, carve
beeldig	delightful
beeldspraak	metaphor
beeltenis	portrait
beemd	meadow
been	bone, paw, leg
beer	abutment
beërven	inherit
beest	beast
beestachtig	harsh, brute
beetkrijgen	capture
beetnemen	grapple, capture, hoax, mystify
beetpakken	grapple
Beetsjoeanaland	Botswana, Bechuanaland
beetwortel	beet
befaamd	famous
befaamdheid	repute, hearsay, fame, rumour, rumor
begaafdheid	aptitude, talent
begeerte	want
begeleiden	accompany
begeleider	accompanist, companian
begeleiding	accompaniment, escort
begenadigen	forgive, pardon
begeren	desire, wish
begerig	greedy, avid
begieten	irrigate
begiftigen	endow
begin	commencement, beginning
beginneling	beginner
beginnen	commence, begin
beginnend	junior, future, young
beginner	beginner
beginsel	principle, element
begoochelen	delude
begoocheling	illusion
begraafplaats	cemetery, graveyard
begraven	inter, bury, entomb
begrensd	restricted, limited, confined
begrenzen	limit, abridge, restrict, confine
begrijpelijk	understandable
begrijpen	realise, realize, understand
begrip	concept, notion, idea
begroeten	greet, salute
begroten	appraise, estimate
begroting	budget
begunstiging	favour, favor
beha	bra
behaaglijk	nice, enjoyable, lovely, pleasing, agreeable
behaagziek	coquettish
behalen	get, win, acquire, accomplish, attain, earn, reach
behalve	alongside
behandelen	cure, treat
behandeling	treatment
behang	tapestry, wallpaper
beheerder	administrator, manager
behelzen	include, contain
behendig	dexterous, skillful, clever
beheren	administer, manage
behoeden	protect
behoedzaam	careful, cautious
behoeftig	needy
behoeven	need, require
behoorlijk	proper, fitting, suitable, properly, decently
behoren	befit, must, should
behouden	conserve, safe, save, rescue
behoudend	conservative
behulpzaam	helpful
beide	both
Beier	Bavarian
Beieren	Bavaria
beieren	peal
beige	beige
beïnvloeden	influence
Beiroet	Beyrout, Beirut, Beyrouth
beitelen	chisel
beitsen	bite
bejaard	old
bejagen	hunt
bejammeren	begrudge, regret
bek	jaws, muzzle, bill, maw, beak, mouth
bekend	well-known
bekend zijn met	know
bekende	acquaintance
bekendheid	knowledge
bekendmaken	advise, notify, counsel
bekennen	profess, confess
beker	goblet, chalice
bekeren	convert
bekeuring	protocol, minutes
bekken	basin, bowl, pelvis
beklaagde	defendant, accused
bekladden	stain
beklagenswaardig	poor, pitiful
bekleden	occupy, clothe
beklemmen	obsess
beklemming	anguish, fear
beklemtonen	accentuate, accent, stress
beklijven	endure
beklimbaar	mountable
beknopt	concise
beknotten	limit, abridge, restrict, confine
bekoelen	subside, abate
bekogelen	bombard
bekokstoven	invent
bekonkelen	intrigue
bekoorlijk	charming, pleasing
bekoren	draw, tempt, attract
bekorten	shorten, abbreviate
bekostigen	finance
bekrachtigen	sanction, corroborate
bekrompen	narrow
bekronen	crown
bekroning	coronation
bekwaam	dexterous, clever, skillful, able, capable
bekwaamheid	ability
belabberd	wretched
belachelijk	ludicrous, ridiculous
beladen	burden
belanden	arrive
belang	concern
belang inboezemen	interest
belangrijk	serious, important
belangrijke gebeurtenis	event
belangstellend	interested
belangwekkend	interesting
belasten	burden, tax
belasten met	entrust
belastend	carrying
belasteren	slander
belastingaanslag	assessment
beledigen	insult, offend
beledigend	abusive
beleefdheid	politeness
beleg	siege
belegen	ripe, mature
belegeren	besiege
belegering	siege
beleggen	cover
beleid	tact, politics
belemmeren	bother, obstruct, disturb, hinder, oppose, bar
belenden	adjoin, abut
beletsel	obstacle
beletten	hinder, prevent, inhibit
beleven	survive
belevenis	experience
België	Belgium
Belgisch	Belgian
Belgrado	Belgrade
belichten	exhibit, expose
Belizaans	Belizian
Belize	Belize
Belle	Bailleul
beloeren	spy
belonen	reward
beloning	compensation
beloven	promise
beluisteren	listen
belust	avid, greedy
bemachtigen	grab, seize, grasp, clutch, grip
bemanning	crew
bemantelen	mask
bemesten	fertilize
beminnelijk	lovable, dainty, pretty
beminnelijkheid	sweetness
beminnen	love
beminnenswaardig	lovable
bemoediging	encouragement
ben	basket
benaderen	approximate
benadrukken	emphasize
benaming	appellation, name
benardheid	perplexity, embarrassment, abashment
benauwd	cramped, stale
benauwdheid	fear, anguish
bende	band, gang, horde, troop
beneden	beneath, below, downstairs, under, underneath
benedenverdieping	ground-floor
Benedictijner monnik	Benedictine
Benelux	Benelux
benepen	timid
Bengaals	Bangladesh
Bengaals vuur	bengal-light, bengal-lights
Bengalen	Bengal
benijden	envy
Benin	Benin
Benins	Beninese
benodigd	necessary
benoemen	appoint, call
benoeming	appointment, nomad
benoorden	above
benul	idea
benzine	petrol, gasolene, gasoline
beoefenaar	supporter, adept
beoefenen	exert
beogen	intend
beoordelen	criticize, judge
beoordeling	criticism
bepaald	undoubtedly, certainly
bepalen	fasten, define, secure
bepaling	definition, stipulation, terms, condition, clause
bepantsering	armor, armour
beperken	abridge, restrict, limit, confine
beperkt	confined, limited, restricted
beploegen	plough
bepoederen	powder
beproeven	afflict, grieve
beproeving	affliction
Berber	Berber
berechten	judge
bereiden	prepare
bereidingswijze	procedure
bereidvaardig	obliging
bereidwillig	obliging
bereiken	reach, accomplish
berekenen	calculate, compute
bereklauw	acanthus
berg	mountain
bergbeklimming	mountaineering
bergen	save, stow, rescue, conserve
Bergen	Mons
berggeit	chamois
bergstroom	torrent, volley
Bergum	Bergum
bericht	message, advertisement, ad
berichten	inform, communicate, report
berijmen	rhyme
berispen	reproach, reprove
berisping	remark, observation
berk	birch, birk
berkeboom	birch
Berkel	Berkel
Berlijn	Berlin
Berlijner	Berliner
Bermuda Eilanden	Bermudas
Bern	Berne, Bern
Berner	Bernese
beroemd	glorious, famous
beroemd persoon	celebrity
beroemdheid	glory, celebrity
beroep	occupation, handicraft, vocation, profession
beroeps-	professional
beroerd	bad
beroering	commotion
berooid	needy
berouw	repentance
berouw hebben	repent
berusting	resignation
bes	currant, berry
beschaafd	gentlemanlike, polite, courteous, well-mannered
beschaamd	ashamed
beschaamd maken	abash
beschadigen	injure, spoil
beschamen	abash
beschaven	civilize, civilization
beschaving	culture, civilization
bescheid	paper
bescheiden	modest, moderate, reasonable, discrete
bescheidenheid	modesty
beschermeling	protégé
beschermen	protect
beschermgeest	genius
beschermheer	patron
beschermheilige	patron
bescherming	protection
beschieten	bombard
beschikbaar	available
beschikking	disposition
beschonken	intoxicated, drunk
beschot	dash-board, wainscot, panel
beschouwen	consider
beschrijven	describe
beschrijving	description
beschroomd	timid
beschuit	bicuit
beschuldigde	defendant, accused
beschuldigen	accuse
beschuldiger	accuser
beschuldiging	indictment, accusation, complaint, charge
besef	consciousness, awareness
beseffen	realize, realise, understand
beslaan	garnish, occupy, trim, comprise
beslag	dough
beslissen	decide
beslissend	decisive
beslissing	decision
beslist	absolutely
besloten	private
besluit	decision
besluiteloos	indecisive
besluiten	decide, induce, infer
besmeren	smear, anoint
besmettelijk	infectious, contagious, catching
besmetten	infect
besmetting	infection
besneeuwd	snowy
besnijden	circumcise
bespieden	spy
bespoedigen	accelerate
bespotten	mock
bespreken	discuss, review, reserve
bespreking	discussion
Bessarabië	Bessarabia
best	best
bestaan	exist, existence
bestaan uit	consist
bestaanbaar	possible
bestand	dossier, file
bestanddeel	element
besteden	spend
besteding	expenses
bestek	extend, dimension, room, space, bulk, size
bestel	system
bestelauto	van
bestellen	deliver, furnish
bestelwagen	van
bestemmen	earmark, destine, ordain
bestemming	fate, destiny
bestendig	permanent, constant, abiding, continual, sustained
bestendiging	continuation
bestraffen	punish
bestraffing	punishment
bestraten	pave
bestrating	pavement
bestrijden	protest
bestseller	bestseller, craze
besturen	guide, administer, direct, govern, manage, steer
bestuur	reign, control, stage, administration, rule
bestuurder	driver, conductor, manager, chauffeur, director
bestuurlijk	administrative
betalen	pay
betamelijk	proper, fitting, becoming, decent, suitable
betamen	befit
betasten	feel, grope
betekenen	assign, signify
betekenis	sense
betekenisleer	semantics
betekenisvol	significant
beter	better
beter maken	remedy, heal
beter worden	recover
beterschap	progress
beteugelen	bridle, restrain, check
beteuterd	dazed, perplexed, upset
Bethlehem	Bethlehem
betichten	accuse
beting	bit
betitelen	title
betogen	maintain
betomen	bridle, restrain, check
beton	concrete
betoveren	fascinate
betoverend	delightful, fascinating, enchanting, absorbing
betrachten	exert
betrappen	surprise
betreffende	concerning
betrekken	implicate, entangle
betrekking	relation, understanding
betreuren	begrudge, regret
betreurenswaardig	regrettable
betrokken	concerned
betrouwbaar	trustworthy, reliable
betuigen	certify, assure
betuiging	expression
betwistbaar	debatable, questionable
betwisten	protest
beugel	trolley, ring
beuk	beech
beuling	sausage
beunhazen	botch
beuren	lever
beurs	purse
beuzelachtig	insignificant, trifling
beuzelarij	trifle
bevallen	labour
bevallig	graceful, elegant
bevangen	shy, abashed, self-conscious
bevattelijk	sagacious, intelligent, understandable
bevatten	understand, realize, contain, include, realise
bevattingsvermogen	intelligence
bevel	injunction
bevelen	command, order
beven	shiver, quiver, tremble
bever	beaver
bevestigen	secure, assent, corroborate, fasten, confirm
bevinden	find, ascertain
bevlieging	whim, caprice
bevloeien	irrigate
bevochtigen	dampen
bevoegd	competent
bevoegdheid	qualification, authorization
bevoelen	grope, feel
bevolking	population
bevoorraden	provide
bevoorrecht	privileged
bevorderen	promote
bevordering	promotion
bevorderlijk	useful
bevredigen	satisfy
bevredigend	satisfactory
bevreemden	amaze
bevreemdend	amazing, astonishing
bevrijden	liberate
bevroren	frozen
bewaken	guard
bewapenen	arm
bewaren	guard, conserve
beweegbaar	mobile
bewegen	stir, move
beweging	movement, commotion
bewegingloos	inert, motionless
beweren	state, assert
bewerken	cultivate
bewerker	adaptor, adapter
bewerking	process, operation, adaptation
bewerkstelligen	achieve
bewerkt	adapted
bewijs	token, demonstration
bewijzen	prove
bewimpelen	mask
bewind	control, rule, reign
bewindsman	minister
bewolkt	cloudy
bewonderaarster	admirer
bewonderen	admire
bewonderend	admiring
bewonderenswaardig	admirable
bewoner	inhabitant
bewoner van een land	compatriot
bewoning	habitation
bewoording	expression, word
bewust	concerned, aware, conscious
bewusteloos	unconscious
bewusteloos raken	swoon
bewustzijn	awareness, consciousness
bezadigd	temperate, abstemious
bezem	broom
bezet	busy
bezetene	lunatic
bezetten	occupy
bezetting	garrison
bezielen	inspire, animate
bezielend	inspiring
bezig zijn	act
bezijden	alongside
bezingen	sing
bezinning	consciousness, awareness
bezit	assets, possession
bezitten	own, possess
bezitting	ranch, estate, property, possession
bezittingen	possessions
bezoedelen	stain
bezoeken	visit, frequent
bezoeker	visitor, caller
bezoldiging	salary, wage, wages
bezonken	mature, ripe
bezorgd	anxiously, anxious
bezorgd zijn	worry, care
bezorgen	fetch, bring
bezorging	arrivals, supply, arrival
bezwaar	difficulty, trouble
bezwaar hebben tegen	withstand
bezweren	beseech
bezwering	oath
bezwijken	succumb
bezwijmen	swoon
Bhoetaans	Bhutanese
bibberen	tremble, shiver, quiver
bibliografie	bibliography
bibliotheek	library
bibs	rump, backside
bidden	pray, beseech
bidsnoer	rosary
biechten	profess, confess
bieden	propose
bief	beefsteak, steak
biefstuk	beefsteak, steak
bier	ale, beer
bieslook	chive
biet	beet
bij	towards, by, at, beside, toward, to, bee
bij-	side, incidental
bij acclamatie benoemen	acclaim, applaud
bij voortduring	constantly, continuously, continually
bij wijze van	like, as
bijbehorend	adequate, accessory, secondary
bijbel	bible
Bijbel	Bible
bijdetijds	modern
bijdraaien	break-down, brakedown
bijdrage	contribution, dues
bijdragen	contribute
bijeen	together
bijeenbrengen	unite
bijeenkomen	congregate, assemble, meet
bijeenkomst	gathering, assemblage
bijeenpassen	harmonize
bijeenroepen	convoke
bijeenschakelen	coordinate, co-ordinate
bijenhouder	bee-keeper
bijenkorf	beehive, bee-hive
bijenschans	apiary
bijenstal	apiary
bijenteelt	bee-keeping
bijenwas	beeswax
bijgaand	accompanying
bijgeloof	superstition
bijgelovig	superstitious
bijgevolg	consequently
bijkans	almost, nearly
bijkomend	accessory, secondary
bijkomstig	secondary, accessory
bijkomstigheid	side-issue
bijl	axe
bijlage	codicil, appendix, rider
bijna	nearly, almost
bijstaan	assist, help
bijster	quite, very
bijtellen	add
bijten	bite, corrode
bijtend	sharp, abrasive, lurid
bijtoon	overtone
bijval	approval, acclamation
bijvoeglijk	adjectival
bijvoeglijk naamwoord	adjective
bijvoeglijke bepaling	attribute
bijvrouw	concubine
bijwerk	side-issue
bijwerken	retouch
bijwoord	adverb
bijwoordelijk	adverbial
bijzaak	sideshow, sideissue
bijziend	near-sighted, short-sighted
bijzijn	presence
bijzonder	exceedingly, extraordinarily, extraordinary, very
bijzonderheid	detail
bikini	bikini
bikken	eat, feed, chip
bil	buttock
biljart	billiards
biljartspel	billiards
biljet	note, ticket
billijk	just, righteous
billijken	approve
billijkheid	justice, righteousness
binair	binary
binden	bind
bindend	compulsory
binding	bond
binnen	inside, until, within, into, a, per, in
binnenband	tube
binnenbrengen	pilot
binnendringen	penetrate
binnenkrijgen	engulf
binnenlands	domestic, inner, internal
binnenplaats	courtyard
binnenrukken	invade
binnenste	inner, internal, centre, center, interior
binnenvallen	invade
binnenwaarts	inwards
binocle	binoculars
biograaf	biographer
biologeren	hypnotize
bioloog	biologist
bioscoop	cinema
bips	buttocks
Birma	Burma
Birmaans	Burmese
bis	encore
biscuit	biscuit
Bissau	Bissau
bisschop	bishop
bisschoppelijk	episcopal
bistro	café
bitmap	bitmap
bits	shrill, sharp-toned, tard, snappy
bitsheid	tartness
bitter	bitter
bitterheid	bitterness
bitterzoet	bittersweet
bizar	weird, bizarre, odd
bizon	bison
blaam	remark, observation
blaar	blister
blaas	bladder
blaasinstrument	wind-instrument
blad	leaf, sheet, magazine, gazette, newspaper, plateau
bladertooi	foliage
blaken	glow
blaker	candlestick
blanco	white, blank
blank	blank, white
blanke	European
blanketsel	make-up
blaten	bleat, bellow, neigh
blauw	blue
Blauwbaard	Bluebeard
blauwdruk	scheme
blauwe plek	bruise
blazoen	badge, insignia
blèren	yell
blessure	injury
blij	glad
blij zijn	rejoice, enjoy
blijdschap	joy, gladness
blijkbaar	obviously, apparently
blijkens	along
blijspel	comedy
blijven	keep
blijven aandringen	persevere, persist
blijven staan	halt
blijvend	abiding, lasting
blikken	tin
blikopener	tin-opener
bliksem	lightning
bliksems	darn
blind	blind
blind maken	dazzle
blinde	ghost, phantom
blinde bij kaarspel	ghost, phantom
blindedarmontsteking	appendicitis
blindenschrift	braille, Braille
blindheid	blindness
blinken	shine
blo	shy, self-conscious, abashed
blocnote	notepad
bloed	blood
bloed aftappen	bleed
bloedaandrang	congestion
bloedarm	anaemic, anemic
bloedarmoede	anemia, anaemia
bloedbad	massacre
bloedend	bloody
bloedgetuige	martyr
bloedig	bloody
bloedrood	blood-red
bloedschande	incest
bloedvergieten	bloodshed
bloedwei	serum
bloedzuiger	leech
bloei	prosperity, success
bloeien	prosper
bloeiend	abloom
bloeimaand	May
bloem	meal, flower, bloom, flour
bloemblad	petal
Bloemfontein	Bloemfontein
bloemkelk	goblet, chalice
bloemkool	cauliflower
bloemlezing	chrestomathy, anthology
bloemperk	bed
bloempot	flowerpot
bloes	blouse
bloesem	blossom
blok	cube, pulley, pad
blokkade	blockade
blokkeren	block
blond	blond
bloot	bare, naked, solitary, sole, mere, nude
blouse	blouse
blozen	blush
blozend	red
bluffen	brag, boast
blussen	extinguish
boa	boa
bobine	spool, bobbin, coil
bochel	bump, hump
bocht	curve, gulf
bod	suggestion
bode	envoy, emissary, messenger
bodem	soil, bottom, hull, ground
Bodenmeer	Bodensee, Constance
boe	boo
Boedapest	Budapest
Boeddha	Buddha
boeddhisme	Buddhism
boeddhist	Buddhist
boedel	inventory, inheritance
boef	rogue, crook
Boeg	Bug
boeg	prow
boegseren	tow
boegspriet	wit
boeien	fetter, shackle
boeiend	fascinating, absorbing
boek	book
boekanier	buccaneer
Boekarest	Bucharest
boekdrukker	printer
boekentas	briefcase
boekenwinkel	bookshop
boekerij	library
boeket	bouquet
boekhandelaar	bookseller
boekhouden	book-keeping
boekhouding	book-keeping
boekhoudkundige	accountant
boekje	booklet
boekwinkel	bookshop
boel	crowd, multitude, mass, quantity, pile
boeltje	possessions
boemelen	debauch
boer	peasant, farmer, page
boer	countryman, rancher
Boer	Afrikaner
Boer	Afrikander, Boer
boerderij	estate, ranch, property
boeren	belch, burp
Boeroendi	Burundi
Boeroendisch	Burundian
boers	rural
boerten	jest
boeten	mend
Boethan	Bhutan
boetseren	mould, mold
boetvaardigheid	repentance
boezelaar	apron
boezem	bosom, chest, breast, gulf
boezeroen	blouse, smock, overalls
bof	luck
Boheems	Bohemian
Bohemen	Bohemia
bok	goat, easel, workbench, tressle
bokkesprongen maken	caper
bokkig	shameless
boksen	box, boxing
bokser	boxer
bokssport	boxing
bol	globe, ball-bearing, sphere, vault
Bolivia	Bolivia
Boliviaans	Bolivian
bolletje	roll
bolsjewiek	Bolshevik
bolwerk	rampart
bombarderen	bomb, bombard
Bombay	Bombay
bon	coupon
bona fide	earnest
bonbon	bon-bon, bonbon
bond	federation, league, association
bondig	concise
bondsstaat	confederation
bongerd	orchard
bont	multicoloured
bonte kraai	crow
bonus	bonus
boodschap	commission, message, errand
boog	bow, arc
Boogschutter	Sagittarius
boom	tree
boomgaard	orchard
boomschors	bark
boomstam	stem, tree-trunk, trunk
boon	bean, haricot
boord	brim, edge, collar, shore
boordevol	replete, brimming
boos	angry
boosaardig	vicious, mischievous, malicious
boosheid	anger
boot	boat
borax	borax
bord	plank, shield, sign-board
Bordeaux	Bordeaux
bordeel	brothel
bordendoek	tea-towel
bordes	plateau
bordje	shield, sign-board
borduren	embroider
boren	drill
borg staan voor	warrant, guarantee
Borgloon	Looz
borgstelling	security, pledge
Borneo	Borneo
borrel	snifter, nip, peg, dram, snorter
borrelen	boil, bubble
borsjt	borstch, borscht
borst	bosom, chest, youngster, teat, breast
borstelen	brush
borstelig	untidy, bristly
borstspeld	brooch
bos	forest, sheaf, bundle, tuft, cluster, bunch, woods
bosbok	bushbuck
bosje	tuft
bosjes	shrubbery
Bosjesman	Bushman
Bosnië	Bosnia
Bosnië-Hercegovina	Bosnia-Hercegovina
Bosnisch	Bosnian
Bosporus	Bosporus
bot	blunt, bone, rough, crude, raw, abrupt
botanie	botany
boter	butter
botsing	collision
Botswaans	Botswanan
Botswana	Botswana, Bechuanaland
botten	bud
botweg	abruptly
boud	valiant, fearless, courageous
bouffante	shawl
bougie	plug
bouillon	bouillon
boulevard	boulevard
bouquet	bouquet
bourgeoisie	bourgeoisie
bourgogne	burgundy
Bourgondië	Burgundy
Bourgondisch	Burgundian
bouw	structure, building, culture
bouwen	build, construct
bouwland	farmland
bouwmeester	architect
bouwondernemer	builder, contractor
bouwvallig	dilapidated, decrepit, rickety, lapsed, decayed
boven	upstairs
bovenbeen	thigh
bovendien	furthermore
bovengenoemd	above-mentioned
bovengronds	overground, overhead
bovenmatig	extreme
bovenste	upper
boventoon	overtone
bowling	bowling
box	stall
boze	devil
braadpan	casserole, saucepan
braaf	brave, gallant
braam	blackberry
Brabant	Brabant
Brabants	Brabantine
braden	toast, roast
braille	braille, Braille
braken	vomit
bramsem	bream
brancard	stretcher
branche	speciality, section, compartment, pigeonhole
brand	conflagration
brandbaar	flammable
branden	toast, roast, distil
brandend	urgent, pressing
brandewijn	brandy
brandhout	firewood
brandkast	strong-box
brandmelder	firecall, fire-alarm
brandnetel	nettle
brandpunt	focus
brandstapel	faggot, woodpile
brandstichtend	incendiary
brandstof	fuel
brandy	brandy, cognac
brassen	debauch
Braziliaans	Brazilian
Brazilië	Brazil
breed	broad
breedte	width
breedvoerig	wide, vast, spacious
breekbaar	fragile, breakable
breeuwen	calk, caulk
breidel	restraints
breien	knit
brein	brain
breisteek	mesh, loop
brems	gadfly, horsefly, gad-fly, horse-fly
brengen	wear, carry, fetch, bring
bres	gap
Bretagne	Brittany, Bretagne
bretels	suspenders, braces
Breton	Breton
breuk	fraction, fracture
brevet	diploma
brief	epistle, letter
briefje	bank-note, banknote
briefkaart	postcard
briefpapier	writing-paper
bries	breeze
brievenbesteller	postman
brievenbus	letterbox, mailbox
brigade	brigade
brij	gruel, mush, mess
bril	seat, spectacles, glasses
briljant	bright, brilliant
brilslang	cobra
Brit	Briton
Brits	British
Brittannië	Britain
broche	brooch
brochure	pamphlet, paperback, leaflet
brocoli	broccoli, brocoli
brocolie	brocoli, broccoli
broeden	incubate, sit
broeden op	sit, incubate
broeder	sibling, brother
broeinest	firebox
broek	shorts, trousers, swamp, pants, marsh
broer	brother, sibling
brok	piece
brombeer	grouser, grumbler
bromfiets	moped
brommen	mutter, buzz, hum
bron	source
bronzen	bronze
brood	loaf, bread
broodje	roll
broodkruimel	crumb
broodwinning	profession
broodwortel	cassave
broos	fragile, breakable
brouwsel	beverage
brug	bridge
Brugge	Bruges
bruid	fiancée, bride
bruidegom	groom, fiancé, bridegroom
bruidsschat	dowry
bruiloft	wedding-party, wedding
bruiloftsfeest	wedding-party, wedding
bruin	brown
bruinharig	brunette
bruinogig	browneyed
bruisen	foam
brullen	neigh, roar, bleat, yell, howl, bellow
Brunei	Brunei
Bruneis	Bruneian
Brunhilde	Brünnhilde, Brunhild
Brunswijk	Brunswick, Braunschweig
Brussel	Brussels
brutaal	impertinent, intrepid, bold, audacious, daring
brutaliteit	impertinence
bruusk	abrupt
bruut	harsh, brute
BTW	VAT
budget	budget
buffel	buffalo
buffer	bumper, buffer
buffet	buffet
bui	caprice, whim
buigbaar	flexible
buigen	tilt, bend, curtsy, stoop
buiging	obeisance
buigzaam	flexible
buik	belly, tummy
buikloop	diarrhoea
buis	jacket
buit	gain, booty, asset, accession
buit maken	obtain, acquire, attain, get
buiten	outside, villa, out
buiten-	outer, peripheral, external
buiten adem	breathless
buiten de waard rekenen	miscalculate
buiten kennis	unconscious
buitengewoon	formidable, extraordinary, exceedingly
buitenkansje	luck
buitenkant	outskirts, periphery, exterior
buitenlander	foreigner
buitenlands	foreign, strange
buitennissig	high-flown, extravagant
buitensporig	inordinate, excessive, excessively, extravagant
buitenverblijf	villa
buitenwaarts	outward
Buitenzorg	Bogor, Buitenzorg
buitmaken	plunder, rob
bul	diploma
bulderen	roar, yell, thunder
Bulgaar	Bulgar
Bulgaars	Bulgarian
Bulgarije	Bulgaria
bulldozer	bulldozer
bulletin	bulletin
bult	hump, bump
bultenaar	hunchback
bumper	bumper, buffer
bundel	bundle, cluster, bunch, sheaf
bungalow	bungalow
bunker	shelter, bunker
burcht	castle
bureau	bureau, writing-desk
bureel	bureau
burgemeester	mayor, burgomaster, provost
burger	citizen
burger-	civic
burgerij	bourgeoisie
burgerlijk	civilian, bourgeois, middleclass, non-military
burgervader	mayor, provost, burgomaster
bus	autobus, mailbox, letterbox, omnibus, drum, hub
bushalte	busstop
buskruit	gunpowder
bustehouder	bra
buur	neighbor, neighbour
buurman	neighbor, neighbour
buurt	quarter
buurtschap	hamlet, township
byte	byte
Byzantijns	Byzantine
Byzantium	Byzantium
cabaret	cabaret
cacao	cocoa
cachot	cell
cactus	cactus
cadeau	gift
cadeau geven	give, donate
Caesar	Caesar
café	café, pub
cafetaria	cafetaria
Cairo	Cairo
Caïro	Cairo
cake	cake
Calabrië	Calabria
calculator	calculator
calculeren	calculate
Californië	California
Californisch	Californian
Callisto	Callisto
calorie	calorie
Calvijn	Calvin
Calypso	Calypso
cambio	draft
Cambodja	Cambodia
Cambodjaans	Cambodian
Camelot	Camelot
camera	camera
campagne	campaign
campanula	bellflower
Canada	Canada
Canadees	Canadian
canaille	riff-raff, rabble
canapé	sofa
Canarisch	Canary
candela	candle
canon	cannon
cañon	canyon
Cantabrisch	Cantabrian
capabel	capable, able
Capitool	Capitol
capitool	capitol
capituleren	surrender, capitulate
capsule	firing-cap, capsule
captain	captain
capuchon	cowl
carbonpapier	carbon-paper
Carboon	Carboniferous
carburateur	carburettor
carga	cargo
Carmelieter non	Carmelite
carnaval	carnival
carrière	career
carrosserie	coach-work, body
carrousel	merry-go-round, carousel, carrousel
Carthaags	Carthaginian
Carthago	Carthage
casco	hull
cashewnoot	cashew-nut
casino	casino
Cassandra	Cassandra
cassave	cassava
cassette	cassette
Cassiopea	Cassiopeia
Cassiopeia	Cassiopeia
Castiliaan	Castilian
Castilliaans	Castillian
Castillië	Castile
Castor	Castor
castreren	castrate
Catalaans	Catalonian
catalogiseren	catalogue, catalog
Catalonië	Catalonia
catarre	catarrh
catastrofaal	catastrophic
catastrofe	catastrophe
categorie	category
cavalerie	cavalry
cavia	guinea-pig
ceder	cedar
ceintuur	belt, girdle
cel	cello, cell
Celebes	Celebes
celebreren	celebrate
cello	cello
Celsius	Celsius
cement	cement
censureren	censor
cent	cent
centavo	centavo
centimeter	centimeter, centimetre
centraal	central
centrale	exchange
centrum	center, centre
Cerberus	Cerberus
ceremonie	ceremony
ceremonieel	stiff, formal, measured
ceremoniemeester	commissar
Ceres	Ceres
certificaat	testimony
certificeren	attest, testify
cessie	abandonment
Ceylon	Ceylon
Ceylons	Ceylonese
Chaldea	Chaldea
champagne	champagne
champignon	mushroom
chanson	chanson
chaos	chaos
chaotisch	chaotic
chaperonne	chaperon, duenna
chaperonneren	squire
chapiter	chapter
chargeren	exaggerate
charitatief	charitable
Charkov	Kharkov
charlatan	imposter, charlatan, quack
charmant	charming
Charon	Charon
charter	charter
Chartoem	Khartoum, Khartum
Charybdis	Charybdis
chatri	chatri
chauffeur	chauffeur
chauvinisme	chauvinism
chauvinist	chauvinist
checken	supervise, verify, audit
checksum	checksum
chef	leader, boss, chef, chief
chefkok	chef
chemie	chemistry
cheque	cheque
chequeboekje	cheque-book
chic	chic
Chicago	Chicago
Chileens	Chilean
Chili	Chile
Chimaera	Chimera
chimera	chimera
chimpansee	chimpanzee
China	China
Chinees	Chinese
Chinees klokje	forsythia
chirurg	surgeon
chirurgie	surgery
chirurgisch	surgical
chocola	chocolate
chocolade	chocolate
choken	strangle, choke
cholera	cholera
christen	Christian
christendom	Christianity
Christus	Christ
chroniqueur	chronicler, historian
Cicero	Cicero
cichorei	chicory
cider	cider
cigarillo	cigarillo
cijfer	numeral, cipher, digit
cijferen	arithmetic, figure
cijferkunst	arithmetic
cijns	tribute
cilinder	roller, cylinder
cinema	cinema
cipres	cypres
circa	approximately
Circe	Circe
circuit	circuit
circulaire	circular
circulatie	traffic, circulation
circuleren	circulate
circulerend	about
circus	circus
cirkel	circle
cirkelomtrek	outskirts, periphery
citaat	quotation
citadel	citadel
citeren	cite, quote
citroen	lemon
civiel	civilian, non-military, civil
civiliseren	civilize
claimen	presume, claim
clandestien	hidden
classificeren	classify
clausule	clause
clausuur	separation, partition
claxon	hooter
Cleopatra	Cleopatra
cliché	negative, half-tone, cliché, stereotype
cliënt	customer
clientèle	clientèle
cloaca	sewer
closetpapier	toilet-paper
clown	jester, buffoon, clown
club	club, society
co-	co-, fellow
cobra	cobra
cocaïne	cocaine
cocktail	cocktail
cocon	cocoon
code	code
codificeren	encode
cognac	cognac
colbert	jacket
collecteren	collect
collectief	collective
collega	colleague
college	college
college geven	lecture
colli	goods
collier	necklace
Colombia	Colombia
Colombiaans	Colombian
colonne	pillar, column
colporteren	peddle
Columbus	Columbus
combinatie	combination
combineren	combine
comfort	comfort
comfortabel	comfortable
comité	committee
commandant	commander
commanderen	order, command
commandobrug	bridge
commentaar	annotation
commentaar leveren op	comment
commissaris	commissar
commissie	errand, commission
commode	dresser
commodore	commodore
communie	communion
communiqué	communication
communisme	communism
communist	communist
compact	compact
compartiment	coupé
compenseren	compensate
competent	competent
compilatie	compilation
compiler	compiler
compileren	compile
compleet	entire, complete, whole, full
complet	suit, outfit
complex	complex
compliceren	complicate
complimenteren	compliment
componeren	compose
componist	composer
compositie	composition
comprimeren	compress
compromis	accomodation
computer	computer
concept	scheme
concert	concert
concerto	concerto
concertzaal	concert-room
concessie	abandonment
conciërge	porter
concluderen	infer, induce
conclusie	conclusion, inference
concours	contest
concurreren	rival, compete
condens	moisture
conditie	condition, stipulation, terms
condoleantie	condolences
condoom	condom
conducteur	driver, conductor
confederatie	confederation
conferentie	conference
confidentie	secret
confisqueren	confiscate
conflict	conflict
Confucius	Confucius
congestie	congestion
Congo	Congo, Zaire
Congolees	Congolese
congres	convention, congress
congruent	compatible, congruent
congruent zijn	coincide
conjugeren	conjugate
conjunctie	conjunction
conjunctief	subjunctive
consciëntieus	conscientious
consequent	consistent
consequentie	consequence, consistency
conservatief	conservative
consigne	directions, instruction
consonant	consonant
constant	continual, constant, permanent, sustained
constateren	ascertain
consternatie	consternation
constipatie	constipation
constipatie veroorzaken	constipate
constitutie	constitution
constitutioneel	constitutional
constructie	structure, building
constructief	positive
construeren	construct, build
consul	consul
consulaat	consulate
consult	consultation
consultatie	consultation
consulteren	consult
consument	consumer
consumeren	consume
consumptie-ijs	icecream, ice
contact hebben	contact
contact hebben met	contact
contant	cash
continent	mainland, continent
conto	account
contrabande	contraband
contract	contract
contrasteren	contrast
contributie	dues
controleren	supervise, verify, audit
controleur	checker, controller
controverse	controversy
convergeren	converge
converseren	converse
convoceren	convoke
coördineren	coordinate, co-ordinate
copieus	abundant
copyright	copyright
Corantijn	Corantin
Corinthe	Corinth
Corinthisch	Corinthian
corporatie	corporation
corps	corps
corpulent	stout
correct	correct
corresponderen	correspond
corroderen	corrode
Corsica	Corsica
Corsicaans	Corsican
costuum	costume
coupé	coupé
couplet	verse
coupon	coupon
courant	journal
courgette	courgette, zucchini
courtage	brokerage
couvert	envelope
cowboy	cowboy
coyote	coyote
credit	credit
creditzijde	credit
creëren	create
crematie	cremation
cremeren	cremate
creperen	perish
crimineel	criminal
crisis	crisis, emergency
Cronus	Cronus
croquant	crunchy, crisp, brittle
cru	rough, raw, crude
cruciaal	decisive
crucifix	crucifix
cruzeiro	cruzeiro
Cuba	Cuba
Cubaans	Cuban
cultus	cult
cultuur	culture
Cupido	Cupid, Eros
Curaçao	Curaçao
cureren	treat, cure
curieus	quaint, curious
cursor	cursor
cursus	course
curve	curve
cybernetica	cybernetics
Cycladen	Cyclades
cycloon	cyclone
cynisch	cynical
cypres	cypres
Cypriotisch	Cypriote, Cypriot
Cyprus	Cyprus
D-snaar	D-chord
D-trein	corridor-train
daadwerkelijk	actual, real
daags	daily
daar	there, yonder, because
daar ... vandaan	thence
daarbeneden	below, downstairs, underneath
daarbuiten	out
daarenboven	furthermore
daarentegen	meanwhile
daarginds	there, yonder
daarheen	thither
daarlangs	lengthwise
daarna	afterwards, subsequently
daarnaast	nearby
daaromheen	roundabout
daarop	thereafter
daarvan	thence
daarvoor	formerly, previously, ahead
daas	horsefly, gadfly, horse-fly, gad-fly
Dacca	Dacca
dactylus	date
dadel	date
dadelijk	instantly, immediately
dadelpalm	date-palm
dader	culprit
dag	day
dag- en nachtevening	equinox
dagblad	journal
dagboek	diary
dagelijks	daily
dagen	assign
dageraad	daybreak
Dagestan	Dagestan, Daghestan
dagkaart	day-ticket
daglicht	daylight
Dagon	Dagon
dagorde	agenda
dagvaarden	assign
dagvaarding	summons
dahlia	dahlia
Dahomey	Dahomey
dak	roof
Dakar	Dakar
dakkamertje	garret, attic
dakplankje	shingle
dakraam	porthole, skylight
dal	valley
dalen	wane, decline
daling	landing
Dalmatië	Dalmatia
Dalmatiër	Dalmatian
dam	king, queen, dam, dame
Damascus	Damascus
dame	lady
Damocles	Damocles
damp	steam, vapor, fog, mist, vapour
dampig	fuzzy, misty
dampkring	atmosphere
damspel	checkers
dan	afterwards, subsequently, than
dandy	fop, dandy, dude
dank	thanks
dank betuigen	thank
dankbaar	thankful
dankbaarheid	gratitude
danken	thank
dankzegging	thanks
danseres	dancer
danspartij	dance, ball
Daphne	Daphne
dapper	valiant, brave, fearless, gallant, courageous
dapperheid	courage
Dardanellen	Dardanelles
darm	intestine
dartel	playful, frolicsome, frolic
das	necktie, badger, tie, shawl
dashboard	wainscot, dash-board, panel
dat	which, who, that, those, what
datgene	those
dauw	dew
dauwworm	acne
daveren	thunder, roar
David	David
DDR	GDR
de	the
de aftocht blazen	retreat
de baas zijn	dominate
de borst geven	suckle
de hare	hers
de hele ... door	all
de hunne	theirs
de jouwe	yours
de klankleer betreffend	phonetic
de laatste tijd	lately
de mijne	mine
de onze	ours
de schouders ophalen	shrug
de sporen geven	spur
de stoot geven tot	initiate
de trompet steken	trumpet
de voorkeur geven aan	prefer
de wacht hebben	guard
de was doen	wash
de weg wijzen	head, conduct, lead
de zijne	his
dealer	agent
debâcle	fiasco, failure
debat	debate
debet	debit
debetzijde	debit
debiteren	relate
debugger	debugger
decaan	dean
decanteren	decanter
december	December
decennium	decade
declameren	recite, declaim
declaratie	statement, proclamation, declaration
declareren	invoice, declare
decoderen	decode
decor	decor, decoration, décor
decoratie	decor, decoration, adornment, décor
decreteren	decree
deduceren	deduce, gather
deeg	dough
deel	fragment, item, part, particle
deelnemen	participate
deelneming	sympathy
deels	partially, partly
deeltje	item, particle, fragment
deelwoord	participle
deemoed	humility
deemoedig	humble
Deen	Dane
Deens	Danish
deerlijk	painful
defect	broken, damaged
defensie	defense, defence
deficit	loss, deficit
definiëren	define
definitie	definition
definitief	definitely, definite, definitive, positively
deftig	dignified
degelijk	honest, solid, above-board
degelijkheid	virtue
degen	rapier
degenereren	degenerate
degraderen	degrade
dek	blanket, deck
deken	dean, blanket
dekken	cover
dekmantel	pretext
deksel	lid
deksels	darn
dekservet	table-cloth
delegatie	delegation
delegeren	delegate
Delft	Delft
Delhi	Delhi
delicaat	delicate, refined
delicaatheid	tenderness
delirium	delirium
Delphi	Delphi
delta	delta
delven	grub, excavate
Demeter	Demeter
democraat	democrat
democratie	democracy
democratisch	democratic
demon	demon
demonisch	demonic
demonstratie	demonstration
demonstreren	demonstrate
dempen	fill
den	pine, fir
Dender	Dender
Denemarken	Denmark
denkbeeld	idea
denkbeeldig	fictitious, fictional
denneboom	pine
departement	department
deponeren	deposit
deporteren	deport
depressie	depression
deprimeren	depress
deputeren	depute
derde	third
derde macht	cube
dergelijke	such
derhalve	consequently
dertien	thirteen
dertig	thirty
derven	lack
desbetreffend	concerned
desinfecteren	disinfect
deskundig	competent, experienced, expert
deskundige	specialist
desondanks	nevertheless
despoot	despot
dessert	dessert
detachement	detachment
detail	detail
detective	detective
determineren	fix, determine
detineren	retain, detain
deugdelijk	solid
deugdelijkheid	virtue
deun	melody
deuntje	melody
deur	door
deuropening	doorway
deurpost	stake, stanchion
Deuteronomium	Deuteronomy
Deventer	Deventer
devies	motto, watchword, slogan
Devoon	Devon
devoot	pious
dharma	dharma
dhr.	Mr, Mr.
diabetes	diabetes
diaken	deacon
dialect	dialect
dialoog	dialog, dialogue
diamant	diamond
diameter	diameter
Diana	Diana
diarree	diarrhoea
dicht	closed, dense, compact, concentrated, thick
dichtbij	at, beside, by
dichtdoen	close, shut
dichten	clog
dichter	poet
dichterlijk	poetic
dichtgespen	buckle
dichtknopen	button
dichtkunst	poetry
dichtmaken	close, shut, clog
dichtnaaien	suture
dichtslaan	slam, bang
dichtwerk	poem
dictator	dictator
dictatuur	dictatorship
dicteren	dictate
die	which, who
dieet	diet
diëet-	dietary
dief	thief
diefstal	theft
dienares	servant, maid
dienblad	tray
dienen	should, must
dienst	service
dienst nemen	enlist
dienstig	useful
dienstmeisje	servant, maid
dienstregeling	schedule, time-table
diep	profound
diepgaand	thoroughgoing
diepte	depth
dier	beast
dierbaar	expensive
dierenarts	veterinarian
dierenriem	zodiac
dierentuin	zoo
dierevel	hide, skin
dierkunde	zoology
dierkundige	zoologist
dierlijk	harsh, brute, animal
diesel	diesel
dieselmotor	diesel
difussiehalo	halo
digereren	digest
digestie	digestion
dij	thigh
dijk	embankment, dike
dik	thick, greasy, dense, concentrated, corpulent, fat
dikte	thickness
dikwijls	often, regularly, frequently
dilemma	dilemma
dilettant	dabbler, fancier, amateur, dilettante
Diluvium	Diluvium
dimensie	measurement
diner	dinner
ding	matter, object, affair, thing, business, case
dingen	things, stuff
dingen naar	aspire
dinges	thingamajig, whatchamacallit
Dinkel	Dinkel
dinsdag	Tuesday
diploma	diploma
diplomaat	diplomat
direct	directly, straight
directeur	director
dirigeren	steer, direct, guide
discipel	disciple
discipline	discipline
disconto	discount
discreet	discrete, modest
discretie	modesty
discriminatie	discrimination
discus	record, discus, disk, disc
discussie	discussion
discutabel	doubtful
discuteren	discuss
disharmonisch	inconsonant
diskette	diskette
disorde	disorder
disponibel	available
disputeren	dispute, argue
dispuut	quarrel
dissertatie	thesis, essay
distilleren	distil
district	district
dit	this, these
dit hier	these, this
dito	same
divan	divan, couch
diverse	several
divisie	division
Djakarta	Djakarta
Djibouti	Jibuti, Djibouti
DNA	DNA
dobbelen	gamble
dobbelsteen	cube
dobberen	float
doch	but
dochter	daughter
doctor	doctor
document	paper
dodelijk	dead, deadly
doden	kill, slay
doek	painting, curtain
doel	plan, goal, meaning, intention, purpose
doelmatig	opportune, convenient, handy
doelstelling	purpose, goal
doeltreffend	effectual, effective, efficacious
doelwit	goal, purpose
doen	cause, make, act, do
doen alsof	feign, pretend
doen ontbranden	light, kindle
doen ontstaan	develop
doen overhellen	tilt
doen schommelen	rock, swing
doen schrikken	terrify, frighten
doen toekomen	transmit, send
doen verdampen	evaporate
dof	obtuse
doffe onverschilligheid	lethargy
dofheid	apathy
dogma	dogma
dok	dock
dokken	pay
dokter	physician
dokument	certificate, document
dol	mad, insane, crazy, intoxicated, furious, rabid
doldriftig	furious
dolheid	rabies
dolk	dagger
dollar	dollar
Dollard	Dollard
Dolomieten	Dolomites
dolzinnig	crazy, insane, mad
dom	stupid, dull, cathedral, foolish
dom kijken	gawk
domicilie	dwelling-place, abode
Dominicaans	Dominican
dominion	dominion
dommekracht	jack
Don	Don
Don Juan	woman-chaser
donatie	gift
Donau	Danube
donderdag	Thursday
donderen	thunder
Donjets	Donetz
donker	obscure, dark, darkness, murk
donker worden	darken
donkerrood	crimson
dons	down, fluff
dood	death
doodgaan	die
doodkist	coffin
doodlopende weg	cul-de-sac
doodmaken	slay, kill
doods	dead
doodsangst	agony
doodsstrijd	agony
doodsvijand	arch-enemy
doof	deaf
dooi	melting
dooien	melt, thaw
door	through
door bevriezing veroorzaakte wo	frostbite
door het water plassen	paddle
doorbuigen	bend
doordat	because
doordringen	penetrate
doordringend	abrasive, sharp, lurid
doordrukken	force
dooreenhalen	confuse
doorgaans	generally
doorgang	passageway, gangway
doorkijk	perspective
doorklieven	split
doorklinken	resound
doorkomen	succeed
doorkruisen	hinder
doorleven	survive
doorlopend	continuous
doorluchtig	episcopal
doormaken	survive
doorn	thorn
doorroeren	whirl, whip, froth
doorscheuren	tear
doorslikken	swallow
doorsmeren	anoint, smear
doorsnee	middle
doorsnijden	dissect
doorstoten	penetrate
doortrapt	cunning, sly, smart
doortrekken	saturate, lengthen
doorvoeren	apply, achieve, practice
doorwaden	ford
doorzichtig	transparant
doorzien	guess
doos	container, vessel
doosvrucht	capsule, firing-cap
dop	husk
dope	drug
dopen	baptize, christen
dophei	heather
dopheide	heather
dor	dry
Dordrecht	Dordrecht
dorheid	dryness
Dorisch	Dorian, Doric
dorp	village
dorpel	sill, threshold
dorsen	thresh
dorst	thirst
dorstig	thirsty
dosis	dose
dossier	file, dossier
dot	chunk, tuft, lump, clod
douane	customs
douanekantoor	custom-house
douchehokje	showerstall
douchekop	showerhead
douchen	shower
douwen	thrust
dovekool	charcoal
doven	extinguish
downloaden	download
dozijn	dozen
dra	soon
draad	thread, wire
draadloze	wireless, radio
draadworm	eelworm
draagbaar	portable, stretcher
draai om de oren	slap
draaibank	lathe
draaiboek	script
draaien	pivot
draaierij	pretext
draaihek	gate
draaimolen	carrousel, merry-go-round, carousel
draaiorgel	hurdy-gurdy
draaischijf	lathe
draak	dragon
dracht	costume
drachtig	pregnant
dragen	suffer, bear, carry, wear
drager	prop
drama	drama
drang	impulse
drank	alcohol, beverage, spirits, booze, liquor
drankje	beverage
drankzuchtige	alcoholic, boozer
draperen	drape
drasland	marsh, swamp
drastisch	drastic
draven	trot
dreef	avenue
dreigement	threat
dreigen	threaten, menace
dreiging	threat
drek	excrement, slime, mud, dung
drempel	sill, threshold
drenkbak	trough, manger
drenkplaats	pub
dresseren	educate, tame
dribbelen	trot
drie	three
driedubbel	triple
Drieëenheid	Trinity
driehoek	triangle
driehoeksmeting	trigonometry
driekleurig viooltje	pansy
Driekoningen	Epiphany, Twelfth-night
drietenige luiaard	ai
drievoudig	triple
driewieler	tricycle
drift	collection, bevy
drijfzand	quicksands, quicksand
drijven	float, drift, swim, shoo
drillen	exercise, practise
dringen	oppress, squeeze, thrust
dringend	pressing, urgent
drinken	drink
drinkgelag	orgy
drinkglas	glass
drinkwater	drinking-water
droefgeestig	melancholy
droefheid	sorrow
droefheit	affliction
droes	devil
droevig	sadly
drogbeeld	illusion
drogerij	drug
drol	excrement, dung
drom	crowd, pile, mass, multitude
dromen	dream, daydream
dromenland	dreamland
dromer	day-dreamer, dreamer, muser
drommel	devil
drommels	devilish, diabolical
dronken	intoxicated, drunk
droog	dry
droogheid	dryness
droogte	dryness
droombeeld	vision
droppelen	drip
drossen	abscond
drost	taskmaster
drug	drug
druif	grape
druilen	nap, slumber
druilerig	drowsy
druipen	drip
druiprek	drainer
druk	busy, keen, brisk, alert, edition
drukken	squeeze, oppress
drukkend	heavy, burdensome, onerous
drukker	printer
drukknoop	push-button
drukletter	type
drukmeter	barometer
drukproef	proof
druppel	droplet, drop
druppelen	drip
dubbel	dual, double
dubbelhartig	false, treacherous
dubbelslachtig	ambiguous
dubbelzinnig	ambiguous
dubben	doubt, hesitate
dubieus	doubtful
duchtig	strict, severe
duf	musty, moldy, mouldy
duidelijk	apparently, clearly, net, obviously, neat, evident
duidelijk maken	clarify
duiden	interpret
duif	dove, pigeon
duiken	dive, plunge
duiker	diver
duikerklok	diving-bell
duim	thumb
duim als lengtemaat	inch
Duinkerken	Dunkirk
duister	indistinct, murk, darkness
duisternis	darkness, murk
Duits	German
Duitse Democratische Republiek	GDR
Duitsgezind	pro-German
Duitsland	Germany
duivel	demon, devil
duivelachtig	diabolical, devilish
duivels	infernal, diabolical, devilish
duivelskunstenaar	sorcerer, wizard, enchanter, warlock
duizelig	dizzy
duizeligheid	dizziness, vertigo
duizeling	dizziness, vertigo
duizelingwekkend	dizzying
duizend	thousand
duizendjarig tijdperk	millenium
duizendpoot	centipede
dulden	tolerate
dun	slender
dundoek	banner, flag
dungezaaid	sporadic
dunk	opinion
duo	pair
dupe	victim
duplex	dual, double
duren	endure
durf	courage
dus	therefore, consequently, so, then
dusdanige	such
duster	négligé, undress
dutten	nap, slumber
duur	expensive
duwen	thrust
dwaas	foolish, absurd, fool
dwalen	err
dwaling	mistake, error
dwarrelen	swirl
dwars	transverse, abeam
dwars door	throughout
dwarsbomen	oppose
dwarsscheeps	abeam
dweepziek	fanatical
dwepend	fanatical
dwerg	pigmy
dwergachtig	dwarf, midget
dwingeland	tyrant, despot
dwingen	compel
dwingend	compulsory
dynamiet	dynamite
Dzjoengarije	Dzungaria
E-snaar	E-chord
eb-	ebb
Ebro	Ebro
echec	fiasco, failure
Echo	Echo
echoën	echo
echt	marriage, really, authentic, genuinely, matrimony
echtbreekster	adulteress
echtbreker	adulterer
echtbreuk	adultery
echtelieden	couple
echten	legitimize
echter	however
echtgenoot	husband, spouse
echtgenote	spouse, wife
echtpaar	couple
echtscheiding	divorce
echtverbintenis	matrimony, marriage
economie	economy, economics
economisch	economical
Ecuador	Ecuador
Ecuadoriaans	Ecuadorian
eczeem	acne
Edam	Edam
edel	noble
edelen	nobility
edelgesteente	jewel, gem
edelheid	nobleness
edelknaap	page
edelman	nobleman
edelmoedig	magnanimous
edelsteen	jewel, gem
edelweiss	edelweiss
Eden	Eden
edik	vinegar
editie	edition
editor	editor
eed	oath
eed van trouw	homage
eega	husband, spouse, wife
eekhoorn	squirrel
eelt	corn
Eems	Ems
een	an
een aanslag plegen op	violate
een afschuw hebben van	abominate, loathe, abhor
een backup maken	backup
een backup maken van	backup
een beetje	some
een beroep doen op	appeal
een blik werpen	glance
een blik werpen op	glance
een bres slaan	breach
een bres slaan in	breach
een buiging maken	curtsy
een conclusie wettigend	conclusive
een douche nemen	shower
een duw geven	nudge, jog
een fout maken	err
een geintje maken	kid
een gesprek voeren	converse
een glijvlucht maken	glide
een grotere kans op ongelukken 	accident-prone
een hinderlaag leggen	ambush
een honderdste baht	satang
een klein beetje	rather
een knoop leggen	knot
een lied aanheffen	intone
een lijst maken	list
een miskraam krijgen	miscarry, abort
een nest maken	nest
een of ander	someone, any, anybody, somebody
een of andere	somebody, anybody, any, someone
één per keer	singly
een plas doen	urinate
een proces aanspannen tegen	sue, prosecute
een sein geven	signal
een stuk of	approximately
een verband omleggen	dress
een verhoor afnemen	interrogate
een weinig	some
een wig slaan	wedge
een wig steken	wedge
een wind laten	fart
eend	duck
eender	equal
eendracht	harmony, unity
eendrachtig	unified, harmonious
eenentwintig	twenty-one
eenheid	unit, unity
eenhoorn	unicorn
eenmaal	ever
eenparig	unanimous
eens	once, sometimes, ever
eensgezind	unanimous
eensklaps	unexpectedly
eentonig	monotonous
eenvoudig	simple, straightforward
eenzaam	lonely
eenzijdig	biased, unilateral
eer	preferably
eerbaar	chaste
eerbetoon	accolade, homage
eerbetuiging	accolade
eerbiedigen	respect
eerder	ahead, formerly, previously
eerlijk	gallant, brave, above-board, honest
Eernewoude	Eernewoude, Earnewald
eerroof	backbiting, scandal
eerst	firstly
eerste	first
eerste beginselen	alphabet
eerste hulp	first-aid
eerstkomend	nearest, next
eerstvolgend	near
eerwaarde	excellency
eerzaam	honest, worthy, above-board, deserving
eerzucht	ambition
eerzuchtig	ambitious
eetbaar	edible
eetbak	manger, trough
eethuis	restaurant
eetlust	appetite
eetstokjes	chopsticks
eetzaal	dining-room
eeuw	century, centennial
eeuwig	forever, eternal
eeuwigheid	aeon, eternity
effect	effect, impression
effectief	effective, effectual, actual, efficacious, real
effen	smooth, even
egaal	equal
eggen	harrow
Egypte	Egypt
Egyptisch	Egyptian
EHBO	first-aid
EHBO-er	first-aider
ei	egg
eigenaar	owner
eigenaardig	peculiar, typical
eigendom	ownership, possession
eigendomsrecht	ownership
eigenmachtig	arbitrary
eigenschap	quality
eigentijds	simultaneous
eikehouten	oak, oaken
eikel	acorn
eiken	oaken, oak
eiland	island
eilandengroep	archipelago
eind	offset, distance
einddiploma	leaving-certificate
einde	end
eindelijk	finally, ultimately
Eindhoven	Eindhoven
eindig	restricted, limited, confined
eindigen	expire
eindstation	end-of-the-line
eirond	oval
eisen	postulate, demand
eiwit	protein
eksteroog	corn
eland	moose, elk
elastiek	rubber
elastisch	elastic
Elbe	Elba, Elbe
elders	elsewhere
electronisch	electronic
elegant	elegant
elektriciteit	electricity
elektrisch	electric
elektron	electron
elektronica	electronics
elektronisch	electronic
element	element
elementair	elementary, elemental
elf	eleven
elideren	elide
eliminatie	output
elimineren	remove, eliminate
elk	every, everyone, each
elkaar dekken	coincide
elke week	weekly
elleboog	elbow
ellende	misery
ellendeling	crook, rogue
ellendig	miserably, wretched
els	alder
Elyzeese Velden	Elysium
Elzas	Elsass, Alsace
Elzas-Lotharingen	Alsace-Lorraine
Elzassisch	Alsatian
elzeboom	alder
emailleren	enamel
embleem	emblem
emigreren	emigrate
eminent	eminent
emitteren	issue, publish
emmer	bucket, pail
Emmerik	Emmerich
emotie	affection
emotioneel	touching
empirisch	experimental
emplooi	job
employé	employee
en	and
encyclopedie	encyclopedia, encyclopaedia
endossant	endorser
endossement	endorsement
endosseren	endorse
energie	energy
energiek	energetic
energieloos	inert
enfin	now
eng	eerie, cramped, macabre, grisly, narrow
engel	angel
engelachtig	angelic
Engeland	England, Albion
Engels	English
Engelse	Englishwoman
Engelse sleutel	monkey-wrench
Engelsgezind	pro-English
Engelsman	Englishman, Sassenach
enig	alone, someone, any, somebody, unique, anybody
enigszins	some
enkel	sole, ankle, only, solitary, mere
enorm	enormously, enormous, immense
enquête	inquiry
enten	inoculate
enthousiasme	enthusiasm
enthousiast	enthusiastic
entree	entrance, portal
entstof	vaccine
envelop	envelope
enveloppe	envelope
enz.	etc.
Eoceen	Eocene
Eos	Eos
epaulet	epaulet
epilepsie	epilepsy
episch	epic
episode	episode
epistel	letter, epistle
equator	equator
equipe	team
equivalent	equivalent
er	there, yonder
er uitzien	look
erbarmelijk	poor, pitiful
erbarmen	compassion
ere-	honorary
eredienst	service, cult
eren	honour, honor
erf	courtyard
erfdeel	inheritance
erfelijkheid	heredity
erfenis	inheritance
erfstuk	inheritance
erg	serious, very, quite, important
ergens	somewhere, anywhere
ergens anders	elsewhere
ergeren	vex, annoy
ergo	therefore, then, so
ergst	extreme
Eris	Eris
Eritrea	Eritrea
erkend	accepted
erkennen	recognise, corroborate, confess, profess
erkenning	acknowledgement
erkentelijk	thankful
erkentelijkheid	gratitude
ernaast	nearby
ernstig	serious, earnest, important
eromheen	roundabout
erop nahouden	have, possess, own
erotisch	erotic
eruit	outward
ervaren	experienced
ervaring	experience
erven	inherit
erwt	pea
escudo	escudo
esdoorn	maple
Eskimo	Eskimo
esp	aspen
Esperantist	Esperantist
Esperanto	Esperanto
Essen	Essen
essence	essence, gist
essentie	gist, essence
essentieel	essential
Estland	Estonia
Estlands	Estonian
etablissement	establishment
etage	floor, story, storey
etagère	cabinet
etappe	stadium
etc.	etc.
eten	eat, feed, food
etenswaar	food
ethiek	ethic, ethics
Ethiopië	Ethiopia, Abyssinia
Ethiopiër	Ethiopian
Ethiopisch	Abyssinian
ethisch	ethical
etiket	etiquette, label
etiquette	etiquette
Etna	Etna
Etrurië	Etruria
Etrurisch	Etrurian, Etruscan
Etruskisch	Etruscan, Etrurian
ets	etching
etsnaald	stylus
etter	pus
etterbuil	abscess
ettergezwel	abscess
etui	container, vessel
Eufraat	Euphrates
Europa	Europe
Europeaan	European
euvel	shortcoming, shortage
Eva	Eva
evacueren	evacuate
evangelie	gospel
evangelisch	evangelic
even	momentarily, equally
evenaar	equator
evenbeeld	portrait
eveneens	also, too
evenement	event
evenmin	neither
evennachtslijn	equator
evenredig	proportional
evenredigheid	rate, proportion
eventjes	momentarily
eventualiteit	eventuality, contingency
eventueel	contingent, eventual
evenwicht	equilibrium
evenwichtstoestand	equilibrium
evenwijdig	parallel
evenzeer	equally, also, too
evident	evident, obvious
evolueren	evolve
evolutie	evolution, development
ex-	ex-
exact	exact
examen	examination, investigation, test
examineren	examine
excellent	great
excerpt	resumé, summary
excessief	inordinate, excessively, excessive
exclusief	exclusive, exclusively
excursie	excursion, outing
executeren	execute
exemplaar	copy
Exodus	Exodus
exotisch	exotic
expansie	expansion
expediëren	ship
expeditie	expedition
experimenteel	experimental
experimenteren	experiment
expert	specialist
explicatie	explanation
exploderen	explode
exploiteren	exploit, utilize
exploot	summons
exploreren	explore, investigate
explosie	explosion
exporteren	export
expositie	exposition, exhibition
expres	deliberately
extase	ecstasy
extatisch	ecstatic
extern	outer, external
extra	extra
extreem	extreme, excessive, inordinate
ezel	tressle, ass, workbench, donkey, easel
faam	reputation, hearsay, rumor, rumour, repute, fame
fabel	fable
fabricage	making, manifacture
fabricatie	making, manifacture
fabriceren	fabricate, manufacture
fabriek	factory
façade	facade, façade
factureren	invoice
faculteit	faculty
Fafner	Fafner
fair	just, righteous
fakkel	torch
familie	family
familiebetrekking	relationship
familielid	relative
familienaam	surname
famulus	aid, helper
fanatiek	fanatical
fanfare	flourish, fanfare
fanfarekorps	fanfare, flourish
fantasie	fantasy
fantasierijk	fantastic
fantastisch	fantastic
farmaceut	chemist
farmacie	pharmacy
fascineren	fascinate
fascinerend	absorbing, fascinating
fase	phase
fat	dude, dandy, fop
fata morgana	mirage
fataal	ill-fated, fateful
fatsoeneren	finalize
fatsoenlijk	fitting, suitable, decent, proper
februari	February
federaal	federal
federatie	federation
feeëriek	fairy
feeks	shrew
feeksachtig	bitchy, shrewish
feestelijk inhalen	welcome
feestmaal	feast, banquet
feit	fact
feitelijk	factual, indeed
fel	sharp, intensive, lurid, intense, abrasive
felheid	sharpness
felicitatie	congratulation
feliciteren	congratulate
feniks	phoenix
fenomeen	phenomenon
fenomenaal	phenomenal
Fenrir	Fenris
feodaal	feudal
ferm	robust, energetic, brave, sturdy, fearless
fermenteren	ferment
festijn	feast
festival	festival
feuilleton	serial
fiasco	failure, fiasco
fiat	permission
fictie	fiction
fictief	fictitious, fictional
fiducie	faith, confidence
fiducie hebben in	trust
fier	proud
fiets	bicycle, bike
fietsen	cycle
fietstas	cycle-bag
fietstaxi	pedicab, trishaw
figurant	bit-player
figuur	representation, diagram, stature
figuurlijk	figurative
fijn	beautiful, refined, handsome, tasty, subtle, fine
fijnhakken	mince, dice, chop
fijnheid	tenderness
fiks	strong
filatelie	philately, stamp-collecting
filet	slice
Filippijn	Filipino
Filippijnen	Philippines
Filippijns	Philippine
Filippino	Filipino
Filistijn	Philistine
film	movie, film
filmoperateur	projectionist
filosoferen	philosophize
filosofie	philosophy
filosofisch	philosophic
filosoof	philosopher
filteren	filter
filtreren	filter
Fin	Finn
finaal	final, decisive, wholly
financieel	financial
financieren	finance
fingeren	feign
Finland	Finland
Fins	Finnish
firma	company
fit	healthy
fitten	install
fixeren	secure, fasten
fjord	inlet, fjord, loch
fladderen	flit, flutter, flirt
flakkeren	flicker, flare
flambouw	torch
flanellen	flannel
flap	blow
flard	rag
flat	flat, apartment
flatteren	embellish
flauw	dull, stupid
flegma	phlegm, indifference
fles	bottle
fleurig	abloom
Flevoland	Flevoland
flikken	mend
flikker	homosexual
flikkeren	flash, flare, flicker
flink	solid, energetic, brave, gallant
flits	lightning
flitsen	flash
flodderen	wade
floers	fog, mist
flop	fiasco, failure
floppen	fail
Florence	Florence
floreren	prosper
Florida	Florida
fluistering	whisper
fluit	flute
fluiten	whistle, hiss
fluwelen	velvet
fobie	phobia
focus	focus
foedraal	holder, vessel, container, socket
foefje	subterfuge, trickery
foei	shame
fokken	breed, raise
folklore	folklore
folteren	torture
fond	soil
fonds	fund, till, money-box
fonetiek	phonetics
fonetisch	phonetic
fontein	fountain
fopperij	mystification
fopspeen	vacuum-cleaner
forceren	impose
forel	trout
formeren	shape, develop, form
Formosa	Formosa
formule	formula
formuleren	formulate
fors	robust, sturdy
forsythia	forsythia
fort	fortification
fortuin	fortune
fortuinlijkheid	fortune
Fortuna	Fortune
forum	forum
fosfor	phosphorus, phosphorous
fosforescerend	phosphorescent
fossiel	fossil
fotocopie	photoprint
fotograaf	photographer
fotograferen	photograph
fotografie	photography
fotografische plaat	plate
fotokopie	photoprint, xerography
fototoestel	camera
fout	error, erroneous, incorrect, mistaken, mistake
foutief	wrong, erroneous, mistaken
fraai	beautiful, handsome, fine
fraaiheid	beauty
fractie	fraction
fragment	piece
fragmentarisch	fragmentary
framboos	raspberry
Française	Frenchwoman
franje	frindge
Frankenland	Franconia
frankeren	prepay
frankering	postage
Frankfort	Frankfurt, Frankfort
Frankisch	Frankish
Frankrijk	France
Frans	French
Franse	Frenchwoman
Franse Rivièra	Riviera
Fransman	Frenchman
frase	sentence
frauderen	swindle, defraud
friemelen	fumble
Fries	Frisian
Friesland	Friesland
fris	recent, fresh
frisse lucht toewaaien	aerate
frivoliteit	frivolity, silliness
frivool	frivolous
frommelen	crease
fronsen	furrow, wrinkle
front	frontage, battlefront
fruiten	fry
frustreren	frustrate
functionaris	functionary
functioneren	work, operate, function
fundamenteel	fundamental
funderen	found
funest	ill-fated, fateful
furie	shrew
furore	craze
fust	barrel
fut	energy
futiliteit	trifle
fuut	grebe
fysica	physics
fysiek	physical
fysisch	physical
gaai	jay
gaan	sound, shall, go, travel
gaan naar	advance
gaan staan	rise
gaanderij	gallery
gaarne	willingly
gaas	gauze
gabardine	gaberdine
Gabon	Gabon
gage	salary, wage, wages
gal	gall, bile
galactisch	galactic
galant	fiancé
galerie	gallery
galerij	gallery
Galicië	Galicia
Galilea	Galilee
Gallicisch	Galician
Gallië	Gaul
Gallisch	Gallic, Gaulish
gallon	galloon, stripe
galm	resonance
galmen	peal, resound
galnoot	gall
galopperen	gallop
Gambia	Gambia
gammel	rickety, dilapidated, decrepit, lapsed, decayed
gang	passage, corridor, gallery
gangbaar	valid, accepted
Ganges	Ganges
gangster	hoodlum, gangster
gans	whole, goose, entire
Ganymedes	Ganymede
gapen	yawn, gawk, gape
gaping	gap
garage	garage
garanderen	guarantee, warrant
garant	hostage
gard	wand, switch
Gardameer	Garda
gardenia	gardenia
garderobe	cloakroom
garen	thread
garnaal	prawn, shrimp
garneren	garnish, trim
garnizoen	garrison
garstig	rancid
gas	gas
Gasconjer	Gascon
gaspedaal	accelerator
gast	guest
gastheer	host
gasthuis	hospital
gastvrij	hospitable
gastvrijheid	hospitality
gat	aperture, rump, backside, opening
gauw	quickly, swift, quick, swiftly, rapid, soon
gave	talent, aptitude
gazon	lawn
geaardheid	character, nature, personality
geabonneerd zijn op	subscribe
geacht	dear
geadopteerd	adopted
geadresseerde	addressee
gebaren	gesture, wave
gebarsten	cracked
gebed	prayer
gebeente	skeleton
gebeuren	opportunity, happen, grow, occurence, occur
gebeurlijk	contingent, eventual
gebeurtenis	occurence, opportunity
gebied	area, sphere, region, territory
gebieder	chief, boss, leader
gebit	teeth
gebladerte	foliage
geblokt	chequered, checked
gebocheld	hunch-backed
gebochelde	hunchback
geboefte	rabble, riff-raff
geboeid	fascinated, gripped
gebogen	curved, bent
gebonden	thick, concentrated, dense
geboorte	birth
geboortedag	birthday
geborgen	safe
gebraden	roasted
gebrek	shortcoming, shortage, poverty, vice
gebrekkig	infirm, crippled, disabled
gebruik	way, custom, mores
gebruikelijk	accustomed, wonted, customary, usual
gebruiken	feed, eat
gebruiker	user, consumer
gebruikt	used
gebuur	neighbour, neighbor
gecommitteerde	commissioner
gecompliceerd	complicated
gedaanteverwisseling	metamorphosis
gedachte	thought, opinion
gedateerd	old-fashioned
gedeelte	part
gedeeltelijk	partial
gedegen	solid
gedenkdag	anniversary
gedenken	recollect, recall, remember
gedenkschrift	souvenir, keepsake, memento
gedenkteken	monument
gedenkwaardig	memorable
gedeputeerde	representative
gedetailleerd	detailed
gedicht	poem
gedijen	prosper
geding	lawsuit
gediplomeerd	graduate, certificated
gedoe	activity, action
gedogen	permit
gedrag	deportment, behaviour
gedrochtelijk	monstrous
gedroom	reverie
geducht	strong
geduld	patience
gedurende	during, for, while, whilst
gedurfd	intrepid, bold, daring, audacious
gedurig	regularly, frequently, often
gedweeheid	tractability, manageability
gedwongen	compulsory
geel	yellow
geelkoper	brass
geen	no-one, not, nobody, no
geen enkel	no-one, nobody
geen enkele	nobody, no-one
geen zier	none
geëndosseerde	endorsee
geëngageerd	engaged
geest	intellect, mind, spirit, phantom, soul, ghost
geestdrift	enthusiasm
geestdriftig	enthusiastic
geestelijk	ecclesiastic, mental, spiritual
geestelijke	clergyman, priest
geestig	witty, lively
geestigheid	witticism
geestvervoering	ecstasy
geestverwant	fellow-thinker
geeuwhonger	famine
gefascineerd	gripped, fascinated
gefluister	whisper
geforceerd	strained
gefortuneerd	well-off, wealthy, rich
gefrankeerd	post-paid, stamped
gegoten voorwerp	cast
gegrond	true
gehaast	hurriedly, hurried, hastily
gehalte	value, worth
gehamer	hammering
gehavend	damaged
gehecht	selfless, devoted
geheel	whole, entirety, overall, integer, entire, fully
geheelonthouding	teetotalism, abstinence
geheiligd	sacred, holy
geheim	confidential
geheimenis	mystery
geheimzinnig	abstruse, mysterious
geheugen	memory, recollection
gehoor	audience, hearing
gehoorzaam	obedient
gehoorzamen	obey
gehucht	hamlet, township
gehuicheld	hypocritical
gehuwd	married
geil	voluptuous
geïnteresseerd	interested
geisha	geisha
geïsoleerd	isolated, secluded
geit	goat
geitenmelker	nightjar
gejaagd	agitated
gejubel	jubilation, exultation
gek	insane, lunatic, peculiar, crazy, mad, ridiculous
gekheid	nonsense
gekko	gecko
geklep	tolling
geknars	grating
gekookt	cooked
gekozen	elected
gekrabbel	scrabble
gekras	grating
gekscheren	jest
gekunsteld	artificial
gelaatstrek	feature, trait
gelaatstrekken	physiognomy
gelach	laughter
geladen met	carrying
gelag	feast
gelatenheid	resignation
geld	money
geldbuidel	purse
geldelijk	financial
geldend	valid
Gelderland	Guelders, Guelderland
Gelderse roos	guelder-rose
geldig	valid
geldig verklaren	validate
geldkist	till, money-box
geldstuk	coin
geleding	joint, node
geleerd	cultured, well-informed, educated, learned
geleerde	scientist
gelegenheids-	occasional
geleidelijk	gradual, gradually
geleiden	conduct, lead, head
gelid	joint
geliefde	lover
gelijk	smooth, equal, even, equally
gelijk hebbend	true
gelijkelijk	equally
gelijken	resemble
gelijkenis	resemblance, similarity
gelijkheid	equality
gelijkmatig	regular, equal
gelijksoortig	similar, analogous
gelijktijdig	simultaneous
gelijkwaardig	equivalent
geloof	religion, faith, confidence
geloofsbrief	credential
geloven	deem, think, believe, opine
gelovig	religious
gelui	tolling
geluidloos	noiseless
geluidsleer	acoustics
geluidssterkte	volume
geluk	success, luck, happiness, prosperity
gelukkig	fortunately, fortunate, happy
gelukwens	congratulation
gelukwensen	congratulate
gemaakt	artificial
gemaal	husband
gemak	comfort
gemakkelijk	facile, handy, convenient, comfortable, opportune
gemalin	wife
gematigd	moderate, reasonable
gember	ginger
gemeen	vile, abandoned
gemeenplaats	cliché, stereotype
gemeenschap	community
gemeenschappelijk	common, collective
gemeenschapszin	solidarity
gemeente	community
gemeentehuis	town-hall, townhall
gemelijk	fretful, morose, sullen
gemeubileerd	furnished
gemiddeld	mean, middle, average
gemijmer	reverie
gemis	shortage, shortcoming
gemoed	soul
gemoedsgesteldheid	humor, humour
gemoedstoestand	mood
gems	chamois
genaakbaar	accessible
genadigheid	favor, favour
genaken	advance
gendarme	patrolman, gendarme
geneesheer	physician
geneeskundig	medical
geneesmiddel	pharmaceutical, medicine
genegen	inclined
geneigd	inclined
geneigd zijn	incline
geneigd zijn tot	incline
generaal	general
generatie	generation
generatief	sexual, generative
genereus	generous
Genesis	Genesis
Genève	Geneva
genezen	heal, remedy, recover
geniaal	ingenious
genie	genius
geniesoldaat	pioneer
genieten van	enjoy, rejoice
Genil	Genil
genist	pioneer
genius	genius
genoeg	sufficiently, enough, sufficient
genoegen	pleasure
genoeglijk	agreeable, enjoyable, pleasant, lovely, nice
genootschap	academy, association
genotvol	pleasurable
genre	genre
genrestuk	genre
Gent	Ghent
gentiaan	gentian
gentleman	gentleman
Genua	Genoa
geoefend	experienced
geograaf	geographer
geografie	geography
geografisch	geographical, geographic
geologie	geology
geoloog	geologist
geometrie	geometry
Georgië	Georgia
Georgiër	Georgian
gepast	seemly, becoming, appropriate
gepensioneerd	retired
gepensioneerde	retiree, pensioner
geprononceerd	striking
geraamte	skeleton
Geraardsbergen	Grammont
geraffineerd	sophisticated
gerecht	tribunal, food
gerechtigheid	righteousness, justice
gerechtsgebouw	tribunal
gerechtszaak	lawsuit
gereed	ready
geregeld	regular
geregeld bezoeken	frequent
geregistreerd	registered
gericht	judgment
gerief	comfort
geriefelijk	comfortable
gering	little, diminutive, small
Germaan	Teuton
Germaans	Teutonic, Germanic
gerookt	smoked
geroosterd	roasted
gerst	barley
gerucht	hearsay, fame, repute, rumour, rumor
geruchtmakend	sensational
geruim	considerable, sizable
geruisloos	noiseless
geruit	chequered, checked
gerust	tranquil
gescheiden	divorced
gescheld	abuse
geschenk	gift
gescheurd	torn
geschiedenis	history
geschikt	convenient, handy, seemly, appropriate, opportune
geschiktheid	fitness, capability, suitability
geschommel	oscillation
geschrift	writing
geschrokken	startled
geschut	artillery
geslacht	clan, race, generation, sex, house, tribe
geslachtelijk	generative, sexual
geslachts-	venereal, genital
geslachtsdaad	copulation
gesloten	closed
gesmoord	obtuse
gespannen	strained
gespeend van	without
gespen	buckle
gesprek	conversation
gespuis	rabble, riff-raff
gestaag	constant, sustained, continual, permanent
gestalte	stature
gestamp	tramping
gesteld zijn	fare
gesteldheid	predisposition, tendency
gesticht	institute
gesticuleren	gesture
gestreng	rigorous, stringent
gestroomlijnd	streamlined
getal	number, amount
getalenteerd	talented
getand	dental
getapt	popular
getier	riot, tumult
getij	tide
getrappel	tramping
getroffene	victim
getrouw	faithful, loyal
getrouwd	married
getuige	witness
getuigen	testify, attest
getuigen van	exhale
getuigenis	testimony
geur	aroma, scent, flavour, odour, odor
geurig	fragrant, aromatic, good-smelling, nutty
gevaar	peril, danger
gevaarlijk	dangerous
gevaarte	colossus
gevangen zetten	imprison
gevangene	prisoner
gevangenis	gaol, jail, prison
gevat	witty, lively
gevecht	scuffle, battle
geveinsd	hypocritical, underhanded
gevel	battlefront, façade, frontage, facade
gevest	knob
gevestigd	stable, firm
gevestigd zijn	dwell, live
gevoeglijk	appropriately
gevoel	sentiment, feeling
gevoelig	sensitive, impressible, delicate, refined
gevoeligheid	sentiment
gevogelte	fowl, birds, poultry
gevolg	consistency, consequence, train, suite
gevolgtrekking	conclusion, inference
gewaad	garment, costume
gewaagd	hazardous, risky
gewaarwording	emotion
gewag maken van	mention
gewas	vegetation, plant
geweer	rifle, gun
geweifel	hesitation, wavering
geweld	violence
geweld aandoen	overpower
geweldenaar	tyrant
geweldg	titanic
geweldig	colossal, immense
geweldpleging	violence
gewelf	vault
gewend zijn	accustom
gewest	region
gewestelijk	provincial, regional
geweten	conscience
gewetensvol	conscientious
gewettigd	legal
gewezen	ex-
gewicht	aplomb, self-assurance, weight
gewichtloosheid	weightlessness
gewiekst	cunning, sly, smart
gewijd	sacred, holy
gewillig	willing
gewin	profit
gewis	certain, sure
gewond	injured
gewoon	customary, accustomed, usual, wonted, everyday
gewoon zijn	accustom
gewoonlijk	ordinarily, usually
gewoonte	custom, way
gewricht	joint
gewrocht	product
gewrongen	artificial
gezag	glamor, prestige, glamour, authority
gezaghebbend	authorative
gezang	song
gezangboek	songbook
gezangbundel	songbook
gezant	envoy, messenger, ambassador, emissary
gezegde	expression
gezellig	homy, intimate
gezet	stout
gezicht	vision
gezichten trekken	grimace
gezichtseinder	horizon
gezichtspunt	viewpoint
gezien	dear
gezin	family
gezind	inclined
gezond	healthy
gezond van lijf en leden	able-bodied
gezondheid	well-being, health
gezwel	tumour, tumor
gezwind	rapid, swift, quick
Ghana	Ghana
Ghanees	Ghanaian
gibbon	gibbon
Gibraltar	Gibraltar
gids	guide-book, handbook, guidebook
gidsboek	handbook, guide-book, guidebook
Giekerk	Giekerk, Gytsjerk
gier	muck-water
gieren	fertilize, shout, whistle
gierig	miserly, avaricious, stingy
gierst	millet
gieteling	blackbird
gieten	irrigate, pour
gieter	watering-can
gietvorm	matrix
gift	gift
giftig	poisonous
gigantisch	gigantic, immense, huge
gijzelaar	hostage
gil	scream
gilde	corporation
Gilgamesj	Gilgamesh
gillen	yell
ginds	there, yonder
ginnegappen	sneer
gips	gypsum
giraffe	giraffe
gireren	endorse
giro	endorsement
gispen	reprove, reproach
gissen	surmise, conjecture, guess
gissing	guesswork
gist	leaven, yeast
gisten	ferment
gisteren	yesterday
gitaar	guitar
glacé	icing
glad	slippery
glanzen	shine, glaze
glanzend	bright, brilliant
glas	glass
glaswaar	pane
glaswerk	pane
glazuren	glaze
gletsjer	glacier
gleuf	slot
glibberig	slippery
glijmiddel	skate
glimlachen	smile
glimmer	mica
globe	worldglobe
gloed	heat, passion, vivacity, verve
gloeien	glow
gloeiend	ardent, ablaze, hot
gloeilamp	bulb
glooiend	sloping
glooiing	acclivity, hillside, slope
gloren	flash
glorie	glory
glorierijk	glorious
glorieus	glorious
glossarium	glossary
glosse	gloss
gnoe	wildebeest, gnu
gnoom	goblin, brownie, gnome
God	God
god	god
goddelijk	divine
godgeleerdheid	theology
godheid	god
godlasteren	cuss, swear, curse, blaspheme
godloochenarij	atheism
godsdienst	religion
godsdienstig	pious, religious
godsdienstoefening	service
godverdomme	damn
godvrezend	pious
goed	OK, okay, estate, O.K., good, well, correct, ranch
goed staan	become
goedaardig	unimportant, good-hearted, benign
goede gezondheid	well-being
goederen	goods, cargo
goedertieren	lenient
goedgeefs	generous
goedgehumeurd	gay, merry
goedgeluimd	merry, gay
goedgezind	favourable, advantageous
goedheid	goodness
goedje	substance
goedkeuren	approve
goedkoop	cheap, inexpensive
goedmaken	compensate
goeduitziend	good-looking
goedvinden	consent, permission
Gog	Gog
golf	gulf, golf
golfslag	billow
golfspel	gulf, golf
Golgotha	Golgotha, Calvary
Goliath	Goliath
golven	undulate
gom	eraser
gommen	erase
gonorroe	gonorrhea
gonzen	buzz, hum
goochelaar	magician
gooien	throw, toss
goor	stale
gordel	belt, girdle
gorden	gird
Gordiaans	Gordian
gordijn	curtain
gorgelen	rinse, gargle
gorilla	gorilla
Gorinchem	Gorcum, Gorinchem
Gorkum	Gorcum, Gorinchem
gortig	stale
Gotenburg	Gothenburg
Gotisch	Gothic
gotisch	Gothic
gotisch lettertype	fracture
Gouda	Gouda
gouden	gold, golden
goudkleurig	gold-coloured
goudlelie	amaryllis
goudvis	goldfish
goulash	stew, goulash
gouvernante	governess
gouvernement	province, government
gouw	district
graad	rank, degree, heading, grade
graaf	earl
graafschap	county
graag	willingly
graagte	appetite
Graal	Grail
gracht	ditch, pit, hole, channel, canal
gracieus	graceful
graf	grave, tomb
grafiek	graphics
grafische kunst	graphics
gram	gramme, gram
grammatica	grammar
grammofoon	phonograph, record-player
grammofoonplaat	disc, disk, record
gramschap	anger
granaat	grenade
granaatappel	pomegranate
granaatkartets	shrapnel
grandioos	magnificent, grand, superb, grandiose
granieten	granite
grap	joke
grapefruit	grapefruit
grappig	comical, comic
gras	grass
grasland	meadow
grasmaand	April
grasmat	lawn
grasveld	lawn
Gratie	Grace
grauw	rabble, gray, riff-raff, grey
graveerwerk	engraving
gravel	gravel, grit
graven	spade
graveren	engrave
gravure	engraving
grazen	graze
Grebbe	Grift, Grebbe
Grendel	Grendel
grendelen	bolt
grens	frontier, boundary
grenskantoor	custom-house
grenzen aan	adjoin, abut
greppel	pit, hole, ditch
gretig	avid, greedy
Griekenland	Greece
Grieks	Greek
Griekse y	Y
griep	influenza, flu
griet	rhombus
grieven	vex
grievend	abusive
griezelig	grisly, macabre, eerie
griffel	stylus
griffen	engrave
Grift	Grift, Grebbe
grijnslachen	sneer
grijnzen	grimace
grijpen	grip, grab, seize, grasp, clutch
grijs	grey, gray
gril	whim, caprice
grillig	capricious, grotesque, fantastic, fitful
grimmig	grim
grind	gravel, grit
grip	adhesion
groef	pit, hole, ditch
groei	growth
groeien	vegetate
groen	inexperienced, green
Groenland	Greenland
Groenlander	Greenlander
groente	vegetable
groep	bevy, collection, group
groepering	group
groet	greeting
groeten	greet, salute
groeve	hole, grave, pit, ditch, tomb
Groezië	Georgia
Groeziër	Georgian
grof	crude, everyday, coarse, rough, raw
grol	joke
grommen	bleat, neigh, bellow
grond	basis, soil, ground, bottom
grondbeginsel	principle
gronden	base
grondgebied	territory
grondig	thoroughgoing, thoroughly, radically, radical
grondslag	basis
grondstelling	axiom
grondstof	data
grondvesten	found
grondwet	constitution
grondwettelijk	constitutional
Groningen	Groningen
groot	large, spacious, wide, lanky, big, vast
Groot-Brittannië	Britain
Groot-Mokum	Amsterdam
grootbrengen	educate
grootheid	quantity
grootje	granny
grootmeester	maestro
grootmoeder	grandmother
grootmoedig	magnanimous
groots	grandiose, magnificent, superb, grand
grootte	dimension, size, extend, bulk
grootvader	grandfather
groschen	groschen
grot	cavern, grotto, cave, den
Grote Oceaan	Pacific
grote stad	city
grote waterval	cataract
grote weg	highway
grotendeels	mostly
grotesk	grotesque
Grouw	Grou, Grouw
gruis	grit, gravel
gruiswal	moraine
gruizelen	crumble
gruwel	horror, atrocity, abomination, abhorrence
gruweldaad	atrocity, horror, abomination, abhorrence
Guatemala	Guatemala
Guatemalteeks	Guatemalan
Guinea	Guinea
Guinees biggetje	guinea-pig
guirlande	wreath, garland
guitig	jocular, playful
gul	generous
gulden	gold, gulden, golden, guilder
gummi	eraser
gunning	tender
gunst	favor, favour
gunstig	favourable, advantageous
guur	abrasive, sharp, lurid
guurheid	sharpness
gymnastiek	gymnastics
gyroscoop	gyroscope
H-bom	H-bomb
ha	aha
haag	hedge
Haags	Hague
haai	shark
haaibaai	shrew
haakje	bracket, clamp, hook, staple, parenthesis
haakjes	brackets, parantheses
haaks	right-angle
haal	streak
haan	rooster
haan van een vuurwapen	trigger
haar	she, its, her, hair, hairs, their
haard	hearth, focus, firebox
haardos	hair
haardstede	fireplace, hearth
haarkloven	haze, quibble
haarklover	hair-splitter, nit-picker, niggler
haarkloverij	hair-splitting
Haarlem	Haarlem, Harlem
haas	hare
haast	haste, soon, almost, nearly
haast maken	hurry, rush
haastig	hastily, swift, quick, rapid, hurriedly, hurried
haastigheid	haste
hachelijk	critical, dangerous
hachelijkheid	danger
hachje	life
hagel	hail
hagelkorrel	hailstone
hagelsteen	hailstone
Haïti	Haiti
hakbijl	axe
hakkelen	stutter, stammer
hakken	hack
hal	hall
half	half
halfdonker	twilight, dusk
halfrond	hemisphere
haliotis	abalone, haliotis
hallo	hello, hey
hallo?	hello?
hals	neck, knob
halsboord	collar
halsdoek	shawl
halsketting	necklace
halssnoer	necklace
halsstarrig	stubborn, obstinate
halthouden	halt
ham	ham
Hamburg	Hamburg
hamburger	hamburger
hameren	hammer
hand	handshake
handdoek	towel
handdruk	handshake
handel	commerce, trading
handel drijven	trade
handelaar	businessman, merchant
handelbaar	tractable, manageable
handeldrijven	negotiate, trading
handelen	act, negotiate, trade
handelen volgens	follow, observe
handeling	activity, action
handelsartikel	commodity, article
handelsfirma	company
handelshuis	company
handelswaar	wares, merchandise
handig	dexterous, skillful, clever
handjevol	handful
handkar	cart, chariot
handkoffer	valise, suitcase
handpalm	palm
handschoen	glove, mitten
handschrift	manuscript
handtasje	handbag, hand-bag
handtekening	signature
handvat	handle, knob
handvest	charter
handvol	handful
handwerk	occupation, handicraft, handiwork
handwortel	wrist
hanengevecht	cockfight
hang-glider	hang-glider
hangen	droop, hang
hangkast	wardrobe, clothes-press
Hannibal	Hannibal
Hannover	Hanover
Hanoi	Hanoi
hansworst	buffoon, jester
hanteren	manipulate
Hanze	Hanse
hap	mouthful, morsel
haperen	malfunction
hapering	wavering, hesitation
happen	bite
happig	greedy, avid
hard	hard, quickly, swiftly, severe, loud, strict
Hardegarijp	Hurdegaryp, Hardegarijp
harden	harden, temper
hardhandig	coarse
hardheid	harshness, hardness
hardlijvig	constipated
hardloper	runner
hardnekkig	stubborn, obstinate
hardop	loudly
hardvochtigheid	harshness
harem	harem
haren	hairs
harig	hairy, shaggy
haring	herring
harken	rake
Harkov	Kharkov
harlekijn	jester, buffoon
harmonie	harmony
harmoniëren	harmonize
harmonika	harmonica
harmonikaspeler	accordionist
harmonisch	harmonious
harnas	armor, armour
harp	harp
hars	resin
hart	heart
hart-	cardiac
hartelijk	hearty, cordial
hartgrondig	whole-hearted
hartstocht	lust
hartstochtelijk	passionate
hartsvanger	cutlass
hartzeer	affliction
hasj	hashish
hasjiesj	hashish
hatelijk	mischievous, malicious, vicious
haten	hate
Havanna	Havana
haven	harbour, port, harbor
havenen	spoil, injure
haver	oats
havik	hawk
Hawaii	Hawaii
Hawaiiaans	Hawaiian
hazelnoot	hazelnut
hazewind	greyhound
hazewindhond	greyhound
hé	hey
hè	whether
hé daar	hey
hebbelijkheid	habit, trick
hebben	have
Hebreeër	Jew
Hebreeuws	Jewish, Hebrew
Hebriden	Hebrides
hebzuchtig	stingy, miserly, avaricious
Hecate	Hecate
hecht	sturdy, stable, firm, robust
hechten	suture
hectoliter	hectolitre
Hector	Hector
heden	to-day, today
heel	integer, completely, entirely, wholly, fully, very
heelal	cosmos, universe
heelkunde	surgery
heelmeester	surgeon
heen	away
heer	gentleman
Heerenveen	Heerenveen, Hearrenfean
heerlijk	delightful, delicious
heerschaar	army
heerschappij	reign, rule, control, power
hees	hoarse
heester	bush, shrub
heet	hot
heethoofdig	hot-headed
hefboom	crowbar, crow-bar
heffen	lever
heft	knob
heftigheid	impetus
heg	hedge
heide	heath
heiden	idolator
heidens	pagan
heideveld	heath
heiho	ahoy
heiig	misty, fuzzy
heilig	holy, sacred
heilige	saint
heiligen	sanctify
heimwee	homesickness, nostalgia
heining	fence, barrier
hek	barrier, grill, fence, grid
hekel	aversion, dislike
heks	witch
heksen	bewitch
hel	clear, hell
helaas	unfortunately, alas, regrettably
held	hero
helder	distinct, serene, untroubled, pure, acute, clearly
helderheid	cleanliness, purity
heldhaftig	heroic
heldin	heroine
helemaal	wholly
helen	recover, remedy, heal
Helena	Helen
helend	medical
Hellas	Hellas
Helleens	Hellenian, Hellenic
hellen	stoop
hellend	sloping
helleveeg	shrew
helling	hillside, acclivity, slope
helm	helmet
helpen	assist, help
helper	assistent, helper, assistant, aid
hels	infernal
Helsinki	Helsinki
Helvetië	Helvetia
Helvetiër	Helvetian
hem	he, him
hemd	vest
hemel	sky, heaven
hemel-	heavenly, celestial
hemels	celestial, heavenly
hemelvuur	lightning
hemisfeer	hemisphere
hen	they
Henegouwen	Henegovia
hengelsnoer	line
hengsel	handle
hepatitis	hepatitis
her-	re-
Hera	Hera
herberg	hostel, tavern, inn
herbergzaam	hospitable
Hercules	Hercules, Heracles
herdenkingsdag	anniversary
herder	shepherd
herdruk	reprint
heremiet	hermit
herendienst	serfdom, servitude
herenhuis	mansion
herenknecht	lackey
herenvest	waistcoat
herfst-	autumn
herfstmaand	September
hergeven	return
herhaaldelijk	repeatedly
herhalen	repeat
herhaling	repetition
herinneren	remind
herinnering	recollection, memory
herkauwer	ruminant
herkennen	recognise
herkomst	origin
herleiden	reduce
Hermes	Hermes
Hernhutter	Moravian
heroïne	heroin
heroïsch	heroic
heros	hero
herpes	herpes
herrie	ado, din, noise, tumult, riot
hersenen	brain
hersens	brain
hersenschim	chimera
hersenschimmig	chimerical
herstellen	repair
hert	deer
hertog	duke
hervormen	reform
Hervorming	Reformation
herzien	revise
hes	overalls, smock
Hesperus	Hesperus
Hestia	Hestia
het	the, it
het doen	work, function, operate
het eens zijn	agree, consent
het gevolg zijn van	come, originate, result
het gewicht bepalen	weigh
het haar wassen	shampoo
het hare	hers
het hof maken	court, woo
het hoofd bieden	confront, face
het hunne	theirs
het jouwe	yours
het juk opleggen	yoke
het maken	fare
het mijne	mine
het onze	ours
het uiterlijk hebben van	look
het veld ruimen	relinquish, cede, yield
het verdommen	refuse
het volgende	yen
het zijne	his
heten	call
hetgeen	what
hetwelk	which, who
hetzij	whether
heugenis	memory, recollection
heuglijk	memorable
heul	consolation
heup	hip
hexadecimaal	hexadecimal
hibiscus	hibiscus
hiel	heel
hier	here, hither, behold
hier of daar	somewhere, anywhere
hierbij	herewith
hierheen	hither, here
hiernaast	nearby
hiervandaan	hence
hierzo	behold
hij	him, he
hijsblok	pulley
hijsen	hoist
hijskraan	halyard, crane
hikken	hiccough, hiccup
hilariteit	laughter
Hilversum	Hilversum
Himalaya	Himalayas
hinder	embarrassment, abashment, perplexity
hinderen	disturb, bother
hinderlaag	snare
hinderlijk	troublesome
hindernis	obstacle
hinderpaal	obstacle
hindoeïstisch	Hindu, Hindoo
hinkelen	hop
hinken	limp
hinkend	lame
hinniken	whinny
Hippocrates	Hippocrates
Hispaniola	Hispaniola
historie	history
hobby	hobby, sideline
hobo	oboe
hockey	hockey
hoe	how, as, like
hoe?	how?
hoed	hat
hoef	hoof
hoefblad	coltsfoot
hoefijzer	horseshoe
hoek	angle
hoekig	gaunt
hoekvormig	gaunt
hoenderhok	coop
hoer	whore, hooker
hoera	hurray
hoera roepen	cheer
hoerenkast	brothel
hoeri	houri
hoesten	cough
hoeveelheid	quantity
hoeven	need, require
hoewel	although, though
hoezo	why
hoezo?	why?
hof	courtyard, garden
hoffelijkheid	politeness
hofmeester	purser
hogeschool	academy
hok	sty, pen
hol	den, void, concave, cavern, cavity, empty, hollow
Holland	Holland
Hollander	Hollander, Dutchman
Hollands	Dutch
holte	cavern, cavity, den
Homerus	Homer
hommel	bumblebee
homo	homosexual
homofiel	homosexual
hond	dog
honde-	canine
honden-	canine
honderd	hundred
honds	gruff, surly, rude, unkind, unpleasant, brutal
hondsdol	rabid
hondsdolheid	rabies, hydrophobia
hondsgras	couch-grass
hondsheid	impertinence
Honduras	Honduras
Hondurees	Honduran
honen	mock
Hong Kong	Hongkong
Hongaars	Hungarian
Hongarije	Hungary
honger	hunger
hongerig	hungry
hongerigheid	appetite
Hongkong	Hongkong
honing	honey
honingbij	bee
honk	purpose, goal
hoofd	header, pate, superscription
hoofd-	arch-, main, predominant, principal, chief-
hoofd der school	headmaster
hoofdelijk	individual
hoofdkussen	pillow
hoofdkwartier	headquarters
hoofdonderwijzer	headmaster
hoofdpijn	headache
hoofdstad	metropolis
hoofdstuk	chapter
hoog	tall, high, lofty
hoogbejaard	elderly
hoogheid	excellency
Hooglander	Highlander
Hooglied	Canticles
hoogst	most
hoogte	height, altitude
hoogtegrens	ceiling
hoogtepunt	zenith, acme
hooi	hay
hooiberg	haystack
hooimaand	July
hooimijt	haystack
hoop	crowd, pile, bevy, multitude, mass, collection
hoorn	horn, earphone
hopelijk	hopefully
hopen	hope
hopman	captain
horde	horde, troop
horen	befit, must, hear, should
horige	serf
horizon	horizon
horizontaal	horizontal
horloge	wrist-watch, watch
horlogemaker	watchmaker
horoscoop	horoscope
hortend	intermittent
Horus	Horus
hospitaal	hospital
hotel	hotel
houden van	love
houden voor	believe, deem
houder	holder, socket
houding	position, attitude, deportment, behaviour
houri	houri
hout	wood, timber
houterig	rigid
houtmijt	woodpile
houtskool	charcoal
houw	blow
houweel	pick-axe
houwen	hit, hack, strike
hovenier	gardener
huichelaar	hypocrite
huichelachtig	hypocritical
huichelen	dissemble
huid	skin, hide
huif	tent
huik	cowl
huilen	weep, howl
huis	family, house
huis-	domesticated, house-
huiselijk	homy
huisgezin	family
huishoudster	housekeeper
huisje	stand, cottage
huisjesslak	snail
huiskamer	living-room, sitting-room
huisonderwijzeres	governess
huisraad	furniture
huisschilder	painter
huisvrouw	housewife
huiswaarts	home
huiveren	tremble, quiver, shiver
huizen	live, dwell
hulde	homage
huldigen	honor, honour
hullen	envelop
hulp	helper, aid, assistent
hulp-	auxilary
hulpeloos	helpless
hulpmiddelen	apparatus, device, set
hulpvaardig	helpful
hulst	holly
humaan	humane
humanist	humanist
humeur	humor, humour
humor	humour, humor
humoristisch	humourous, humorous
humus	humus
hun	its, her, them, their, they
hunkeren	yearn
Hunze	Hunze, Oostermoersevaart
huren	hire, employ
hurken	squat, crouch, cower
hut	cottage, cabin, hut
hutspot	pot-pourri, potpourri
huur	rent
huurder	renter, tenant
huurrijtuig	cab
huwelijk	marriage, matrimony
huwelijksaanzoek	proposal, offer
huwelijksgift	dowry
huwelijksweken	honeymoon
Hydra	Hydra
hyena	hyaena, hyena
hygiëne	hygiene
hygiënisch	hygienic
hymne	hymn, anthem
Hypnos	Hypnos
hypnose	hypnosis
hypnotiseren	hypnotize
hypnotiseur	hypnotist
hypocriet	hypocrite
hypotheek	mortgage
hypothese	hypothesis, supposition
hypothetisch	hypothetical
hysterie	hysteria
hysterisch	hysterical
Iberisch	Iberian
ichneumon	mongoose
Idaard	Idaard, Idaerd
ideaal	ideal
idealist	idealist
idee	idea
identiek	identical, same
identificeren	identify
identiteit	identity
ideologie	ideology
idioom	idiom
idioot	idiot, idiotic
idiotie	idiocy
idiotisme	idiocy
idylle	idyll
ieder	every, each, everyone
iedere	every, each, everyone
ieders	everyone's
iel	delicate, refined
iemands	someones
iemker	bee-keeper
iep	elm
Ieper	Ypres
Ier	Irishman
Ierland	Ireland
Iers	Irish
Ierse	Iriswoman
iets	something, anything
iets actueels	topic
iets betreurenswaardigs	pity
ietwat	rather
ijdel	vain, futile, conceited
ijdelheid	silliness, vanity
ijl	haste
ijs	ice, icecream
ijs-	icy
ijsberg	iceberg
ijsco	icecream, ice
ijselijk	abominable, dreadful, alien, terrible, gruesome
ijsje	icecream, ice
ijskoud	icy
IJsland	Iceland
IJslander	Icelander
IJslands	Icelandic
IJssel	Issel
ijsvogel	kingfisher
ijver	industry, fervour, fervor, zeal
ijverig	hardworking, diligent, industrious
ijverzuchtig	envious, jealous
ijzeren	iron
ijzersmid	smith
ijzig	icy
ik	I
Ilias	Iliad
illumineren	illuminate, enlighten
illusie	illusion
illusies wekken bij	delude
illusoir	misleading
illustratie	illustration
illustreren	illustrate
im-	in-, im-, un-, dis-
Imhotep	Imhotep
imitatie	imitation
imiteren	imitate
imker	bee-keeper
immer	always
immers	surely
immigreren	immigrate
immoreel	abandonedly, abandoned
immuun	immune
imperialisme	imperialism
imperialist	imperialist
imperium	empire
impliceren	imply
imponeren	impress
imponerend	imposing
importeren	import
impotent	impotent
impressionisme	impressionism
impressionist	impressionist
impuls	impulse
in	into, a, per, inside, within, in
in-	dis-, un-, in-, im-
in aanmerking komen	count
in allerijl	quickly, swiftly
in bad doen	bathe
in beslag nemen	confiscate, absorb
in bewaring geven	deposit
in de echt verbinden	marry, wed
in de lengte	lengthwise
in de mode	fashionable
in de morgen	a.m.
in de plaats stellen van	substitute, replace
in de schuld staan	owe
in de steek laten	forsake, betray
in de war brengen	dishevel
in de week zetten	soak
in dubio staan	doubt
in een lijst zetten	frame
in een stemming brengen	tune
in elkaar duiken	cower, crouch, squat
in geen velden of wegen	nowhere
in gevaar brengen	endanger
in gloed staan	glow
in het algemeen	generally
in het bijzonder	principally, mainly, especially, specially
in het buitenland	abroad
in het groot	wholesale
in het klein	detailed
in het midden van	amidst
in het net schrijven	finalize
in het rond	roundabout
in het water vallen	fail
in kokend water doen	scald
in naam	viz., namely
in omloop	about
in omloop zijn	circulate
in opstand komen	revolt
in optima forma	perfect
in orde	O.K., agreed
in overeenstemming zijn	conform
in overvloed	abundantly
in overvloed aanwezig zijn	abound
in pacht hebben	lease
in plaats daarvan	instead
in ruste	retired
in schijn	seemingly
in tegenspraak zijn met	contradict
in toenemende mate	increasingly
in verlegenheid brengen	embarrass
in verrukking brengen	delight
in verwachting raken	conceive
in verzoeking brengen	tempt
in weerwil van	despite, notwithstanding, defiantly
in zich opnemen	assimilate
in zijn eentje	singly
in zwang	fashionable
inademen	inhale
inauguratie	inauguration
inaugureel	inaugural
inaugureren	inaugurate
inbeelding	imagination, chimera
inbegrepen	including, inclusively
inbinden	bind
inblikken	can
inboedel	furniture
inboeten	substitute, replace
inboezemen	inspire
inboorling	aboriginal
inbreker	burglar
incarnatie	incarnation
incest	incest
incident	opportunity, occurence
incidenteel	accidental, random, chance
incluis	including, inclusively
inclusief	inclusively, including, inclusive
incompleet	incomplete
inconsequent	inconsistent
incubus	nightmare, incubus
indampen	evaporate
indelen	classify
inderdaad	indeed, actually, genuinly
inderhaast	hastily, hurriedly
indertijd	formerly, ahead, previously
indexeren	index
India	India
Indiaas	Indian
indicatief	indicative
indien	if
indienen	introduce
indigestie	dyspepsia, indigestion
Indisch	Indonesian, Indian
Indische vijgenboom	banyan
individueel	individual
Indo-China	Indo-China
Indo-europees	Indo-European
indoen	enter, insert
Indogermaans	Indo-Germanic
indompelen	dip, immerse
Indonesië	Indonesia
Indonesisch	Indonesian
indopen	dip
Indra	Indra
indruk	impression, effect
indruk maken op	impress
indrukwekkend	imposing
Indus	Indus
industrie-	industrial
industrieel	industrial, industrialist
ineen	together
ineenkrimpen	shrink
ineenkronkelen	shrink
ineens	suddenly
ineenstorten	collapse
inenten	vaccinate, inoculate
infaam	vile
infanterie	infantry
infecteren	infect
infectie	infection
inflatie	inflation
influenza	flu, influenza
informatie	information
informatiebureau	inquiry-office
informeren	report, inform
ingang	entrance, portal
ingebeeld	chimerical
ingeboren	inborn, native, congenital, inbred, innate
ingenaaid	paperbacked
ingenaaid boek	pamphlet, paperback, leaflet
ingenieur	engineer
ingesloten	accompanying
ingetogen	modest
ingeval	if
ingevallen	concave, hollow
ingeving	inspiration
ingevolge	along
ingewanden	intestines
ingewikkeld	complicated
ingewikkeld maken	complicate
ingezet stuk	patch
ingezetene	inhabitant
Ingoesj	Ingush
Ingoesjië	Ingushia
ingreep	operation
ingrijpen	intervene
ingrijpend	radical
inhalen	pass, accomplish, overtake, reach, overhaul
inhalig	miserly, stingy, avaricious
inham	bay, gulf
inheems	domestic
inhoud	volume, contents
inhouden	contain, include
initiaal	initial
injecteren	inject
injectie	injection
injectiespuit	syringe
inkeer	repentance
inkleden	formulate
inkomen	income
inkoop	purchase
inkorten	abbreviate, lessen, shorten
inkrimpen	reduce, curtail
inkt	ink
inktkoker	ink-well
inktpot	ink-well
inladen	burden
inlands	domestic
inleggen	pickle, preserve
inleiding	introduction, preface
inlevering	delivery
inlichten	inform, report
inlijsten	frame
inmaken	preserve, pickle
inmiddels	meanwhile
innemen	engulf
innemend	sympathetic, charming
innen	collect
innig	sincere, intimate, cordial, hearty
inpakken	pack, package
inrichten	erect, establish
inrichting	equipment, institute, apparatus, device, set
inroepen	request
inruilen	swap, interchange
inschikkelijk	manageable, tractable, accommodating
inscriptie	inscription
insekt	insect
insigne	insignia, badge
insinueren	insinuate
inslikken	engulf, swallow
insluiten	stow, surround, imply
inspecteren	revise, inspect
inspecteur	auditor, inspector
inspectie	inspection
inspectie houden	inspect
inspireren	inspire
inspringen	indent
inspuiten	inject
inspuiting	injection
installeren	install
insteken	enter, insert
instelling	establishment, institution, adjustment
instinct	instinct
instituut	institute
instorten	collapse
instructeur	instructor
instructie	instruction, directions
instrueren	instruct
instrument	instrument
instrumentenbord	panel, dash-board, wainscot
integraal	integral
intekenen	reserve
intellect	mind, intellect
intellectueel	intellectual
intelligent	sagacious, intelligent
intelligentie	intelligence
intelligentiequotiënt	I.Q.
intendant	superintendant, steward
intendante	matron
intens	intensive, intense
intensief	intensive, intense
interessant	interesting
interesseren	interest
interface	interface
intermitterend	intermittent
intern	inner, internal
internationaal	international
interpretatie	interpretation
interpreter	interpreter
interpreteren	interpret
interpunctie	interpunction, punctuation
interrumperen	interrupt
interruptie	interruption
interval	interval
interveniëren	intervene
interviewen	interview
intiem	intimate
intonatie	tone
intrappen	shatter, smash
intrekken	withdraw
intrige	plot
intrigeren	intrigue
intrinsiek	essential
introducé	guest
introductie	introduction, preface
intussen	meanwhile
inval	invasion
invalide	disabled
invasie	invasion
inventaris	inventory
invetten	grease
invitatie	invitation
inviteren	invite
invloed hebben op	influence
invoer	input
invoeren	import
invullen	fill
inwendige	interior
inwerken	orient
inwijding	inauguration
inwikkelen	envelop
inwoner	inhabitant
inwoner van Chicago	Chicagoan, Chicagan
inzamelen	collect
inzegenen	bless
inzetten	intone
inzittende	passenger
inzonderheid	specially, mainly, chiefly, especially
Io	Io
IQ	I.Q.
Iraaks	Iraki, Iraquian, Iraqi
Iraans	Iranian
Irak	Iraq, Irak
Iran	Iran
Irene	Irene
Iris	Iris
Irnsum	Irnsum, Jirnsum
ironie	irony
ironisch	ironic
irriteren	stimulate, provoke, rouse
Isis	Isis
Isjtar	Ishtar
islam	Islam
islamiet	Mussulman, Mohammedan, Moslem, Muslim
islamitisch	Islamic
isolatie	insulation, isolation
isolator	insulator
isoleren	insulate, isolate, seclude
isolering	insulation, isolation
Israel	Israel
Israël	Israel
Israelisch	Israelian, Israeli
Israëlisch	Israelian, Israeli
Israelitisch	Israelite, Israelitish
Istanboel	Istanbul
Italiaans	Italian
Italië	Italy
item	detail, item, fragment, particle
Ithaca	Ithaca
ivoorkleurig	ivory
ivoren	ivory
ja	yes
ja knikken	nod
ja zeggen	assent
jaar	year
jaarlijks	yearly, annual
jaartelling	fragment, item, particle
jacht	yacht
jacht maken op	hunt
jagen	hunt
jager	hunter
jaguar	jaguaro
Jakarta	Djakarta
jakhals	jackal
Jakob	Jacob
jaloers	jealous, envious
jaloers zijn op	envy
jaloezie	jealousy
Jalta	Yalta
jam	marmelade, jam
Jamaica	Jamaica
jammer	unfortunately, regrettably
jammer genoeg	unfortunately, regrettably
jammerlijk	miserable
Jan Klaassen	Punch
janboel	disorder
janmaat	sailor
januari	January
Janus	Janus
Jap	Jap
Japan	Japan
Japans	Japanese
japon	gown, robe
jargon	jargon
Jari	Jari
jas	coat, mantle, cloak, overcoat
jasje	jacket
Jason	Jason
jassen	peel
Java	Java
Javaans	Javanese, Javan
jawel	yes
jazz	jazz
je	you, your, thou
jegens	on, against
Jehova	Jehovah
Jemen	Yemen
Jemenitisch	Yemeni
jenever	gin
Jericho	Jericho
Jersey	Jersey
Jeruzalem	Jerusalem
jeugd	youth
jeugdigheid	youth
jeuken	itch
Jezus	Jesus
Jiddisch	Yiddish
jij	thou
jijzelf	yourself
jodelen	yodel
jodendom	Judaism
jodenkerk	synagogue
jodium	iodine
Joegoslavië	Yugoslavia
Joegoslavisch	Yugoslav, Yugoslavian
joelen	shout
Joelfeest	Yule
joghurt	yoghurt, yoghourt
Johannesburg	Johannesburg
jong	child
jongeheer	prick, youngster, cock
jongeling	youngster
jongen	boy
jongens-	boyish
jongensachtig	boyish
Jongere Steentijd	Neolithic
jonggehuwde	bridegroom
jongleren	juggle
jongleur	juggler
Jonisch	Ionian
jonkvrouw	dame, queen, king
jood	Jew
joods	Jewish, Hebrew
Jordanië	Jordan
jota	jot, iota
jou	you, thou
journaal	diary
journaliste	journalist
jouw	your
Jozef	Joseph
jubel-	jubilant
jubelen	exult
jubileum-	jubilee
judicium	verdict, judgment
juffertje	dragonfly
juist	striking, correct, precise, true
juli	July
Juneau	Juneau
jungle	jungle
juni	June
Juno	Juno
Jupijn	Jove
Jupiter	Jove, Jupiter
Jura	Jura, Jurassic
jurisdictie van een abt	abbacy
jurist	jurist
jurk	gown, robe
jury	jury
jus	sauce, gravy
Justitia	Justice
juwelier	jeweller
kaai	wharf, quay
kaak	jawbone, jaw, cheek
kaal	bald
kaalhoofdig	bald
kaap	cape
Kaaps	Cape
Kaapse ezel	zebra
kaars	candle
kaarsensterkte	candle
kaarsvet	tallow, suet
kaart	menu, map, card
kaartenboek	atlas
kaartje	ticket, coupon, note
kaartjesloket	booking-office
kaas	cheese
kabbelen	splash, lap, plash
kabel	cable
kabeljauw	cod, codfish
kabeltelegram	cablegram
Kaboel	Kabul
kabouter	imp
kachel	stove, heater, kiln, furnace, oven
kachelpijp	chimney, smokestack
kadaver	cadaver, corpse
kade	wharf, quay
kader	framework, cadre
kadet	roll
kadetje	roll
kaduuk	damaged
kaft	lid
kaftan	caftan
kaftpapier	wrapping-paper
Kaïn	Cain
kakement	jaw, jawbone
kakken	defecate
kakkerlak	cockroach
kalebas	calabash, gourd
kalefateren	caulk, calk
kalender	calendar
kalf	calf
kalfateren	calk, caulk
kalfsbout	veal
kalfsvlees	veal
kalium	potassium
kalk	lime
kalken	plaster
kalkoen	turkey
kalm	quietly, calm, quiet, leisurely, tranquil
kalmoes	calamus
kalmte	silence
kameel	camel
kameleon	chameleon
kamer	chamber
kameraad	buddy, pal, comrade, companion
kamerjas	dressing-gown
Kameroen	Cameroon, Cameroun
kamers	quarters
kamfer	camphor
kammen	comb
kamp	battle, scuffle
kampeertent	tent
kampen	fight, wrestle
kamperen	camp
kampioen	champion
kampplaats	arena
kamrad	gear, cogwheel
kamwiel	gear, cogwheel
kan	pitcher, jug
kanaal	strait, canal, channel
Kanaän	Canaan
kanarie	canary
kandelaar	candlestick
kandidaat	candidate
kangoeroe	kangaroo
kanker	cancer, canker
kankeren	growl, grumble
kannibaal	cannibal
kanon	cannon
kans lopen	risk
kansel	pulpit
kanselrede	sermon
kanselredenaar	preacher
kant	margin, edge, lace, shore, brim
kantig	sharp-edged, angular
kantoor	office, bureau
kantoorbediende	clerk
kanttekening	gloss
kap	lamp-shade, roof, cowl
kapel	chapel, butterfly
kapitaal	fund, capital
kapitalist	capitalist
kapitein	captain
kapittel	chapter
kapje	supersign
kapot	damaged, broken
kapotjas	bonnet
kapotje	condom
kappen	overthrow, hack
kapper	barber
kapseltje	capsule, firing-cap
kapster	hairdresser
kar	chariot, cart
karaf	carafe
karakter	personality, character, nature
karakteriseren	characterize
karakteristiek	characteristic, distinctive
karakterschets	profile
karaktertrek	feature, trait
karavaan	caravan
karbonade	cutlet
karbouw	buffalo
kardoes	cartridge
Karelië	Karelia
karig	small, little, diminutive
karma	karma
karmelietes	Carmelite
karmozijn	crimson
karnen	churn
Karpaten	Carpathians
karper	carp
karpet	carpet
karren	travel
karrespoor	trail
karretje	cart, chariot
kartonnen	cardboard
karwei	job, task
kas	money-box, till
kashouder	cashier
Kasjmir	Kashmir
kassier	cashier
kast	sideboard, closet, cupboard
kastanje	chestnut
kastanjeboom	chestnut-tree
kasteel	castle
kastekort	deficit
Katar	Katar, Qatar
katern	notebook, exercise-book
katheder	pulpit
kathedraal	cathedral
katholicisme	Catholisism
katholiek	Catholic, catholic
katje	kitten
katoen	cotton
katoenen weefsel	cotton
katrol	pulley
Kattegat	Kattegat
kattekop	cat
Kaukasus	Caucasus
kauwen	chew
kauwgom	chewing-gum
kavel	lot
Kazachstaans	Kazakh, Kazak
Kazachstan	Kazakhstan
kazemat	shelter, bunker
kazerne	barracks
keel	throat
keelgat	throat
keelontsteking	laryngitis
keer	occasion, about-face, time
keerkring	tropics
keet	shanty, barrack, shack, barn, stand
kegel	pin, cone
kei	boulder
kei-	metalled
keihard	diehard
keilen	throw
keislag-	metalled
keisteen	flint
keizer	emperor
keizerin	empress
keizerrijk	empire
kelder	cellar, basement
kelk	chalice, goblet
kelner	waiter
Kelt	Celt
Keltisch	Celtic, Gaelic
kemel	camel
kenbaar maken	reveal
Kenia	Kenya
Keniaans	Kenyan
kenmerken	characterize
kenmerkend	characteristic
kennelijk	obvious, evident
kennen	know
kenner	specialist
kennis	acquaintance, knowledge
Kenozoïcum	Caenozoic, Cenozoic
kenschets	characterization
kentekenplaat	numberplate
Kenyaans	Kenyan
kerel	guy, chap
Kerguelen	Kerguelen
kerk	church, kirk
kerkelijk	ecclesiastic
kerker	jail, prison, cell, gaol
kerkgebouw	kirk
kerkgebruik	rite
kerkgezang	anthem, hymn
kerkhof	cemetery, graveyard
kerkscheuring	schism
kerkvader	church-father
kermen	moan, groan
kern	essence, kernel, nucleus, core, gist
kern-	nuclear
kernachtig	concise
kernspreuk	aphorism
kerrie	curry
kers	cherry
kerseboom	cherry-tree
kerstboom	Christmas-tree
Kerstfeest	Christmas, Yule
kerstroos	hellebore
ketel	kettle, boiler, cauldron, steam-boiler
keteldal	cauldron
keten	chain
ketenen	shackle, fetter
ketter	heretic
ketteren	swear, cuss, curse, blaspheme
ketterij	heresy
ketters	heretical
ketting	chain
kettingzang	cannon
keuken	kitchen
Keulen	Cologne
keur	election, choice
keuren	criticize, censor
keurig	jaunty, gentlemanlike, ladylike
keuring	examination, test, investigation
keus	alternative, choice, option, election
keutel	dung, excrement
keuvelen	chat, chatter
keuze	election, option, alternative, choice
kever	beetle
kibboets	kibbutz
kieken	photograph
kiektoestel	camera
kiel	overalls, smock, keel, blouse
kiemen	germinate
kiemvrij	sterile
kies	delicate, refined
kiesheid	tenderness
kiespijn	toothache
kiet	paid-up
kietelen	tickle
kieuw	gill
Kiëv	Kieff, Kiev
kiezel	flint
kiezelsteen	flint
kiezen	elect, vote, choose
kiften	wrangle
kijk	behold
kijker	binocular, eye, binoculars
kijkspel	spectacle
kijven	wrangle
kikker	frog
kikkerdril	spawn
kikkervisje	tadpole, tad-pole
kikvors	frog
kil	chilly
kilo	kilo
kilogram	kilo
kilometer	kilometer, kilometre
kilt	kilt
kim	horizon
kimono	kimono
kin	chin
kind	child, infant
kinderbed	cot
kinderlijk	childish
kinine	quinine
kip	chicken, hen
kippenhok	coop
kippenren	coop
kippevlees	chicken, hen
kippig	short-sighted, near-sighted
Kirgizië	Kirghizia
Kirgizisch	Kyrgyz
kist	coffin
kit	glue
klaar	over, ready, finished, distinct, clear, done
klaarblijkelijk	obviously, apparently
klaarspelen	succeed
klad	blot
klagen	complain
klak	blot
klakken	click, rattle
klamp	clamp, bracket, staple, parenthesis
klandizie	clientèle
klankkast	resonance-box
klankleer	phonetics
klankrijk	sonourous, sonorous
klant	customer, buyer, purchaser, client
klap	blow
klapbes	gooseberry
klaploper	parasite
klappen	hit, knock, strike, click, rattle
klapper	coco-nut, cocoa-nut, cocoanut, coconut
klapperboom	coconut-palm
klapperen	splash, lap, plash
klappernoot	coconut, coco-nut, cocoanut, cocoa-nut
klapstuk	sensation, beef
klare	gin
klas	class
klasse	class
klassiek	classic, classical
klassikaal	classic, classical
klauteren	climb
klauw	claw, talon
klauwen	scratch
klaver	shamrock, clover
klaveren	clubs
klavier	piano, keyboard
kleden	clothe
klederdracht	costume
kleding	clothing, clothes
kledingstuk	garment
kleed	carpet
kleedkamer	cloakroom
Kleef	Kleve
kleefmiddel	glue
kleefstof	glue
kleerkast	wardrobe, clothes-press
klei-	clay, stone, earthen
klein	diminutive, little, tiny, small
Klein-Mokum	Rotterdam
klein hoefblad	coltsfoot
kleindochter	granddaughter
kleiner worden	wane, decline
kleinhandelaar	retailer
kleinkind	grandson
kleinmaken	abase
kleinzoon	grandson
klem	emphasis
klemmen	pinch
klemtoonteken	stress-mark
klep	valve
kleppen	sound, peal
klepperman	watchman
kleren	clothes, clothing
kleren maken	tailor
kletsen	gossip
kletteren	tinkle, clatter, crackle, click, jingle, rattle
kleur	emblem
kleuren	blush, color, colour, paint
kleurenblind	colour-blind
kleurkrijt	pastel
kleven	stick
kleverig	sticky
kleverige dodonea	aalii
kliek	coterie, junto, clique
klieven	split
klif	cliff
klikken	rattle, click, denounce
klimaat	climate
klimaats-	climatic
klimaatzone	zone
klimmen	climb
klimop	ivy
kling	blade
klingelen	tinkle, jingle
kliniek	clinic
klink	handle
klinken	sound, rivet
klinker	vowel
klip	cliff, reef
klipgeit	chamois
kloek	courageous, valiant
klok	clock, bell
klokgelui	tolling
klokje	bellflower
klokkenmaker	watchmaker
klomp	lump, clod, chunk
klont	lump, clod, chunk
klooster	monastery
kloosterzuster	nun
kloot	sphere, globe, ball-bearing
kloppen	throb, strike, hit, pulsate, knock
klos	spool, coil, bobbin
klotsen	lap, plash, splash
kloven	split
kluit	chunk, clod, lump
kluizenaar	hermit
klus	task
knaagdier	rodent
knaap	boy
knabbelen	nibble, pick
knagen	gnaw, nibble
knap	precize, intelligent, handsome, learned, beautiful
knapheid	beauty
knapperen	crackle
knapperig	crunchy, brittle, crisp
knapzak	backpack, rucksack, knapsack
knarsen	grind, creak, gnash, grate
knauwen	bite
knechten	subdue, subjugate, submit
kneden	knead
kneep	trickery, subterfuge
knellen	squeeze, oppress
knelpunt	abashment, embarrassment, perplexity
knetteren	crackle
knevel	moustache
knevelarij	exaction, extortion
knevelen	wring, wrest, extort
knie	knee
kniebroek	shorts
knielen	kneel
kniesoor	grumbler, grouser
knijpen	pinch
knijper	tongs
knikken	nod
knipbeurt	hair-do
knipogen	blink
knippatroon	pattern
knippen	shear, clip
knipperen	blink
knoeien	swindle, botch, defraud
knoest	node
knoflook	garlic
knok	bone
knol	turnip
knolraap	turnip
knoop	joint, node
knooppunt	node
knop	knob
knopen	knot
knorren	snore
knuffelen	hug, cuddle
knuist	fist
knul	guy, chap
knus	intimate
knutseaar	amateur, fancier
knutselaar	dabbler, dilettante
kobold	imp
koddig	comical, comic
koe	bovine, cow
koeioneren	torment
koek	cake
koekbakkerij	confectionery
koekepan	frying-pan
koekje	cupcake
koekoek	cuckoo
koel	dispassionately
koelcel	refrigerator
koelen	refrigerate
koelkast	refrigerator
koen	courageous, valiant
koepel	dome, pavilion, cupola
Koerd	Kurd
Koerdisch	Kurdish
Koerdistan	Kurdistan
koers	direction, course
koesteren	pet, incubate, coddle, pamper, sit
koevoet	crowbar, crow-bar
Koeweit	Kuwait
koffer	valise, suitcase
koffie	coffee
koffiehuis	café
koffiekan	coffee-pot
koffiepot	coffee-pot
kogel	globe, bullet, ball-bearing
koken	cook, boil
koker	container, vessel
koket	coquettish
kokosnoot	coco-nut, cocoanut, coconut, cocoa-nut
kokospalm	coconut-palm
kol	witch
kolibrie	hummingbird
kolk	abyss, chasm, pond, depth
kolken	swirl
kolom	column, pillar
kolonel	colonel
koloniaal	colonial
kolonie	colony
kolos	colossus
kolossaal	colossal
kom	pelvis, bowl, basin
komaan	now
komaf	lineage
komediant	actor
komedie	comedy
Komen	Comine
komend	near
komisch	comic, comical
komkommer	cucumber
komma	comma
kompas	compass
komplot	conspiracy
konfijten	preserve
Kongo	Zaire, Congo
Kongolees	Congolese
kongsi	junto, clique, coterie
konijn	rabbit
konijntje	bunny
koningsdochter	princess
koninklijk	royal, regal
koninkrijk	kingdom
konkelarij	plot
konkelen	intrigue
kont	backside, rump, buttocks
kooi	cage
kookgelegenheid	kitchen
kookketel	cauldron
kool	cabbage, coal
koolzaad	turnip
koon	cheek
koop	purchase
koopman	businessman, merchant
koopmanschap	commerce
koopwaar	wares, merchandise
koor	coir, chorus
koord	rope
koorde	string, cord, rope
koorts	fever
koortsachtig	feverish
koortsig	feverish
kop	heading, cup, pate
Kopenhagen	Copenhagen
koper	buyer, purchaser, client
koperen	copper
kopij	manuscript
kopijrecht	copyright
kopje	cup
koplamp	headlight, headlamp
koppel	pair
koppelaarster	match-maker
koppelen	match-make
koppig	stubborn, obstinate
Koran	Koran
Korea	Korea
Koreaans	Korean
korf	basket
kornuit	pal, buddy, comrade, companion
korporaal	corporal
korps	corps
korrel	granule, pip, grain
kort	brief, concise, short
kort geleden	recently
kortademig	asthmatic, wheezy
kortademigheid	dyspnoea, dyspnea
kortaf	abruptly, abrupt
korte broek	shorts
korte tijd	momentarily
korten	rebate, curtail
Kortrijk	Courtrai
kortstondig	short-lived, brief, momentary
kortzichtig	short-sighted, near-sighted
kosmos	cosmos
Kosovo	Kosovo
kost	nourishment
kostbaar	costly, expensive, valuable
kostelijk	great, delicious
kosten	cost, expense
kostwinner	breadwinner
kotelet	cutlet
kotsen	vomit
koud	chilly, frigid, cold
kous	stocking
kousje	fuse, wick
kozijn	window-frame
kraag	collar
kraai	crow
kraal	bead, enclosure
kraam	stand
kraambed	childbed
kraan	crane, faucet
krab	crab
krabben	scratch
krachtig	strong, energetic
krachtsinspanning	exertion
krachtsport	athletics
krakelen	argue, wrangle, dispute
kraken	usurp
kramp	bracket, convulsion, staple, spasm, parenthesis
krankzinnig	mad, crazy, insane
krankzinnig zijn	rave
krankzinnige	lunatic
krant	newspaper, gazette, journal, magazine, periodical
krap	cramped, narrow
kras	alert, keen, brisk
krassen	croak, caw
krauwen	scratch
krediet	credit
kreeft	lobster, crayfish
kreek	bay
kreet	cry
kregel	petulant, pettish, peevish
krekel	cricket
Kremlin	Kremlin
kreng	corpse, cadaver
krenken	insult, offend
krenkend	abusive
Kreta	Crete
Kretenzer	Cretan
kreukelen	crease
kreunen	sigh, groan
kreupel	lame
kreupel lopen	limp
krib	trough, manger
kriebelen	tickle, itch
kriek	cricket
krielen	swarm
krieuwelen	itch
krijg	war
krijgskunde	strategy
krijgskundig	strategic
krijs	scream
Krijt	Cretaceous
krijt	chalk, arena
krik	jack
Krim	Crimea
kring	circle, halo
krioelen	swarm
Krisjna	Krishna
kristalhelder	crystal
kristallen	crystal
kritiek	criticism, critical
kritiseren	criticize
Kroaat	Croat
Kroatië	Croatia
Kroatisch	Croatian
krocht	den, cavern
krokodillen	crocodile
krokus	crocus
krom	curved, bent
kromme	curve
kronen	crown
kroniek	chronicle
kroniekschrijver	chronicler, historian
kroning	coronation
kronkelen	twist, meander
kroon	chandelier
kroonblad	petal
kroonluchter	chandelier
kroost	offspring
kroot	beet
krop	pate
kropsla	lettuce
kruid	drug
kruiden	season, flavor, spice
kruidenier	grocer
kruik	jug, pitcher
kruimel	crumb
kruipen	creep, crawl
kruis	loin, fork
kruisband	wrapper
kruisbeeld	crucifix
kruisbes	gooseberry
kruiselings	crossways, crosswise
kruisen	crucify, cruise, cross
kruisen (van schip)	cruise
kruisigen	crucify
kruit	gunpowder
kruiwagen	wheelbarrow
kruizemunt	mint
kruk	handle, stool, crutch
krullen	curl
kubiek	Cuban
kubusvormig	Cuban
kudde	flock, herd, collection, livestock, bevy
kuif	tuft, hooter
kuifje	tuft
kuiken	chick
kuil	pit, hole, ditch, pole
kuilen	bury
Kuinder	Tjonger, Kuinder
kuip	vat, tub
kuis	chaste
kuisheid	cleanliness, purity
kuit	spawn
kunde	knowledge
kundig	able, capable
kundigheid	ability
kunne	sex
kunst	art
kunstenaar	artist
kunstenmaker	acrobat
kunstgreep	trickery, subterfuge
kunstig	artistic
kunstmatig	artistic
kuras	armour, armor
kurk	cork
kurketrekker	corkscrew, cork-screw
kussen	kiss, cushion
kust	coast, edge, shore, seaside
kustlijn	seaside, coast
kustmeer	lagoon
kut	pussy, cunt
kuur	caprice, treatment, whim
kwaad	angry, bad
kwaadaardig	mischievous, malicious, vicious
kwaadspreken	slander, gossip
kwaal	illness, disease
kwakzalver	charlatan, quack, imposter
kwalificatie	qualification
kwalijk	scarcely, hardly, barely, bad
kwartel	quail
kwartier	dwelling, residence, phase
kwast	attitudinizer, fop, poseur, dandy, dude
kweek	couch-grass
kweekgras	couch-grass
kweken	cultivate, educate
kwekerij	plantation
kwel	source
kwellen	torment, pulverize
kwestie	quarrel, question
kwetsen	harm
kwetsuur	injury
kwetteren	peep, twitter, chirp
kwiek	alert, keen, brisk
kwijl	saliva
kwijlen	slobber, salivate
kwijnen	wither
kwijstschelding	absolution
kwijt	lost
kwijtraken	lose
kwik	quicksilver
kwikzilver	quicksilver
kwinkslag	witticism, joke
kwispedoor	spittoon, cuspidor
kwiteren	receipt
L.P.G.	LPG
la	drawer
laag	low, vile, deep
laaghartig	vile
laaien	flame
laakbaar	condemnable, reprehensible, objectionable
laan	avenue
laars	boot
laat	late, tardy
label	label, etiquette
laboratorium	laboratory
Laccadiven	Laccadives
lachbui	laughter
lachen	laugh
lachwekkend	ridiculous
ladder	ladder
lade	drawer
laden	burden, load
ladenkast	dresser
lading	cargo
lady	dame, queen, king
laf	afraid
lafhartig	afraid
lafhartigheid	cowardice
lafheid	cowardice
lager	bearing
lagune	lagoon
lakei	lackey
laken	reproach, cloth, reprove
lakken	lacquer, varnish
lamleggen	paralyse
lamp	lamp, bulb
lampekap	lamp-shade
lampepit	wick, fuse
lampje	bulb
lampolie	kerosene
lamsvlees	lamb
lanceren	launch
landbouwer	agrarian
landbouwkundige	agriculturist
landelijk	rural
landen	land
landgoed	ranch, property, estate
landhuis	villa
landing	landing
landingsplaats	pier, landing-stage
landkaart	map
landman	peasant, countryman
landrechter	sheriff
landschap	scenery, landscape
lang	prolonged, long, protracted, lanky
langdurig	protracted, prolonged
langdurigheid	length
lange broek	pants, trousers
lange tijd	protracted, prolonged
langoest	lobster
langs	along
langspeelplaat	LP
langzaam	slow, slowly, leasurely
langzamerhand	gradually
lankmoedig	lenient
lantaarn	lantern
Laos	Laos
Laotiaans	Laotian, Lao
Laotiaanse taal	Lao
Lap	Laplander
lap	patch, rag
Lapland	Lapland
Laplander	Laplander
Laplands	Lapp, Lappish
lappen	mend
lapwerk	patch
lariks	larch
larve	larva
lassen	weld
lasser	welder
lastbrief	mandate
laster	scandal, backbiting
lasthebber	commissioner
lastig	difficult, inconvenient, troublesome
lat	lath, slat
laten	cause, allow, let
laten begaan	let, allow
laten blijken	show, manifest
laten doen	cause
laten merken	betray
laten schieten	allow, let
laten trekken	infuse
laten varen	forsake
later	later
latex	latex
Latijns	Latin
latrine	latrine
latuw	lettuce
laurier	laurel
lauw	immaterial, lukewarm, dispassionately, indifferent
lauwer	laurel
lava-	lava
laven	refresh
lawaai	din, noise, ado
lawaaierig	noisy
lawine	avalanche
laxans	laxative
laxeermiddel	laxative
lebmaag	rennet-stomach
lector	lector, lecturer
Leda	Leda
leden	supporters, party, following, disciples, adherents
lederen	leather
ledig	void, empty
ledikant	bedstead
leed	grief, disappointment, annoyance
leeftijd	age
leeg	empty, vacant, unoccupied, void
leegheid	emptiness
leegte	emptiness
leek	layman
leen	fief
leengoed	fief
leenman	vassal
leerachtig	leather
leerboek	textbook
leergang	course
leerlooien	tan
leerschool	school
leerstelling	dogma
leerstoel	pulpit
leerstuk	dogma
leesbaar	legible
leest	waistline, waist
leestekens plaatsen	punctuate
leeuw	lion
leeuwerik	lark
leeuwetand	dandelion
lef	courage
legaal	legal
legatie	legation
legendarisch	legendary
legende	legend
leger	army
legerafdeling	division
legeren	camp
legering	alloy
legerkorps	corps
legermacht	army
leggen	locate, lay
legioen	legion
legitimatie	ID, I.D.
legitimatiebewijs	ID, I.D.
legitimeren	legitimize
lei	slate
leiden	conduct
Leiden	Leiden, Leyden
leiden	head, lead
leidend	leading
leiding	platform, stage, direction
leidraad	guide-book
Leitmotiv	leitmotif, leitmotiv
lekker	alluring, enticing, tasty, tempting
lekkernij	delicacy, tidbit
lel	slap
lelie	lily
lelijk	ugly
lemmer	blade
lemmet	blade
lende	loin
lenen	borrow, loan, lend
lengte	length, longitude
lengte (geo.)	longitude
lenig	flexible
lens	void, lens, empty
lente	springtime
lentemaand	March
lepra	leprosy
lepralijder	leper
leproos	leper
leraar	instructor
lerares	teacher
leren	leather, learn
les	lesson
Lesotho	Lesotho
lessenaar	lectern, desk
Let	Lett
lethargie	lethargy
Lethe	Lethe
Letland	Latvia
Lets	Lettish, Latvian
letsel toebrengen	harm
lettergreep	syllable
letterkunde	literature
letterkundig	literary
letterlijk	literal
leuk	amusing, entertaining, funny
leuning	prop
leuren	peddle
leus	motto, watchword, slogan
leuter	prick, cock
Leuven	Louvain
leuze	motto, watchword, slogan
Levant	Levant
Levantijns	Levantine
leven	noise, din, ado, life
levend	alive
levende have	livestock
levendig	brisk, alert, keen
levensbeschrijver	biographer
lever	liver
leveren	deliver, furnish
levering	delivery
levertraan	codfish-oil
Leviet	Levite
lezen	read
lezenaar	desk, lectern
lezer	reader
Lias	Lias
Libanees	Lebanese
Libanon	Lebanon
Libanongebergte	Lebanon
libel	dragonfly
liberaal	liberal
Liberia	Liberia
Liberiaans	Liberian
Libië	Libya
Libisch	Libyan
libretto	booklet
licentie	licence
lichaamsbouw	stature
lichamelijk	physical
licht	lightly, facile, clear, weak, easy, insubstantial
lichtbak	headlight
lichtekooi	whore, hooker
lichtelijk	rather
lichtgelovig	credulous
lichtjes	lightly, weakly
lichtknop	light-switch
lichtschakelaar	light-switch
lichttoren	lighthouse
lichtzinnig	frivolous
lid	member, limb, joint
lid van een geleerd genootschap	academician
lid worden	accede, join
lidmaat	limb, member
lidmaatschap	membership
Liechtenstein	Liechtenstein
lied	chanson, song
lieden	people, persons
lief	expensive, lovable, affable, sweetheart, friendly
liefdadigheids-	charitable
liefelijk	gentle, soft
liefhebben	love
liefheid	kindness
liefje	darling, sweetheart
liefkozen	caress, stroke, fondle, chuck
lieftalligheid	sweetness
Lier	Lyra
lies	groin
lieveheersbeestje	ladybug
lieveling	sweetheart, darling
liever	preferably
lieverd	darling
lift	elevator
liga	league
liggen	lie, recline
ligging	site
lijden	tolerate
lijdzaamheid	patience
lijfeigene	serf
lijfeigenschap	serfdom, servitude
Lijfland	Livonia
Lijflands	Livonian
lijfspreuk	watchword, motto, slogan
lijk	cadaver, corpse
lijken	seem, resemble
lijken op	resemble
lijkverbranding	cremation
lijm	glue
lijn	rope
lijnolie	lineseed-oil
lijnpiloot	airline-pilot
lijntje	rope
lijst	cadre, framework, picture-frame, table, tablet
lijvig	corpulent, comprehensive, fat
lijvigheid	thickness
likdoorn	corn
likeur	liqueur
likken	lick
Limburg	Limbourg, Limburg
limonade	lemonade
linde	lime-tree, linden-tree
lindeboom	linden-tree, lime-tree
linguïst	linguist
liniaal	straightedge, straight-edge, ruler
link	dangerous
linker	linker
linker-	left
links	left
linnen	linen
linoleum	linoleum
lint	ribbon
linze	lentil
lip	lip
liquide	available
liquideren	liquidate
lispelen	lisp
Lissabon	Lisbon
list	ruse
listig	cunning, smart, sly
litanie	litany
liter	litre, liter
literair	literary
literatuur	literature
Litouwen	Lithuania
Litouws	Lithuanian
litteken	scar
litterair	literary
litteratuur	literature
liturgie	liturgy
live	straight
locomotief	engine
loeder	scoundrel
loeien	roar
loensen	squint
lof	chicory, glory
loflied	paean
Lofoten	Lofoten
lofzang	paean
log	awkward
logé	guest
logement	inn, hostel
logeren	stop, stay
logica	logic
logies	dwelling, residence
logisch	logical
lokaal	chamber, place, local
lokaas	bait
lokaliteit	spot, location
loket	ticket-window
lokken	decoy, lure
lomp	rude, rag, coarse
Londen	London
lonen	reward
long	lung
longkruid	pulmonaria, lungwort
longontsteking	pneumonia
longtering	tuberculosis, consumption
lonken	ogle
lont	wick, fuse
loodrecht	right-angle
loods	shanty, shack, barrack, stand, barn
loodsen	pilot
loof	foliage
looien	tan
look	garlic
loon	compensation, wage, wages, salary
loop	stream
loopbaan	career
loopgraaf	trench
loos	empty, false, void
loot	child
lopen	go, march, step, flow, tread, walk, pace
lor	rag
lord	lord
Lorelei	Lorelei
lork	larch
lorkeboom	larch
los	free, mobile
losbarsten	explode
losbinden	untie
loshaken	unhook
losjes	loosely
loskopen	ransom, redeem
loslaten	release
losmaken	untie, unlash
lossen	release, unload
lot	fortune, fate, destiny
loten	allot
loterij	raffle, lottery
lotgeval	adventure
Lotharingen	Lorraine, Lothringen
lotsbestemming	destiny, fate
lotus	lotus
louter	solitary, mere, sole, alone
louteren	refine, cleanse, purge
louwmaand	January
loven	laud, commend, glorify, praise
loyaal	loyal
LP	LP
LPG	LPG
lucht	odour, heaven, sky, odor, scent, atmosphere, air
lucht-	overground, overhead
luchtafweer	air-defence
luchtafweergeschut	ack-ack
luchtballon	balloon, air-balloon
luchtband	tube, tyre
luchtbrug	air-lift
luchtdruk	air-pressure
luchtdrukgeweer	air-gun
luchten	ventilate
luchter	chandelier
luchteskader	air-squadron
luchtfilter	air-filter
luchthartig	flighty, impulsive
luchthaven	airport
luchtig	fresh, impulsive, slender, recent, flighty
luchtje	odor, odour, scent
luchtklep	air-valve
luchtkussen	air-cushion
luchtledige ruimte	vacuum
luchtpijp	windpipe, tube
luchtpost	air-mail
luchtpostbrief	aerogramme
luchtrooster	air-grid
luchtschip	air-ship
luchtspiegeling	mirage
luchtverdediging	air-defence
luchtverontreiniging	air-pollution
luchtvloot	air-fleet
luchtweerstand	air-resistance
luchtweg	airway
luchtzak	air-pocket
luchtziek	airsick
luchtziekte	airsickness
luchvaart	aviation
lucifer	match
Lucifer	Lucifer
Lucifer	Satan
lui	people, lazy, slothful
luiaard	sloth
luid	loud, loudly
luidruchtig	noisy
luierbroekje	pilch
luifel	shed, penthouse
luiheid	laziness
luik	skylight
Luik	Liège
luik	shutter, porthole
luipaard	panther, leopard
luis	louse
luister	pomp, splender
luisteraar	listener
luisteren	listen
luisterrijk	resplendant
luit	lute
luitenant	lieutenant
luizig	insignificant, trifling
lul	prick, cock
lumineus	brilliant, bright
lunair	lunar
lunch	snack, lunch
lurken	suck
lust	inclination, disposal, lust, want
lusteloos	lifeless, dispassionately, apathetic
lusteloosheid	apathy
lustig	cheerful
luttel	little, diminutive, small
luwen	subside, abate
luxeartikel	luxury
Luxemburg	Luxemburg, Luxembourg
Luxemburger	Luxembourger, Luxemburger
Luxor	Luxor
luxueus	luxurious, deluxe
lyceum	lyceum
Lycië	Lycia
Lycische	Lycian
Lydië	Lydia
Lydisch	Lydian
m'n	my
ma	mam, mom, mammy, mommy
maag	stomach
maagbrand	heartburn
Maagd	Virgo
maagdelijk	virginal, virgin
maagzuur	heartburn
maaien	cut, mow
maal	occasion, time
maan	moon
maan-	lunar, moon-
maanbrief	dunning-letter
maand	month
maand-	monthly
maandag	Monday
maandelijks	monthly
maar	but, only, however, solely
maart	March
Maas	Meuse
maas	mesh, loop
Maasstad	Rotterdam
Maastricht	Maastricht, Maestricht
maat	pal, companion, comrade, buddy, tact
maatregel	arrangement
maatschappelijk	social
maatschappijleer	sociology
Macao	Macao
macaroni	macaroni
Macau	Macau
Macedonië	Macedonia
Macedonisch	Macedonian
mach	mach
Machiavelli	Machiavelli
machinatie	plot
machine	machine
machinerieën	machinery
macht	power
machtig	powerful
machtigen	authorize
machtiging	authorization
Madagascar	Madagascar
Madagaskisch	Madagascan
Madeira	Madeira
madeliefje	daisy
Madonna	Madonna
Madrid	Madrid
maëstro	maestro
maffen	sleep
magazijn	warehouse
Magdalena	Magdalena
Magdalenien	Magdalenian
mager	slender, skimpy, skinny, meager, thin
magie	magic
magisch	magical
magneet	magnet
magnetisch	magnetic
magnetiseren	magnetize
magnetisme	magnetism
magnetofoon	tape-recorder
Magog	Magog
Magyaar	Magyar
mais	mealies, maize
maïs	maize, mealies
majesteit	excellency
majestueus	majestic
majoor	major
Majorca	Majorca, Mallorca
make-up	make-up
makelaar	broker
maken	develop, cause, make, do, fabricate, manufacture
Makkabeeën	Maccabees
makkelijk	facile, easy
makker	pal, comrade, companion, buddy
makreel	mackerel
mal	ridiculous
Malakka	Malacca
malaria	malaria
Malawi	Nyasaland, Malawi
Malawisch	Malawian
Malediven	Maldives
Maledivisch	Maldivian
Maleis	Malay
Maleisië	Malaysia
Maleisisch	Malaysian
malen	pulverize
Mali	Mali
Malinees	Malian
Malisch	Malian
malloot	fool
malsheid	softness, mellowness
Malta	Malta
Maltezer	Maltese
mam	mammy, mom, mam, teat, mommy
mamma	mom, mam, mommy, mammy
mammie	mam, mommy, mom, mammy
Mammon	Mammon
man	husband, spouse
manchet	cuff
mand	basket
mandaat	authorization, mandate
mandarijn (vrucht)	tangerine
manen	dun, admonish, scold
manga	mango
mangaboom	mango-tree
mangel	absence
mangelwortel	beet
mangisboom	mangosteen
mango	mango
mangoboom	mango-tree
mangoest	mongoose
manicuren	manicure
manier	mode, manner
manifesteren	show, manifest
Manilla	Manila
maniok	cassave
manipuleren	manipulate
mank	lame
mank lopen	limp
manmoedigheid	virility
mannelijk	male, masculine
mannelijkheid	virility
mannenklooster	monastery
mannetjeshert	stag
manoeuvreren	maneuver, manoeuvre, manœuvre
mantel	mantle, cloak
mantelkap	cowl
Mantsjoerije	Manchuria
Mantsjoerijns	Manchurian
manuscript	manuscript
Maori	Maori
Maori-taal	Maori
map	folder
marchanderen	haggle, bargain
marcheren	march, walk
mare	repute, fame, rumour, hearsay, rumor
maretak	mistletoe
margarine	margarine
marge	margin
margriet	marguerite
Maria	Mary
Maria-Boodschap	Annunciation
Maria-Hemelvaart	Assumption
Maria-Lichtmis	Candlemas
marine	navy
marionet	puppet, marionette
markt	marketplace, fair, market, bazaar
marktplaats	fair, marketplace, bazaar, market
marktplein	fair, market, bazaar, marketplace
marmelade	marmelade, jam
marmeren	vein
Marokkaans	Moroccan
Marokko	Morocco
Marowijne	Marowine
Mars	Mars
Marsbewoner	Martian
martelaar	martyr
martelen	torture, torment
marter	weasel
Martiaan	Martian
maskeren	mask
maskering	masquerade
massa	mass, multitude, pile, crowd
masseren	massage
massief	massive
mast	mast
mat	tired, frosted, mat
mat-	frosted
match	contest
mate	degree, grade
materiaal	data
materialiseren	materialise, materialize
materieel	material, data
mathematica	mathematics
mathematicus	mathematician
mathematisch	mathematical
matig	abstemious, reasonable, moderate, temperate
matigheid	moderation
matras	mattress
matrijs	matrix
matrix	matrix
matse	matzo
Matterhorn	Matterhorn
Mauretanië	Mauritania
Mauretaniër	Moor, Mauritanian
Mauretanisch	Mauretanian, Moorish, Moresque
Mauritius	Mauritius
maximaal	maximum
maximum-	maximum
Maya	Maya
mazelen	measles
mazzel	luck
me	I, me
mecanicien	mechanic
mechanica	mechanics
mechanisch	mechanical
Mechelen	Malines, Mechlin
medaille	medal
mede	too, also
mededader	abettor, accomplice, abetter
mededelen	communicate
mededogen	compassion
medegevoel	sympathy
medeklinker	consonant
medelijden	compassion
medemens	fellow-creature
medeplichtige	abetter, abettor, accomplice
medeplichtigheid	abetment
medestander	fellow-thinker
medicijn	medicine, pharmaceutical
medicinaal	medical
medicus	physician
Medina	Medina
medio	amidst
mediteren	meditate
medium	resources, environment
Medusa	Medusa
meedelen	communicate
meedingen	compete, rival
meedoen	participate
meegaand	accommodating
meegaandheid	tractability, manageability
meegeven	endow
meel	meal, flour
meeloper	opportunist
meemaken	participate
meer	more, lake
meer en meer	increasingly
meerderheid	majority
meerderjarig	full-grown, grown-up
meerderjarigheid	majority
meermaals	repeatedly
mees	titmouse
meeslepend	vivacious
meest	most
meester	maestro
meester worden	master
meester zijn	dominate
meetellen	count
meeting	gathering, assemblage
meetkunde	geometry
meeuw	seagull
meevoelen	sympathize
meewerken	cooperate, co-operate
Mefistofeles	Mephistopheles
mei	May
meid	lass, girl, maid, servant
meier	steward, superintendant
meisje	fiancée, girl, bride, lass
meizoentje	daisy
Mekka	Mecca
Mekong	Mekong
melaatse	leper
melaatsheid	leprosy
melancholiek	melancholy
Melanesië	Melanesia
Melanesisch	Melanesian
melig	tiresome, apathetic
melk	milk
melkinrichting	dairy
melkpoeder	milk-powder
melkweg-	galactic
melodie	melody
melodieus	tuneful
melodisch	tuneful
melodrama	melodrama
melodramatisch	melodramatic
meloen	melon
men	one
menen	suppose, deem, believe
mengeling	mixture
mengelmoes	mixture
mengen	mix, blend, mingle, shuffle
mengsel	mixture
menig	many
menigmaal	often, regularly, frequently
menigte	pile, crowd, multitude, mass
menigvoudig	diverse, varied, various
menigvuldig	varied, diverse, various
mening	opinion, supposition
mennen	direct, steer, guide
mens	man
mensdom	mankind
menselijk	human, humane
mensen	persons, people
menseneter	cannibal
mensheid	mankind
menslievendheid	charity
mentaal	mental
mentor	counsellor
mep	blow
Mercurius	Mercury
merel	blackbird
meren	moor
merendeels	mostly
merken	mark
merkwaardig	remarkable, noteworthy
mes	knife
Mesolithicum	Mesolithic
Mesozoïcum	Mesozoic
messing	brass
mest	manure, fertilizer
mesten	fertilize
met	on, through, against, with
met aandacht	attentively
met de klok mee	clockwise
met een band omgeven	tape
met geen mogelijkheid	impossibly
met gemak	easily
met geweld	violently
met goed gevolg	successfully
met gom bestrijken	erase
met ingang van	from
met lucht gevuld	overhead, overground
met nadruk zeggen	emphasize
met nieuwsgierigheid	inquisitively
met opzet	deliberately
met overgave	selflessly, devotedly
met pensioen gaan	retire
met spoed	urgently
metaaldraad	wire
metaalmengsel	alloy
metafoor	metaphor
metalen	metal, metallic
metamorfose	metamorphosis
meten	compute, measure
meteoriet	meteorite
meteorologie	meteorology
meter	meter, metre
metgezel	accompanist, companian
methode	method
methodisch	methodical
methodistisch	Methodist
Methusalem	Methuselah
metriek	metric
metro	subway, underground
metropoliet	archbishop
metropolis	metropolis
metropool	metropolis
metrum	metre, meter
metselaar	mason
metselkalk	morter
metselwerk	masonry
metterdaad	indeed, actually
Mexicaans	Mexican
Mexico	Mexico
mezelf	myself
mica	mica
microbe	germ, microbe
microfilm	microfilm
microfoon	microphone
Micronesië	Micronesia
microscoop	microscope
Midas	Midas
middag	noon, midday, afternoon
middageten	dinner
middagmaal	dinner
middel	resources, tool, waist, waistline, means
middelbaar	middle
Middellandse Zee	Mediterranean
middellijn	diameter
middelpunt	center, centre
middelste	central
midden	amidst
middernacht	midnight
mier	ant
mierik	horse-radish, horseradish
mierikswortel	horseradish, horse-radish
migrerend	migrant
mij	I, me
mijden	evade, avoid
mijl	mile
mijlpaal	milestone, milepost, landmark
mijmeraar	dreamer, muser, day-dreamer
mijmeren	dream, daydream
mijmering	reverie
mijn	auction, my
mijnbouw	mining
mijnbouwkundig onderzoeker	prospector
mijnenlegger	minelayer
mijnenveld	minefield
mijngas	fire-damp
mijnhout	pit-props, pitwood
mijningenieur	mining-engineer
mijnlamp	safety-lamp, davy
mijnschacht	shaft
mijnwerker	miner
mijt	mite, woodpile
mijter	miter, mitre
mijzelf	myself
mik	bread, loaf
mikken	intend
mikken op	intend
mikpunt	object
Milaan	Milan
mild	mild
mildheid	mildness, gentleness, balminess, meekness
milieu	environment
militair	military
militant	truculent
miljoen	million
millennium	millenium, millennium
millimeter	millimeter, millimetre
min	little, small, less, diminutive, minus
minachten	despise
minachting	contempt
minder	less
minder belangrijk	side, incidental
minderheids-	minority
minderwaardig	inferior
mineraal	mineral
Minerva	Minerva
miniem	minimum
minimaal	minimum
minister	minister
minister-president	premier
ministerie	ministry
ministerieel	ministerial
minnares	lover
minpunt	disadvantage
minst	least
minus	minus
minuscuul	tiny, midget, dwarf
minuskuul	tiny
minutieus	precise
minuut	minute
Mioceen	Miocene
miraculeus	miraculous
mirakel	miracle
mis	incorrect
misdaad	crime
misdadig	criminal
misdrijf	crime
miserabel	wretched
misère	misery
misgrijpen	miss
misgunnen	envy
miskelk	goblet, chalice
misleiden	deceive
misleidend	fallacious
mislopen	miss
mislukken	abort, miscarry
mislukt	abortive
mismaakt	deformed
misplaatst	unseemly
misrekenen	miscalculate
misschien	perhaps, maybe, possibly
misselijk	abhorrant, nauseous, disgusting
misselijkheid	disgust, nausea
missen	miss, lack
missie	mission
missionaris	missionary
mist	fog, mist
mistig	fuzzy, misty
mistroostig	somber
misvatten	misunderstand
misverstand	misunderstanding
misvormd	deformed
mixen	mingle, shuffle, mix, blend
mnemonisch	mnemonic
mobiel	mobile
mobiliseren	mobilize
Moçambiquaans	Mozambican
Moçambique	Mozambique
modder	mud, slime
modderen	botch
modderig	muddy
mode	fashion
mode-	fashionable
modelleren	mold, mould, model
modem	modem
modemaakster	milliner
modern	modern
moderniseren	modernize
modieus	fashionable
modificatie	adaptation
modificeren	modify
modiste	milliner
modus	fashion
moe	tired
moed	courage
moëddzin	muezzin
moeder	mother
moedig	courageous, valiant
moedwillig	deliberately, intentional
moeilijk	difficult, inconvenient
moeilijkheid	difficulty, trouble
moeite	effort
moeite doen	attempt, endeavour
moer	marsh, swamp, nut
moeras	swamp, marsh
moerbei	mulberry-tree
moerbeiboom	mulberry-tree
moersleutel	spanner
moes	jam, marmelade, gruel, mush, mess
moet	blot
moeten	should, need, must, require
Moezel	Moselle
Moezelwijn	moselle
mogelijk	possible, perhaps, possibly, maybe
mogelijkerwijs	possibly, perhaps, maybe
mogelijkheid	possibility
mogen	may
mogendheid	power
Mohammed	Muhammad, Mohammed
mohammedaan	Moslem, Muslim, Mohammedan, Mussulman
mohammedanisme	Islam
Mokum	Amsterdam
mol	mole
Moldavië	Moldavia
Moldavisch	Moldavian
molecuul	molecule
molen	mill
molenaar	miller
Moloch	Moloch
Molukken	Moluccas
Moluks	Moluccan
moment	moment, instant
mompelen	mutter
Monaco	Monaco
monarch	monarch
mond	aperture, opening
mondeling	orally, oral
mondharmonika	harmonica
mondig	grown-up, full-grown
mondvol	morsel, mouthful
Monegask	Monacan
Monegaskisch	Monegasque
Mongolië	Mongolia
Mongool	Mongol
Mongools	Mongolian
monnik	monk
monnikskap	monkshood, aconite
monocle	monocle
monoloog	soliloquy, monologue
monopolie	monopoly
monotoon	monotonous
monseigneur	monsignor
monster	sample, specimen
monsterachtig	monstrous
monsterachtigheid	monstrosity
monsterflesje	sample-bottle
monsterkaart	sample-card
monsterrol	muster-roll
monstrans	monstrance
montage	composing, mounting, erecting
montagebouw	pre-fabrication, prefabrication
montagefoto	photomontage
montbretia	montbretia
Montenegrijns	Montenegrin
Montenegro	Montenegro
monter	jaunty, cheerful
monteren	link, mount
monteur	fitter
montuur	setting
monument	monument
monumentaal	monumental
mooi	beautifully, beautiful, handsome, fine
mooiprater	coaxer, flatterer
Moor	Moor, Mauritanian
moorddadig	deadly
moorden	murder
moordenaar	murderer
moordenares	murderess
moordlust	bloodthirstiness
moordlustig	bloodthirsty
moordpartij	massacre
moordziek	bloodthirsty
Moors	Moorish, Mauretanian, Moresque
moot	slice
mop	cupcake, witticism, blot, joke
mopneus	pug-nose
moppen tappen	gag
mopperaar	grouser, grumbler
mopperen	growl, grumble
moppig	comic, comical
mops	pug, pug-dog
mopshond	pug-dog, pug
moraal	morals
moralist	moralist
moraliteit	morality
moratorium	moratorium
Moravië	Moravia
moreel	mood, moral
morel	morello
morene	moraine
morfeem	morpheme
morfine	morphia, morphine
morfinist	morphinomaniac
morfologie	morphology
morganatisch	morganatic, morganatical
morgen	tomorrow, morning
morgenlicht	dawn, aurora
morgenrood	aurora, dawn
Moriaan	Moor, Mauritanian
morille	morel
mormel	monster
mormoons	Mormon
Morpheus	Morpheus
morrelen	fumble
morren	growl, mutter, grumble
morsdood	stone-dead
morsen	spill
morsig	unclean, soiled, filthy, dirty
morsigheid	dirtiness, untidiness
mortel	morter
mortelbak	hod
mortier	mortar, morter
mos	moss
mosgroen	moss-green
moskee	mosque
Moskou	Moscow
Moskovitisch	Muscovite
moslim	Mussulman, Muslim, Mohammedan, Moslem
mossel	mussel
mosselplaat	mussel-bank, mussel-bed
mossig	mossy
mosterd	mustard
mosterdgas	mustard-gas
motel	motel
motet	motet
motie	motion, resolution
motivatie	motivation
motor	motorcycle, motor
motorboot	motor-boat, motor-launch
motorfiets	motorcycle
motorisch	motorial, locomotive
motoriseren	motorize
motorkap	bonnet
motorpech	brakedown
motorrijder	motor-cyclist
motregenen	mizzle, drizzle
mottig	moth-eaten
Mount Everest	Everist
mousepad	mousepad
mousseline	muslin
mousserend	effervescent, sparkling
mout	malt
mouw	sleeve
mozaïek	mosaic
Mozambiquaans	Mozambican
Mozambique	Mozambique
Mozes	Moses
mu	mu
mud	hectolitre
mudvol	replete, brimming
mueddzin	muezzin
muezzin	muezzin
muf	stale, moldy, mouldy, musty
mug	gnat
muggebeet	midge-bite, gnat-bite
muggezifter	nit-picker, niggler, hair-splitter
muggezifterij	hair-splitting
muil	jaws, mouth, mule, maw, muzzle
muildierdrijver	muleteer
muilezel	hinny
muiltje	mule
muis	mouse
muisstil	noiseless
muiten	revolt
muiter	rebel, mutineer
muiterij	rebellion, mutiny
muizengif	rat-poison
muizenissen	worries
muizeval	mousetrap, mouse-trap
mul	sandy, powdery, loose
mulattin	mulatto
mulder	miller
multinationaal	multinational
multiplex	plywood
multipliceren	duplicate, multiply
multitasking	multitasking
mummelen	mutter
mummie	mummy
mummificatie	mummification
mungo	mongoose
munitie	ammunition, munition
munt	mint, coin
muntkenner	numismatist
muntkunde	numismatics
muntmeester	mint-master, cashier
muntsoort	currency
muntstempel	stamp
murmelen	gurgle, burble, murmur, purl
murmelen (v. beekje)	burble, gurgle, murmur, purl
mus	sparrow
museum	museum
musicus	musician
muskaat	nutmeg
muskaatnoot	nutmeg
muskaatwijn	muscatel
musket	musket
musketier	musketeer
muskiet	mosquito
muskietengaas	mosquito-net, mosquito-netting
muskietennet	mosquito-netting, mosquito-net
muskus	musk
muskusdier	musk-deer
muskusos	musk-ox
muskusrat	muskrat, musquash, musk-rat
mutatie	mutation
mutsaard	faggot
mutserd	faggot
muur	wall
muuranker	cramp-iron
muurbloem	wallflower
muurschildering	wall-painting
muurtegel	wall-tile
muze	muse
muziek	music
muziek-	musical
muziekboek	music-book
muziekdoos	musical-box, music-box
muziekkapel	chapel
muziekkorps	orchestra
muziekles	music-lesson
muziekliefhebber	music-lover
muzieksleutel	clef
muziekstander	music-stand
muziektent	bandstand
muziekwetenschap	musicology
muziekzaal	concert-room
muzikaal	musical
muzikaliteit	musicality
muzikant	musician
Mycene	Mycenae
myriade	myriad
mysterie	mystery
mysterieus	abstruse, mysterious
mysticisme	mysticism
mystiek	mystical, mystic
mystificatie	mystification
mythe	myth
mythisch	mythical
mythologie	mythology
mytholoog	mythologist
myxomatose	myxomatosis
n.b.	N.B.
naad	seam
naadloos	seamless
naaf	nave, hub
naafdop	hub-cap
naaicursus	sewing-class
naaidoos	sewing-box
naaien	screw, needlework, fuck
naaigaren	sewing-thread
naaigerei	sewing-things
naaikunst	needlework
naaimachine	sewing-machine
naaimandje	sewing-basket, work-basket
naaister	seamstress, needlewoman
naaivak	needlework
naakt	bare, naked, nude
naaktheid	nakedness, nudity
naaktlopen	nudism
naaktloper	nudist
naaktloperij	nudism
naaktslak	slug
naald	needle
naaldboom	conifer
naam	appellation, name, reputation
naambordje	name-plate
naamdag	name-day
naamgenoot	namesake
naamgever	godfather
naamloos	anonymous, nameless
naamwoord	name, appellation
naar	toward, ill, towards, along, sick, to, bleak
naar adem snakken	gasp
naar behoren	decently, properly
naar beneden gaan	descend
naar binnen	inwards
naar boven	upwards, up
naar buiten	outward
naar buiten brengen	bear, suffer
naar buiten roepen	evoke
naar de	the
naar de letter	word-for-word, verbatim
naar het schijnt	seemingly
naar huis	home
naar men zegt	allegedly
naar voren	foreward
naar waarheid	genuinly
naar willekeur	arbitrarily
naargeestig	gloomy, desolate, somber
naarstig	industrious, hardworking, diligent
naarstigheid	industry
naast	by, nearest, at, beside, next, alongside
naast elkaar	abreast
naaste	fellow-creature
naasten	nationalize
naastenliefde	charity
naasting	nationalization
nabehandeling	after-treatment, follow-up
nabeschouwing	commentary
nabij	at, beside, by
nabijheid	vicinity, proximity, neighbourhood
nablijven	remain
nabob	nabob
nabootsen	imitate
nabootsing	imitation
naburig	neighbouring
nabuur	neighbour, neighbor
nabuurschap	neighborhood
nacht	night
nachtblind	night-blind
nachtblindheid	nyctalopia, night-blindness
nachtdienst	night-shift, night-duty, night-service
nachtduivel	incubus, nightmare
nachtegaal	nightingale
nachtelijk	nocturnal
nachtevening	equinox
nachtgewaad	night-attire
nachthemd	night-shirt
nachtjapon	night-gown, nightie, night-dress
nachtlampje	night-lamp
nachtlichtje	night-lamp
nachtmerrieachtig	nightmarish
nachtschade	nightshade
nachttrein	night-train
nachtuil	screech-owl
nachtvlinder	moth, night-moth
nachtvorst	night-frost
nachtwacht	watchman
nachtwake	night-watch, nightwatch
nachtzwaluw	nightjar
nadeel	loss, disadvantage
nadelig	detrimentally, prejudicial, disadvantageous
nadenken	meditate
nadenkend	meditative, thoughtful, pensive, thinking
nader	nearer, further
naderen	advance
naderhand	subsequently, afterwards
nadir	nadir
nadoen	imitate
nadruk	reprint, emphasis
nadrukkelijk	emphatic
naftaleen	naphthaline, naphthalene
naftol	naphthol
nagaan	explore, consider, investigate
nageboorte	placenta, afterbirth
nagekomen	subsequent
nagelbed	nail-bed
nagelborstel	nail-brush
nagelen	nail
nagelkaas	clove-cheese
nagellak	nail-varnish
nagelriem	cuticle
nagelschaartje	nail-scissors
nagemaakt	forged, faked
nagerecht	dessert
nageslacht	progeny, posterity
naïef	naive, naif, naïf, naïve
naijver	jealousy
najaars-	autumn
najade	naiad
najagen	persecute, pursue, chase, aspire
nakijken	revise, examine
naklank	resonance
naklinken	echo, resound
nakomeling	successor
nakomelingschap	offspring
nakomertje	afterthought
nalaten	bequeath, overlook
nalatig	neglectful, remiss, careless, negligent
nalatigheid	remissness, carelessness, negligence
namelijk	viz., namely
Namen	Namur
Namibië	Namibia
Namibisch	Namibian
namiddag	afternoon
Napels	Naples
Napolitaans	Neapolitan
narigheid	misery
nasaal	nasal
nastreven	chase, pursue
nat	wet
Natal	Natal
natie	nation
nationaal	national
nationaliseren	nationalize
nationaliteit	nationality
natuurkunde	physics
natuurlijk	natural, naturally
nauw	tight, strait, cramped, narrow
nauwelijks	barely, hardly, scarcely
nauwer aanhalen	strech
nauwgezet	prompt, punctual, accurate, exactly
nauwgezetheid	exactitude, accuracy, precision
nauwkeurig	exact, punctual, accurate, prompt
nauwkeurig bepalen	determine, fix
nauwkeurigheid	exactness
nauwsluitend	tight
Navajo	Navajo
navel	navel
navigatie	navigation
navigeren	navigate
navolging	imitation
navraag	question
nazaat	successor
nazeggen	repeat
nazi-	Nazi
nazistisch	Nazi
Ndebele	Ndebele
Ndebele-taal	Ndebele
neb	bill, beak
Nebucadnezar	Nebuchadnezzar
necrologie	obituary
nectar	nectar
nederig	humble
nederigheid	humility
nederlaag	defeat
Nederrijn	Nether-Rhine
nederzetting	colony
nee	no, not
neef	nephew
neen	not, no
neerdruipen	drain
neerdrukken	depress
neerleggen	abdicate, resign, lay
neerschrijven	write
neerslaan	quell, suffocate
neervallen	fall
neervellen	overthrow
negatief	half-tone, negative
negen	nine
negende	ninth
negentien	nineteen
negentig	ninety
neger-	Negro
negeren	ignore
negligé	négligé, undress
neigen	tilt, incline
neiging	inclination, disposal
neiging tot uitstellen	procrastination
nek	nape, neck
Neolithicum	Neolithic
neologisme	neologism
neon-	neon
Nepal	Nepal
Nepalees	Nepalese
Neptunus	Neptune
nerf	rib
nergens	nowhere
nering	commerce
neringdoende	shopkeeper
nerveus	nervous
nestel	shoe-lace
nestelen	nest
nesthaar	fluff, down
net	network, elegant, net, fine, beautifully, handsome
netel	nettle
neteldoek	muslin
netjes	decently, properly
netto	neat, precize, net
netto-	neat, precize, net
netwerk	network
neuken	screw, fuck
Neurenberg	Nuremberg
neus	nose, point, summit, peak
neus-	nasal
neusgat	nostril
neushoorn	rhino, rhinoceros
neutraal	neutral, impartial
nevel	fog, mist
nevelig	fuzzy, misty
Nguni	Nguni
Nicaragua	Nicaragua
Nicaraguaans	Nicaraguan
nicht	niece, cousin
niemand	no-one, nobody
niemands	no-one's
niemendal	nothing, none
nier	kidney
niesen	sneeze
nieskruid	hellebore
niet	no, not
niet-ingewijde	layman
niet in kaart gebracht	uncharted
niet lekker	unwell
nietig	conceited
nietigheid	vanity
nietje	clamp, staple, parenthesis, bracket
niets	nothing, none
nietswaardig	abject, worthless
niettegenstaande	defiantly, notwithstanding, despite
niettemin	nevertheless, however
nieuw	new, novel
nieuweling	novice
nieuwerwets	modern
nieuwheid	newness
nieuwigheid	news, novelty
nieuws	news, novelty
nieuwsgierig	inquisitive, inquisitively
nieuwsgierigheid	curiosity
nieuwtje	news, novelty
niezen	sneeze
Niger	Niger
Nigerees	Nigerien
Nigeria	Nigeria
Nigeriaans	Nigerian
Nigerijns	Nigerien
nihil	zilch, naught, null, nothing
nijdig	angry
nijgen	curtsy
nijging	obeisance
Nijl	Nile
nijlpaard	hippo, hippopotamus
Nijmegen	Nimwegen, Nijmegen
nijpen	pinch
nijptang	pincers
nijver	hardworking, industrious, diligent
niks	nothing, none
nimbus	nimbus
nimmer	never
Nimrod	Nimrod
nis	niche
Noach	Noah
nobel	noble
noch	neither
noden	invite
nodig	necessary
nodig hebben	need, require
noedel	noodles
Noëh	Noah
noemen	mention, cite, call, quote
noen	midday, noon
nog	yet, still
nog eens	encore
nogal	sufficiently
nogmaals	anew, again
nok	coping
nomade	nomad
nomadisch	nomadic
non	nun
nonchalance	negligence, carelessness, remissness
nonchalant	negligent, careless, remiss, neglectful
nonsens	nonsense
nood	peril
nooddruftig	needy
noodlottig	fateful, ill-fated
noodrem	communication-cord
noodzaak	necessity
noodzakelijkheid	necessity
noodzaken	compel
nooit	never
noordelijk	northern
noorden	North, north
Noordpoolgebied	Arctic
noords	northern
Noorman	Northman, Norseman
Noors	Norwegian
Noorwegen	Norway
nootmuskaat	nutmeg
nor	gaol, prison, jail
norm	norm, standard
normaal	normal
Normandië	Normandy
Normandisch	Norman
nors	unkind, surly, gruff, brutal, unpleasant
notaris	notary
noteboom	walnut-tree
notulen	protocol, minutes
nou	now
november	November
novice	novice
nu	now
nu goed	well, OK
nuance	nuance, shade, tint
nuancering	nuance, tint, shade
Nubië	Nubia
Nubisch	Nubian
nuchter	temperate, sober, abstemious
nucleair	nuclear
nudisme	nudism
nudist	nudist
nuf	prude
nuffig	prudish
nuk	whim, caprice
nukkig	fitful, capricious
nul	zero, naught, null, zilch, nought
numismatiek	numismatics
nummer	digit, cipher, numeral
nummerbord	numberplate
nurks	brutal, gruff, unpleasant, surly, unkind
nutteloos	futile, good-for-nothing, useless, vain
nuttig	useful
nylon-	nylon
o wee	alas
oase	oasis
Ob	Ob
Oberon	Oberon
object	object
oblie	waffle
obsceen	obscene
obscuur	obscure
obsederen	obsess
obsessie	obsession
obstipatie	constipation
occult	occult
oceaan	ocean
Oceanië	Oceanica, Oceania
oceanisch	oceanic
Oceanus	Oceanus
och	oh, aha, ah, ow
ochtend	morning
ochtendjas	undress, négligé
octaal	octal
octopus	octopus
octrooi	patent
oculeren	inoculate
ode	ode
Oder	Oder
Odin	Odin
Odyssee	Odyssey
Odysseus	Ulysses
Oedipus	Oedipus
oefenen	practise, exercise
Oeganda	Uganda
Oegandees	Ugandan
Oekraïens	Ukrainian
Oekraïne	Ukraine
oer-	greatgrand-
Oeral	Ural
oeros	aurochs
oerwoud	jungle
oester	oyster
oeuvre	works
oever	shore, edge
Oezbeek	Uzbek
Oezbekistan	Uzbekistan
of	or, whether
offensief	offensive
offeren	sacrifice
official	functionary
officieel	official
officier	officer
ofschoon	though, although
ogenblik	moment, instant
ogenblikkelijk	immediate
oh	ah, oh, aha, ow
ohm	Ohm
okay	okay, good
okee	okay, good
okkernoot	walnut
oksel	armpit
oktober	October
olie	oil, petroleum, paraffin-oil
olifant	elephant
olifantssnuit	proboscis
Oligoceen	Oligocene
olijf	olive
olijfboom	olive-tree
olijfolie	olive-oil
olijk	frolicsome, frolic
olm	elm
Olympische Spelen	Olympics
Olympus	Olympus
om	on, around
om ... heen	around
oma	granny, grandmother
Oman	Oman
omarmen	embrace
ombrengen	slay, kill
ombuigen	bend
omdat	because
omelet	omelet, omelette
omgaan	circumvent
omgaan met	manipulate
omgang	relation, understanding, procession
omgekeerd	reversed, vice-versa
omgeven	surround
omgeving	environment, environs, surroundings, sphere
omgorden	gird
omheind terrein	enclosure
omhelzen	embrace
omhoog	up, upwards
omhullen	envelop
omkeer	about-face
omkleden	clothe
omkomen	perish
omkopen	bribe
omleggen	commute
omlijning	contour, outline
omlijsting	cadre, framework
omloop	circulation, traffic
ommezijde	reverse, back
omploegen	plough
omringen	surround
omroepen	broadcast
omroepster	announcer
omroeren	whirl, froth, whip
omschakelen	commute
omschrijven	define
omschrijving	definition
omslag	lid
omsluieren	veil
omsluiten	enclose
omstandigheid	circumstance
omstreken	surroundings, environs
omtrek	environs, outskirts, contour, perimeter, outline
omtrent	around, concerning
omvang	extend, dimension, bulk, size
omvangrijk	bulky, extensive, ample
omvatten	comprise
omvouwen	fold
omwalling	rampart
omwenteling	revolution
omzet	turnover
on-	in-, dis-, un-, im-
onaangenaam	bleak
onaangetast	integral
onaannemelijk	incredible
onaardig	unpleasant, unkind, gruff, surly, brutal
onachtzaam	remiss, negligent, neglectful, careless
onafgebroken	continuous
onafhankelijk	independant, autonomous
onbedekt	bare, nude, naked
onbedorven	guiltless, innocent, recent, fresh
onbedorvenheid	innocence
onbeduidend	insignificant, meaningless, trifling
onbedwingbaar	invincible
onbegrijpelijk	inconceivable, unintelligible
onbehouwen	raw, crude, rough
onbekend	obscure, unknown
onbekende	stranger
onbekrompenheid	abundance
onbelangrijk	unimportant, conceited
onbeleefd	rude
onbelemmerd	free
onbenullig	vulgar
onberekenbaar	capricious, fitful
onbeschaamd	impertinent
onbescheidenheid	pretence, high-handedness
onbeschrijflijk	indescribably
onbestaanbaar	impossible
onbetaald	outstanding, overdue
onbetekenend	meaningless
onbeweeglijk	motionless, fixed
onbewerkt	raw, crude, rough
onbezet	vacant, unoccupied, free
onbezorgd	serene, untroubled
onbloedig	bloodless
onbruikbaar	good-for-nothing, useless
onder	underneath, beneath, for, below, whilst, between
onder de knie krijgen	master
onder tafel schuiven	ignore
onderbeen	paw
onderbinden	moor
onderbreken	interrupt
onderbreking	interruption
onderbroek	underpants, drawers, panties
onderbuik-	abdominal
onderdanig	humble
onderdeel	part
onderdompelen	immerse
onderdrukken	quell, suffocate, suppress
ondergaan	perish
ondergraven	undermine, subvert
ondergrond	bottom, ground, soil
onderhorig	dependent
onderhoud	conversation
onderhouden	amuse
onderkennen	distinguish, recognise
onderkleding	undergarment
onderkomen	dwelling, residence
onderlegger	girder
onderlijf	abdomen
onderling	mutual, reciprocal
ondermijnen	subvert, undermine
ondermijnend	subversive
ondernemen	undertake
ondernemend	enterprising
onderneming	enterprise
onderofficier	noncom
onderpand	security, pledge
onderrok	petticoat
onderschatten	underestimate
onderscheid	difference
onderscheid maken	differentiate
onderscheiden	distinguish
onderscheiding	décor, decoration, renown, decor, distinction
onderschikkend voegwoord	subjunction
onderschrift	heading
onderstelling	supposition, hypothesis
ondersteuning	subsidy
onderstrepen	underline
ondertekening	signature
ondervinding	experience
ondervoorzitter	vice-president
ondervragen	interrogate
onderwaarderen	underestimate
onderwater-	underwater
onderwerp	subject, object, theme
onderwerpen	subjugate, subdue, submit
onderwijzen	tutor, coach
onderwijzer	instructor
onderwijzeres	teacher
onderzoek	investigation, test, examination
onderzoeken	investigate, explore, examine
ondeugd	vice
ondeugend	frolicsome, frolic
ondiep	superficial, shallow
onding	absurdity
ondoordringbaar	impenetrable
ondoorgrondelijk	abysmal, inconceivable, unintelligible
onduidelijk	cloudy, indistinct
onduleren	corrugate
oneigenlijk	figurative
onervaren	inexperienced
ongebruikelijk	unusual
ongedierte	vermin
ongehuwd	single, unmarried
ongekamd	unkempt
ongekookt	uncooked
ongekunsteld	naive, naïve, naïf, naif
ongeletterd	illiterate
ongelofelijk	incredible
ongeluk	accident, misfortune
ongelukkig	unhappy
ongelukkige	unfortunate
ongemak	discomfort
ongemeen	rare
ongenoemd	anonymous
ongepast	unseemly
ongerept	virgin, virginal
ongerief	discomfort
ongerijmd	absurd
ongerijmdheid	absurdity
ongerust	anxiously, anxious
ongeschonden	integral
ongetrouwd	unmarried, single
ongetwijfeld	undoubtedly
ongeval	accident
ongeveer	around, approximately
ongeveinsd	sincere
ongewapend	unarmed
ongewild	unintentional
ongewoon	unordinary, unusual
ongezien	unseen
ongrijpbaar	slippery
onheil	catastrophe
onherroepelijk	definitive, definite
onheus	rude
oningevuld	blank, white
onjuist	erroneous, incorrect, wrong, mistaken
onkies	coarse
onkosten	expense
onlangs	recently
onlesbaar	insatiable
onlusten	mutiny, rebellion
onmens	barbarian
onmenselijk	barbaric, inhuman
onmiddellijk	immediately, instantly
onmisbaar	indispensable
onmogelijk	impossibly, impossible
onnatuurlijkheid	affectation
onnodig	needless
onnozel	stupid, innocent, naif, guiltless, naïve, dull
onontbeerlijk	indispensable
onopgesmukt	naked, nude, bare
onophoudelijk	ceaselessly
onoprecht	underhanded
onopvallend	discrete
onopzettelijk	unintentional
onoverwinnelijk	invincible
onpartijdig	impartial, neutral
onpeilbaar	abysmal
onraad	peril
onrein	unclean, dirty, soiled, filthy
onreinheid	untidiness, dirtiness
onrijp	unripe
onruststoker	activist
ons	our, us, we, ounce
onschatbaar	priceless
onschuld	innocence
onschuldig	guiltless, benign, innocent
onsmakelijk	disgusting, abhorrant, nauseous
onstuimigheid	impetus
ontaarden	degenerate
ontberen	lack
ontbijt	breakfast
ontbinden	annul, analyse, remit, analyze
ontbinding	analysis
ontbloot van	without
ontbranding	ignition
ontcijferen	decipher
ontdekken	discover, uncover
ontdekking	discovery
ontdooien	melt, thaw
ontelbaar	countless
ontgaan	escape, flee
ontgoochelen	disappoint
onthaal	acceptance
ontheiligen	defile, profane
onthouden	recollect, recall, remember
onthouding	abstention
onthutsen	appall, dismay
ontkennen	deny
ontkennend	negatively
ontketenen	launch
ontkiemen	germinate
ontkomen	escape, flee
ontkoppelen	uncouple
ontlasting	excrement, dung
ontlasting hebben	defecate
ontleden	analyse, analyze
ontleding	analysis
ontlokken	utter
ontluiken	sprout
ontmannen	castrate
ontmanteling	demolition
ontmoeten	see, encounter
ontploffen	explode
ontploffing	explosion
ontraadselen	decipher
ontroeren	move, stir
ontroerend	moving
ontrollen	unroll
ontruimen	evacuate
ontslaan	dismiss, fire, discharge, sack, exempt
ontslagname	abdication
ontslagneming	abdication
ontsluiten	unlock
ontsmetten	disinfect
ontsnappen	flee, escape
ontspanning	détante
ontspringen	spring
ontspruiten	sprout
ontstaan	commencement, arise, beginning
ontsteking	inflammation, ignition
ontstekingsbuis	plug
ontstellen	appall, dismay
ontstellend	startling
ontsteltenis	consternation
ontvanger	recipient, consignee
ontvangkamer	reception-room
ontvangst	income
ontvankelijk	impressable, impressible, sensitive
ontvankelijkheid	susceptibility
ontveinzen	conceal
ontvoeren	abduct
ontvoering	abduction
ontvreemding	theft
ontwapenen	disarm
ontwerp	scheme
ontwerpen	sketch
ontwijden	defile, profane
ontwijken	evade, avoid
ontwikkeld	cultured, educated, well-informed, learned
ontwikkeling	evolution, development, growth, output
ontwoekeren	reclaim
ontwortelen	eradicate
ontwrichten	dislocate
ontzaglijk	colossal
ontzenuwen	refute
ontzetten	appall, dismiss, dismay, sack, fire, discharge
ontzien	spare, indulge
onuitsprekelijk	inexpressibly
onvatbaar	immune
onveilig maken	infest
onvergankelijkheid	eternity
onverkort	unabbreviated
onvermengd	absolute
onverschillig	immaterial, indifferent
onverstandig	foolish
onvervaard	fearless
onvervalst	genuine, authentic
onverwachts	unexpectedly
onvoldragen	unripe
onvolledig	incomplete
onvruchtbaar	sterile
onwaar	untrue
onwaardeerbaar	priceless
onweerstaanbaar	irresistible
onwel	unwell
onwennig	strange
onze	our
onzedelijk	abandoned
onzeker	indecisive
onzin	nonsense
onzinnig	absurd
oog	eye, dot
oogarts	ophtalmologist, oculist
oogglas	monocle
oogkas	orbit
ooglid	eyelid
oogst	harvest
oogstmaand	August
oogwenk	instant, moment
ooievaar	stork
ooievaarsbek	geranium
ooit	ever
ook	too, also
ook weer	then, therefore, so
oom	uncle
oomzegger	nephew
oor	ear, handle
oord	spot, location, place
oordeel	judgment
oordelen	judge
oorlog	war
oorring	earring
oorsprong	origin
oorspronkelijk	original, originally
oorveeg	slap
oorzaak	reason
oostelijk	Oriental, eastern
oosten	east, East
Oostende	Ostend, Ostende
Oostenrijk	Austria
Oostenrijks	Austrian
Oostermeer	Eastermar, Oostermeer
Oostermoersevaart	Hunze, Oostermoersevaart
oosters	eastern, Oriental
Oostgoot	Ostrogoth
Oostindisch	East-Indian
Oostindische kers	nasturtium
ootmoed	humility
op	upon, worn, up, upwards, exhausted, on
op bed	abed
op de achtersteven	abaft
op de een of andere manier	somehow
op de juiste wijze	appropriately
op drift zijn	drift
op een abt betrekking hebbend	abbatial
op een keer	once, sometimes
op een kier staand	ajar
op een klos winden	wind
op het kookpunt zijn	boil
op het spel zetten	risk
op reis gaan	depart, leave
op slot	locked
op smaak brengen	season, flavor
op uw gezondheid	cheers
op verhaal komen	convalesce, recuperate
op welke manier?	how?
op zijn gemak	quietly, leisurely, leasurely, slowly
opa	grandfather, granddad
opaal	opal
opbellen	telephone
opbergen	stow
opblazen	inflate
opborrelen	spring
opbrengen	produce
opbrengst	income, product
opdagen	emerge, appear, perform
opdoeken	remove
opdracht	commission, mission, errand
opdracht geven	entrust
opdragen	dedicate, devote, entrust, celebrate
opdraven	appear, emerge, perform
opdrijven	increase
opdringen	impose
opduikelen	excavate, grub
opeenhopen	accumulate, stack, heap, amass
opeens	suddenly
opeisen	postulate, demand
open	unoccupied, vacant, free
open en bloot	openly, frankly
open haard	hearth
open veld	countryside, country
openbaar	public
openbaarmaking	publication
openbaren	reveal
Openbaring van Johannes	Apocalypse
opendoen	open
openen	open
opener	tin-opener
openhartigheid	sincerity
openheid	openness, frankness
opening	maw, opening, aperture, gap
openlijk	public
openmaken	open
opera	opera
operatekst	booklet
operateur	projectionist
operatie	operation
opfokken	raise, breed
opfrissen	refresh
opgaan	ascend
opgang	staircase, stairs
opgave	problem, task
opgelost worden	dissolve
opgeprikt	resplendant
opgeschroefd	inflated
opgesmukt	adorned
opgeven	abandon, lose, say, renounce, tell
opgewonden	agitated
opgooien	toss
opgraven	grub, dig, excavate, lift
ophalen	inhale, lever
opharken	rake
ophef	noise, din, ado
opheffen	liquidate
ophijsen	hoist
ophitsen	provoke, agitate, stimulate, abet, incite, rouse
ophogen	increase
ophopen	stack, accumulate, amass, heap
ophouden	retain, expire, cease, detain
opiaat	opiate
opinie	opinion
opium	opium
opjagen	shoo
opklimmend	rising
opknappen	refresh
opkomen	ascend
opkomen voor	defend
opkomend	new, novel
opkopen	monopolize, corner
opkroppen	suppress
opkweken	raise, breed
oplappen	mend
oplettend	attentive
opleveren	produce
oplossen	dissolve
oplossing	solution
opmaken	edit, waste
opmerkelijk	noteworthy, remarkable
opnemen	transfer
opnieuw	again, anew
opofferen	sacrifice
oppas	babysitter
oppassend	sweet
opper	haystack
opper-	chief-, arch-
oppermachtig	sovereign, sovereign
opperste	superior
oppervlak	surface
oppervlakkig	superficial, shallow, shallowly
oppervlakte	surface, area
oppompen	pump
opportunist	opportunist
oppositie	opposition
oprecht	sincere
oprechtheid	sincerity
oprichten	erect, establish, lever
oprijlaan	access, sweep, drive
oprispen	belch, burp
oprit	sweep, drive, access
oproerig	insubordinate, rebellious
oproerling	rebel, mutineer
opruien	agitate, incite, abet
opruiend	inflammatory
opscheppen	shovel, brag, boast
opschepper	Gascon
opschrift	superscription
opschudden	shock
opslaan	stock
opslorpen	absorb, sip
opslorping	absorption
opsluiten	imprison
opspatten	spurt, gush
opstaan	rise, ascend
opstand	mutiny, rebellion
opstandig	insubordinate, rebellious
opstap	stair, rung
opstapje	stair, rung
opstellen	edit
opstoken	abet, incite, agitate
opsturen	send, transmit
optakelen	rig
optellen	add
optelling	addition
opticien	optician
optie	choice, election
optimisme	optimism
optimist	optimist
optimistisch	optimistic
optocht	procession
optreden	activity, action, presentation
optuigen	rig
opvallen	knock
opvatting	concept
opvoeden	coach, tutor
opvoeding	education
opvoedkundige	pedagogue
opvolgen	observe, follow
opvorderen	requisition
opvrolijken	amuse
opvullen	upholster
opvulsel	stuffing
opwaarts	upwards, up
opwekken	arouse, wake, awaken
opwellen	spring
opwerken	embellish
opwinden	strech, excite
opwindend	exciting
opwinding	excitation, excitement
opzettelijk	intentional
opzetten	tousle, upholster
opzichter	steward, superintendant, checker, controller
opzichtig	pretentious
opziener	taskmaster
opzoeken	visit
opzuigen	suck
oraal	oral
orakel	oracle
Oranje	Orange
oranje	orange-coloured, orange
oranjeboom	orange-tree
oratie	speech
oratorisch	oratorical
orchidee	orchid
ordelijk	tidy
ordenen	arrange
ordinair	everyday
ordner	folder
ordonnansofficier	aide-de-camp, adjutant
orgaan	organ
organiek	organic
organisatie	organization
organisch	organic
organiseren	organize
organisme	organism
orgeldraaier	organ-grinder
orgiastisch	orgiastic
orgie	orgy
oriënt	East, east
oriënteren	orient
origineel	original
Orion	Orion
orkaan	hurricane
orkest	orchestra
orkestratie	orchestration
orkestreren	orchestrate, score
Orkney Eilanden	Orkneys
ornamentaal	ornamental
Orpheus	Orpheus
orthodox	orthodox
orthografie	orthography
os	ox
oscillator	oscillator
oscilleren	oscillate
oscillograaf	oscilloscope
Osiris	Osiris
Oslo	Oslo
Osmaans	Ottoman
Osseet	Ossetian
Ossetië	Ossetia
ostentatief	pretentious
oud	aged, old
oud-	ex-
ouder	father, elder, parent, older, mother
ouderdom	age
Oudere Steentijd	Palaeolithic, Paleolithic
ouderloos	orphan
ouderpaar	parents
ouders	parents
ouderwets	ancient, old-fashioned, antique
oudgediende	veteran
oudheid	antiquity
ouverture	overture
ovaal	oval
ovatie	ovation
oven	kiln, oven, stove, furnace
over	across, away
over-	over-
over elkaar slaan	cross
overal	everywhere
overblijfsel	rest
overbodig	superfluous, overflowing
overbrengen	transport
overdoen	vend, sell
overdrager	endorser
overdrijven	exaggerate
overeenkomend	analogous
overeenkomst	resemblance, similarity
overeenstemmen	agree
overeenstemmend	conforming
overeenstemming	agreement, settlement, chord, accord
overeind	directly
overeind gaan staan	bristle
overerfelijkheid	heredity
overgaan	sound
overgang	gangway, passageway
overgankelijk	transitive
overgelukkig	overjoyed
overgeven	vomit
overgordijn	curtain
overgrootmoeder	great-grandmother
overgrootouder	great-grandparent
overgrootvader	great-grandfather
overhalen	distil
overhandigen	hand
overheen	across
overheerlijk	delicious
overheid	government
overhellen	stoop
overhemd	shirt
overig	remaining, additional
overige	remainder
overigens	moreover, besides
overjas	overcoat, coat
overkapping	roof
overkomen	seem
overlappen	overlay
overlevering	tradition
overlijden	die, death
overloop	passage, corridor
overmeesteren	overpower
overnachtingsplaats	stadium
overreding	persuasion
overschakelen	commute
overschatten	overestimate
overschoen	overshoe, galosh
overschot	balance
overseinen	telegraph
overspel	adultery
overstelpen	overwhelm
overtollig	overflowing, superfluous
overtreffen	exceed, surpass
overtroeven	surpass
overtuigen	convince, persuade
overtuiging	conviction, belief
overvloed	abundance
overwaarderen	overestimate
overweg	level-crossing
overwegen	consider
overwegend	mostly
overweldigen	usurp
overweldigend	superb, grand, grandiose, magnificent
overwinning	victory
overzetboot	ferry
overzetten	translate
overzetting	translation
overzicht	resumé, summary
ozon	ozone
pa	daddy, dad
paadje	path
paaien	satisfy
paal	stanchion, rod, stake
paalwerk	palisade
paar	pair
paard	horse, cavalier, knight
paard in schaakspel	cavalier, knight
paardebloem	dandelion
paardehorzel	horse-fly, gad-fly, gadfly, horsefly
paardekastanje	chestnut, chestnut-tree
paardekracht	horsepower
paardenvolk	cavalry
paardestal	corral
paars	violet
paasbrood	matzo
pachten	lease
pacifisme	pacifism
pacifist	pacifist
pad	path, toad
paddestoel	fungus
padvinder	scout, boyscout
paffen	shoot
paganist	idolator
page	page
pakhuis	warehouse
Pakistan	Pakistan
pakje	parcel, packet
pakken	grapple, pack, package, capture
pal	junto, coterie, clique, firmly
paleis	palace
Paleolithicum	Paleolithic, Palaeolithic
Paleozoïcum	Paleozoic, Palaeozoic
Palestijns	Palestinian
Palestina	Palestine
palet	palet
paling	eel
palingfuik	eel-trap
palissade	palisade
paljas	clown
palm	palmtree, palm
palmboom	palmtree
Pan	Pan
pan	casserole, saucepan, frying-pan
Panama	Panama
Panamees	Panamanian
pand	pledge, house, security
Pandora	Pandora
paniek	panic
panne	brakedown
panne hebben	break-down
pantalon	trousers, pants
panter	panther, leopard
pantoffel	slipper
pantomime spelen	pantomime
pantser	armour, armor
pantserkreeft	lobster
pap	gruel, mess, mush
papa	father
papaja	papaya, papaw
papaver	poppy
papegaai	parrot
paperback	leaflet, paperback, pamphlet
papier	paper
papiermand	paper-basket
Papoea	Papuan
pappa	daddy, dad
pappie	dad, daddy
paprika	paprika
parachute	parachute
paraderen	parade, display
paradijs	paradise
paradox	paradox
paradoxaal	paradoxical
paraffine	paraffin
paragraaf	paragraph
Paraguay	Paraguay
Paraguayaans	Paraguayan
parallel	parallel
parameter	parameter
paranoia	paranoia
paranoïde	paranoid
paraplu	umbrella
parasiet	parasite
parel	pearl
paren	mate
parfumeren	perfume
paring	copulation
Paris	Paris
pariteit	parity, equality
parkeerplaats	lay-by
parkeerterrein	lay-by
parkeren	park
parlement	parliament
parlementair	parliamentary
Parnassus	Parnassus
parochiaan	parishioner
parochie	parish
parochie-	parochial
parterre	ground-floor, parterre
particulier	private
partieel	partial
partij	faction
partijdig	biased
pas	passport, only
Pasen	Easter
paspoort	passport
passage	gangway, passageway
passagier	passenger
passen	conform, befit
passend	conforming, appropriate, seemly, becoming
passie	lust
pasta	dough
pastei	pie
pastel	pastel
pastoor	vicar, priest, pastor
pastor	priest
pat	frying-pan
Patagonië	Patagonia
patent	patent
pater	father
patiënt	patient
patriarch	patriarch
patrijs	partridge
patrijspoort	skylight, porthole
patriot	patriot
patriottisme	patriotism
patroon	stencil, templet, template, pattern, cartridge
patrouilleren	patrol
paus	pope
pauw	peacock
pauze	recess, intermission
pauzeren	pause
paviljoen	pavilion
pech	brakedown
pedagoog	pedagogue
peddelen	paddle, pedal
pedestal	pedestal
Pedi	Pedi
Pedi-taal	Pedi
peen	carrot
peer	pear, bulb
peet	godfather
peetvader	godfather
Pegasus	Pegasus
peignoir	négligé, undress
peinzen	meditate
pek	spades
pekelen	pickle
Peking	Peiping, Peking
pelgrim	pilgrim
pelgrimage	pilgrimage
pelgrimstocht	pilgrimage
pelikaan	pelican
pels	skin, hide
pen	feather
penarie	abashment, perplexity, embarrassment
Penelope	Penelope
penicilline	penicillin
penis	penis
pennestrijd	controversy
penning	medal, coin
penningkundige	numismatist
penny	penny
penseel	paintbrush
pensioen	pension, retirement
pensioentrekker	retiree, pensioner
Pentateuch	Pentateuch
peper	chilli
peperboompje	daphne
peperen	pepper
pepermunt	mint
peppel	poplar
pepsine	pepsin
per	a, in, into, inside, within, through, per
per saldo	ultimately, finally
perceel	lot
percent	percent, percentage
pereboom	pear-tree
perfect	perfect
perfectie	perfection
perikel	peril, adventure
periode	period
periodiek	revue
periscoop	periscope
perk	lawn, bed, frontier, boundary
perkament	parchment
Perm	Perm
permanent	continuously, continually, constantly
perron	quay, wharf
pers	press
persen	oppress, squeeze
Persephone	Persephone
Perseus	Perseus
personage	person
personeel	personnel
personeelslid	employee
personen	persons
persoon	chap, person, guy
persoonlijk	personal
perspectief	perspective
Peru	Peru
Peruaans	Peruvian
Peruviaans	Peruvian
pervers	perverse
Perzië	Persia, Iran
perzik	peach
Perzisch	Persian
pessimisme	pessimism
pessimist	pessimist
pessimistisch	pessimistic
pest	pestilence, plague
pet	cap
peter	godfather
peterselie	parsley
petitie	petition
petitionnement	petition
petroleum	paraffin-oil, petroleum
peuk	cigarette-end, stub, cigar-stub, cigar-end
peukje	stub, cigarette-end, cigar-stub, cigar-end
pfennig	pfennig
Phaëthon	Phaeton
pianist	pianist
piano	piano
pias	clown
picknicken	picnic
pictogram	icon
piëdestal	pedestal
piek	summit, peak, point
piekfijn	chic, elegant
piemel	willy, peter
pienter	astute
piepen	creak, grind, chirp, grate, peep, twitter, gnash
pieper	potato
pier	earthworm
pierement	hurdy-gurdy
pies	urine
piesen	urinate
Pietermaritzburg	Pietermaritzburg
pijl	arrow
pijn	pain
pijn doen	ache, hurt
pijnboom	pine
pijnigen	torture
pijnlijk	troublesome, painful
pijp	pipe, rod
pik	prick, cock
pikhouweel	pick-axe
pikken	stab, sting
pil	pill
pilaar	pillar, column
pilletje	marble, corpuscle
pimpelen	drink
pimpelpaars	violet
pinda	peanut, ground-nut
pingelen	haggle, bargain
pinken	blink
Pinksteren	Pentecost, Whitsunday
Pinksterfeest	Whitsunday, Pentecost
pinnig	avaricious, miserly, stingy
pion	pawn
piraat	pirate
piramide	pyramid
pis	urine
pisang	banana
pissen	urinate
piste	arena
pistool	pistol
pit	kernel, nucleus, wick, core, granule, grain, pip
pittig	vivacious
pittigheid	verve, vivacity
pittoresque	picturesque
pixel	pixel
pizza	pizza
plaag	scourge, calamity, infestation
plaat	plate, image, disc, record, disk, slab, picture
plaats	village, spot, location, town, courtyard, place
plaatsbewijs	ticket, note
plaatselijk	local
plaatsen	locate
plaatsen bovenop	superimpose
plaatsvervangend	deputy
plafon	ceiling
plafond	ceiling
plagen	tease
plak	slab, slice
plakkaat	notice, poster
plakkerig	sticky
plan	intention, meaning, plan, scheme
planeet	planet
planetair	planetary
plank	shelf, plank
plant	vegetation, plant
plantage	plantation
plantengal	gall
plantkunde	botany
plas	lake
plasma	plasma
plassen	wade, lap, splash, plash
plasser	peter, willy
plassertje	peter, willy
plastic	plastic
plat	vulgar, plateau
platboomde schuit	barge
plateau	plateau
platliggend	horizontal
Plato	Plato
platteland	countryside, country
plattelander	peasant, countryman
plaveien	pave
plaveisel	pavement
plavuis	tile
plecht	castle
plechtig	stiff, ceremonious, measured, formal, solemn
plechtig beloven	vow
plechtigheid	ceremony
plechtstatig	majestic, solemn, ceremonious
plegen	accustom
plein	plaza
pleinvrees	agoraphobia
Pleistoceen	Pleistocene
pleitbezorger	advocate, lawyer
pleiten	plead, plea
plek	blot, place
plezier	pleasure
plezierboot	canoe
plezierig	pleasurable
plicht	duty, obligation
Plioceen	Pliocene
ploeg	team
ploegen	plough
ploert	crook, rogue, scoundrel
plomp	awkward
plooien	fold
plotseling	sudden, suddenly
plug	stopper
pluim	feather
pluk	tuft
plukken	pluck
plunderen	plunder, rob
plus	plus
plusquamperfectum	pluperfect
Pluto	Pluto
pneumatiek	tyre
po	pot, chamber-pot
Po	Po
pochen	boast, brag
podium	platform, podium, stage
poederen	powder
poef	swelling, puff
poen	money
poepen	defecate
Poerimfeest	Purim
poeslief	sugary, bland
poëtisch	poetic
poëzie	poetry
pof	swelling, puff
pogen	endeavour, try, attempt
poging	effort
poker	poker
pokken	smallpox
polair	polar
polemiek	controversy
Polen	Poland
polis	policy
politicus	politician
politie	police
politieagent	policeman
politiebureau	police-station
politiek	political, politics
politiepatrouille	squad
politiepost	police-station
polka	polka
pollepel	spoon
pols	pulse, wrist
polshorloge	wrist-watch, watch
polsslag	pulse
Polynesië	Polynesia
Polynesisch	Polynesian
polyvinylchloride	PVC
Pommeren	Pomerania
pompelmoes	grapefruit
pompen	pump
pompeus	resplendant
pompoen	pumpkin, squash
pond	pound
pont	ferry
pontveer	ferry
pony	pony
Pool	Pole
Pools	Polish
poort	gateway
poot	paw
pop	doll
Poppingawier	Poppingawier, Poppenwier
populair	popular
populier	poplar
pornografie	pornography
pornografisch	pornographic
pornografisch materiaal	pornography
port	postage
portable	portable
portefeuille	wallet
portemonnaie	purse
portiek	porch
portier	door, porter
porto	postage
portret	portrait
Portugal	Portugal
Portugees	Portuguese
portvrij	stamped, post-paid
Poseidon	Poseidon
positie	position
positief	positive
post	stanchion, stake, mail
postbeambte	mailman
postbode	mailman, postman
posterijen	mail
postkantoor	post-office
postpapier	writing-paper
pot	vase, container, vessel
potig	robust, sturdy
potlood	pencil
pots	joke
potsierlijk	grotesque
pottenbakker	potter
Praag	Prague
praal	splender, pomp
pracht	pomp, splender
prae	privilege
praeses	chairman, president
prairie	prairie
prairiewolf	coyote
praktijk	clientèle
praktisch	practical
pralen	display, parade
pram	udder
prat	proud
praten	talk, speak, chatter, chat
pré	benefit, advantage
precies	precise, exactly
precisie	exactness
predikant	preacher
prediken	preach
preek	sermon
preferentie	privilege
prefereren	prefer
prehistorie	prehistory
prejudiciëren	anticipate
preken	preach
preliminair	preparatory, preliminary
premie	premium, prize
premier	premier
première	première
prent	picture, engraving, image
presentatie	presentation
presenteerblad	tray
presenteren	introduce
presentie	presence
preses	president, chairman
president	president, chairman
presideren	preside
prestige	prestige, glamor, glamour
prestigieus	prestigious, glamourous
pret	pleasure
pretje	entertainment
Pretoria	Pretoria
prettig	pleasurable
preuts	prudish
prevalent	superior
prieel	arbor
priemen	sting, stab
prijken	display, parade
prijs	premium, price, prize
prijsgeven	abandon
prijslijst	price-list
prijzen	glorify, praise, commend, laud
prijzig	pricey
prik	spades
prikkeldraad	barbed-wire
prikkelen	spur, excite
prikken	stab, sting
pril	early
primair	primary
primitief	primitive
primula	primrose
principe	principle
prins	prince
prinsdom	principality
prinses	princess
prinsesseboon	haricot
prisma	prism
privaat	toilet
privé-	private
privilege	privilege
probeersel	trial
probleem	problem
procédé	procedure
procederen	litigate
procent	percent, percentage
proces	lawsuit
proces-verbaal	minutes, protocol
processie	procession
proclameren	proclaim
produktie	product, production
proef	sample, specimen
proefschrift	thesis, essay
proefstuk	sample, trial, specimen
proesten	sneeze
profaneren	defile, profane
profeet	prophet
professioneel	professional
professor	professor
profetie	prophecy
prognose	prognosis
programmeren	programme, program
projecteren	project
projectietoestel	projector
projector	projector
proletariaat	proletariat
proletariër	proletarian
proloog	prologue
promenade	promenade
Prometheus	Prometheus
promotie	promotion
promotor	promotor
promoveren	promote
prompt	immediate
pronken	parade, display
prooi	asset, gain, accession
proost	cheers
prop	stopper, clod, lump, chunk
propaganda	publicity, propaganda
propaganda maken voor	publicize
propageren	publicize
propeller	propeller, helix
proportie	rate, proportion
proportioneel	proportional
propperig	tiny
prosit	cheers
prospect	perspective
prospectus	prospectus
prostituée	hooker, whore
prostitueren	prostitute
protectionistisch	protectionist
protégé	protégé
proteïne	protein
protestants	Protestant
Proteus	Proteus
proton	proton
prototype	prototype
provianderen	provide
provinciaal	provincial
provisiekast	larder, store-cupboard, pantry
proza	prose
pruik	hairpiece, wig
pruim	plum
Pruisen	Prussia
Pruisisch	Prussian
prullaria	rubbish, rubble, debris
prullenmand	paper-basket
pruttelen	simmer
psalm	psalm
pseudoniem	pseudonym
Psyche	Psyche
psyche	psyche
psychiater	psychiatrist
psychiatrie	psychiatry
psychiatrisch	psychiatric
psychisch	psychic
psychologie	psychology
psychologisch	psychological
psycholoog	psychologist
puber	adolescent
puberteit	puberty
publiek	public
pudding	pudding
pui	façade, facade
puin	rubble, debris, rubbish
puistje	pimple
pukkel	pimple
pul	vase
pulseren	throb, pulsate
punctuatie	interpunction, punctuation
punt	dot, peak, point, summit
puntig	pointed, spiked
purgatorium	purgatory
Purimfeest	Purim
puriteins	puritan
purperen	purple
pus	pus
puur	clean, pure
puzzel	riddle, puzzle, enigma
PVC	PVC
pygmee	pigmy
pyjama	pyjamas
Pyreneeën	Pyrenees
Python	Python
Q	Q
Quaker-	Quaker
quitte	paid-up
ra	antenna, yard
raad	advice, council
raadgevend lichaam	council
raadgever	counsellor
raadgeving	advice
raadhuis	town-hall, townhall
raadplegen	consult
raadsel	riddle, enigma, mystery, puzzle
raadzaal	boardroom
raadzaam	advisable, recommendable
raaf	raven
raak	striking
raam	framework, window, cadre
raamkozijn	window-frame
raap	turnip
raar	peculiar
rabbi	rabbi
rabbijn	rabbi
racisme	racism
rad	wheel
radar	radar
radeloos	desperate
raden	guess
raderwerk	radar
radheid	speed
radiator	radiator
radicaal	thoroughly, radically, radical
radijs	radish
radio	wireless, radio
radium	radium
radius	radius
raffinaderij	refinery
raffineren	refine
rag	spiderweb
ragab	Rajab
ragoût	ragout
rail	rail
Rajasthan	Rajasthan
raket	rocket
ramadan	Ramadan
ramboetan	rambutan
ramp	catastrophe
rampzalig	catastrophic
rand	rand, border, margin, brim
rand-	peripheral
rang	rank
rangeren	manœuvre, maneuver, manoeuvre
rank	slim, twig
ranonkel	buttercup
rans	rancid
ransel	backpack, knapsack
ransig	rancid
ranzig	rancid
rap	brisk, keen, alert
rapsodie	rapsody
raspen	rasp
rat	rat
ratelpopulier	aspen
rationeel	rational
rauw	hoarse, uncooked
Rauwerd	Rauwerd, Raerd
razen	hum, buzz
razend	rabid
razernij	rabies
re-	re-
reactie	reaction
reactionair	reactionary
reageren	react, respond
realist	realist
realiteit	reality
rebel	mutineer, rebel
rebelleren	revolt
recenseren	review
recentelijk	lately
recept	recipe, prescription
receptief	impressible, impressable, sensitive
receptioniste	receptionist
rechercheur	detective
recht	right-angle, law, jurisprudence, straight
rechter-	righthand, right
rechthoekig	right-angle
rechtop	directly
rechtop zetten	tousle
rechtopstaand	bristly, untidy, vertical
rechtsom	clockwise
rechtstreeks	straight
rechtszaal	courtroom
rechtvaardig	just, righteous
rechtzinnig	orthodox
recipiëren	entertain
recommandatie	recommendation
recommanderen	recommend
recruteren	recruit
rector	rector
redden	rescue, save
reddingsboot	life-boat
reddingsgordel	safety-belt, lifebelt, life-belt
rede	speech
redelijk	rational
reden	reason
redenaar	orator
redenaars-	oratorical
rederijkerskunst	oratory, rhetoric
redevoering	speech
redigeren	edit
reduceren	reduce
ree	roe
reeds	already
reeks	series, rosary
reep	binding, strip
referentie	reference
reflecteren	reflect
reflector	headlight
Reformatie	Reformation
reformeren	reform
regel	norm, standard
regelen	regulate, organize
regelmatig	symmetric, regular
regenboog	rainbow
regenen	rain
regenmantel	raincoat
regenworm	earthworm
regeren	govern
regering	government
regime	régime, regime
regiment	regiment
regio	region
regionaal	regional
regisseur	stage-manager
reglement	rules, regulations
reglementeren	regulate
reguleren	regulate
rei	chorus, coir
reiger	heron
reikhalzen	yearn
rein	chaste, pure, clean
reinigen	cleanse, purge
reis	journey, voyage, trip
reisgids	guidebook, handbook
reisplan	route
reiziger	traveller, traveler
rek	workbench, cabinet, easel, tressle
rekbaar	elastic
rekenen	calculate, postulate, demand, figure
rekening	calculation, account
rekenkunde	arithmetic
rekenmachine	calculator
rekenschap	calculation
rekken	lengthen
rekwireren	requisition
rel	tumult, riot
relaas	narrative, tale
relatie	acquaintance
relevantie	relevance
religie	religion
religieus	religious
remedie	resources
remmen	brake
rendez-vous	rendezvous
renoveren	renew
rente	percentage, percent
rentmeesterschap	stewardship
repareren	repair
repertoire	repertoire
repetitie	repetition
reproduceren	return, reproduce, render
reproduktie	reproduction
reptiel	reptile
republiek	republic
republikeins	republican
reputatie	reputation
reserveren	retain, detain, reserve
reservoir	tank
resideren	live, dwell
resistent	immune
resolutie	motion, resolution
resonantie	resonance
resorberen	sip
respecteren	respect
respectief	respective
rest	rest, remainder
restaurant	restaurant
restauratie	restaurant
restitueren	repay
resumé	resumé, summary
resumeren	summarize
reticule	handbag, hand-bag
retoriek	rhetoric, oratory
Retoromaans	Rhaeto-Romance, Romanche
retoucheren	retouch
retourbiljet	return-ticket
reuk	scent, odour, odor
reumatiek	rheumatism
reus	giant
reusachtig	huge, gigantic
reuzel	suet, tallow
revérence	obeisance
revisor	auditor
revolutie	revolution
revolutionair	revolutionary
revolver	revolver
revue	revue
Rhodesië	Rhodesia
Riaad	Riyadh
rib	cutlet, rib
ribbe	girder, rib
ribbel	rib
ribstuk	cutlet
richten	direct, guide, steer
richting	direction
richtlijn	direction
richtmiddel	gunsight, sight
richtsnoer	guide-book
ridder	knight, cavalier
riem	girdle, belt, oar, strap
riet	reed
rif	reef
rijbewijs	driving-licence
rijden	ride, travel
rijgveter	shoe-lace
rijk	wealthy, realm, rich, abundant, well-off, empire
rijk zijn	possess, own
rijkdom	wealth
rijkelijk	abundantly
rijmen	rhyme
Rijn	Rhine
Rijnland	Rhineland
Rijnwijn	hock, Rhine-wine
rijp	ripe, mature
rijp worden	ripen
rijpen	ripen
rijs	twig
rijst	rice
rijstrook	passage, corridor
rijstveld	ricefield, paddy-field, rice-field
rijstwijn	sake, saké, saki
rijten	rip
rijwiel	bicycle, bike
rijzen	ascend
rijzig	lanky
rillen	quiver, shiver, tremble
rimboe	jungle
rimpelen	furrow, wrinkle
ring	ring
ringeloren	tyrannize
rinkelen	jingle, tinkle
rinoceros	rhino, rhinoceros
riool	sewer
ris	series
riskant	hazardous, risky
rissen	deduct
rist	rosary, series
rite	rite
ritme	rhythm, tact
ritmisch	rhythmic
rits	zipper
ritselen	swish, rustle
ritsen	deduct
ritssluiting	zipper
ritueel	ritual
ritus	rite
rivier	river
Rivièra	Riviera
rivierkreeft	crayfish
rob	seal
robijn	ruby
robot	robot
robuust	robust, sturdy
rochelen	spit
roddelen	slander
rododendron	rhododendron
roebel	rouble, ruble
roede	rod, wand, switch
roedel	flock, herd
roeiboot	row-boat, rowing-boat
roeien	row
roeiriem	oar
roeispaan	oar
roem	glory
Roemeens	Rumanian, Romanian
roemen	glorify, commend, praise, laud
Roemenië	Romania, Rumania
roep	cry, reputation
roepen	shout
roer	handlebars, helm, rudder, gun, rifle
Roer	Ruhr
roeren	froth, whirl, whip
roerend	touching, mobile, moving
roerigheid	riot, tumult
roerloos	motionless
roes	lust, drunkenness
roesten	rust
roestig	rusty
roet	soot
roezig	tipsy
rog	stingray
rogge	rye
rok	dress-coat, skirt, tails
roken	smoke
rol	roller, drum, rôle, cylinder, role
rolgordijn	roller-blind
rolklaver	lotus
rolprent	movie, film
rolschaats	rollerskate
roltrap	escalator
ROM	ROM
Romaans	Romance, Romanesque
romance	romance
romanschrijver	novelist
romantiek	romanticism
romantisch	romantic
Rome	Rome
Romeins	Roman
rommel	rubble, rest, rubbish, chaos, debris, disorder
romp	hull
ronddelen	deal, distribute
ronde	round
rondgaan	circumvent, circulate
rondgeven	distribute, deal
rondreis	tour
rondreizen	wander, migrate, roam
rondschrijven	circular
rondstrooien	scatter
rondtrekken	wander, roam, migrate
rondtrekkend	migrant
ronduit	frankly, openly
rondweg	openly, frankly
ronken	snore
röntgenstralen	X-rays
rood	red
rood worden	blush
roodborstje	robin
roodkoperen	copper
rooien	excavate, dig, lift, grub
rookcoupé	smokers
roos	dandruff, rose
rooskleurig	pink
rooster	schedule, time-table, grill, grid
roosteren	roast, toast
ros	horse
rosbief	roastbeef
rose	rose, pink
rot	rotten, rat
rotbeest	monster
roteren	pivot
rotsblok	boulder
rotten	putrefy, rot
Rotterdam	Rotterdam
rotzak	scoundrel
rotzooi	disorder
roulatie	traffic, circulation
route	course, road, route
routine	routine
rouw	mourning
rouw-	mournful
rouwbeklag	condolences
rouwen	mourn
roven	rob, plunder
rover	robber
royaal	wide, spacious, vast, generous
royeren	discharge, fire, dismiss, sack
roze	pink, rose
rozenkrans	rosary
rozestruik	rose-bush
rozig	pink
rubberen	rubber
Rubicon	Rubicon
rubriek	header
ruchtbaar	public
ruggegraat	spine
rugschild	carapace, shell
rugstuk	reverse, back
rugwaarts	backwards, aback
rugzak	rucksack
ruig	shaggy, hairy
ruigharig	shaggy, hairy, untidy, bristly
ruiker	bouquet
ruilen	swap, interchange
ruim	spacious, vast, wide
ruimheid	width
ruimschoots	abundantly
ruimte	room, spot, location, space
ruimtevaarder	spaceman, astronaut
ruimtevrees	agoraphobia
ruïneren	ruin
ruisen	rustle, swish
ruit	rhombus, window-glass
ruiterij	cavalry
rukken	tug, pull
rul	sandy, loose
rum	rum
rumoer	noise, ado, din
rumoerig	noisy
run	crush
rund	bovine
rundvlees	beef
rups	caterpillar
rupsband	caterpillar
Rusland	Russia
Russisch	Russian
rust	recess, intermission, silence
rustbank	couch, divan
rustdag	holiday
rusten	repose
rustend	retired
rusthuis	resting-place
rustig	quietly, tranquil, quiet, leisurely, calm
rustigheid	silence
rustoord	resting-place
rustplaats	resting-place
ruw	coarse, brute, harsh
ruzie maken	wrangle
sa'bân	Sha'ban
saai	lifeless, tiresome, monotonous
saamhorigheid	solidarity
Saarland	Saarland
sacraal	sacred, holy
sacrament	sacrament
sadisme	sadism
sadist	sadist
sadistisch	sadistic
safe	strong-box, safe
saffiaantje	cigarette
Sahara	Sahara
saké	saki, saké, sake
sakkerloot	darn
Saksen	Saxe, Saxony
Saksisch	Saxon
salade	salad, lettuce
salami	salami
salaris	wage, wages, salary
saldo	balance
saletjonker	dandy, fop, dude
salie	sage
Salomon	Salomon
salon	lounge, salon, parlour
saluut	greeting
salvia	sage
Samaria	Samaria
Samaritaans	Samaritan
samen	together, co-, fellow
samen-	co-, fellow
samen met	with
samengesteld	complex
samenhang	connection, unity
samenklank	harmony, agreement
samenkomen	assemble, congregate, converge, meet
samenkomst	assemblage, gathering
samenlopen	converge
samenscholing	assembly
samenspannen	conspire
samenspanning	conspiracy
samenstellen	compile, compose
samenstelling	structure
samenvatten	summarize
samenvoegen	combine
samenwerken	co-operate, cooperate
samenzweren	conspire
samoerai	samurai
samovar	samovar
sanctioneren	sanction
sandaal	sandal
sandwich	sandwich
sanitair	hygienic
Sanskriet	Sanskrit
sap	sap, juice
sappigheid	verve, vivacity
sarcasme	sarcasm
sarcastisch	sarcastic
sardine	sardine
Sardinië	Sardina, Sardinia
Sardisch	Sardinian
sarong	sarong
Satan	Satan
satang	satang
satanisch	demonic, Satanic
satelliet	satellite
Saturnaliën	Saturnalia
Saturnus	Saturn
sauna	sauna
saus	sauce, ointment, gravy
sauzen	anoint, pour, smear
saxofoon	saxophone
scala	key, gamut
scanderen	scan
Scandinavië	Scandinavia
Scandinavisch	Scandinavian
scenario	script
scène	scene
scepticus	skeptic
sceptisch	skeptical
schaak	chess
schaakbord	chess-board, chessboard
schaakmat	mat
schaakspel	chess
schaal	carapace, dish, platter, shell, husk
schaap	sheep
schaar	tongs, scissors
schaars	rare
schaats	skate
schablone	template, templet, stencil
schacht	rod, shaft
schade	loss, pity
schade aanrichten	damage
schadelijk	malign, harmful
schaden	damage
schaduwbeeld	silhouette
schaduwen	tail, shadow
schaduwzijde	disadvantage
schakering	shade, nuance, tint
schalks	frolic, frolicsome
schamperheid	contempt
schande	smirch
schandelijk	shameful
schap	shelf
schapevlees	mutton
schappelijk	lenient
schare	collection, band, bevy, gang
scharnier	hinge
scharrelen	fumble, scratch, court, woo
schat	treasure, sweetheart, darling
schatten	estimate, appraise
schatting	tribute
schaven	abrade
schavot	scaffold
schavuit	crook, rogue
schede	vagina, holder, socket, scabbard
schedel	skull
scheef	slanting, oblique
scheelkijken	squint
scheelzien	squint
scheep gaan	embark
scheepsdek	deck
scheepsromp	hull
scheerkwast	shaving-brush
scheermes	razor
scheermesje	razor-blade
scheerriem	strop
scheiden	divide, disintegrate
scheiding	divorce
scheidsrechter	umpire, arbiter, arbitrator, referee
scheikunde	chemistry
Schelde	Scheldt
schelen	differ
schelheid	sharpness
schelmachtig	playful
schemer	twilight, dusk
schemerdonker	twilight, dusk
schemerig	dim
schenken	donate, give
schepen	alderman
scheppen	shovel, create
schepper	author
schepping	universe
Scheppingsboek	Genesis
scheren	skim, shear, clip
scherm	curtain, screen
scherp	acute, precise
scherpen	sharpen
scherpzinnig	astute
schertsen	jest
schets	design, drawing
schetsen	sketch
scheuren	burst, rip
scheuring	schism
scheut	arrow
schicht	lightning
schielijk	swiftly, quickly
schier	nearly, almost
schiereiland	peninsula
schieten	shoot
schifting	separation, partition
schijf	disk, slice, record, pulley, disc
schijn	aspect
schijnen	seem, shine
schijngestalte	phase
schil	husk
schild	shell, shield, sign-board, carapace
schilder	painter
schilderachtig	picturesque
schilderen	paint
schilderij	painting
schilderijlijst	picture-frame
schildering	painting, description
schildpad	tortoise
schildvleugelige	beetle
schildwacht	sentry
schillen	peel
schipbreuk	shipwreck
schisma	schism
schitteren	flare, shine
schmink	make-up
schoeisel	footwear
schoelje	scoundrel
schoen	shoe
schoencrème	polish, wax
schoenhoorn	shoe-horn, shoe-lift
schoenlepel	shoe-horn, shoe-lift
schoenmaker	shoemaker
schoensmeer	polish, wax
schoffel	hoe
schoffelen	weed
schokbreker	shock-absorber
schokken	shake, jolt, jerk, shock
schol	plaice
schommelen	oscillate
schommeling	oscillation
schonk	bone
schooien	beg
schooier	beggar
school	school
schoolboek	textbook
schooljuffrouw	teacher
schools	methodical
schoon	beautiful, handsome, pure, fine, clean
schoonheid	beauty
schoonklinkend	euphonious
schoonmaken	cleanse, purge
schoor	abutment
schoorsteen	chimney, fireplace, smokestack
schoorsteenmantel	mantel, mantelpiece
schoorvoeten	hesitate
schoppen	kick, spades
schor	hoarse
schorpioen	scorpion
schors	bark, husk
schorsen	interrupt
schorsing	interruption
schort	apron
Schot	Scot, Scotsman
schotel	dish, saucer, platter
schoteltje	saucer
Schotland	Scotland
Schots	Scottish
Schotse	Scotswoman
Schotse rok	kilt
schouder	shoulder
schouderbedekking	epaulet
schouderblad	shoulderblade
schouw	inspection, fireplace
schouwburg	theatre
schouwburg-	theatrical
schouwing	inspection
schouwspel	spectacle
schraag	tressle, workbench, easel
schraal	skinny, slender, meager, skimpy, thin
schragen	lean, support, sustain
schrander	astute
schrap	streak
schreef	streak
schreeuw	cry, scream
schreeuwen	shout
schrift	exercise-book, notebook
schriftelijk	written
schriftelijk bevel	writ
schriftuur	writing
schrijden	stride, step, tread, stalk, pace
schrijfbureau	writing-desk
schrijfmachine	typewriter
schrijfpapier	writing-paper
schrijfstift	stylus
schrijftafel	writing-desk
schrijfwijze	orthography
schrijven	write
schrijver	author, writer
schrik aanjagen	terrify, frighten
schrikaanjagend	terrible, dreadful
schrikbewind	terror
schrikkeljaar	leap-year
schroef	helix, propeller
schroefdraad	propeller, helix
schroefsleutel	spanner
schroevedraaier	screwdriver
schudden	shock
schuieren	brush
schuif	valve
schuiflade	drawer
schuiftrompet	trombone
schuilnaam	pseudonym
schuimachtig	effervescent, sparkling
schuimen	foam
schuimend	sparkling, effervescent
schuin	slanting, obscene, oblique, sloping
schuit	boat
schuiven	shove
schuld	debt, guilt, fault
schuldig	guilty
schuldig bevinden	convict
schuldig zijn	owe
schuldige	culprit
schunnig	obscene
schurkachtig handelen	cheat
schut	screen
schutting	palisade
schuur	shack, shanty, stand, barrack, barn
script	script
Scylla	Scylla
secessie	breakaway, secession
secreet	toilet
secretaresse	secretary
sectie verrichten	dissect
sector	sector
sedert	from, since
seinen	signal
seksclub	brothel
sekse	sex
seksueel	genital, generative, sexual
sekte	sect
selderie	celery
selderij	celery
select	elected
semantiek	semantics
Semiet	Semite
Semitisch	Semitic
Senegal	Senegal
Senegalees	Senegalese
sensatie	sensation
sensationeel	sensational
sensueel	sensuous, sensual
sententie	verdict, maxim
sentiment	sentiment
sentimenteel	sentimental
Seoel	Seoul
sepia	sepia
september	September
septisch	infected, septic
sereen	untroubled, serene
serenade	serenade
sergeant	sergeant
serie	series
serieus	earnest
sering	lilac
sermoen	sermon
serum	serum
serveerster	waitress
server	server
serveren	serve
servet	napkin
Servië	Serbia
Servisch	Serb
sessie	session
set	outfit, series, suit
Seth	Seth
sexe	sex
Seychellen	Seychelles
sfeer	ethos, atmosphere, sphere
sheriff	sheriff
sherry	sherry
shilling	shilling
shintoïsme	Shintoism
shrapnel	shrapnel
Siam	Thailand, Siam
Siamees	Siamese
Siberië	Siberia
Siberisch	Siberian
Siciliaans	Sicilian
Sicilië	Sicily
sieraad	adornment
sierlijk	graceful
sierlijkheid	gracefulness, grace
sigaar	cigar
sigarenwinkel	tobacconist's
sigarepeuk	cigar-stub, cigar-end
sigarepeukje	cigar-stub, cigar-end
sigaret	cigarette
Sijbrandaburen	Sijbrandaburen, Sybrandabuorren
sik	goat
sikh	Sikh
sikkel	sickle
Silezië	Silesia
silhouet	silhouette
Silurium	Silurian
sim	line
simpel	dull, stupid
simplificeren	simplify
simuleren	feign
simultaan	simultaneous
sinaasappelboom	orange-tree
sinds	since
Singapore	Singapore
Singaporees	Singaporean
singel	boulevard
Sinhalees	Sinhalese, Singhalese
Sioux	Sioux
siroop	syrup
sissen	hiss
situatie	circumstances, situation
situeren	locate
sjaal	shawl
sjabloon	template, stencil, templet
sjah	shah
Sjanghai	Shanghai
sjeik	sheikh, sheik
sjiek	chic
sjilpen	peep, twitter, chirp
sjogoen	shogun
skelet	skeleton
skiën	ski
sla	lettuce
slaaf	slave
Slaaf	Slav
slaan	strike, knock, hit
slaap	temple
slaapkamer	bedroom, sleeping-accomodation, sleeping-place
slaaplied	lullaby
slaapplaats	sleeping-accomodation, sleeping-place
slaaprijtuig	sleeping-car
slaapwagen	sleeping-car
slaatje	salad
slabbetje	bib
slachten	butcher, slaughter
slachterij	abattoir, slaughterhouse
slachthuis	slaughterhouse, abattoir
slachtmaand	November
slachtoffer	victim
slag	sort, trap, battle, blow, scuffle
slagader	artery
slagen	succeed
slagzwaard	sword
slak	slug, snail
slaken	utter
slang	serpent, snake
slank	slim
slapen	sleep
slaperig	drowsy, sleepy
Slavisch	Slavic
Slavonië	Slavonia
Slavonisch	Slavonian
slecht	bad, badly
slechte spijsvertering	indigestion, dyspepsia
slechtgehumeurd	petulant, pettish, peevish
slechts	only, solely
sleepboot	tugboat
sleepkabel	towing-line
sleeptouw	towing-line
sleeptros	towing-line
Sleeswijk-Holstein	Schleswig-Holstein
slepen	tow
sleuf	slot
sleur	routine
sleutel	clef, wrench
sleutelbloem	primrose
slib	slime
slijk	mud, slime
slijkbord	mudguard
slijm	mucus
slijmerig	mucous
slijpen	sharpen
slik	mud
slikken	swallow
slim	difficult, sly, smart, cunning, inconvenient
slimmigheid	ruse
slinger	garland, wreath
slingeren	meander, brandish, oscillate, sway, fling
slingerkrans	garland, wreath
slinks	underhanded, contrived
slip	briefs
slipje	briefs
slippen	slip, skid
slobkous	gaiter
slof	mule, basket
sloof	apron
sloop	demolition
slopen	consume
slot	lock, castle, hook
slotenmaker	locksmith
Sloveen	Slovene
Sloveens	Slovenian
Sloveniër	Slovene
Slowaaks	Slovak
Slowakije	Slovakia
sluieren	veil
sluikhandelaar	smuggler
sluiks	stealthily
sluimeren	slumber, nap
sluipen	steal
sluiten	shut, close
sluitzegel	sticker
slurf	proboscis
slurpen	sip
sluw	shrewd
smaakloos	tasteless
smachtend	longing
smakelijk	tasty
smakeloos	tasteless
smaken	taste
smakken	smack
smal	narrow
smaragd	emerald
smart	disappointment, annoyance, sorrow, grief
smartelijk	painful
smeden	forge
smeer	tallow, suet
smeersel	ointment
smeken	beseech
smeren	smear, anoint
smerig	soiled, dirty, foul, unclean, filthy
smet	smirch, blot
smetten	stain
smeuïg	vivacious
smid	smith
smijdig	flexible
smoes	pretext
smoesje	pretext
smoken	smoke
smokkelaar	smuggler
smokkelen	smuggle
smokkelwaar	contraband
smoorheet	hot
smoren	suffocate, quell
smulpartij	feast
snaaks	jocular, playful
snaar	cord, string
snappen	surprise
snater	bill, beak
snavel	beak, bill
snede	slice
snedig	striking, witty, lively
sneeuwen	snow
sneeuwpop	snowman
sneeuwvlok	snowflake
snel	rapid, quick, swift
snelheid	speed
snelheidsgrens	speed-limit
snelschrift	stenography
snelweg	motorway
snibbig	shrill, snappy, sharp-toned, tard
snijboon	haricot
snijden	castrate
snikheet	hot
snikkel	prick, cock
snikken	sob
snipperdag	holiday
snippermand	paper-basket
snob	snob
snobistisch	snobbish
snoeien	shear, prune, clip
snoek	pike
snoep	tidbit, candy, delicacy
snoepen	relish
snoepgoed	tidbit, candy, delicacy
snoer	rope, necklace, line
snoeven	boast, brag
snood	criminal
snor	moustache
snorken	snore
snorren	hum, seek, buzz
snotterig	mucous
snuffelen	snuffle
snuit	proboscis
snuiter	chap, guy
snurken	snore
sober	temperate, abstemious
sociaal	social
socialisme	socialism
socialist	socialist
sociëteit	society, club
sociologie	sociology
socioloog	sociologist
Soedan	Sudan
Soedanees	Sudanese
soep	soup
soepel	elastic
soeverein	sovereign
Sofia	Sofia
sok	sock
soldaat	soldier
soldeer	solder
soldeersel	solder
solist	soloist
sollicitant	candidate
solo	solo
som	sum
Somalië	Somalia
Somaliland	Somalia
Somalisch	Somali, Somalian
somber	somber, desolate, gloomy, dark
somma	sum
sonate	sonata
soort	species, sort
soortelijk	specific
soortgelijk	similar
sop	lather, sauce, gravy
soppen	dip
sopraan	soprano
Sotho	Sotho
Sotho-taal	Sotho
souffleur	prompter
sovjet-	Soviet
Sovjet-Unie	USSR
spaak	beam, crowbar, crow-bar, ray
spaakbeen	radius
Spaans	Spanish
Spaanse peper	chilli
Spaanse vlieg	cantharides
spaarzaam	thrifty
spaarzaamheid	economy
span	harness
spanderen	dedicate, spend, devote
spang	hook
Spanjaard	Spaniard
Spanje	Spain
spannen	strech
spanning	voltage, tension
spar	fir
sparen	spare, indulge
Sparta	Sparta
spartelen	writhe, struggle, flounder
spatbord	mudguard
spatscherm	mudguard
specht	woodpecker
specie	morter
specificeren	specify
specifiek	specific
specimen	specimen, sample
speech	speech
speeksel	saliva
speeksel afscheiden	salivate
speelbal	toy
speelman	musician
speelplaats	playground
speelterrein	playground
speeltuig	toy
speen	vacuum-cleaner, nipple
spek	bacon
spekken	provide, fill
spektakel	spectacle
spel	game
spelen	play
speler	actor
speling	space, room
spelleider	stage-manager
spellen	spell
spelling	orthography
spelonk	cavern, den
spenderen	spend, devote, dedicate
sperdam	dam
sperma	sperm
speurtocht	research, quest, search, exploration
speurwerk	exploration, research, search, quest
spieden	spy
spiegel	stern, poop, poopdeck
spiegelen	reflect
spieken	crib
spier	muscle
spier-	muscular
spietsen	impale
spijkeren	nail
spijs	food
spijsvertering	digestion
spijtig	regrettable
spikkel	dot
spil	axle, axis
spin	spider, spine
spinazie	spinach
spinnekop	spider
spinnen	spin
spinneweb	spiderweb
spinnewiel	spinning-wheel
spinrag	spiderweb
spiraal	spiral
spirit	vivacity, verve, energy
spiritisme	spiritualism
spits	summit, peak, spiked, pointed, point
spitsroede	switch, wand
spitsvondig	subtle
spitten	spade
splijten	split, burst
splinter	splinter
spoed	speed
spoed maken	rush, hurry
spoedeisend	urgent, pressing
spoedig	swift, quick, speedy, soon, rapid
spoel	bobbin, spool, coil, spindle
spoelen	rinse, gargle, wind
spoken	haunt
sponning	slot
sponsachtig	spongy
spontaan	spontaneous
sponzig	spongy
spoor	railway, railroad, track, trail
spoorstaaf	rail
spoorwagen	waggon
spoorweg	railroad, railway
spoorwegovergang	level-crossing
sporadisch	sporadic
sport	sport
sportman	sportsman
sportsman	sportsman
spotlachen	sneer
spotten	mock
spraakkunst	grammar
spraakleer	grammar
spraakzaam	talkative
sprakeloos	speechless, dumb, mute
sprakeloosheid	aphasia
sprank	spark
spreekwoord	proverb
spreeuw	starling
spreken	speak, talk
spreuk	maxim, aphorism
spriet	antenna, wit
sprietig	skimpy, thin, meager, skinny, slender
springen	leap, jump
springscherm	parachute
sprinkhaan	locust, grasshopper
sproeien	squirt, irrigate
sproet	freckle
sprokkelmaand	February
spruiten	bud
spruitjes	Brussels-sprouts
spugen	vomit, spit
spuien	ventilate
spuit	nozzle
spuiten	squirt
spuitje	injection
spul	substance
spullen	stuff, things
sputteren	growl, grumble
spuug	saliva
spuugbak	spittoon, cuspidor
spuwbak	spittoon, cuspidor
spuwen	spit
St.	St.
staal	steel
staande	while, for, whilst, during
staar	cataract
staat	realm
staatkunde	politics
staatkundig	political
staatsburger	citizen
staatsman	politician
staatsvorm	régime, regime
stad	town
stadhuis	townhall
stadie	stadium
stadje	town
stads	urban
stads-	civic, urban
stadswijk	quarter
staf	staff, baton, cane
stagneren	stagnate
stal	corral
stalen	temper, harden
stalknecht	groom
stam	tribe, clan, stem, race, tree-trunk, trunk
stam-	tribal
stamelen	stammer, stutter
stampen	tango
stamper	pestle
stamvader	forefather
stand	rank, position, circumstances, class, altitude
stand van zaken	situation, circumstances
standaard-	normal
standaardbetekenis v.e. woord	acceptation
standaardmaat	standard, norm
standbeeld	statue
standhouden	withstand
standje	observation, remark
standpunt	viewpoint
stank	stench
stapelen	amass
stappen	pace, tread, step
star	fixed, rigid
staren	stare, peer, gaze
starter	starter
statig	ceremonious, majestic, solemn
statigheid	majesty
station	station
stationschef	station-master
stationsgebouw	station
statistiek	statistics
status	rank
statuut	statute, by-laws
stedelijk	urban
steeds	always
steeg	alley, lane
steek	mesh, stitch, spades, loop
steekmug	gnat
steekspel	tournament
steelpan	casserole, saucepan
steelsgewijs	stealthily
steen	gem, jewel
steen en been klagen	wail, lament
Steenbok	Capricorn
steengruis	gravel, grit
steenkool	coal
steenslag	chippings, road-metal, stone-chippings
steenuil	screech-owl
steg	hedge
steiger	pier, landing-stage
steil	steep, abrupt
steken	sting, stab, insert, enter
stekker	stopper
stel	pair, suit, outfit
steler	thief
stelkunde	algebra
stellen	suppose
stelletje	outfit, suit
stellig	certain, sure
stelling	essay, thesis, theorem
stelsel	system, regime, régime
stem	faction
stemband	string, cord
stemhebbend	sonorous, sonourous
stemmen	vote, tune
stemmig	earnest
stemming	ethos, mood
stenen	groan, metalled, brick
stenig	metalled
steno	shorthand
stenografie	stenography, shorthand
stenotypiste	stenotypist
steppe	steppe
ster	star
sterfelijk	mortal
sterfgeval	death
steriel	sterile
steriliseren	sterilize
sterk	intense, strong, intensive
sterk werkend	drastic
sterken	fortify
sterker worden	freshen
sterkte	strength, quantity, fortification
sterrenkijker	telescope
sterrenkunde	astronomy
sterrenkundige	astronomer
sterrenwichelaar	astrologer
sterretje	asterisk
sterven	die
steun	prop
steunbeer	abutment
steunen	support, groan, lean, sustain
steunpilaar	column, pillar
steurgarnaal	prawn
stevig	firm, firmly, stable
steward	attendant
stewardess	stewardess
stichten	establish, edify, erect
stichting	foundation
sticker	sticker
stiefmoeder	stepmother, step-mother
stiefvader	step-father, stepfather
stiekem	underhand
stier	bull
Stiermarken	Styria
stijf	rigid
stijfheid	rigour, rigor
stijl	stanchion, stake, style
stijving	encouragement
stikken	quilt
stil	noiseless, silently, calm, quiet, silent
stilist	writer
Stille Oceaan	Pacific
stilstaan	stagnate
stilte	silence
stilzwijgend	silent
stinken	reek, smell, stink
stinkend	bad-smelling, stinking, odorous, fumy
stip	dot
stipendium	subsidy
stipt	tight
stiptheid	precision, exactitude, accuracy, exactness
Stockholm	Stockholm
stoel	chair
stoep	sidewalk
stoet	procession
stof	dust, subject, substance, theme
stoffelijk	material
stoffig	dusty
stoïcijns	stoical, stoic
stoïsch	stoical, stoic
stok	cane, baton
stoken	stoke
stokje	wand, switch
stom	speechless, dumb, mute
stomp	blunt, obtuse
stompen	punch
stookmateriaal	fuel
stoom	steam, vapor, vapour
stoomboot	steamship
stoomketel	steam-boiler, boiler
stoot	spades
stootkussen	buffer, bumper
stop	stopper
stopmiddel	adstringent, stopper
stoppen	constipate, cease, clog
storen	disturb, bother
storend	troublesome
storing	unrest, interference, disturbance
storing veroorzaken	perturb, disquiet
storm	tempest, storm
storten	pay, fall
stortplaats	tip, dump
stortregenen	pour
stoten	thrust
stotteren	stutter, stammer
stout	fearless, daring, intrepid, bold, audacious
stoutmoedig	audacious, intrepid, daring, bold
stouwer	stevedore
straal	beam, ray
straat	street, strait
straathoek	street-corner
Straatsburg	Strassburg, Strasbourg, Strassbourg
straatschender	vandal
straatschuimer	ruffian, apache, hood
straf	punishment, strong, strict, severe
straffen	punish
strak	tightly, strained
strakker aantrekken	tighten
stralen	radiate
stralenkrans	nimbus
stram	rigid
strand	beach
stranden	strand
strategie	strategy
strategisch	strategic
streek	region, subterfuge, streak, trickery
streek-	regional
streep	streak
strekking	plan, intention, meaning
strelen	chuck, stroke, fondle, caress
streng	stringent, strict, severe, tight, rigorous
streven	attempt, try, endeavour
strijd	scuffle, quarrel, battle
strijd voeren	fight
strijden	fight
strijdig	contrary
strijdlustig	truculent
strijkage	obeisance
strik	mesh, loop
strikt	stringent, rigorous
strip	binding, strip
stro	straw
strofe	verse
stromen	flow
stromend	fluent
stroming	stream
strooibiljet	flier
strooien	scatter
strook	strip, binding
stroom	torrent, river, volley, stream
stroop	syrup
strop	loss
stropdas	necktie, tie
stropen	rob, plunder
strot	throat
strottehoofd	larynx
strubbeling	trouble, difficulty
struif	omelet, omelette
struik	bush, shrub
struikelen	stumble
struikgewas	shrubbery
struikrover	bandit
struis	ostrich
struisvogel	ostrich
student	scholar, student
studie	study
studio	studio
stug	rigid
stugheid	hardness
stuip	convulsion
stuiptrekking	convulsion
stuitend	abhorrant, nauseous, disgusting
stuiven	gush, spurt
stuiver	penny
stuk	part, damaged, certificate, broken, document
stuk gaan	malfunction
stuk speelgoed	toy
stulp	hut, cabin
sturen	send, transmit
stut	prop
stutten	support, lean, sustain
stuur	joystick, helm, steering-wheel, rudder, handlebars
stuurboord	starboard
stuurtoestel	steering-wheel, joystick
stuwadoor	stevedore
stuwen	impel
Styx	Styx
subject	subject
subjectief	subjective
subsidiair	deputy
subsidie	subsidy
subsidiëren	subsidize
substantie	substance
substantief	noun, substantive
subtiel	subtle
subversief	subversive
suffix	extension, suffix
suiker	sugar
suikerpalm	sugar-palm
suikerpot	sugar-bowl, sugarbowl
suikerriet	sugar-cane
suikerziekte	diabetes
sujet	chap, guy
sultan	sultan
Sumatra	Sumatra
summa	sum
superieur	superior
supermarkt	supermarket
supervisor	controller, checker
Surinaams	Surinamese
Suriname	Surinam
Surinamer	Surinamer
surplus	surplus
surséance	moratorium
surveillant	taskmaster
Swahili-	Swahili
Swazi	Swazi
Swazi-taal	Swazi
Swaziland	Swaziland
swingen	brandish, fling
syllabe	syllable
symboliseren	symbolize
symbool	symbol
symfonie	symphony
symfonisch	symphonic
symmetrie	symmetry
symmetrisch	symmetric
sympathiek	sympathetic
symptoom	symptom
synagoge	synagogue
synchronisch	synchronous
syndicaat	syndicate, labour-union
syndroom	syndrome
syntaxis	syntax
Syrië	Syria
Syrisch	Syrian
systeem	system
systematisch	systematic
T-shirt	T-shirt
Taag	Tagus
taai	tiresome, leather
taak	task
taal	language
taal-	linguistic
taaleigen	idiom
taalgeleerde	linguist
taalkundig	linguistic
taalkundige	linguist
taaltje	jargon
tabak	tobacco
tabakspijp	pipe
tabel	tabulation, table, tablet
tabernakel	tabernacle
tableau	scene
tablet	plank, slab
taboeret	stool
tachtig	eighty
tact	tact
tactiek	tactic, tactics
Tadzjikistan	Tadzhikistan
tafel	tablet, tabulation, table
tafellaken	table-cloth
tafelzeil	oilcloth
tafereel	description, scene
Tahiti	Tahiti
taille	waist, waistline
Taiwan	Taiwan
Taiwanees	Taiwanese
tak	branch, speciality, section, compartment, bough
tal	amount, number
talent	aptitude, talent
talentvol	talented
talg	tallow, suet
talk	tallow, suet
Talmoed	Talmud
tamboer	drummer
tambon	tambon
tamelijk	fairly, relatively, sufficiently
tamme duif	pigeon, dove
tampon	tampon
tand	tooth
tand-	dental
tandarts	dentist
tandenborstel	tooth-brush
tandenstoker	toothpick
tandpasta	tooth-paste
tandpijn	toothache
tandrad	cogwheel, gear
tandvlees	gum
tandwiel	cogwheel, gear
tanen	tan
Tanger	Tangier
tango	tango
Tantalus	Tantalus
tante	aunt
Tanzania	Tanzania
Tanzaniaans	Tanzanian
tap	faucet
tapijt	carpet
tapkast	buffet
tapkraan	faucet
tappen	vend, release, sell
taptoe	tattoo
tarbot	rhombus
tarten	defy, challenge
tarwe	wheat
tas	bag
tasje	hand-bag, handbag
Tasjkent	Tashkent, Tashkend
Tasmaans	Tasmanian
Tasmanië	Tasmania
tasten	feel, grope
Tataar	Tartar
Tataars	Tatar
taxateur	appraiser
taxeren	estimate, appraise
taxi	taxi
taxichauffeur	taxi-driver, taxidriver
taxistandplaats	cab-stand
Tchad	Chad
te	into, a, inside, in, within, per, on
te boven gaan	exceed
te gronde richten	ruin
te koop aanbieden	bid
te wachten staan	wait, abide, expect, await
te werk gaan	proceed
te weten	namely, viz.
team	team, detachment
techniek	technique, technics
technisch	technical
technologie	technology
teek	tick
teelaarde	humus
teelt	culture
teen	toe
tegel	tile
tegelsteen	tile
tegemoetkomen aan	satisfy
tegen	toward, towards, to, against
tegenaan	against
tegengesteld	reversed, contrary
tegenkanting	resistance
tegenliggend	contrary
tegenover	opposite
tegenspartelen	resist
tegenspreken	contradict
tegenstand	opposition, resistance
tegenstander	adversary, opponent
tegenstander van slavernij	abolitionist
tegenstreven	resist
tegenvallen	disappoint
tegenweer	resistance
tegenwerken	oppose
tegenwoordig	nowadays, topical, present-day, currently, present
tegenzin	dislike, aversion
tegoed	credit
Teheran	Teheran
teil	tub, vat
teint	complexion
teken	presage, sign, omen, token, symptom, indication
tekenen	mark, characterize
tekenend	characteristic
tekening	design, drawing
tekenkrijt	pastel
tekenpapier	drawing-paper
tekort	deficit
tekst	lyric, text
tel	moment, instant, regard, pulse
telefoneren	telephone
telefoonhoorn	earphone
telegraferen	telegraph
telegram	telegram, cablegram
telemetrie	telemetry
telen	breed, raise
telescoop	telescope
televisie	television, TV
telraam	abacus
temmen	tame
temperament	temperament
temperatuur	temperature
temperen	temper, blend, mingle, shuffle, harden, mix
temptatie	temptation
ten dele	partially, partly
ten eerste	firstly
ten enenmale	absolutely
ten geschenke	gratis
ten noorden van	above
ten slotte	ultimately, finally
ten volle	fully
tendentieus	tendentious, tendencious
tenger	slim
tennis	tennis
tenor	tenor
tenorstem	tenor
tent	tent
tentoonstellen	exhibit, expose
tentoonstelling	exposition, exhibition
tenue	uniform
tenzij	unless
tepel	nipple
ter aarde bestellen	inter, entomb
ter dood brengen	execute
ter wereld brengen	labour
teren	tar
tering	tuberculosis, consumption
term	term
termiet	termite
terminal	terminal
terminologie	terminology
terras	terrace
terrein	terrain, grounds
terreur	terror
territoir	territory
territoriaal	territorial
terrorisme	terrorism
terrorist	terrorist
tersluiks	stealthily
terug-	re-
terugbetalen	repay
terugdoen	reward, reciprocate
terugdringen	repulse
teruggeven	return
terughoudendheid	abstention
terugkaatsen	reflect
terugtrekken	withdraw
terugvallen	lapse
terwijl	while, during, for, whilst
Terzool	Terzool, Tersoal
testament	will, testament
teugel	restraints
tevreden	satisfied, pleased, contented
tevredenheid	contentment, satisfaction
Texaan	Texan
Texas	Texas
tezamen	together
Thailand	Thailand, Siam
Thais	Thai
theater	theatre
theater-	theatrical
theca	briefcase
thee	tea
theebus	tea-pot
theelepeltje	teaspoon
Theems	Thames
theepot	teapot
thema	theme
theologie	theology
theoloog	theologian
theorema	theorem
theorie	theory
therapie	therapy
thermiet	termite
thermometer	thermometer
thermosfles	thermos
thermostaat	thermostat
Thracië	Thracia, Thrace
Tiber	Tiber
Tiberius	Tiberius
Tibet	Tibet
Tibetaans	Tibetan
tic	twich, tic
tichel	tile
tien	ten
tiende	tenth
tieren	prosper
tiet	teat
Tigris	Tigris
tij	tide
tijdelijk	temporarily, provisional, temporary
tijdperk	era, epoch
tijdschrift	revue
tijdsgewricht	era, epoch
tijdvak	period
tijger	tiger
tijk	twich, tic
tikken	pat
timide	self-conscious, abashed, shy
timmerman	carpenter
Timor	Timor
tint	hue, complexion
tintelen	foam
tip	point, peak, summit, warning
tippel	stroll
tippelen	walk, march
tiptop	great
tiran	tyrant
tiranniseren	tyrannize
Titan	Titan
titanisch	titanic
titel	heading
titelen	title
titelhouder	champion
tituleren	title
tja	now
tjilpen	peep, chirp, twitter
Tjonger	Kuinder, Tjonger
tobbe	vat, tub
toch	then, surely, therefore, however, so
tocht	excursion, trip, journey, outing, voyage
tod	rag
toe	closed
toebereiden	prepare
toebinden	ligature
toedekken	cover
toedichten	blame
toegaan	grow, happen
toegang	entrance, portal
toegankelijk	accessible
toegegeven	admittedly
toegenegen	advantageous, favourable
toegeven	cede, confess, concede, admit, consent, relinquish
toegevend	accommodating
toegeving	abandonment
toehoorder	listener
toehoorders	audience
toejuichen	applaud, acclaim
toejuiching	acclamation, approval
toekomen	merit, deserve
toelachen	draw, attract
toelaten	permit, tolerate
toelichten	explain
toelichting	explanation
toeloop	crush
toen	when
toenemen	freshen
toepassing	use, employment, application
toer	voyage, outing, trip, journey, excursion
toereiken	suffice
toereikend zijn	suffice
toerisme	tourism
toerist	tourist
toernooi	tournament
toerusten	equip
toeschouwer	spectator
toeschrijven	blame
toespeling	allusion
toespijs	dessert
toestaan	permit
toestemming	permission
toestoten	nudge, jog
toeten	trumpet
toeter	hooter
toeteren	trumpet
toetje	dessert
toetreden	join
toetsenbord	keyboard
toeval	hazard, accidence
toevallen	epilepsy
toevallig	accidental, random, occasional, chance
toevalligheid	accidence, hazard
toevertrouwen	confide
toevlucht	refuge
toevluchtsoord	asylum
toezeggen	promise
tof	great
toga	gown, robe
Togo	Togo, Togoland
toilet	toilet
toiletpapier	toilet-paper
toke	gecko
tokeh	gecko
tokkeh	gecko
tokkelen	pinch
tomaat	tomato
tomatensoep	tomato-soup
ton	barrel, ton
tondel	tinder, punk
tonder	tinder, punk
tonderzwam	punk, tinder
toneel	theatre, scene
toneel-	theatrical
toneelkijker	binoculars
toneelspeelster	actress
toneelstuk	drama
tong	tongue
tongval	dialect
tonijn	tuna-fish, tunny, tuna
tonnetje	doll
toog	arc, bow
tooisel	adornment
toom	restraints
toon	tone
toonaangevend	leading
toonbeeld	example
toondicht	composition
toondichter	composer
toongevend	leading
toonladder	key, gamut
toonloos	obtuse
toonschaal	key, gamut
toonzetting	composition
toorn	anger
toornig	angry
toorts	torch
top	summit, point, peak
toppunt	acme
tor	transistor, beetle
toren	tower
torpederen	torpedo
Toscane	Tuscany
tot	on, toward, to, as, until, towards, like
tot in het oneindige	endlessly
tot inkeer komen	repent
totaal	total, sum, full, overall
totalitarisme	totalitarianism
totaliter	entirely, completely
totdat	until
totem	totem
tournee	tour
tovenaar	sorcerer, enchanter, wizard, warlock
tovenares	witch
toverachtig	magical
toverheks	witch
toverij	enchantment, witchcraft, wizardry, sorcery
toverkunst	magic
traag	inert
traanogen	weep
tracé	course, route
trachten	endeavour, attempt
tractor	tractor
traditie	tradition
traditioneel	traditional
tragisch	tragic, tragedy
traktaat	treaty
traliehek	grid, grill
tram	streetcar, tram
tranen	weep
transactie	transaction
transcriptie	transliteration
transfer	remittance
transistor	transistor
transitief	transitive
Transkei	Transkei
transkriptie	transliteration
translaat	translation
translateren	translate
translatie	translation
transparant	transparant
transpireren	sweat
transport	transliteration
transporteren	transport
Transsylvanië	Transylvania
Transvaal	Transvaal
trant	mode, style, manner
trap	stairs, grade, staircase, degree
trappen	pedal, kick
travestie	travesty
travestiet	transvestite
trawant	satellite
trechter	funnel
treden	tread, step, pace
tree	rung, stair
treeplank	stair, rung
treffen	battle, scuffle, find
treincoupé	coupé
trek	trait, appetite, feature
trek hebben in	wish, desire
trekharmonika	accordion
trekken	tow, migrate, wander, haul, drag, roam
trekkend	migrant
trekker	tractor
trekking	tic, twich
trekpot	teapot
treksluiting	zipper
triangel	triangle
tribune	rostrum, stage, podium, platform
Trier	Treves
triest	sadly
Triëst	Trieste
trigonometrie	trigonometry
trilgras	breeze
triljoen	trillion
trillen	vibrate
trillers maken	trill
trilling	vibration
trilogie	trilogy
triomferen	triumph
trip	trip, journey, voyage, excursion, outing
Tripoli	Tripoli
Triton	Triton
triviaal	vulgar
troebel	indistinct, muddy
troef	trump
troep	coterie, band, clique, troupe, gang, junto
troetelen	pamper, pet, coddle
trog	trough, manger
Trojaan	Trojan
Troje	Troy
trolley	trolley
trolleybus	trolleybus, trolley-bus
trom	drum
trombone	trombone
trommel	drum
trommelaar	drummer
trommelslager	drummer
tromp	proboscis
troon	throne
troost	consolation
troosteloos	desolate, gloomy
troosten	console
tropisch	tropical
tros	cable
trots	proud, spite, defiance, pride
trotseren	defy, challenge
trottoir	sidewalk
trouw	loyal, faithful
trouweloos	treacherous
trouwen	wed, marry
trouwens	besides, moreover
trouwhartig	loyal
truck	truck, lorry
tsaar	czar
tsarina	czarina
Tsjaad	Chad
Tsjechisch	Czech
Tsjechoslowaaks	Czechoslovak, Czechoslovakian
Tsjechoslowakije	Czechoslovakia
Tsjetsjeens	Chechen
Tsjetsjenië	Chechenia
Tsonga	Tsonga
Tsonga-taal	Tsonga
Tswana	Tswana
Tswana-taal	Tswana
tuberculose	tuberculosis, consumption
tucht	discipline
tuigen	rig
tuil	bouquet
tuin	garden
tuinbed	bed
tuinboon	bean
tuinhuis	pavilion
tuinier	gardener
tuinieren	gardening
tuinman	gardener
tuit	beak, bill
tulp	tulip
tumor	tumour, tumor
Tunesië	Tunisia
Tunesiër	Tunisian
tuniek	tunic
Tunis	Tunis
tunnel	tunnel
turen	gaze, peer, stare
turf	peat
Turijn	Turin
Turk	Turk
Turkije	Turkey
Turkmeen	Turkoman
Turks	Turkish
Turkse staatsraad	divan, couch
tussen	between, among
tussenruimte	interval
tussenwerpsel	interjection
twaalf	twelve
twaalftal	dozen
twaalfuurtje	lunch, snack
twee	two
twee keer	twice
twee weken	fortnight
tweede	second
tweede alt	contralto
tweedehands	secondhand
tweegesprek	dialog, dialogue
tweeledig	dual, double
tweeling	twins
tweeling-	twin
tweemaal	twice
tweespraak	dialogue, dialog
tweetal	pair
tweevoudig	double, dual
tweewieler	bike, bicycle
twijfelachtig	doubtful
twijfelen	doubt
twijfelzuchtig	skeptical
twijg	twig
twijnen	contort
twintig	twenty
twist	quarrel
twisten	argue, dispute
tyfoon	typhoon
tyfus	typhus
typisch	curious, quaint, typical
typiste	typist
übermensch	superman
ui	witticism, onion
uier	udder
uil	night-moth, owl, moth
uiltje	moth, night-moth
uit de mode	old-fashioned
uit de weg gaan	avoid, evade
uit elkaar houden	differentiate
uit het hoofd leren	memorize
uit vrije wil	voluntarily
uitademen	exhale
uitbannen	exile
uitbarsting	explosion
uitbazuinen	herald
uitbeelden	represent, depict
uitbetalen	pay
uitblussen	extinguish
uitbotten	bud
uitbouwen	enlarge, augment
uitbouwing	enlargement
uitbreiden	enlarge, augment
uitbrengen	utter
uitbuiten	utilize, exploit
uitbundig	enthusiastic, abundant
uitdagen	challenge, defy
uitdampen	evaporate
uitdelen	deal, distribute
uitdenken	invent
uitdoen	extinguish
uitdrijven	expel
uitdrukken	express
uiteendrijven	disperse
uiteenjagen	disperse
uiteenlopen	differ
uiteenlopend	different
uiteenvallen	collapse
uiteenzetten	explain
uiteinde	end, ending
uiteindelijk	final
uiteraard	naturally
uiterlijk	outer, out, external
uiterst	enormously, extreme
uiterste deel	end
uiterste wil	testament, will
uitgaaf	expenses, edition
uitgaan	expire
uitgang	ending, exit
uitgave	edition
uitgebreid	ample, extensive, bulky, comprehensively
uitgelezen	elected
uitgeput	exhausted
uitgesloten	impossible
uitgesproken	distinct
uitgeven	issue, publish
uitgeverij	publisher
uitgewekene	refugee
uitglijden	skid, slip
uithakken	sculpture, carve
uithangbord	shield, sign-board
uitheems	foreign, exotic
uitholling	cavity
uithouwen	sculpture, carve
uitkammen	comb, rake
uitkiezen	elect, choose
uitkijken naar	seek
uitkomen	sprout
uitladen	unload
uitlaten	overlook, release
uitleggen	clarify, lengthen, interpret
uitlegging	interpretation
uitlenen	lend
uitlezen	elect, choose
uitlisten	list
uitloven	propose, promise
uitluchten	ventilate
uitmaken	decide, constitute
uitmaken voor	call
uitmelken	utilize, exploit
uitnodigen	invite
uitnodiging	invitation
uitpakken	unpack
uitreiken	procure
uitreiking	distribution
uitroeien	exterminate
uitroepen	despairingly
uitrollen	unroll
uitrusten	equip
uitrusting	equipment
uitschakelen	eliminate
uitscheiden	secrete
uitschrijven	write, convoke, organize, launch
uitsluiten	exclude
uitsluitend	exclusively, exclusive
uitspanning	tavern
uitspatting	debauchery, dissipation
uitspelen	throw
uitspraak	statement, pronunciation, decision, verdict
uitspreken	pronounce
uitspuiten	squirt
uitstapje	excursion, outing
uitstekend	eminent
uitstellen	postpone, procrastinate
uitstippelen	sketch
uitstralen	emit, radiate
uitstrooien	disseminate
uittarten	defy, challenge
uittocht	departure
uittreden	quit
uittrekken	emigrate, earmark, ordain, destine
uitvaardigen	promulgate, proclaim
uitvallen	renounce, malfunction
uitvegen	delete
uitverkocht	exhausted
uitverkoren	favourite, favorite
uitvinder	inventor
uitvinding	invention
uitvoeren	introduce, equip, export, play
uitvoering	version
uitwasemen	fume
uitwassen	wash
uitweg	exit
uitwendig	outer, external
uitwijken	emigrate
uitwissen	delete, obliterate
uitwrijven	rub
uitzaaien	sow, disseminate
uitzenden	broadcast
uitzetting	expansion
uitzicht	view
uitzien naar	seek
uitzonderen	except
uitzondering	exception
uitzonderlijk	exceptional
ultimatum	ultimatum
unie	union
uniek	unique
uniform	uniform
unit	unit
universeel	universal
universiteit	university
universum	universe
uploaden	upload
uranium	uranium
Uranus	Uranus
urgent	urgently
urine	urine
Uruguay	Uruguay
Uruguayaans	Uruguayan
usance	custom, way
usurperen	usurp
utility	utility
Utopia	Utopia
utopisch	utopian
utopistisch	utopian
Utrecht	Utrecht
uur	o'clock, hour
uurwerk	clock
uzelf	yourself
vaag	indistinct
vaak	regularly, often, frequently
Vaal	Vaal
vaan	flag, banner
vaargeul	fairway
vaart	channel, canal, speed
vaartje	father
vaarwel	bye, farewell, good-bye, goodbye, adieu
vaas	vase
vaccin	vaccine
vaccine	vaccine
vaccineren	vaccinate
vacht	hide, skin
vacuüm	vacuum
vademecum	guidebook, handbook
vader	father
vaderland	fatherland
vaderlander	patriot
vaderlands	national
vaderlandsliefde	patriotism
vaderlandslievend	patriotic
vagebond	vagabond
vagevuur	purgatory
vagina	vagina
vak	section, pigeonhole, compartment, speciality
vakantie	vacation
vakantiedag	holiday
vakbond	syndicate, labour-union
vakterm	term
vakvereniging	corporation, trade-union, syndicate, labour-union
vakwoordenboek	terminology
val	trap
valgordijn	roller-blind
valide	healthy
valies	valise, suitcase
vallei	valley
vallen	fall
vallende ziekte	epilepsy
valscherm	parachute
valstrik	trap, snare
valuta	currency
van	surname
van Atlantis	Atlantean
van boord gaan	disembark
van buiten leren	memorize
van een delirium	delirious
van klei	earthen, clay, stone
van mening zijn	opine, think
van middelbare leeftijd	middle-aged
van nature	naturally
van oorsprong	originally
van Parijs	Parisian
van plastic	plastic
van stapel lopen	go
van voren af aan	anew, again
van zijn stuk brengen	confuse
vanaf	from, since
vandaag	today, to-day
vandaal	vandal
vandaar	thence
vandehands	right, righthand
vandoor	away
vaneenscheuren	tear
vanhier	hence
vanille	vanilla
vannacht	tonight
vanzelf	itself, herself, self, himself
vanzelfsprekend	self-evident
varen	fern, travel
varensgezel	sailor
variatie	variety
variëren	vary
variëteit	variety
varken	pig
varkensvlees	pork
vaseline	vaseline
vast	fixed, certain, firm, sure, certainly, stable
vasteland	mainland, continent
vasten	fast
Vastenavond	Shrove-Tuesday
vastgespen	buckle
vasthaken	clasp
vasthoudend	retentive
vasthoudendheid	perseverance
vastkleven	stick
vastklinken	rivet
vastnaaien	sew
vaststellen	ascertain
vastzetten	block
vat	vase, barrel
Vaticaan	Vatican
vatten	frame
vatting	setting
vazal	vassal
vechtlustig	truculent
veder	feather
vee	livestock
veel	many, much
veelbetekenend	significant
veelgeliefd	popular
veelkleurig	multicoloured
veelomvattend	ample, extensive, comprehensive, bulky
veelvoud	multiple
veer	feather
veertien	fourteen
veertien dagen	fortnight
veertig	forty
veestapel	livestock
veger	broom
vegetarisch	vegetarian
vegeteren	vegetate
vehikel	vehicle
veilig	safe
veilig stellen	insure
veiligheid	safety
veiligheidsspeld	safety-pin
veiling	auction
veilingmeester	auctioneer
veinzen	dissemble
veinzer	hypocrite
vel	skin, leaf, hide, sheet
veldboon	bean
veldfles	canteen, water-bottle, flask
veldprediker	padre, chaplain
veldtocht	campaign
veldwachter	patrolman, gendarme
vele	many
velg	rim, felly, felloe
vellen	overthrow
Venda	Venda
Vendataal	Venda
vendu	auction
vendumeester	auctioneer
venerisch	venereal
Venetiaans	Venetian
Venetië	Venice
Venezolaans	Venezuelan
Venezuela	Venezuela
venijnig	poisonous
venster	window
vensterkozijn	window-frame
vensterruit	pane
venten	peddle
ventiel	air-valve
ventilator	ventilator
Venus	Venus
ver	incidental, remote, side, distant, far, remotely
veraanschouwelijken	illustrate
verachtelijk	abject
verachtelijkheid	abjection
verachten	despise
verachting	contempt
verafgoden	adore
verafschuwen	loathe, abominate, abhor
veranda	veranda
veranderen	turn, alter, change
verandering	about-face
veranderlijk	variable
verantwoordelijk	responsible
verantwoordelijkheid	responsibility
verassen	incinerate, cremate
verassing	cremation
verband	bandage, understanding, relation
verbannen	exile
verbasteren	degenerate, bribe
verbazen	amaze
verbazingwekkend	amazing, astonishing
verbeelden	represent, depict
verbeelding	presumption, fiction, imagination, assumingness
verbeeldingskracht	fantasy
verbergen	conceal
verbeteren	improve
verbetering	progress
verbeurd	forfeit
verbeuren	lose
verbieden	prohibit, forbid
verbinden	combine, connect
verbinding	combination, connection
verbintenis	contract
verbittering	bitterness
verbleekt	sallow, pale
verblijd	glad
verblinden	dazzle
verbluffend	phenomenal
verbond	testament, will, league
verborgen	hidden
verbranden	incinerate
verbranding	combustion
verbreiden	spread
verbrijzelen	shatter, smash
verbruiken	consume
verbruiker	consumer
verbruiksbelasting	excise-duty, excise
verbuigen	contort
verdagen	postpone, procrastinate
verdedigen	defend
verdediger	lawyer, advocate
verdediging	defence, defense
verdek	deck
verdekt	hidden
verdeler	distributor
verdelgen	exterminate
verdeling	distribution
verdenken	suspect
verder	additional, furthermore, moreover, remaining
verderop	beyond
verdicht	fictional, fictitious
verdichtsel	fiction
verdienen	win, deserve, merit, earn
verdienste	profit
verdieping	story, storey, floor
verdikken	thicken
verdoen	waste
verdomd	damn
verdomme	damn
verdonkeremanen	pilfer
verdoofd	numbed
verdorren	wither
verdorven	perverse
verdoving	anesthesia, anaesthesia
verdraaien	contort
verdrag	treaty
verdriet	chagrin, disappointment, annoyance, grief
verdriet doen	afflict, grieve
verdrietig	sadly
verdrijven	expel
verdringen	repulse, suppress
verdrinken	drown
verdunnen	rarefy, attenuate
verduwen	digest
verdwijnen	disappear
verdwijning	disappearance
veredelen	improve
vereenvoudigen	simplify
vereenzelvigen	identify
vereerster	admirer, adorer, worshipper
vereisen	demand, postulate
verenigd	united
Verenigde Staten van Amerika	USA
verenigingsorgaan	bulletin
vereren	honor, honour
verergeren	heighten
verering	cult
verf	dye
verfijnen	refine
verflensen	wither
verfomfaaien	crease, dishevel
verfraaien	embellish
verfrissend	refreshing
vergaan	rot, putrefy, drown
vergaarbak	tank
vergaderen	congregate, meet, assemble
vergadering	meeting
vergallen	poison
vergasser	carburettor
vergeefs	vain, futile
vergeet-mij-niet	forget-me-not
vergeetachtig	forgetful
vergelden	reward, reciprocate
vergelding	compensation
vergelijken	compare
vergelijkenderwijs	comparatively
vergelijking	comparison
vergemakkelijken	facilitate
vergenoegd	satisfied, contented, pleased
vergeten	forget
vergeven	poison, pardon, forgive
vergevorderd	old, late, tardy
vergezellen	accompany
vergiet	colander, strainer
vergiftig	poisonous
vergiftigen	poison
vergissing	mistake, error
verglazen	glaze
vergoeden	compensate
vergroten	enlarge, augment
vergroting	enlargement
vergulden	gild
vergunning	licence
verhaal	history, tale, narrative
verhaasten	accelerate
verhalen	relate
verhandelen	vend, sell
verhandeling	treatise, treaty
verheerlijken	praise, glorify, laud, commend
verheffen	increase
verhelen	conceal
verhelpen	repair
verheugd	glad
verheven	high, lofty, tall
verhevenheid	majesty
verhinderen	prevent, inhibit
verhoeden	inhibit, prevent
verhouding	rate, proportion
verjaardag	birthday, anniversary
verjagen	deter, expel, scare, discourage
verjaging	deterrence
verjaring	birthday
verkeerd	mistaken, wrong, erroneous, incorrect
verkeerd begrijpen	misunderstand
verkeersweg	highway
verkenner	scout, boyscout
verkeren	be
verkiezen	wish, desire
verkiezing	choice, election
verklaring	proclamation, declaration
verklungelen	waste
verkondiger	advertiser
verkondiging	announcement, notification
verkoop	sale
verkoper	salesman
verkorten	curtail
verkorting	abridgement, abridgment
verkrijgbaar	obtainable
verkrijgen	acquire, attain, get, obtain
verlagen	decrease, lower, degrade
verlakken	lacquer, varnish
verlamd	paralysed
verlammen	paralyse
verlamming	paralysis
verlangen	yearn, want
verlangend	longing
verlaten	alone
verleden	previous, former, last, prior, past
verleden tijd	past
verleiden	seduce, entice
verleiding	temptation
verleren	forget
verlevendigen	animate
verlichten	illuminate, facilitate, enlighten
verlof	furlough
verlokken	seduce, entice
verloofd	engaged
verloofde	bride, fiancé, fiancée
verloren	lost
verloren gaan	drown
verloskundige	midwife
Verlosser	Saviour, Redeemer
verloten	allot
verloting	raffle, lottery
verluchting	illustration
vermaak	amusement, fun, pleasure
vermaan	exhortation
vermakelijk	funny, amusing, entertaining
vermalen	pulverize
vermanen	admonish, scold
vermeerderen	enhance
vermelden	mention
vermengen	blend, mix, mingle, shuffle
vermenigvuldigen	multiply
verminderbaar	abatable
verminderen	diminish, lessen
verminkt	crippled, infirm
vermoeden	conjecture, suppose, surmise
vermoeid	tired
vermoeiend	tiresome
vermogen	capital
vermogend	well-off, wealthy, rich
vermoorden	murder
vermorzelen	smash, shatter
vernederen	abase
vernedering	abasement
vernemen	hear
vernielen	quash, destroy
vernietigen	quash, destroy
vernietiging	destruction
vernieuwen	renew
veronachtzamen	neglect
veronderstellen	hypothesize
verontschuldigen	excuse
verontschuldiging	apology
verontwaardigd	indignant
verontwaardigen	annoy
verootmoedigen	abase
verootmoediging	abasement
verordenen	decree
verouderd	archaic
veroveren	conquer
verpakken	pack, package
verpestend	catching, contagious, infectious
verplegen	attend, nurse
verpletteren	overwhelm
verplichten	compel
verplichting	obligation, duty
verraad	treachery, betrayal
verraderlijk	treacherous
verrassen	surprise
verrassend	surprising
verrekijker	telescope, binocular
verrekken	dislocate
verroesten	rust
verrot	rotten
verrotten	rot, putrefy
verrukken	delight
verrukt	delighted
vers	recent, fresh, poem
verschaffen	procure
verschansing	fortification
verscheidene	several
verschijnen	appearance
verschijning	appearance
verschijnsel	phenomenon, symptom
verschil	difference
verschillen	differ
verschillend	diverse, varied, various, different
verschrikking	abomination, abhorrence, horror, atrocity
verschuiving	shift
versie	version
versieren	adorn, decorate, ornament
verslappen	relax
versleten	worn
versleutelen	encipher
versmaat	metre, meter
versnellend	accelerative
versneller	accelerator
versnelling	acceleration
versnellingsbak	gear-box, gear-case
versomberen	darken
verspild	wasted, spoiled
verspreiden	rarefy, spread
verspreiding	publicity, propaganda
verspuiten	gush, spurt
verstaan	hear
verstand	mind, intellect
verstandelijk	intellectual
verstandig	prudent, sensible, wise
versteend	petrified
verstening	fossil
versterving	abnegation
verstoffelijken	materialize, materialise
verstoppertje	hide-and-seek
verstopping	constipation
verstopt	constipated
verstrekken	procure
verstrikken	implicate, entangle
verstrooid	distracted, absent, absent-minded, abstracted
verstrooien	distract, divert
verstrooiing	distraction
verstuiken	dislocate
vertalen	translate
vertegenwoordiger	agent
vertellen	relate
vertelling	narrative, tale
vertelsel	narrative, tale
verteren	digest
verterend	ablaze, ardent
vertering	expenses
verticaal	vertical
vertogen	maintain
vertolking	interpretation
vertonen	demonstrate
vertoning	demonstration
vertoon	pomp, splender
vertoonbaar	apparent
vertraging	delay, retardation
vertrek	chamber, departure
vertrekken	quarters
vertroetelen	pamper, pet, coddle
vertroosten	console
vertroosting	consolation
vertrouwd	well-known, reliable, trustworthy
vertrouwelijk	confidential
vertrouwen	confide, trust, faith, confidence
vertwijfelen	despair
vervagen	blur, fade
verval	decay
vervalsen	falsify
vervalsing	counterfeit
vervanging	replacement, substitution
vervatten	formulate
verveelvoudigen	duplicate
vervelend	boring, weary
verven	colour, paint, color
verver	painter
ververwijderd	distant, far, remote
vervlogen	lost
vervoegen	conjugate
vervoering	ecstasy
vervolg	continuation
vervolgen	persecute
vervolgens	thereafter
vervolging	pursuit, persecution
vervolgverhaal	serial
vervormen	transform
vervreemding	sale
verwaarlozing	slighting
verwachten	foresee
verwachting	prognosis
verwant	related, relative
verwantschap	affinity, relationship
verwardheid	confusion
verwarmen	stoke
verwarming	heating, heater
verwarren	entangle, implicate
verwarrend	confusing
verwarring	confusion
verwekken	beget, generate
verweren	defend
verwerpen	disapprove, rebuke, reject
verwerping	censure, disapproval, rejection, disapprobation
verwijderd	away, far, remote, distant
verwijzing	reference
verwikkeling	tangle
verwoed	furious
verwoesten	quash, destroy
verwonderen	amaze
verwonderend	wonderful
verwonding	injury
verzadigen	saturate
verzaken	overlook
verzamelwerk	compilation
verzekeren	certify, assert, assure, state, insure
verzekering	insurance
verzenden	ship, dispatch
verzendend	ardent, ablaze
verzender	sender
verzetting	about-face
verzoeken	request
verzoeker	applicant
verzorgen	attend, nurse
verzwakken	attenuate
vest	waistcoat
Vesta	Vesta
Vestaalse maagd	vestal
vestale	vestal
vestiaire	cloakroom
vestiging	establishment
vesting	fortress
Vesuvius	Vesuvius
vet	greasy, fatty
veter	shoe-lace
veteraan	veteran
vettig	fatty, greasy
vezel	fibre, fiber
vibratie	vibration
vibreren	vibrate
vice-president	vice-president
victorie	victory
videoband	videotape
videorecorder	video-recorder
vier	four
vierde	fourth
vierde naamval	accusative
vieren	celebrate
viering	celebration
vierkant	square
vierkante decameter	are
vies	filthy, soiled, dirty, unclean
vies ruiken	reek, smell, stink
viesheid	untidiness, dirtiness
Vietnam	Vietnam
Vietnamees	Vietnamese
vigerend	valid
vigilante	cab
vijand	enemy
vijandelijk	hostile
vijandig	hostile
vijandigheid	enmity
vijandschap	enmity
vijf	five
vijfde	fifth
vijftien	fifteen
vijftig	fifty
vijg	fig-tree, fig
vijgeboom	fig-tree
vijver	pond
vijzel	jack, mortar
vijzelstamper	pestle
viking	Viking
vilt	felt
vin	fin
vinden	find
vinger	finger
vingerhoed	thimble
vingerhoedje	thimble
violet	violet
violoncel	cello
viool	violin
virtueel	virtual
virtuoos	virtuoso
virus	virus
visie	opinion
Visigoot	Visigoth
visioen	vision
Visjnoe	Vishnu
viskuit	spawn
vislijn	line
vissen	fish
visser	fisherman
visum	visa
visverkoper	fisherman
vitaal	vital, essential
vitamine	vitamin
vitrine	showcase
vizier	gunsight, sight
vla	pancake, cream
Vlaams	Flemmish
Vlaamse gaai	jay
Vlaanderen	Flanders
vlag	flag, banner
vlak	smooth, even
vlakte	plain
Vlaming	Flemming
vlammen	flame
vlas	flax
vlechten	braid, plait, wreathe, twine
vleermuis	bat
vlees	meat, flesh
vleesnat	bouillon
vleeswording	incarnation
vlegel	boor
vleien	flatter
vleiend	coaxingly
vleierij	flattery
vlek	hamlet, township
vlerk	wing
vleselijk	carnal
vleugel	pianoforte, wing
vleugelpiano	pianoforte
vlieg	housefly
vliegen	aviate
vliegenier	aviator
vlieger	dragon, aviator
vliegeskader	air-squadron
vlieghaven	airfield
vliegmachine	aeroplane, plane, aircraft, airplane, air-plane
vliegtocht	flight
vliegtuig	airplane, aeroplane, aircraft, plane, air-plane
vliegtuigkaper	skyjacker
vliegveld	airfield
vliegwezen	aviation
vlieten	flow
vlijen	lay
vlijt	industry
vlijtig	diligent, hardworking, industrious
vlinder	butterfly
Vlissingen	Flushing
vlo	flea
vloed	volley, torrent
vloeien	flow
vloeiend	fluent
vloeipapier	blotter, blotting-paper
vloeistof	liquid, fluid
vloeken	cuss, swear, blaspheme, curse
vloerkleed	carpet
vloerzeil	linoleum
vloot	fleet
vlootvoogd	admiral
vlot	easy, free, raft, facile
vlotheid	freedom
vlotten	float
vlucht	flight
vluchteling	refugee
vluchtig	shallowly
vocaal	vowel
vocabulaire	vocabulary
vochtig	damp, humid, moist
vochtig maken	dampen
vod	rag
voddenkoopman	ragpicker
voddenman	ragpicker
voddenraper	ragpicker
vodje	rag
voeden	nourish
voeder	nourishment
voeding	nourishment
voedingsmiddel	nourishment
voeg	seam
voelen	feel, grope
voelhoorn	antenna
voeren	wear, transport, carry
voering	lining
voertuig	vehicle
voet	foot
voetbal	soccer, football
voetganger	pedestrian
voetpad	sidewalk
voetpunt	nadir
voetspoor	track
voetstuk	pedestal
voetvolk	infantry
vogel	bird
vogellijm	mistletoe
vogelstand	birds
vogelwereld	birds
vokaal	vowel
vol	full, whole, entire
Volapük	Volapuk
volbracht	completed
voldaan	pleased, satisfied, contented
voldoende	sufficient, enough
volgzaamheid	tractability, manageability
volhardend	persistent
volk	folk, nation, people
volkomen	full, entirely, completely, fully, perfect
volkomenheid	perfection
volkskunde	folklore
volksoverlevering	legend
volksplanting	colony
volksstam	clan, race, tribe
volksvertegenwoordiging	parliament
volledig	complete
volmaaktheid	perfection
volmacht	mandate
volmachtigen	authorize
volontair	volunteer
volt	Volt
Volta	Volta
voltage	voltage
volume	volume
volwassene	adult
volzin	sentence
vonk	spark
vonnis	verdict, judgment
vont	basin, pelvis, bowl
voor	to, towards, until, like, before, toward, as
voor de middag	a.m.
voor eeuwig	forever
voor voldaan tekenen	receipt
vooraan	formerly, previously, ahead
voorafgaan	precede
voorafgaand	last, preliminary, prior, preparatory, former
vooral	especially
voorbeeld	example
voorbereiding	preparation
voorbereidsel	preparation
voorbericht	foreword
voorbijgaand	acute
voorbijganger	passer-by
voorbode	indication, portent, presage, sign, omen
voordeel	benefit, advantage
voordragen	declaim, recite
voorgaand	former, previous, last, prior
voorgeschiedenis	prehistory
voorgevel	façade, facade
voorgeven	pretend
voorgoed	positively, definitely
voorgrond	close-up, foreground
voorhebben	wear, carry
voorhoofd	forehead
vooringenomenheid	prejudice
voorjaar	springtime
voorkant	frontage, front, battlefront
voorkomend	friendly, affable, good-natured, kind
voorkomendheid	kindness
voorleggen	serve
voorletter	initial
voorlopig	provisional
voormalig	ex-
voornaam	important, serious
voornaamste	main, principal, predominant
vooroordeel	prejudice
voorover	foreward
voorpui	facade, façade
voorrangs-	privileged
voorrede	prologue, foreword
voorrijden	collide, run
voorschieten	lend
voorschip	prow
voorschoot	apron
voorschrift	regulation
voorslag	suggestion
voorspelen	play
voorspeler	forward
voorspellen	prophesy, foretell, forecast
voorspeller	prophet
voorspelling	prophecy, prognosis
voorspoed	prosperity, success
voorspreken	intercede
voorstad	suburb
voorsteven	prow
voort	foreward
voortbrenging	production
voorteken	sign, presage, indication, omen, portent
voortgang hebben	happen, grow
voortmaken	rush, hurry
voorts	furthermore
voortzetting	continuation
vooruit	foreward
vooruitgang	progress
voorvader	forefather, great-grandfather
voorvechter	apostle, champion
voorvoegsel	prefix
voorwaarde	clause, stipulation, terms, condition
voorwenden	pretend
voorwerp	thing
voorwoord	foreword
voorzaat	forefather
voorzeggen	forecast, foretell, prophesy
voorzegger	prophet
voorzegging	prophecy
voorzetsel	preposition
voorzichtig	cautious, gently, careful, carefully
voorzijde	battlefront, frontage, front
voorzijn	precede
voorzitten	preside
voorzitter	president, chairman
voos	worthless
vorderen	requisition
vork	fork
vormen	constitute, form, shape
vorming	education
vormsel	confirmation
vorst	monarch, prince, frost, coping
vorstelijk	royal, regal
vorstendom	principality
vos	fox
voucher	coupon
vouwen	fold
vraag	question
vraagpunt	problem
vraagstuk	problem
vrachtauto	lorry, truck
vrachtcontract	charter
vrachtvrij	post-paid, stamped
vrachtwagen	lorry, truck
vragen	invite, request, ask
vrede	peace
vredelievend	peaceloving
vredig	peaceful
vreedzaam	peaceful, peaceloving
vreemd	strange, curious, peculiar, quaint
vreemde	stranger
vreemdeling	stranger
vreten	eat, feed
vriendelijk	friendly, good-natured, pretty, kind, affable
vriendin	lover, friend
vriendschap	friendship
vriesvak	freezer
vriezen	freeze
vriezer	freezer
vrij	vacant, sufficiently, unoccupied
vrijaf	furlough
vrijdag	Friday
vrijdom	freedom
vrijen	woo, court
vrijheid	freedom
vrijkopen	ransom, redeem
vrijmetselaar	Mason, freemason
vrijmetselaars-	masonic
vrijpostig	impertinent
vrijpostigheid	impertinence
vrijspraak	absolution
vrijstaat	republic
vrijstellen	exempt
vrijster	lover
vrijwillig	willing, voluntary, voluntarily
vrijwilliger	volunteer
vrijzinnig	liberal
vroed	wise
vroedvrouw	midwife
vroeg	early
vroeger	ex-
vroegtijdig	early
vrolijk	cheerful
vrouw	woman, wife, queen, dame, king
vrouw des huizes	housewife
vrouwelijk	feminine
vrouwenrok	skirt
vrouwtje	female
vrucht	fruit
vruchtbaar	fruitful, fertile
vuil	soiled, filthy, foul, dirty, unclean
vuist	fist
Vulcanus	Vulcan
vulgair	everyday, vulgar
vulkaan	volcano
vullen	upholster, fill
vulling	stuffing
vulpen	fountain-pen
vulsel	stuffing
vulva	cunt, pussy
vuns	moldy, mouldy, musty
vunzig	musty, mouldy, moldy
vuren	shoot
vurig	vivacious, ablaze, ardent
vuur	fervour, heat, fervor, passion, zeal, impetus
vuurbaak	lighthouse
vuurmaker	lighter
vuurmond	cannon
vuurpijl	rocket
vuurspuwende berg	volcano
vuurtoren	lighthouse
vuurvliegje	firefly
vuurwater	brandy
vuurwerk	fireworks
vuurzee	conflagration
W	W
wa	wah
waag	scales
waaien	aerate
Waals	Walloon
waar	deserving, merchandise, authentic, where, worthy
waar dan ook	wherever
waar niet aan te doen valt	helpless
waar?	where?
waarachtig	actually
waarachtigheid	truth
waard	expensive
waard om van te houden	likable
waard zijn	merit, deserve
waarde	value, worth
waardeloos	worthless
waarderen	appraise, estimate, appreciate
waardevol	costly, valuable
waardig	dignified, worthy, deserving
waardigheid	dignity
waarheid	truth
waarom	why
waarom?	why?
waarschijnlijk	probably, probable, likely, plausible
waarschuwen	warn, caution
waarschuwing	warning
waarvan	whose
waas	down, fluff
wacht	sentry
wachten	expect, await, abide, wait
wachtkamer	waiting-room
waden	wade
wafel	waffle
wafeltje	wafer
wagen	vehicle, cart, chariot, car, dare
wagenkap	bonnet
wagenspoor	trail
waggelen	waver
wagon	waggon
wakend	awake
waker	watchman
wakker	awake
wakker maken	arouse, awaken, wake
wal	quay, rampart, shore, ring, edge, wharf
Walachije	Wallachia, Walachia
Wales	Wales
walg	disgust, nausea
walging	disgust, nausea
Walhalla	Valhalla, Walhalla
walküre	Valkyrie, Walkyrie
Wallonië	Wallonia
walnoot	walnut, walnut-tree
walnoteboom	walnut-tree
wals	waltz
walvis	whale
wan	ventilator
wand	wall
wandel	deportment, behaviour
wandelaar	stroller
wandeldek	promenade
wandeldreef	promenade
wandelen	stroll
wandeling	stroll
wandluis	bug, bedbug
wandschildering	wall-painting
wandtapijt	tapestry
wang	cheek
wanhopen	despair
wanhopig	desperate
wankel	indecisive
wankelen	waver
wanneer	if, when
wanneer?	when?
wannen	aerate
wantrouwen	suspicion
wantrouwig	suspicious
wapen	badge, weapon, insignia
wapenen	arm
warboel	chaos, tangle
warenhuis	warehouse
warm	warm
warmtemeter	thermometer
warnet	tangle
warrelen	swirl
Warschau	Warsaw
wartaal	abracadabra
wasdoek	oilcloth
wasdom	growth
wasem	vapour, steam, vapor
wasgelegenheid	washroom
washok	washroom
wasinrichting	washroom
wassen	wash, bathe
wasserij	laundry
wassing	ablution
wasvrouw	laundress
wat	what
wat dan ook	whatever
wat?	what?
water	water
water-	water-, aquatic
waterbuffel	water-buffalo
watercloset	water-closet
waterdruppel	drop
waterhoen	moorhen
waterjuffer	dragonfly
waterkering	embankment, dike
waterketel	cauldron
Waterman	Aquarius
watermeloen	water-melon
waternimf	naiad
waterpas	horizontal
waterplas	pond, lake
waterschuwheid	hydrophobia
waterstofbom	H-bomb
waterval	waterfall
waterverfschilderij	water-colour
watt	watt, Watt
watten	cotton-wool, wadding
WC	water-closet
WC-papier	toilet-paper
we	we
web	spiderweb
wedden	wager, bet
weder	weather
wederkerig	mutual, reciprocal
wederzijds	reciprocal, mutual
wedijver	competition, rivalry
wedijveren	rival, compete
wedstrijd	contest
weduwe	widow
weduwnaar	widower
wee	pain, woe
weefgetouw	loom
weefsel	fabric, textile
weegschaal	scales
week	week
weekeinde	week-end
weekend	week-end
weekheid	softness, mellowness
weeklagen	wail, lament
weekmaken	soak
weeldeartikel	luxury
weelderig	luxurious, deluxe
weemoedig	melancholy
Weens	Viennese
weer	defense, weather, defence
weer-	re-
weergalmen	echo
weergave	reproduction
weergeven	reproduce, render
weerglans	reflection
weerkunde	meteorology
weerleggen	refute
weersomstandigheden	weather
wees zo goed	please
weetgierig	inquisitive
weetgierigheid	curiosity
weg	resources, road
wegblijver	absentee
wegdek	pavement
wegen	weigh
weggelaten	omitted
weglaten	omit
weglokken	entice, seduce
weglopen	abscond
wegnemen	deduct
wegneming	amputation
wegrennen	abscond
wegsmelten	melt, thaw
wegsnijden	amputate
wegvagen	delete
wegwijzer	signpost
wei	serum, meadow
weide	meadow
weiden	graze
weids	resplendant
weigering	refusal
weiland	meadow
weinig	few
weit	wheat
wekelijks	weekly
weken	soak
wekken	wake, awaken, arouse
wel	well-being, though, surely, now, although, source
wel degelijk	certainly
wel eens	ever
welbewust	aware, conscious
weledel	honorary
weledelgeboren	honorary
welgemanierd	polite, courteous, well-mannered
welk	who, which
welk?	who?
welke	who, which
welke?	who?
welks	whose
wellen	weld
wellevend	courteous, well-mannered, polite
welluidend	euphonious
wellustig	voluptuous, sensual, sensuous
welput	source
welriekend	good-smelling
Wels	Welsh
Welshman	Welshman
welsprekend	eloquent
welstand	success, prosperity
wemelen	swarm
wenden	endorse
Wenen	Vienna
wenkbrauw	brow, eyebrow
wens	want
wereld	world
wereldbol	worldglobe
werelddeel	continent, mainland
wereldoorlog	worldwar
wereldreiziger	globe-trotter
wereldruim	room, space
wereldstad	city
wereldwijd	worldwide
wereldzee	ocean
weren	repulse
werk	job
werkelijk	real, actual, genuinely, truly, really, factual
werkeloos	unemployed
werkeloosheid	unemployment
werken	works, vary, ferment
werker	operative, laborer, labourer, workman, worker
werkgever	employer
werkje	drawing, design
werkkracht	workman, laborer, operative, labourer
werkloos	unemployed
werkloosheid	unemployment
werkman	labourer, workman, operative, laborer
werknemer	employee
werkplaats	workplace, workshop
werktuig	tool, instrument, means
werktuigkunde	mechanics
werktuigkundige	mechanic
werktuiglijk	automatic, mechanical
werkwijze	procedure
werkwoord	verb
werkzaam	active
werpen	throw
wervel	vertebra
wervelen	swirl
wervelkolom	spine
wervelstorm	cyclone
wesp	wasp
west	West, west
westelijk	western
westen	west, West
Westerling	Westener
westerling	Westener
Westers	western
westers	western
Westfalen	Westphalia
Westgoot	Visigoth
wetens	deliberately
wetenschap	science
wetenschappelijk	scientific
wetenschapper	scientist
wethouder	alderman
wettelijk	legal
wettig	legal
wettisch	rigorous, stringent
weven	weave
wevervogel	weaver-bird
wezel	weasel
wezen	creature, be, essence, gist
wezenlijk	truly, genuinely, really
Wezer	Weser
whisky	whiskey, whisky
whist	whist
wie	who, which
wie d'r	whose
wie d'r?	whose?
wie z'n	whose
wie z'n?	whose?
wie?	who?
wiebelen	waver
wieden	weed
wieg	cradle
wiegelied	lullaby
wiegen	lull
wiel	wheel
wieldop	hub-cap
wielrijden	cycle
wiens?	whose?
wier	seaweed, alga
wier?	whose?
wierook	incense
wij	we
wijd	broad
wijd en zijd	everywhere
wijd openstaan	gape, yawn
wijden	bless
wijdte	width
wijfje	female
wijk	quarter, channel, canal
wijken	disappear
wijn	wine
wijnberg	vine
wijngaard	vineyard, vine
wijnmaand	October
wijnstok	grapevine
wijs	fashion, melody, wise
wijsbegeerte	philosophy
wijsgeer	philosopher
wijsheid	wisdom
wijsje	melody
wijze	manner, mode
wijzerplaat	dial
wijzigen	modify
wikkel	wrapper
wil	willingness
wild	wild, savage
wildebeest	gnu, wildebeest
wildernis	desert
wilg	willow
willekeurig	arbitrary
willig	obedient
wilsbeschikking	tendency, predisposition
winden	wind
windhond	greyhound
windsel	binding, strip
windstilte	windlessness
wingerd	grapevine
winkel	boutique, store, shop
winkelhaak	T-square
winkelier	shopkeeper
winnen	win, earn
winst	profit
winter	winter
winterkoninkje	wren
wintermaand	December
wippen	overthrow
wis	cluster, bunch, sheaf, bundle
wiskunde	mathematics
wiskundig	mathematical
wiskundige	mathematician
wissel	draft
wisselen	interchange, swap
wisselend	variable
wissen	wipe
wit	purpose, goal, white, blank
Wit-Rusland	Byelorussia
witgloeiend	incandescent
witkalk	white-wash
witsel	white-wash
witte abeel	abele
witte mier	termite
wodka	vodka
woedend	furious
woekerrente	usury
woekerwinst	usury
woelen	spade
woensdag	Wednesday
woest	wild, fierce, savage
woestenij	desert
woestijn	desert
wolf	wolf
Wolga	Volga
wolk	cloud
wollen	wool
wond	injury
wonder	prodigy, miracle
wonderbaar	wonderful, miraculous
wondheelkunde	surgery
wondteken	scar
woning	dwelling, residence
woonkamer	living-room, sitting-room
woonplaats	abode, dwelling-place
woord	word
woordelijk	literal, word-for-word, verbatim
woordenboek	dictionary
woordenschat	vocabulary
woordspeling	pun
worgen	choke, strangle
worm	worm, earthworm
wormig	unsound, worm-eaten
wormstekig	worm-eaten, unsound
worst	sausage
worstelen	wrestle, struggle, writhe, flounder
wortel	carrot
wortel schieten	root
woud	forest, woods
wraak	revenge, vengeance
wraak nemen	avenge
wraken	disapprove, rebuke
wraking	disapprobation, disapproval, censure, condemnation
wrat	wart
wreed	cruel
wreedaard	barbarian
wreedaardig	cruel
wreken	avenge
wriemelen	swarm
wrijven	rub
wrijving	friction
wuft	frivolous
wuiven	wave
wulps	voluptuous
wurgen	choke, strangle
wurm	worm
X	X
X-stralen	X-rays
xeres	sherry
xerografisch	xerographic
Xhosa-	Xhosa
yard	yard
Yggdrasil	Yggdrasill, Yggdrasil
Ymir	Ymir
yoga	yoga
yoghurt	yoghourt, yoghurt
ypsilon	Y
zaad	offspring, seed, sperm
zaadkorrel	grain, granule, pip
zaagvormig	zigzag
zaak	boutique, business, affair, shop, case, matter
zaal	lounge, salon, parlour
zacht	soft, gentle, mild
zachtaardig	mild
zachtaardigheid	meekness, leniency, balminess, mildness
zachtheid	mildness, softness, mellowness, balminess
zachtjes	slowly, gently, leasurely, carefully
zachtmoedig	mild
zadel	saddle
zagen	saw
Zaïre	Zaïre
zak	bag, pocket
zakdoek	handkerchief
zaken doen	negotiate
zakenman	businessman, merchant
zakmes	pen-knife
zalm	salmon
Zambia	Zambia
Zambiaans	Zambian
zand	sand
zang	song
zangboek	songbook
zangeres	singer
zangerig	tuneful
zangkoor	coir, chorus
zangvogel	singing-bird, song-bird
zat	drunk, intoxicated
ze	they, them, she
zebra	zebra
zede	mores
zedelijk	moral
zedelijkheid	morality
zedenkunde	ethics, morals, ethic
zedenkundig	ethical, moral
zedenleer	ethic, ethics, morals
zedenmeester	moralist
zedig	chaste, prudish
zee	sea
zeebanket	herring
zeebodem	sea-bottom
zeeëngte	strait
zeef	sieve
zeehond	seal
zeekant	coast, seaside
zeekust	seaside, coast
Zeeland	Zealand, Zeeland
zeemacht	navy
zeeman	sailor
zeemeeuw	seagull
zeep	soap
zeepkwast	shaving-brush
zeepsop	lather
zeer	pain, painful
zeer doen	ache, hurt
zeer oud	antediluvian
zeerob	seal
zeerover	pirate
zeeschuimer	pirate
Zeeuw	Zealander
zeewier	seaweed, alga
zeeziekte	seasickness
zefier	zephyr
zeg	hey
zege	victory
zegen	boon, blessing
zegenen	bless
zegening	blessing, boon
zegepralen	triumph
zegevieren	triumph
zeggen	tell, say
zeildoek	oilcloth
zeilen	sail
zeilvliegtuig	glider, sailplane
zeis	scythe
zeker	certainly, certain, surely, undoubtedly, sure
zekerheid	safety
zelden	seldom
zeldzaam	precious, rare
zelf	himself, self, itself, herself
zelfbesturend	autonomous
zelfbewust	self-assured, confident
zelfbewustheid	self-assurance, aplomb
zelfgevoel	dignity
zelfrespect	dignity
zelfstandig	independant
zelfstandig naamwoord	substantive, noun
zelfverzekerd	confident, self-assured
zelfwerkend	automatic
zendbrief	epistle, letter
zendeling	missionary
zending	mission
zenit	zenith
zenuw	nerve
zenuw-	nervous
zenuwachtig	nervous
zes	six
zesde	sixth
zestien	sixteen
zestientallig	hexadecimal
zestig	sixty
zestigste	sixtieth
zetel	seat
zetten	mount, infuse, link, typeset
zetting	erecting, mounting, composing
Zeus	Zeus
zeven	sift, seven
zevende	seventh
zeventien	seventeen
zeventig	seventy
zever	nonsense, saliva
zeveren	salivate
zich aaneensluiten	associate, pool
zich aansluiten	join
zich aanstellen	attitudinize, pose
zich abstineren	abstain
zich aftobben	flounder, struggle, writhe
zich bekommeren	worry, care
zich eigen maken	adopt
zich gedragen	behave
zich herinneren	recall, recollect, remember
zich indringen	intrude
zich inspannen	try
zich onderscheidend	distinctive
zich onthouden	abstain
zich ontwikkelen	evolve
zich opdringen	intrude
zich overgeven	capitulate, surrender
zich vastklampen aan	board
zich verbazen	marvel, wonder
zich verbeelden	imagine, fancy
zich vermetelen	dare
zich verontschuldigen	apologize
zich verpozen	relax
zich verwonderen	marvel, wonder
zich voordoen	pose, attitudinize
zich wagen aan	venture
zicht	sickle
zichtbaar	visual, visible
zichzelf respecterend	dignified
zichzelf verloochenen	abnegate
ziedaar	behold
ziehier	behold
ziek	ill, sick
zieke	patient
ziekelijke angst	phobia
ziekenauto	ambulance
ziekenhuis	hospital
ziekte	disease, illness
ziel	soul
zieleleed	sadness
zielkunde	psychology
zielkundige	psychologist
zielsverwant	sympathetic
ziften	sift
zigeuner	Gypsy, gypsy
zij	they, silk, she
zij-	incidental, side
zijde	silk
zijgen	filter
zijkant	sideshow, sideissue
zijn	her, be, its
zijn beklag doen	complain
zijweg	side-way, by-way
zilveren	silver
zilverkleurig	silver-coloured
zilverpopulier	abele
zilverspar	fir
Zimbabwe	Zimbabwe
zin	disposal, sentence, want, sense, inclination
zindelijk	pure, clean
zindelijkheid	purity, cleanliness
zingen	sing
zink	zinc
zinken	sink
zinkput	sewer
zinnebeeld	symbol
zinnelijk	sensuous, sensual
zinsbouw	syntax
zinsleer	syntax
zinspelen	hint, allude
zinspeling	allusion
zinspreuk	maxim
zitbank	bench
zitkamer	sitting-room, living-room
zitting	meeting, session
zittingsperiode	session
zitvlak	buttocks
zo'n	such
zodiak	zodiac
zodoende	consequently
zoeker	sight, gunsight
zoektocht	quest, search
zoel	lukewarm
Zoeloe	Zulu
Zoeloetaal	Zulu
zoemer	buzzer
zoenen	kiss
zoet	soft, sweet, gentle
zoetgeurend	sweet-smelling
zoetigheid	candy
zoetwaterkreeft	crayfish
zoetzuur	sweet-and-sour
zogen	suckle
zolderkamer	garret, attic
zolderschuit	barge
zomer	summer
zomerhuis	summer-house, summerhouse
zomerhuisje	summer-house, summerhouse
zomermaand	June
zondag	Sunday
zonde	transgression
zonder vrienden	friendless
zonderling	unordinary
zondigen	sin, transgress
zondvloed	deluge, flood
zone	zone
zonlicht	sunlight
zonnebloem	sunflower
zonnebril	sun-glasses
zonneschijn	sunshine, sun
zonnestraal	sun-beam, sunbeam
zonsondergang	sunset
zonsopgang	sunrise
zoogdier	mammal
zoölogie	zoology
zoöloog	zoologist
zoom	brim, border
zoon	son
zorgen	care, worry
zorgen voor	nurse, attend
zorgenstoel	armchair, arm-chair
zot	foolish, fool
zout	salty
zouten	pickle, salt
zoutvaatje	saltshaker
zoutvat	saltshaker
zuchten	moan, sigh
Zuid-Slavië	Yugoslavia
Zuidafrikaans	Afrikaans
zuidelijk	southern, south
Zuidelijke IJszee	Antarctic
zuigen	suck
zuiger	piston
zuilengalerij	portico
zuilengang	porch, portico
zuipen	drink
zuiplap	boozer, alcoholic
zuivelfabriek	dairy
zulk een	such
zulks	those
zullen	shall
zus	sister, sibling
zuster	sibling, sister
zuur	heartburn, sour, tart, acid
zuurstof	oxygen
zwaaien	brandish, fling, wave, sway
zwaan	swan
zwaar	burdensome, deep, onerous, difficult, heavy
zwaarhoofdig	pessimistic
zwaarlijvig	stout
zwaartekracht	gravity
zwaartillendheid	pessimism
zwaarwichtig	weighty
Zwaben	Swabia
zwachtel	bandage
zwak	weak, lightly, weakly, faint
zwakjes	lightly, weakly
zwam	tinder, punk, fungus
zwanger	pregnant
zwanger raken	conceive
zwart	Negro, black
zwartheid	blackness
zwavel	sulfur, sulphur
zwavel-	sulphureous, sulphuric, sulfuric
zwavelig	sulphuric, sulfuric, sulphureous
Zweden	Sweden
Zweed	Swede
Zweeds	Swedish
zweefmolen	merry-go-round, carrousel, carousel
zweefvliegen	glide
zweefvliegtuig	glider, sailplane
zweer	ulcer, sore
zweet	perspiration
zweetkamer	sauna
zwelgpartij	orgy
zwembad	swimming-pool, swimming-bath
zweminrichting	swimming-bath
zwemmen	swim
zwendelen	defraud, swindle
zwerfster	planet
zwervend	nomadic
zwerver	vagabond
zweten	sweat
zweven	hover
zwiepen	sway
zwieren	sway
zwijgend	silently, silent
zwijmeldronken	ecstatic
zwijn	pig
Zwitserland	Switzerland
Zwitsers	Swiss
zwoel	erotic