China


Chinese (Mandarin) to English


Aòdìlì: 1. Austria
Aòsîlù: 1. Oslo
Bâlí: 1. Paris
Bâxî: 1. Brazil
Bîngd o: 1. Iceland
Bôlán: 1. Poland
Bùdápèisî: 1. Budapest
Bùlâgé: 1. Prague
Bùlìsîbân: 1. Brisbane
Bùlùsài’evr: 1. Brussels
B ilín: 1. Berlin
B i’evrní: 1. Berne
B ojiâlìyà: 1. Bulgaria
B lìshí: 1. Belgium
Bevih i: 1. North Sea
Chángjiâng: 1. Yangtse-Kiang; Yangtze; Yangtze River
Cháoxiân: 1. Korea
Dânmài: 1. Denmark
Dông H i: 1. East China Sea
Dûbòlín: 1. Dublin
Déguó: 1. Germany
Dàxîyáng: 1. Atlantic; Atlantic Ocean
Dìlânà: 1. Tirana
Dìzhôngh i: 1. Mediterranean
Fêilü’bîn: 1. Philippine Islands; Philippines
Fêizhôu: 1. Africa
Fênlán: 1. Finland
Fàguó: 1. France
F guó: 1. France
Gêbevnhâgên: 1. Copenhagen
Hêih i: 1. Black Sea; Euxine Sea
Huánghé: 1. Yellow River
Huáng H i: 1. Yellow Sea
Huáshâ: 1. Warsaw
Huòbâtè: 1. Hobart
Hánguó: 1. Korea
Hélán: 1. Holland | 2. Holland; the Netherlands
Hóngh i: 1. Red Sea
Hè’evrxìngjî: 1. Helsinki
Jînbâbùwéi: 1. Zimbabwe
Jiâ’nádà: 1. Canada
Jiékèsîluòfákè: 1. Czechoslovakia
Kûnshìlán: 1. Queensland
Lâdîng Mevizhôu: 1. Latin America
Liánhéguó: 1. United Nations
Lièzhîdûnshìdêng: 1. Liechtenstein
Luóm : 1. Rome
Luóm níyà: 1. Romania | 2. Romania
Lúndùn: 1. London
Lúsênb o: 1. Luxemburg
L sîbevn: 1. Lisbon
Mónàgê: 1. Monaco
Mòxîgê: 1. Mexico
Mòevrbevn: 1. Melbourne
M dél : 1. Madrid
M láixîyà: 1. Malaysia
Meviguó: 1. United States of America; USA
Nuówêi: 1. Norway
Nánfêi: 1. South Africa
Nánsîlâfû: 1. Yugoslavia
Nán’ào: 1. South Australia
Nán H i: 1. South China Sea
Pútáoyá: 1. Portugal
Âgêntíng: 1. Argentina
Âm sîtèdân: 1. Amsterdam
Ândào’evr: 1. Andorra
Â’evrbâníyà: 1. Albania
Ruìdi n: 1. Sweden
Ruìshì: 1. Switzerland
Rìbevn: 1. Japan
Rìbevnh i: 1. Sea of Japan
Sîdegé’evrmó: 1. Stockholm
Sûgélán: 1. Scotland
Shàngh i: 1. Shanghai
Su fêiyà: 1. Sofia
Táiwân: 1. Taiwan
Tàipíngyáng: 1. Pacific; Pacific Ocean
T nsângníyà: 1. Tanzania
T sîm níyà: 1. Tasmania
Wéiduôlìyà: 1. Victoria
Wéiyevnà: 1. Vienna
Xîbânyá: 1. Spain
Xîlà: 1. Greece
Xînjiâpô: 1. Singapore
Xînxîlán: 1. New Zealand
Xîní: 1. Sidney
Xîzàng: 1. Tibet
Xî’ào: 1. West Australia
Xiângg ng: 1. Hongkong
Xiôngyálì: 1. Hungary
Xuevlí: 1. Sidney
Yîngguó: 1. England | 2. England
Yîngguóhuà: 1. English; English language
Yîngwén: 1. English; English language
Yîngy : 1. English; English language
Yuènán: 1. Vietnam
Yángz jiâng: 1. Yangtse-Kiang; Yangtze; Yangtze River
Yàzhôu: 1. Asia
Yìdàlì: 1. Italy
Yìndùníxîyà: 1. Indonesia
Yìndùyáng: 1. Indian Ocean
Yìnní: 1. Indonesia
Zâyîevr: 1. Zaïre
Zhôngguó: 1. China
Zhôngguórén: 1. Chinaman; Chinese
Zhôngwén: 1. Chinese; Chinese language
Zhìlì: 1. Chile
bâ: 1. eight
bângmáng: 1. abet; aid; assist; help | 2. accomodate; aid; assist; help
bângzhù: 1. abet; aid; assist; help | 2. accomodate; aid; assist; help
bâocài: 1. cabbage
bâoxîncài: 1. cabbage
bâshí: 1. eighty
bêiâi: 1. dismal; gaunt; miserable; sad
bêi: 1. cup
bêijù: 1. tragedy
bêizi: 1. cup
bînqqílín: 1. ice; icecream
bôcài: 1. spinach
bôli: 1. glass
bôlibêi: 1. glass
bôluó: 1. pineapple
biànhù: 1. defend
bi o: 1. watch
báilándì: 1. brandy | 2. brandy; cognac
báisè: 1. white
báo: 1. hail
báozi: 1. hail
báyuè: 1. August
bízi: 1. nose
bó: 1. platinum
bóbo: 1. uncle
bófù: 1. uncle
bóm : 1. aunt
bóshì: 1. doctor
bówùgu n: 1. museum
bàbamâma: 1. parents
bàngôngshì: 1. office | 2. bureau; office
bào: 1. gazette; magazine; newspaper; periodical
bàozh : 1. gazette; magazine; newspaper; periodical
bèi: 1. back
bèn: 1. addled; foolish; stupid
bèndàn: 1. fool
bìngle: 1. ill; sick
bìngrén: 1. patient | 2. patient
bùshûfu: 1. not well; upset
bùzh ng: 1. minister
b ihé: 1. lily
b ng: 1. bind; connect; join; tie; tie up
b : 1. pen
cângyíng: 1. fly; housefly
cântîng: 1. cafetaria
côngming: 1. intelligent; sagacious
cûnzi: 1. village
châ: 1. fork
châojí shìch ng: 1. supermarket | 2. supermarket
châoxiev: 1. copy
châzi: 1. fork
chêfáng: 1. garage
chêng: 1. weigh
chêzhàn: 1. stop
chêzi: 1. car | 2. vehicle
chôuti: 1. drawer
chôuyân: 1. smoke
chûb njiâ: 1. publisher
chûb nrén: 1. publisher
chûnjì: 1. spring; springtime
chûntiân: 1. spring; springtime
chûzûqìchê: 1. taxi
chû’nàyuán: 1. cashier
chuânghu: 1. window
chuânglián: 1. curtain
chuî: 1. blow | 2. blow
chuán: 1. boat | 2. ship; vessel
chuáng: 1. bed
chuángdân: 1. sheet
chuánjiàoshì: 1. priest
chuánt ng: 1. tradition
chuánt ngde: 1. traditional
chuízi: 1. hammer
chá: 1. tea
cháhú: 1. tea-pot
cháng: 1. long
chángj nglù: 1. giraffe
chángkùzi: 1. pants; trousers
chángwà: 1. stocking
chángwàzi: 1. stocking
cháopiào: 1. bank-note
cháoxiânjì: 1. artichoke
chéngshì: 1. city; town
chéngzi: 1. orange
chízi: 1. pond
chóng: 1. bug; insect
chóngzi: 1. bug; insect
chúshî: 1. cook; male cook
chúzi: 1. cook; male cook
chànggê: 1. sing
chènshân: 1. shirt
chènyî: 1. shirt
cuò: 1. aberration; error; mistake
cuòwù: 1. aberration; error; mistake
cáiféng: 1. tailor
céng: 1. floor; storey; story
cídi n: 1. dictionary; vocabulary
càidân: 1. menu
càihuâ: 1. cauliflower
càishìch ng: 1. market; marketplace
cèsu : 1. toilet
cù: 1. vinegar
c odì: 1. lawn
c oméi: 1. strawberry
c ozh : 1. toilet-paper
dâo: 1. knife
dâozi: 1. knife
dôngjì: 1. winter
dôngtiân: 1. winter
diànbào: 1. telegram
diànchê: 1. streetcar; tram
diàngông: 1. engineer
diàngy ngyuàn: 1. cinema; movie theatre
diànhuà: 1. telephone
diànjìshî: 1. engineer
diàntî: 1. elevator; lift
diàny ng: 1. film; motion picture; movie
diànzh : 1. shopkeeper
diànzi: 1. cushion
diào yú: 1. fish
duì: 1. yes | 2. team
duìbuq : 1. excuse me
duìle: 1. yes
du n: 1. short | 2. brief; short
du nkù: 1. short pants; shorts
dá: 1. dozen
dízi: 1. flute
dú: 1. read
dàbiàn: 1. defecate
dàfêngy : 1. storm
dàifu: 1. doctor; physician
dàishù: 1. algebra
dàish : 1. kangaroo
dàlìhuâ: 1. dahlia
dàlù: 1. continent; mainland
dàmài: 1. barley
dàn: 1. egg
dànbàishí: 1. opal
dàn’gâo: 1. cake
dàozi: 1. rice
dàrén: 1. adult; grown-up
dàshân: 1. mountain
dàsh : 1. ambassador
dàsh gu n: 1. embassy
dàtu : 1. thigh
dàxué: 1. university
dàyî: 1. coat; overcoat
dàzhôu: 1. continent; mainland
dì: 1. earth; land; soil
dìb n: 1. floor
dìdi: 1. brother
dìl : 1. geography
dìqû: 1. region
dìtú: 1. map | 2. map
dìxià tievlù: 1. subway; underground
dìzhèn: 1. earthquake
dìzh : 1. address
dòngwù: 1. animal
dòngwùyuán: 1. zoo
dùzi: 1. stomach | 2. abdomen; belly; tummy
dùziténg: 1. stomach ache
d ib : 1. arrest
d léi: 1. thunder
d o: 1. island
d zìjî: 1. typewriter
d diànhuà: 1. telephone
d zhên: 1. injection
d ng: 1. understand; realize
fângf : 1. method
fângyán: 1. dialect
fânhónghuâ: 1. crocus
fânqié: 1. tomato
fânyì: 1. interpreter
fâshâo: 1. ague; fever
fâshêng: 1. become; come about; grow; happen | 2. become; get; grow | 3. come about; happen; occur
fâyîn: 1. pronunciation
fêi: 1. fly
fêijî: 1. aeroplane; airplane; plane | 2. aircraft
fêijîch ng: 1. aerodrome; airdrome; airfield
fên: 1. cent
fêng: 1. wind
fêngbào: 1. storm
fêngzi: 1. lunatic
fûfù: 1. couple; married people
fûqî: 1. couple; married people
fángjiân: 1. chamber; room
féizào: 1. soap
féng: 1. sew
fójiào: 1. Buddhism
fúwùyuán: 1. waiter
fàn: 1. rice
fàndiàn: 1. hotel
fàngu nr: 1. restaurant
fànrén: 1. prisoner
fèi: 1. lung
fèibù: 1. lung
fùhuójié: 1. Easter
fùm : 1. parents
fùqián: 1. pay
f guân: 1. judge
f lü’: 1. law
fevnhóngsè: 1. pink
gângb : 1. pen
gângqín: 1. piano
gângtiev: 1. steel
gânlán: 1. broccoli
gâo: 1. tall
gâoshân: 1. mountain
gâoxìng: 1. happy; glad
gâo’evrfûqiú: 1. golf
gêchàngjiâ: 1. singer
gêge: 1. brother
gêjù: 1. opera
gên: 1. with | 2. root
gêsh u: 1. singer
gêzi: 1. dove; pigeon | 2. pigeon
gôngch ng: 1. factory | 2. factory
gôngch : 1. metre
gôngdûn: 1. ton
gôngfên: 1. centimetre | 2. gram; gramme
gônggòngqìchê: 1. bus; autobus; omnibus
gôngjín: 1. kilo
gôngjù: 1. agent; means; tool
gônglí: 1. millimetre
gôngl : 1. kilometre
gôngm : 1. are; square decametre
gôngrén: 1. hand; laborer; labourer; operative; worker; working man; workman
gôngsî: 1. enterprise
gôngshêng: 1. liter; litre
gôngyuán: 1. park
gôngyè: 1. industry
gôngzuò: 1. work | 2. job; work
gông’ânjú: 1. police-station
guâ húzi: 1. shave
guójiâ: 1. country; land
guójì: 1. international
guówáng: 1. king
guì: 1. costly; dear; expensive; pricey
guòm n: 1. allergy
gu ngch ng: 1. plaza; square; public square
gu nzi: 1. restaurant
gu jiàng: 1. jam; marmelade
gémìng: 1. revolution
gútou: 1. bone
gài: 1. build; construct
gòngch nzh yì: 1. communism
gònghéguó: 1. republic
gùkè: 1. client; customer
gùyuán: 1. employee
g ogânjìng: 1. clean; cleanse; make clean; purge
g u: 1. dog
g : 1. drum
g tou: 1. bone
hê: 1. drink
hêisè: 1. black | 2. black
hêzuìle: 1. drunk; intoxicated
huâ: 1. bloom; flower
huâcài: 1. cauliflower
huâjiàng: 1. gardener
huâr: 1. bloom; flower
huâyuán: 1. garden
huî: 1. dust
huîchén: 1. dust
huîsè: 1. grey | 2. grey
huáig : 1. ankle
huángdì: 1. emperor
huángguâ: 1. cucumber
huángjîn: 1. gold
huángsè: 1. yellow | 2. yellow
huángyóu: 1. butter
huídá: 1. answer; reply; respond | 2. answer; reply
huózhe: 1. alive | 2. be alive; live
huàidàn: 1. cheat; crook; rogue
huàjiâ: 1. painter
huàxué: 1. chemistry | 2. chemistry
huìhuà: 1. conversation
hu chê: 1. train | 2. train
hu chêzhàn: 1. station
hu chái: 1. match
hu tu : 1. ham
hu zâi: 1. fire
hé: 1. river
hépíng: 1. peace
héshàng: 1. monk
hóngb oshí: 1. ruby
hóngluóbo: 1. carrot
hóngsè: 1. red | 2. red
hóulóng: 1. throat
hóulóngténg: 1. pain in the throat; sore throat
hóuzi: 1. ape; monkey
hú: 1. lake; loch
húdié: 1. butterfly
hújiâo: 1. pepper
húli: 1. fox
húluóbo: 1. carrot
húzi: 1. beard | 2. moustache
hànshân: 1. T-shirt
hèn: 1. hate
hèsè: 1. brown | 2. brown
hòuhu : 1. be sorry about; regret
hòutiân: 1. the day after tomorrow
hòutou: 1. behind; after
hùshì: 1. nurse
h i: 1. sea
h ibîn: 1. coast; seaside; shore
h ibiân: 1. coast; seaside; shore
h id o: 1. island
h itân: 1. beach
h iwân: 1. bay
h iyuán: 1. sailor
h iyáng: 1. ocean
h ochî: 1. nice; tasty
h oxiào: 1. amusing; entertaining; funny | 2. comic; comical; funny
hevn xi ngniàn: 1. sigh
jî: 1. chicken; hen | 2. chicken; fowl
jîdûjiào: 1. Christianity
jîngjì: 1. economy
jîngjìxué: 1. economics
jînhuángsè: 1. gold-coloured; golden
jînsè: 1. gold-coloured; golden
jîntiân: 1. today
jînyú: 1. goldfish
jîqì: 1. engine; machine
jîròu: 1. muscle
jûnrén: 1. pawn; soldier
jiânb ng: 1. shoulder
jiâng: 1. ginger
jiânyù: 1. jail; gaol; prison | 2. jail; gaol; prison | 3. jail; gaol; prison
jiâo: 1. teach
jiâoqû: 1. suburb
jiâotông: 1. traffic
jiâo’ào: 1. arrogant
jiâtíngfùnüv: 1. housewife
jiâtíngzg fù: 1. housewife
jiê: 1. street
jiàn: 1. build; construct
jiànkâng: 1. health
jiànzhù: 1. building
jiàoshî: 1. instructor; teacher
jiàoshòu: 1. professor
jiàotáng: 1. church; church-building; house of worship; place of worship
jiàoyuán: 1. instructor; teacher
jiàqián: 1. price
jiàzi: 1. sofa
jiè: 1. borrow
jièzh : 1. ring
ji n: 1. cut; slice
ji ndâo: 1. scissors
ji ozh : 1. toe
ji : 1. alcohol; booze; liquor; spirits; strong drink | 2. nine
ji jiâ: 1. restaurant
ji shí: 1. ninety
ji yuè: 1. September
jievmèi: 1. sister
juéde: 1. feel; sense
jímò: 1. lonely; solitary
jítâ: 1. guitar
júhuángsè: 1. orange-coloured
júhóngsè: 1. orange-coloured
júzi: 1. tangerine | 2. orange
júzishu : 1. orange juice
júzizhî: 1. orange juice
jì: 1. send; transmit | 2. season
jìchéngchê: 1. taxi
jìfù: 1. step-father | 2. step-father
jìjié: 1. season
jìmò: 1. lonely; solitary
jìm : 1. step-mother | 2. step-mother
jìn: 1. go in; enter; perform
jìnbù: 1. advance; advancement; progress
jìngzi: 1. looking-glass; mirror
jìnzh : 1. forbid; prohibit
jìzhev: 1. journalist
jùch ng: 1. theatre
jùzi: 1. sentence
j hé: 1. geometry
j ngchá: 1. policeman | 2. police
j ngchájú: 1. police-station
j nzhâng: 1. agitated; nervous
j ‘n i: 1. milk
kâfêi: 1. coffee
kâiguân: 1. switch
kê: 1. branch; compartment; department; pigeonhole; section; speciality
kêmù: 1. branch; compartment; department; pigeonhole; section; speciality
kêxué: 1. scientific | 2. science
kêxuéde: 1. scientific
kêxuéjiâ: 1. scientist
kôngqì: 1. air
kû: 1. cry; weep
kuàijì: 1. accountant
kuàijìyuán: 1. accountant
kuàilè: 1. happy; glad
kuànggông: 1. miner
késou: 1. cough
kúzi: 1. pants; trousers
kàn: 1. read | 2. attend; call on; see; visit
kè: 1. gram; gramme | 2. lesson
kèrén: 1. guest
kùn: 1. sleepy | 2. drowsy
k chê: 1. lorry; truck | 2. lorry; truck
k udài: 1. pocket
k : 1. acerbic; bitter
kev: 1. thirsty
kevlián: 1. have compassion on; pity
kevxî: 1. regrettable
kevài: 1. lovable
lâdùzi: 1. diarrhoea
liáng: 1. cool
liángkuai: 1. cool
liángxié: 1. sandal
liú: 1. flow
liúdòng: 1. flow
liúxíngxìng g nmào: 1. flu; grip; influenza
liàng: 1. serene; untroubled
liàozi: 1. cloth; material
liù: 1. six
liùshí: 1. sixty
liùyuè: 1. June
li n: 1. face
li ng: 1. two
lánhuâ: 1. orchid
lánsè: 1. blue | 2. blue
léi: 1. thunder
lí: 1. pear
lím : 1. centimetre
líng: 1. nought; zero
línjû: 1. neighbour
línyù: 1. shower | 2. shower
lízi: 1. pear
lóutî: 1. staircase; stairs
lús n: 1. asparagus
làng: 1. wave
lèi: 1. tired
lìsh : 1. story; history
lù: 1. deer | 2. road; route; way
lùtái: 1. balcony
l n: 1. lazy
l nduò: 1. lazy
l oh : 1. tiger
l oshî: 1. instructor; teacher
l osh : 1. mouse | 2. rat
l : 1. mile
l bàiliù: 1. Saturday
l bàisân: 1. Wednesday
l bàisì: 1. Thursday
l bàitiân: 1. Sunday | 2. Sunday
l bàiw : 1. Friday
l bàiyî: 1. Monday
l bài’èr: 1. Tuesday
l fàshî: 1. barber; hairdresser
l mào: 1. politeness
l ngshìgu n: 1. consulate
l p n: 1. gift; present
l tou: 1. among; between
l wù: 1. gift; present
l xi ng: 1. ideal
l zi: 1. plum
levng: 1. bleak; chilly; cold | 2. bleak; chilly; cold
lü`: 1. ass; donkey
lü`zi: 1. ass; donkey
lü’b oshí: 1. emerald
lüvgu n: 1. hotel
lüvkè: 1. traveller
lüvsè: 1. green | 2. green
lüvxíng: 1. travel
mâo: 1. cat
mênrè: 1. airless; oppressive; stiffling; sultry
miànbâo: 1. bread; loaf
miànbâodiàn: 1. bakery
miànbâoshî: 1. baker
miào: 1. temple
mái: 1. bury; entomb; inter
máizàng: 1. bury; entomb; inter
mánggu : 1. mango
máo: 1. body hair
máob : 1. brush
máojîn: 1. towel
máomáoy : 1. drizzle; drizzling rain
máopí: 1. fur; hide; skin
máozi: 1. hat
méigui: 1. rose
méimáo: 1. brow; eyebrow
méiqì: 1. gas
mén: 1. door
ménk ur: 1. entrance; portal
míngtiân: 1. tomorrow
míngxìnpiàn: 1. postcard
míngzi: 1. first name
mínzh : 1. democracy
mógû: 1. mushroom
mótuô chê: 1. motorcycle
mài: 1. dispose of; sell; vend
màohào: 1. comma
mèimei: 1. sister
mìfêng: 1. bee
mìshû: 1. secretary
mòshu : 1. ink
mù: 1. timber; wood
mùdân: 1. pawn
mùdì: 1. intention; meaning; plan
mùguâ: 1. papaya; papaw
mùjiang: 1. carpenter
mùméi: 1. raspberry
mùtou: 1. timber; wood
m : 1. horse
m língsh : 1. potato
m lù: 1. road; route; way
m y : 1. ant; emmet
m : 1. rice
m fàn: 1. rice
m u: 1. a; any; anybody; some; somebody; one; someone; some one
m qin: 1. mother
meviróngshî: 1. barber; hairdresser
mevishù: 1. art
niánqîng: 1. young
niánqîngrén: 1. youngster; youth
niú: 1. cow
niún i: 1. milk
niúròu: 1. beef
niúyóu: 1. butter
ni o: 1. bird
nu n: 1. warm
nu nhuo: 1. warm
nánde: 1. fellow; man
nánháizi: 1. boy; lad; laddie
nánkàn: 1. nasty; ugly
nánpéngyou: 1. friend
nánrén: 1. fellow; man
nány nyuán: 1. actor
nénggàn: 1. able; capable
néngrevnnài: 1. patient
nígû: 1. nun
nílóng: 1. nylon
nínde: 1. your
níngméng: 1. lemon
nín h o: 1. hello
nín h o?: 1. how are you?; how do you do?
nín h o ma?: 1. how are you?; how do you do?
nín z o: 1. good morning
nít : 1. ground; soil
nóngrén: 1. farmer
nàixîn: 1. patient
nèikù: 1. drawers; panties; underpants
nèiyî: 1. vest
nòngduàn: 1. cut; slice
nònggânjìng: 1. clean; cleanse; make clean; purge
n ilào: 1. cheese
n izhào: 1. bra
n ozi: 1. brain
n de: 1. your | 2. your
n mende: 1. your
n h o: 1. hello
n h o?: 1. how are you?; how do you do?
n h o ma?: 1. how are you?; how do you do?
nüvde: 1. woman
nüvháizi: 1. girl; lass; wench
nüvpéngyou: 1. friend
nüvrén: 1. woman
nüvwáng: 1. queen
nüvy nyuán: 1. actress
nüvér: 1. daughter
pîn: 1. spell
piányi: 1. cheap; inexpensive
páchóng: 1. worm
pángbiân: 1. beside; alongside; next to
péi: 1. accompany
péitóng: 1. guide
péngyou: 1. friend | 2. friend
pí: 1. skin | 2. leather
pígé: 1. leather
píji : 1. ale; beer
pínggu : 1. apple
pútao: 1. grape
pútaoji : 1. wine
pàng: 1. bold; corpulent; fat; thick
pàngle: 1. gain; put on weight
pànjué: 1. decide
pìgu: 1. buttock
p o: 1. run
qî: 1. seven
qîngchu: 1. clear; distinct; plain
qîngcài: 1. vegetable
qîngtóng: 1. bronze
qînqî: 1. relative
qîshí: 1. seventy
qîzi: 1. wife
qûgùnqiú: 1. hockey
qiânb : 1. pencil
qiûjì: 1. autumn
qiûtiân: 1. autumn
qián: 1. money
qiánbâo: 1. purse; wallet
qiáng: 1. wall
qiántiân: 1. the day before yesterday
qiántou: 1. before; in front of
qiáo: 1. bridge
qióng: 1. miserable; poor
qiú: 1. ball
qi n: 1. bright; clear; light
qi nsè: 1. bright; clear; light
qi okèlì: 1. chocolate
qíd o: 1. pray
qíncài: 1. celery
qíyuè: 1. July
qúnzi: 1. skirt
qìchê: 1. car | 2. vehicle
qìchêjiân: 1. garage
qìhòu: 1. climate
qìzhuân gôngrén: 1. mason
q chuáng: 1. get up
q lai: 1. get up
q ng: 1. please | 2. invite
ru n: 1. soft
ráoshù: 1. forgive; pardon
rén: 1. man; human being
rè: 1. hot
ròu: 1. flesh | 2. meat
r zhào: 1. bra
revnnài: 1. patient
sân: 1. three
sânmíngzhì: 1. sandwich
sânshí: 1. thirty
sânyuè: 1. March
sî: 1. silk
sîjî: 1. chauffeur; driver
sôngshù: 1. pine; pine-tree
sûnnüvér: 1. granddaughter
sûnzi: 1. grandson
shâ: 1. kill; liquidate; slay
shâlâ: 1. salad
shâmò: 1. desert
shân: 1. hill
shângdiàn: 1. boutique; shop; store
shângk u: 1. injury; wound
shângrén: 1. merchant | 2. businessman; merchant
shâo: 1. burn
shâs : 1. kill; liquidate; slay
shâtân: 1. beach
shên: 1. bleak; dark; dismal; dreary
shêng: 1. bear; give birth to
shêngch n: 1. afford; bear; produce
shêngcài: 1. lettuce | 2. salad
shêngqì: 1. be angry
shêngrì: 1. birthday
shêngyîn: 1. sound | 2. voice
shênsè: 1. bleak; dark; dismal; dreary
shênt : 1. body
shênt h o: 1. healthy; well
shî: 1. wet | 2. poem
shîzi: 1. lion
shôu: 1. get; have; receive
shôu k : 1. abide; bear; endure; put up with; suffer
shû: 1. book
shûcài: 1. vegetable
shûdiàn: 1. bookshop; bookstore
shûshu: 1. uncle
shûzhuô: 1. desk; writing desk; writing-desk
shûzi: 1. comb
shuôhuà: 1. speak; talk
shuômíng: 1. account for; explain | 2. account for; clarify; explain
shuìfáng: 1. bedroom
shuìyî: 1. pyjamas
shu : 1. water
shu gu : 1. fruit
shu lóngtóu: 1. faucet; tap
shu ní: 1. cement
shu sh u: 1. sailor
shu xiânhuâ: 1. daffodil; narcissus
sháo: 1. spoon
sháozi: 1. spoon
shé: 1. serpent; snake
shénjîng: 1. nerve
shétou: 1. tongue
shí: 1. ten
shíbâ: 1. eighteen
shíji : 1. nineteen
shíliù: 1. sixteen
shíqî: 1. seventeen
shísân: 1. thirteen
shísì: 1. fourteen
shítou: 1. stone
shíwàn: 1. hundred thousand
shíw : 1. fifteen
shíyî: 1. eleven
shíyîyuè: 1. November
shíyuè: 1. October
shí’èr: 1. twelve
shí’èryuè: 1. December
shàngchuáng: 1. go to bed
shàngdì: 1. god
shàngtou: 1. above; over
shàngw : 1. morning
shèhuìzh yì: 1. socialism
shèngdànjié: 1. Christmas; Yule
shèngjîng: 1. bible
shèy ng: 1. photographer
shèy ngshî: 1. photographer
shì: 1. yes
shìch ng: 1. market; marketplace
shìde: 1. yes
shìjiè: 1. world
shìjièy : 1. Esperanto
shòu: 1. gaunt; lean; slender; thin
shòuhuòyuán: 1. salesman
shòule: 1. fall away; lose; lose flesh; lose in weight
shòushâng: 1. injured; wounded
shù: 1. tree
shùlín: 1. forest; woods
shùxué: 1. mathematics
shùyè: 1. leaf; sheet
sh ndiàn: 1. lightning
sh u: 1. hand
sh ubi o: 1. watch
sh udû: 1. capital; capital city; metropolis
sh ujin: 1. handkerchief
sh upà: 1. handkerchief
sh utíbâo: 1. hand-bag
sh utào: 1. glove; mitten
sh uzh : 1. finger
shevng: 1. province
shevnm : 1. aunt
suân: 1. acetous; acid; sour; tart
suân niún i: 1. yoghourt; yoghurt
suân n i: 1. yoghourt; yoghurt
su : 1. lock
sàozhou: 1. broom
sì: 1. four
sìshí: 1. forty
sìyuè: 1. April
sòng: 1. deliver; furnish; supply
s n: 1. umbrella
s odì: 1. sweep
s : 1. die; expire; pass away
s le: 1. dead
tâ: 1. he; him | 2. it | 3. her; she
tâde: 1. his | 2. her; his; its; their | 3. its | 4. her
tâmende: 1. their | 2. her; his; its; their
tâng: 1. soup
tôu: 1. steal
tiân: 1. heaven; sky
tiânkông: 1. heaven; sky
tiânliàng: 1. dawn; daybreak
tiânliàngle: 1. dawn; daybreak
tiânqì: 1. weather
tiânrán: 1. natural
tiânzh : 1. god
tián: 1. gentle; soft; sweet; tender
tiàow : 1. dance
tiev: 1. iron
tievjiang: 1. smith
tou: 1. stone
tu : 1. leg | 2. leg; paw
tán: 1. chat; chatter
táng: 1. sugar
táop o: 1. escape; flee
táozi: 1. peach
téng: 1. ache; pain
tíng: 1. halt; come to a halt; stop
tíqín: 1. violin
tóng: 1. copper
tóufa: 1. hair of the head
tóuténg: 1. headache
túfû: 1. butcher
túshûgu n: 1. library
túshûgu ngu nlu yuán: 1. librarian
túshûgu nyuán: 1. librarian
tàitai: 1. wife
tàiyáng: 1. sun
tòng: 1. ache; pain
tùzi: 1. rabbit
t ng: 1. lie down
t nzi: 1. blanket
t ng: 1. bucket; pail
t : 1. ground; soil
t dì: 1. earth; land; soil
t dòu: 1. potato
wân: 1. bay
wândòu: 1. pea
wêishìjì: 1. whisky; whiskey
wêishìjìji : 1. whisky; whiskey
wêixi n: 1. dangerous | 2. danger; peril
wêndù: 1. temperature
wêndùbi o: 1. thermometer
wûd ng: 1. roof
wûguî: 1. tortoise
wûzi: 1. chamber; room
wáwa: 1. baby
wénf : 1. grammar
wénhuà: 1. culture
wénxué: 1. literature
wénzi: 1. mosquito
wúzuì: 1. guiltless; innocent
wà: 1. sock
wàiguó: 1. alien; foreign
wàiguóde: 1. alien; foreign
wàiguórén: 1. foreigner
wàijiâoguân: 1. diplomat
wàikê: 1. surgery | 2. surgery
wàikêyîshêng: 1. surgeon
wàitou: 1. outside; outside of
wàiz fù: 1. grandfather | 2. maternal grandfather
wàiz m : 1. grandmother | 2. maternal grandmother
wàng: 1. forget
wàngjì: 1. forget
wàzi: 1. sock
wèi: 1. hello | 2. stomach
wèidao: 1. taste
wèishêng: 1. hygienic | 2. hygiene
wèishêngzh : 1. toilet-paper
wèiténg: 1. stomach ache; tummy ache
wèi shénme: 1. what for; why | 2. what for; wherefore; why
wèi shénmo?: 1. why? | 2. why?
wèn: 1. ask
wèntí: 1. question | 2. problem; trouble
wòshì: 1. bedroom
wù: 1. fog; mist
wùl : 1. physics
w nfàn: 1. evening meal; supper
w ngqiú: 1. tennis
w nshàng: 1. evening
w n’ân: 1. good night | 2. good evening
w de: 1. my
w men: 1. us; we
w mende: 1. our
w : 1. five
w shí: 1. fifty
w yuè: 1. May
xî: 1. knee
xîguâ: 1. water-melon | 2. water-melon
xîgài: 1. knee
xîhóngsì: 1. tomato
xîn: 1. heart | 2. mind
xîng: 1. star
xîngqîliù: 1. Saturday
xîngqînsân: 1. Wednesday
xîngqîrì: 1. Sunday
xîngqîsì: 1. Thursday
xîngqîtiân: 1. Sunday
xîngqîyî: 1. Monday
xîngqî’w : 1. Friday
xîngqî’èr: 1. Tuesday
xîngxing: 1. star
xînxiân: 1. fresh; recent
xîwàng: 1. hope
xîyân: 1. smoke
xiângjiâo: 1. banana
xiângpí: 1. rubber
xiângshu : 1. perfume
xiângyân: 1. cigarette
xiângzào: 1. soap
xiânsheng: 1. husband
xiông: 1. bosom; breast; chest | 2. chest
xiôngbù: 1. bosom; breast; chest | 2. chest
xiôngyî: 1. bra
xiûdàoshì: 1. monk
xiûnüv: 1. nun
xiûshì: 1. monk
xiûxi: 1. repose; rest
xiûxishì: 1. kitchen
xián: 1. salty
xiédài: 1. shoe-lace
xiéjiang: 1. shoemaker
xiézi: 1. shoe
xióng: 1. bear
xiàjì: 1. summer
xiàn: 1. thread
xiàng: 1. elephant | 2. alley; lane
xiàngd o: 1. guide
xiàngjiâo: 1. rubber
xiàngrìkuí: 1. sunflower
xiàngzi: 1. alley; lane
xiànmù: 1. admire
xiào: 1. laugh
xiàtiân: 1. summer
xiàtou: 1. below; beneath; under; underneath
xiàxuev: 1. snow
xiày : 1. rain
xià’è: 1. jaw; jawbone
xièdù: 1. diarrhoea
xièxie: 1. thank you; thanks
xièxie nín: 1. thank you; thanks
xièxie n : 1. thank you; thanks
xi ng: 1. think
xi obiàn: 1. urinate
xi ochî diàn: 1. cafetaria
xi olù: 1. path
xi omài: 1. wheat
xi oshân: 1. hill
xi otôu: 1. thief
xi oy : 1. drizzle; drizzling rain
xiev: 1. blood | 2. write
xuêzi: 1. boot
xuéxiào: 1. school
xuéxí: 1. learn | 2. study
xuè: 1. blood
xuev: 1. snow
xuevjiâ: 1. cigar
xuevjiâyân: 1. cigar
xuevlìji : 1. sherry
xíng: 1. agreed; okay
xíngli: 1. baggage; luggage
xìjù: 1. drama
xìn: 1. letter
xìng: 1. surname
xìngzi: 1. apricot
xìnyòngk : 1. credit card
xìnyòngk piàn: 1. credit card
xìyuàn: 1. theatre
x : 1. wash | 2. wash
x fàjì: 1. shampoo
x huan: 1. appreciate; like
x jù: 1. comedy
x ng: 1. wake; wake up
x z o: 1. bathe
x z ofáng: 1. bathroom
x z ojiân: 1. bathroom
x z opén: 1. bath
yâ: 1. duck
yân: 1. cigarette
yânc o: 1. tobacco
yând u: 1. pipe
yânhuîgâng: 1. ashtray
yâo: 1. waist; waistline
yâobù: 1. waist; waistline
yâoq ng: 1. invite
yâzi: 1. duck
yî: 1. one
yîfu: 1. clothes; clothing
yîndào: 1. vagina
yîngtáo: 1. cherry
yîng’ér: 1. baby
yînjîng: 1. penis
yînyuè: 1. music
yînyuèhuì: 1. concert
yînyuèjiâ: 1. musician
yîshêng: 1. doctor; physician
yîshang: 1. clothes; clothing
yîyuàn: 1. hospital
yuándîng: 1. gardener
yuánliàng: 1. forgive; pardon
yuè: 1. moon
yuèliàng: 1. moon
yágâo: 1. tooth-paste
yán: 1. salt
yáng: 1. goat | 2. ocean | 3. sheep
yángcông: 1. onion
yángguâng: 1. sun; sunshine
yángmáo: 1. wool
yángròu: 1. lamb
yángtái: 1. balcony
yánsè: 1. colour; dye
yáshuâ: 1. tooth-brush
yátòng: 1. toothache
yáyî: 1. dentist
yézi: 1. coconut
yíng: 1. earn; gain; win
yínglì: 1. gain; profit
yínháng: 1. bank
yínjîn: 1. silver
yínsè: 1. silver-coloured
yíwàn: 1. ten thousand
yíyuè: 1. January
yóu: 1. oil
yóuchâi: 1. postman | 2. mailman
yóupiào: 1. stamp; postage stamp
yóuqûhàom : 1. postal code; ZIP code
yóuy ng: 1. float; swim
yóuzhèngjú: 1. post office
yú: 1. fish
yúfû: 1. fisherman
yún: 1. cloud
yào: 1. drug; medicine; pharmaceutical
yàofáng: 1. chemist’s shop; drugstore
yàoshi: 1. key; wrench
yàowánr: 1. pill
yè: 1. leaf; sheet
yìb i: 1. hundred; one hundred
yìb iwàn: 1. million
yìhuì: 1. parliament
yìjiàn: 1. opinion
yìng: 1. hard | 2. hard
yìnshuâ: 1. print
yìqiân: 1. thousand; one thousand
yìshùjiâ: 1. painter
yìsi: 1. meaning
yòng: 1. employ; use; make use of
yòngyì: 1. intention; meaning; plan
yù: 1. jade
yùjînhuâ: 1. tulip
yùm : 1. corn; Indian corn; maize; mealies
yùndòng: 1. sport
yùndòngyuán: 1. athlete
yùnd u: 1. iron; flat-iron
yùpén: 1. bath
yùshì: 1. bathroom
y ng: 1. breed; keep; raise; rear
y njing: 1. eye
y njìng: 1. glasses; spectacles
y nyuán: 1. actress | 2. actor
y o: 1. bite | 2. pick; stab; sting
y diàn: 1. cushion
y nq : 1. activate; cause; give rise to
y zi: 1. chair
y u: 1. there is; there are
y ubìng: 1. ill; sick
y uh o: 1. dainty; kind; nice; pretty
y unàixîn: 1. patient
y uzuì: 1. guilty
y u l mào: 1. courteous; polite; well-mannered
y u qián: 1. affluent; rich; wealthy; well-off
y u yìsi: 1. interesting
y : 1. rain
y f : 1. grammar
y jì: 1. rainy season
y s n: 1. umbrella
y yán: 1. language; tongue
zâinàn: 1. catastrophe
zâng: 1. dirty; filthy; nasty; soiled; unclean
zîbevn: 1. capital
zôngjiào: 1. religion
zôngsè: 1. brown | 2. brown
zû: 1. hire
zhên: 1. needle
zhênji : 1. acupuncture
zhênzhû: 1. pearl
zhîpiào: 1. check; cheque
zhôu: 1. continent; mainland | 2. state
zhû: 1. hog; pig; swine
zhûròu: 1. pork
zhuâ: 1. arrest
zhuân: 1. brick
zhuântou: 1. brick
zhuôzi: 1. table
zhuànshí: 1. diamond
zháohu : 1. burn; catch; flash on; strike; take fire
zhéxué: 1. philosophy
zhíwù: 1. plant
zhíyuán: 1. employee
zhíyè: 1. profession
zhúzi: 1. bamboo
zhàngdân: 1. account; bill; calculation
zhàngfu: 1. husband
zhànzhêng: 1. war
zhàoxiàngjî: 1. camera
zhè: 1. this | 2. this
zhèi: 1. this | 2. this
zhèngf : 1. administration; government
zhèngkè: 1. politician
zhèngzhì: 1. policy; politics
zhèngzhìjiâ: 1. politician
zhìdù: 1. system
zhìfú: 1. uniform
zhòng: 1. plant
zh ng: 1. accrue; grow
zh : 1. paper
zh jia: 1. nail
zh ngz : 1. seed
zh xí: 1. chairman; president
zhevnliáosu : 1. clinic
zhevntou: 1. pillow
zuótiân: 1. yesterday
zuì: 1. drunk; intoxicated
zuìle: 1. drunk; intoxicated
zuòfàn: 1. cook
zuòjiâ: 1. author | 2. author; writer
zuòmèng: 1. dream
zuò shì: 1. work
zúqiú: 1. football; soccer
zàijiàn: 1. adieu; farewell; bye; goodbye | 2. bye; goodbye; so long
zì: 1. word
zìdi n: 1. dictionary; vocabulary
zìj : 1. self; herself; himself; itself
zìm : 1. letter
zìrán: 1. natural
zìxíngchê: 1. bike; cycle; bicycle
zìyóu: 1. freedom
z ofàn: 1. breakfast
z ozi: 1. date
z o’ân: 1. good morning
z sè: 1. purple | 2. purple
z fù: 1. grandfather | 2. paternal grandfather
z m : 1. grandmother | 2. paternal grandmother
Éguó: 1. Russia
é: 1. goose
édékè: 1. vodka
érzi: 1. son
Àievrlán: 1. Ireland
Àodàlìyà: 1. Australia
Àozhôu: 1. Australia
ài: 1. affection; love
àihào: 1. hobby; sideline | 2. hobby
àiren: 1. spouse
àomàn: 1. arrogant
è: 1. jaw; jawbone | 2. be hungry
èr: 1. two
èrshiyî: 1. twenty-one
èrshí: 1. twenty
èryuè: 1. February
i: 1. short | 2. brief; short
evrduo: 1. ear
evrhuán: 1. earring